REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov"

Transkript

1 REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur och - behov av dubbel kompetens lokf/tm Ta till vara utvecklingsinsatser där personalbehov kan förutses - Vid övertalighet bland lokförare erbjuds förflyttning eller utlåning internt och/eller utbildning i ny ombordroll - Vid övertalighet inom tågmästaryrket bör ett antal på berörda lokförarorter erbjudas utbildning till lokförare (Vid upprättande av turordningslistor ska individer med dubbel kompetens undantas. ) Regelverk Lagen om anställningsskydd (LAS) - Turordningsregler/uppsägningsregler - Företrädesrätt till återanställning Omställningsavtalet - Trygghetsrådets (TRR) åtgärdspaket - Ekonomiska villkor

2 SPÅRASJ - Uppsägningstider/avsteg från turordning Övergångsbestämmelser t o m för direkt övergående tillsvidareanställda från Affärsverket SJ till SJ AB - Förmånligare uppsägningstider i vissa fall - Ekonomiska villkor utöver TRR:s villkor Övergångsbestämmelser om trygghetsregler t o m Övergångsbestämmelserna omfattar: Tillsvidareanställda i affärsverket SJ som vid bolagiseringen direkt gick över till SJ AB Anställda från affärsverket SJ - som återanställts i SJ AB med stöd av företrädesrätt från affärsverket - som med stöd av LAS 5 andra stycket har fått en tillsvidareanställning ( s k inlasning ) Arbetstagare som anställts från annat bolag som bildades ur affärsverket SJ (t ex Green Cargo) och där omfattades av övergångsregeln Observera att man inte alltid får räkna med anställningstid från affärsverket

3 Åtgärdspaket Externt rekryteringsstopp Tjänstledighet Utvecklingsinsatser där personalbehov kan förutses (lokf/tm) Ledighet före pension med 70% lön (58 -> 60 år) Avtalspension Avgång på egen begäran i samband med utbildning och starta eget Omställningsgrupp Partssammansatt projektgrupp Uppgifter: - Förhandlar och upprättar turordningslistor - Omplaceringsfrågor - Intern information om SJ:s policy, anvisningar, övergångsavtal m m - Varsel till länsarbetsnämnd - Kontakter med Trygghetsrådet - Utbildning för dubbla kompetenser lokf/tm samt kontakter med arbetsförmedling i denna fråga - Beslut om förlängning av stöd i samråd med Antenn Ansvarig chef svarar för alla insatser riktade mot individ (Stöd från personalenhet/trygghetsråd/antenn)

4 Trygghetsrådet Omställningsavtalet SJ avsätter årligen 0,3% av lönesumman Trygghetsrådet (TRR) Stöd till anställda som blir uppsagda eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist Två olika typer av stöd -Omställningsstöd -Avgångsersättning (AGE) Omställningsstöd Villkor: Anställd sedan minst 1 år med arbetstid på minst 16 timmar/vecka Personlig kontaktman för råd och vägledning mot nytt arbete eller starta eget Metoder och gruppaktiviteter för att möta de olika behov som den arbetssökande har Finansiera (helt/delvis) - praktik - inskolning - kompetenshöjande utbildning Ekonomiskt stöd vid företagsstart I vissa fall löneutfyllnad

5 Avgångsersättning (AGE) Villkor: - Uppsagd på grund av arbetsbrist - Minst 5 års sammanhängande anställning med minst 5 tim/vecka Fyllt 40 år senast dagen för avgången Ersättning: - Under tiden då personen söker arbete får starta eget bidrag, deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd studerar med visst bidrag (t ex från TRR) - Riktpunkt (inkl A-kassa) på c:a 70% av tidigare lön - Betalas i längst 18, 24 eller 30 mån om personen är minst 40, 50 eller 60 år när uppsägningstiden slutar Avgångsersättning enligt övergångsbestämmelserna Högre inkomstskydd än vad omställningsavtalet ger AGE och A-kasseersättning garanteras att tillsammans ge 75% av tidigare lön Gäller i högst 18 månader vid A-kasseersättning Det finns ingen åldersgräns eller krav på anställningstid

6 Previa Previa kan bistå med rådgivning och stöd till enskilda och grupper av arbetstagare när det finns behov av att lindra stress, oro, otrygghet etc Meddela Previa på ort där det blir aktuellt med personalnedskärningar Omplacering!!! I första hand ge berörda möjlighet att söka annat arbete genom att - erbjuda alla lediga arbeten i SJ AB via Resenätet samt - aktivt informera om tillgängliga omplaceringsalternativ (personalenheten) I andra hand gäller omplacering till annat arbete enligt turordningslistan - Anställningstid avgör Dock krav på tillräckliga kvalifikationer Ja/nej till omplacering Arbetstagaren tackar ja till omplacering - Behåller månadslönen i den tidigare anställningen Arbetstagaren tackar nej till omplacering - Ska upplysas om att risk för uppsägning p g a arbetsbrist föreligger Efter uppsägning finns ingen omplaceringsskyldighet

7 Definierad arbetsbrist Arbetsbrist uppstår när övertalighet inte längre kan lösas genom omplaceringar Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning Varsel om beräknade uppsägningar ska genom omställningsgruppen lämnas till: 1.Länsarbetsnämnden 2.Trygghetsrådet Tjänstledighet Tjänstledighet bör beviljas - för att prova annat arbete (ej hos konkurrent till SJ) - för utbildning när det direkt eller indirekt kan leda till minskad risk för uppsägning Vid studier ska ledighet endast beviljas terminsvis semester och tid från arbetstidsbanken läggs ut under loven (Gäller även vid ledighet med lön)

8 Flyttning Följande ersättningar kan förekomma efter individuell prövning enligt SPÅRASJ: Omstationeringstillägg Ersättning för dubbelhyra Ersättning för flyttningskostnader Resekostnadsersättning Fria hemresor m m Ersättning enligt förmånligare grunder (särskilt arbetsgivarbeslut) Externt rekryteringsstopp Externrekrytering av tillsvidareanställda endast då erforderlig kompetens inte kan erhållas genom omplacering Medgivande av VD efter framställan av beslutande chef Samråd med omställningsgruppen Särskild blankett

9 Ledighet före pension förutsättningar Erbjudas selektivt när det är fördelaktigt för SJ Arbetstagaren måste omfattas av PA-91 med möjlighet att gå i pension vid 60/63 år och antingen - själv vara övertalig eller - genom den förtida pensionsavgången undvika en uppsägning samt - ha begärt pension från 60 respektive 63 år hos SPV Gäller mellan - 58 och 60 års ålder respektive 60 och 63 års ålder

10 Ledighet före pension - villkor Ersättningen är 70% av - av fast lön närmast före avgången och - hela snittet för de senaste 12 månaderna före avgången av rörliga tillägg som enligt PA-91 är pensionsgrundande All tid i arbetstidsbanken och innevarande års semester/överdagar måste läggas ut innan ledigheten får påbörjas I stort sett bibehållna anställningsvillkor Pensionslösningar enligt övergångsbestämmelserna Övertalig som vid uppsägningstidens utgång har fyllt 60 år har rätt till avtalspension Övertalig som har valt pension enligt PA91 med möjlighet att avgå med pension före 65 år måste utnyttja denna möjlighet Pensionsnivån garanteras vid behov genom pensionstillskott från SJ AB

11 Avgång på egen begäran Utbildningsstöd/Starta eget-bidrag Till den som kommer överens med arbetsgivaren - att frivilligt säga upp sig - så att uppsagd eller uppsägningshotad arbetstagare får fortsatt anställning Avgångsvederlag = egen uppsägningslön (max 6 månader) Den som omfattas av övergångsavtalet kan dessutom få ersättning för verifierade kostnader för åtgärden = max egen total uppsägningslön minus erhållet avgångsvederlag Turordningslista Upprättas när arbetsbrist är konstaterad Huvudregel enligt LAS: - Alla arbetstagare på orten - Sammanlagd anställningstid avgör Avtalad turordningslista: Turordning som tar hänsyn till de krav och behov av kompetens som SJ har för att kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet Ska upprättas på orter som har - lokförare individer med dubbel kompetens tm/lokf

12 Beräkning av anställningstid i turordningslista Tid i SJ AB Tid i SJ Affärsverk och andra statliga myndigheter för den som följde med till SJ AB vid bolagiseringen I vissa fall även tid hos annat bolag inom koncernen Den som fyllt 45 år får räkna en extra anställningsmånad för varje påbörjad månad efter 45 års ålder, dock högst 60 extra mån Kontrollera uppgifterna med varje arbetstagare

13 Uppsägningstider alternativ 1 enligt SPÅRASJ (LAS) (Vid arbetsbrist förlängs uppsägningstiden med 6 mån för den som är minst 55 år och har 10 års sammanhängande anställningstid) Varit anställd Upp till 2 år Uppsägningstid 1 mån (år 2003 gäller 2 mån för alla tillsvidareanställda) 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år 10 år eller mer 2 mån 3 mån 4 mån 5 mån 6 mån

14 Uppsägningstider alternativ 2 enligt övergångsbestämmelserna (Gäller anställd före när dessa tider är förmånligare än uppsägningstiderna enligt LAS) Ålder Uppsägningstid Upp till 24 år år år år år 45 år och äldre 4 mån 5 mån 6 mån 8 mån 10 mån 12 mån

15 Uppsägningstid alternativ 3 enligt övergångsbestämmelserna (Gäller anställd när dessa uppsägningstider är förmånligare än enligt LAS) Anställningstid Uppsägningstid Upp till 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 1 mån 2 mån 4 mån 5 mån 6 mån

16 Uppsägningsbeslut Skriftligt Lämnas till arbetstagaren personligen (I undantagsfall i rekommenderat brev) Ange hur ogiltighetsförklaring och skadeståndsanspråk kan inges Ange företrädesrätt till återanställning och hur anspråk härpå ska anmälas (Blankett för anmälan biläggs) Verkställd när arbetstagaren fått del av uppsägningen Arbetsskyldighet under uppsägningstid Skyldighet att stå till förfogande för arbete i vanlig ordning Oförändrade anställningsvillkor Dock ingen skyldighet att stå till förfogande när den uppsagde får/prövar annat arbete eller deltar i utbildning - Lön från annan arbetsgivare räknas av från uppsägningslönen Skyldighet att uppge anställningsförhållanden och anställningsvillkor

17 Rätt till ledighet med lön under uppsägningstid Utbildning eller annan insats genom Trygghetsrådets/SJ AB försorg: Rätt till behövlig ledighet med lön Dock inte för att prova arbete hos en konkurrent till SJ Besök hos arbetsförmedling/arbetssökning i övrigt: Rätt till skälig ledighet med lön Semester under uppsägningstid Uppsägningstid över 6 månader - Semester får läggas ut (bör planeras i samband med uppsägningen - Semester får dock inte läggas ut när arbetstagaren genomgår utbildning eller annan insats genom TRR/SJ AB försorg Uppsägningstid högst 6 månader - Semester får läggas ut endast om arbetstagaren medger det Gäller även semester enligt fastställd semesterplan

18 Efterskydd Gäller vid ny uppsägning inom 5 år från den dag den ursprungliga anställningen upphörde och innebär - möjlighet att återknyta kontakt med Trygghetsrådets rådgivare samt - möjlighet att få del av resterande AGEutbetalningar, om man tidigare har fått AGE Gäller normalt inte den som genomgår program med extern konsult, dock finns rätt till AGE Inkomsttrygghetstillägg enligt övergångsbestämmelserna Gäller uppsägning p g a arbetsbrist senast Ny anställning med lägre lön måste ha tillträtts senast Betalas under 24 månader med mellanskillnaden mellan ny och gammal lön dock max 30% av den gamla lönen Den nya lönen måste vara marknadsmässig

19 Företrädesrätt till återanställning Gäller under uppsägningstid och i 9 månader från anställningens upphörande Anställningen måste ha varat mer än 12 månader under de senaste 3 åren Arbetstagaren ska själv anmäla anspråk på företräde! Samma turordning som vid uppsägning Omplaceringsskyldigheten går alltid före företrädesrätten Företräde gäller till anställning - med samma villkor och omfattning samt - inom samma ort som den upphörda anställningen och som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för Anställningsintyg Rätt till anställningsintyg vid uppsägning Innehåll: - Anställningstid - Arbetsuppgifter - Omdöme Om arbetstagaren begär det och anställningen varat minst 6 månader!

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2012-02-23 Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2 Inledning Denna kommentar är framtagen i syfte att klargöra den tillämpning av Trygghetsavtalet

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist C h e c k l i s t a Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist September 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning rörande vilka olika åtgärder företaget ska vidta i en driftsinskränkningssituation.

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen

OFFICERSINFO. Kompetensinventering första steget. i omstruktureringen Nr 06 29 FEBRUARI 2012 1(5) Kompetensinventering första steget i omstruktureringen Officersförbundet har samverkat direktivet för omstruktureringen i enighet. Men förbundet kommer att följa varje kommande

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5 2 Anställning

Läs mer

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad

B. Uppsägning och återanställning på lägre sysselsättningsgrad Svenska Kyrkans Trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST... 4 VID ANSTÄLLNING... 5 ANSTÄLLNING AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE... 9 ANSTÄLLNING AV MINDERÅRIGA...

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer