Dnr 1960/ Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 1960/04-200. Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet"

Transkript

1 Dnr 1960/ Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Arbetsbrist vid övertalighet vid KI Administrativ/teknisk personal Lärare/forskare 4 3. Analys och åtgärder vid övertalighet innan uppsägning p g a arbetsbrist Arbetsbrist Verksamhetsanalys Anställningsstopp Visstidsanställningar Omplaceringar till vakanta befattningar Pensionslösningar Den anställdes ansvar Prefektens/chefens roll under uppsägningsprocessen 8 4. Regler och hantering av uppsägning p g a arbetsbrist Inledning Arbetsbrist Anställningsformen Turordningskretsar Omplacering Samverkan och förhandlingsskyldighet Övertalighetskostnader Arbetsgång och ansvarsfördelning vid övertalighet p g a arbetsbrist Stöd och resurser vid övertalighet Trygghetsavtalet/Trygghetsstiftelsen KIs trygghetsmedel Krishantering Eget ansvar Företagshälsovården - Previa Personalorganisationerna Ledarutbildning Avgångsvederlag 16 2

3 6.9 Delpension KI Jobb Karriärutveckling/omställningsstöd Arbetsförmedlingen Fel! Bokmärket är inte definierat. 3

4 1. Bakgrund För att ha en beredskap vid övertalighetssituationer har följande Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Karolinska Institutet tagits fram. Syftet med riktlinjerna är att beskriva arbetsgången och ansvarsfördelningen vid övertalighet inom KI vara ett administrativt stöd i samarbetet mellan personalavdelningen och institutionerna vid hantering av övertalighet vara en information om vad som gäller arbetsrättsligt vid övertalighet/arbetsbrist visa de stöd och resurser som finns att tillgå vid en övertalighetssituation 2. Arbetsbrist vid övertalighet vid KI Om personalavdelningen får signaler från verksamheten att det råder övertalighet i större omfattning så gör personalavdelningen en inventering på respektive institution inom hela KI för att klargöra hur stor arbetsbristen är samt vilka personalkategorier som kan vara berörda. Detta görs dock högst en gång per år. 2.1 Administrativ/teknisk personal Om övertaligheten handlar om enstaka personer med jämförbara arbetsuppgifter inom gruppen administrativ/teknisk personal, kommer KI undvika att starta en arbetsbristprocess. Istället försöker vi hitta omplaceringsmöjligheter eller andra lösningar. Om det handlar om en övertalighet av större omfattning är det aktuellt med att starta en arbetsbristprocess vilket kan leda till uppsägningar. Enligt KIs lokala samverkansavtal sker den första delen av arbetsbristförhandlingen lokalt på institutionsnivå med bistånd av personalavdelningen. Men vid arbetsbrist av större omfattning sker den i samordnande former centralt. 2.2 Lärare/forskare När det föreligger arbetsbrist för enstaka personer inom gruppen lärare/forskare på institutionerna eller i en forskargrupp så hanteras arbetsbristprocessen löpande när den uppstår. Den första delen av förhandlingen sker i dessa fall tillsvidare på institutionen med bistånd av personalavdelningen. 4

5 Arbetsbrist av större omfattning inom den gruppen kan dock leda till samordning över hela KI. 3. Analys och åtgärder vid övertalighet innan uppsägning p g a arbetsbrist 3.1 Arbetsbrist I begreppet arbetsbrist ligger alla former av verksamhetsmässiga, organisatoriska eller ekonomiska förändringar som leder till ett förändrat eller minskat personalbehov. I princip är det arbetsgivaren som avgör om det råder arbetsbrist. Vid medelsbrist är det arbetsgivaren som avgör vilken del av verksamheten som ska inskränkas eller bortfalla. Arbetsgivaren måste dock kunna redovisa tillfredsställande underlag för de bedömningar som gjorts. En arbetsgivare får inte säga upp personal p g a arbetsbrist för säkerhets skull. Arbetsbrist/övertalighe t kan uppkomma p g a t ex budgetunderskott organisationsförändring som leder till att en verksamhet upphör/minskar förändrad inriktning av verksamheten minskad medelstilldelning övriga förändringar som leder till att arbetskraftsbehovet minskar 3.2 Verksamhetsanalys Beslut om nödvändiga personalminskningar på institutioner ska alltid föregås av en analys hur verksamheten måste förändras med anledning av de förändrade förutsättningarna, oavsett det ror sig om förändringar i institutionens totala ekonomi, organisatoriska förändringar eller andra särskilda inriktningsbeslut. Utifrån analysen ska det framgå i vilken verksamhet och vilka arbetsuppgifter som kan komma att bortfalla, reduceras eller rationaliseras. Först därefter kan personalkonsekvenserna av detta överblickas. Verksamhetsanalysen innebär en omfattande ekonomisk analys av nuvarande och framtida situation inom hela institutionen. 3.3 Anställningsstopp Vid en övertalighetssituation eller i syfte att förebygga en övertalighetssituation kan rektor i särskild ordning besluta om generellt anställningsstopp för viss yrkeskategori eller viss verksamhet. Ett sådant beslut medför att institutionen vid rekryteringsbehov alltid måste ta 5

6 kontakt med personalavdelningen för att undersöka om det finns övertaliga som kan vara aktuella. 6

7 3.4 Visstidsanställningar Nödvändiga personalminskningar ska, om det är möjligt ur verksamhetssynpunkt, i första hand lösas genom att visstidsanställningar ej förnyas och att övertaliga med tillsvidareanställning istället övertar dessa arbetsuppgifter. 3.5 Omplaceringar till vakanta befattningar Omplacering av tillsvidareanställda som är övertaliga vid en viss institution ska i första hand göras till vakanta befattningar inom hela KI. På så sätt undviks de negativa effekterna av turordning vilken kan medföra att en annan institution än den där övertaligheten uppstått måste säga upp personal. En förutsättning för omplacering är att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för den vakanta befattningen. Vid denna typ av omplaceringar kan berörda institutioner komma överens om formerna för omplaceringen. I vissa fall kan det bli aktuellt med någon form av delat ekonomiskt ansvar. 3.6 Pensionslösningar Överväganden om förtida pensionsavgångar kan vara ett alternativ vid övertalighet. Pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet (TA): Enligt Trygghetsavtalet kan anställd som fyllt 61 år, och som inte sagts upp p g a arbetsbrist, men som vid arbetsbrist avgår frivilligt, och därmed skapar utrymme för en annan uppsagd arbetstagare att få anställning, erbjudas att avgå med pensionsersättning. Kostnaderna för detta betalas av institutionen fr o m anställningens upphörande fram t o m 65-årsdagen (ca % av lönen samt löneskatt om 24,26 %, år 2008). Delpension: Enligt Riktlinjer för delpension vid Karolinska Institutet kan delpension erbjudas en anställd som fyllt 61 år och som genom detta kan förhindras att bli uppsagd p g a arbetsbrist. Kostnaderna för delpension betalas av institutionen. Pensionsavtal, PA-03: Enligt övergångsregler från tidigare pensionsavtal till gällande Pensionsavtal, PA-03, har anställda ur vissa personalgrupper rätt att gå i pension före 65 års ålder. Förutsättningarna enligt övergångsbestämmelserna är följande: Den som var anställd och som hade fyllt 28 år och som i sin anställning enligt det tidigare pensionsavtalet hade en lägre 7

8 pensionsålder än 65 år, och som hos samma myndighet fortsätter sådan anställning, har rätt att avgå med en lägre pensionsålder. Om förutsättningarna ovan är uppfyllda gäller följande tidigare pensionsålder för vissa personalgrupper vid KI: Laboratorieassistenter (endast de som har titeln laboratorieassistenter), sjuksköterskor och tandsköterskor har rätt att gå i pension redan vid 63 års ålder. Ekonomibiträden, djurvårdare och laboratoriebiträde har rätt att gå i pension redan vid 60 års ålder. Då denna tidigare pensionsålder ovan är pensionsålder enligt pensionsavtal innebär det ingen merkostnad för institutionen. Kontakta personalavdelningen angående olika pensionslösningar. 3.7 Den anställdes ansvar Kontinuerlig kompetensutveckling är ett viktigt led i trygghetsarbetet för att öka de reella möjligheterna till trygghet i anställningen och beredskapen för omplacering till andra arbetsuppgifter vid övertalighet. Anställda som befinner sig i sådana förändringssituationer skall därför vara beredda på att åta sig nya arbetsuppgifter och ställa upp på nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser. Anställda som behöver omplaceras för att undvika uppsägning ska vara beredda att aktivt medverka till att omplaceringen kan genomföras. Om en övertalig anställd inte antar ett skäligt erbjudande om omplacering kan detta leda till uppsägning. 3.8 Prefektens/chefens roll under uppsägningsprocessen Uppsägning av personal innebär en stor påfrestning för alla som berörs. För att klara genomförandet på ett ansvarsfullt sätt krävs tydliga och väl underbyggda beslut, löpande information/kommunikation med berörd personal samt god samordning mellan institutionen och personalavdelningen. Det är varje berörd institutions ansvar att personalavveckling sker på ett ansvarsfullt och etiskt riktigt sätt. När övertalighet måste lösas med uppsägningar uppstår ofta frågor, oro och ifrågasättande. Prefekten är den nyckelperson som måste ha hög medvetenhet om hur en sådan förändring påverkar människor, liksom om det dilemma man själv som chef hamnar i. För att genomföra en personalnedskärning på ett bra sätt krävs omsorgsfulla förberedelser och god kännedom om bl a: Hur ett uppsägningssamtal går till Hur man som prefekt i övrigt bör informera och kommunicera 8

9 Vilka reaktioner man möter från den som sägs upp och hur man handskas med dessa Vilka konsekvenser nedskärningen får för dem som blir kvar Vilka reaktioner man möter hos sig själv och hur man bemästrar dessa Vilket stöd som finns att få i samband med avvecklingen 4. Regler och hantering av uppsägning p g a arbetsbrist 4.1 Inledning När ovanstående åtgärder är uttömda måste KI vidta åtgärder för uppsägning p g a arbetsbrist. Uppsägning är en juridisk komplicerad process som regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS), Lagen om offentlig anställning (LOA) och turordningsavtalet för staten (TuR-AS). Fastställande av turordningskretsar, inbördes placering inom kretsen samt omplaceringar kan många gånger leda till att övertaligheten uppstår vid en institution men att personal vid någon annan institution istället blir uppsagd. Detta är givetvis situationer som KI vill undvika, men som kan bli oundvikliga. I enlighet med gällande lagstiftning måste reglerna om saklig grund för uppsägning, inbegripet omplacering och turordning följas. Felaktigheter kan beivras, ytterst i Arbetsdomstolen, som kan ogiltigförklara uppsägningar som ej skett enligt reglerna och även utdöma skadestånd. 4.2 Arbetsbrist (Läs om arbetsbrist under del 2 i dokumentet.) Arbetsbrist/medelsbrist kan uppstå överallt i organisationen och det blir den enskilda institutionen som får stå för kostnaderna intill dess övertaligheten är borta. Personalavveckling tar mycket lång tid att genomföra vid en så stor arbetsplats som KI. Man får räkna med att det kan ta ca 18 månader från de inledande åtgärderna tills dess att uppsägningstiden för de uppsagda upphör. 4.3 Anställningsformen Anställningsformen har avgörande betydelse för vilken anställningstrygghet den anställde har och vilka skyldigheter KI som arbetsgivare har mot den anställde. Den som är tillsvidareanställd har i avsevärt större anställningstrygghet än den som är tidsbegränsat anställd. För den sistnämnde upphör anställningen utan uppsägning vid 9

10 anställningstidens utgång. Någon omplaceringsskyldighet föreligger inte heller enligt lag. Enligt lag om fullmaktsanställning kan professorer som är tillsatta före den 1 januari 1999 inte sägas upp p g a arbetsbrist. 4.4 Turordningskretsar När arbetsgivaren har fastställt arbetsbristen och därmed vilken verksamhet som ska bortfalla eller reduceras, övergår arbetet till att bestämma vilka arbetstagare som riskerar att sägas upp. Detta sker genom att de s k turordningskretsarna fastställs. Kretsarna bestäms enligt LAS och det statliga turordningsavtalet Tur-AS och avgränsas med hänsyn till de arbetsuppgifter som berörs av verksamhetsinskränkningen, d v s arbetsbristen. Till samma krets förs tillsvidareanställda vid KI som har i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på den ort där arbetsbristen återfinns. Inom respektive krets ovan placeras arbetstagarna i turordning efter sammanlagd statlig anställningstid. Kretsindelningen kan medföra att övertaligheten uppstår vid en institution men kan drabba senare anställda i turordningskretsen med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter vid en annan institution, som då blir de som blir uppsagda. På de uppsagdas befattningar placeras därefter de övertaliga in med den längre anställningstiden. 4.5 Omplacering Efter att det klarlagts vilka anställda som drabbas av övertalighet ska arbetsgivaren göra en noggrann omplaceringsutredning. Arbetsgivaren ska i fastställd turordningsföljd erbjuda vakanta anställningar inom hela sitt verksamhetsområde till övertaliga i den mån de har tillräckliga kvalifikationer för dessa anställningar. Vid denna bedömning utgår praxis från en inlärningstid på upp till sex månader. Om det finns särskilt fastställda formella krav på den vakanta befattningen, t ex behörighets- eller utbildningsmässiga krav, ska dessa beaktas vid bedömningen. 4.6 Samverkan och förhandlingsskyldighet Inom KI får prefekten genom sin delegation ej säga upp anställda, utan det är endast rektor som får ta ett sådant beslut. Men det är prefekten som tillsammans med personalavdelningen samverkar och förhandlar om uppsägning p g a arbetsbrist. Arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt MBL före beslut om uppsägning p g a arbetsbrist. Förhandlingsskyldigheten avser bl a frågor om omplacering, frågor om turordningskretsar och de anställdas inbördes placering i dessa. 10

11 Om det föreligger övertalighet, eller risk för sådan inom en institution inom KI ska prefekten ta upp frågan, som information, dels i institutionsrådet och dels i den lokala samverkansgruppen. I detta skede diskuteras endast vilken verksamhet inom institutionen som kan komma att drabbas. Därefter kallar HR-konsult från personalavdelningen, på uppdrag av prefekten, personalorganisationerna till förhandling enligt 11 MBL för fastställande av arbetsbrist samt lokala frågor inför sådan fastställelse. Förhandlingen sker på institutionsnivå med biträde av företrädare för såväl arbetsgivare (personaldirektör och HR-konsult) och arbetstagare (facklig ordförande) från central nivå (se 5 i Lokalt samverkansavtal för KI). Därefter övergår förhandlingen till central nivå inom KI genom att personaldirektören kallar personalorganisationerna till förhandling enligt 11 MBL för fastställande av turordningskretsar, den inbördes ordningen inom dessa samt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Innan MBL-förhandlingarna är avslutad kan institutionen inte ge besked till någon enskild medarbetare om uppsägning eller omplacering, eftersom det före omplaceringsutredning och turordningsdiskussioner är en öppen fråga om vem som kan bli uppsagd eller omplacerad. Det besked som kan ges är endast att medarbetaren är övertalig på institutionen. 4.7 Övertalighetskostnader Personal- och kostnadsansvaret för övertaliga vilar på institutionen under hela processen, inklusive under uppsägningstider, till dess att övertaligheten är fullt åtgärdad. 11

12 5. Arbetsgång och ansvarsfördelning vid övertalighet p g a arbetsbrist 1. Om prefekten konstaterar att det föreligger övertalighet, eller risk för sådan inom institutionen, ska denne ta kontakt med ansvarig personalkonsult och ta fram en verksamhetsanalys som beskriver bakgrunden till övertaligheten. 2. Därefter tar prefekten upp frågan dels i institutionsrådet och dels i den lokala samverkansgruppen. I detta skede diskuteras endast vilken verksamhet inom institutionen som kan komma att drabbas. 3. Prefekten, eller närmaste chef, informerar samma information som ovan till medarbetarna i den verksamhet som kan komma att drabbas av övertalighet. 4. Prefekten undersöker om övertaligheten kan lösas genom omplacering inom institutionen eller om det går att hitta andra lösningar. 5. Om övertaligheten kvarstår kontaktar prefekten ansvarig HRkonsult som undersöker omplaceringsmöjligheter till andra vakanta befattningar inom hela KI. I denna fas är omplaceringen på frivillig nivå, d v s den övertalige kan välja att avböja ett erbjudande. 6. Kvarstår övertaligheten kontaktar prefekten personaldirektören för genomgång av arbetsbristen och underlaget inför kommande förhandlingar. Personaldirektören eller HR-konsult föredrar ärendet för rektor som fattar beslut om inledande av förhandlingar. Därefter kallar HR-konsult på uppdrag av prefekten personalorganisationerna till förhandling enligt 11 MBL för fastställande av arbetsbrist samt lokala frågor inför sådan fastställelse. Förhandlingen sker på institutionsnivå och biträds på arbetsgivarsidan av personaldirektör och HR-konsult och på arbetstagarsidan av facklig ordförande. 7. Därefter övergår förhandlingen till central nivå inom KI genom att personaldirektören kallar personalorganisationerna till förhandling enligt 11 MBL om fastställande av turordningskretsar, den inbördes ordningen inom dessa samt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. 8. Kvarstår övertaligheten även efter förhandlingarna ovan beslutar rektor om uppsägning p g a arbetsbrist. HR-konsult skickar underrättelse enligt Trygghetsavtalet till Trygghetstiftelsen. 9. Skriftligt uppsägningsbesked ska personligen överlämnas till uppsagda medarbetare av prefekten/motsvarande. Endast om detta inte är skäligt får uppsägningen skickas i rekommenderat brev, t ex vid tjänstledighet och sjukfrånvaro. 10. Under uppsägningstiden är den uppsagde anställd med oförändrade anställningsförmåner och arbetsskyldighet. Dock har den anställde under denna tid rätt till såväl skälig ledighet (med lön) för att söka 12

13 annat arbete som att få tid för de insatser som Trygghetsstiftelsen erbjuder. 11. Företrädesrätt till återanställning till lediga arbeten inom KI gäller under uppsägningstiden samt nio månader efter sista anställningsdagen. En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren uppfyller villkoren för denna enligt LAS 25 samt att arbetstagaren gjort anmälan om företrädesrätt. 12. Efter uppsägningstidens utgång arbetar Trygghetsstiftelsen vidare med arbetstagaren och företrädesrätten bevakas av institutionerna med hjälp av personalavdelningen som löpande skickar ut listor på personer med företrädesrätt inom KI 13

14 6. Stöd och resurser vid övertalighet 6.1 Trygghetsavtalet/Trygghetsstiftelsen För den som har sagts upp på grund av arbetsbrist finns ett statligt Trygghetsavtal (TA) som reglerar olika typer av stöd och ersättningar. Den statliga Trygghetsstiftelsen beslutar om dessa förmåner. Personalavdelningen ansvarar för att uppsagda får kontakt med stiftelsen. Institutionen och personalavdelningen ansvarar för att det, tillsammans med den uppsagde, upprättas en individuell handlingsplan. Trygghetsavtalet omfattar alla som har en tillsvidareanställning inom det statliga avtalsområdet och som sägs upp p g a arbetsbrist. Den som haft en eller flera tidsbegränsade anställningar inom staten under sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren omfattas av delar av Trygghetsavtalet om anställningen ej förlängs p g a arbetsbrist Trygghetssystemet syftar till att uppnå konkreta lösningar anpassade till varje situation och individ. Trygghetsstiftelsens insatser kan inbegripa: Utbildnings- eller utvecklingsinsatser Att tillsammans med arbetsgivaren skapa kontakter med arbetsförmedlingen och andra arbetsgivare på orten i frågor som rör möjligheter till en ny anställning Rätt till inkomsttrygghetstillägg och avgångsersättning Rätt till pensionsersättning Rätt till längre, i vissa fall dubblerad, uppsägningstid i förhållande till LAS och kollektivavtal Kontaktuppgifter Trygghetsstiftelsen: Tfn: (vxl), e-post: Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Hemsida: KIs trygghetsmedel KI och de lokala personalorganisationerna förfogar gemensamt över s k trygghetsmedel vars syfte bl a är att kunna användas vid ett omställningsarbete. Trygghetsmedlen kan t ex användas som delfinansiering vid pensionslösningar avgångsvederlag omställningsinsatser ekonomiskt stöd vid omplacering kortare kompetensutveckling som leder till annat arbete På vilket sätt trygghetsmedlen ska användas sker genom ett partsgemensamt beslut vid varje aktuellt tillfälle. 14

15 6.3 Krishantering I samband med uppsägningar kan behov av någon form av krishantering behövas. KIs företagshälsovård Previa och personalavdelningen kan ge råd och stöd i detta. Ta kontakt med någon av dem vid behov. 6.4 Eget ansvar För att resultatet ska bli bra vid omställningssituation krävs att den som blivit uppsagd själv tar ett aktivt ansvar. Den uppsagde bör därför så snart som möjligt under uppsägningstiden göra en arbetsplan med målet hitta snabbaste vägen till ett nytt arbete. 6.5 Företagshälsovården - Previa Människor som drabbas av uppsägning reagerar på olika sätt. För många kan det innebära en stor förändring av livssituationen och ett hot mot såväl identitet som självkänsla och detta kan ibland leda till personlig kris. Det är viktigt att känna till att krisreaktioner är normala när man utsätts för svåra påfrestningar. Det är inte tecken på psykisk svaghet. Ilska, sorg, förtvivlan och hopplöshet är naturliga känslor i en sådan situation. Familj, vänner, arbetsledare och arbetskamrater kan ge gott stöd, men det kan också vara värdefullt att få stöd och kunna samtala med någon utomstående som har erfarenhet av och kunskap om människor i kris. Hos företagshälsovården Previa ges denna möjlighet och du är välkommen att vända dig dit. Previa har företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare och psykolog. Previa Haga Gävlegatan 22 plan Stockholm tel (vxl) e-post: Previa Huddinge Patron Pehrs väg 4, Huddinge Tfn vxl 6.6 Personalorganisationerna De lokala Personalorganisationernas roll vid en övertalighetssituation är bl a att stödja och hjälpa uppsagda medlemmar att hitta bästa möjliga individuella lösningar inom Trygghetsavtalets ramar. 15

16 6.7 Ledarutbildning Vid uppsägningssituationer är det viktigt att ansvariga chefer får det stöd och utbildning de behöver för att bemöta reaktioner och frågor från medarbetarna på ett bra sätt. Personalavdelningen ombesörjer denna typ av utbildningsinsatser. 6.8 Avgångsvederlag KI kan i vissa situationer i samband med arbetsbrist diskutera enskilda överenskommelser om avgångsvederlag med övertaliga anställda. 6.9 Delpension Delpension kan tidigast utges fr o m den månad då arbetstagaren fyller 61 år och längst t o m månaden före den då arbetstagaren fyller 65 år. Arbetstagaren skall för tid före arbetstidsminskningen ha haft kollektivavtalad pensionsrätt (anställning) i sammanlagt minst 120 månader. Om arbetsgivaren, institutionen/förvaltningen/biblioteket, så medger kan arbetstiden minskas för delpension med upp till högst 50% av heltid, vilket innebär att man har möjlighet att t ex ansöka om att minska sin arbetstid med 20%. Institutionen finansierar delpensionen. Ex. 50% arbetsminskning, kostnad 80% av lönen + arbetsgivaravgifter. För att delpension ska beviljas ska någon av följande förutsättningar vara uppfyllda: Arbetsbrist (förhindra uppsägning av äldre medarbetare) Särskilda skäl Beslut om delpension fattas av institutionen efter samråd med personalavdelningen KI Jobb KI Jobb har utvecklats för att främja jobbrotation och karriärutveckling inom KI. KI Jobb är ett verktyg för rekryterare och jobbsökare. Den är också ett verktyg för att inrätta projekt- och teamgrupper inom olika delar av KI. KI Jobb drivs i form av en databas där medarbetaren kan lägga in sitt CV anonymt eller öppet. I ett läge där det är aktuellt att hitta ett nytt arbete inom KI till följd av arbetsbrist/övertalighet har medarbetaren möjlighet, på samma sätt som vid egen planerad karriärutveckling, att lägga in sitt CV i KI Jobb-databasen för att på detta sätt exponera sig för så många KI-arbetsplatser som möjligt. 16

17 6.11 Karriärutveckling/omställningsstöd Anställda på KI som är föremål för övertalighet kan få hjälp och stöd med karriärrådgivning både internt på personalavdelningen, eller genom externa konsulter. Det kan handla om att få vägledning för ökad självinsikt genom kartläggning av den egna profilen och önskemål, samt hjälp med att hitta alternativa arbeten inom eller utanför organisationen. Personalavdelningen på KI kan erbjuda övertalig personal karriärrådgivning. Kontakta någon av HRkonsulterna på personalavdelningen. 17

Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska Institutet

Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska Institutet Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Personalavdelningen, 2013-10-07 Niclas Asplund Anna Däckfors Riktlinjer för hantering av arbetsbrist vid Karolinska

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

4.1 Uppsägning från tillsvidareanställning. 4.1.1 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Uppsala universitet

4.1 Uppsägning från tillsvidareanställning. 4.1.1 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid Uppsala universitet 1 4 ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 4.1 Uppsägning från tillsvidareanställning 4.1.1 Riktlinjer för hantering av övertalighet vid står inför fortsatta besparingskrav. Strukturförändringar, liksom ökade krav på en

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist.

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT HDa 1.2-2016/1252 Rektor 2016-11-07 Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. Ärendet Personalavdelningen har under 2016 reviderat styrdokumentet Verksamhetsförändring

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR

RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR RIKTLINJER VID PERSONALFÖRÄNDRINGAR Riktlinjer vid Personalförändringar för Orsa kommun Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-01-19, 6 Inledning Att arbeta med förändring av verksamhet kan påverka

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/275 HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef LULEÅ KOMMUN 1 (10) LULEÅ KOMMUN 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Arbetsgivarens ansvar 3 Roller vid arbete med övertalighet 3 Förvaltningen 3 och arbetsledare 3 Medarbetare 4 4 centralt

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete.

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete. Partsgemensamma kommentarer 2013-05-01 Förvaltningsavdelningen Bilaga till Lokalt avtal om trygghetsavtalsmedel i Regeringskansliet, Partsgemensamma kommentarer till det lokala kollektivavtalet om trygghetsavtalsmedel,

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Avtal om omställning

Avtal om omställning Avtal om omställning Vem kan avtalet tillämpas på? Avtalet kan vid arbetsbrist tillämpas på: Arbetstagare som oavsett anställningsform sagts upp på grund av arbetsbrist Arbetstagare som träffat överenskommelse

Läs mer

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet HANDLÄGGNINGSORDNING 1 / 6 F1 3363/05 Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet Handläggningsordning (Reviderad januari 2008) 2 / 6 Pensionsersättning

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

landstinget DALARNA La. ds' " ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA

landstinget DALARNA La. ds'  ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA landstinget DALARNA Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni La. ds' " ge' Da.ar a Omställningsarbete 2011 Verksamhet/Basenhet: - Ekonomi i balans - Verksamhetskartläggning - Ätgärder/personalreduceringar

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet

Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet HANDLÄGGNINGSORDNING 1 / 6 F1 3363/05 Pensionsersättning och engångspremie för särskild pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet Handläggningsordning (Reviderad januari 2010) 2 / 6 Pensionsersättning

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

TRYGGHETSAVTALET (TA)

TRYGGHETSAVTALET (TA) Avtal Bilaga till förhandlingsprotokoll 2012-02-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 932.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 932.1 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 932.1 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ÖVERTALIGHET VID OMSTÄLLNING ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-03-12, 89 1 INLEDNING 1.1 Syfte Omstrukturering och anpassning

Läs mer

Riktlinje om övertalighet

Riktlinje om övertalighet RIKTLINJE Gäller från och med 2006-05-01 Riktlinje om övertalighet Gäller fr o m 2006-05-01 Denna riktlinje grundar sig på: Lag (1982:80) om anställningssskydd, LAS Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Personalutskottet Akten

Protokollsutdrag dokument till Personalutskottet Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-11-18 LS-LED08-630 150 Ansvar, roller och rutiner vid personalomställning på grund av verksamhetsförändring i Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar

Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar 2010-03-30 Information om åtgärder i samband med driftsinskränkningar Från flera håll har en skriftlig information om tillvägagångssättet vid driftsinskränkningar efterfrågats och med anledning av detta

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med 2017-07-01 Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-21 Dnr 1200612 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Reviderade riktlinjer

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Ett nytt avtal kring Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och nya turordningsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Avtal om omställning. Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU

Avtal om omställning. Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU Avtal om omställning Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU Några utgångspunkter Lång utdragen process Resultat: två nya avtal som träder i kraft den 1/1-2015: Avtal om omställning Avtal om lokala omställningsmedel

Läs mer

Lokalt samverkansavtal för KI

Lokalt samverkansavtal för KI Lokalt samverkansavtal för KI 1 Samverkan för utveckling Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Trygghetsavtalet 1 (17)

Trygghetsavtalet 1 (17) Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2008 1 (17) INLEDNING... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 PARTERNAS GEMENSAMMA SYN... 4 1... 4 TRYGGHETSSTIFTELSEN... 5 2... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M.M... 5

Läs mer

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Kommunfullmäktige 2007-08-27 172 380 07.484 008 augkf18 Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Jonas Brännberg och Göran Thyni (rs) anför följande i interpellation till barnoch utbildningsnämndens

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

mk 2015-04- 0 7 Delegat Vidaredelegering anmärkning Arbetsuppgift ; UPPSALA KOMMUNSTYRELSE

mk 2015-04- 0 7 Delegat Vidaredelegering anmärkning Arbetsuppgift ; UPPSALA KOMMUNSTYRELSE UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-04- 0 7 p^-y+a/-to is- ohvi Beslut om vidaredelegering av arbetsgivarfrågor - Kommunledningskontoret (gällelffyjii_2cl15^q4ijli:) htm Nr Arbetsuppgift ; fy ;.;.. - Delegat

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag

Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Revisions-PM* Förstudie - kommunens rutiner för avgångsvederlag Finspångs kommun April 2008 Karin Jäderbrink *connectedthinking 1 Bakgrund och metod En inkonsekvent hantering av avgångsvederlag kan leda

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM OCH TIDIGARE PENSION I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2009-08-25 Sida 1 (8) Senast reviderad: 2009-09-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Anställda och förtroendevalda GÄLLANDE BESLUT: RIKTLINJER FÖR UPPSÄGNING, OMPLACERING, ENSKILT UTVECKLINGSPROGRAM

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

AVTAL OM TRYGGHETSFRÅGOR PÅ FÖRSÄKRINGSKASSEOMRÅDET (TA-FK)

AVTAL OM TRYGGHETSFRÅGOR PÅ FÖRSÄKRINGSKASSEOMRÅDET (TA-FK) ARBETSGIVARVERKET 1991-04-09 OM TRYGGHETSFRÅGOR PÅ FÖRSÄKRINGSKASSEOMRÅDET (TA-FK) INNEHÅLL PARTERNAS GEMENSAMMA SYN 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN 2 FINANSIERING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M 3 TRYGGHETSARBETET I OLIKA

Läs mer

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT

FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT FLYG HÖGT OCH LANDA MJUKT Omställningsavtal i statlig verksamhet ger Utveckling för framtida befattningar Professionellt stöd för att snabbt få nytt jobb 2 Omställningsavtalen i korthet Sedan 1 januari

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning

Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning 2016-12-21 1 (8) CIRKULÄR 16:67 Avdelningen för arbetsgivarpolitik John Nilsson, Erik Lardenäs Jeanette Hedberg Nyckelord: Turordning, arbetsbrist, omställning, uppsägning Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för rörlighet

Riktlinjer för rörlighet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-05-12 Diarienummer KSN-2014-1412 Kommunstyrelsen Riktlinjer för rörlighet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta riktlinjer

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Datum Riktlinjer för personalomställning. 1. Anta Riktlinjer för personalomställning (skrivelse )

Datum Riktlinjer för personalomställning. 1. Anta Riktlinjer för personalomställning (skrivelse ) Georg Krantz 044-309 33 95 georg.krantz@skane.se Datum 2007-10-11 1 (1) Personalberedningen Riktlinjer för personalomställning Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslås 1. Anta Riktlinjer för personalomställning

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Gränssnitt Process hantera pensioner

Gränssnitt Process hantera pensioner Polisens administrativa center 1 TJÄNSTEPENSION...3 DELPENSION OCH ARBETSTIDSMINSKNING... 3 TRYGGHETSAVTALET (TA)... 3 AVTAL OCH REGLER AVSEENDE PENSION... 3 PROCESS PENSIONER NIVÅ 2...4 DELPROCESS NR

Läs mer

Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad - yttrande till stadsledningskontoret

Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad - yttrande till stadsledningskontoret Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2003-08-28 DNR 229-563/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsförvaltning

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Utbildningsförvaltningens hantering och rutiner för olämplig lärarpersonal på skolorna i Stockholm

Utbildningsförvaltningens hantering och rutiner för olämplig lärarpersonal på skolorna i Stockholm Utbildningsförvaltningen Personalavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-09-02 Handläggare Linda Christensen Telefon: 08-508 33 911 Till Utbildningsnämnden 2013-09-26 Utbildningsförvaltningens hantering

Läs mer