Verksamhetsberättelse BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

2 Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Vision och strategi... 5 Värdegrund... 5 Verksamhet... 5 Kunskapsledande i samhällsomställning... 5 Avsiktsförklaringar... 5 Vidareutbildning av gymnasielärare... 6 Projektarbeten för gymnasieelever... 6 Miljöbilar hos taxi och företag... 6 Statistik för miljöbilar... 6 Fri parkering... 7 Tankställen... 8 Studiebesök/Light house tours... 8 BioFuel Regions årliga konferens... 8 Industriell och regional utveckling... 9 Skoterprojektet... 9 Framtidens Bioraffinaderi... 9 Bioenerginätverket i Umeåregionen... 9 Nätverk för Biodrivmedels- och Bioraffinaderi initiativ i Norr... 9 Biogas Norr Mäklare av affärskontakter Ökat utbud av förnybar råvara Åkerenergigrödor Framtidens skog Future Forest Ökat utnyttjande av skoglig biomassa Forest Power Information, kommunikation och media Medverkande i utredningar, remisser och liknande Bolaget Organisationsförändring Ekonomistyrning och administration Styrelsearbete Processarbete Styrelsemöten och styrelsesammansättning Utvärdering av styrelsearbetet Medlemmar Medlemmar Övriga finansiärer Rapporter, finns på 13 Sidan 1

3 arbetskopia Förord De energi- och klimatutmaningar världen, Sverige och BioFuel Region nu arbetar med är större än någonsin och ett brett och fortsatt samarbete för att utveckla biodrivmedel och bioraffinaderier i regionen är strategiskt viktigare än någonsin. Trots finansiell oro och kärvt läge för våra kommuner och företag, så får vi inte glömma att utmaningarna är desamma. Det vi gjort har uppmärksammats nationellt och internationellt, i en artikel i Strategy+Business skriver till exempel den kände management-forskaren Peter Senge följande om BioFuel Region: "Man skulle kunna tro att omställningar av det här slaget kräver massiva statliga insatser som inkluderar tiotusentals människor, omfattande subventioner och flera års tungt finansierad forskning. Men tills nyligen, har inget sådant stöd, statligt eller annat, existerat. Istället utvecklades oräkneliga lokala nätverk i det tysta, katalyserade av ansträngningarna hos små grupper av engagerade och modiga ledare från den offentliga och privata sektorn." Han poängterar även att hög delaktighet, systemtänkande och underifrånperspektiv är några av nycklarna till hur framtidens företag och organisationer ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Det gångna året har verkligen bevisat att BioFuel Region är ett starkt varumärke, med en bred verksamhet som bygger på samverkan. Några exempel är att vi är prioriterade på nationell nivå med tre andra regioner för fortsatt finansiering och utökning av vårt skolprojekt. Nästan alla våra kommuner arbetar med avsiktsförklaringar och vi deltar i två viktiga forskningsprojekt om hur vi kan öka tillgången och tillgängligheten av råvara på ett hållbart och acceptabelt sätt. Samarbete med Framtidens Bioraffinaderier fortsätter och vi jobbar nu för ett utökat nätverk med industriella aktörer i de fem nordligaste länen inom bioraffinaderier och biodrivmedel där såväl biogas, etanol, DME och syntetisk diesel ingår. Ibland kan det kännas som att problemen är så komplexa och stora och det vi vill uppnå ligger så långt bort att lusten och orken att fortsätta tryter MEN BioFuel Region är ett nätverk av fantastiska människor som på olika sätt driver våra frågor framåt. Det är hos dem jag fyller på energin och ju fler vi är, ju mer energi frigörs! Eva Fridman VD och processledare för BioFuel Region Sidan 2

4 Inledning BioFuel Region arbetar idag med såväl etanol, biogas som syntetisk diesel och medlemsbasen är förstås viktig för att förankra och hitta affärsmöjligheter och metoder att ställa om transporterna. Och det är glädjande att konstatera att så många medlemmar fortsätter att tro på nyttan av BioFuel Region som regional plattform för att driva frågorna om biodrivmedel och bioraffinaderier. Fler och fler börjar komma till insikt om att det inte finns någon snabblösning utan att vi behöver många olika bränslen och tekniker för att möta utmaningen att få transportsektorn fossilfri. Ambitionerna har även kvantifierats genom de långsiktiga politiska beslut om en kraftfullt ökad andel förnybar energi som tagits inom EU. Försäljning av miljöbilar och biodrivmedel nådde både rekordnivåer och bottennoteringar under året. Dessutom steg priset på råolja till rekordnivå, strax under 150 dollar, under sommaren, för att falla tillbaks till cirka 40 dollar per fat i slutet av året. Det har med andra ord varit ett turbulent år som gett anledning att fundera över BioFuel Regions verksamhet och roll som regional aktör. Verksamheten under 2008 har dels fokuserat på att förankra och tydliggöra den nya visionen och dels fortsatt med samma inriktning som beslutades för 2007, det vill säga råvara, strategisk samverkan, avsiktsförklaringar och kommunikation. Dessutom har flera personer involverats som processkoordinator och projektledare. Den strategiska samverkan har burit frukt i ett antal projekt och BioFuel Region har etablerats som en partner i nya processer exempelvis i forskningsprogrammet Future Forest. Strategin för BioFuel Region går ut på att engagera så många som möjligt i frågorna som rör omställning av samhället till biodrivmedel. Och att genom samverkan hitta vägarna fram till såväl industriell och regional utveckling som till ökad hållbar produktion och utbud av förnybar råvara. Under året har vi i linje med detta drivit konkreta projekt inom våra fokusområden med tyngdpunkten i samhällsomställnings- och samverkansfrågorna. Vi har kommit en bit på väg, men är långt ifrån framme. För kommande år är det därför viktigt att arbetet med våra offentliga medlemmar fokuseras på prioriteringarna i avsiktsförklaringarna. När det gäller den industriella och regionala utvecklingen tror vi på samverkan enligt modellen i den regionala kraftsamlingen runt Framtidens Bioraffinaderi som drivs av Processum BioRefinary Initiative i Örnsköldsvik. Men även på att hitta och stödja småskaliga affärsmodeller som rör till exempel bioenergi. På råvarusidan ser vi behovet av att i samverkan med andra driva debatten och delta i forskning som rör produktionspotential och dagens och framtida nyttjande av förnybara råvara. Ett antal kommuner valde att ta ettårsbeslut om medlemskap för Förutom en kommun valde samtliga att vara kvar som medlemmar och under hösten 2008 har medlemskapet utvärderats inför Med hänvisning till det svåra finansiella läget i de egna kommunerna har sedan tre kommuner valt att avstå medlemskap för De fria pengar som kommunerna, företag, Landstinget i Västerbotten och Västernorrland och Vägverket satsade under 2008 fortsätter att vara en avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region. Utan dessa skulle kansliet inte vara möjligt och det skulle försvåra möjligheterna till flexibilitet i verksamheten. Av de totala intäkterna för året utgjorde kommunernas andel knappt 50 procent. Sidan 3

5 Föreningen BioFuel Region bildades i juni 2003 av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BioFuel Region AB ett helägt dotterföretag till föreningen. Den första etappen genomfördes under och BioFuel Regions etapp II pågår under , etapp III planeras för Sidan 4

6 Vision och strategi BioFuel Regions vision är: Att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror Därför fokuserar vi på att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Region AB lägger tyngdpunkten på samhällsomställningsfrågorna. Inom de andra två fokusområdena handlar det om samarbete i strategiska grupper, information och kommunikation samt att initiera processer. Värdegrund Som ett komplement och förtydligande av vår strategi att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer i vår region som möjligt har styrelsen under året antagit den värdegrund som präglar vårt arbete. Vår drivkraft är den globala klimatförändringen och nödvändigheten att snabbt utveckla och använda hållbara lösningar för den oljeberoende transportsektorn. Vi skapar förutsättningar för människor och organisationer att engagera sig och bidra till utvecklingen och användningen av förnybara drivmedel. Vi samverkar och är en arena för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Vi är ödmjuka inför vår uppgift och den mångfald av lösningar som behövs. Vi har en helhetssyn och strävar efter hållbar utveckling i vår verksamhet. Verksamhet Nedan följer en redovisning av verksamheten 2008 uppdelat på våra tre fokusområden. Kunskapsledande i samhällsomställning Avsiktsförklaringar Processkoordinatorerna har genom möten och dialog med nyckelpersoner på kommunerna varit med och arbetat fram förslag på avsiktsförklaringar och lokala arbetsgrupper som ska arbeta med frågorna som lyfts fram. Lycksele, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Åsele och Härnösand har antagit sina avsiktsförklaringar. Bjurholm, Sundsvall, Skellefteå, Storuman och Vilhelmina har förslag som är under behandling. Frågor som lyfts av flera kommuner exempelvis kompetensutveckling för tjänstemän och politiker, biogas och småskaliga affärsmodeller kring bioenergi prioriteras i den övergripande verksamheten. Under 2008 har vi därför arbetat fram en utbildning som ska testköras i början av 2009, börjat undersöka möjligheterna för ett nätverk och erfarenhetsutbyte runt biogas samt genomfört en seminarieserie om småskaliga affärsmodeller inom bioenergi. Sidan 5

7 Vidareutbildning av gymnasielärare I slutet av 2007 fick vi klartecken och finansiering från Myndigheten för skolutveckling för ett vidareutbildningsprojekt för gymnasielärare Målsättningen med projektet är att öka kunskapen inom hållbar energi och hållbara transporter samt att projektet ska starta en självgenererande process där lärarna deltar för att utveckla sin undervisning. Projektet går ut på att hjälpa ett antal arbetslag att, efter egna behov, vidareutveckla metoder och verktyg som kan användas i den dagliga undervisningen. Det omfattar även erfarenhetsutbyten över ämnesgränserna och mellan representanter för olika arbetslag på regionens gymnasieskolor. Kvantitativt är målet att nå 20 av regionens 39 gymnasieskolor och att 5-10 procent av lärarna på dessa skolor deltar aktivt i kunskaps- och metodutvecklingen. Under 2008 genomfördes tre utbildningsträffar i varav två i Västernorrland och en i Västerbotten. Totalt var ett knappt 60- tal lärare från 11 gymnasieskolor aktiva på träffarna Projektarbeten för gymnasieelever Parallellt med arbetet med gymnasielärarna arbetar vi för att öka intresset för våra frågor bland gymnasieungdomar. För att stimulera och locka dem att göra projektarbeten genomförde vi under våren inspirationsföreläsningar och diskussioner med skolledningar på 11 gymnasieskolor och nådde på detta sätt cirka 850 elever. I maj hade vi även vår årliga stipendieutdelning till de bästa projektarbetena. Elever från Teknikprogrammet på Balderskolan i Skellefteå vann ett av stipendierna med sitt bidrag "Förnybara bränslen" där de jämför olika biodrivmedel. Det andra stipendiet gick till en elev på Liljaskolan i Vännäs som studerat miljöpedagogik genom att bland annat själv undervisa högstadieelever. Totalt delades kr ut i stipendier. Inspirationsföreläsningarna följdes upp med en kick off, i Örnsköldsvik i september där intresserade elever fick veta mer om BioFuel Region och våra projektarbeten. Ett 40-tal elever från Storuman, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sundsvall deltog. Efter träffen har knappt 40 elever från 8 gymnasier valt att göra projektarbeten. Dessa elever har sedan under arbetets genomförande tillgång till hjälp via BioFuel Region. Miljöbilar hos taxi och företag Målet med projektet är att förmå fler företag och taxibolag att köpa miljöbilar och i övrigt se över sina transportstrategier, dels för att minska koldioxidutsläppen, dels fundera över sin ekonomi och försörjningssäkerhet kopplat till transportfrågan. Företag erbjuds bland annat vidareutbildning och information om miljöbilar. Ett tiotal föreläsningar har hållits på olika företag. BioFuel Region dessutom genomfört riktade utbildningar mot företag som är ISO certifierade. Totalt har drygt 15 företag genomgått utbildningen som genom denna satsning nått mer än 200 personer i vårt lokala näringsliv. Statistik för miljöbilar Även statistik på antalet miljöbilar har tagits fram och bearbetats under året, föregående års siffror anges inom parantes. Under 2008 registrerades (13 091) bilar inom BioFuel Region (AC och Y län). Av dessa var (1476) stycken klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är 23,82 procent (11,3 procent) av nybilsförsäljningen. Fördelningen på olika slags bilar var enligt följande: Bensin Sidan 6

8 o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 310 Diesel o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 1 o Totalt 311 snåla bensin och dieselbilar (123) Etanol/E85 (Miljöbil) (1281) El/Elhybrider (Miljöbil) 77 (67) Gasbilar (Miljöbil) 4 (5) Statistik togs även fram på antalet bilar i trafik, det vill säga hur många bilar som körde på våra gator Totalt fanns det ( ) bilar i trafik. Av dessa var (3 796 ) klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är alltså fortfarande bara 2,51 procent av våra bilar som är miljöbilar. Värt att notera är även att vi i en jämförelse med andra län i landet under 2008 har tappat i position mot Vi ligger alltså efter landssnittet som har 3,80 procent miljöbilar av totalt antalet bilar i trafik. Vi har med andra ord mycket kvar att göra här!!! Bensin o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 573 Diesel o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 33 Etanol/E85 (Miljöbil) El/Elhybrider (Miljöbil) 223 Gasbilar (Miljöbil) 50 Fri parkering BioFuel Region har ett gemensamt koncept för fri parkering för miljöbilar inom regionen där ägare till miljöbilar kan ansöka om tillstånd för att parkera avgiftsfritt i de större städerna i regionen. Tillståndet gäller i de fyra kommunerna Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik. Tillståndet gäller även på landstingens parkeringar i Västerbotten och Västernorrland. Under året genomfördes en utvärdering av vad innehavare av miljöbilstillstånd ansåg om tillstånden och om deras körbeteende påverkats av tillstånden. Undersökningen genomfördes av Handelshögskolan och omfattade de fem kommuner som utfärdade miljöbilstillstånd 2008, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Studien visade att fri parkering inte ökar bilkörandet, något som använts som ett argument i debatten mot incitatmentet. Många tyckte också att det är viktigt att tillståndet är giltigt i fler städer än den egna. Parkeringstillståndet ansågs vara en bra förmån som de är måna om att få behålla och anses vara ett mervärde för ägare till miljöbilar. Studien visar också att det kan vara ett incitament till att skaffa miljöbil om köpet görs idag. Med bakgrund av detta gick BioFuel Region ut med en rekommendation gällande fri parkering till medlemmarna. BioFuel Regions rekommendation: - Behålla fri parkering för miljöbilar till dess att andelen miljöbilar utgör 5 procent av totalt antalet bilar i trafik. - Ta ut en kostnad för tillståndet på ca 250 kr per år. - Upplåta fri parkering på ett begränsat antal platser där så många som möjligt kan nyttja förmånen. Sidan 7

9 - Om möjligt erbjuda fri parkering för miljöbilar på de platser där tillgång till motorvärmare finns. Det är viktigt att kommunicera varför ett incitament som fri parkering finns och hur länge ett sådant incitament kommer att vara verkningsfullt till en acceptabel kostnad. BioFuel Region kommer därför att tillhandahålla statistik för andelen miljöbilar av totalt antalet bilar i trafik. Från och med januari 2009 kommer denna statistik att distribueras två gånger per år till alla medlemskommuner. Tankställen BioFuel Region arbetar för att bygga ut en flexibel infrastruktur för biodrivmedel. Det gör vi för att underlätta valet och användandet av miljöbilar för både privata och offentliga aktörer. Under året har en Enkätundersökning genomförts för få en bild av hur etanolpumpar fungerar med avseende på kostnad, material och underhåll. I BioFuel Region finns det följande tankmöjligheter, föregående års siffror inom parantes: 74 etanol (66) 1 biogas (0), Skellefteå 2 Syntetisk diesel (0), Sundsvall och Lycksele. I oktober genomfördes en tvådagars informationskampanj där projektarbetande gymnasieelever informerade om biodrivmedel och miljöbilar på fyra tankställen i respektive Västerbotten och Västernorrland. Uppskattningsvis nådde vi cirka 400 bilister. Studiebesök/Light house tours Årligen får BioFuel Region och våra medlemmar flertalet studiebesök från när och fjärran, där politiker, tjänstemän och experter besöker vår region för att ta del av och lära sig om vår omställningsprocess. I början av april deltog cirka 25 besökare från Holland, Storbritannien, Österrike och Finland i ett studiebesök i Umeå och Örnsköldsvik. Det som intresserade dem var exempel på projekt för samhällsomställning, biogasprojektet i Skellefteå, forskningen kring syntetdiesel, nuvarande råvarutillgång och framtida skogsbruk, etanolens historia och dess egenskaper. I september samlades representanter från Rotterdam, Nan Yang, Sao Paolo, Sommerset, Madrid, Baskien, La Specia och Cotbus i Vindeln. Vid studiebesök på etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik har vi bland annat föreläst för Taiwanesisk media. BioFuel Regions årliga konferens I slutet av februari hade vi vår årliga konferens denna gång med temat Förnya energin. Ett knappt hundratal deltagare medverkade och arbetade i olika workshops med syftet att hitta energi och samverkansformer för att utveckla vår landsdel till en unik och världsledande region för omställning till förnybar energi, biodrivmedel och hållbara transporter. Sidan 8

10 Industriell och regional utveckling Skoterprojektet Syftet med skoterprojektet har varit att testa idéerna om hållbar skoter i verkligheten samt att förbereda för ett kommande fullstort projekt. Projektet sker i samarbete med Nationella Snöskoterrådet, Vägverket, Kommunerna Vilhelmina, Lycksele och Storuman, samt Studieförbundet Vuxenskolan och Snofed. Huvudaktiviteten i första delen av projektet 2007, genomfördes på Malgomajskolan i Vilhelmina, när gymnasieelever byggde om en arbetsskoter och satt in en dieselmotor. Den ombyggda skotern kördes och testades avseende bland annat bränsleåtgång, utsläpp, materialpåverkan, effekt och kallstartegenskaper. Resultaten blev bättre än vad man hoppats på och skotern drog i gynnsamma förhållanden inte mer än 0,44 l/mil, hade lägre koldioxidutsläpp och bättre värden på både rökgaser och oförbränt bränsle jämfört med en tvåtaktare I projektet ingick också extern kommunikation, risk- och kvalitetsbedömning och aktiviteter samt studiebesök för att få ökad kunskap till det planerade fullskaliga projekt. Under 2008 arbetades en ansökan om fortsättning och uppskalning av projektet fram. Besked på ansökan väntas i april Framtidens Bioraffinaderi Sommaren 2008 blev Framtidens Bioraffinaderi Vinnväxt vinnare. Framtidens Bioraffinaderi involverar universiteten, kommuner, industrier och företag i Örnsköldsviks- och Umeåregionen som gemensamt tagit fram visionen att bli en kreativ och ledande region för utveckling av framtidens bioraffinaderier med skogsråvara och energigrödor som grund. Tanken är att fördubbla förädlingsvärdet från råvaran. BioFuel Region var med som bollplank inför den slutliga ansökan och var även med när initiativet presenterades för de nationella myndigheterna. Vi deltar som liten medfinansiär, men kommer framförallt att satsa tid och arbete på att förankra framtidens bioraffinaderi i hela regionen. I oktober genomförde vi en första informationsträff i Sundsvall riktad till näringslivet i Sundsvallsregionen. Bioenerginätverket i Umeåregionen Målsättningen med Bioenerginätverket är att få en bild över pågående aktiviteter och även identifiera nya samverkansmöjligheter. Två träffar, i Vännäs respektive Robertsfors har hållits. Frågor som belysts på träffarna är bland annat affärsmodeller för småskaliga energisatsningar, markinventeringar för bioenergiodling, finansieringsmöjligheter för bioenergiprojekt och bioenergigårdar. Medlemmar i Bioenerginätverket är representanter från forskning, industrier, intresseorganisationer och offentlig sektor i Umeåregionen. Nätverk för Biodrivmedels- och Bioraffinaderi initiativ i Norr Målsättningen att få till stånd dialog och samverkan med biodrivmedelsaktörerna i Piteå har efter ett antal möten resulterat i att vi gemensamt ska undersöka intresset för ett nätverk av de industriella och offentliga aktörer som arbetar med biodrivmedel och bioraffinaderier i de fem nordligaste länen. En nätverksträff planeras under våren Sidan 9

11 Biogas Norr Under senare delen av 2008 aktualiserades även frågan om BioFuel Region ville undersöka förutsättningarna för att få igång ett aktivt Biogas Norr. Tillsammans med bland annat Fokusera, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun och Svensk Gasförening startade planeringen av en konferens om frågan. Mäklare av affärskontakter Under året har ett större företag, efter rekommendation från en medlem, kontaktat oss. De ville undersöka möjligheterna att sätta upp anläggningar för att i mindre skala göra etanol från restavfall från livsmedelsindustrin. I september anordnade vi seminarium i Umeå med näringslivsrepresentanter, forskare och kommunala tjänstemän. Seminariet ledde till fortsatt utredning av råvarufångst och produktion. En skogsteknikinnovatör har kontaktat oss för att få hjälp med att hitta intressenter för ett nytt sätt att flisa GROT i avverkningar. I oktober anordnade vi seminarium om detta med representanter från forskning och näringsliv. Kontakter med näringsliv har etablerats och diskussioner pågår. Ökat utbud av förnybar råvara Åkerenergigrödor Intresset för att få fram mer biomassa från jordbruksmark är en aktuell fråga både för näringen och samhället. Under året har BioFuel Regions engagemang inriktats på att processa fram en projektplan med målet att få till stånd ett projekt för 2009 med fokus på småskalig affärsverksamhet inom åkerenergi samt energikooperativ. Vi har dessutom deltagit i nationella nätverksträffar för hampa odling i Sverige samt två fältvandringar och fyra regionala odlarträffar. Framtidens skog Future Forest Sammanlagt 150 miljoner kronor satsas på ett nytt forskningsprogram som ska ta fram strategier för hur vi ska använda våra skogar i framtiden. Det är forskningsstiftelsen Mistra som tillsammans med skogsnäringen och universiteten finansierar forskningsprogrammet Future Forests Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk. Programmet består av forskare från SLU, Umeå universitet och Skogforsk. I programmet ingår även en så kallad praktikerpanel med representanter från olika intressegrupper i samhället, där BioFuel Region deltar. Panelen kommer att få tillgång till nya forskningsresultat, men också ha möjligheter att påverka vad det ska forskas om, bland annat genom att ta initiativ till och delta i workshops där analyser och synteser av forskningen görs. Programmet kom igång sent på hösten så en första träff för praktikerpanelen planeras till början av Ökat utnyttjande av skoglig biomassa Forest Power Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och BioFuel Region fick i slutet av året tillsammans med norska och finska partners drygt 46 miljoner kronor för att ta fram kunskap om hur vi kan öka användningen och uttaget av biomassa från skogen för bioenergi. Projektet ska pågå i tre år. Målgruppen för forskningsresultaten är bland annat skogsägare, skogsentreprenörer och övriga professionella inom skog och bioenergi. Nätverkande och Sidan 10

12 informationsutbyte över hela Botnia-Atlanticaområdet är prioriterat i projektet. Här kommer BioFuel Region att ha en viktig roll som nätverk och kommunikationsplattform. Hälften av finansieringen i projektet kommer från EU:s Botnia-Atlantica program. Forskningskonsortiet leds av det finska forskningsinstitutet Metla. Information, kommunikation och media Under året har vi arbetat strategiskt med kommunikationsstrategier för några av våra större projekt till exempel avsiktsförklaringar och miljöbilar hos taxi och företag. Vi har även arbetat med att förstärka och tydliggöra varumärket BioFuel Region genom dels kommunikationsinsatser, framtagandet av den gemensamma värdegrunden, nyhetsbrevet och dels genom att uppdatera vår profil och lanserat en ny hemsida. Vi har även genomfört utbildningsinsatser med projektledare och processkoordinatorer för att kontinuerligt bli ännu bättre på att planera, genomföra och kommunicera våra aktiviteter. Föreläsningar och debatt är en viktig del av vårt uppdrag där vi förmedlar ett helhetsperspektiv och systemsyn på hållbara transporter. Under året har vi föreläst på knappt 20 större konferenser och genomfört cirka 100 lokala och regionala möten. Internationella evenemang vi föreläst på är bland annat Open Days i Bryssel, information om BEST och BioFuel Region i Somerset, Rotterdam och Brandenburg. En medveten satsning på ökad närvaro i media har gjorts, samtidigt har debatten om regionens satsningar på biodrivmedel varit het Under året har 9 pressmeddelande skickats ut och vi har skrivit 5 debattartiklar. Alla pressmeddelanden har gett upphov till mediainslag och artiklarna har publicerats i lokal såväl som nationell press. Sjutton nyhetsbrev har distribuerats till våra knappt 700 prenumeranter. Utbildningsmaterialet som vi tagit fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan efterfrågas fortfarande och laddas ned från hemsidan. Medverkande i utredningar, remisser och liknande Vi har deltagit och knutit värdefulla kontakter i de framsynsseminarier som Länsstyrelsen i Västernorrland bjudit in till och vi har lämnat in remissvar både på Västernorrlands reviderade RTP och på Västernorrlands Klimat och energistrategi. Vi har även lämnat synpunkter på Västerbottens Klimat och energistrategi. Under hösten erbjöds vi en plats i referensgruppen för Arena Miljölänet Västernorrland och har deltagit i två av Arena Miljölänet Västernorrlands sammankomster. BioFuel Region har getts möjligheten att delta i Nya Processledarprogrammet som leds och koordineras av Mittuniversitetet. Under hösten har vi deltagit vid båda utbildningstillfällena. Bolaget Organisationsförändring Bolaget har fortsatt två anställda VD, Eva Fridman, 80 procent och kommunikationsansvarig, Camilla Dopson, 100 procent. Bolaget hyr kontorslokaler av ESAM AB i centrala Umeå. Datasupport köps in via LAN-konsult som har kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall. Sidan 11

13 Under försommaren rekryterade vi en processkoordinator i Västernorrland och en projektledare för arbetet med gymnasieeleverna. Från augusti har vi därmed fyra processkoordinatorer, två i Umeå, Michael Jalmby och Mikael Brändström och två i Sundsvall, Thomas Larsson och Edith Andresen. Projektledare för gymnasieeleverna är Mathias Sundin, Sundsvall. Rollen som processledare och VD har under året fördelat sig med tyngdpunkt på processledare. Ekonomistyrning och administration Under året har projektavtal tecknats med samtliga konsulter som arbetar i BioFuel Region. Avtalen tydliggör uppdrag och omfattning och har gjort det enkelt att styra ekonomin. Nya projektavtal tecknas Den ekonomiska administrationen sköts fortfarande av företaget Compipe AB i Vännäs kommun och ekonomisk redovisning till styrelsen har fortsatt utvecklats. Styrelsearbete Processarbete Styrelsen har under året diskuterat och tagit fram en värdegrund för BioFuel Region. Styrelsemöten och styrelsesammansättning Under året har fem styrelsemöten hållits, den 24/1, 5/3, 10/4, 3/6, 9-10/9, 21/10 och 4/12 På föreningsstämman valdes Edith Andresen till suppleant för Christer Fröjdh och Jonas Borg till suppleant för Per Carstedt. När Jonas Borg slutade på SEKAB valdes Lena Nordgren att efterträda honom, detta måste ske formellt vid föreningsstämman I slutet av 2008 valde Lars Näslund att hoppa av styrelsearbetet. Örnsköldsviks kommun har gjort ett fyllnadsval, Göran Sydhage. Även detta måste formellt ske på föreningsstämman. Styrelsesammansättning: Maria Wallin Wållberg, Innovationsbron AB, ordförande Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB, vice ordförande Per Carstedt, SEKAB Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun (avgick i oktober) Sigge Tjärnlund, Härnösands kommun Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Anders Lidén, Stadsbacken AB Mikael Berglund, Umeå Energi Marita Fransson, Västerbottens Läns Landsting samt Lycksele kommun Sylvia Jonsson, Ö-viks Energi AB Anders Nordin, Umeå Universitet Tomas Lundmark, Sveriges Lantbruksuniversitet Christer Fröjdh, Mittuniversitetet Sidan 12

14 Suppleanter: Edith Andresen, Mittuniversitetet Jonas Borg, SEKAB ersattes av Lena Nordgren SEKAB Adjungerade: Kurt Johansson, Länsstyrelsen i Västernorrland Bo Sjödin, Vägverket Region Mitt Utvärdering av styrelsearbetet Styrelseledamöterna har genomfört en individuell utvärdering styrelsearbetet. Ordförande har uppdraget att utvärdera resultatet och fortsätta diskussionen med ledamöterna. Medlemmar Att vara medlem i BioFuel Region innebär att man vill vara med och verka för att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror och att man tror på samarbete runt dessa frågor. Medlemmar 2008 Bjurholms kommun, Dorotea kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Lycksele kommun, Nordmalings kommun, Norsjö kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun genom Skellefteå Kraft AB, Storumans kommun, Sundsvalls kommun genom Fokusera Utveckling i Sundsvall AB, Umeå kommun, Vilhelmina kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun, Åsele kommun, Örnsköldsvik kommun, Alltank, Esam AB, Framtidsbränslen AB, Härnösands Stift Egendomsnämnden, Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, SEKAB, TRB Sverige AB, Västernorrlands läns Landsting, Region Västerbotten Övriga finansiärer Ekonomiskt stöd till verksamheten i BioFuel Region AB kom även från organisationer som inte var medlemmar i föreningen. Fria medel för processen kom från Västerbottensläns Landsting, Västernorrlandsläns Landsting och Vägverket. Större projekt finansierades av Myndigheten för skolutveckling och Länsstyrelsen i Västernorrland samt EU. Rapporter, finns på Under 2008 har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Remissvar - Tillväxtprogram Västernorrland ett sektorsprogram med bas i Vision Västernorrland 2010 Remissvar - Västernorrlands Klimat- och energistrategi Local Communication Plans for site Short report on information and educational activities towards the high-schools, citizens and key decision-makers and status, experiences and strategy incentives beyond BEST Short report on experiences of information and dissemination activities within BFR Report on the campaign towards private companies and taxi companies Evaluation of free-parking in BFR Adress Faktureringsadress Organisationsnr E-post / hemsida BioFuel Region c/o Compipe AB Storgatan 35 Strand Umeå Vännäs Sidan 13

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland.

Läs mer

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan 1 2007-03-26 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Svensk Fjärrvärme en del av den framtida energilösningen. Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2010 2015 Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2015-09-18 VERSION 2.0 PRODUKTION: Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin ANSVARIG UTGIVARE:

Läs mer

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region

SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2010 2015 Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE 2015-09-18 VERSION 2.0 PRODUKTION: Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin ANSVARIG UTGIVARE:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Rapport 1/09. Lägesrapport från genomförandeorganisationen. 2008-12-31 TILLVÄXTSEKRETARIATET kontaktperson: Anneli Kuusisto, anneli.kuusisto@y.lst.

Rapport 1/09. Lägesrapport från genomförandeorganisationen. 2008-12-31 TILLVÄXTSEKRETARIATET kontaktperson: Anneli Kuusisto, anneli.kuusisto@y.lst. Rapport 1/09 2008-12-31 TILLVÄXTSEKRETARIATET kontaktperson: Anneli Kuusisto, anneli.kuusisto@y.lst.se Lägesrapport från genomförandeorganisationen Rapport till Lilla Partnerskapets möte 2009-02-26 1.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer