Verksamhetsberättelse BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

2 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BioFuel Region AB ett helägt dotterföretag till föreningen. Vision och mål under etapp I, var: Att vara ett lysande föredöme i omställningen från fossila drivmedel till biodrivmedel med cellulosa som råvarubas. Därför fokuserade arbetet på: Industriell och regional utveckling Att vara kunskapsledande även 2020 Att bli självförsörjande på biodrivmedel till 2030 I slutet av etapp I var 16 kommuner, två landsting och sju företag medlemmar. Fria medel för processen kom även från Vägverket. Första året på BioFuel Regions etapp II, , var fyllt av förbättringsarbete. Såväl organisationen, visionen och verksamheten sattes under lupp och förändrades. Nyckelpersoner från etapp I gick vidare till nya utmaningar och på föreningsstämman beslutades att Eva Fridman skulle efterträda Per Carstedt och Jan Lindstedt som ny processledare och VD. Föreningen och bolagets huvudkontor flyttade därmed till Umeå. Verksamheten under 2007 har sedan fokuserats dels på de områden som föreningsstämman beslutade, dvs. råvara, strategisk samverkan, avsiktsförklaringar och kommunikation, och dels på att strukturera bolaget. Dessutom har arbetet i BEST - BioEthanol for Sustainable Transport - genomförts enligt plan. Som en följd av de synpunkter som fanns på bolaget under 2006 tog åtta kommuner beslut om att utvärdera sitt medlemskap i slutet av Det är glädjande att konstatera att hälften av dessa redan meddelat att de är nöjda med de genomförda förändringarna och att de kvarstår som medlemmar. Året har karakteriserats av en kraftfull mediedebatt runt såväl klimatproblematiken som biodrivmedel, med särskild tyngdpunkt på etanol, och råvarufrågan. Ju tydligare problemen med den globala klimatförändringen har blivit ju mer polariserade verkar åsikterna om vad som behöver göras bli. Dessutom har priset på råolja fortsatt att stiga och varit uppe i 100 dollar per fat, den högsta nivån i modern tid. Strategin för BioFuel Region går ut på att engagera så många som möjligt i frågorna som rör omställning av samhället till biodrivmedel. Och att genom samverkan hitta vägarna fram till såväl industriell och regional utveckling som till ökad hållbar produktion av förnybar råvara. Vi har kommit en bit på vägen men är långt ifrån framme. För kommande år är det därför viktigt att arbetet med våra offentliga medlemmar fokuseras på nyttan och behovet av att hitta vägar bort från fossilberoendet. När det gäller den industriella och regionala utvecklingen tror vi på samverkan enligt modellen i den regionala kraftsamlingen runt Framtidens Bioraffinaderi som drivs av Processum i Örnsköldsvik. Men även på att hitta och stödja småskaliga affärsmodeller som rör bioenergi och kunskapsförsäljning. På råvarusidan ser vi behovet av att i samverkan med andra driva debatten och delta i forskning som rör produktionspotential och dagens och framtida nyttjande av vår förnybara råvara. Förmedling av information runt teknikutveckling för råvarufångst är även det ett viktigt område. De fria pengar som kommunerna, företag och Vägverket satsade under 2007 fortsätter att vara en avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region. Utan dessa hade processen aldrig kommit så långt som den nu gjort! Sidan 1

3 Vision och strategi Som resultat av hur vi ser att den framtida produktionen av biodrivmedel ska ske har styrelsen under året diskuterat sig fram till en något förändrad vision där behovet av samhällsomställning och bioraffinaderikonceptet är de bärande idéerna. Den nya visionen är: Att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror Därför fokuserar vi på att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Region AB lägger tyngdpunkten på samhällsomställningsfrågorna. Inom de andra två fokusområdena handlar det om samarbete i strategiska grupper, information och kommunikation samt att initiera processer. Vår strategi är fortfarande att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer i vår region som möjligt. Och vårt arbetssätt ska präglas av: Öppenhet och tydlighet Förankring Uthållighet Verksamhet I och med den nya organisationen har verksamheten, som tidigare främst bedrevs i de regionala arbetsgrupperna, till viss del projektifierats, flyttats över till utvecklingsrådet, blivit delprojekt i BEST eller gått på sparlåga. Nedan följer en redovisning av verksamheten Folkbildning och engagemang Under våren genomförde BioFuel Region i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Motorcentrum i Umeå en informationskampanj där Al Gores film En obekväm sanning visades i samtliga kommuner i Västerbotten. I Umeå anordnade Umeå kommun i samarbete med BioFuel Region även en lunchvisning av filmen. I samband med visningarna bjöds besökarna också på en kort föreläsning om BioFuel Region och tips på hur man själv kan engagera sig i klimatfrågan och klimatarbetet. Visningarna var mycket uppskattade och antalet besökare uppgick till nästan 650 personer. Det betyder att varje visning gästades av i genomsnitt 40 personer, något som vi är mycket nöjda med! Under året har BioFuel Region även inlett ett samarbete med ABF kring deras Klimatskola. Förhoppningen är att samarbetet kommer att bära frukt under 2008 med ännu fler deltagare i studiecirklar som fokuserar på frågor kring klimat och biodrivmedel. BioFuel Region har inom ramen för BEST projektet genomfört riktade utbildningar mot företag som är ISO certifierade. Totalt har drygt 15 företag genomgått utbildningen som genom denna satsning nått mer än 200 personer i vårt lokala näringsliv. Sidan 2

4 FoU BioFuel Region är en så kallad site i BEST, det 6:e ramprogramsprojekt som vi är med i under Övriga partners som ingår i siten är Handelshögskolan vid Umeå universitet, BAFF BioAlcohol Fuel Fundation och SEKAB. Under året har Handelshögskolan genomfört två undersökningar. Dels en som handlar om beslutsfattares attityder gentemot biodrivmedel, dels en som handlar om konsumenters attityder, kunskaper och inställning till biodrivmedel med särskilt fokus på etanol, se rubriken Rapporter. På inbjudan av Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet var vi under hösten med i framtagandet av en forskningsansökan, Future Forests Management under Uncertainty and Risk, till MISTRA. Ansökningen var den enda som fick planeringspengar för att göra en fullständig forskningsansökan. BioFuel Region diskuterar även medverkan i en forskningsansökan om ökat utnyttjande av skoglig biomassa. Forskningsansökningen görs av Sveriges Lantbruksuniversitet och partners i Österbotten, Finland och Nordland i Norge. Under 2007 har vi lämnat ekonomiskt stöd till följande satsning: kronor till gästprofessur i förgasning vid Mittuniversitetet. Nu är det projektet slutredovisat och totalt har BioFuel Region bidragit med kronor kronor till nytt förgasningsprojekt till Mittuniversitetet Industriell Utveckling Under året har vi startat ett strategiskt samarbete med Processum i Örnsköldsvik (www.processum.se). Samarbetet har bland annat resulterat i en gemensam konferens och diskussioner om hur ett samarbete kan stärka både BioFuel Region samt Processums chanser att bli en VinnVäxt vinnare 2008 (www.vinnova.se). Vi har även börjat undersöka möjligheterna och utmaningarna som kunskapsförsäljning innebär. Finansieringsvägar för projekt med syftet att kunskapsförsäljningen inom BioFuel Region kommersialiseras har undersökts. Under året har BioFuel Region initierat en förstudie kring biodrivmedel kopplat till skoter. Syftet med denna förstudie är att skapa förutsättningar till ett projekt kring pilottest med biodrivmedelsdrivna skotrar. Ett specifikt syfte med det kommande projektet är att bygga om eller justera ett antal snöskotrar till etanol- och dieseldrift och att genomföra fältförsök med snöskotrarna, där fokus ska vara på kunskapsspridning av process och resultat. Förstudien beräknas vara klar under våren Vi har slutredovisat projektet Hållbar tillväxt inom BioFuel Region, som har fokuserat på tre områden: försörjning av råvara, processutveckling och försäljning av system kunskap och studieresor inom BFR Se Rapporter. Sidan 3

5 Långsiktig finansiering Utöver den regionala finansieringen har arbetet gjorts i de forskningsprojekt som beskrivits under FoU. Vi har även påbörjat ett strategiarbete med målet att ytterligare kunna växla upp de regionala medlen med EU medel. Offentlig verksamhet Under året kom arbetet igång med att ta fram och förankra avsiktsförklaringar hos våra medlemmar, ett arbete som fortsätter under Det finns flera anledningar till att prioritera detta. Dels handlar det om att stimulera medlemmarna att prioritera och tydliggöra sitt eget arbete som rör omställningen till hållbara transporter, dels den industriella och regionala utvecklingen som är kopplat till detta samt råvaruprojekt med samma syfte. Det handlar även om att hitta samverkansprojekt med våra medlemmar och tydliggöra vad medlemmarna förväntar sig av oss. BioFuel Regions egen miljöbilsdefinition har under året ersatts av Vägverkets definition och för att klargöra hur samarbetet runt fri parkering för miljöbilar ska utvecklas har en rekommendation om utfärdande av miljöbilstillstånd gått ut till berörda samarbetspartners. Vägverkets miljöbilsdefinition omfattar bilar som är godkända att köra på merparten biodrivmedel eller som är miljöklassade som el- eller hybridbilar. Den statliga definitionen sätter även gränser för hur mycket utsläpp en miljöbil får ge upphov till. BioFuel Region rekommenderar dock att inte utfärda tillstånd för de snåla bensin- och dieselbilar som även klassas som miljöbilar i den statliga definitionen. Anledningen till det är att komma bort från fossila utsläpp och stimulera utvecklingen av biodrivmedel. På så sätt kan regionen visa sig vassare genom att bara premiera biodrivmedel och ny teknik. Ett seminarium om offentlig upphandling om fordon genomfördes under senhösten. I Lycksele medverkade BioFuel Region i en utbildning riktad mot tjänstemän inom Tekniska kontoret. Tanken är att kunna fortsätta med liknande aktiviteter i alla medlemskommuner som en del i arbete med avsiktsförklaringarna. Skola Arbetet i denna grupp består dels i att stötta och inspirera lärare på gymnasieskolor, dels i att erbjuda gymnasieelever projektarbeten. För att locka och intressera elever har inspirationsdagar och föreläsningar genomförts. Totalt har cirka 1000 elever nåtts denna väg. Under året genomfördes 11 projektarbeten och cirka 20 gymnasieelever påbörjade nya arbeten under hösten. Fem stipendier på totalt kronor delades ut. Arbetet med lärargruppen har i princip legat nere. I stället har vi arbetat för att få till stånd ett samarbete och projekt med myndigheten för skolutveckling. I slutet av året stod det klart att myndigheten ger kr till BioFuel Region för att tillsammans med lärarna ta fram verktyg och metoder samt kompetensutveckling inom området hållbar energiutveckling och i synnerhet hållbara transporter. Projektet påbörjas i februari 2008 och en kompletterande ansökan till Energimyndigheten har skickats in. Under årets trafikantvecka försökte vi få våra projektarbetande elever att arbeta som informatörer på några tankställen i regionen. Tyvärr hade endast en elev möjlighet att delta. Sidan 4

6 Men denna elev och den konsult som hyrdes in under veckan gjorde bedömningen att satsningen bör upprepas eftersom intresset var så stort. Råvara I juni genomförde vi konferensen Råvara på kort sikt i Kramfors tillsammans med Processum. Fokus på konferensen var främst att titta på potentialen för bioenergiproduktion på jordbruksmark, men även att ge information om möjligheterna med småskalig affärsutveckling på bioenergiområdet. I fält tittade vi på hampaodling, grotavverkning och briketteringsmaskin för olika bioenergigrödor. Vi handledde och medfinansierare examensarbetet Nedlagd jordbruksmark och mark i träda inom jordbruket är en outnyttjad resurs som skulle fungera utmärkt för odling av energiåkergrödor som utfördes vid Umeå Universitet. Resultatet av studien visar att det finns goda förutsättningar för odling av energigrödor i de undersökta kommunerna, Vännäs och Kramfors. Alla undersökta grödor kan odlas och de inventerade markerna kan användas för energiodling. Vi har under året fortsatt med det deltagardrivna hampaprojekt som inleddes under Projektet genomförs tillsammans med LRF i Västernorrland och under 2007 har åtta lantbrukare deltagit. Som ett resultat av hampa projektet har odlingen av energigrödor i Västernorrland ökat med 500 procent, från 20 hektar 2006 till drygt 100 ha Information och kommunikation Vi har påbörjat utvecklingen av en kommunikationsstrategi med vårt utvecklingsråd. Vi har arbetat med att förstärka varumärket BioFuel Region genom att uppdatera vår profil. Ny profil för hemsidan har tagits fram och lanseras Annat grafiskt material har fått en uppfräschning, t ex roll-uper och profil för rapporter. Vi har också uppdaterat och tryckt nya informationsbroschyrer om samarbetet runt fri parkering för miljöbilar. För att stärka kommunikationen har nya föreläsningspresentationer har tagits fram och delats ut till nyckelpersoner i nätverket som fungerar som ambassadörer för BioFuel Region. Under året har ett tiotal nyhetsbrev skickats ut till våra knappt 500 prenumeranter. Ett femtiotal regionala informationsmöten/föreläsningar har hållits. Åtta möten/föreläsningar har skett på uppdrag utanför regionen och vi har medverkat vid två internationella konferenser. Vi har anordnat en egen större, tvådagarskonferens i Kramfors, Biomassa på kort sikt, se under rubriken Råvara. Dessutom deltog vi med en utställning på konferensen Clean Vehicles and Fuels i Stockholm i november. Hela 87 studiebesök har tagits emot, med guidning i etanolpiloten och information om BioFuel Regions process. Två av dessa var så kallade Light house tours där partners inom BEST-projektet från Rotterdam och Baskien besökte Örnsköldsvik och Umeå och träffade representanter från såväl universitet, näringsliv och offentlig verksamhet. Under året har ett besökscentrum med utställning vid etanolpiloten i Örnsköldsvik färdigställs, där BioFuel Region varit projektägare. Sidan 5

7 Media En medveten satsning på ökad närvaro i media har gjorts, samtidigt har debatten om regionens satsningar på biodrivmedel varit het. Fyra pressmeddelanden har skickats ut. Tre debattartiklar har skrivits och publicerats i regionens två största dagstidningar. Ytterligare ett tjugotal redaktionella artiklar och inslag om BioFuel Region har förekommit i lokala media. Utvecklingsrådet Som ett komplement till de regionala arbetsgrupperna startades under våren ett utvecklingsråd med i huvudsak representanter från BioFuel Regions medlemmar. Syftet med utvecklingsrådet är att tematiskt utveckla verksamheter, processer och projekt som stärker BioFuel Region. Det innebär bland annat att ta fram nya projektförslag och dela information och utbyta erfarenheter. Under året har fem träffar ägt rum där följande teman behandlats: Kommunikation, avsiktsförklaringar, miljöbilsdefinition, grön upphandling av transporter. Medverkande i utredningar, remisser och liknande Under året har vi deltagit i IVLs utredning om Lantbrukarnas attityder till odling av energigrödor samt Biofuels technology Platform Working Group 4. Dessutom har vi lämnat remissvar på Bioenergi från jordbruket en växande resurs SOU 2007:36 Delprojekt i BEST Många av de aktiviteter som genomförts ovan (t.ex. skolsatsning, information och kommunikation, m.m.) har genomförts inom ramen för BEST projektet. Några aktiviteter kan dock nämnas lite extra. Kampanjer för taxi och företag I slutet av året startades två kampanjer för att öka andelen miljöbilar. Gratis rådgivning har erbjudits taxiföretag och 75 större företag inom Västerbotten och Västernorrland. Det gäller företag med fler än 100 anställda, men det finns även ett antal lite mindre företag som BioFuel Region ser som imageföretag eller företag som folk känner till lite mer. Målet med erbjudandet är att förmå fler företag att köpa miljöbilar och i övrigt se över sina transportstrategier, dels för att minska koldioxidutsläppen, dels fundera över sin ekonomi och försörjningssäkerhet kopplat till transportfrågan. Kampanjerna följs upp under våren Statistik för miljöbilar Även statistik på antalet miljöbilar har tagits fram och bearbetats under åren. Under 2007 registrerades bilar inom BioFuel Region (AC och Y län). Av dessa var 1476 stycken klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är 11,3 % av nybilsförsäljningen. Fördelningen på olika slags miljöbilar var enligt följande: - Etanol/E stycken - Bränslesnåla bensin och dieselbilar: 123 stycken - El/Elhybrider 67 stycken - Gasbilar 5 stycken Sidan 6

8 Statistik togs även fram på antalet bilar i trafik, det vill säga hur många bilar som snurrade på våra gator Totalt fanns det bilar i trafik. Av dessa var klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är alltså fortfarande bara 1,5 procent av våra bilar som är miljöbilar. Värt att notera är även att vi i en jämförelse med våra andra län i landet under 2007 har tappat position. Vi har alltså mycket krav att göra här!!! Etanolbussar Inom ramen för BEST har arbetet med etanolbussar i regionen gått vidare. Under hösten anordnades två informationsträffar med syftet att väcka intresse för upphandling av etanolbussar. På den ena fick Länstrafikens styrelse samt tjänstemän information från Scania, som är med i BEST. Enligt Scania, som lanserade sin nya etanolbussmotor under hösten 2007, har den nya bussen högre effektivitet och styrka än tidigare modeller och är helt likvärdig med motsvarande dieselbuss. Den är utsläppsmässigt betydligt bättre än motsvarande dieselbuss vad gäller utsläpp av partiklar och något bättre vad gäller kväveoxider. Den andra träffen riktades till beslutsfattare från Länstrafiken, kommunerna och entreprenörerna i Västerbotten och Västernorrland. Där deltog Scania, SL, Stockholms Lokaltrafik och Östersunds kommun, den sistnämnda har upphandlat enbart etanolbussar som ska börja rulla från 2010 i Östersund. Låginblandning av etanol i diesel Ett försök med låginblandning av etanol i diesel har påbörjats. I dag provkörs två bussar som kör på ED-diesel (en blandning av 85 procent diesel och 15 procent etanolderivat). Försöken är mycket intressanta och kommer att utvärderas under Tankställen Vi har även fortsatt satsa på utbyggnad av pumpar i regionen. Idag erbjuder 66 av våra 227 stationer ett biodrivmedel. Det är 29 procent av alla tillgängliga stationer! Fokus nu ligger på att stödja de mindre stationerna (de som säljer under 1000 kubikmeter bränsle) i deras utbyggnad av förnybara alternativ. Kunskapsöverföring En viktig del i BEST projektet är att vi exporterar vår kunskap och våra erfarenheter till övriga deltagare i projektet. Även om vi har en lång väg kvar, så ligger övriga Europa långt efter oss. I projektet har vi därför arbeta med att dokumentera våra erfarenheter i ett antal rapporter. Totalt har över 15 rapporter producerats under 2007, se rubriken Rapporter. Bolaget Organisationsförändring Bolaget har anställt VD, Eva Fridman och kommunikationsansvarig, Camilla Dopson. Båda två arbetar 80 procent. Bolaget hyr kontorslokaler av ESAM AB i centrala Umeå. Datasupport köps in via LAN-konsult som har kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall och ekonomiadministration köpa av Compipe AB med kontor i Strand, Vännäs. Michael Jalmby som är processledare i Västerbotten var pappaledig under hösten. Under denna period arbetade Mikael Brändström som processledare istället. Thomas Larsson som är processledare i Västernorrland var sjukskriven under stora delar av hösten. Försök gjordes för Sidan 7

9 att hitta ersättare till honom men det lyckades inte. Situationen under hösten tydliggjorde behovet av att ha två personer som kan dela på processledaruppdraget. En sådan lösning planeras för I och med omorganiseringen slogs rollerna som processledare och VD ihop. Prioriteringen mellan rollerna har inte varit helt okomplicerad och utslaget på året har de administrativa uppgifterna övervägt. Under 2008 blir det viktigt att följa upp hur fördelningen bör vara. Ekonomistyrning och administration Under året har projektavtal tecknats med samtliga konsulter som arbetar i BioFuel Region. Avtalen tydliggör uppdrag och omfattning och har gjort det enkelt att styra ekonomin. Risken som tidigare låg på bolaget har flyttats över till konsulterna. Nya projektavtal tecknas Den ekonomiska administrationen flyttades till företaget Compipe AB i Vännäs kommun och administrativa rutiner för fakturering har utvecklats. I och med detta har kostnaderna för ekonomisk administration minskat med cirka 90 procent. Styrelsearbete Processarbete Den nya styrelsen fick åtta nya ledamöter. För att skapa samsyn runt processen BioFuel Region påbörjades ett arbete med ledarskapskonsulten Sudhir Seyboth som gick ut på att processa fram värdegrund, mål och arbetsformer för styrelsens och BioFuel Regions kommande arbete. Styrelsen träffades och arbetade med detta under en heldag i maj. Ett resultat av dagen var att styrelsen prioriterade följande områden för BioFuel Region under 2007: Tydligt förankrad målbild Delaktighet/ Sammanhållning Aktuell kunskap om verksamhetens status, faktabaserad Målfokusering Styrelsemöten och styrelsesammansättning Under året har fem styrelsemöten hållits, den 25/4, 11/6, 17/9, 22/10 och 29/11 Styrelsesammansättning: Christer Nilsson, Kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, SEKAB Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB, vice ordförande Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Anders Lidén, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Mikael Berglund, Umeå Energi Marita Fransson, Västerbottens Läns Landsting samt Lycksele kommun Sylvia Jonsson, Ö-viks Energi AB Maria Wallin Wållberg, Innovationsbron AB Anders Nordin, Umeå Universitet Tomas Lundmark, Sveriges Lantbruksuniversitet Sidan 8

10 Christer Fröjdh, Mittuniversitetet Adjungerade: Kurt Johansson, Länsstyrelsen i Västernorrland Bo Sjödin, Vägverket Region Mitt Utvärdering av styrelsearbetet Styrelseledamöterna har genomfört en individuell utvärdering styrelsearbetet. Ordförande har uppdraget att utvärdera resultatet och fortsätta diskussionen med ledamöterna.. Medlemmar Att vara medlem i BioFuel Region innebär att man vill vara med och verka för att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror och att man tror på samarbete runt dessa frågor. Under året beslöt styrelsen att tydliggöra vad medlemskapet ytterligare innebär. Följande beslutades: Förenings- och serviceavgift för medlemmar i BioFuel Region Företag Anslutningsavgift kr Årlig avgift förening 1000 kr Årlig avgift bolaget Nivå kr exkl. moms Detta ingår Nivå 1 En rösträtt på föreningsstämma Exponering på hemsidan kr 1000 kr Nivå kr exkl. moms Nivå 2 Enligt nivå 1 samt: En halvdag studiebesök för max 20 pers på exempelvis pilotanläggningen i Ö-vik, Vindelns försökspark m.m. (värde 5000 kr) kr 1000 ingen moms Nivå kr exkl. moms Nivå 3 Enl. nivå 1+2 samt Länk med logotype till egen webbsida på BioFuel Regions hemsida Möjlighet att informera om egna aktiviteter på BioFuel Regions hemsida (i kalendariet) Sidan 9

11 Kommuner Anslutningsavgift kr Årlig avgift förening 1000 kr Årlig serviceavgift bolaget Kommuner 6 kr/ kommuninnevånare, exkl. moms Landsting/ statliga aktörer/ Företag Styrelsen beslutar om nivån på serviceavgiften till bolaget Detta ingår En rösträtt på föreningsstämma Exponering på hemsidan En halvdag studiebesök för max 20 pers på exv.pilotanläggningen i Ö-vik, försöksparken i Vindeln (värde 5000 kr) 12 timmar i stöd för arbete med t.ex. avsiktsförklaring Möjlighet att informera om egna aktiviteter på BioFuel Regions hemsida (i kalendariet) Medlemmar 2007 Bjurholms kommun, Dorotea kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Lycksele kommun, Nordmalings kommun, Norsjö kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun genom Skellefteå Kraft AB, Sorsele kommun, Storumans kommun, Sundsvalls kommun genom Fokusera Utveckling i Sundsvall AB, Umeå kommun, Vilhelmina kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun, Åsele kommun, Örnsköldsvik kommun, EcoDevelopment AB, Alltank, Esam AB, Framtidsbränslen AB, Härnösands Stift Egendomsnämnden, Norrskog Ekonomisk förening, Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, SEKAB, TRB Sverige AB Övriga finansiärer Ekonomiskt stöd till verksamheten i BioFuel Region AB kom även från organisationer som inte var medlemmar i föreningen. Fria medel för processen kom från Västerbottensläns Landsting, Västernorrlandsläns Landsting och Vägverket. Större projekt finansierades av Myndigheten för skolutveckling, Vägverket och Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapporter, finns på Under 2007 har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Remissvar Bioenergi från jordbruket en växande resurs SOU 2007:36 Slutrapport Hållbar tillväxt inom BioFuel Region Slutrapport Besökscentrum Examensarbete Bioenergi från nedlagd jordbruksmark BEST rapporter Reports on decision-makers attitudes towards flexi fuel vehicles Short report on the Swedish experience of the use of low blends of ethanol derivates in diesel fuels and engines Report on the consequences and sustainability of the long-term production and supply of ethanol from cellulose A short report on information and educational activities towards the high-schools, citizens and key decision-makers Sidan 10

12 A ten-minute-guide on how and why public officials can carry out public green procurement of clean vehicles A report on the Swedish process for introducing bioethanol on the market Adress Faktureringsadress Organisationsnr E-post / hemsida BioFuel Region c/o Compipe AB Storgatan 35 Strand Umeå Vännäs Sidan 11

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2008. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2008 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Vision och strategi... 5 Värdegrund... 5 Verksamhet... 5 Kunskapsledande i samhällsomställning...

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006

Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Verksamhetsberättelse av BioFuel Regions etapp I 2003-2006 Illustration Jan Lindstedt Eva Fridman Sidan 1 2007-03-26 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor

Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014. Foto: Tomas Edenor Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan åren 2011-2014 Foto: Tomas Edenor EES - AC Västerbottens kommuner och arbetet med energieffektiviseringsstödet (EES) mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten

Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Biodrivmedel i Sverige varför sådant genomslag?? Ann Segerborg-Fick Energimyndigheten Bioethanol expansion in Sweden year 2001 2005 300 000 250 000 200 000 150 000 Total RME-volym Total etanol-volym 100

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten

Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv. Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Landsbygdsutveckling i ett regionalt perspektiv Kajsa Berggren, chef vid Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Västerbotten Har vi en vision för landsbygden? Vad är en attraktiv och god Natur och miljö Trygghet

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm

Kommunens roll. Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm. Clean Vehicles in Stockholm Clean Vehicles in Stockholm Kommunens roll CLEAN VEHICLES IN STOCKHOLM ENVIRONMENT & HEALTH ADM www.miljobilar.stockholm.se Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm 170.000 miljöbilar 20 %! 95 200.000 % av

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år ÅSELE 101 7,4 18 84 6,2 10 185 13,6 28 83 6,0 74 5,4 157 11,4 VILHELMINA 190 5,6-53 251 7,4 42 441 13,0-11 243

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele 2014-02-27 Inledning Denna verksamhetsplan för 2014 är ett styrande dokument för Företagarna Lycksele. Fokus ligger på att utveckla verksamheten enligt vad våra

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Miljöbilssituationen i Vindeln ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Vindeln ***** 5 stjärnor av 10 möjliga. En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Vindeln ***** 5 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juli 2006 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad

Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholm stad TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västerbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring

ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Till Konsumentombudsmannen Konsumentverket 118 87 Stockholm Även via e-post på konsumentverket@konsumentverket.se ANMÄLAN AV SVENSKA PEUGEOT för vilseledande marknadsföring Anmälare BioAlcohol Fuel Foundation

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Energiodlare och användare tillsammans

Energiodlare och användare tillsammans Energiodlare och användare Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning LRF Kartläggning av medlemmars energiverksamhet 8 461 enkäter skickades ut nästan 50% svarade Bedriver du energiverksamhet för eget

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Ämnesförslag projektarbeten

Ämnesförslag projektarbeten Ämnesförslag projektarbeten BioFuel Region vill få fler gymnasieelever att göra projektarbeten med koppling till hållbar utveckling. Eftersom vår kärnverksamhet handlar om biobränslen, bioenergi och skogsråvara

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige

Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige Informationsblad 1: Uppfattningar om i livsvillkor i norra Sverige Olika uppfattningar om livsvillkoren i stora och små kommuner i norra Sverige De som bor i landsändans största kommuner är överlag mer

Läs mer

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell

Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Olle Hådell Ett fossilfritt Sverige hur kan det uppnås? NOG seminarium 9 april 2014 Annual production (Gb/yr) Fossilfri fordonstrafik I dag används ung 80 TWh i det svenska vägtransportsystemet De kritiska frågorna

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västerbottens län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer