Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete."

Transkript

1 Partsgemensamma kommentarer Förvaltningsavdelningen Bilaga till Lokalt avtal om trygghetsavtalsmedel i Regeringskansliet, Partsgemensamma kommentarer till det lokala kollektivavtalet om trygghetsavtalsmedel, TA-medel, i Regeringskansliet Bakgrund Enligt det centrala avtalet om lokalt aktivt omställningsarbete (AgV Cirkulär 2002:A 6) ska det långsiktiga syftet med kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder eller andra ändamål vara ett aktivt omställningsarbete. I Regeringskansliet pågår ett kontinuerligt aktivt omställningsarbete som syftar till att undvika övertalighet till följd av att verksamheten förändras genom till exempel omorganisationer, medelsbrist eller förändringar vad gäller myndighetens behov av kompetens. Regeringskansliet och de lokala fackliga organisationerna (Saco-S/RK, OFR/S genom ST/RK och SEKO Stockholm), nedan benämnda avtalsparterna, träffade den 31 maj 2005 avtal om användningen av TAmedlen i Regeringskansliet. Detta avtal har ersatt avtalet från december Till 1, Tillämpningsområde Avtalet omfattar alla medarbetare i Regeringskansliet vilkas anställningsvillkor regleras eller brukar regleras genom kollektivavtal. Detta innebär bland annat att även medarbetare som är anställda med stöd av specialistavtalet respektive politikeravtalet omfattas. Utlandsstationerade medarbetare omfattas. Avtalet omfattar även chefstjänstemän i Regeringskansliet, med undantag för statssekreterare. Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete. De omställningsåtgärder som beviljas med TA-medel syftar till att leda till annat arbete eller ny karriär inom eller utanför myndigheten. TA-

2 2 medel kan också beviljas för omställningsåtgärder som innebär att anställningen i Regeringskansliet upphör. Parterna är överens om att TA-medel främst ska användas till situationer då det finns ett behov och önskemål från såväl arbetsgivare som medarbetare av omställning i någon form. Även om det inte finns ett konstaterat behov av omställning, kan finansiering av utvecklingsåtgärder komma i fråga. Det kan till exempel vara utbildningsinsatser, som arbetsgivaren inte bedömer som nödvändiga för möjligheten att utföra arbetet, men som innebär att medarbetarens kompetens för arbetet ökar eller som kan bidra till att medarbetaren får ett annat arbete. Hit hör till exempel språkutbildning. Parterna är överens om att kostnaden för denna typ av utbildningar bör hålla sig inom rimliga nivåer. Det kan bland annat innebära att utbildningsinsatsen sker i Sverige eller i närområdet. Till exempel kan TA-medel ersätta en språkutbildning som arrangeras i närmaste land som har språket som nationellt språk. Parterna är överens om att generella utbildningar i form av allmänna chefsutbildningar och UGL samt andra grundläggande kurser, till exempel skrivkurser, inte ska finansieras med TA-medel. Undantag kan ske om en sådan utbildning eller kurs är en del i en omställningsinsats. Utgångspunkten är att de utbildningsåtgärder som arbetsgivaren bekostar, genom TA-medel eller på annat sätt, inte ska vara av sådant slag som innebär att arbetstagaren förmånsbeskattas. Till 3, Omställningsåtgärder Av avtalet framgår att finansiering helt eller delvis med TA-medel kan ske avseende omställningsåtgärder såsom utvecklingsåtgärder, kompetensutbyte inom Regeringskansliet, jobbrotation, delpension, pensionsersättning och avgångsvederlag. I en omställningssituation kan flera omställningsåtgärder vara aktuella. I samband med till exempel ett kompetensutbyte eller jobbrotation kan det finnas behov av en utbildningsinsats. Till 4, Utvecklingsåtgärder Enligt avtalet kan åtgärderna vara till exempel kurser och utbildningar, karriärrådgivning och outplacementinsatser. TA-medel ersätter kurs- och utbildningskostnader. I 4 i avtalet framgår vilka kostnader som kan ersättas.

3 3 Litteraturkostnader för studier på universitet eller högskola bör inte ersättas för mer än högst 60 högskolepoäng under en treårsperiod. TA-medel kan ersätta kostnad för karriärrådgivning/coachning. Vid bedömningen av kostnaden bör jämförelse ske med Regeringskansliet kostnad för den karriärrådgivning som är upphandlad. En åtgärd kan innebära att medarbetaren får stöd av ett outplacementföretag eller annan liknande åtgärd. Utgångspunkten är att medarbetaren är arbetsbefriad den tid som åtgärden pågår. Departementet betalar då lön som vanligt till medarbetaren. Arbetsgivaren och medarbetaren kan komma överens om att medarbetaren är tjänstledig utan lön alternativt att medarbetaren ansöker om och beviljas semester under hela eller del av den tid som åtgärden pågår. Detta bör endast ske om åtgärden är en utvecklingsåtgärd där det inte finns ett omställningsbehov. För att TA-medel ska finansiera åtgärder som kostar mer än två prisbasbelopp, krävs särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att åtgärden leder till att medarbetaren får ett annat arbete eller att anställningen upphör. Till 5, Kompetensutbyte Parternas utgångspunkt är att kompetensutbytet ska pågå åtminstone tre månader. Finansiering kan ske av lönekostnaden upp till sex månader Till 6, Jobbrotation Vid jobbrotation, dvs. ny placering på annan enhet, avdelning eller departement, inom Regeringskansliet gäller oförändrade löne- och anställningsvillkor. TA-medel kan finansiera upp till 100 procent av lönekostnaden vid jobbrotation eller vid förlängning av jobbrotationen hos annan arbetsgivare, om medarbetaren i samband med beslut om finansiering säger upp sig och att anställningen i Regeringskansliet upphör då jobbrotationen genomförts. Vid jobbrotation hos annan arbetsgivare krävs att medarbetaren också beviljas tjänstledighet från Regeringskansliet. Medarbetaren och den arbetsgivaren kommer överens om lön och övriga anställningsvillkor för anställningen. Någon kompensation till medarbetaren från Regeringskansliet eller av TA-medel i händelse av att dessa villkor skulle vara sämre än för anställningen i Regeringskansliet utgår inte.

4 4 Särskilda skäl för att bevilja finansiering med TA-medel vid en förlängning av jobbrotationen kan vara att anställningen upphör vid jobbrotationens slut eller att det finns en plan för medarbetaren efter det att jobbrotationen upphört. Finansiering av jobbrotation till en arbetsgivare som kan bedömas som närstående till medarbetaren bör inte beviljas. Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla gäller även vid jobbrotation. Till 7, Delpension Regeringskansliet kan medge att arbetstiden minskas för delpension upp till högst hälften av heltidsarbete för en arbetstagare, i enlighet med avtalet om delpension för arbetstagare hos staten och i enlighet med Regeringskansliets interna styrande dokument. Det är personaldirektören i Regeringskansliet som avgör om en ansökan om delpension ska beviljas. TA-medel kan finansiera hela eller del av kostnaden för delpension. Parterna är överens om att TA-medel normalt inte bör finansiera mer än 50 procent av kostnaden. Till 8, Pensionsersättning Enligt 19 Trygghetsavtalet har en uppsagd arbetstagare, som vid entledigandet har mindre än fyra år kvar till pensionsåldern och som väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande, rätt till pensionsersättning. Även en arbetstagare som inte har blivit uppsagd har enligt avtalet i vissa fall rätt till pensionsersättning. Som förutsättning enligt 19 femte stycket i avtalet gäller att - arbetstagaren har mindre än fyra år kvar till pensionsåldern - arbetstagaren avgår frivilligt och - avgången enligt arbetsgivarens bedömning skapar möjlighet för en uppsägningshotad eller uppsagd arbetstagare att få en fortsatt eller ny anställning vid den egna myndigheten eller annan myndighet. Pensionsåldern är enligt pensionsavtalet PA år. Pensionsersättning är en omställningsåtgärd i arbetet med personalförsörjningen, med syfte att undvika uppsägning. TA-medel kan finansiera hela eller delar av kostnaden för pensionsersättning. Parterna är överens om att TA-medel normalt inte bör finansiera mer än 50 procent av kostnaden. Personaldirektören beslutar i särskilt ärende om departementet, vid frivillig avgång, får erbjuda medarbetaren pensionsersättning.

5 5 Till 9, Avgångsvederlag En anställning kan undantagsvis avslutas genom att arbetsgivaren och medarbetaren träffar en överenskommelse om det. Överenskommelsen innebär då att medarbetaren säger upp sig från sin anställning. Till 10, Ansökan, beredning och beslut Ansökan om finansiering av omställningsåtgärder sker på särskilda blanketter. Blanketterna finns på Klaranätet, Som framgår av avtalet kan medarbetare ansöka om finansiering av utvecklingsåtgärd och jobbrotation. Arbetsgivaren kan ansöka om finansiering av samtliga omställningsåtgärder enligt avtalet. I ansökan ska omställningssyftet framgå. Vidare ska arbetsgivaren, enhetschef eller motsvarande, och personalchefen yttra sig över en ansökan från en medarbetare. Yttrandet ska bland annat innehålla ett ställningstagande om åtgärden kan genomföras utan hinder för verksamheten. Om arbetsgivaren ansöker om finansiering av omställningsåtgärd, ska det av ansökan framgå behovet av omställning. Till 11, Giltighetstid med mera Finansiering av åtgärder som har beviljats med stöd av tidigare lokalt avtal om TA-medel gäller i enlighet med de beslut som fattats. Om åtgärden inte har genomförts inom den stipulerade tiden, kan en ny ansökan lämnas som då bedöms i enlighet med nu gällande avtal.

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser

1 kap. Inledande bestämmelser Avtal 2014-06-25 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Avtal om delpension kommentarer

Avtal om delpension kommentarer Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll 5 Delpension enligt lag och avtal före 1 januari 2003 5 Avtal om delpension fr.o.m. 1 januari 2003 5 Delpensionsavtalet 5

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2012-02-23 Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2 Inledning Denna kommentar är framtagen i syfte att klargöra den tillämpning av Trygghetsavtalet

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen Nr 06 29 FEBRUARI 2012 1(5) Kompetensinventering första steget i omstruktureringen Officersförbundet har samverkat direktivet för omstruktureringen i enighet. Men förbundet kommer att följa varje kommande

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Promemoria U2012/2475/UH 2012-04-19 Utbildningsdepartementet Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad Svenska Kyrkans Trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Gäller från 2010-02-01 Upplysning I förhandlingsprotokoll 2010-01-25 har parterna enats om ändring i avtalets

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer