Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument."

Transkript

1 Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska instrument och implantat tillverkade av Swemac. Metoderna har utvecklats med standardutrustning och standardrutiner som är gemensamma för sjukvårdsinrättningar internationellt.

2 Allmän information om rekommenderad desinfektion av återanvändbara instrument. Rengöring är det viktigaste steget när ett instrument förbereds för återanvändning. Korrekt rengöring måste utföras för att åstadkomma effektiv dekontaminering/sterilisering. Noggrann rengöring och sköljning är väsentligt för att kunna desinfektera/sterilisera återanvändbara medicintekniska instrument. Syftet med rengöring och sköljning är att avlägsna all fastsittande, synlig smuts och att reducera antalet partiklar, mikroorganismer och pyrogener. Noggrann sköljning är också viktigt för att avlägsna rester av rengöringsmedlet från instrumenten. Rekommenderade rengöringsanvisningar i detta dokument inkluderar både manuella och automatiska tvätt/desinfektionsrutiner.

3 Swemac Innovation AB Industrigatan 11 SE Linköping, Sweden Phone Fax Instruktionen gäller för följande ortopediska produkter: 2. Rengöring och desinfektion Förutsättningar Företrädesvis skall en automatisk process (desinfektionsapparat) användas för att rengöra och desinficera implantaten och instrumenten. En manuell process även om ultraljudsbad finns bör endast användas om en automatisk rengöringsprocess inte står till förfogande. I det fall då en manuell process avvänds, måste mycket stor hänsyn tas till den bevisat sämre effektiviteten och reproduktionen av den manuella processen. Om manuell rengörings- och desinfektionsprocess används, krävs en ansvarsfull och noggrann produkt- och förfarandespecifik granskning av användaren. Processen skall vara validerad. - Sterilisering av återsteriliseringsbara instrument - Flergångsinstrument som leverats osterila - Implantat som levereras osterila För personal som ansvarar för underhåll, skötsel av ovanstående produkter eller som deltar under operation. Innehållsförteckning 1. Rengöring och sterilisering 1.1. Principiell information om implantat och instrument 2. Rengöring och desinfektion 2.1. Förbehandling för instrument och implantat 2.2. Maskinell rengörings- och desinfektionsprocess 2.3. Processförlopp för instrument och implantat 3. Manuell rengöring och desinfektion 3.1 Ultraljudsrengöring 4. Kontroll 5. Skötsel (för instrument) 6. Förpackning 7. Sterilisering 8. Förvaring 9. Materialspecifikationer 10. Återanvändbarhet 11. Returer och reklamationer 12. Varningar och försiktighetsåtgärder 1. Rengöring och sterilisering Processförlopp (rengöring, desinfektion, förpackning och sterilisering) 1.1. Principiell information om implantat och instrument Alla implantat och instrument som levereras icke sterila måste rengöras, desinficeras och steriliseras före all användning. Alla osterila implantat som erhållits måste genomgå en validerad rengörings- och desinfektionsprocess efter att de tagits ut från transportskyddsförpackningen. Om förpackningen helt består av PE-folie, skall den skäras upp med en sax för att förhindra att förpackningsrester fastnar på produkten. En effektiv rengöring är en grundförutsättning för effektiv sterilisering av implantaten och instrumenten. Om implantat har haft patientkontakt eller har blivit kontaminerade av blod och/eller kroppsvätskor på annat sätt, är återsterilisering ej tillåtet. Användaren ansvarar för att säkerställa att implantat och instrument är sterila vid operation. Rengöring skall ske i en validerad rengöringsprocess i enlighet med ISO Sterilisering och återsterilisering skall ske i en validerad steriliseringsprocess i enlighet med ISO Beakta även eventuella nationella lagstadgade krav och de hygieniska bestämmelserna för respektive sjukhus eller klinik. Detta gäller särskilt de olika riktlinjerna för bekämpning/undvikande av prioner. Används manuell rengörings- och desinfektionsprocess måste de produktrelaterade och processpecifika kraven beaktas noggrant av användaren Förbehandling av instrument: Avlägsna synliga rester på instrumenten direkt efter användningen (inom 2 timmar efter operationen). Använd rinnande vatten eller en desinfektionslösning. Desinfektionsmedlet skall vara: aldehydfritt (annars finns risk att blodföroreningar avsätts), ha en allmänt påvisad effekt (t.ex. VAH-/DGHM- eller FDA-kontrollerad resp. CE-märkt desinfektionsmedel lämplig för ändamålet) och vara lämpad för implantat och instrument (se avsnittet Materialspecifikationer). Instrument måste placeras i avsett fack i instrumentlådan efter användning för att skador skall undvikas. Instrument av rostfritt stål får absolut inte läggas ner i fysiologisk koksaltlösning eftersom längre kontakt kan leda till korrosion. Manuell rengöring; använd en mjuk borste eller en mjuk ren trasa, metallborstar eller stålull får absolut inte användas. Observera att desinfektionsmedel under förbehandlingen endast är till för personalens säkerhet och under inga omständigheter kan ersätta desinfektionssteget i den validerade rengöringsprocessen. Förbehandling av implantat: Implantat som har haft patientkontakt får ej återsteriliseras Maskinell rengörings- och desinfektionsprocess (termisk tvätt- och desinfektionsapparat) Beakta följande punkter när desinfektionsapparaten väljs: - Allmänt påvisad effekt av desinfektionsapparaten (t.ex. genom CEmärkning enligt EN ISO resp. DGHM eller FDA). - Möjlighet till ett lämpligt program för termisk desinfektion (A0 värde > 3000 eller, för en äldre apparat min. 5 min vid 90 C). - Neutrala (ph-värde upp till 8,5) rengörings- och desinfektionsmedel bör användas för att undvika korrosionsskador på delar av utrustningen. Om ett ej neutralt rengöringsmedel (ph-värde max 11) används, måste ett neutraliserande steg inkluderas i tvättproceduren. - Att programmet är principiellt lämpat för implantat och instrument liksom tillräckligt med sköljsteg under programmet. - Eftersköljning endast med sterilt eller i låg grad kontaminerat vatten (max 10 bakterier/ml, max 0,25 endotoxinenheter/ml), t.ex. rent vatten/mycket rent vatten. - Använd endast filtrerad luft för torkningen. - Service och kontroll/kalibrering av desinfektionsapparaten med jämna mellanrum. - Ledade instrument måste läggas ner öppnade - Instrument med hålrum, kannulering måste sköljas fullständigt även invändigt. Rekommenderade steriliseringsparametrar Standard 134 Prion 134 Standard º C (273º F) i 3 minuter* 134º C (273º F) i 18 minuter* 121 C (250 F) i 20 minuter*. *Tidsangivelser inkluderar ej tid för luftevakuering, ångpenetration eller torkning Konsultera tillverkarens instruktioner för lastning och konfigurering av steriliseringsutrustningen. Följ gällande AORN Recommended Practices for Sterilization in Perioperative Practice Settings och ANSI/AAMI ST46: 2002 Steam Sterilization and Sterility Assurance in Healthcare Facilities. Snabbsteriliseringen rekommenderas ej. Om snabbsterilisering används skall detta endast utföras i nödfall och i enlighet med krav i ANSI/AAMI ST37: 1996 Flash Sterilization-Steam Sterilization of Patient Care Items for Immediate Use.

4 Beakta följande aspekter vid valet av rengöringsmedel: - Principiell lämplighet för rengöring av implantat av metall och plaster resp. instrument av metall och plaster - Ytterligare användning vid icke lämplighet vid termisk desinfektion av ett lämpligt desinfektionsmedel med kontrollerad effektivitet (t.ex. VAH-/DGHM- eller FDA-kontrollerad resp. CE-märkt desinfektionsmedel lämpligt för ändamålet), som är kompatibelt med det rengöringsmedel som används. - Kompatibilitet för det använda rengöringsmedlet med implantat och instrument (se avsnittet Materialspecifikationer). Beakta rengöringsmedelstillverkarens information gällande koncentrationen och inverkningstiden. 2.3 Processförlopp för implantat: Observera att återsterilisering av implantat som haft kontakt med patient ej är tillåten. 1. Placera implantaten i desinfektionsapparaten. Se till att implantaten ej kommer i kontakt med varandra. 2. Starta programmet. 3. Ta ut implantaten från desinfektionsapparaten när programmet är klart. 4. Kontrollera och förpacka implantaten direkt när de har tagits ut, eventuellt efter extra torkning i efterhand på en ren plats. (se avsnitten Kontroll, Skötsel och Förpackning) Processförlopp för instrument: 1. Plocka isär instrumenten så långt det går. 2. Placera instrumenten i desinfektionsapparaten. Se till att instrumenten ej kommer i kontakt med varandra. 3. Starta programmet. 4. Ta ut instrumenten från desinfektionsapparaten när programmet är klart. 5. Kontrollera renlighet. Kannulerade instrument måste inspekteras noggrant för att säkerställa att inga biologiska rester finns kvar. 6. Kontrollera och förpacka instrumenten direkt när de har tagits ut, eventuellt efter extra torkning i efterhand på en ren plats. (se avsnitten Kontroll, Skötsel och Förpackning) 3. Manuell rengöring och desinfektion Beakta följande punkter när rengörings- och desinfektionsmedlet väljs: - Principiell lämplighet för rengöring och desinfektion av implantat av metall eller plast resp. instrument av metall eller plast - om ett ultraljudsbad används; rengöringsmedlets lämplighet för ultraljudsrengöring (ingen skumbildning). - Kompatibiliteten när ett kontrollerat desinfektionsmedel används (t.ex. VAH-/DGHM- eller FDA- kontrollerat eller CE-märkt desinfektionsmedel) med det använda rengöringsmedlet. - Kompatibilitet för det använda diskmedlet för implantat och instrument (se avsnittet Materialspecifikationer). Kombinerade rengörings- och desinfektionsmedel skall ej användas. För manuell rengöring använd rengöringsaktiva och ej proteinfixerande behandlingsmedel med eller utan antimikrobiell verkan och/eller enzymer. Beakta rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning gällande koncentrationen och användningstiden. Använd endast nytillredda lösningar, sterilt respektive ej kontaminerat vatten (max. 10 bakterier/ml) och endast svagt endotoxinbelastat vatten (max. 0,25 endoxinenheter/ml), rent vatten/mycket rent vatten. Vid torkning skall filtrerad luft användas (Vid stark smutsbelastning rekommenderas ett frekvent byte eftersom det annars finns risk för korrosion). Manuell rengöring: 1. Plocka isär instrumenten så långt det går. 2. Blötlägg smutsiga instrument i vatten (ev. totalt avsaltat) med en blodupplösande tillsats under minst 10 minuter. 3. Lägg de isärplockade instrumenten i rengöringslösningen den föregivna blötläggningstiden så att instrumenten är helt täckta. 4. Rengör med ultraljudsbad (se 3.1) eller borsta med en mjuk borste. 5. Skrubba med en mjuk nylonborste, var observant på gångjärn, gängningar, ihåliga delar, kannuleringar och andra områden som är svåra att komma åt. 6. Om instrumentet är kannulerat, rengör med en mjuk nylonborste som förs in i kanalen. 7. Ta upp instrumenten från rengöringslösningen och efterskölj dem minst 3 gånger med vatten. Skölj noggrant under rinnande vatten. 8. Torka noggrant in- och utvändigt för att undvika rost. Använd en ren, mjuk trasa. En ren luftstråle kan användas för att torka ihåliga delar. 9. Kontrollera instrumenten (se avsnitten Kontroll, Underhåll). 3.1 Ultraljudsrengörning Ultraljudsrengöring är lämpligt som mekanisk hjälp vid manuell rengöringsprocess och för att ta bort smuts som sitter hårt före eller efter maskinell rengöring. Principiellt kan rengöring i ultraljudsbad även vara en integrerad del av det maskinella behandlingsförfarandet. Optimalt nyttjande av ultraljudsbadet förutsätter följande punkter: - Badet måste vara fylld enligt tillverkarens föreskrifter. - I vattnet måste ett lämpligt rengöringsmedel resp. kombinerat rengörings-/desinfektionsmedel tillsättas. - Koncentrationer, temperaturer och bearbetningstid måste anpassas efter varandra enligt uppgifterna från rengöringsmedlets tillverkare. - Temperaturer mellan 40 och 50 C främjar den rengörande effekten, temperaturer över 50 kan leda till att blodskorpor bildas. - Ledade instrument måste behandlas öppnade. Efter ultraljudsbehandlingen sköljs instrumenten noggrant manuellt. Det går att använda dricksvatten (ev. totalt avsaltat vatten) för att ta bort resterna av rengörings- och desinfektionsmedel. Manuell desinfektion: 1. Lägg de isärplockade instrumenten den föregivna blötläggningstiden i desinfektionslösningen så att instrumenten är helt övertäckta. Se till att instrumenten inte kommer i kontakt med varandra. 2. Ta upp instrumenten från rengöringslösningen och efterskölj dem minst 3 gånger med vatten. 3. Torka och förpacka instrumenten direkt när de har tagits upp. Vid instrument med hålrum och kannuleringar måste det säkerställas att de genomgående har fullständig kontakt med lösningen invändigt. När de läggs ner i rengöringslösningen måste man se till att luftbubblorna frigörs genom att man rör på instrumenten eller håller dem snett så att hela ytan blir blöt. Efter rengöringsprocessen måste det kontrolleras att instrumenten är och har varit öppna. Ej öppna instrument måste efterbehandlas. Misslyckas efterbehandlingen måste berörda instrumenten bytas ut och kasseras. Swemac rekommenderar att luddfria, mjuka trasor, plastborstar eller rengöringspistoler används för rengöringen. Efter manuell rengöring måste instrumenten sköljas noggrant med rent, rinnande vatten. Eventuell smuts som är kvar måste tas bort manuellt. För att undvika att det bildas vattenfläckar rekommenderas en slutsköljning med totalt avsaltat vatten. Instrumenten måste torkas helt, direkt efter rengöringen. Instrument med koaguleringsrester som inte kan tas bort trots intensiv rengöring måste kasseras då de ej uppfyller funktionskrav eller renlighetskrav. 4. Kontroll Kontrollera noggrant alla implantat och instrument efter rengöringen eller rengöringen/desinfektionen om det finns rost, skadade ytor och/eller smuts. Kannulerade instrument måste inspekteras noggrant för att säkerställa att inga biologiska rester finns i kannuleringen. Använd inte skadade implantat resp. instrument. (Begränsning av antalet cykler för återanvändning se kapitel Återanvändbarhet). Implantat resp. instrument som fortfarande är smutsiga skall rengöras och steriliseras om.

5 5. Skötsel (för instrument) Sätt samman demonterade instrument igen. Använd inte instrumentolja om det kan undvikas. Om det används, ta endast instrumentolja (vit olja) lämpad för ångsterilisering med hänsyn till den max. möjliga sterliseringstemperaturen och med kontrollerad biokompatibilitet enligt giltig farmakopé. Friktionen av metall mot metall förhindras och utgör därmed en förbyggande åtgärd mot nötningsoxidation. Instrumenten hålls rörliga. Instrumentet som svalnat bearbetas direkt med skötselmedlet. Att spreja på skötselmedel på instrumentet är inte tillräckligt och utgör inte heller något extra korrosionsskydd. Genom att röra på ledoch glidytorna kan skötselmedlet fördelas jämnt. Överflödigt skötselmedel måste tas bort från ytan med en luddfri trasa. Kontrollen av det rengjorda, sammansatta och skötta instrumentet beror på det specifika användningssyftet. Produkterna skall tas ut från maskinen direkt när programmet är färdigt, eftersom korrosion kan bildas genom fukt om de är kvar i den stängda maskinen. 6. Förpackning Placera de rengjorda och desinficerade implantaten eller instrumenten i hithörande rengöringssilar och förpacka dem i enkla eller dubbla engångs steriliseringsförpackningar och/eller steriliseringscontainrar som uppfyller följande villkor. - EN ISO Lämplighet för ångsterilisering (temperaturbeständighet upp till minst 137 C (279 F), tillräcklig ånggenomsläpplighet. - Tillräckligt skydd av implantaten resp. instrumenten och steriliseringsförpackningarna mot mekanisk skada. Regelbunden skötsel skall göras av steriliseringscontainern. 7. Sterilisering Sterilisering och återsterilisering skall endast ske i en validerad steriliseringsprocess i enlighet med ISO Använd de nedan angivna steriliseringsprocesserna för steriliseringen. Andra steriliseringsprocesser skall ej användas. Ångsterilisering: - Fraktionerat vakuumförfarande eller gravitationsförfarande 1 (med tillräcklig produkttorkning). - Ångsterilisator/ångautoklav enligt EN resp. EN Validering enligt EN ISO Max. steriliseringstemperatur 134 C enligt EN ISO Steriliseringstid (inverkningstid vid steriliseringstemperatur) minst 20 min vid 121 C (250 F) eller 3 min 2 vid 134 C (273 F) 1 Det mindre effektiva graviationsförfarandet skall inte användas om det finns möjlighet till fraktionerat vakuumförfarande. Om gravitationförfarande används måste användaren garantera en motsvarande längre steriliseringstid och produkt- och processpecifik övervakning av processen. 2 Respektive 18 min (bekämpning av prioner) enligt RKI-rekommendation. Snabbsterilisering skall ej användas. Sterilisering med torr värme eller strålningssterilisering, formaldehydoch etylenoxidsterilisering eller plasmasterilisering är ej tillåten. 8. Förvaring Förvara implantaten eller instrumenten på ett torrt och dammfritt ställe efter steriliseringen. Direkt solljus bör undvikas. Osterila produkter från Swemac Innovation AB har ingen begränsad hållbarhetstid. Produkterna bör dock inte förvaras en längre tid eftersom ytterförpackningen kan skadas. Produktsäkerheten kan då inte längre garanteras. Sterila produkter har en begränsad hållbarhetstid. Sterilförpackningens beständighet bestäms av förmågan att förhindra att mikroorganismer kommer in i förpackningen från tidpunkten för steriliseringen fram till att produkterna används. Att upprätthålla uppnådd sterilitet beror huvudsakligen på hanteringen och förvaringsförhållandena. 9. Materialspecifikationer Se till att rengörings- eller desinfektionsmedlet inte innehåller följande beståndsdelar: - organiska, mineraliska och oxiderande syror (lägsta tillåtna phvärde 5,5) - organiska lösningsmedel (t.ex. aceton, eter, alkohol, bensin), - oxiderande substanser (t.ex. peroxid) - halogener (klor, jod, bromin) - aromatiserade, halogenerade kolväten Rengör inga implantat, instrument, steriliseringssilar och steriliseringscontainrar med metallborstar eller stålull. Utsätt inte implantat, steriliseringssilar och steriliseringscontainrar för högre temperaturer än 137 C (279 F). 10. Återanvändbarhet Implantat kan endast användas en gång. Om de varit i kontakt med patient, blod- eller kroppsvätskor eller blivit kontaminerade skall de kasseras. Flergångsinstrument kan återanvändas förutsatt att de är oskadade. Användaren ansvarar för att kontrollera och kassera skadade instrument. Användaren är ansvarig för att säkerställa att skadade och/eller förorenade implantat eller instrument ej används. 11. Returer och reklamationer Behandling av returer Som returvaror betecknas här medicinska produkter, vilka oberoende av om de är begagnade eller nya skickas tillbaka till tillverkaren. Möjliga orsaker för returerna är exempelvis: reparationer, återlämnande av låneinstrument eller produktreklamationer. För alla personer som är involverade i återlämnandeprocessen finns en infektionsfara vid hanteringen av eventuellt eller faktiskt kontaminerade produkter. Swemac hanterar endast gods som har dekontaminerats i en validerad process och klassas som höggradigt rena. En dekonatimineringsrapport som styrker att godset är rent skall följa med godset vid retur till Swemac. Gods som ej återföljs av en dekontamineringsrapport kommer hanteras som kontaminerade och dessa returer/reklamationer kommer ej att behandlas av Swemac. Oförmåga att uppvisa dekontamineringsrapport för gods returnerat till Swemac innebär per automatik avslag på eventuell reklamation och att kund faktureras Swemacs kostnader för rengöring av godset. Dekontamineringsrapport går att ladda ned från eller beställas kostnadsfritt från Swemac. 12. Varningar och försiktighetsåtgärder All slags bearbetning eller böjning av materialet kan leda till att det försvagas och till interna stressmönster vilket senare kan leda till brott på implantat. Operativa implantat får inte återanvändas. Implantat som har använts skall kasseras. Även om implantatet tycks vara oskadat, kan det redan finnas små defekter och interna stressmönster som kan leda till utmattningsfel och brott.

SV Förberedelseanvisning

SV Förberedelseanvisning SV Förberedelseanvisning 217695 217928 218607 2 FÖRBEREDELSE (RENGÖRING, DESINFEKTION OCH STERILISERING) AV KOMPONENTER (SEMI- KRITISK KONTAKT). Grundläggande aspekter Alla komponenter med semi-kritisk

Läs mer

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket:

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket: INSTRUMENT 137181-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av:

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör 2013 Insight Instruments, Inc. sid. 1 av 13 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 Filter/Ventil Set 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 SV SV Bruksanvisning Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan nebulsatorn tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Omni-Tract Haksystem

SKÖTSELANVISNING. Omni-Tract Haksystem SKÖTSELANVISNING Omni-Tract Haksystem ÅTERFÖRSÄLJARE Mediplast AB Box 9504, 200 39 Malmö T 040 671 23 00 - Kundtjänst 020 78 80 35 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 INTEGRA OMNI-TRACT Bordsmonterat

Läs mer

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicinska

Läs mer

Version SE_023827 AE Date February 16, 2010. Viktig information. (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner)

Version SE_023827 AE Date February 16, 2010. Viktig information. (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner) Version SE_023827 AE Date February 16, 2010 Viktig information (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner) Version SE_023827 AE Date February 16, 2010 Svenska 44 Förklaring av olika symbolers betydelse

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

RENGÖRING OCH HANTERING AV INSTRUMENT FRÅN WRIGHT 130561-8. Följande språk ingår i detta paket:

RENGÖRING OCH HANTERING AV INSTRUMENT FRÅN WRIGHT 130561-8. Följande språk ingår i detta paket: SV RENGÖRING OCH HANTERING AV INSTRUMENT FRÅN WRIGHT 130561-8 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Prescribing

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Tillbehör till MASTER lase och EXPERT lase

Tillbehör till MASTER lase och EXPERT lase Tillbehör till MASTER lase och EXPERT lase Bruksanvisning Svenska Denna bruksanvisning ska följa med bruksanvisningen till laserenheten. Beställningsnummer för denna bruksanvisning: 1.010.0280 MASTER/EXPERT

Läs mer

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7

ProStop. Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 ProStop Artrorisis subtalara implantat DFU-0137 NY REVISION 7 A. ENHETSBESKRIVNING Artrorisis-implantatet är en kanylerad konisk skruv, tillgänglig steril i olika storlekar. B. INDIKATIONER 1. Endast implantat

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11

TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 TransFix DFU-0074 NY REVISION 11 A. ENHETSBESKRIVNING TransFix implantat är kanylerade eller icke-kanylerade stift, där ena änden är avsmalnande och den andra änden har hullingar eller gängor. Implantatet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Behövs de:a? Varför? När? Krav på produkter? Vad ska vi använda? Hur ska vi göra? Vän eller fiende? - överlevnad i vår miljö?

Läs mer

5.2 Påfyllning av vattentankarna

5.2 Påfyllning av vattentankarna Hypotermienhet 3T Användning 5.2 Påfyllning av vattentankarna De tre tankarna för patientkretsloppet och kardioplegikretsloppet (kallt/varmt) fylls på gemensamt via påfyllnadsstutsen 3. Var noga med handhygien

Läs mer

Arthrex skruvar med låg profil DFU-0125 NY REVISION 16

Arthrex skruvar med låg profil DFU-0125 NY REVISION 16 Arthrex skruvar med låg profil DFU-0125 NY REVISION 16 A. ENHETSBESKRIVNING Arthrex skruvar med låg profil har huvuden och är självgängande. De finns som helt eller delvis gängade samt fasta eller kanylerade.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

För-desinficering, rengöring och sterilisering. Bruksanvisning

För-desinficering, rengöring och sterilisering. Bruksanvisning För-desinficering, rengöring och sterilisering Bruksanvisning Innehållsförteckning Digisonic SP screwdriver, insertion forceps, insertion fork, processor indicator, Neuro Zti magnet extractor Inledning...4

Läs mer

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten Loctite MRO-rengörare är utvecklade för rengöring av delar och produkter inom metallbearbetningsindustrin, på verkstäder, inom järnvägs- och båtbranschen

Läs mer

BORR Följande språk ingår i detta paket:

BORR Följande språk ingår i detta paket: BORR 137182-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av: Wright

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Användarmanual. Video laryngoskop. ( Bruksanvisning ) Dok. nr: 100-105-000 Revidering 5.0 13 oktober 2011

Användarmanual. Video laryngoskop. ( Bruksanvisning ) Dok. nr: 100-105-000 Revidering 5.0 13 oktober 2011 Video laryngoskop Användarmanual ( Bruksanvisning ) Dok. nr: 100-105-000 Revidering 5.0 13 oktober 2011 Från serienummer 300.706 och framåt COPYRIGHT 2011 Aircraft Medical Limited www.aircraftmedical.com

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Enkel skötsel av din bubbelpool SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Vattenbalans Din bubbelpool är en plats för avslappning och välbefinnande. Därför är det extra viktigt att vattnet är klart,

Läs mer

Fuse 1G Gastroskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-057-SV-3.0 Utgiven i november, 2013.

Fuse 1G Gastroskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-057-SV-3.0 Utgiven i november, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1G Gastroskop Artikelnummer FSE-057-SV-3.0 Utgiven i november, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468.

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468. Användarhandbok Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468 Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469 KAN AUTOKLAVERAS Artikelnummer FSE-058-SV-1.0 Utgiven i februari,

Läs mer

Synergy Resection shaverhandstycken DFU-0240 REVISION 1

Synergy Resection shaverhandstycken DFU-0240 REVISION 1 Synergy Resection shaverhandstycken DFU-0240 REVISION 1 A. REFERENSER Dessa instruktioner har utvecklats enligt riktlinjerna i följande standarder: ANSI/AAMI ST79: Omfattande riktlinjer för ångsterilisering

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Rengöring och desinficering

Rengöring och desinficering SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH BRUKSANVISNING Rengöring och desinficering Tonometermätkroppar, kontaktglas och Desinset 5. utgåvan / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds näsmask AirFit N0/AirFit N0 for Her vid bruk av flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Om du

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

WRIGHT BRICKOR 145246-0

WRIGHT BRICKOR 145246-0 SV WRIGHT BRICKOR 145246-0 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk) För ytterligare

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

Manual Vattenodlingskit för PMF-M10

Manual Vattenodlingskit för PMF-M10 Manual Vattenodlingskit för PMF-M10 EcoSolu ons Innehåll Vattenodlingskit För säker användning s. 3 Medföljande delar s. 4 Förbered vatten s. 5 Tillsätt näringslösning s. 6 Plantering s. 7 Planteringsförlopp

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Universal Haksystem. Monteringsanvisning och Skötselinstruktioner. Modell 8030

Universal Haksystem. Monteringsanvisning och Skötselinstruktioner. Modell 8030 Universal Haksystem Monteringsanvisning och Skötselinstruktioner Modell 8030 Universal Haksystem 8030 Antal Artikel nr. Beskrivning 1 B152 Bordsfäste 1 Fäste för vertikal arm 1 R302 Vertikal arm 1 Koppling

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer