Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2010-08-24"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Kerstin Junker (S) Thor-Leif Andersson (V) Boris Norrlén (M) Håkan Berggren (M) Göran Engström (C) Jan Tholerus (C) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr. Utses att justera Jan Tholerus (C) Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, onsdag den 25 augusti 2010, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 119 Anmälan om anställning 120 Information 121 Medfinansiering Driv eget 122 Personalekonomisk redovisning 123 Motion om uppvärmda gångstråk 124 High Voltage Valley Ansökan om medfinansering 125 Erbjudande att delta i det nya projekt Bergskraft Medfinansiering av projekt The cloude resource 127 Remiss Utvärdering av energi- och klimatstrategins åtgärdsprogram 128 Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Smedjebackens kommun 129 Rapport om hantering av avtal om den särskilda kollektivtrafiken 130 Verksamhetsberättelse för konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning Investeringsbehov Komhall 132 Förtida utbyte av terminaler

3 Kommunstyrelsen Ks 119 Anmälan om anställning Barn- och utbildningsförvaltningen Ida Rydén, lärare med inrikt. fritidshem tillsvidare Mona Alqalih, modersmålslärare arabiska Viveca Johansson, förskollärare tillsvidare Kommunstyrelsen Donald Larsson, OSA-anställning Alexander Bencker, fastighetsskötsel tillsvidare

4 Kommunstyrelsen Ks 120 Information Ovako har fått nya ägare genom att Triton köpt samtliga aktier i Ovakos bolag inom divisionerna Bar, Bright Bar och Tube and Ring Tidningen Dagens Samhälle har gjort en sammanställning av kommunernas ekonomiska resultat för åren där Smedjebacken intar 5:e sämsta kommun placering medan grannkommunen Fagersta intar 1:a plats. Skrivning med förklaring vad detta beror på har skickats till tidningarna.

5 Kommunstyrelsen Ks 121 Dnr Medfinansiering Driv eget Inom ramen för samarbetet i Region Falun/Borlänge så har det bedrivits ett treårigt projekt som heter Driv eget. Syftet med projektet är att samla resurserna och vara ett bra stöd och en kompetent pådrivare när det gäller att starta egna företag och även att överta befintliga företag. Nu ansökes om förlängning av projektet i ytterligare tre år. Tidigare har finansiering skett med 50,0 tkr + motsvarande i arbetad tid. Det nya projektet ska finansiering ske med 100,0 tkr. Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet och att medfinansiera projektet med 100,0 tkr att erforderliga medel medtas i respektive års budget.

6 Kommunstyrelsen Ks 122 Dnr Personalekonomisk redovisning Under åren upprättade personalavdelningen årligen en personalekonomisk redovisning för kommunen. Redovisningen har varit efterfrågad och avdelningen kommer återigen att årligen upprätta en personalekonomisk redovisning. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera den personalekonomiska redovisningen till personalavdelningen för revidering. Personalstrateg Frida Proos har reviderat redovisningen så att den baseras på uppgifter från 2009 som jämförs med uppgifter från Bil Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen.

7 Kommunstyrelsen Ks 123 Dnr Motion om uppvärmda gångstråk Från Kjell Midér (S) föreligger motionsskrivelse med förslag att det finns möjligheter att använda fjärrvärmens returvärme för att hålla gångstråken i centrala Smedjebacken is- och snöfria. Bil Kommunfullmäktige beslöt att remittera motionsskrivelsen till kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionsskrivelsen till tekniska kontoret för yttrande.

8 Kommunstyrelsen Ks 124 Dnr High Voltage Valley Ansökan om medfinansering High Voltage Valley är ett klusterinitiativ där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar inom olika områden som är viktiga för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. Konkret handlar samarbetet om forskningsprojekt, utveckling av innovationer och nya företag, utveckling av befintliga leverantörer till elkraftsbranschen samt om att säkerställa branschens behov av kompetensförsörjning. I nuläget driver High Voltage Valley tre projekt; 1. Vidareutveckling av High Voltage Valley 2. Ökad attraktionskraft kring High Voltage Valley 3. SmartGrind Energilager Projekten 1 och 2 avslutas årsskiftet 2010/2011 varför ny finansiering söks för High Voltage Valley:s basfinansiering. Nytt projekt High Voltage Valley en arena för att utveckla morgondagens teknik och företagande inom elkraftteknik En utförlig projektplan har upprättats som beskriver den verksamhet som finansiering söks för åren Projektplanen är uppbyggd kring nedanstående verksamhetsområden: - Kompetensförsörjning - Industriell tillämpning genom ökat samarbete mellan SMF och FoU - Innovationsstöd - Internationalisering - Marknadsföring Projektägare är AB Samarkand2015. Från Smedjebackens kommun ansöks om kronor/år i kontanter under åren , totalt kronor. Detta som medfinansiering till EU projektet High Voltage Valley en arena för att utveckla morgondagens teknik och företagande inom elkraftteknik.

9 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ansökan HIGH Voltage Valley med 150,0 tkr perioden att erforderliga medel medtas i respektive års budget.

10 Kommunstyrelsen Ks 125 Dnr Erbjudande att delta i det nya projekt Bergskraft Bil Genom Projekt Bergskraft Bergslagen har Ljusnarsbergs kommun i samarbete med flera kommuner (bl.a Smedjebackens kommun), län, näringslivet och andra finansiärer under flera år arbetat för utveckling av bergsbruket och relaterade näringar i Bergslagen. Ljusnarsbergs kommun har varit projektägare. Ljusnarsbergs kommun förbereder nu ett nytt Bergskraft projekt för perioden 2011 t.o.m och söker nu kontakt med aktörer som vill vara med och utveckla bergsbrukets möjligheter för hållbar tillväxt. Syftet med det nya projekt Bergskraft är att skapa långsiktig hållbar tillväxt vid både nya och gamla anläggningar inom bergsbruk i Bergslagen. Kommuner och län beräknas finansiera projektet med mellan 6-8 kronor per innevånare och år (maximalt kr/år och deltagande kommun). Kommunstyrelsen beslutar att ej delta i projekt Bergskraft

11 Kommunstyrelsen Ks 126 Dnr Medfinansiering av projekt The cloude resource Framställan föreligger om att medfinansiera projekt The cloude resource med 50,0 tkr perioden Verksamhetsidén är att utveckla ett mellansvenskt (Gävleborg/Dalarna) postproduktions nätverk inom filmklippning, ljudläggning, bildbearbetning och musikbearbetning. Därutöver att ha en resurs som attraherar utanför regionen internationellt och nationellt etablerade företag inom näringen att lägga produktioner på företag etablerade inom regionen. Viktiga aktörer i projektet är bland annat Högskolan Dalarna, Boomtown, Tension Graphics med flera. Kommunstyrelsen beslutar att ej delta i projektet.

12 Kommunstyrelsen Ks 127 Dnr Remiss Utvärdering av energi- och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommuns energi- och klimatstrategi med åtgärdsprogram togs av kommunfullmäktige 23 februari I åtgärdsprogrammet finns ett antal mål som beskriver kommunens viljeinriktning för att minska klimatpåverkan och ett program för hur och när detta ska uppnås. I strategin finns också beskrivet att åtgärdsprogrammet årligen ska följas upp och att revidering ska göras med längsta intervall på fyra år. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att utvärderingen av åtgärdsprogrammet ska sändas ut på remiss. Yttrande ska ha inkommit till miljö- och byggkontoret den 3 september Bil Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande till miljö- och byggnadsnämnden: att användning av fossila bränslen i kommunala fastigheter skall vara borta senast 2012 att kommunens fordon skall drivas med förnyelsebara bränslen eller el senast 2014 att kommunens verksamhet i sin helhet skall miljöcertifieras att kommunen skall ha egen produktion av el från vind, vatten eller biobränsle eldad kraftvärme motsvarande den egna förbrukningen.

13 Kommunstyrelsen Ks 128 Dnr Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Smedjebackens kommun Den kommuntäckande översiktsplanen för Smedjebackens kommun antogs av kommunfullmäktige 18 december Denna är till största delar aktuell och det finns inget behov i dagsläget att revidera hela översiktsplanen. Varje mandatperiod ska dock aktualiteten hos varje kommuns samlade översiktsplanering prövas. Detta är särskilt aktuellt att påskynda i det fall kommunen t.ex. önskar göra tematiska tillägg till översiktsplanen eftersom detta inte går att göra till översiktsplaner som inte är från gällande mandatperiod eller aktualitetsförklarade under gällande mandatperiod. I Smedjebackens kommun är det aktuellt med tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att godkänna aktualitetsförklaring av Smedjebackens kommuns översiktsplan samt att till kommunfullmäktige överlämna bifogat tjänsteutlåtande som grund för beslut angående översiktsplanens aktualitet. Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att dokumentet Aktualitetsförklaring av Smedjebackens kommuns översiktsplan ska med sina kommentarer och kompletteringar ses som en del av Smedjebackens kommuns översiktsplan och att översiktsplanen är i huvudsak aktuell i sin beskrivning av de allmänna intressena och de fysiska förutsättningarna i olika delar av kommunen.

14 Kommunstyrelsen Ks 129 Dnr Rapport om hantering av avtal om den särskilda kollektivtrafiken Region Dalarna har under våren arbetat fram ett underlag för ställningstagande i direktionen och ägarrådet för AB Dalatrafik om hur avtalet med Samres AB och avtalet med transportörerna i den särskilda kollektivtrafiken ska hanteras. Region Dalarnas kollektivtrafikberedning kommer att bereda rapporten och dess rekommendationer på sitt sammanträde den 1 oktober inför ägarrådets möte den 27 oktober. Region Dalarna har skickat ut rapporten så att alla bereds möjlighet att lämna sina synpunkter på rapportens innehåll och rekommendationerna som ges. Synpunkterna ska ha inkommit till Region Dalarna senast Bil Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot hanteringen av avtal om den särskilda kollektivtrafiken.

15 Kommunstyrelsen Ks 130 Dnr Verksamhetsberättelse för konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning 2009 Konsumentvägledare Gunnel Eriksson har upprättat verksamhetsberättelse för konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning Bil Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen

16 Kommunstyrelsen Ks 131 Dnr Investeringsbehov Komhall Fordonsparken som nyttjas av Komhall är i mycket dåligt skick. Fordon har över åren köpts in begagnade för små summor och erforderliga reparationer har till största delen kunnat utföras av deltagarna i verksamheten. Idag är läget att reservdelar till ett par av bilarna inte längre finns att tillgå och en brist på fordon har uppkommit. Behovet av fordon är stort för att kunna transportera deltagare och material ut på olika uppdrag bland annat skogsröjning, städning, gräsklippning. Investeringsbudgeten 2010 inkluderar 200,0 tkr för maskininköp Komhall. Dessa medel har bland annat använts för att köpa en fyrhjuling, slåtteraggregat, vedkap. Med anledning av detta föreligger behov av 300,0 tkr för att kunna köpa fordon. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 300,0 tkr som tillägg till 2010 års investeringsbudget för inköp av fordon till Komhall.

17 Kommunstyrelsen Ks 132 Dnr Förtida utbyte av terminaler Från IT-avdelningen, Christer Granqvist, föreligger följande tjänsteskrivelse: Det kan föreligga ett behov av att byta ut ca 130 terminaler i förtid ( 1. ) Kostnad: tkr Terminalerna finns fördelade på skola och administration: Skola 65 st Administration 71 st ( 1. ) Problembeskrivning. Utbytesbehovet är inte akut men skulle kunna bli det om hotbilden från Internet ändras och det i sin tur leder till att Microsoft sänder ut en säkerhetsuppdatering till våra dataservrar vilket kan medföra att terminalprogramvaran i dessa ca 100 terminaler behöver uppdateras. De terminaler som berörs är 8 år gamla. Tillverkaren har, under sommaren 2010, meddelat oss om att fortsatt underhåll med uppdatering av terminalprogramvara ej längre kommer att tillhandahållas för så gamla terminaler. Berörda terminaler skall enligt plan ha byts ut kvartal Konsekvensbeskrivning Om en säkerhetsuppdatering på kommunservrarna leder till att terminalmiljön analogt måste följa med i uppdateringen så kommer ovan beskrivna terminaler att sluta fungera helt. Att låta bli en sådan säkerhetsuppdatering av kommunservrarna av den orsaken skulle innebära att hela kommunkoncernens IT-miljö (600 datorer) skulle exponeras för en risk med allvarliga konsekvenser som följd till exempel: - dataintrång - informationsförlust - bristande sekretess - nedsatt serviceförmåga i verksamheter - internationell, kriminell aktivitet maskeras i och utgår från kommunens servrar

18 Kommunstyrelsen Forts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfulläktige beslutar att anvisa 450,0 tkr för byte av terminaler genom tillägg i 2010 års investeringsbudget.

19 Kommunstyrelsen Ks 131 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2010:24 Budgetförutsättningar för åren :25 Sommarjobbsatsning :26 Fullmäktiges val av revisorer 2010:27 Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2010:28 Mätningskungörelsen upphör att gälla den 30 juni :29 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:30 Lönepolitiskt grundarbete för en god tillämpning av Löneavtalen (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:31 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök 10-med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:32 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök10-med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 10 (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:33 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök 10-med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:34 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök 10-med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:35 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare-pan 10-med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr )

20 Kommunstyrelsen Forts. 2010:36 Arbetsdomstolens dom nr 35 om avräkning av semesterdagar då arbetstagaren har rätt till ledighet med tillfällig föräldrarpenning enligt föräldraledighetslagen. Också fråga om vilka preskriptionsregler som ska tillämpas (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:37 Sotningsindex :38 Omsorgsprisindex för :39 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.-hök T- med AkademikerAlliansen (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:40 Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/ :41 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år :42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/ :43 Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse med mallar för lokalt kollektivavtal (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:44 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. -BEA-med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2010:45 Geodatasamverkan-Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter 2010:46 Timbelopp för LASS år :47 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor 2010:48 Barn som misstänks för brott 2010:49 Beloppsjustering i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Kommunstyrelsen 2010-02-09

Kommunstyrelsen 2010-02-09 Kommunstyrelsen 2010-02-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-03

Kommunstyrelsen 2013-09-03 Kommunstyrelsen 2013-09-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Kjell Midér (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28

Kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktige 2014-04-28 Plats och tid Fritidsgården, Morgårdshammar klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-04

Kommunstyrelsen 2012-09-04 Kommunstyrelsen 2012-09-04 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.40 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Helena Andersson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-06

Kommunstyrelsen 2009-10-06 Kommunstyrelsen 2009-10-06 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-04-22

Kommunfullmäktige 2013-04-22 Kommunfullmäktige 2013-04-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-14.05. Ajournering: 11.55-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande Birgitta Siljelöf

Läs mer