Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan

2 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BFR AB och åtta arbetsgrupper formerades. I december 2006 hölls ett medlemsmöte för att diskutera BioFuel Regions framtid och organisation. Då var 16 kommuner, två landsting, Vägverket och sju företag medlemmar. Dessutom fanns representanter från Länsstyrelse och universitet på plats. Processen som startade 2003 hade sin upprinnelse i å ena sidan etanolproduktionen och satsningen på flexifuelbilar som BAFF (Bioalkoholstiftelsen) drivit och å andra sidan en vision om ett starkt biodrivmedels kluster som Länsstyrelsen i Västernorrland såg som en potentiell Vinnväxtvinnare. Mål och vision BioFuel Regions vision och mål under etapp I har varit: Att vara ett lysande föredöme i omställningen från fossila drivmedel till biodrivmedel med cellulosa som råvarubas Industriell och regional utveckling Kunskapsledande även 2020 Självförsörjande på biodrivmedel till 2030 Under hösten 2005 ändrade styrelsen det sistnämnda målet att bli självförsörjande på biodrivmedel till år 2020 De två biodrivmedel som BioFuel Region hade bestämt sig för att arbeta med var dels etanol och dels FT-diesel. Strategi Vår strategi har varit att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer som möjligt. Framgångsfaktorer Viktiga faktorer för våra framgånga så här långt har varit Förankring Uthållighet Öppenhet Att eldsjälar och arbetare haft tid att konkretisera visionen i verksamhet har varit avgörande för resultaten vi uppnått Eva Fridman Sidan

3 En avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region har alltså varit de fria pengar som kommunerna och Vägverket satsade under etapp I. Utan dessa hade processen aldrig kommit så långt som den nu gjort! Bakgrund Under de tre år som BioFuel Region varit verksamt har omvärlden förändrats dramatiskt. Klimatfrågan har gått från att vara sedd som domedagsprofetsior från forskare till att vara realpolitik med gigantiska ekonomiska, sociala och ekologiska problem kopplat till sig. IPCC 2, Stern Rapporten 1 och Sårbarhetsutredningens första delrapport 3 visar alla på allvaret och samhällskostnaderna förknippade med klimatfrågan. När det gäller olja så har den framtida tillgången diskuterats och problematiserats i Peak Oil teorin. Priset på råolja har varit uppe i rekordnivåer på över 70 $ per fat och till och med oljebolag hävdar att en maximal produktionskapacitet förmodligen nås innan Göran Persons regering formerade Oljekommissionen som hade målet att göra Sverige fossiloberoende till 2020 och EU skärpte sina mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Under perioden har även tillgängligheten på och marknaden för miljöbilar och tankställen förändrats dramatiskt fanns Ford som enda återförsäljare av flexifuel fordon och biogasbilar såldes av Volvo. I vår region fanns 9 tankställen för E85 men inget för biogas. Nu, drygt tre år senare har miljöbilsmarknaden exploderat och står för cirka 10 procent av nybilsförsäljningen. Flera bilmärken säljs med flexifuelteknik och många bolag har aviserat att de har modeller på gång. Under hösten 2006 tillkännagav Volvo att deras satsning på biogasbilar skulle läggas ned eftersom marknaden var för liten, istället satsar företaget stort på på flexifuelteknik. Lagen om biodrivmedelsutbyggnad på tankställen som trädde i kraft första april 2006 har kraftfullt förbättrat tillgängligheten för konsumenten och i februari 2007 finns över 40 tankställen för E85 i regionen och cirka 700 i landet som helhet. Under den senare delen av BioFuel Regions etapp I har ytterligare två frågor accentuerats. Den ena är råvarufrågan i termer av tillgång samt möjlig och önskvärd produktionsökning. Den andra är energi och koldioxideffektiviteten för olika biodrivmedel särskilt etanol från spannmål. Dessa frågor kommer att följa med oss in i etapp II. Mot bakgrund av detta följer nu en beskrivning av vad som hänt i BioFuel Region i olika avseenden under perioden Stern Review on the Economics of Climate Change, oktober 2006) Eva Fridman Sidan

4 2. Climate Change 2007: The Physical Science Basis, IPCC feb Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, SOU 2006:94 Verksamhet & Arbetsformer Arbetet i BFR har drivits och koordinerats dels på processledning, ledningsgrupps och styrelsenivå och dels på arbetsgruppsnivå. De arbetsgrupper som startade 2003 var Folkbildning och engagemang FoU Industriell Utveckling Långsiktig finansiering Offentlig Verksamhet Skola Råvara Tankställen Under etapp I slogs gruppen tankställen ihop med offentlig verksamhet, råvarugruppen fick en undergrupp Bioenergi från jordbruksmark och FoU gruppen fick undergrupperna hydrolys/fermentering, förgasning och samhällsvetenskap. Här följer en kort beskrivning av vad som åstadkommits i grupperna. Folkbildning och engagemang Verksamheten i denna grupp har dels varit inriktad på att ta fram ett utbildningsmaterial runt biodrivmedel och att formera en organisation som kan hantera folkbildningsfrågorna runt detta. Dels att erbjuda människor studieresor och mötestillfällen för att på plats se och diskutera viktiga frågor för oss. Studieresor har bland annat gjorts till etanolpilotanläggningen i Örnsköldsvik och till Vindelns försökspark. Totalt har cirka 200 personer besökt etanolpilotanläggningen och ett 75-tal har besökt Vindelns försökspark. Utbildningsmaterialet Att färdas mot framtiden med biodrivmedel togs fram i samarbete med Vuxenskolan och ett antal gymnasielärare som är engagerade i skolgruppen. Materialet var klart tidig höst 2005 och sedan dess har det använts både som underlag för studiecirklar, som läromedel på vissa gymnasieskolor och som fördjupningsmaterial för intresserade människor i allmänhet. Ett trettiotal studiecirklar hann komma igång under etappen och ett förtiotal studiecirkelledare utbildades. FoU Arbetet i denna grupp har både bestått i att hitta former för samarbete mellan de tre universiteten och att konkret börja arbeta med relevanta frågor. Gruppen har bland annat initierat en genomgång av forskningsområden som är relevanta för BFR inom de tre universiteten. Bedömt ansökningar om forskningsmedel och givit rekommendationer till Ledningsgrupp och Länsstyrelse samt påbörjat ett arbete med en strategisk FoU plan. En inventering och utvärdering över vilka förgasningskoncept som utvecklats internationellt är dessutom genomförd och publicerad. Eva Fridman Sidan

5 Mycket tack vare att BFR är en så viktig partner i EU projektet BEST fick TRUM vid Umeå universitet uppgiften är att undersöka Consumer behaviour, attitudes, beliefs and values in regard to biofuel and bioethanol. Under etapp I har vi lämnat ekonomiskt stöd till följande satsningar: kronor till förberedelsearbete för utvecklande av Mastersprogrammet Sustainable Management som startade på Campus i Ö-vik BFR har medverkat till att medel från Länsstyrelsen i Västernorrland, reserverade för BFR, har gått till ett forskningsprojekt Concentrated action on a R&D program for a new and innovative gasification process for biomass to liquid fuels som Anders Nordin, ETCP, Umeå Universitet, driver (cirka kr) Delfinansiering av professur i förgasning på Mittuniversitetet, kronor av beslutade kronor har betalats ut. Industriell Utveckling Denna grupp har haft en låg profil då kommersialisering av tekniken både inom hydrolys/fermentering och förgasning ligger några år framåt. I vissa fall har det varit otydligt för omgivningen om det varit BFR, BioFuel Industries eller SEKAB som agerat. När SEKAB koncernen nu omstruktureras och piloten blivit en central del i den industriella utvecklingen så blir rollfördelningen tydligare. Lyckade aktiviteter som skett i BFRs regi är till exempel att kontakter tagits och i viss mån utvecklats med skogsteknikklustret som finns i Västerbotten. Att en inventering av företag som direkt kan beröras av en kommande biodrivmedelsutbyggnad har gjorts via Länsstyrelsen i Västernorrland. Att vi haft uppdrag inom industriell besöksnäring med seminarium i Ryssland och med femdagars studiebesök med en grupp från St Petersburg. Långsiktig finansiering BioFuel Region startade med framför allt regional finansiering. Utöver kommunernas pengar sköt vägverket till tre miljoner under etappen och länsstyrelserna i de båda länen garanterade en ram på fyra miljoner var. Från länsstyrelsen i Västernorrland har vi kunnat avropa nästan hela den summan medan vi inte lyckats få ut några pengar alls från Länsstyrelsen i Västerbotten. Under 2004 fick vi efter en ansökan till VISANU kr för processutveckling och kronor till följeforskning. Uppdraget från regionen har varit att växla upp det regionala stödet och främst under hösten 2005 arbetades det intensivt med en ansökan till EUs sjätte ramprogram. Resultatet blev att projektet BEST Bioethanol for Sustainable transport delfinansierar BFR under perioden med totalt cirka 5,2 miljoner kronor. Under etapp I har dessutom två KLIMP-ansökningar skrivits samt en förnyad Vinnväxt ansökan. Dessa har inte blivit beviljade. Offentlig verksamhet Denna grupp har fokuserat dels på samarbete och dels på upphandling av fordon. Arbetet har resulterat i att de kommuner som utfärdar miljöbilstillstånd och fri eller subventionerad Eva Fridman Sidan

6 parkering för miljöbilar nu tillåter bilar från samtliga dessa kommuner att utnyttja förmånen lokalt. I detta samarbete ingår även Landstingen som nu erbjuder bilar med miljöbilstillstånd att parkera gratis (med vissa undantag) på sina parkeringar. Definitionen på vad som är en miljöbil har diskuterats och rekommendationen till kommunerna har varit att fokusera på den del av den statliga miljöbilsdefinitionen som gäller bilar som till merparten kan drivas med biodrivmedel eller är fulla hybrider. Dessutom har dieselbilar MK1 med partikelfilter där ägaren kan stärka att han eller hon använt minst 75 procent FT diesel rekommenderats som bilar som kan godkännas för miljöbilstillstånd. För att stötta och påskynda upphandlingen av miljöbilar hos offentliga aktörer har en inventering av miljöbilsinnehavet och upphandlingsperioden genomförts. Med stöd i de diskussioner som förts i gruppen har de båda landstingen tagit principbeslut som innebär att det vid nästa upphandling enbart ska köpas miljöfordon. Skola Arbetet i denna grupp har dels bestått i att stötta och inspirera lärare på gymnasieskolor och dels i att erbjuda gymnasieelever projektarbeten. För att locka och intressera elever har inspirationsdagar och föreläsningar genomförts. Totalt har cirka 1000 elever nåtts denna väg. Ett 30-tal lärare på 13 av regionens gymnasier deltar aktivt i arbetet. Totalt har cirka 75 projektarbeten genomförts av ett 100-tal elever och under etappen har kronor reserverats varav kronor har delats ut i stipendier till de bästa projektarbetena. Lärare i denna grupp har aktivt deltagit i framtagandet av utbildningsmaterialet Att färdas mot framtiden med biodrivmedel Råvara Denna grupp samlade från början människor från både universitet, skogsägarrörelsen, skogsstyrelsen, virkesmätningsföreningar m.fl. Det första konkreta uppdraget som gruppen gav var att be SLU beskriva tillgång på skogsråvara i olika tidsperspektiv. Behovet utgick från en tänkt storskalig produktion av biodrivmedel i regionen. Omfattningen och komplexiteten av uppdraget gjorde att det första utkastet som publicerades som en arbetskopia i början av 2005 ändrade riktning. Ett nytt uppdrag formulerades av ETEK. Detta gick ut på att göra en analys av råvarutillgången i 5 kommuner i Västerbotten och Västernorrland. Behovet av råvara relaterades till en tänkt produktionsanläggning av cellulosabaserad etanol. Kommunerna som studerades var Skellefteå, Storuman, Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik. En grupp som särskilt arbetar med bioenergi från jordbruksmark formerades När det gäller bioenergi från jordbruksmark genomfördes under 2006 ett demonstrationsförsök på hampa i Västernorrland. Resultaten blev så pass intressanta att finansiering för ett fortsatt projekt nu söks för Tankställen När det stod klart att utbyggnaden av biodrivmedelstankställen skulle drivas på via lag slogs denna arbetsgrupp ihop med gruppen offentlig verksamhet. Arbetet har sedan fokuserat på att stimulera till installation av flexibla pumpar samt att stötta små tankställen. Stödet har bestått i Eva Fridman Sidan

7 ett samarbetsavtal där mackägaren fått en viss kvantitet E85 mot att BFR fått tillåtelse att informera om biodrivmedel och BFRs arbete på tankstället. Under etapp I har 6 tankställen valt att skriva avtal med BioFuel Region Information och kommunikation Arbetet inom detta område har bedrivits framförallt av processgruppen och kommunikationsansvarig. Det har alltså inte varit en regional arbetsgrupp. Det som gjorts är framför allt: Framtagande och skötsel av som nu har cirka 2000 unika besökare i månaden Anordnande av konferenser. Lycksele hösten 2003 i samarbete med Lycksele kommun och inlandsdelegationen. Örnsköldsvik våren 2004 i samband med invigningen av etanolpilotanläggingen. Umeå våren 2005, Sundsvall hösten 2005 i samarbete med Vägverket och Mittuniversitetet, Skellefteå våren 2006 i samarbete med Vägverket och Skellefteå Kraft AB, Härnösand hösten 2007 i samarbete med Härnösands kommun och vägverket. Konferenserna har haft 150 besökare i snitt. Nationellt kända personer som medverkat är Kjell Aleklett, Peak Oil, Erland Kjellén, Stockholms Universitet, Göran Person, tidigare stadsminister, Lena Sommestad, tidigare miljöminister, Åsa Domeij, Miljöpartiet, Maud Olofsson, partiledare, Ola Alterå, stadssekreterare Näringsdepartementet, Stefan Edman, generalsekreterare i Oljeavvecklingskommissionen. Produktion och distribution av två tidningar. Dessa har distribuerats med lokalpressen i Västerbotten och Västernorrland. Vid varje tillfälle har upplagan varit cirka exemplar Deltagit som föreläsare vid regionalt, nationellt och internationellt anordnade konferenser och möten vid cirka tillfällen Möten Under etapp ett har det hållits 15 styrelsemöten och 21 ledningsgruppsmöten. Organisation BioFuel Regions organisation har bestått av styrelse, ledningsgrupp, processgrupp och arbetsgrupper. Målsättningen i styrelsen har varit att få en sammansättning som representerar trippel helix (offentlig verksamhet, universitet och näringsliv). Medlemskommunerna har för respektive län tilldelats två ordinarie styrelseplatser samt en suppleant plats. Valet av kommunala representanter har i Västernorrland län skett via kommunförbundet. I Västerbotten har de kommuner som är medlemmar i BFR själva föreslagit sina representanter. De övriga styrelseledamöterna är valda utifrån att tillhöra viktiga samarbetsorganisationer och företag, samt sitt engagemang i BFRs process. I ledningsgruppen har ordföranden för BFRs arbetsgrupper samt representanter för finansiärer som formellt inte får sitta i en bolagsstyrelse (Vägverket och Länsstyrelsen) suttit, dessutom har processledare, VD och ordförande i styrelsen ingått. Processgruppen har bestått av initiativtagarna till BFR samt några till med speciella uppdrag i processen Eva Fridman Sidan

8 När verksamheten startade i arbetsgrupperna 2004 leddes de av människor i processgruppen. Vår målsättning var att lämna över ordförandeskapet till nya människor efter ett år men det har bara lyckats i gruppen FoU. Bild 2: BFRs organisation Etapp I I slutet av etapp I gav vissa medlemmar uttryck för att organisationen i BFR hade vissa svagheter. En del av problembilden var att enbart arbeta via konsulter i stället för att ha egen personal i bolaget. En annan var att många människor återfanns i flera av de beslutande och beredande grupperna. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till organisationsförändring vilket gjordes. Förslaget presenterades på ett medlemsmöte i Örnsköldsvik i december Organisationsförslaget ska beslutas på föreningsstämman Bemanning Under etapp I har följande nyckelpersoner varit verksamma: Processledare Per Carstedt, BAFF Administrativt ansvarig Jan Lindstedt, EcoDevelopment in Europe AB Ordförande i styrelsen för föreningen och bolaget Christer Nilsson, Kramfors Processkoordinator Y-län Thomas Larsson, Framtidsbränslen AB Processkoordinator AC-län Michael Jalmby, Esam AB Information och kommunikation Eva Fridman, EcoDevelopment in Europe AB Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Eva Fridman Sidan

9 Eva Fridman, kommunförbundet i Västerbotten Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Kent-Roger Hörling, Lycksele kommun Ulf Edlund, Umeå universitet Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Kent-Roger Hörling, Lycksele kommun Inge Andersson, Västerbottens läns landsting Agneta Marell, Umeå universitet Hans Eliasson, Cranab AB Suppleanter: Lena Österlund, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Göran Norman, Storumans kommun Anders Källström, Örnsköldsviks Allehanda Styrelse Christer Nilsson, kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, BAFF Thomas Larsson, Framtidsbränslen, vice ordförande Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB Hans-Olof Mårtensson, Lycksele kommun Agneta Marell, Umeå universitet Hans Eliasson, Cranab AB Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Suppleanter: Lena Österlund, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Göran Norman, Storumans kommun Åke Sandström, Västerbottens läns landsting Processutveckling Under etapp I har BFR i två olika omgångar gjort satsningar för att stärka processen. Den första processutvecklingssatsningen finansierades av Visanu och bestod bland annat av övningar där olika framtidsscenarios processades. Övningarna gick ut på att vi skulle vara mer förberedda för olika händelseförlopp. Styrelse, ledningsgrupp och människor ur arbetsgrupperna bjöds in att delta. Den andra satsningen inleddes i början på 2006 via Länsstyrelsen i Västernorrland. Denna satsning riktar sig till processledare i utpekade kluster och genomförs via träffar Eva Fridman Sidan

10 projektarbeten. Utbildningen avslutas under Deltagandet i kursen bekostas av länsstyrelsen så när som på arbetstiden. Informations och kommunikations material Broschyr om fri parkering Tidning 1, 2005 Tänk på framtiden Tidning 2, 2006 Välkomna till en ny industriell epok Informations mapp, 2006 BioFuel Region att färdas mot framtiden med biodrivmedel Rapporter Under perioden har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Formering för Samhandling, Framväxten av BioFuel Region, Visanu 2005:7 Ett nytt utvecklingssteg? Industriell utvecklingspotential för biodrivmedel inom BioFuel Region, Jerry Söderström, Länsstyrelsen Västernorrland Initial Review and Evaluation of Process Technologies and Systems Suitable for Cost- Efficient Medium-Scale Gasification for Biomass to Liquid Fuels Ingemar Olofsson 1, Anders Nordin 1 and Ulf Söderlind 2 1Energy Technology & Thermal Process Chemistry, University of Umeå, S Umeå, Sweden 2Department of Engineering, Physics and Mathematics, Mid Sweden University, S Sundsvall, 2005 BioEthanol for Sustainable Transport- BEST Proposal to 6th Framework,Third Call of FP6-6-1 Sustainable Energy Systems, Activity Code SUSTDEV-1.1.5, Priority 6.1 Alternative Motor Fuels: BioFuel Cities BioFuel Region Innovationssystem för biodrivmedel, Ansökan Vinnväxt 2004 BioFuel Region Regionalt klimatinvesterings program Att färdas mot framtiden med biodrivmedel ISBN Eva Fridman Sidan

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

VR 2011:01. Hundra år av erfarenhet

VR 2011:01. Hundra år av erfarenhet V I N N O V A R a p p or t VR 2011:01 Hundra år av erfarenhet Lärdomar från VINNVÄXT 2001-2011 P e t e r K e m p in s k y, J an San d r e d & Dan Sj ö g r e n Titel : Hundra år av erfarenhet - Lärdomar

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar

Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar TITEL Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick 1994-2010 UTGIVEN AV Miljöförvaltningen, Stockholms

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ICT NETWORKS PÅ MALTA GENUSMEDVETET LEDARSKAP tjejer & teknik HANDLINGSPLAN ny vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 21-26 januari Photonics West 2012 DEC NOV JAN

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband

Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband Slutrapport LNM-2012-96 Paraplyprojekt Bredband Text och bild: Mats Thorburn Leader Norra Mälarstranden Kungsgatan 42 745 80 Enköping www.leadernorramalarstranden.se Sammanfattning av projektet Leader

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

lärprojekt Klusterutveckling Regionalt stöd för utveckling av kluster

lärprojekt Klusterutveckling Regionalt stöd för utveckling av kluster 2010 lärprojekt Klusterutveckling Regionalt stöd för utveckling av kluster 1 Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts region er, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar

Läs mer

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Redovisning till regeringen april 2010

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Redovisning till regeringen april 2010 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp Redovisning till regeringen april 2010 rapport 6357 april 2010 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp Redovisning till regeringen april 2010 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer