Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument."

Transkript

1 Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska instrument och implantat tillverkade av Swemac. Metoderna har utvecklats med standardutrustning och standardrutiner som är gemensamma för sjukvårdsinrättningar internationellt.

2 Allmän information om rekommenderad desinfektion av återanvändbara instrument. Rengöring är det viktigaste steget när ett instrument förbereds för återanvändning. Korrekt rengöring måste utföras för att åstadkomma effektiv dekontaminering/sterilisering. Noggrann rengöring och sköljning är väsentligt för att kunna desinfektera/sterilisera återanvändbara medicintekniska instrument. Syftet med rengöring och sköljning är att avlägsna all fastsittande, synlig smuts och att reducera antalet partiklar, mikroorganismer och pyrogener. Noggrann sköljning är också viktigt för att avlägsna rester av rengöringsmedlet från instrumenten. Rekommenderade rengöringsanvisningar i detta dokument inkluderar både manuella och automatiska tvätt/desinfektionsrutiner.

3 Swemac Innovation AB Industrigatan 11 SE Linköping, Sweden Phone Fax Instruktionen gäller för följande ortopediska produkter: 2. Rengöring och desinfektion Förutsättningar Företrädesvis skall en automatisk process (desinfektionsapparat) användas för att rengöra och desinficera implantaten och instrumenten. En manuell process även om ultraljudsbad finns bör endast användas om en automatisk rengöringsprocess inte står till förfogande. I det fall då en manuell process avvänds, måste mycket stor hänsyn tas till den bevisat sämre effektiviteten och reproduktionen av den manuella processen. Om manuell rengörings- och desinfektionsprocess används, krävs en ansvarsfull och noggrann produkt- och förfarandespecifik granskning av användaren. Processen skall vara validerad. - Sterilisering av återsteriliseringsbara instrument - Flergångsinstrument som leverats osterila - Implantat som levereras osterila För personal som ansvarar för underhåll, skötsel av ovanstående produkter eller som deltar under operation. Innehållsförteckning 1. Rengöring och sterilisering 1.1. Principiell information om implantat och instrument 2. Rengöring och desinfektion 2.1. Förbehandling för instrument och implantat 2.2. Maskinell rengörings- och desinfektionsprocess 2.3. Processförlopp för instrument och implantat 3. Manuell rengöring och desinfektion 3.1 Ultraljudsrengöring 4. Kontroll 5. Skötsel (för instrument) 6. Förpackning 7. Sterilisering 8. Förvaring 9. Materialspecifikationer 10. Återanvändbarhet 11. Returer och reklamationer 12. Varningar och försiktighetsåtgärder 1. Rengöring och sterilisering Processförlopp (rengöring, desinfektion, förpackning och sterilisering) 1.1. Principiell information om implantat och instrument Alla implantat och instrument som levereras icke sterila måste rengöras, desinficeras och steriliseras före all användning. Alla osterila implantat som erhållits måste genomgå en validerad rengörings- och desinfektionsprocess efter att de tagits ut från transportskyddsförpackningen. Om förpackningen helt består av PE-folie, skall den skäras upp med en sax för att förhindra att förpackningsrester fastnar på produkten. En effektiv rengöring är en grundförutsättning för effektiv sterilisering av implantaten och instrumenten. Om implantat har haft patientkontakt eller har blivit kontaminerade av blod och/eller kroppsvätskor på annat sätt, är återsterilisering ej tillåtet. Användaren ansvarar för att säkerställa att implantat och instrument är sterila vid operation. Rengöring skall ske i en validerad rengöringsprocess i enlighet med ISO Sterilisering och återsterilisering skall ske i en validerad steriliseringsprocess i enlighet med ISO Beakta även eventuella nationella lagstadgade krav och de hygieniska bestämmelserna för respektive sjukhus eller klinik. Detta gäller särskilt de olika riktlinjerna för bekämpning/undvikande av prioner. Används manuell rengörings- och desinfektionsprocess måste de produktrelaterade och processpecifika kraven beaktas noggrant av användaren Förbehandling av instrument: Avlägsna synliga rester på instrumenten direkt efter användningen (inom 2 timmar efter operationen). Använd rinnande vatten eller en desinfektionslösning. Desinfektionsmedlet skall vara: aldehydfritt (annars finns risk att blodföroreningar avsätts), ha en allmänt påvisad effekt (t.ex. VAH-/DGHM- eller FDA-kontrollerad resp. CE-märkt desinfektionsmedel lämplig för ändamålet) och vara lämpad för implantat och instrument (se avsnittet Materialspecifikationer). Instrument måste placeras i avsett fack i instrumentlådan efter användning för att skador skall undvikas. Instrument av rostfritt stål får absolut inte läggas ner i fysiologisk koksaltlösning eftersom längre kontakt kan leda till korrosion. Manuell rengöring; använd en mjuk borste eller en mjuk ren trasa, metallborstar eller stålull får absolut inte användas. Observera att desinfektionsmedel under förbehandlingen endast är till för personalens säkerhet och under inga omständigheter kan ersätta desinfektionssteget i den validerade rengöringsprocessen. Förbehandling av implantat: Implantat som har haft patientkontakt får ej återsteriliseras Maskinell rengörings- och desinfektionsprocess (termisk tvätt- och desinfektionsapparat) Beakta följande punkter när desinfektionsapparaten väljs: - Allmänt påvisad effekt av desinfektionsapparaten (t.ex. genom CEmärkning enligt EN ISO resp. DGHM eller FDA). - Möjlighet till ett lämpligt program för termisk desinfektion (A0 värde > 3000 eller, för en äldre apparat min. 5 min vid 90 C). - Neutrala (ph-värde upp till 8,5) rengörings- och desinfektionsmedel bör användas för att undvika korrosionsskador på delar av utrustningen. Om ett ej neutralt rengöringsmedel (ph-värde max 11) används, måste ett neutraliserande steg inkluderas i tvättproceduren. - Att programmet är principiellt lämpat för implantat och instrument liksom tillräckligt med sköljsteg under programmet. - Eftersköljning endast med sterilt eller i låg grad kontaminerat vatten (max 10 bakterier/ml, max 0,25 endotoxinenheter/ml), t.ex. rent vatten/mycket rent vatten. - Använd endast filtrerad luft för torkningen. - Service och kontroll/kalibrering av desinfektionsapparaten med jämna mellanrum. - Ledade instrument måste läggas ner öppnade - Instrument med hålrum, kannulering måste sköljas fullständigt även invändigt. Rekommenderade steriliseringsparametrar Standard 134 Prion 134 Standard º C (273º F) i 3 minuter* 134º C (273º F) i 18 minuter* 121 C (250 F) i 20 minuter*. *Tidsangivelser inkluderar ej tid för luftevakuering, ångpenetration eller torkning Konsultera tillverkarens instruktioner för lastning och konfigurering av steriliseringsutrustningen. Följ gällande AORN Recommended Practices for Sterilization in Perioperative Practice Settings och ANSI/AAMI ST46: 2002 Steam Sterilization and Sterility Assurance in Healthcare Facilities. Snabbsteriliseringen rekommenderas ej. Om snabbsterilisering används skall detta endast utföras i nödfall och i enlighet med krav i ANSI/AAMI ST37: 1996 Flash Sterilization-Steam Sterilization of Patient Care Items for Immediate Use.

4 Beakta följande aspekter vid valet av rengöringsmedel: - Principiell lämplighet för rengöring av implantat av metall och plaster resp. instrument av metall och plaster - Ytterligare användning vid icke lämplighet vid termisk desinfektion av ett lämpligt desinfektionsmedel med kontrollerad effektivitet (t.ex. VAH-/DGHM- eller FDA-kontrollerad resp. CE-märkt desinfektionsmedel lämpligt för ändamålet), som är kompatibelt med det rengöringsmedel som används. - Kompatibilitet för det använda rengöringsmedlet med implantat och instrument (se avsnittet Materialspecifikationer). Beakta rengöringsmedelstillverkarens information gällande koncentrationen och inverkningstiden. 2.3 Processförlopp för implantat: Observera att återsterilisering av implantat som haft kontakt med patient ej är tillåten. 1. Placera implantaten i desinfektionsapparaten. Se till att implantaten ej kommer i kontakt med varandra. 2. Starta programmet. 3. Ta ut implantaten från desinfektionsapparaten när programmet är klart. 4. Kontrollera och förpacka implantaten direkt när de har tagits ut, eventuellt efter extra torkning i efterhand på en ren plats. (se avsnitten Kontroll, Skötsel och Förpackning) Processförlopp för instrument: 1. Plocka isär instrumenten så långt det går. 2. Placera instrumenten i desinfektionsapparaten. Se till att instrumenten ej kommer i kontakt med varandra. 3. Starta programmet. 4. Ta ut instrumenten från desinfektionsapparaten när programmet är klart. 5. Kontrollera renlighet. Kannulerade instrument måste inspekteras noggrant för att säkerställa att inga biologiska rester finns kvar. 6. Kontrollera och förpacka instrumenten direkt när de har tagits ut, eventuellt efter extra torkning i efterhand på en ren plats. (se avsnitten Kontroll, Skötsel och Förpackning) 3. Manuell rengöring och desinfektion Beakta följande punkter när rengörings- och desinfektionsmedlet väljs: - Principiell lämplighet för rengöring och desinfektion av implantat av metall eller plast resp. instrument av metall eller plast - om ett ultraljudsbad används; rengöringsmedlets lämplighet för ultraljudsrengöring (ingen skumbildning). - Kompatibiliteten när ett kontrollerat desinfektionsmedel används (t.ex. VAH-/DGHM- eller FDA- kontrollerat eller CE-märkt desinfektionsmedel) med det använda rengöringsmedlet. - Kompatibilitet för det använda diskmedlet för implantat och instrument (se avsnittet Materialspecifikationer). Kombinerade rengörings- och desinfektionsmedel skall ej användas. För manuell rengöring använd rengöringsaktiva och ej proteinfixerande behandlingsmedel med eller utan antimikrobiell verkan och/eller enzymer. Beakta rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning gällande koncentrationen och användningstiden. Använd endast nytillredda lösningar, sterilt respektive ej kontaminerat vatten (max. 10 bakterier/ml) och endast svagt endotoxinbelastat vatten (max. 0,25 endoxinenheter/ml), rent vatten/mycket rent vatten. Vid torkning skall filtrerad luft användas (Vid stark smutsbelastning rekommenderas ett frekvent byte eftersom det annars finns risk för korrosion). Manuell rengöring: 1. Plocka isär instrumenten så långt det går. 2. Blötlägg smutsiga instrument i vatten (ev. totalt avsaltat) med en blodupplösande tillsats under minst 10 minuter. 3. Lägg de isärplockade instrumenten i rengöringslösningen den föregivna blötläggningstiden så att instrumenten är helt täckta. 4. Rengör med ultraljudsbad (se 3.1) eller borsta med en mjuk borste. 5. Skrubba med en mjuk nylonborste, var observant på gångjärn, gängningar, ihåliga delar, kannuleringar och andra områden som är svåra att komma åt. 6. Om instrumentet är kannulerat, rengör med en mjuk nylonborste som förs in i kanalen. 7. Ta upp instrumenten från rengöringslösningen och efterskölj dem minst 3 gånger med vatten. Skölj noggrant under rinnande vatten. 8. Torka noggrant in- och utvändigt för att undvika rost. Använd en ren, mjuk trasa. En ren luftstråle kan användas för att torka ihåliga delar. 9. Kontrollera instrumenten (se avsnitten Kontroll, Underhåll). 3.1 Ultraljudsrengörning Ultraljudsrengöring är lämpligt som mekanisk hjälp vid manuell rengöringsprocess och för att ta bort smuts som sitter hårt före eller efter maskinell rengöring. Principiellt kan rengöring i ultraljudsbad även vara en integrerad del av det maskinella behandlingsförfarandet. Optimalt nyttjande av ultraljudsbadet förutsätter följande punkter: - Badet måste vara fylld enligt tillverkarens föreskrifter. - I vattnet måste ett lämpligt rengöringsmedel resp. kombinerat rengörings-/desinfektionsmedel tillsättas. - Koncentrationer, temperaturer och bearbetningstid måste anpassas efter varandra enligt uppgifterna från rengöringsmedlets tillverkare. - Temperaturer mellan 40 och 50 C främjar den rengörande effekten, temperaturer över 50 kan leda till att blodskorpor bildas. - Ledade instrument måste behandlas öppnade. Efter ultraljudsbehandlingen sköljs instrumenten noggrant manuellt. Det går att använda dricksvatten (ev. totalt avsaltat vatten) för att ta bort resterna av rengörings- och desinfektionsmedel. Manuell desinfektion: 1. Lägg de isärplockade instrumenten den föregivna blötläggningstiden i desinfektionslösningen så att instrumenten är helt övertäckta. Se till att instrumenten inte kommer i kontakt med varandra. 2. Ta upp instrumenten från rengöringslösningen och efterskölj dem minst 3 gånger med vatten. 3. Torka och förpacka instrumenten direkt när de har tagits upp. Vid instrument med hålrum och kannuleringar måste det säkerställas att de genomgående har fullständig kontakt med lösningen invändigt. När de läggs ner i rengöringslösningen måste man se till att luftbubblorna frigörs genom att man rör på instrumenten eller håller dem snett så att hela ytan blir blöt. Efter rengöringsprocessen måste det kontrolleras att instrumenten är och har varit öppna. Ej öppna instrument måste efterbehandlas. Misslyckas efterbehandlingen måste berörda instrumenten bytas ut och kasseras. Swemac rekommenderar att luddfria, mjuka trasor, plastborstar eller rengöringspistoler används för rengöringen. Efter manuell rengöring måste instrumenten sköljas noggrant med rent, rinnande vatten. Eventuell smuts som är kvar måste tas bort manuellt. För att undvika att det bildas vattenfläckar rekommenderas en slutsköljning med totalt avsaltat vatten. Instrumenten måste torkas helt, direkt efter rengöringen. Instrument med koaguleringsrester som inte kan tas bort trots intensiv rengöring måste kasseras då de ej uppfyller funktionskrav eller renlighetskrav. 4. Kontroll Kontrollera noggrant alla implantat och instrument efter rengöringen eller rengöringen/desinfektionen om det finns rost, skadade ytor och/eller smuts. Kannulerade instrument måste inspekteras noggrant för att säkerställa att inga biologiska rester finns i kannuleringen. Använd inte skadade implantat resp. instrument. (Begränsning av antalet cykler för återanvändning se kapitel Återanvändbarhet). Implantat resp. instrument som fortfarande är smutsiga skall rengöras och steriliseras om.

5 5. Skötsel (för instrument) Sätt samman demonterade instrument igen. Använd inte instrumentolja om det kan undvikas. Om det används, ta endast instrumentolja (vit olja) lämpad för ångsterilisering med hänsyn till den max. möjliga sterliseringstemperaturen och med kontrollerad biokompatibilitet enligt giltig farmakopé. Friktionen av metall mot metall förhindras och utgör därmed en förbyggande åtgärd mot nötningsoxidation. Instrumenten hålls rörliga. Instrumentet som svalnat bearbetas direkt med skötselmedlet. Att spreja på skötselmedel på instrumentet är inte tillräckligt och utgör inte heller något extra korrosionsskydd. Genom att röra på ledoch glidytorna kan skötselmedlet fördelas jämnt. Överflödigt skötselmedel måste tas bort från ytan med en luddfri trasa. Kontrollen av det rengjorda, sammansatta och skötta instrumentet beror på det specifika användningssyftet. Produkterna skall tas ut från maskinen direkt när programmet är färdigt, eftersom korrosion kan bildas genom fukt om de är kvar i den stängda maskinen. 6. Förpackning Placera de rengjorda och desinficerade implantaten eller instrumenten i hithörande rengöringssilar och förpacka dem i enkla eller dubbla engångs steriliseringsförpackningar och/eller steriliseringscontainrar som uppfyller följande villkor. - EN ISO Lämplighet för ångsterilisering (temperaturbeständighet upp till minst 137 C (279 F), tillräcklig ånggenomsläpplighet. - Tillräckligt skydd av implantaten resp. instrumenten och steriliseringsförpackningarna mot mekanisk skada. Regelbunden skötsel skall göras av steriliseringscontainern. 7. Sterilisering Sterilisering och återsterilisering skall endast ske i en validerad steriliseringsprocess i enlighet med ISO Använd de nedan angivna steriliseringsprocesserna för steriliseringen. Andra steriliseringsprocesser skall ej användas. Ångsterilisering: - Fraktionerat vakuumförfarande eller gravitationsförfarande 1 (med tillräcklig produkttorkning). - Ångsterilisator/ångautoklav enligt EN resp. EN Validering enligt EN ISO Max. steriliseringstemperatur 134 C enligt EN ISO Steriliseringstid (inverkningstid vid steriliseringstemperatur) minst 20 min vid 121 C (250 F) eller 3 min 2 vid 134 C (273 F) 1 Det mindre effektiva graviationsförfarandet skall inte användas om det finns möjlighet till fraktionerat vakuumförfarande. Om gravitationförfarande används måste användaren garantera en motsvarande längre steriliseringstid och produkt- och processpecifik övervakning av processen. 2 Respektive 18 min (bekämpning av prioner) enligt RKI-rekommendation. Snabbsterilisering skall ej användas. Sterilisering med torr värme eller strålningssterilisering, formaldehydoch etylenoxidsterilisering eller plasmasterilisering är ej tillåten. 8. Förvaring Förvara implantaten eller instrumenten på ett torrt och dammfritt ställe efter steriliseringen. Direkt solljus bör undvikas. Osterila produkter från Swemac Innovation AB har ingen begränsad hållbarhetstid. Produkterna bör dock inte förvaras en längre tid eftersom ytterförpackningen kan skadas. Produktsäkerheten kan då inte längre garanteras. Sterila produkter har en begränsad hållbarhetstid. Sterilförpackningens beständighet bestäms av förmågan att förhindra att mikroorganismer kommer in i förpackningen från tidpunkten för steriliseringen fram till att produkterna används. Att upprätthålla uppnådd sterilitet beror huvudsakligen på hanteringen och förvaringsförhållandena. 9. Materialspecifikationer Se till att rengörings- eller desinfektionsmedlet inte innehåller följande beståndsdelar: - organiska, mineraliska och oxiderande syror (lägsta tillåtna phvärde 5,5) - organiska lösningsmedel (t.ex. aceton, eter, alkohol, bensin), - oxiderande substanser (t.ex. peroxid) - halogener (klor, jod, bromin) - aromatiserade, halogenerade kolväten Rengör inga implantat, instrument, steriliseringssilar och steriliseringscontainrar med metallborstar eller stålull. Utsätt inte implantat, steriliseringssilar och steriliseringscontainrar för högre temperaturer än 137 C (279 F). 10. Återanvändbarhet Implantat kan endast användas en gång. Om de varit i kontakt med patient, blod- eller kroppsvätskor eller blivit kontaminerade skall de kasseras. Flergångsinstrument kan återanvändas förutsatt att de är oskadade. Användaren ansvarar för att kontrollera och kassera skadade instrument. Användaren är ansvarig för att säkerställa att skadade och/eller förorenade implantat eller instrument ej används. 11. Returer och reklamationer Behandling av returer Som returvaror betecknas här medicinska produkter, vilka oberoende av om de är begagnade eller nya skickas tillbaka till tillverkaren. Möjliga orsaker för returerna är exempelvis: reparationer, återlämnande av låneinstrument eller produktreklamationer. För alla personer som är involverade i återlämnandeprocessen finns en infektionsfara vid hanteringen av eventuellt eller faktiskt kontaminerade produkter. Swemac hanterar endast gods som har dekontaminerats i en validerad process och klassas som höggradigt rena. En dekonatimineringsrapport som styrker att godset är rent skall följa med godset vid retur till Swemac. Gods som ej återföljs av en dekontamineringsrapport kommer hanteras som kontaminerade och dessa returer/reklamationer kommer ej att behandlas av Swemac. Oförmåga att uppvisa dekontamineringsrapport för gods returnerat till Swemac innebär per automatik avslag på eventuell reklamation och att kund faktureras Swemacs kostnader för rengöring av godset. Dekontamineringsrapport går att ladda ned från eller beställas kostnadsfritt från Swemac. 12. Varningar och försiktighetsåtgärder All slags bearbetning eller böjning av materialet kan leda till att det försvagas och till interna stressmönster vilket senare kan leda till brott på implantat. Operativa implantat får inte återanvändas. Implantat som har använts skall kasseras. Även om implantatet tycks vara oskadat, kan det redan finnas små defekter och interna stressmönster som kan leda till utmattningsfel och brott.

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör

Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör Användarhandbok för ombearbetning av Super View granskningssystem med vidvinkel - steriliserbara komponenter och tillbehör 2013 Insight Instruments, Inc. sid. 1 av 13 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning

Läs mer

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument

Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Rekommendationer för dekontaminering och sterilisering av Smith & Nephew endoskopiinstrument Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicinska

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468.

Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469. Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468. Användarhandbok Vattenflaska, lock och slangsats: Återanvändbar SCT-468 Vattenflaska, lock och slangsats med CO 2 : Återanvändbar SCT-469 KAN AUTOKLAVERAS Artikelnummer FSE-058-SV-1.0 Utgiven i februari,

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Manuella ortopedkirurgiska instrument

Manuella ortopedkirurgiska instrument Manuella ortopedkirurgiska instrument Anvisningar för skötsel, rengöring, underhåll och sterilisering Anvisningar för skötsel, rengöring, underhåll och sterilisering av Zimmer-instrument 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk D enna guide är avsedd för ResMeds full face masker, näsmasker eller näskuddsystem ( mask ) som används av flera patienter på sömnlaboratorier,

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

DARCO MIS FRAMFOTSSKRUV 140418-1

DARCO MIS FRAMFOTSSKRUV 140418-1 DARCO MIS FRAMFOTSSKRUV 140418-1 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) För

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. fotvård. Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet MILJÖ & HÄLSOSKYDD kungsbacka fotvård Regler för dig som jobbar med hygienisk verksamhet REGLER FÖR FOTVÅRD Fotvård faller under begreppet yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta. Det

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

PRO-TOE VO IMPLANTATSYSTEM FÖR HAMMARTÅ 144939-4. Följande språk ingår i detta paket:

PRO-TOE VO IMPLANTATSYSTEM FÖR HAMMARTÅ 144939-4. Följande språk ingår i detta paket: SV PRO-TOE VO IMPLANTATSYSTEM FÖR HAMMARTÅ 144939-4 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Prescribing

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309

HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 HCE1000AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C20000 HCE1400AIW 50Hz lsmaskiner- Efter tillverkningsnummer C37309 Köp på: www.fridgecom.se Reservdelar: www.kylkom.se Drifthandbok Efter tillverkningsnummer

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Hygienprogram Desinfektion Rengöring Skötsel Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för första gången

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Instrumentsterilisering inom primärvården

Instrumentsterilisering inom primärvården TLT-info 1/2005 Instrumentsterilisering inom primärvården Val, validering och övervakning av effekten av små autoklaver INSTRUMENTSTERILISERING INOM PRIMÄRVÅRDEN Val, validering och övervakning av effekten

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Handinstrument Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands.

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands. För händernas bästa Namnet säger allt Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov. Högsta säkerhet högsta komfort. För topprestationer varje dag.

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv Sto Scandinavia AB Golvbeläggning Underhålls- och skötselanvisningar för golv Golvbeläggning Skötsel Att ligga steget före med god golvvård Ett golv behöver inte se slitet och nött ut även fast många människor

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

Bruksanvisning blodtrycksmanometrar

Bruksanvisning blodtrycksmanometrar Bruksanvisning blodtrycksmanometrar BRUKSANVISNING WELCH ALLYN BLODTRYCKSMANOMETRAR DURASCHOCK- BRONS,- SILVER,-GULD OCH PLATINALINJEN Welch Allyns blodtrycksmätare med innovativ DuraShockteknik den första

Läs mer

Router Bruksanvisning

Router Bruksanvisning Bruksanvisning Om våra produkter Vi tackar för att Du har valt vår rollator Router! Vi rekommenderar att Du läser igenom den här en innan Du börjar använda produkten. Router rollatorerna är avsedda för

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

ORTHOLOC 3Di PLATTSYSTEM FÖR VRISTFUSION 148956-1. Följande språk ingår i detta paket:

ORTHOLOC 3Di PLATTSYSTEM FÖR VRISTFUSION 148956-1. Följande språk ingår i detta paket: SV ORTHOLOC 3Di PLATTSYSTEM FÖR VRISTFUSION 148956-1 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Prescribing

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer