Verksamhetsberättelse BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

2 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BioFuel Region AB ett helägt dotterföretag till föreningen. Vision och mål under etapp I, var: Att vara ett lysande föredöme i omställningen från fossila drivmedel till biodrivmedel med cellulosa som råvarubas. Därför fokuserade arbetet på: Industriell och regional utveckling Att vara kunskapsledande även 2020 Att bli självförsörjande på biodrivmedel till 2030 I slutet av etapp I var 16 kommuner, två landsting och sju företag medlemmar. Fria medel för processen kom även från Vägverket. Första året på BioFuel Regions etapp II, , var fyllt av förbättringsarbete. Såväl organisationen, visionen och verksamheten sattes under lupp och förändrades. Nyckelpersoner från etapp I gick vidare till nya utmaningar och på föreningsstämman beslutades att Eva Fridman skulle efterträda Per Carstedt och Jan Lindstedt som ny processledare och VD. Föreningen och bolagets huvudkontor flyttade därmed till Umeå. Verksamheten under 2007 har sedan fokuserats dels på de områden som föreningsstämman beslutade, dvs. råvara, strategisk samverkan, avsiktsförklaringar och kommunikation, och dels på att strukturera bolaget. Dessutom har arbetet i BEST - BioEthanol for Sustainable Transport - genomförts enligt plan. Som en följd av de synpunkter som fanns på bolaget under 2006 tog åtta kommuner beslut om att utvärdera sitt medlemskap i slutet av Det är glädjande att konstatera att hälften av dessa redan meddelat att de är nöjda med de genomförda förändringarna och att de kvarstår som medlemmar. Året har karakteriserats av en kraftfull mediedebatt runt såväl klimatproblematiken som biodrivmedel, med särskild tyngdpunkt på etanol, och råvarufrågan. Ju tydligare problemen med den globala klimatförändringen har blivit ju mer polariserade verkar åsikterna om vad som behöver göras bli. Dessutom har priset på råolja fortsatt att stiga och varit uppe i 100 dollar per fat, den högsta nivån i modern tid. Strategin för BioFuel Region går ut på att engagera så många som möjligt i frågorna som rör omställning av samhället till biodrivmedel. Och att genom samverkan hitta vägarna fram till såväl industriell och regional utveckling som till ökad hållbar produktion av förnybar råvara. Vi har kommit en bit på vägen men är långt ifrån framme. För kommande år är det därför viktigt att arbetet med våra offentliga medlemmar fokuseras på nyttan och behovet av att hitta vägar bort från fossilberoendet. När det gäller den industriella och regionala utvecklingen tror vi på samverkan enligt modellen i den regionala kraftsamlingen runt Framtidens Bioraffinaderi som drivs av Processum i Örnsköldsvik. Men även på att hitta och stödja småskaliga affärsmodeller som rör bioenergi och kunskapsförsäljning. På råvarusidan ser vi behovet av att i samverkan med andra driva debatten och delta i forskning som rör produktionspotential och dagens och framtida nyttjande av vår förnybara råvara. Förmedling av information runt teknikutveckling för råvarufångst är även det ett viktigt område. De fria pengar som kommunerna, företag och Vägverket satsade under 2007 fortsätter att vara en avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region. Utan dessa hade processen aldrig kommit så långt som den nu gjort! Sidan 1

3 Vision och strategi Som resultat av hur vi ser att den framtida produktionen av biodrivmedel ska ske har styrelsen under året diskuterat sig fram till en något förändrad vision där behovet av samhällsomställning och bioraffinaderikonceptet är de bärande idéerna. Den nya visionen är: Att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror Därför fokuserar vi på att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Region AB lägger tyngdpunkten på samhällsomställningsfrågorna. Inom de andra två fokusområdena handlar det om samarbete i strategiska grupper, information och kommunikation samt att initiera processer. Vår strategi är fortfarande att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer i vår region som möjligt. Och vårt arbetssätt ska präglas av: Öppenhet och tydlighet Förankring Uthållighet Verksamhet I och med den nya organisationen har verksamheten, som tidigare främst bedrevs i de regionala arbetsgrupperna, till viss del projektifierats, flyttats över till utvecklingsrådet, blivit delprojekt i BEST eller gått på sparlåga. Nedan följer en redovisning av verksamheten Folkbildning och engagemang Under våren genomförde BioFuel Region i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Motorcentrum i Umeå en informationskampanj där Al Gores film En obekväm sanning visades i samtliga kommuner i Västerbotten. I Umeå anordnade Umeå kommun i samarbete med BioFuel Region även en lunchvisning av filmen. I samband med visningarna bjöds besökarna också på en kort föreläsning om BioFuel Region och tips på hur man själv kan engagera sig i klimatfrågan och klimatarbetet. Visningarna var mycket uppskattade och antalet besökare uppgick till nästan 650 personer. Det betyder att varje visning gästades av i genomsnitt 40 personer, något som vi är mycket nöjda med! Under året har BioFuel Region även inlett ett samarbete med ABF kring deras Klimatskola. Förhoppningen är att samarbetet kommer att bära frukt under 2008 med ännu fler deltagare i studiecirklar som fokuserar på frågor kring klimat och biodrivmedel. BioFuel Region har inom ramen för BEST projektet genomfört riktade utbildningar mot företag som är ISO certifierade. Totalt har drygt 15 företag genomgått utbildningen som genom denna satsning nått mer än 200 personer i vårt lokala näringsliv. Sidan 2

4 FoU BioFuel Region är en så kallad site i BEST, det 6:e ramprogramsprojekt som vi är med i under Övriga partners som ingår i siten är Handelshögskolan vid Umeå universitet, BAFF BioAlcohol Fuel Fundation och SEKAB. Under året har Handelshögskolan genomfört två undersökningar. Dels en som handlar om beslutsfattares attityder gentemot biodrivmedel, dels en som handlar om konsumenters attityder, kunskaper och inställning till biodrivmedel med särskilt fokus på etanol, se rubriken Rapporter. På inbjudan av Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet var vi under hösten med i framtagandet av en forskningsansökan, Future Forests Management under Uncertainty and Risk, till MISTRA. Ansökningen var den enda som fick planeringspengar för att göra en fullständig forskningsansökan. BioFuel Region diskuterar även medverkan i en forskningsansökan om ökat utnyttjande av skoglig biomassa. Forskningsansökningen görs av Sveriges Lantbruksuniversitet och partners i Österbotten, Finland och Nordland i Norge. Under 2007 har vi lämnat ekonomiskt stöd till följande satsning: kronor till gästprofessur i förgasning vid Mittuniversitetet. Nu är det projektet slutredovisat och totalt har BioFuel Region bidragit med kronor kronor till nytt förgasningsprojekt till Mittuniversitetet Industriell Utveckling Under året har vi startat ett strategiskt samarbete med Processum i Örnsköldsvik (www.processum.se). Samarbetet har bland annat resulterat i en gemensam konferens och diskussioner om hur ett samarbete kan stärka både BioFuel Region samt Processums chanser att bli en VinnVäxt vinnare 2008 (www.vinnova.se). Vi har även börjat undersöka möjligheterna och utmaningarna som kunskapsförsäljning innebär. Finansieringsvägar för projekt med syftet att kunskapsförsäljningen inom BioFuel Region kommersialiseras har undersökts. Under året har BioFuel Region initierat en förstudie kring biodrivmedel kopplat till skoter. Syftet med denna förstudie är att skapa förutsättningar till ett projekt kring pilottest med biodrivmedelsdrivna skotrar. Ett specifikt syfte med det kommande projektet är att bygga om eller justera ett antal snöskotrar till etanol- och dieseldrift och att genomföra fältförsök med snöskotrarna, där fokus ska vara på kunskapsspridning av process och resultat. Förstudien beräknas vara klar under våren Vi har slutredovisat projektet Hållbar tillväxt inom BioFuel Region, som har fokuserat på tre områden: försörjning av råvara, processutveckling och försäljning av system kunskap och studieresor inom BFR Se Rapporter. Sidan 3

5 Långsiktig finansiering Utöver den regionala finansieringen har arbetet gjorts i de forskningsprojekt som beskrivits under FoU. Vi har även påbörjat ett strategiarbete med målet att ytterligare kunna växla upp de regionala medlen med EU medel. Offentlig verksamhet Under året kom arbetet igång med att ta fram och förankra avsiktsförklaringar hos våra medlemmar, ett arbete som fortsätter under Det finns flera anledningar till att prioritera detta. Dels handlar det om att stimulera medlemmarna att prioritera och tydliggöra sitt eget arbete som rör omställningen till hållbara transporter, dels den industriella och regionala utvecklingen som är kopplat till detta samt råvaruprojekt med samma syfte. Det handlar även om att hitta samverkansprojekt med våra medlemmar och tydliggöra vad medlemmarna förväntar sig av oss. BioFuel Regions egen miljöbilsdefinition har under året ersatts av Vägverkets definition och för att klargöra hur samarbetet runt fri parkering för miljöbilar ska utvecklas har en rekommendation om utfärdande av miljöbilstillstånd gått ut till berörda samarbetspartners. Vägverkets miljöbilsdefinition omfattar bilar som är godkända att köra på merparten biodrivmedel eller som är miljöklassade som el- eller hybridbilar. Den statliga definitionen sätter även gränser för hur mycket utsläpp en miljöbil får ge upphov till. BioFuel Region rekommenderar dock att inte utfärda tillstånd för de snåla bensin- och dieselbilar som även klassas som miljöbilar i den statliga definitionen. Anledningen till det är att komma bort från fossila utsläpp och stimulera utvecklingen av biodrivmedel. På så sätt kan regionen visa sig vassare genom att bara premiera biodrivmedel och ny teknik. Ett seminarium om offentlig upphandling om fordon genomfördes under senhösten. I Lycksele medverkade BioFuel Region i en utbildning riktad mot tjänstemän inom Tekniska kontoret. Tanken är att kunna fortsätta med liknande aktiviteter i alla medlemskommuner som en del i arbete med avsiktsförklaringarna. Skola Arbetet i denna grupp består dels i att stötta och inspirera lärare på gymnasieskolor, dels i att erbjuda gymnasieelever projektarbeten. För att locka och intressera elever har inspirationsdagar och föreläsningar genomförts. Totalt har cirka 1000 elever nåtts denna väg. Under året genomfördes 11 projektarbeten och cirka 20 gymnasieelever påbörjade nya arbeten under hösten. Fem stipendier på totalt kronor delades ut. Arbetet med lärargruppen har i princip legat nere. I stället har vi arbetat för att få till stånd ett samarbete och projekt med myndigheten för skolutveckling. I slutet av året stod det klart att myndigheten ger kr till BioFuel Region för att tillsammans med lärarna ta fram verktyg och metoder samt kompetensutveckling inom området hållbar energiutveckling och i synnerhet hållbara transporter. Projektet påbörjas i februari 2008 och en kompletterande ansökan till Energimyndigheten har skickats in. Under årets trafikantvecka försökte vi få våra projektarbetande elever att arbeta som informatörer på några tankställen i regionen. Tyvärr hade endast en elev möjlighet att delta. Sidan 4

6 Men denna elev och den konsult som hyrdes in under veckan gjorde bedömningen att satsningen bör upprepas eftersom intresset var så stort. Råvara I juni genomförde vi konferensen Råvara på kort sikt i Kramfors tillsammans med Processum. Fokus på konferensen var främst att titta på potentialen för bioenergiproduktion på jordbruksmark, men även att ge information om möjligheterna med småskalig affärsutveckling på bioenergiområdet. I fält tittade vi på hampaodling, grotavverkning och briketteringsmaskin för olika bioenergigrödor. Vi handledde och medfinansierare examensarbetet Nedlagd jordbruksmark och mark i träda inom jordbruket är en outnyttjad resurs som skulle fungera utmärkt för odling av energiåkergrödor som utfördes vid Umeå Universitet. Resultatet av studien visar att det finns goda förutsättningar för odling av energigrödor i de undersökta kommunerna, Vännäs och Kramfors. Alla undersökta grödor kan odlas och de inventerade markerna kan användas för energiodling. Vi har under året fortsatt med det deltagardrivna hampaprojekt som inleddes under Projektet genomförs tillsammans med LRF i Västernorrland och under 2007 har åtta lantbrukare deltagit. Som ett resultat av hampa projektet har odlingen av energigrödor i Västernorrland ökat med 500 procent, från 20 hektar 2006 till drygt 100 ha Information och kommunikation Vi har påbörjat utvecklingen av en kommunikationsstrategi med vårt utvecklingsråd. Vi har arbetat med att förstärka varumärket BioFuel Region genom att uppdatera vår profil. Ny profil för hemsidan har tagits fram och lanseras Annat grafiskt material har fått en uppfräschning, t ex roll-uper och profil för rapporter. Vi har också uppdaterat och tryckt nya informationsbroschyrer om samarbetet runt fri parkering för miljöbilar. För att stärka kommunikationen har nya föreläsningspresentationer har tagits fram och delats ut till nyckelpersoner i nätverket som fungerar som ambassadörer för BioFuel Region. Under året har ett tiotal nyhetsbrev skickats ut till våra knappt 500 prenumeranter. Ett femtiotal regionala informationsmöten/föreläsningar har hållits. Åtta möten/föreläsningar har skett på uppdrag utanför regionen och vi har medverkat vid två internationella konferenser. Vi har anordnat en egen större, tvådagarskonferens i Kramfors, Biomassa på kort sikt, se under rubriken Råvara. Dessutom deltog vi med en utställning på konferensen Clean Vehicles and Fuels i Stockholm i november. Hela 87 studiebesök har tagits emot, med guidning i etanolpiloten och information om BioFuel Regions process. Två av dessa var så kallade Light house tours där partners inom BEST-projektet från Rotterdam och Baskien besökte Örnsköldsvik och Umeå och träffade representanter från såväl universitet, näringsliv och offentlig verksamhet. Under året har ett besökscentrum med utställning vid etanolpiloten i Örnsköldsvik färdigställs, där BioFuel Region varit projektägare. Sidan 5

7 Media En medveten satsning på ökad närvaro i media har gjorts, samtidigt har debatten om regionens satsningar på biodrivmedel varit het. Fyra pressmeddelanden har skickats ut. Tre debattartiklar har skrivits och publicerats i regionens två största dagstidningar. Ytterligare ett tjugotal redaktionella artiklar och inslag om BioFuel Region har förekommit i lokala media. Utvecklingsrådet Som ett komplement till de regionala arbetsgrupperna startades under våren ett utvecklingsråd med i huvudsak representanter från BioFuel Regions medlemmar. Syftet med utvecklingsrådet är att tematiskt utveckla verksamheter, processer och projekt som stärker BioFuel Region. Det innebär bland annat att ta fram nya projektförslag och dela information och utbyta erfarenheter. Under året har fem träffar ägt rum där följande teman behandlats: Kommunikation, avsiktsförklaringar, miljöbilsdefinition, grön upphandling av transporter. Medverkande i utredningar, remisser och liknande Under året har vi deltagit i IVLs utredning om Lantbrukarnas attityder till odling av energigrödor samt Biofuels technology Platform Working Group 4. Dessutom har vi lämnat remissvar på Bioenergi från jordbruket en växande resurs SOU 2007:36 Delprojekt i BEST Många av de aktiviteter som genomförts ovan (t.ex. skolsatsning, information och kommunikation, m.m.) har genomförts inom ramen för BEST projektet. Några aktiviteter kan dock nämnas lite extra. Kampanjer för taxi och företag I slutet av året startades två kampanjer för att öka andelen miljöbilar. Gratis rådgivning har erbjudits taxiföretag och 75 större företag inom Västerbotten och Västernorrland. Det gäller företag med fler än 100 anställda, men det finns även ett antal lite mindre företag som BioFuel Region ser som imageföretag eller företag som folk känner till lite mer. Målet med erbjudandet är att förmå fler företag att köpa miljöbilar och i övrigt se över sina transportstrategier, dels för att minska koldioxidutsläppen, dels fundera över sin ekonomi och försörjningssäkerhet kopplat till transportfrågan. Kampanjerna följs upp under våren Statistik för miljöbilar Även statistik på antalet miljöbilar har tagits fram och bearbetats under åren. Under 2007 registrerades bilar inom BioFuel Region (AC och Y län). Av dessa var 1476 stycken klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är 11,3 % av nybilsförsäljningen. Fördelningen på olika slags miljöbilar var enligt följande: - Etanol/E stycken - Bränslesnåla bensin och dieselbilar: 123 stycken - El/Elhybrider 67 stycken - Gasbilar 5 stycken Sidan 6

8 Statistik togs även fram på antalet bilar i trafik, det vill säga hur många bilar som snurrade på våra gator Totalt fanns det bilar i trafik. Av dessa var klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är alltså fortfarande bara 1,5 procent av våra bilar som är miljöbilar. Värt att notera är även att vi i en jämförelse med våra andra län i landet under 2007 har tappat position. Vi har alltså mycket krav att göra här!!! Etanolbussar Inom ramen för BEST har arbetet med etanolbussar i regionen gått vidare. Under hösten anordnades två informationsträffar med syftet att väcka intresse för upphandling av etanolbussar. På den ena fick Länstrafikens styrelse samt tjänstemän information från Scania, som är med i BEST. Enligt Scania, som lanserade sin nya etanolbussmotor under hösten 2007, har den nya bussen högre effektivitet och styrka än tidigare modeller och är helt likvärdig med motsvarande dieselbuss. Den är utsläppsmässigt betydligt bättre än motsvarande dieselbuss vad gäller utsläpp av partiklar och något bättre vad gäller kväveoxider. Den andra träffen riktades till beslutsfattare från Länstrafiken, kommunerna och entreprenörerna i Västerbotten och Västernorrland. Där deltog Scania, SL, Stockholms Lokaltrafik och Östersunds kommun, den sistnämnda har upphandlat enbart etanolbussar som ska börja rulla från 2010 i Östersund. Låginblandning av etanol i diesel Ett försök med låginblandning av etanol i diesel har påbörjats. I dag provkörs två bussar som kör på ED-diesel (en blandning av 85 procent diesel och 15 procent etanolderivat). Försöken är mycket intressanta och kommer att utvärderas under Tankställen Vi har även fortsatt satsa på utbyggnad av pumpar i regionen. Idag erbjuder 66 av våra 227 stationer ett biodrivmedel. Det är 29 procent av alla tillgängliga stationer! Fokus nu ligger på att stödja de mindre stationerna (de som säljer under 1000 kubikmeter bränsle) i deras utbyggnad av förnybara alternativ. Kunskapsöverföring En viktig del i BEST projektet är att vi exporterar vår kunskap och våra erfarenheter till övriga deltagare i projektet. Även om vi har en lång väg kvar, så ligger övriga Europa långt efter oss. I projektet har vi därför arbeta med att dokumentera våra erfarenheter i ett antal rapporter. Totalt har över 15 rapporter producerats under 2007, se rubriken Rapporter. Bolaget Organisationsförändring Bolaget har anställt VD, Eva Fridman och kommunikationsansvarig, Camilla Dopson. Båda två arbetar 80 procent. Bolaget hyr kontorslokaler av ESAM AB i centrala Umeå. Datasupport köps in via LAN-konsult som har kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall och ekonomiadministration köpa av Compipe AB med kontor i Strand, Vännäs. Michael Jalmby som är processledare i Västerbotten var pappaledig under hösten. Under denna period arbetade Mikael Brändström som processledare istället. Thomas Larsson som är processledare i Västernorrland var sjukskriven under stora delar av hösten. Försök gjordes för Sidan 7

9 att hitta ersättare till honom men det lyckades inte. Situationen under hösten tydliggjorde behovet av att ha två personer som kan dela på processledaruppdraget. En sådan lösning planeras för I och med omorganiseringen slogs rollerna som processledare och VD ihop. Prioriteringen mellan rollerna har inte varit helt okomplicerad och utslaget på året har de administrativa uppgifterna övervägt. Under 2008 blir det viktigt att följa upp hur fördelningen bör vara. Ekonomistyrning och administration Under året har projektavtal tecknats med samtliga konsulter som arbetar i BioFuel Region. Avtalen tydliggör uppdrag och omfattning och har gjort det enkelt att styra ekonomin. Risken som tidigare låg på bolaget har flyttats över till konsulterna. Nya projektavtal tecknas Den ekonomiska administrationen flyttades till företaget Compipe AB i Vännäs kommun och administrativa rutiner för fakturering har utvecklats. I och med detta har kostnaderna för ekonomisk administration minskat med cirka 90 procent. Styrelsearbete Processarbete Den nya styrelsen fick åtta nya ledamöter. För att skapa samsyn runt processen BioFuel Region påbörjades ett arbete med ledarskapskonsulten Sudhir Seyboth som gick ut på att processa fram värdegrund, mål och arbetsformer för styrelsens och BioFuel Regions kommande arbete. Styrelsen träffades och arbetade med detta under en heldag i maj. Ett resultat av dagen var att styrelsen prioriterade följande områden för BioFuel Region under 2007: Tydligt förankrad målbild Delaktighet/ Sammanhållning Aktuell kunskap om verksamhetens status, faktabaserad Målfokusering Styrelsemöten och styrelsesammansättning Under året har fem styrelsemöten hållits, den 25/4, 11/6, 17/9, 22/10 och 29/11 Styrelsesammansättning: Christer Nilsson, Kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, SEKAB Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB, vice ordförande Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Anders Lidén, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Mikael Berglund, Umeå Energi Marita Fransson, Västerbottens Läns Landsting samt Lycksele kommun Sylvia Jonsson, Ö-viks Energi AB Maria Wallin Wållberg, Innovationsbron AB Anders Nordin, Umeå Universitet Tomas Lundmark, Sveriges Lantbruksuniversitet Sidan 8

10 Christer Fröjdh, Mittuniversitetet Adjungerade: Kurt Johansson, Länsstyrelsen i Västernorrland Bo Sjödin, Vägverket Region Mitt Utvärdering av styrelsearbetet Styrelseledamöterna har genomfört en individuell utvärdering styrelsearbetet. Ordförande har uppdraget att utvärdera resultatet och fortsätta diskussionen med ledamöterna.. Medlemmar Att vara medlem i BioFuel Region innebär att man vill vara med och verka för att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror och att man tror på samarbete runt dessa frågor. Under året beslöt styrelsen att tydliggöra vad medlemskapet ytterligare innebär. Följande beslutades: Förenings- och serviceavgift för medlemmar i BioFuel Region Företag Anslutningsavgift kr Årlig avgift förening 1000 kr Årlig avgift bolaget Nivå kr exkl. moms Detta ingår Nivå 1 En rösträtt på föreningsstämma Exponering på hemsidan kr 1000 kr Nivå kr exkl. moms Nivå 2 Enligt nivå 1 samt: En halvdag studiebesök för max 20 pers på exempelvis pilotanläggningen i Ö-vik, Vindelns försökspark m.m. (värde 5000 kr) kr 1000 ingen moms Nivå kr exkl. moms Nivå 3 Enl. nivå 1+2 samt Länk med logotype till egen webbsida på BioFuel Regions hemsida Möjlighet att informera om egna aktiviteter på BioFuel Regions hemsida (i kalendariet) Sidan 9

11 Kommuner Anslutningsavgift kr Årlig avgift förening 1000 kr Årlig serviceavgift bolaget Kommuner 6 kr/ kommuninnevånare, exkl. moms Landsting/ statliga aktörer/ Företag Styrelsen beslutar om nivån på serviceavgiften till bolaget Detta ingår En rösträtt på föreningsstämma Exponering på hemsidan En halvdag studiebesök för max 20 pers på exv.pilotanläggningen i Ö-vik, försöksparken i Vindeln (värde 5000 kr) 12 timmar i stöd för arbete med t.ex. avsiktsförklaring Möjlighet att informera om egna aktiviteter på BioFuel Regions hemsida (i kalendariet) Medlemmar 2007 Bjurholms kommun, Dorotea kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Lycksele kommun, Nordmalings kommun, Norsjö kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun genom Skellefteå Kraft AB, Sorsele kommun, Storumans kommun, Sundsvalls kommun genom Fokusera Utveckling i Sundsvall AB, Umeå kommun, Vilhelmina kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun, Åsele kommun, Örnsköldsvik kommun, EcoDevelopment AB, Alltank, Esam AB, Framtidsbränslen AB, Härnösands Stift Egendomsnämnden, Norrskog Ekonomisk förening, Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, SEKAB, TRB Sverige AB Övriga finansiärer Ekonomiskt stöd till verksamheten i BioFuel Region AB kom även från organisationer som inte var medlemmar i föreningen. Fria medel för processen kom från Västerbottensläns Landsting, Västernorrlandsläns Landsting och Vägverket. Större projekt finansierades av Myndigheten för skolutveckling, Vägverket och Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapporter, finns på Under 2007 har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Remissvar Bioenergi från jordbruket en växande resurs SOU 2007:36 Slutrapport Hållbar tillväxt inom BioFuel Region Slutrapport Besökscentrum Examensarbete Bioenergi från nedlagd jordbruksmark BEST rapporter Reports on decision-makers attitudes towards flexi fuel vehicles Short report on the Swedish experience of the use of low blends of ethanol derivates in diesel fuels and engines Report on the consequences and sustainability of the long-term production and supply of ethanol from cellulose A short report on information and educational activities towards the high-schools, citizens and key decision-makers Sidan 10

12 A ten-minute-guide on how and why public officials can carry out public green procurement of clean vehicles A report on the Swedish process for introducing bioethanol on the market Adress Faktureringsadress Organisationsnr E-post / hemsida BioFuel Region c/o Compipe AB Storgatan 35 Strand Umeå Vännäs Sidan 11

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2008 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Vision och strategi... 5 Värdegrund... 5 Verksamhet... 5 Kunskapsledande i samhällsomställning...

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan 1 2007-03-26 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009

Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009 Minnesanteckningar hållbara inköp av fordon, 2 dec 2009 Plats: Landstingskansliet, Landstinget Västernorrland, Härnösand Deltagare: Andersson Ulf, Trafikenheten, Härnösands kommun Bertilsson Olle, Landstinget

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771

Presentation. Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd. jonas@miljofordonsyd.se Mobil: 0706-550771 Fordonsanalys - ett verktyg för en energieffektivare fordonspark? Kristianstad 2011-01-24 Presentation Jonas Lööf Arbetat med bilar & miljö sedan 1997 Projektansvarig Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Sommaren är på väg #1.2015

Sommaren är på väg #1.2015 Information från Länstrafiken i Västerbotten. #1.2015 Sid 1 (Juni 2015) Realtid i Västerbotten Till veckan kommer vi att kunna presentera realtid för våra resenärer i tätortstrafiken i Umeå. Vi kommer

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

VärmlandsMetanol AB!

VärmlandsMetanol AB! Klimat - Rio 1992!! Etanol!! Rapsolja!! Biogas!! Begränsad råvarubas?!! Elbilar batterier eller bränsleceller!! Vätgas!! Byta ut fordon, ny infrastruktur, el?!! Metanol!! Passar både förbränningsmotor

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

VindByar, e, lokalt ini1a1v för utveckling med hjälp av vindkra= Roland Lundqvist

VindByar, e, lokalt ini1a1v för utveckling med hjälp av vindkra= Roland Lundqvist VindByar, e, lokalt ini1a1v för utveckling med hjälp av vindkra= Roland Lundqvist VindByar - Utvecklingsprojekt i glesbygd! " Tre byar beslöt sig för att samverka! " Byarna kom med idén om att bygga vindkraft!

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer