Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan

2 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BFR AB och åtta arbetsgrupper formerades. I december 2006 hölls ett medlemsmöte för att diskutera BioFuel Regions framtid och organisation. Då var 16 kommuner, två landsting, Vägverket och sju företag medlemmar. Dessutom fanns representanter från Länsstyrelse och universitet på plats. Processen som startade 2003 hade sin upprinnelse i å ena sidan etanolproduktionen och satsningen på flexifuelbilar som BAFF (Bioalkoholstiftelsen) drivit och å andra sidan en vision om ett starkt biodrivmedels kluster som Länsstyrelsen i Västernorrland såg som en potentiell Vinnväxtvinnare. Mål och vision BioFuel Regions vision och mål under etapp I har varit: Att vara ett lysande föredöme i omställningen från fossila drivmedel till biodrivmedel med cellulosa som råvarubas Industriell och regional utveckling Kunskapsledande även 2020 Självförsörjande på biodrivmedel till 2030 Under hösten 2005 ändrade styrelsen det sistnämnda målet att bli självförsörjande på biodrivmedel till år 2020 De två biodrivmedel som BioFuel Region hade bestämt sig för att arbeta med var dels etanol och dels FT-diesel. Strategi Vår strategi har varit att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer som möjligt. Framgångsfaktorer Viktiga faktorer för våra framgånga så här långt har varit Förankring Uthållighet Öppenhet Att eldsjälar och arbetare haft tid att konkretisera visionen i verksamhet har varit avgörande för resultaten vi uppnått Eva Fridman Sidan

3 En avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region har alltså varit de fria pengar som kommunerna och Vägverket satsade under etapp I. Utan dessa hade processen aldrig kommit så långt som den nu gjort! Bakgrund Under de tre år som BioFuel Region varit verksamt har omvärlden förändrats dramatiskt. Klimatfrågan har gått från att vara sedd som domedagsprofetsior från forskare till att vara realpolitik med gigantiska ekonomiska, sociala och ekologiska problem kopplat till sig. IPCC 2, Stern Rapporten 1 och Sårbarhetsutredningens första delrapport 3 visar alla på allvaret och samhällskostnaderna förknippade med klimatfrågan. När det gäller olja så har den framtida tillgången diskuterats och problematiserats i Peak Oil teorin. Priset på råolja har varit uppe i rekordnivåer på över 70 $ per fat och till och med oljebolag hävdar att en maximal produktionskapacitet förmodligen nås innan Göran Persons regering formerade Oljekommissionen som hade målet att göra Sverige fossiloberoende till 2020 och EU skärpte sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Under perioden har även tillgängligheten på och marknaden för miljöbilar och tankställen förändrats dramatiskt fanns Ford som enda återförsäljare av flexifuel fordon och biogasbilar såldes av Volvo. I vår region fanns 9 tankställen för E85 men inget för biogas. Nu, drygt tre år senare har miljöbilsmarknaden exploderat och står för cirka 10 procent av nybilsförsäljningen. Flera bilmärken säljs med flexifuelteknik och många bolag har aviserat att de har modeller på gång. Under hösten 2006 tillkännagav Volvo att deras satsning på biogasbilar skulle läggas ned eftersom marknaden var för liten, istället satsar företaget stort på på flexifuelteknik. Lagen om biodrivmedelsutbyggnad på tankställen som trädde i kraft första april 2006 har kraftfullt förbättrat tillgängligheten för konsumenten och i februari 2007 finns över 40 tankställen för E85 i regionen och cirka 700 i landet som helhet. Under den senare delen av BioFuel Regions etapp I har ytterligare två frågor accentuerats. Den ena är råvarufrågan i termer av tillgång samt möjlig och önskvärd produktionsökning. Den andra är energi och koldioxideffektiviteten för olika biodrivmedel särskilt etanol från spannmål. Dessa frågor kommer att följa med oss in i etapp II. Mot bakgrund av detta följer nu en beskrivning av vad som hänt i BioFuel Region i olika avseenden under perioden Stern Review on the Economics of Climate Change, oktober 2006) Eva Fridman Sidan

4 2. Climate Change 2007: The Physical Science Basis, IPCC feb Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, SOU 2006:94 Verksamhet & Arbetsformer Arbetet i BFR har drivits och koordinerats dels på processledning, ledningsgrupps och styrelsenivå och dels på arbetsgruppsnivå. De arbetsgrupper som startade 2003 var Folkbildning och engagemang FoU Industriell Utveckling Långsiktig finansiering Offentlig Verksamhet Skola Råvara Tankställen Under etapp I slogs gruppen tankställen ihop med offentlig verksamhet, råvarugruppen fick en undergrupp Bioenergi från jordbruksmark och FoU gruppen fick undergrupperna hydrolys/fermentering, förgasning och samhällsvetenskap. Här följer en kort beskrivning av vad som åstadkommits i grupperna. Folkbildning och engagemang Verksamheten i denna grupp har dels varit inriktad på att ta fram ett utbildningsmaterial runt biodrivmedel och att formera en organisation som kan hantera folkbildningsfrågorna runt detta. Dels att erbjuda människor studieresor och mötestillfällen för att på plats se och diskutera viktiga frågor för oss. Studieresor har bland annat gjorts till etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik och till Vindelns försökspark. Totalt har cirka 200 personer besökt etanolpilotanläggningen och ett 75-tal har besökt Vindelns försökspark. Utbildningsmaterialet Att färdas mot framtiden med biodrivmedel togs fram i samarbete med Vuxenskolan och ett antal gymnasielärare som är engagerade i skolgruppen. Materialet var klart tidig höst 2005 och sedan dess har det använts både som underlag för studiecirklar, som läromedel på vissa gymnasieskolor och som fördjupningsmaterial för intresserade människor i allmänhet. Ett trettiotal studiecirklar hann komma igång under etappen och ett förtiotal studiecirkelledare utbildades. FoU Arbetet i denna grupp har både bestått i att hitta former för samarbete mellan de tre universiteten och att konkret börja arbeta med relevanta frågor. Gruppen har bland annat initierat en genomgång av forskningsområden som är relevanta för BFR inom de tre universiteten. Bedömt ansökningar om forskningsmedel och givit rekommendationer till Ledningsgrupp och Länsstyrelse samt påbörjat ett arbete med en strategisk FoU plan. En inventering och utvärdering över vilka förgasningskoncept som utvecklats internationellt är dessutom genomförd och publicerad. Eva Fridman Sidan

5 Mycket tack vare att BFR är en så viktig partner i EU projektet BEST fick TRUM vid Umeå universitet uppgiften är att undersöka Consumer behaviour, attitudes, beliefs and values in regard to biofuel and bioethanol. Under etapp I har vi lämnat ekonomiskt stöd till följande satsningar: kronor till förberedelsearbete för utvecklande av Mastersprogrammet Sustainable Management som startade på Campus i Ö-vik BFR har medverkat till att medel från Länsstyrelsen i Västernorrland, reserverade för BFR, har gått till ett forskningsprojekt Concentrated action on a R&D program for a new and innovative gasification process for biomass to liquid fuels som Anders Nordin, ETCP, Umeå Universitet, driver (cirka kr) Delfinansiering av professur i förgasning på Mittuniversitetet, kronor av beslutade kronor har betalats ut. Industriell Utveckling Denna grupp har haft en låg profil då kommersialisering av tekniken både inom hydrolys/fermentering och förgasning ligger några år framåt. I vissa fall har det varit otydligt för omgivningen om det varit BFR, BioFuel Industries eller SEKAB som agerat. När SEKAB koncernen nu omstruktureras och piloten blivit en central del i den industriella utvecklingen så blir rollfördelningen tydligare. Lyckade aktiviteter som skett i BFRs regi är till exempel att kontakter tagits och i viss mån utvecklats med skogsteknikklustret som finns i Västerbotten. Att en inventering av företag som direkt kan beröras av en kommande biodrivmedelsutbyggnad har gjorts via Länsstyrelsen i Västernorrland. Att vi haft uppdrag inom industriell besöksnäring med seminarium i Ryssland och med femdagars studiebesök med en grupp från St Petersburg. Långsiktig finansiering BioFuel Region startade med framför allt regional finansiering. Utöver kommunernas pengar sköt vägverket till tre miljoner under etappen och länsstyrelserna i de båda länen garanterade en ram på fyra miljoner var. Från länsstyrelsen i Västernorrland har vi kunnat avropa nästan hela den summan medan vi inte lyckats få ut några pengar alls från Länsstyrelsen i Västerbotten. Under 2004 fick vi efter en ansökan till VISANU kr för processutveckling och kronor till följeforskning. Uppdraget från regionen har varit att växla upp det regionala stödet och främst under hösten 2005 arbetades det intensivt med en ansökan till EUs sjätte ramprogram. Resultatet blev att projektet BEST Bioethanol for Sustainable transport delfinansierar BFR under perioden med totalt cirka 5,2 miljoner kronor. Under etapp I har dessutom två KLIMP-ansökningar skrivits samt en förnyad Vinnväxt ansökan. Dessa har inte blivit beviljade. Offentlig verksamhet Denna grupp har fokuserat dels på samarbete och dels på upphandling av fordon. Arbetet har resulterat i att de kommuner som utfärdar miljöbilstillstånd och fri eller subventionerad Eva Fridman Sidan

6 parkering för miljöbilar nu tillåter bilar från samtliga dessa kommuner att utnyttja förmånen lokalt. I detta samarbete ingår även Landstingen som nu erbjuder bilar med miljöbilstillstånd att parkera gratis (med vissa undantag) på sina parkeringar. Definitionen på vad som är en miljöbil har diskuterats och rekommendationen till kommunerna har varit att fokusera på den del av den statliga miljöbilsdefinitionen som gäller bilar som till merparten kan drivas med biodrivmedel eller är fulla hybrider. Dessutom har dieselbilar MK1 med partikelfilter där ägaren kan stärka att han eller hon använt minst 75 procent FT diesel rekommenderats som bilar som kan godkännas för miljöbilstillstånd. För att stötta och påskynda upphandlingen av miljöbilar hos offentliga aktörer har en inventering av miljöbilsinnehavet och upphandlingsperioden genomförts. Med stöd i de diskussioner som förts i gruppen har de båda landstingen tagit principbeslut som innebär att det vid nästa upphandling enbart ska köpas miljöfordon. Skola Arbetet i denna grupp har dels bestått i att stötta och inspirera lärare på gymnasieskolor och dels i att erbjuda gymnasieelever projektarbeten. För att locka och intressera elever har inspirationsdagar och föreläsningar genomförts. Totalt har cirka 1000 elever nåtts denna väg. Ett 30-tal lärare på 13 av regionens gymnasier deltar aktivt i arbetet. Totalt har cirka 75 projektarbeten genomförts av ett 100-tal elever och under etappen har kronor reserverats varav kronor har delats ut i stipendier till de bästa projektarbetena. Lärare i denna grupp har aktivt deltagit i framtagandet av utbildningsmaterialet Att färdas mot framtiden med biodrivmedel Råvara Denna grupp samlade från början människor från både universitet, skogsägarrörelsen, skogsstyrelsen, virkesmätningsföreningar m.fl. Det första konkreta uppdraget som gruppen gav var att be SLU beskriva tillgång på skogsråvara i olika tidsperspektiv. Behovet utgick från en tänkt storskalig produktion av biodrivmedel i regionen. Omfattningen och komplexiteten av uppdraget gjorde att det första utkastet som publicerades som en arbetskopia i början av 2005 ändrade riktning. Ett nytt uppdrag formulerades av ETEK. Detta gick ut på att göra en analys av råvarutillgången i 5 kommuner i Västerbotten och Västernorrland. Behovet av råvara relaterades till en tänkt produktionsanläggning av cellulosabaserad etanol. Kommunerna som studerades var Skellefteå, Storuman, Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik. En grupp som särskilt arbetar med bioenergi från jordbruksmark formerades När det gäller bioenergi från jordbruksmark genomfördes under 2006 ett demonstrationsförsök på hampa i Västernorrland. Resultaten blev så pass intressanta att finansiering för ett fortsatt projekt nu söks för Tankställen När det stod klart att utbyggnaden av biodrivmedelstankställen skulle drivas på via lag slogs denna arbetsgrupp ihop med gruppen offentlig verksamhet. Arbetet har sedan fokuserat på att stimulera till installation av flexibla pumpar samt att stötta små tankställen. Stödet har bestått i Eva Fridman Sidan

7 ett samarbetsavtal där mackägaren fått en viss kvantitet E85 mot att BFR fått tillåtelse att informera om biodrivmedel och BFRs arbete på tankstället. Under etapp I har 6 tankställen valt att skriva avtal med BioFuel Region Information och kommunikation Arbetet inom detta område har bedrivits framförallt av processgruppen och kommunikationsansvarig. Det har alltså inte varit en regional arbetsgrupp. Det som gjorts är framför allt: Framtagande och skötsel av som nu har cirka 2000 unika besökare i månaden Anordnande av konferenser. Lycksele hösten 2003 i samarbete med Lycksele kommun och inlandsdelegationen. Örnsköldsvik våren 2004 i samband med invigningen av etanolpilotanläggingen. Umeå våren 2005, Sundsvall hösten 2005 i samarbete med Vägverket och Mittuniversitetet, Skellefteå våren 2006 i samarbete med Vägverket och Skellefteå Kraft AB, Härnösand hösten 2007 i samarbete med Härnösands kommun och vägverket. Konferenserna har haft 150 besökare i snitt. Nationellt kända personer som medverkat är Kjell Aleklett, Peak Oil, Erland Kjellén, Stockholms Universitet, Göran Person, tidigare stadsminister, Lena Sommestad, tidigare miljöminister, Åsa Domeij, Miljöpartiet, Maud Olofsson, partiledare, Ola Alterå, stadssekreterare Näringsdepartementet, Stefan Edman, generalsekreterare i Oljeavvecklingskommissionen. Produktion och distribution av två tidningar. Dessa har distribuerats med lokalpressen i Västerbotten och Västernorrland. Vid varje tillfälle har upplagan varit cirka exemplar Deltagit som föreläsare vid regionalt, nationellt och internationellt anordnade konferenser och möten vid cirka tillfällen Möten Under etapp ett har det hållits 15 styrelsemöten och 21 ledningsgruppsmöten. Organisation BioFuel Regions organisation har bestått av styrelse, ledningsgrupp, processgrupp och arbetsgrupper. Målsättningen i styrelsen har varit att få en sammansättning som representerar trippel helix (offentlig verksamhet, universitet och näringsliv). Medlemskommunerna har för respektive län tilldelats två ordinarie styrelseplatser samt en suppleant plats. Valet av kommunala representanter har i Västernorrland län skett via kommunförbundet. I Västerbotten har de kommuner som är medlemmar i BFR själva föreslagit sina representanter. De övriga styrelseledamöterna är valda utifrån att tillhöra viktiga samarbetsorganisationer och företag, samt sitt engagemang i BFRs process. I ledningsgruppen har ordföranden för BFRs arbetsgrupper samt representanter för finansiärer som formellt inte får sitta i en bolagsstyrelse (Vägverket och Länsstyrelsen) suttit, dessutom har processledare, VD och ordförande i styrelsen ingått. Processgruppen har bestått av initiativtagarna till BFR samt några till med speciella uppdrag i processen Eva Fridman Sidan

8 När verksamheten startade i arbetsgrupperna 2004 leddes de av människor i processgruppen. Vår målsättning var att lämna över ordförandeskapet till nya människor efter ett år men det har bara lyckats i gruppen FoU. Bild 2: BFRs organisation Etapp I I slutet av etapp I gav vissa medlemmar uttryck för att organisationen i BFR hade vissa svagheter. En del av problembilden var att enbart arbeta via konsulter i stället för att ha egen personal i bolaget. En annan var att många människor återfanns i flera av de beslutande och beredande grupperna. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till organisationsförändring vilket gjordes. Förslaget presenterades på ett medlemsmöte i Örnsköldsvik i december Organisationsförslaget ska beslutas på föreningsstämman Bemanning Under etapp I har följande nyckelpersoner varit verksamma: Processledare Per Carstedt, BAFF Administrativt ansvarig Jan Lindstedt, EcoDevelopment in Europe AB Ordförande i styrelsen för föreningen och bolaget Christer Nilsson, Kramfors Processkoordinator Y-län Thomas Larsson, Framtidsbränslen AB Processkoordinator AC-län Michael Jalmby, Esam AB Information och kommunikation Eva Fridman, EcoDevelopment in Europe AB Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Eva Fridman Sidan

9 Eva Fridman, kommunförbundet i Västerbotten Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Kent-Roger Hörling, Lycksele kommun Ulf Edlund, Umeå universitet Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Kent-Roger Hörling, Lycksele kommun Inge Andersson, Västerbottens läns landsting Agneta Marell, Umeå universitet Hans Eliasson, Cranab AB Suppleanter: Lena Österlund, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Göran Norman, Storumans kommun Anders Källström, Örnsköldsviks Allehanda Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Hans-Olof Mårtensson, Lycksele kommun Agneta Marell, Umeå universitet Hans Eliasson, Cranab AB Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Suppleanter: Lena Österlund, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Göran Norman, Storumans kommun Åke Sandström, Västerbottens läns landsting Processutveckling Under etapp I har BFR i två olika omgångar gjort satsningar för att stärka processen. Den första processutvecklingssatsningen finansierades av Visanu och bestod bland annat av övningar där olika framtidsscenarios processades. Övningarna gick ut på att vi skulle vara mer förberedda för olika händelseförlopp. Styrelse, ledningsgrupp och människor ur arbetsgrupperna bjöds in att delta. Den andra satsningen inleddes i början på 2006 via Länsstyrelsen i Västernorrland. Denna satsning riktar sig till processledare i utpekade kluster och genomförs via träffar Eva Fridman Sidan

10 projektarbeten. Utbildningen avslutas under Deltagandet i kursen bekostas av länsstyrelsen så när som på arbetstiden. Informations och kommunikations material Broschyr om fri parkering Tidning 1, 2005 Tänk på framtiden Tidning 2, 2006 Välkomna till en ny industriell epok Informations mapp, 2006 BioFuel Region att färdas mot framtiden med biodrivmedel Rapporter Under perioden har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Formering för Samhandling, Framväxten av BioFuel Region, Visanu 2005:7 Ett nytt utvecklingssteg? Industriell utvecklingspotential för biodrivmedel inom BioFuel Region, Jerry Söderström, Länsstyrelsen Västernorrland Initial Review and Evaluation of Process Technologies and Systems Suitable for Cost- Efficient Medium-Scale Gasification for Biomass to Liquid Fuels Ingemar Olofsson 1, Anders Nordin 1 and Ulf Söderlind 2 1Energy Technology & Thermal Process Chemistry, University of Umeå, S Umeå, Sweden 2Department of Engineering, Physics and Mathematics, Mid Sweden University, S Sundsvall, 2005 BioEthanol for Sustainable Transport- BEST Proposal to 6th Framework,Third Call of FP6-6-1 Sustainable Energy Systems, Activity Code SUSTDEV-1.1.5, Priority 6.1 Alternative Motor Fuels: BioFuel Cities BioFuel Region Innovationssystem för biodrivmedel, Ansökan Vinnväxt 2004 BioFuel Region Regionalt klimatinvesterings program Att färdas mot framtiden med biodrivmedel ISBN Eva Fridman Sidan

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland.

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2008 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Vision och strategi... 5 Värdegrund... 5 Verksamhet... 5 Kunskapsledande i samhällsomställning...

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Bioethanol expansion in Sweden year 2001 2005 300 000 250 000 200 000 150 000 Total RME-volym Total etanol-volym 100

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com Bio_Fuel_region_061004 06-10-10 09.06 Sida 1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIOFUEL REGION ANNONS En tidning om möjligheter för vår region Nr 2 Hösten

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Västervik ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Miljöbilssituationen i Rättvik *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Rättvik *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Rättvik *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Mars 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mats Helander 2016-11-24 Dnr: TSN 2015-190 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB Energikontoret Östra Götaland AB startade

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Växjö ********* 9 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning

Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 2006-09-09 Socialdemokraterna Sammanfattning Handlingsprogram för en grön omställning 11 steg för ett grönare Sverige Gröna Folkhemmet har blivit ett samlingsnamn för visionen om ett modernt högteknologiskt

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009

Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009 Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009 Plats: Landstingskansliet, Landstinget Västernorrland, Härnösand Deltagare: Andersson Ulf, Trafikenheten, Härnösands kommun Bertilsson Olle, Landstinget

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Nybro **** 4 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister April 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Hedemora *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Februari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg

Lägesrapport. Kontaktperson Eva Wiberg Lägesrapport Kommun Lycksele kommun Kontaktperson Eva Wiberg Tidsperiod 2009-04-01--2009-06-30 1. Periodens verksamhet och kostnader Tidsplan Redogör för hur projektet fortlöper såväl kostnadsmässigt som

Läs mer

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS

Nomineringsanmodan: Vice ordförande GFS sanmodan: Vice ordförande GFS Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i GFS styrs av en styrelse och ett presidium. Styrelsen, som utses av medlemskårerna,

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Miljöbilssituationen i Umeå ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Umeå ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Umeå ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Maj 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Utveckling mot storskalig tillverkning av Etanol ur träråvara. Sune Wännström SEKAB E-technology

Utveckling mot storskalig tillverkning av Etanol ur träråvara. Sune Wännström SEKAB E-technology Utveckling mot storskalig tillverkning av Etanol ur träråvara Sune Wännström SEKAB E-technology Upplägg SEKAB Plan för uppskalning Pilot IDU Demo Kritiska framgångsfaktorer SEKAB En ledande aktör på den

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Knivsta *** 3 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Mars 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16, 1 tr. Org.nr. 802400-0674 753 32

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Sandviken ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Miljöbilssituationen i Vindeln ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Vindeln ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Vindeln ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juli 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11.

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11. STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, 11.05 - Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars

Läs mer

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Per Kågeson Identifiera åtgärder så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen om fossilfri

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Utan bilen stannar Sverige. Program Almedalen 2009

Utan bilen stannar Sverige. Program Almedalen 2009 Utan bilen stannar Sverige Program Almedalen 2009 Program Politikerveckan i Almedalen 2009 Utan bilen stannar Sverige är ett samarbete mellan BIL Sweden och MRF. Vi sätter fingret på frågor som rör miljön,

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

CV för Inez Abrahamzon

CV för Inez Abrahamzon CV för Inez Abrahamzon Inez Abrahamzon, Västra vägen 15, 912 94 Latikberg CV för Inez Abrahamzon Jag är uppväxt i södra Lappland och tror att framtiden finns där man borrar ner sina fötter. Startade mitt

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm,

Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm, Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm, 2015-04- 14 Deltagare: Yoshiko Asano, Uppsala Universitet, RCE Öst Johan Boman, Göteborgs Universitet, RCE Västra Götaland Kerstin Eriksson,

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2014-11-07 1(5) Plats och tid Beslutare Övriga deltagare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby 2014-11-07 kl. 08.30-12.00 Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Agneta Bladh Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

OFFERT WORKSHOP OCH PLAN

OFFERT WORKSHOP OCH PLAN 1 (6) Från Reformklubben Till Sundbybergs stad OFFERT WORKSHOP OCH PLAN Reformklubben har nöjet att erbjuda Sundbybergs stad en offert på en workshop och plan för det demokratiprojekt i Rissne som kommunen

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag

Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag Bilaga 3.2 Sammanställd översikt av svar fördjupningsfrågor från länen okt 2014 Län 1. Aktivitet 2. Projektägare 3. Lst roll 4. Lst Uppdrag Tidningen E+ till alla hushåll (239 000 p) Länsstyrelsen Projektägare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer