Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan

2 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BFR AB och åtta arbetsgrupper formerades. I december 2006 hölls ett medlemsmöte för att diskutera BioFuel Regions framtid och organisation. Då var 16 kommuner, två landsting, Vägverket och sju företag medlemmar. Dessutom fanns representanter från Länsstyrelse och universitet på plats. Processen som startade 2003 hade sin upprinnelse i å ena sidan etanolproduktionen och satsningen på flexifuelbilar som BAFF (Bioalkoholstiftelsen) drivit och å andra sidan en vision om ett starkt biodrivmedels kluster som Länsstyrelsen i Västernorrland såg som en potentiell Vinnväxtvinnare. Mål och vision BioFuel Regions vision och mål under etapp I har varit: Att vara ett lysande föredöme i omställningen från fossila drivmedel till biodrivmedel med cellulosa som råvarubas Industriell och regional utveckling Kunskapsledande även 2020 Självförsörjande på biodrivmedel till 2030 Under hösten 2005 ändrade styrelsen det sistnämnda målet att bli självförsörjande på biodrivmedel till år 2020 De två biodrivmedel som BioFuel Region hade bestämt sig för att arbeta med var dels etanol och dels FT-diesel. Strategi Vår strategi har varit att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer som möjligt. Framgångsfaktorer Viktiga faktorer för våra framgånga så här långt har varit Förankring Uthållighet Öppenhet Att eldsjälar och arbetare haft tid att konkretisera visionen i verksamhet har varit avgörande för resultaten vi uppnått Eva Fridman Sidan

3 En avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region har alltså varit de fria pengar som kommunerna och Vägverket satsade under etapp I. Utan dessa hade processen aldrig kommit så långt som den nu gjort! Bakgrund Under de tre år som BioFuel Region varit verksamt har omvärlden förändrats dramatiskt. Klimatfrågan har gått från att vara sedd som domedagsprofetsior från forskare till att vara realpolitik med gigantiska ekonomiska, sociala och ekologiska problem kopplat till sig. IPCC 2, Stern Rapporten 1 och Sårbarhetsutredningens första delrapport 3 visar alla på allvaret och samhällskostnaderna förknippade med klimatfrågan. När det gäller olja så har den framtida tillgången diskuterats och problematiserats i Peak Oil teorin. Priset på råolja har varit uppe i rekordnivåer på över 70 $ per fat och till och med oljebolag hävdar att en maximal produktionskapacitet förmodligen nås innan Göran Persons regering formerade Oljekommissionen som hade målet att göra Sverige fossiloberoende till 2020 och EU skärpte sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Under perioden har även tillgängligheten på och marknaden för miljöbilar och tankställen förändrats dramatiskt fanns Ford som enda återförsäljare av flexifuel fordon och biogasbilar såldes av Volvo. I vår region fanns 9 tankställen för E85 men inget för biogas. Nu, drygt tre år senare har miljöbilsmarknaden exploderat och står för cirka 10 procent av nybilsförsäljningen. Flera bilmärken säljs med flexifuelteknik och många bolag har aviserat att de har modeller på gång. Under hösten 2006 tillkännagav Volvo att deras satsning på biogasbilar skulle läggas ned eftersom marknaden var för liten, istället satsar företaget stort på på flexifuelteknik. Lagen om biodrivmedelsutbyggnad på tankställen som trädde i kraft första april 2006 har kraftfullt förbättrat tillgängligheten för konsumenten och i februari 2007 finns över 40 tankställen för E85 i regionen och cirka 700 i landet som helhet. Under den senare delen av BioFuel Regions etapp I har ytterligare två frågor accentuerats. Den ena är råvarufrågan i termer av tillgång samt möjlig och önskvärd produktionsökning. Den andra är energi och koldioxideffektiviteten för olika biodrivmedel särskilt etanol från spannmål. Dessa frågor kommer att följa med oss in i etapp II. Mot bakgrund av detta följer nu en beskrivning av vad som hänt i BioFuel Region i olika avseenden under perioden Stern Review on the Economics of Climate Change, oktober 2006) Eva Fridman Sidan

4 2. Climate Change 2007: The Physical Science Basis, IPCC feb Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, SOU 2006:94 Verksamhet & Arbetsformer Arbetet i BFR har drivits och koordinerats dels på processledning, ledningsgrupps och styrelsenivå och dels på arbetsgruppsnivå. De arbetsgrupper som startade 2003 var Folkbildning och engagemang FoU Industriell Utveckling Långsiktig finansiering Offentlig Verksamhet Skola Råvara Tankställen Under etapp I slogs gruppen tankställen ihop med offentlig verksamhet, råvarugruppen fick en undergrupp Bioenergi från jordbruksmark och FoU gruppen fick undergrupperna hydrolys/fermentering, förgasning och samhällsvetenskap. Här följer en kort beskrivning av vad som åstadkommits i grupperna. Folkbildning och engagemang Verksamheten i denna grupp har dels varit inriktad på att ta fram ett utbildningsmaterial runt biodrivmedel och att formera en organisation som kan hantera folkbildningsfrågorna runt detta. Dels att erbjuda människor studieresor och mötestillfällen för att på plats se och diskutera viktiga frågor för oss. Studieresor har bland annat gjorts till etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik och till Vindelns försökspark. Totalt har cirka 200 personer besökt etanolpilotanläggningen och ett 75-tal har besökt Vindelns försökspark. Utbildningsmaterialet Att färdas mot framtiden med biodrivmedel togs fram i samarbete med Vuxenskolan och ett antal gymnasielärare som är engagerade i skolgruppen. Materialet var klart tidig höst 2005 och sedan dess har det använts både som underlag för studiecirklar, som läromedel på vissa gymnasieskolor och som fördjupningsmaterial för intresserade människor i allmänhet. Ett trettiotal studiecirklar hann komma igång under etappen och ett förtiotal studiecirkelledare utbildades. FoU Arbetet i denna grupp har både bestått i att hitta former för samarbete mellan de tre universiteten och att konkret börja arbeta med relevanta frågor. Gruppen har bland annat initierat en genomgång av forskningsområden som är relevanta för BFR inom de tre universiteten. Bedömt ansökningar om forskningsmedel och givit rekommendationer till Ledningsgrupp och Länsstyrelse samt påbörjat ett arbete med en strategisk FoU plan. En inventering och utvärdering över vilka förgasningskoncept som utvecklats internationellt är dessutom genomförd och publicerad. Eva Fridman Sidan

5 Mycket tack vare att BFR är en så viktig partner i EU projektet BEST fick TRUM vid Umeå universitet uppgiften är att undersöka Consumer behaviour, attitudes, beliefs and values in regard to biofuel and bioethanol. Under etapp I har vi lämnat ekonomiskt stöd till följande satsningar: kronor till förberedelsearbete för utvecklande av Mastersprogrammet Sustainable Management som startade på Campus i Ö-vik BFR har medverkat till att medel från Länsstyrelsen i Västernorrland, reserverade för BFR, har gått till ett forskningsprojekt Concentrated action on a R&D program for a new and innovative gasification process for biomass to liquid fuels som Anders Nordin, ETCP, Umeå Universitet, driver (cirka kr) Delfinansiering av professur i förgasning på Mittuniversitetet, kronor av beslutade kronor har betalats ut. Industriell Utveckling Denna grupp har haft en låg profil då kommersialisering av tekniken både inom hydrolys/fermentering och förgasning ligger några år framåt. I vissa fall har det varit otydligt för omgivningen om det varit BFR, BioFuel Industries eller SEKAB som agerat. När SEKAB koncernen nu omstruktureras och piloten blivit en central del i den industriella utvecklingen så blir rollfördelningen tydligare. Lyckade aktiviteter som skett i BFRs regi är till exempel att kontakter tagits och i viss mån utvecklats med skogsteknikklustret som finns i Västerbotten. Att en inventering av företag som direkt kan beröras av en kommande biodrivmedelsutbyggnad har gjorts via Länsstyrelsen i Västernorrland. Att vi haft uppdrag inom industriell besöksnäring med seminarium i Ryssland och med femdagars studiebesök med en grupp från St Petersburg. Långsiktig finansiering BioFuel Region startade med framför allt regional finansiering. Utöver kommunernas pengar sköt vägverket till tre miljoner under etappen och länsstyrelserna i de båda länen garanterade en ram på fyra miljoner var. Från länsstyrelsen i Västernorrland har vi kunnat avropa nästan hela den summan medan vi inte lyckats få ut några pengar alls från Länsstyrelsen i Västerbotten. Under 2004 fick vi efter en ansökan till VISANU kr för processutveckling och kronor till följeforskning. Uppdraget från regionen har varit att växla upp det regionala stödet och främst under hösten 2005 arbetades det intensivt med en ansökan till EUs sjätte ramprogram. Resultatet blev att projektet BEST Bioethanol for Sustainable transport delfinansierar BFR under perioden med totalt cirka 5,2 miljoner kronor. Under etapp I har dessutom två KLIMP-ansökningar skrivits samt en förnyad Vinnväxt ansökan. Dessa har inte blivit beviljade. Offentlig verksamhet Denna grupp har fokuserat dels på samarbete och dels på upphandling av fordon. Arbetet har resulterat i att de kommuner som utfärdar miljöbilstillstånd och fri eller subventionerad Eva Fridman Sidan

6 parkering för miljöbilar nu tillåter bilar från samtliga dessa kommuner att utnyttja förmånen lokalt. I detta samarbete ingår även Landstingen som nu erbjuder bilar med miljöbilstillstånd att parkera gratis (med vissa undantag) på sina parkeringar. Definitionen på vad som är en miljöbil har diskuterats och rekommendationen till kommunerna har varit att fokusera på den del av den statliga miljöbilsdefinitionen som gäller bilar som till merparten kan drivas med biodrivmedel eller är fulla hybrider. Dessutom har dieselbilar MK1 med partikelfilter där ägaren kan stärka att han eller hon använt minst 75 procent FT diesel rekommenderats som bilar som kan godkännas för miljöbilstillstånd. För att stötta och påskynda upphandlingen av miljöbilar hos offentliga aktörer har en inventering av miljöbilsinnehavet och upphandlingsperioden genomförts. Med stöd i de diskussioner som förts i gruppen har de båda landstingen tagit principbeslut som innebär att det vid nästa upphandling enbart ska köpas miljöfordon. Skola Arbetet i denna grupp har dels bestått i att stötta och inspirera lärare på gymnasieskolor och dels i att erbjuda gymnasieelever projektarbeten. För att locka och intressera elever har inspirationsdagar och föreläsningar genomförts. Totalt har cirka 1000 elever nåtts denna väg. Ett 30-tal lärare på 13 av regionens gymnasier deltar aktivt i arbetet. Totalt har cirka 75 projektarbeten genomförts av ett 100-tal elever och under etappen har kronor reserverats varav kronor har delats ut i stipendier till de bästa projektarbetena. Lärare i denna grupp har aktivt deltagit i framtagandet av utbildningsmaterialet Att färdas mot framtiden med biodrivmedel Råvara Denna grupp samlade från början människor från både universitet, skogsägarrörelsen, skogsstyrelsen, virkesmätningsföreningar m.fl. Det första konkreta uppdraget som gruppen gav var att be SLU beskriva tillgång på skogsråvara i olika tidsperspektiv. Behovet utgick från en tänkt storskalig produktion av biodrivmedel i regionen. Omfattningen och komplexiteten av uppdraget gjorde att det första utkastet som publicerades som en arbetskopia i början av 2005 ändrade riktning. Ett nytt uppdrag formulerades av ETEK. Detta gick ut på att göra en analys av råvarutillgången i 5 kommuner i Västerbotten och Västernorrland. Behovet av råvara relaterades till en tänkt produktionsanläggning av cellulosabaserad etanol. Kommunerna som studerades var Skellefteå, Storuman, Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik. En grupp som särskilt arbetar med bioenergi från jordbruksmark formerades När det gäller bioenergi från jordbruksmark genomfördes under 2006 ett demonstrationsförsök på hampa i Västernorrland. Resultaten blev så pass intressanta att finansiering för ett fortsatt projekt nu söks för Tankställen När det stod klart att utbyggnaden av biodrivmedelstankställen skulle drivas på via lag slogs denna arbetsgrupp ihop med gruppen offentlig verksamhet. Arbetet har sedan fokuserat på att stimulera till installation av flexibla pumpar samt att stötta små tankställen. Stödet har bestått i Eva Fridman Sidan

7 ett samarbetsavtal där mackägaren fått en viss kvantitet E85 mot att BFR fått tillåtelse att informera om biodrivmedel och BFRs arbete på tankstället. Under etapp I har 6 tankställen valt att skriva avtal med BioFuel Region Information och kommunikation Arbetet inom detta område har bedrivits framförallt av processgruppen och kommunikationsansvarig. Det har alltså inte varit en regional arbetsgrupp. Det som gjorts är framför allt: Framtagande och skötsel av som nu har cirka 2000 unika besökare i månaden Anordnande av konferenser. Lycksele hösten 2003 i samarbete med Lycksele kommun och inlandsdelegationen. Örnsköldsvik våren 2004 i samband med invigningen av etanolpilotanläggingen. Umeå våren 2005, Sundsvall hösten 2005 i samarbete med Vägverket och Mittuniversitetet, Skellefteå våren 2006 i samarbete med Vägverket och Skellefteå Kraft AB, Härnösand hösten 2007 i samarbete med Härnösands kommun och vägverket. Konferenserna har haft 150 besökare i snitt. Nationellt kända personer som medverkat är Kjell Aleklett, Peak Oil, Erland Kjellén, Stockholms Universitet, Göran Person, tidigare stadsminister, Lena Sommestad, tidigare miljöminister, Åsa Domeij, Miljöpartiet, Maud Olofsson, partiledare, Ola Alterå, stadssekreterare Näringsdepartementet, Stefan Edman, generalsekreterare i Oljeavvecklingskommissionen. Produktion och distribution av två tidningar. Dessa har distribuerats med lokalpressen i Västerbotten och Västernorrland. Vid varje tillfälle har upplagan varit cirka exemplar Deltagit som föreläsare vid regionalt, nationellt och internationellt anordnade konferenser och möten vid cirka tillfällen Möten Under etapp ett har det hållits 15 styrelsemöten och 21 ledningsgruppsmöten. Organisation BioFuel Regions organisation har bestått av styrelse, ledningsgrupp, processgrupp och arbetsgrupper. Målsättningen i styrelsen har varit att få en sammansättning som representerar trippel helix (offentlig verksamhet, universitet och näringsliv). Medlemskommunerna har för respektive län tilldelats två ordinarie styrelseplatser samt en suppleant plats. Valet av kommunala representanter har i Västernorrland län skett via kommunförbundet. I Västerbotten har de kommuner som är medlemmar i BFR själva föreslagit sina representanter. De övriga styrelseledamöterna är valda utifrån att tillhöra viktiga samarbetsorganisationer och företag, samt sitt engagemang i BFRs process. I ledningsgruppen har ordföranden för BFRs arbetsgrupper samt representanter för finansiärer som formellt inte får sitta i en bolagsstyrelse (Vägverket och Länsstyrelsen) suttit, dessutom har processledare, VD och ordförande i styrelsen ingått. Processgruppen har bestått av initiativtagarna till BFR samt några till med speciella uppdrag i processen Eva Fridman Sidan

8 När verksamheten startade i arbetsgrupperna 2004 leddes de av människor i processgruppen. Vår målsättning var att lämna över ordförandeskapet till nya människor efter ett år men det har bara lyckats i gruppen FoU. Bild 2: BFRs organisation Etapp I I slutet av etapp I gav vissa medlemmar uttryck för att organisationen i BFR hade vissa svagheter. En del av problembilden var att enbart arbeta via konsulter i stället för att ha egen personal i bolaget. En annan var att många människor återfanns i flera av de beslutande och beredande grupperna. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till organisationsförändring vilket gjordes. Förslaget presenterades på ett medlemsmöte i Örnsköldsvik i december Organisationsförslaget ska beslutas på föreningsstämman Bemanning Under etapp I har följande nyckelpersoner varit verksamma: Processledare Per Carstedt, BAFF Administrativt ansvarig Jan Lindstedt, EcoDevelopment in Europe AB Ordförande i styrelsen för föreningen och bolaget Christer Nilsson, Kramfors Processkoordinator Y-län Thomas Larsson, Framtidsbränslen AB Processkoordinator AC-län Michael Jalmby, Esam AB Information och kommunikation Eva Fridman, EcoDevelopment in Europe AB Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Eva Fridman Sidan

9 Eva Fridman, kommunförbundet i Västerbotten Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Kent-Roger Hörling, Lycksele kommun Ulf Edlund, Umeå universitet Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Kent-Roger Hörling, Lycksele kommun Inge Andersson, Västerbottens läns landsting Agneta Marell, Umeå universitet Hans Eliasson, Cranab AB Suppleanter: Lena Österlund, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Göran Norman, Storumans kommun Anders Källström, Örnsköldsviks Allehanda Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Hans-Olof Mårtensson, Lycksele kommun Agneta Marell, Umeå universitet Hans Eliasson, Cranab AB Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Suppleanter: Lena Österlund, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Göran Norman, Storumans kommun Åke Sandström, Västerbottens läns landsting Processutveckling Under etapp I har BFR i två olika omgångar gjort satsningar för att stärka processen. Den första processutvecklingssatsningen finansierades av Visanu och bestod bland annat av övningar där olika framtidsscenarios processades. Övningarna gick ut på att vi skulle vara mer förberedda för olika händelseförlopp. Styrelse, ledningsgrupp och människor ur arbetsgrupperna bjöds in att delta. Den andra satsningen inleddes i början på 2006 via Länsstyrelsen i Västernorrland. Denna satsning riktar sig till processledare i utpekade kluster och genomförs via träffar Eva Fridman Sidan

10 projektarbeten. Utbildningen avslutas under Deltagandet i kursen bekostas av länsstyrelsen så när som på arbetstiden. Informations och kommunikations material Broschyr om fri parkering Tidning 1, 2005 Tänk på framtiden Tidning 2, 2006 Välkomna till en ny industriell epok Informations mapp, 2006 BioFuel Region att färdas mot framtiden med biodrivmedel Rapporter Under perioden har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Formering för Samhandling, Framväxten av BioFuel Region, Visanu 2005:7 Ett nytt utvecklingssteg? Industriell utvecklingspotential för biodrivmedel inom BioFuel Region, Jerry Söderström, Länsstyrelsen Västernorrland Initial Review and Evaluation of Process Technologies and Systems Suitable for Cost- Efficient Medium-Scale Gasification for Biomass to Liquid Fuels Ingemar Olofsson 1, Anders Nordin 1 and Ulf Söderlind 2 1Energy Technology & Thermal Process Chemistry, University of Umeå, S Umeå, Sweden 2Department of Engineering, Physics and Mathematics, Mid Sweden University, S Sundsvall, 2005 BioEthanol for Sustainable Transport- BEST Proposal to 6th Framework,Third Call of FP6-6-1 Sustainable Energy Systems, Activity Code SUSTDEV-1.1.5, Priority 6.1 Alternative Motor Fuels: BioFuel Cities BioFuel Region Innovationssystem för biodrivmedel, Ansökan Vinnväxt 2004 BioFuel Region Regionalt klimatinvesterings program Att färdas mot framtiden med biodrivmedel ISBN Eva Fridman Sidan

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland.

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2008 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Vision och strategi... 5 Värdegrund... 5 Verksamhet... 5 Kunskapsledande i samhällsomställning...

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009

Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009 Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009 Plats: Landstingskansliet, Landstinget Västernorrland, Härnösand Deltagare: Andersson Ulf, Trafikenheten, Härnösands kommun Bertilsson Olle, Landstinget

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Utveckling mot storskalig tillverkning av Etanol ur träråvara. Sune Wännström SEKAB E-technology

Utveckling mot storskalig tillverkning av Etanol ur träråvara. Sune Wännström SEKAB E-technology Utveckling mot storskalig tillverkning av Etanol ur träråvara Sune Wännström SEKAB E-technology Upplägg SEKAB Plan för uppskalning Pilot IDU Demo Kritiska framgångsfaktorer SEKAB En ledande aktör på den

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

VärmlandsMetanol AB!

VärmlandsMetanol AB! Klimat - Rio 1992!! Etanol!! Rapsolja!! Biogas!! Begränsad råvarubas?!! Elbilar batterier eller bränsleceller!! Vätgas!! Byta ut fordon, ny infrastruktur, el?!! Metanol!! Passar både förbränningsmotor

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2015-09-02 Utmaning. Change. Challenge. Samverkan. Collaboration. Förändring. Biomethane and LNG in the north for Growth and Competitiveness Program 09.00 Registrering

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

CV för Inez Abrahamzon

CV för Inez Abrahamzon CV för Inez Abrahamzon Inez Abrahamzon, Västra vägen 15, 912 94 Latikberg CV för Inez Abrahamzon Jag är uppväxt i södra Lappland och tror att framtiden finns där man borrar ner sina fötter. Startade mitt

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11.

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11. STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, 11.05 - Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland

Sustainable Energy. En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Energy En utveckling av Sustainable Småland Sustainable Småland vem? Bildades 2010 En ekonomisk förening med 13 medlemmar Kärnområden: bioenergi och hållbara byggnader/hållbart boende Trippel-Helix

Läs mer

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel

1) Åtgärder som vidtagits för att främja användningen av biodrivmedel Promemoria 2007-06-26 N2008/4799/E Näringsdepartementet Energi Rapport i enlighet med direktivet 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42

1.1 START. Hans Nilsson. E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.1 START Hans Nilsson E-mail: hans.nilsson@sheab.se, tfn: +46-(0)224-576 42 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY 2.2 SALA-HEBY ENERGI AB Elproduktion Värmeproduktion och distribution

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7)

Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Den digitala agendan för Skåne Sida 2 (7) Bakgrund Med två signaturer den 22 februari 2012 markerades startskottet för arbetet mot en regional Skånsk digital agenda. I pennorna höll regionstyrelsens ordförande

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Utveckling och industrialisering av teknik för cellulosaetanol. För Sverige och övriga världen

Utveckling och industrialisering av teknik för cellulosaetanol. För Sverige och övriga världen Utveckling och industrialisering av teknik för cellulosaetanol. För Sverige och övriga världen Torbjörn van der Meulen SEKAB E-Technology 12:e mars 2008, Energitinget Utveckling B Utveckling 1. Utveckling

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Erik Thunström Upphandlare Sundsvalls kommun Umeå 2014-11- 06 Renare lu? med @ärrvärme - men vad gör vi åt bilen? 1969 2014 Inversioner ef problem

Läs mer

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013

Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 1 (5) Föreningen Diplomerade Teknikmäklare DTM Verksamhetsberättelse 2013 Årsmötet 2013 hölls vid Lunds universitets Innovationssystem den 6 maj i Lund och med deltagande av 6 Teknikmäklare. Efter de formella

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Mycket miljö för pengarna - Kostnadseffektiva miljökrav i den offentliga upphandlingen jenny.vonbahr@greenindex.se 1 Presentation Jenny von Bahr, miljöekonom och VD för f Greenindex Rapport: Kostnadseffektiva

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2015-08-25 2015-08-25 Ärendeförteckning 26 Sammanträdets öppnande... 2 26a Val av protokollsjusterare... 2 26b Godkännande av dagordning... 2 26c Godkännande av föregående protokoll... 2 26d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad Biogas som fordonsbränsle nsle produktion, marknad & framtid Helena Engström, Sälj- & Marknad Svensk Biogas i Linköping AB Vision Svensk Biogas ska med sitt kunnande och sina produkter vara ledande inom

Läs mer