Verksamhetsberättelse BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2007. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2007 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

2 Inledning I juni 2003 bildades föreningen BioFuel Region av ett fåtal kommuner och några företag i Västerbotten och Västernorrland. I december samma år bildades BioFuel Region AB ett helägt dotterföretag till föreningen. Vision och mål under etapp I, var: Att vara ett lysande föredöme i omställningen från fossila drivmedel till biodrivmedel med cellulosa som råvarubas. Därför fokuserade arbetet på: Industriell och regional utveckling Att vara kunskapsledande även 2020 Att bli självförsörjande på biodrivmedel till 2030 I slutet av etapp I var 16 kommuner, två landsting och sju företag medlemmar. Fria medel för processen kom även från Vägverket. Första året på BioFuel Regions etapp II, , var fyllt av förbättringsarbete. Såväl organisationen, visionen och verksamheten sattes under lupp och förändrades. Nyckelpersoner från etapp I gick vidare till nya utmaningar och på föreningsstämman beslutades att Eva Fridman skulle efterträda Per Carstedt och Jan Lindstedt som ny processledare och VD. Föreningen och bolagets huvudkontor flyttade därmed till Umeå. Verksamheten under 2007 har sedan fokuserats dels på de områden som föreningsstämman beslutade, dvs. råvara, strategisk samverkan, avsiktsförklaringar och kommunikation, och dels på att strukturera bolaget. Dessutom har arbetet i BEST - BioEthanol for Sustainable Transport - genomförts enligt plan. Som en följd av de synpunkter som fanns på bolaget under 2006 tog åtta kommuner beslut om att utvärdera sitt medlemskap i slutet av Det är glädjande att konstatera att hälften av dessa redan meddelat att de är nöjda med de genomförda förändringarna och att de kvarstår som medlemmar. Året har karakteriserats av en kraftfull mediedebatt runt såväl klimatproblematiken som biodrivmedel, med särskild tyngdpunkt på etanol, och råvarufrågan. Ju tydligare problemen med den globala klimatförändringen har blivit ju mer polariserade verkar åsikterna om vad som behöver göras bli. Dessutom har priset på råolja fortsatt att stiga och varit uppe i 100 dollar per fat, den högsta nivån i modern tid. Strategin för BioFuel Region går ut på att engagera så många som möjligt i frågorna som rör omställning av samhället till biodrivmedel. Och att genom samverkan hitta vägarna fram till såväl industriell och regional utveckling som till ökad hållbar produktion av förnybar råvara. Vi har kommit en bit på vägen men är långt ifrån framme. För kommande år är det därför viktigt att arbetet med våra offentliga medlemmar fokuseras på nyttan och behovet av att hitta vägar bort från fossilberoendet. När det gäller den industriella och regionala utvecklingen tror vi på samverkan enligt modellen i den regionala kraftsamlingen runt Framtidens Bioraffinaderi som drivs av Processum i Örnsköldsvik. Men även på att hitta och stödja småskaliga affärsmodeller som rör bioenergi och kunskapsförsäljning. På råvarusidan ser vi behovet av att i samverkan med andra driva debatten och delta i forskning som rör produktionspotential och dagens och framtida nyttjande av vår förnybara råvara. Förmedling av information runt teknikutveckling för råvarufångst är även det ett viktigt område. De fria pengar som kommunerna, företag och Vägverket satsade under 2007 fortsätter att vara en avgörande framgångsfaktor för BioFuel Region. Utan dessa hade processen aldrig kommit så långt som den nu gjort! Sidan 1

3 Vision och strategi Som resultat av hur vi ser att den framtida produktionen av biodrivmedel ska ske har styrelsen under året diskuterat sig fram till en något förändrad vision där behovet av samhällsomställning och bioraffinaderikonceptet är de bärande idéerna. Den nya visionen är: Att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror Därför fokuserar vi på att vara kunskapsledande i samhällsomställning industriell och regional utveckling ökat utbud av förnybara råvaror BioFuel Region AB lägger tyngdpunkten på samhällsomställningsfrågorna. Inom de andra två fokusområdena handlar det om samarbete i strategiska grupper, information och kommunikation samt att initiera processer. Vår strategi är fortfarande att engagera, aktivera och mobilisera så många människor och organisationer i vår region som möjligt. Och vårt arbetssätt ska präglas av: Öppenhet och tydlighet Förankring Uthållighet Verksamhet I och med den nya organisationen har verksamheten, som tidigare främst bedrevs i de regionala arbetsgrupperna, till viss del projektifierats, flyttats över till utvecklingsrådet, blivit delprojekt i BEST eller gått på sparlåga. Nedan följer en redovisning av verksamheten Folkbildning och engagemang Under våren genomförde BioFuel Region i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Motorcentrum i Umeå en informationskampanj där Al Gores film En obekväm sanning visades i samtliga kommuner i Västerbotten. I Umeå anordnade Umeå kommun i samarbete med BioFuel Region även en lunchvisning av filmen. I samband med visningarna bjöds besökarna också på en kort föreläsning om BioFuel Region och tips på hur man själv kan engagera sig i klimatfrågan och klimatarbetet. Visningarna var mycket uppskattade och antalet besökare uppgick till nästan 650 personer. Det betyder att varje visning gästades av i genomsnitt 40 personer, något som vi är mycket nöjda med! Under året har BioFuel Region även inlett ett samarbete med ABF kring deras Klimatskola. Förhoppningen är att samarbetet kommer att bära frukt under 2008 med ännu fler deltagare i studiecirklar som fokuserar på frågor kring klimat och biodrivmedel. BioFuel Region har inom ramen för BEST projektet genomfört riktade utbildningar mot företag som är ISO certifierade. Totalt har drygt 15 företag genomgått utbildningen som genom denna satsning nått mer än 200 personer i vårt lokala näringsliv. Sidan 2

4 FoU BioFuel Region är en så kallad site i BEST, det 6:e ramprogramsprojekt som vi är med i under Övriga partners som ingår i siten är Handelshögskolan vid Umeå universitet, BAFF BioAlcohol Fuel Fundation och SEKAB. Under året har Handelshögskolan genomfört två undersökningar. Dels en som handlar om beslutsfattares attityder gentemot biodrivmedel, dels en som handlar om konsumenters attityder, kunskaper och inställning till biodrivmedel med särskilt fokus på etanol, se rubriken Rapporter. På inbjudan av Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet var vi under hösten med i framtagandet av en forskningsansökan, Future Forests Management under Uncertainty and Risk, till MISTRA. Ansökningen var den enda som fick planeringspengar för att göra en fullständig forskningsansökan. BioFuel Region diskuterar även medverkan i en forskningsansökan om ökat utnyttjande av skoglig biomassa. Forskningsansökningen görs av Sveriges Lantbruksuniversitet och partners i Österbotten, Finland och Nordland i Norge. Under 2007 har vi lämnat ekonomiskt stöd till följande satsning: kronor till gästprofessur i förgasning vid Mittuniversitetet. Nu är det projektet slutredovisat och totalt har BioFuel Region bidragit med kronor kronor till nytt förgasningsprojekt till Mittuniversitetet Industriell Utveckling Under året har vi startat ett strategiskt samarbete med Processum i Örnsköldsvik (www.processum.se). Samarbetet har bland annat resulterat i en gemensam konferens och diskussioner om hur ett samarbete kan stärka både BioFuel Region samt Processums chanser att bli en VinnVäxt vinnare 2008 (www.vinnova.se). Vi har även börjat undersöka möjligheterna och utmaningarna som kunskapsförsäljning innebär. Finansieringsvägar för projekt med syftet att kunskapsförsäljningen inom BioFuel Region kommersialiseras har undersökts. Under året har BioFuel Region initierat en förstudie kring biodrivmedel kopplat till skoter. Syftet med denna förstudie är att skapa förutsättningar till ett projekt kring pilottest med biodrivmedelsdrivna skotrar. Ett specifikt syfte med det kommande projektet är att bygga om eller justera ett antal snöskotrar till etanol- och dieseldrift och att genomföra fältförsök med snöskotrarna, där fokus ska vara på kunskapsspridning av process och resultat. Förstudien beräknas vara klar under våren Vi har slutredovisat projektet Hållbar tillväxt inom BioFuel Region, som har fokuserat på tre områden: försörjning av råvara, processutveckling och försäljning av system kunskap och studieresor inom BFR Se Rapporter. Sidan 3

5 Långsiktig finansiering Utöver den regionala finansieringen har arbetet gjorts i de forskningsprojekt som beskrivits under FoU. Vi har även påbörjat ett strategiarbete med målet att ytterligare kunna växla upp de regionala medlen med EU medel. Offentlig verksamhet Under året kom arbetet igång med att ta fram och förankra avsiktsförklaringar hos våra medlemmar, ett arbete som fortsätter under Det finns flera anledningar till att prioritera detta. Dels handlar det om att stimulera medlemmarna att prioritera och tydliggöra sitt eget arbete som rör omställningen till hållbara transporter, dels den industriella och regionala utvecklingen som är kopplat till detta samt råvaruprojekt med samma syfte. Det handlar även om att hitta samverkansprojekt med våra medlemmar och tydliggöra vad medlemmarna förväntar sig av oss. BioFuel Regions egen miljöbilsdefinition har under året ersatts av Vägverkets definition och för att klargöra hur samarbetet runt fri parkering för miljöbilar ska utvecklas har en rekommendation om utfärdande av miljöbilstillstånd gått ut till berörda samarbetspartners. Vägverkets miljöbilsdefinition omfattar bilar som är godkända att köra på merparten biodrivmedel eller som är miljöklassade som el- eller hybridbilar. Den statliga definitionen sätter även gränser för hur mycket utsläpp en miljöbil får ge upphov till. BioFuel Region rekommenderar dock att inte utfärda tillstånd för de snåla bensin- och dieselbilar som även klassas som miljöbilar i den statliga definitionen. Anledningen till det är att komma bort från fossila utsläpp och stimulera utvecklingen av biodrivmedel. På så sätt kan regionen visa sig vassare genom att bara premiera biodrivmedel och ny teknik. Ett seminarium om offentlig upphandling om fordon genomfördes under senhösten. I Lycksele medverkade BioFuel Region i en utbildning riktad mot tjänstemän inom Tekniska kontoret. Tanken är att kunna fortsätta med liknande aktiviteter i alla medlemskommuner som en del i arbete med avsiktsförklaringarna. Skola Arbetet i denna grupp består dels i att stötta och inspirera lärare på gymnasieskolor, dels i att erbjuda gymnasieelever projektarbeten. För att locka och intressera elever har inspirationsdagar och föreläsningar genomförts. Totalt har cirka 1000 elever nåtts denna väg. Under året genomfördes 11 projektarbeten och cirka 20 gymnasieelever påbörjade nya arbeten under hösten. Fem stipendier på totalt kronor delades ut. Arbetet med lärargruppen har i princip legat nere. I stället har vi arbetat för att få till stånd ett samarbete och projekt med myndigheten för skolutveckling. I slutet av året stod det klart att myndigheten ger kr till BioFuel Region för att tillsammans med lärarna ta fram verktyg och metoder samt kompetensutveckling inom området hållbar energiutveckling och i synnerhet hållbara transporter. Projektet påbörjas i februari 2008 och en kompletterande ansökan till Energimyndigheten har skickats in. Under årets trafikantvecka försökte vi få våra projektarbetande elever att arbeta som informatörer på några tankställen i regionen. Tyvärr hade endast en elev möjlighet att delta. Sidan 4

6 Men denna elev och den konsult som hyrdes in under veckan gjorde bedömningen att satsningen bör upprepas eftersom intresset var så stort. Råvara I juni genomförde vi konferensen Råvara på kort sikt i Kramfors tillsammans med Processum. Fokus på konferensen var främst att titta på potentialen för bioenergiproduktion på jordbruksmark, men även att ge information om möjligheterna med småskalig affärsutveckling på bioenergiområdet. I fält tittade vi på hampaodling, grotavverkning och briketteringsmaskin för olika bioenergigrödor. Vi handledde och medfinansierare examensarbetet Nedlagd jordbruksmark och mark i träda inom jordbruket är en outnyttjad resurs som skulle fungera utmärkt för odling av energiåkergrödor som utfördes vid Umeå Universitet. Resultatet av studien visar att det finns goda förutsättningar för odling av energigrödor i de undersökta kommunerna, Vännäs och Kramfors. Alla undersökta grödor kan odlas och de inventerade markerna kan användas för energiodling. Vi har under året fortsatt med det deltagardrivna hampaprojekt som inleddes under Projektet genomförs tillsammans med LRF i Västernorrland och under 2007 har åtta lantbrukare deltagit. Som ett resultat av hampa projektet har odlingen av energigrödor i Västernorrland ökat med 500 procent, från 20 hektar 2006 till drygt 100 ha Information och kommunikation Vi har påbörjat utvecklingen av en kommunikationsstrategi med vårt utvecklingsråd. Vi har arbetat med att förstärka varumärket BioFuel Region genom att uppdatera vår profil. Ny profil för hemsidan har tagits fram och lanseras Annat grafiskt material har fått en uppfräschning, t ex roll-uper och profil för rapporter. Vi har också uppdaterat och tryckt nya informationsbroschyrer om samarbetet runt fri parkering för miljöbilar. För att stärka kommunikationen har nya föreläsningspresentationer har tagits fram och delats ut till nyckelpersoner i nätverket som fungerar som ambassadörer för BioFuel Region. Under året har ett tiotal nyhetsbrev skickats ut till våra knappt 500 prenumeranter. Ett femtiotal regionala informationsmöten/föreläsningar har hållits. Åtta möten/föreläsningar har skett på uppdrag utanför regionen och vi har medverkat vid två internationella konferenser. Vi har anordnat en egen större, tvådagarskonferens i Kramfors, Biomassa på kort sikt, se under rubriken Råvara. Dessutom deltog vi med en utställning på konferensen Clean Vehicles and Fuels i Stockholm i november. Hela 87 studiebesök har tagits emot, med guidning i etanolpiloten och information om BioFuel Regions process. Två av dessa var så kallade Light house tours där partners inom BEST-projektet från Rotterdam och Baskien besökte Örnsköldsvik och Umeå och träffade representanter från såväl universitet, näringsliv och offentlig verksamhet. Under året har ett besökscentrum med utställning vid etanolpiloten i Örnsköldsvik färdigställs, där BioFuel Region varit projektägare. Sidan 5

7 Media En medveten satsning på ökad närvaro i media har gjorts, samtidigt har debatten om regionens satsningar på biodrivmedel varit het. Fyra pressmeddelanden har skickats ut. Tre debattartiklar har skrivits och publicerats i regionens två största dagstidningar. Ytterligare ett tjugotal redaktionella artiklar och inslag om BioFuel Region har förekommit i lokala media. Utvecklingsrådet Som ett komplement till de regionala arbetsgrupperna startades under våren ett utvecklingsråd med i huvudsak representanter från BioFuel Regions medlemmar. Syftet med utvecklingsrådet är att tematiskt utveckla verksamheter, processer och projekt som stärker BioFuel Region. Det innebär bland annat att ta fram nya projektförslag och dela information och utbyta erfarenheter. Under året har fem träffar ägt rum där följande teman behandlats: Kommunikation, avsiktsförklaringar, miljöbilsdefinition, grön upphandling av transporter. Medverkande i utredningar, remisser och liknande Under året har vi deltagit i IVLs utredning om Lantbrukarnas attityder till odling av energigrödor samt Biofuels technology Platform Working Group 4. Dessutom har vi lämnat remissvar på Bioenergi från jordbruket en växande resurs SOU 2007:36 Delprojekt i BEST Många av de aktiviteter som genomförts ovan (t.ex. skolsatsning, information och kommunikation, m.m.) har genomförts inom ramen för BEST projektet. Några aktiviteter kan dock nämnas lite extra. Kampanjer för taxi och företag I slutet av året startades två kampanjer för att öka andelen miljöbilar. Gratis rådgivning har erbjudits taxiföretag och 75 större företag inom Västerbotten och Västernorrland. Det gäller företag med fler än 100 anställda, men det finns även ett antal lite mindre företag som BioFuel Region ser som imageföretag eller företag som folk känner till lite mer. Målet med erbjudandet är att förmå fler företag att köpa miljöbilar och i övrigt se över sina transportstrategier, dels för att minska koldioxidutsläppen, dels fundera över sin ekonomi och försörjningssäkerhet kopplat till transportfrågan. Kampanjerna följs upp under våren Statistik för miljöbilar Även statistik på antalet miljöbilar har tagits fram och bearbetats under åren. Under 2007 registrerades bilar inom BioFuel Region (AC och Y län). Av dessa var 1476 stycken klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är 11,3 % av nybilsförsäljningen. Fördelningen på olika slags miljöbilar var enligt följande: - Etanol/E stycken - Bränslesnåla bensin och dieselbilar: 123 stycken - El/Elhybrider 67 stycken - Gasbilar 5 stycken Sidan 6

8 Statistik togs även fram på antalet bilar i trafik, det vill säga hur många bilar som snurrade på våra gator Totalt fanns det bilar i trafik. Av dessa var klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition. Det är alltså fortfarande bara 1,5 procent av våra bilar som är miljöbilar. Värt att notera är även att vi i en jämförelse med våra andra län i landet under 2007 har tappat position. Vi har alltså mycket krav att göra här!!! Etanolbussar Inom ramen för BEST har arbetet med etanolbussar i regionen gått vidare. Under hösten anordnades två informationsträffar med syftet att väcka intresse för upphandling av etanolbussar. På den ena fick Länstrafikens styrelse samt tjänstemän information från Scania, som är med i BEST. Enligt Scania, som lanserade sin nya etanolbussmotor under hösten 2007, har den nya bussen högre effektivitet och styrka än tidigare modeller och är helt likvärdig med motsvarande dieselbuss. Den är utsläppsmässigt betydligt bättre än motsvarande dieselbuss vad gäller utsläpp av partiklar och något bättre vad gäller kväveoxider. Den andra träffen riktades till beslutsfattare från Länstrafiken, kommunerna och entreprenörerna i Västerbotten och Västernorrland. Där deltog Scania, SL, Stockholms Lokaltrafik och Östersunds kommun, den sistnämnda har upphandlat enbart etanolbussar som ska börja rulla från 2010 i Östersund. Låginblandning av etanol i diesel Ett försök med låginblandning av etanol i diesel har påbörjats. I dag provkörs två bussar som kör på ED-diesel (en blandning av 85 procent diesel och 15 procent etanolderivat). Försöken är mycket intressanta och kommer att utvärderas under Tankställen Vi har även fortsatt satsa på utbyggnad av pumpar i regionen. Idag erbjuder 66 av våra 227 stationer ett biodrivmedel. Det är 29 procent av alla tillgängliga stationer! Fokus nu ligger på att stödja de mindre stationerna (de som säljer under 1000 kubikmeter bränsle) i deras utbyggnad av förnybara alternativ. Kunskapsöverföring En viktig del i BEST projektet är att vi exporterar vår kunskap och våra erfarenheter till övriga deltagare i projektet. Även om vi har en lång väg kvar, så ligger övriga Europa långt efter oss. I projektet har vi därför arbeta med att dokumentera våra erfarenheter i ett antal rapporter. Totalt har över 15 rapporter producerats under 2007, se rubriken Rapporter. Bolaget Organisationsförändring Bolaget har anställt VD, Eva Fridman och kommunikationsansvarig, Camilla Dopson. Båda två arbetar 80 procent. Bolaget hyr kontorslokaler av ESAM AB i centrala Umeå. Datasupport köps in via LAN-konsult som har kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall och ekonomiadministration köpa av Compipe AB med kontor i Strand, Vännäs. Michael Jalmby som är processledare i Västerbotten var pappaledig under hösten. Under denna period arbetade Mikael Brändström som processledare istället. Thomas Larsson som är processledare i Västernorrland var sjukskriven under stora delar av hösten. Försök gjordes för Sidan 7

9 att hitta ersättare till honom men det lyckades inte. Situationen under hösten tydliggjorde behovet av att ha två personer som kan dela på processledaruppdraget. En sådan lösning planeras för I och med omorganiseringen slogs rollerna som processledare och VD ihop. Prioriteringen mellan rollerna har inte varit helt okomplicerad och utslaget på året har de administrativa uppgifterna övervägt. Under 2008 blir det viktigt att följa upp hur fördelningen bör vara. Ekonomistyrning och administration Under året har projektavtal tecknats med samtliga konsulter som arbetar i BioFuel Region. Avtalen tydliggör uppdrag och omfattning och har gjort det enkelt att styra ekonomin. Risken som tidigare låg på bolaget har flyttats över till konsulterna. Nya projektavtal tecknas Den ekonomiska administrationen flyttades till företaget Compipe AB i Vännäs kommun och administrativa rutiner för fakturering har utvecklats. I och med detta har kostnaderna för ekonomisk administration minskat med cirka 90 procent. Styrelsearbete Processarbete Den nya styrelsen fick åtta nya ledamöter. För att skapa samsyn runt processen BioFuel Region påbörjades ett arbete med ledarskapskonsulten Sudhir Seyboth som gick ut på att processa fram värdegrund, mål och arbetsformer för styrelsens och BioFuel Regions kommande arbete. Styrelsen träffades och arbetade med detta under en heldag i maj. Ett resultat av dagen var att styrelsen prioriterade följande områden för BioFuel Region under 2007: Tydligt förankrad målbild Delaktighet/ Sammanhållning Aktuell kunskap om verksamhetens status, faktabaserad Målfokusering Styrelsemöten och styrelsesammansättning Under året har fem styrelsemöten hållits, den 25/4, 11/6, 17/9, 22/10 och 29/11 Styrelsesammansättning: Christer Nilsson, Kramfors kommun, ordförande Per Carstedt, SEKAB Lars Näslund, Örnsköldsviks kommun Christer Forssell, Skellefteå Kraft AB, vice ordförande Dick Jansson, Handelskammaren Mittsverige Anders Lidén, Fokusera utveckling i Sundsvall AB Mikael Berglund, Umeå Energi Marita Fransson, Västerbottens Läns Landsting samt Lycksele kommun Sylvia Jonsson, Ö-viks Energi AB Maria Wallin Wållberg, Innovationsbron AB Anders Nordin, Umeå Universitet Tomas Lundmark, Sveriges Lantbruksuniversitet Sidan 8

10 Christer Fröjdh, Mittuniversitetet Adjungerade: Kurt Johansson, Länsstyrelsen i Västernorrland Bo Sjödin, Vägverket Region Mitt Utvärdering av styrelsearbetet Styrelseledamöterna har genomfört en individuell utvärdering styrelsearbetet. Ordförande har uppdraget att utvärdera resultatet och fortsätta diskussionen med ledamöterna.. Medlemmar Att vara medlem i BioFuel Region innebär att man vill vara med och verka för att vara en världsledande region i omställningen till biodrivmedel och nya produkter från förnybara råvaror och att man tror på samarbete runt dessa frågor. Under året beslöt styrelsen att tydliggöra vad medlemskapet ytterligare innebär. Följande beslutades: Förenings- och serviceavgift för medlemmar i BioFuel Region Företag Anslutningsavgift kr Årlig avgift förening 1000 kr Årlig avgift bolaget Nivå kr exkl. moms Detta ingår Nivå 1 En rösträtt på föreningsstämma Exponering på hemsidan kr 1000 kr Nivå kr exkl. moms Nivå 2 Enligt nivå 1 samt: En halvdag studiebesök för max 20 pers på exempelvis pilotanläggningen i Ö-vik, Vindelns försökspark m.m. (värde 5000 kr) kr 1000 ingen moms Nivå kr exkl. moms Nivå 3 Enl. nivå 1+2 samt Länk med logotype till egen webbsida på BioFuel Regions hemsida Möjlighet att informera om egna aktiviteter på BioFuel Regions hemsida (i kalendariet) Sidan 9

11 Kommuner Anslutningsavgift kr Årlig avgift förening 1000 kr Årlig serviceavgift bolaget Kommuner 6 kr/ kommuninnevånare, exkl. moms Landsting/ statliga aktörer/ Företag Styrelsen beslutar om nivån på serviceavgiften till bolaget Detta ingår En rösträtt på föreningsstämma Exponering på hemsidan En halvdag studiebesök för max 20 pers på exv.pilotanläggningen i Ö-vik, försöksparken i Vindeln (värde 5000 kr) 12 timmar i stöd för arbete med t.ex. avsiktsförklaring Möjlighet att informera om egna aktiviteter på BioFuel Regions hemsida (i kalendariet) Medlemmar 2007 Bjurholms kommun, Dorotea kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Lycksele kommun, Nordmalings kommun, Norsjö kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun genom Skellefteå Kraft AB, Sorsele kommun, Storumans kommun, Sundsvalls kommun genom Fokusera Utveckling i Sundsvall AB, Umeå kommun, Vilhelmina kommun, Vindelns kommun, Vännäs kommun, Åsele kommun, Örnsköldsvik kommun, EcoDevelopment AB, Alltank, Esam AB, Framtidsbränslen AB, Härnösands Stift Egendomsnämnden, Norrskog Ekonomisk förening, Norra Skogsägarna Ekonomisk förening, SEKAB, TRB Sverige AB Övriga finansiärer Ekonomiskt stöd till verksamheten i BioFuel Region AB kom även från organisationer som inte var medlemmar i föreningen. Fria medel för processen kom från Västerbottensläns Landsting, Västernorrlandsläns Landsting och Vägverket. Större projekt finansierades av Myndigheten för skolutveckling, Vägverket och Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapporter, finns på Under 2007 har följande publikationer och rapporter tagits fram av och om BioFuel Region. Remissvar Bioenergi från jordbruket en växande resurs SOU 2007:36 Slutrapport Hållbar tillväxt inom BioFuel Region Slutrapport Besökscentrum Examensarbete Bioenergi från nedlagd jordbruksmark BEST rapporter Reports on decision-makers attitudes towards flexi fuel vehicles Short report on the Swedish experience of the use of low blends of ethanol derivates in diesel fuels and engines Report on the consequences and sustainability of the long-term production and supply of ethanol from cellulose A short report on information and educational activities towards the high-schools, citizens and key decision-makers Sidan 10

12 A ten-minute-guide on how and why public officials can carry out public green procurement of clean vehicles A report on the Swedish process for introducing bioethanol on the market Adress Faktureringsadress Organisationsnr E-post / hemsida BioFuel Region c/o Compipe AB Storgatan 35 Strand Umeå Vännäs Sidan 11

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar

Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar TITEL Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick 1994-2010 UTGIVEN AV Miljöförvaltningen, Stockholms

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Redovisning till regeringen april 2010

Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp. Redovisning till regeringen april 2010 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp Redovisning till regeringen april 2010 rapport 6357 april 2010 Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp Redovisning till regeringen april 2010 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer