Verksamhetsberättelse BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2008 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

2 Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Vision och strategi... 5 Värdegrund... 5 Verksamhet... 5 Kunskapsledande i samhällsomställning... 5 Avsiktsförklaringar... 5 Vidareutbildning av gymnasielärare... 6 Projektarbeten för gymnasieelever... 6 Miljöbilar hos taxi och företag... 6 Statistik för miljöbilar... 6 Fri parkering... 7 Tankställen... 8 Studiebesök/Light house tours... 8 BioFuel Regions årliga konferens... 8 Industriell och regional utveckling... 9 Skoterprojektet... 9 Framtidens Bioraffinaderi... 9 Bioenerginätverket i Umeåregionen... 9 Nätverk för Biodrivmedels- och Bioraffinaderi initiativ i Norr... 9 Biogas Norr Mäklare av affärskontakter Ökat utbud av förnybar råvara Åkerenergigrödor Framtidens skog Future Forest Ökat utnyttjande av skoglig biomassa Forest Power Information, kommunikation och media Medverkande i utredningar, remisser och liknande Bolaget Organisationsförändring Ekonomistyrning och administration Styrelsearbete Processarbete Styrelsemöten och styrelsesammansättning Utvärdering av styrelsearbetet Medlemmar Medlemmar Övriga finansiärer Rapporter, finns på 13 Sidan 1

3 arbetskopia Förord De energi- och klimatutmaningar världen, Sverige och BioFuel Region nu arbetar med är större än någonsin och ett brett och fortsatt samarbete för att utveckla biodrivmedel och bioraffinaderier i regionen är strategiskt viktigare än någonsin. Trots finansiell oro och kärvt läge för våra kommuner och företag, så får vi inte glömma att utmaningarna är desamma. Det vi gjort har uppmärksammats nationellt och internationellt, i en artikel i Strategy+Business skriver till exempel den kände management-forskaren Peter Senge följande om BioFuel Region: "Man skulle kunna tro att omställningar av det här slaget kräver massiva statliga insatser som inkluderar tiotusentals människor, omfattande subventioner och flera års tungt finansierad forskning. Men tills nyligen, har inget sådant stöd, statligt eller annat, existerat. Istället utvecklades oräkneliga lokala nätverk i det tysta, katalyserade av ansträngningarna hos små grupper av engagerade och modiga ledare från den offentliga och privata sektorn." Han poängterar även att hög delaktighet, systemtänkande och underifrånperspektiv är några av nycklarna till hur framtidens företag och organisationer ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Det gångna året har verkligen bevisat att BioFuel Region är ett starkt varumärke, med en bred verksamhet som bygger på samverkan. Några exempel är att vi är prioriterade på nationell nivå med tre andra regioner för fortsatt finansiering och utökning av vårt skolprojekt. Nästan alla våra kommuner arbetar med avsiktsförklaringar och vi deltar i två viktiga forskningsprojekt om hur vi kan öka tillgången och tillgängligheten av råvara på ett hållbart och acceptabelt sätt. Samarbete med Framtidens Bioraffinaderier fortsätter och vi jobbar nu för ett utökat nätverk med industriella aktörer i de fem nordligaste länen inom bioraffinaderier och biodrivmedel där såväl biogas, etanol, DME och syntetisk diesel ingår. Ibland kan det kännas som att problemen är så komplexa och stora och det vi vill uppnå ligger så långt bort att lusten och orken att fortsätta tryter MEN BioFuel Region är ett nätverk av fantastiska människor som på olika sätt driver våra frågor framåt. Det är hos dem jag fyller på energin och ju fler vi är, ju mer energi frigörs! Eva Fridman VD och processledare för BioFuel Region Sidan 2

4 Inledning BioFuel Region arbetar idag med såväl etanol, biogas som syntetisk diesel och medlemsbasen är förstås viktig för att förankra och hitta affärsmöjligheter och metoder att ställa om transporterna. Och det är glädjande att konstatera att så många medlemmar fortsätter att tro på nyttan av BioFuel Region som regional plattform för att driva frågorna om biodrivmedel och bioraffinaderier. Fler och fler börjar komma till insikt om att det inte finns någon snabblösning utan att vi behöver många olika bränslen och tekniker för att möta utmaningen att få transportsektorn fossilfri. Ambitionerna har även kvantifierats genom de långsiktiga politiska beslut om en kraftfullt ökad andel förnybar energi som tagits inom EU. Försäljning av miljöbilar och biodrivmedel nådde både rekordnivåer och bottennoteringar under året. Dessutom steg priset på råolja till rekordnivå, strax under 150 dollar, under sommaren, för att falla tillbaks till cirka 40 dollar per fat i slutet av året. Det har med andra ord varit ett turbulent år som gett anledning att fundera över BioFuel Regions verksamhet och roll som regional aktör. Verksamheten under 2008 har dels fokuserat på att förankra och tydliggöra den nya visionen och dels fortsatt med samma inriktning som beslutades för 2007, det vill säga råvara, strategisk samverkan, avsiktsförklaringar och kommunikation. Dessutom har flera personer involverats som processkoordinator och projektledare. Den strategiska samverkan har burit frukt i ett antal projekt och BioFuel Region har etablerats som en partner i nya processer exempelvis i forskningsprogrammet Future Forest. Strategin för BioFuel Region går ut på att engagera så många som möjligt i frågorna som rör omställning av samhället till biodrivmedel. Och att genom samverkan hitta vägarna fram till såväl industriell och regional utveckling som till ökad hållbar produktion och utbud av förnybar råvara. Under året har vi i linje med detta drivit konkreta projekt inom våra fokusområden med tyngdpunkten i samhällsomställnings- och samverkansfrågorna. Vi har kommit en bit på väg, men är långt ifrån framme. För kommande år är det därför viktigt att arbetet med våra offentliga medlemmar fokuseras på prioriteringarna i avsiktsförklaringarna. När det gäller den industriella och regionala utvecklingen tror vi på samverkan enligt modellen i den regionala kraftsamlingen runt Framtidens Bioraffinaderi som drivs av Processum BioRefinary Initiative i Örnsköldsvik. Men även på att hitta och stödja småskaliga affärsmodeller som rör till exempel bioenergi. På råvarusidan ser vi behovet av att i samverkan med andra driva debatten och delta i forskning som rör produktionspotential och dagens och framtida nyttjande av förnybara råvara. Ett antal kommuner valde att ta ettårsbeslut om medlemskap för Förutom en kommun valde samtliga att vara kvar som medlemmar och under hösten 2008 har medlemskapet utvärderats inför Med hänvisning till det svåra finansiella läget i de egna kommunerna har sedan tre kommuner valt att avstå medlemskap för De fria pengar som kommunerna, företag, Landstinget i Västerbotten och Västernorrland och Vägverket satsade under 2008 fortsätter att vara en avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region. Utan dessa skulle kansliet inte vara möjligt och det skulle försvåra möjligheterna till flexibilitet i verksamheten. Av de totala intäkterna för året utgjorde kommunernas andel knappt 50 procent. Sidan 3

5 Föreningen BioFuel Region bildades i juni 2003 av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BioFuel Region AB ett helägt dotterföretag till föreningen. Den första etappen genomfördes under och BioFuel Regions etapp II pågår under , etapp III planeras för Sidan 4

6 Vision och strategi BioFuel Regions vision är: Att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror Därför fokuserar vi på att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Region AB lägger tyngdpunkten på samhällsomställningsfrågorna. Inom de andra två fokusområdena handlar det om samarbete i strategiska grupper, information och kommunikation samt att initiera processer. Värdegrund Som ett komplement och förtydligande av vår strategi att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer i vår region som möjligt har styrelsen under året antagit den värdegrund som präglar vårt arbete. Vår drivkraft är den globala klimatförändringen och nödvändigheten att snabbt utveckla och använda hållbara lösningar för den oljeberoende transportsektorn. Vi skapar förutsättningar för människor och organisationer att engagera sig och bidra till utvecklingen och användningen av förnybara drivmedel. Vi samverkar och är en arena för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Vi är ödmjuka inför vår uppgift och den mångfald av lösningar som behövs. Vi har en helhetssyn och strävar efter hållbar utveckling i vår verksamhet. Verksamhet Nedan följer en redovisning av verksamheten 2008 uppdelat på våra tre fokusområden. Kunskapsledande i samhällsomställning Avsiktsförklaringar Processkoordinatorerna har genom möten och dialog med nyckelpersoner på kommunerna varit med och arbetat fram förslag på avsiktsförklaringar och lokala arbetsgrupper som ska arbeta med frågorna som lyfts fram. Lycksele, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs, Nordmaling, Åsele och Härnösand har antagit sina avsiktsförklaringar. Bjurholm, Sundsvall, Skellefteå, Storuman och Vilhelmina har förslag som är under behandling. Frågor som lyfts av flera kommuner exempelvis kompetensutveckling för tjänstemän och politiker, biogas och småskaliga affärsmodeller kring bioenergi prioriteras i den övergripande verksamheten. Under 2008 har vi därför arbetat fram en utbildning som ska testköras i början av 2009, börjat undersöka möjligheterna för ett nätverk och erfarenhetsutbyte runt biogas samt genomfört en seminarieserie om småskaliga affärsmodeller inom bioenergi. Sidan 5

7 Vidareutbildning av gymnasielärare I slutet av 2007 fick vi klartecken och finansiering från Myndigheten för skolutveckling för ett vidareutbildningsprojekt för gymnasielärare Målsättningen med projektet är att öka kunskapen inom hållbar energi och hållbara transporter samt att projektet ska starta en självgenererande process där lärarna deltar för att utveckla sin undervisning. Projektet går ut på att hjälpa ett antal arbetslag att, efter egna behov, vidareutveckla metoder och verktyg som kan användas i den dagliga undervisningen. Det omfattar även erfarenhetsutbyten över ämnesgränserna och mellan representanter för olika arbetslag på regionens gymnasieskolor. Kvantitativt är målet att nå 20 av regionens 39 gymnasieskolor och att 5-10 procent av lärarna på dessa skolor deltar aktivt i kunskaps- och metodutvecklingen. Under 2008 genomfördes tre utbildningsträffar i varav två i Västernorrland och en i Västerbotten. Totalt var ett knappt 60- tal lärare från 11 gymnasieskolor aktiva på träffarna Projektarbeten för gymnasieelever Parallellt med arbetet med gymnasielärarna arbetar vi för att öka intresset för våra frågor bland gymnasieungdomar. För att stimulera och locka dem att göra projektarbeten genomförde vi under våren inspirationsföreläsningar och diskussioner med skolledningar på 11 gymnasieskolor och nådde på detta sätt cirka 850 elever. I maj hade vi även vår årliga stipendieutdelning till de bästa projektarbetena. Elever från Teknikprogrammet på Balderskolan i Skellefteå vann ett av stipendierna med sitt bidrag "Förnybara bränslen" där de jämför olika biodrivmedel. Det andra stipendiet gick till en elev på Liljaskolan i Vännäs som studerat miljöpedagogik genom att bland annat själv undervisa högstadieelever. Totalt delades kr ut i stipendier. Inspirationsföreläsningarna följdes upp med en kick off, i Örnsköldsvik i september där intresserade elever fick veta mer om BioFuel Region och våra projektarbeten. Ett 40-tal elever från Storuman, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sundsvall deltog. Efter träffen har knappt 40 elever från 8 gymnasier valt att göra projektarbeten. Dessa elever har sedan under arbetets genomförande tillgång till hjälp via BioFuel Region. Miljöbilar hos taxi och företag Målet med projektet är att förmå fler företag och taxibolag att köpa miljöbilar och i övrigt se över sina transportstrategier, dels för att minska koldioxidutsläppen, dels fundera över sin ekonomi och försörjningssäkerhet kopplat till transportfrågan. Företag erbjuds bland annat vidareutbildning och information om miljöbilar. Ett tiotal föreläsningar har hållits på olika företag. BioFuel Region dessutom genomfört riktade utbildningar mot företag som är ISO certifierade. Totalt har drygt 15 företag genomgått utbildningen som genom denna satsning nått mer än 200 personer i vårt lokala näringsliv. Statistik för miljöbilar Även statistik på antalet miljöbilar har tagits fram och bearbetats under året, föregående års siffror anges inom parantes. Under 2008 registrerades (13 091) bilar inom BioFuel Region (AC och Y län). Av dessa var (1476) stycken klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är 23,82 procent (11,3 procent) av nybilsförsäljningen. Fördelningen på olika slags bilar var enligt följande: Bensin Sidan 6

8 o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 310 Diesel o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 1 o Totalt 311 snåla bensin och dieselbilar (123) Etanol/E85 (Miljöbil) (1281) El/Elhybrider (Miljöbil) 77 (67) Gasbilar (Miljöbil) 4 (5) Statistik togs även fram på antalet bilar i trafik, det vill säga hur många bilar som körde på våra gator Totalt fanns det ( ) bilar i trafik. Av dessa var (3 796 ) klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är alltså fortfarande bara 2,51 procent av våra bilar som är miljöbilar. Värt att notera är även att vi i en jämförelse med andra län i landet under 2008 har tappat i position mot Vi ligger alltså efter landssnittet som har 3,80 procent miljöbilar av totalt antalet bilar i trafik. Vi har med andra ord mycket kvar att göra här!!! Bensin o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 573 Diesel o Varav snåla (<120 g CO2/km) (Miljöbil) 33 Etanol/E85 (Miljöbil) El/Elhybrider (Miljöbil) 223 Gasbilar (Miljöbil) 50 Fri parkering BioFuel Region har ett gemensamt koncept för fri parkering för miljöbilar inom regionen där ägare till miljöbilar kan ansöka om tillstånd för att parkera avgiftsfritt i de större städerna i regionen. Tillståndet gäller i de fyra kommunerna Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik. Tillståndet gäller även på landstingens parkeringar i Västerbotten och Västernorrland. Under året genomfördes en utvärdering av vad innehavare av miljöbilstillstånd ansåg om tillstånden och om deras körbeteende påverkats av tillstånden. Undersökningen genomfördes av Handelshögskolan och omfattade de fem kommuner som utfärdade miljöbilstillstånd 2008, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall. Studien visade att fri parkering inte ökar bilkörandet, något som använts som ett argument i debatten mot incitatmentet. Många tyckte också att det är viktigt att tillståndet är giltigt i fler städer än den egna. Parkeringstillståndet ansågs vara en bra förmån som de är måna om att få behålla och anses vara ett mervärde för ägare till miljöbilar. Studien visar också att det kan vara ett incitament till att skaffa miljöbil om köpet görs idag. Med bakgrund av detta gick BioFuel Region ut med en rekommendation gällande fri parkering till medlemmarna. BioFuel Regions rekommendation: - Behålla fri parkering för miljöbilar till dess att andelen miljöbilar utgör 5 procent av totalt antalet bilar i trafik. - Ta ut en kostnad för tillståndet på ca 250 kr per år. - Upplåta fri parkering på ett begränsat antal platser där så många som möjligt kan nyttja förmånen. Sidan 7

9 - Om möjligt erbjuda fri parkering för miljöbilar på de platser där tillgång till motorvärmare finns. Det är viktigt att kommunicera varför ett incitament som fri parkering finns och hur länge ett sådant incitament kommer att vara verkningsfullt till en acceptabel kostnad. BioFuel Region kommer därför att tillhandahålla statistik för andelen miljöbilar av totalt antalet bilar i trafik. Från och med januari 2009 kommer denna statistik att distribueras två gånger per år till alla medlemskommuner. Tankställen BioFuel Region arbetar för att bygga ut en flexibel infrastruktur för biodrivmedel. Det gör vi för att underlätta valet och användandet av miljöbilar för både privata och offentliga aktörer. Under året har en Enkätundersökning genomförts för få en bild av hur etanolpumpar fungerar med avseende på kostnad, material och underhåll. I BioFuel Region finns det följande tankmöjligheter, föregående års siffror inom parantes: 74 etanol (66) 1 biogas (0), Skellefteå 2 Syntetisk diesel (0), Sundsvall och Lycksele. I oktober genomfördes en tvådagars informationskampanj där projektarbetande gymnasieelever informerade om biodrivmedel och miljöbilar på fyra tankställen i respektive Västerbotten och Västernorrland. Uppskattningsvis nådde vi cirka 400 bilister. Studiebesök/Light house tours Årligen får BioFuel Region och våra medlemmar flertalet studiebesök från när och fjärran, där politiker, tjänstemän och experter besöker vår region för att ta del av och lära sig om vår omställningsprocess. I början av april deltog cirka 25 besökare från Holland, Storbritannien, Österrike och Finland i ett studiebesök i Umeå och Örnsköldsvik. Det som intresserade dem var exempel på projekt för samhällsomställning, biogasprojektet i Skellefteå, forskningen kring syntetdiesel, nuvarande råvarutillgång och framtida skogsbruk, etanolens historia och dess egenskaper. I september samlades representanter från Rotterdam, Nan Yang, Sao Paolo, Sommerset, Madrid, Baskien, La Specia och Cotbus i Vindeln. Vid studiebesök på etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik har vi bland annat föreläst för Taiwanesisk media. BioFuel Regions årliga konferens I slutet av februari hade vi vår årliga konferens denna gång med temat Förnya energin. Ett knappt hundratal deltagare medverkade och arbetade i olika workshops med syftet att hitta energi och samverkansformer för att utveckla vår landsdel till en unik och världsledande region för omställning till förnybar energi, biodrivmedel och hållbara transporter. Sidan 8

10 Industriell och regional utveckling Skoterprojektet Syftet med skoterprojektet har varit att testa idéerna om hållbar skoter i verkligheten samt att förbereda för ett kommande fullstort projekt. Projektet sker i samarbete med Nationella Snöskoterrådet, Vägverket, Kommunerna Vilhelmina, Lycksele och Storuman, samt Studieförbundet Vuxenskolan och Snofed. Huvudaktiviteten i första delen av projektet 2007, genomfördes på Malgomajskolan i Vilhelmina, när gymnasieelever byggde om en arbetsskoter och satt in en dieselmotor. Den ombyggda skotern kördes och testades avseende bland annat bränsleåtgång, utsläpp, materialpåverkan, effekt och kallstartegenskaper. Resultaten blev bättre än vad man hoppats på och skotern drog i gynnsamma förhållanden inte mer än 0,44 l/mil, hade lägre koldioxidutsläpp och bättre värden på både rökgaser och oförbränt bränsle jämfört med en tvåtaktare I projektet ingick också extern kommunikation, risk- och kvalitetsbedömning och aktiviteter samt studiebesök för att få ökad kunskap till det planerade fullskaliga projekt. Under 2008 arbetades en ansökan om fortsättning och uppskalning av projektet fram. Besked på ansökan väntas i april Framtidens Bioraffinaderi Sommaren 2008 blev Framtidens Bioraffinaderi Vinnväxt vinnare. Framtidens Bioraffinaderi involverar universiteten, kommuner, industrier och företag i Örnsköldsviks- och Umeåregionen som gemensamt tagit fram visionen att bli en kreativ och ledande region för utveckling av framtidens bioraffinaderier med skogsråvara och energigrödor som grund. Tanken är att fördubbla förädlingsvärdet från råvaran. BioFuel Region var med som bollplank inför den slutliga ansökan och var även med när initiativet presenterades för de nationella myndigheterna. Vi deltar som liten medfinansiär, men kommer framförallt att satsa tid och arbete på att förankra framtidens bioraffinaderi i hela regionen. I oktober genomförde vi en första informationsträff i Sundsvall riktad till näringslivet i Sundsvallsregionen. Bioenerginätverket i Umeåregionen Målsättningen med Bioenerginätverket är att få en bild över pågående aktiviteter och även identifiera nya samverkansmöjligheter. Två träffar, i Vännäs respektive Robertsfors har hållits. Frågor som belysts på träffarna är bland annat affärsmodeller för småskaliga energisatsningar, markinventeringar för bioenergiodling, finansieringsmöjligheter för bioenergiprojekt och bioenergigårdar. Medlemmar i Bioenerginätverket är representanter från forskning, industrier, intresseorganisationer och offentlig sektor i Umeåregionen. Nätverk för Biodrivmedels- och Bioraffinaderi initiativ i Norr Målsättningen att få till stånd dialog och samverkan med biodrivmedelsaktörerna i Piteå har efter ett antal möten resulterat i att vi gemensamt ska undersöka intresset för ett nätverk av de industriella och offentliga aktörer som arbetar med biodrivmedel och bioraffinaderier i de fem nordligaste länen. En nätverksträff planeras under våren Sidan 9

11 Biogas Norr Under senare delen av 2008 aktualiserades även frågan om BioFuel Region ville undersöka förutsättningarna för att få igång ett aktivt Biogas Norr. Tillsammans med bland annat Fokusera, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun och Svensk Gasförening startade planeringen av en konferens om frågan. Mäklare av affärskontakter Under året har ett större företag, efter rekommendation från en medlem, kontaktat oss. De ville undersöka möjligheterna att sätta upp anläggningar för att i mindre skala göra etanol från restavfall från livsmedelsindustrin. I september anordnade vi seminarium i Umeå med näringslivsrepresentanter, forskare och kommunala tjänstemän. Seminariet ledde till fortsatt utredning av råvarufångst och produktion. En skogsteknikinnovatör har kontaktat oss för att få hjälp med att hitta intressenter för ett nytt sätt att flisa GROT i avverkningar. I oktober anordnade vi seminarium om detta med representanter från forskning och näringsliv. Kontakter med näringsliv har etablerats och diskussioner pågår. Ökat utbud av förnybar råvara Åkerenergigrödor Intresset för att få fram mer biomassa från jordbruksmark är en aktuell fråga både för näringen och samhället. Under året har BioFuel Regions engagemang inriktats på att processa fram en projektplan med målet att få till stånd ett projekt för 2009 med fokus på småskalig affärsverksamhet inom åkerenergi samt energikooperativ. Vi har dessutom deltagit i nationella nätverksträffar för hampa odling i Sverige samt två fältvandringar och fyra regionala odlarträffar. Framtidens skog Future Forest Sammanlagt 150 miljoner kronor satsas på ett nytt forskningsprogram som ska ta fram strategier för hur vi ska använda våra skogar i framtiden. Det är forskningsstiftelsen Mistra som tillsammans med skogsnäringen och universiteten finansierar forskningsprogrammet Future Forests Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk. Programmet består av forskare från SLU, Umeå universitet och Skogforsk. I programmet ingår även en så kallad praktikerpanel med representanter från olika intressegrupper i samhället, där BioFuel Region deltar. Panelen kommer att få tillgång till nya forskningsresultat, men också ha möjligheter att påverka vad det ska forskas om, bland annat genom att ta initiativ till och delta i workshops där analyser och synteser av forskningen görs. Programmet kom igång sent på hösten så en första träff för praktikerpanelen planeras till början av Ökat utnyttjande av skoglig biomassa Forest Power Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet och BioFuel Region fick i slutet av året tillsammans med norska och finska partners drygt 46 miljoner kronor för att ta fram kunskap om hur vi kan öka användningen och uttaget av biomassa från skogen för bioenergi. Projektet ska pågå i tre år. Målgruppen för forskningsresultaten är bland annat skogsägare, skogsentreprenörer och övriga professionella inom skog och bioenergi. Nätverkande och Sidan 10

12 informationsutbyte över hela Botnia-Atlanticaområdet är prioriterat i projektet. Här kommer BioFuel Region att ha en viktig roll som nätverk och kommunikationsplattform. Hälften av finansieringen i projektet kommer från EU:s Botnia-Atlantica program. Forskningskonsortiet leds av det finska forskningsinstitutet Metla. Information, kommunikation och media Under året har vi arbetat strategiskt med kommunikationsstrategier för några av våra större projekt till exempel avsiktsförklaringar och miljöbilar hos taxi och företag. Vi har även arbetat med att förstärka och tydliggöra varumärket BioFuel Region genom dels kommunikationsinsatser, framtagandet av den gemensamma värdegrunden, nyhetsbrevet och dels genom att uppdatera vår profil och lanserat en ny hemsida. Vi har även genomfört utbildningsinsatser med projektledare och processkoordinatorer för att kontinuerligt bli ännu bättre på att planera, genomföra och kommunicera våra aktiviteter. Föreläsningar och debatt är en viktig del av vårt uppdrag där vi förmedlar ett helhetsperspektiv och systemsyn på hållbara transporter. Under året har vi föreläst på knappt 20 större konferenser och genomfört cirka 100 lokala och regionala möten. Internationella evenemang vi föreläst på är bland annat Open Days i Bryssel, information om BEST och BioFuel Region i Somerset, Rotterdam och Brandenburg. En medveten satsning på ökad närvaro i media har gjorts, samtidigt har debatten om regionens satsningar på biodrivmedel varit het Under året har 9 pressmeddelande skickats ut och vi har skrivit 5 debattartiklar. Alla pressmeddelanden har gett upphov till mediainslag och artiklarna har publicerats i lokal såväl som nationell press. Sjutton nyhetsbrev har distribuerats till våra knappt 700 prenumeranter. Utbildningsmaterialet som vi tagit fram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan efterfrågas fortfarande och laddas ned från hemsidan. Medverkande i utredningar, remisser och liknande Vi har deltagit och knutit värdefulla kontakter i de framsynsseminarier som Länsstyrelsen i Västernorrland bjudit in till och vi har lämnat in remissvar både på Västernorrlands reviderade RTP och på Västernorrlands Klimat och energistrategi. Vi har även lämnat synpunkter på Västerbottens Klimat och energistrategi. Under hösten erbjöds vi en plats i referensgruppen för Arena Miljölänet Västernorrland och har deltagit i två av Arena Miljölänet Västernorrlands sammankomster. BioFuel Region har getts möjligheten att delta i Nya Processledarprogrammet som leds och koordineras av Mittuniversitetet. Under hösten har vi deltagit vid båda utbildningstillfällena. Bolaget Organisationsförändring Bolaget har fortsatt två anställda VD, Eva Fridman, 80 procent och kommunikationsansvarig, Camilla Dopson, 100 procent. Bolaget hyr kontorslokaler av ESAM AB i centrala Umeå. Datasupport köps in via LAN-konsult som har kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall. Sidan 11

13 Under försommaren rekryterade vi en processkoordinator i Västernorrland och en projektledare för arbetet med gymnasieeleverna. Från augusti har vi därmed fyra processkoordinatorer, två i Umeå, Michael Jalmby och Mikael Brändström och två i Sundsvall, Thomas Larsson och Edith Andresen. Projektledare för gymnasieeleverna är Mathias Sundin, Sundsvall. Rollen som processledare och VD har under året fördelat sig med tyngdpunkt på processledare. Ekonomistyrning och administration Under året har projektavtal tecknats med samtliga konsulter som arbetar i BioFuel Region. Avtalen tydliggör uppdrag och omfattning och har gjort det enkelt att styra ekonomin. Nya projektavtal tecknas Den ekonomiska administrationen sköts fortfarande av företaget Compipe AB i Vännäs kommun och ekonomisk redovisning till styrelsen har fortsatt utvecklats. Styrelsearbete Processarbete Styrelsen har under året diskuterat och tagit fram en värdegrund för BioFuel Region. Styrelsemöten och styrelsesammansättning Under året har fem styrelsemöten hållits, den 24/1, 5/3, 10/4, 3/6, 9-10/9, 21/10 och 4/12 På föreningsstämman valdes Edith Andresen till suppleant för Christer Fröjdh och Jonas Borg till suppleant för Per Carstedt. När Jonas Borg slutade på SEKAB valdes Lena Nordgren att efterträda honom, detta måste ske formellt vid föreningsstämman I slutet av 2008 valde Lars Näslund att hoppa av styrelsearbetet. Örnsköldsviks kommun har gjort ett fyllnadsval, Göran Sydhage. Även detta måste formellt ske på föreningsstämman. Styrelsesammansättning: Maria Wallin Wållberg, Innovationsbron AB, ordförande Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB, vice ordförande Per Carstedt, SEKAB Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun (avgick i oktober) Sigge Tjärnlund, Härnösands kommun Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Anders Lidén, Stadsbacken AB Mikael Berglund, Umeå Energi Marita Fransson, Västerbottens Läns Landsting samt Lycksele kommun Sylvia Jonsson, Ö-viks Energi AB Anders Nordin, Umeå Universitet Tomas Lundmark, Sveriges Lantbruksuniversitet Christer Fröjdh, Mittuniversitetet Sidan 12

14 Suppleanter: Edith Andresen, Mittuniversitetet Jonas Borg, SEKAB ersattes av Lena Nordgren SEKAB Adjungerade: Kurt Johansson, Länsstyrelsen i Västernorrland Bo Sjödin, Vägverket Region Mitt Utvärdering av styrelsearbetet Styrelseledamöterna har genomfört en individuell utvärdering styrelsearbetet. Ordförande har uppdraget att utvärdera resultatet och fortsätta diskussionen med ledamöterna. Medlemmar Att vara medlem i BioFuel Region innebär att man vill vara med och verka för att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror och att man tror på samarbete runt dessa frågor. Medlemmar 2008 Bjurholms kommun, Dorotea kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Lycksele kommun, Nordmalings kommun, Norsjö kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun genom Skellefteå Kraft AB, Storumans kommun, Sundsvalls kommun genom Fokusera Utveckling i Sundsvall AB, Umeå kommun, Vilhelmina kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun, Åsele kommun, Örnsköldsvik kommun, Alltank, Esam AB, Framtidsbränslen AB, Härnösands Stift Egendomsnämnden, Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, SEKAB, TRB Sverige AB, Västernorrlands läns Landsting, Region Västerbotten Övriga finansiärer Ekonomiskt stöd till verksamheten i BioFuel Region AB kom även från organisationer som inte var medlemmar i föreningen. Fria medel för processen kom från Västerbottensläns Landsting, Västernorrlandsläns Landsting och Vägverket. Större projekt finansierades av Myndigheten för skolutveckling och Länsstyrelsen i Västernorrland samt EU. Rapporter, finns på Under 2008 har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Remissvar - Tillväxtprogram Västernorrland ett sektorsprogram med bas i Vision Västernorrland 2010 Remissvar - Västernorrlands Klimat- och energistrategi Local Communication Plans for site Short report on information and educational activities towards the high-schools, citizens and key decision-makers and status, experiences and strategy incentives beyond BEST Short report on experiences of information and dissemination activities within BFR Report on the campaign towards private companies and taxi companies Evaluation of free-parking in BFR Adress Faktureringsadress Organisationsnr E-post / hemsida BioFuel Region c/o Compipe AB Storgatan 35 Strand Umeå Vännäs Sidan 13

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan 1 2007-03-26 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande

Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik ANTECKNINGAR 1(6) Kommunchefsgruppen Dag 2013-12-12 Tid Kl. 13.30 19.00 Plats ande Örnsköldsvik, Stadshuset, rum Vågön Fjällräven Center,

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

AKTIVITETSPLAN PROJEKTET SKUR (Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) Verksamhetsår 2017

AKTIVITETSPLAN PROJEKTET SKUR (Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) Verksamhetsår 2017 Aktivitetsplan SKUR 1(5) AKTIVITETSPLAN PROJEKTET SKUR (Samverkan och kompetensutveckling i Umeåregionen) Verksamhetsår 2017 Aktivitetsplan SKUR 2(5) Bakgrund har fått stöd av Länsstyrelsen i Västerbotten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele 2014-02-27 Inledning Denna verksamhetsplan för 2014 är ett styrande dokument för Företagarna Lycksele. Fokus ligger på att utveckla verksamheten enligt vad våra

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Norra Sverige Västernorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer