Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11"

Transkript

1 Årsrapport Kunskapsskolan 2010/11

2 Kunskapsskolans skolor drivs efter ett gemensamt pedagogiskt program för personligt utformad utbildning. Det har visat sig framgångsrikt och idag har vi 33 skolor i Sverige. Dessutom finns systerskolor i England och USA. Vår affärsidé är att driva en kedja av friskolor som tillämpar ett gemensamt arbetssätt. Orden kedja och gemensamt är viktiga. Det ger oss möjlighet att överföra kunskap och uppnå en mycket hög pedagogisk kvalitet genom att kontinuerligt dra lärdomar av och sätta ambitionen utifrån de skolor inom företaget som lyckas bäst. Kunskapsskolan har fyra övergripande mål, som vi vet tillsammans skapar den bästa skolan. Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen i vissa storstäder stadsdel och för gymnasiet för de program vi tillhandahåller inom relevant geografiskt område. Sveriges mest nöjda elever och föräldrar. Sveriges bästa och mest nöjda lärare. Långsiktigt uppvisa en positiv marginal om 5-7 procent. Framgång mäter vi på olika sätt. De samlade resultaten bildar Kunskapsskolans årliga kvalitetsrapport som jag här har glädjen att överlämna ett sammandrag av till dig i form av vår årsrapport. På grundval av den har vi diskussioner mellan alla lärare och chefer och bestämmer vad vi ska förändra och jobba hårdare med. I år kan vi konstatera att våra skolor befäster sin position bland Sveriges allra bästa. Våra elever, lärare och föräldrar är överlag mycket nöjda med sin skola och rekommenderar den gärna till andra. Tyvärr kan vi inte med säkerhet säga hur vi förhåller oss till andra skolor, eftersom de flesta inte mäter detta. Vi når inte riktigt upp till våra ekonomiska mål, men vår marginal är positiv och långsiktig. I år har det möjliggjort att vi kan satsa extra på våra skolors IT-struktur, utveckling av Kunskapsporten och löneökningar utöver avtal, för de allra duktigaste lärarna. I den här rapporten kan du hitta mer om våra resultat vad vi gjort bra och vad vi anser att vi måste göra bättre under det innevarande året. Det är så vi tror man måste jobba för att varje dag bli lite bättre än igår. Men allt kan förstås inte mätas i siffror. Varje elev är unik. Och det förtroende som våra elever och deras familjer har givit oss, att ge dem den bästa starten på livet, fyller alla oss på Kunskapsskolan med ödmjukhet, stolthet och beslutsamhet. Per Ledin VD Kunskapsskolan PS. Dina synpunkter och reaktioner är ovärderliga för vårt ständiga förbättringsarbete. Du får gärna höra av dig till mig på DS 2 Kunskapsskolan 2010/2011

3 Högst betyg Meritvärdet på grundskolan är fortsatt stabilt och högt på 237 poäng (239p VT10, 236p VT09) och ligger fortsatt högt över genomsnittet i riket på 209 p (VT10). Beräknat Salsa är +11 (baserat på Salsa VT10). Utfallet är också över genomsnittet i de kommuner där Kunskapsskolan finns (219 p VT10). 12 av 21 grundskolor (VT10 13 av 21) har nu positionen högst betyg i kommunen/stadsdelen. 16 av 21 skolor (VT10 19 av 21) ligger på topp-två-placering. Betygsresultaten för gymnasiet har förbättrats på både Naturvetenskaps- och på Samhällsvetenskapsprogrammet. På Naturvetenskapsprogrammet har andelen elever med slutbetyg ökat till 91% (+9). På Samhällsvetenskapsprogrammet ökar andel elever med slutbetyg till 90% (+10). Kunskapsskolan 2010/2011 3

4 Meritvärde Salsa, meritvärde % Betyg i alla ämnen % Gymnasiebehörighet Grundskolan Meritvärde Meritvärdet är 237 poäng (-2), att jämföra med rikssnitt på 209 poäng (VT10). Kunskapsskolan har högst betyg i kommunen/stadsdelen på 12 av 21 grundskolor med avgångselever. 16 av våra 21 skolor ligger på topp-två-placering. Av våra 21 skolor med avgående år 9 presterar 17 skolor ett positivt utfall av modellberäknat Salsa för Meritvärde, sammanlagt +11. Genomsnittligt meritvärde Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för en elev är 320 poäng. Andel godkänt i alla ämnen Andelen elever som erhållit godkänt betyg i alla ämnen är 90% (+2), att jämföra med rikssnitt på 77% (VT10). Detta är en ökning för femte året i rad. Av våra 21 skolor med avgående år 9 presterar 18 skolor ett positivt utfall av modellberäknat Salsa för Betyg i alla ämnen. Gymnasiebehörigheten Andel elever med gymnasiebehörighet* ligger fortsatt stabilt på en hög nivå på 97% (+1), att jämföra med rikssnitt på 88% (VT10). Andelen VG+MVG i basämnena Andelen VG+MVG i basämnena är i stort sett oförändrad. Utfallet VG+MVG i Engelska ligger 15%-enheter över genomsnittet i riket (59% VT10), i Matematik 3%-enheter över genomsnittet i riket (41% VT10) och i Svenska 13%-enheter över genomsnittet i riket (54% VT10). Överensstämmelsen med nationella prov Andelen VG+MVG samt andel som ej når målen på de nationella proven i basämnena ligger oförändrade i Svenska och Engelska, men försämras i Matematik. Skillnaderna mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen är små i Engelska och Svenska. Fyra skolor har en avvikelse på >15%-enheter förbättrade betyg i Svenska jämfört med nationella prov för andelen VG+ MVG. I Matematik är skillnaderna mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen stora, främst vad gäller andelen som ej når målen. Fjorton skolor har en stor avvikelse på >15%-enheter förbättrade betyg jämfört med nationella prov för andel som når målen. Resultaten i Matematik är i nivå med riket och det är fortfarande en för stor andel elever som ej når målen. Förbättrade utbildningsresultat i Matematik är därför ett prioriterat område i 11/12 år verksamhetsplan. Nationella prov-resultat finns också för tredje året i NO-ämnena. Andelen VG+MVG förbättras i Fysik och Biologi, men försämras i Kemi. Bakom skillnader mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen kan det på skolnivå finnas stora avvikelser på elevernas individuella resultat. SALSA SALSA är ett analysverktyg som ger oss möjlighet att göra jämförelser mellan skolors utbildningsresultat i olika socioekonomiska områden. De bakgrundsfaktorer som ligger till grund för framtagandet av det modellberäknade värdet på betygsresultaten är: Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå Andelen pojkar av avgångseleverna Andel avgångselever födda utomlands Andel avgångselever som är födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. SALSA tar fram ett modellberäknat värde för skolors betygsresultat avseende på andel elever som uppnått målen genomsnittligt meritvärde SALSA-värdet är skillnaden mellan det faktiska och det förväntade betygsresultatet. Om SALSA-värdet är 0, betyder det att skolan har uppfyllt det förväntade. Ett positivt Salsa-värde innebär att man har en god förvaltning av elevernas förväntade prestationer. 4 Kunskapsskolan 2010/2011 * Godkänt i Svenska, Engelska och Matematik. Fr.o.m. 11/12 gäller två nya gymnasiebehörigheter.

5 Gymnasiet Gymnasiets huvuduppdrag är att alla elever skall genomgå en fullständig gymnasieutbildning och också bli behöriga för fortsatta studier. Detta innebär i praktiken att eleven både har fått slutbetyg och högskolebehörighet. Detta mått kan sägas motsvara grundskolans mätvärde Betyg i alla ämnen. Andel slutbetyg Betyg sätts i gymnasiet efter varje genomförd kurs. På gymnasiet är även IG ett betyg. Satta betyg utvärderas när eleverna avslutat gymnasiestudierna efter tre år. Förhållandevis många elever hoppar av, eller avslutar inte, sina gymnasiestudier i den svenska skolan. Därför är det relevant att mäta skolans förmåga att få eleverna igenom gymnasiet. Det mäts som andelen som erhåller ett slutbetyg. För att få slutbetyg måste en elev ha fått kursbetyg i alla kurser som ingår i elevens studieplan. Dessutom måste eleven ha genomfört ett godkänt projektarbete. På Naturvetenskapsprogrammet tangerar Kunskapsgymnasiet rikssnitt för andel elever med slutbetyg för kommunala skolor (91%, 2010) och presterar över rikssnitt för fristående skolor (87%, 2010). På Samhällsvetenskapsprogrammet ligger vi med 90% strax över rikssnitt för kommunala skolor (87%, 2010) och över rikssnitt för fristående skolor (82%, 2010). Spridningen mellan våra skolor fortfarande stor. Andel elever med slutbetyg är fortsatt i fokus och att framöver få fler att gå ut med slutbetyg är viktigt, i kombination med att samtidigt behålla/ höja betygspoängen. (93% respektive 91%, 2010) på Samhälle med vårt utfall på 95%. Genomsnittlig betygspoäng De betyg som erhålles på respektive kurs viktas och en vägd genomsnittlig betygspoäng erhålles (10 = vägt genomsnitt på Godkänd, 15 = vägt genomsnitt på Väl godkänd och 20 = vägt genomsnitt på Mycket väl godkänd). Den genomsnittliga betygspoängen för Natur är 16,1 poäng, vilket är strax under rikssnitten för kommunala och fristående skolor (16,2 respektive 16,5 p, 2010). För Samhälle är betygspoängen 15,1 poäng vilket tangerar rikssnittet för både kommunala och fristående skolor (14,9 respektive 15,1 p, 2010). Kvalitetsfaktor I syfte att hitta ett sammanvägt betygsvärde har ett eget nyckeltal för gymnasiet utformats kvalitetsfaktorn. Det multiplicerar andelen slutbetyg med andelen högskolebehöriga med betygspoängen. Enkelt uttryckt kan sägas att betygspoängen skrivs ner med andelen som inte får slutbetyg och andelen som inte erhåller högskolebehörighet. På Natur ligger Kunskapsgymnasiets kvalitetsfaktor på 13,8, vilket är över fjolårets 12,7. Det är något under rikssnitt för kommunala skolor (14,2), men tangerar rikssnitt för friskolor (13,8). På Samhälle ligger kvalitetsfaktorn på 12,9, vilket också det är en förbättring jämfört med fjolårets 12,0 och över rikssnitt för kommunala och fristående skolor (12,0 respektive 11,3 2010). Poäng Kvalitetsfaktor, Natur Poäng Kvalitetsfaktor, Sam Andel högskolebehörighet Alla elever som genomför sina gymnasiestudier blir inte högskolebehöriga. Eftersom både Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet är studieförberedande är det relevant att mäta hur många som verkligen blir högskolebehöriga. Det mäts som andelen högskolebehöriga och beräknas på andelen av dem som fått slutbetyg (se ovan) som uppnått lägst Godkänt på 90% av poängen (2500; kärn- och karaktärsämnen och projektarbete kan inte väljas bort). En skola kan alltså ha en låg andel som får slutbetyg och samtidigt ha 100% högskolebehörighet. Vi ligger under rikssnitt för kommunala skolor och fristående skolor (båda 96%, 2010) vad gäller andel högskolebehöriga elever på Natur med vårt utfall på 94%. Vi ligger över rikssnitt för kommunala och fristående skolor Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen i vissa storstäder stadsdel och för gymnasiet för de program vi tillhandahåller inom relevant geografiskt område. Varför? Vi har ett arbetssätt som skiljer sig från andra skolors, en annan typ av organisation och är ett privatägt välfärdsföretag. Vi måste bevisa att vårt arbetssätt fungerar, att det leder till bättre kunskapsresultat och betyg som vi också kan försvara på nationella prov. Var står vi idag? Meritvärdet i grundskolan är högt och stabilt. Vi har högst betyg i kommunen på 12 av 21 grundskolor. Vi överpresterar +11 poäng i förhållande till Salsa och försvarar betygen i de nationella proven. Och vi blir bättre och bättre på gymnasiet med Natur i klass med genomsnittet och Samhälle över detsamma. Vad gör vi? Vi arbetar hårt för att höja Matematikbetygen och vi utvecklar vår betyg- och bedömarkompetens hos lärarna. Kunskapsskolan 2010/2011 5

6 Sveriges mest nöjda elever och föräldrar Elevernas nöjdhet har ökat med 5 %-enheter på grundskolan och är oförändrat hög på gymnasiet. Föräldrarna i grundskolan är 2 %-enheter mer nöjda än i fjol. Varje år i mars genomförs en enkätundersökning på alla våra skolor i vilken samtliga elever, föräldrar och medarbetare får möjlighet att bedöma Kunskapsskolans verksamhet utifrån ett stort antal frågor. Enkäterna är ett viktigt verktyg i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Resultaten redovisas som summan av svarsalternativ till 4 och 5 på en femgradig skala. Elevenkäten Andelen grundskoleelever som gärna rekommenderar sin skola har ökat med 5 %-enheter sedan i fjol. Andelen grundskoleelever som trivs på sin skola har ökat med ca 4 %-enheter. Dessutom har även frågorna Min handledare utformar PH-samtalet* efter mig och mina behov, Kunskapsporten är till nytta för mig i mina studier och Jag tycker om Kunskapsskolans/Kunskapsgymnasiets arbetssätt utvecklats positivt med 2-3 %-enheter på grundskolan. Resultatet på SKL:s tre NKI-frågor (Nöjd Kund Index) Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara, Tänk dig en perfekt skola! Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? och Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med skolan och dess undervisning? har också förbättrats. Dessutom har resultatet på frågan Skolmaten är bra gått upp 1 %-enhet. På gymnasiet kan vi notera en svag positiv förändring eller oförändrat resultat på loggboksfrågan, rekommenderarfrågan och trivselfrågan samt en säker positiv utveckling på två av de tre NKI-frågorna och frågan om man är nöjd med elevrådet. Den största nedgången på grundskolan och den näst största nedgången på gymnasiet har skett på frågan Det är enkelt att hitta en lärare när jag behöver hjälp (-6 respektive -10 %-enheter). Den största nedgången på gymnasiet har skett på frågan Jag har personliga veckomål (-11 %-enheter). Både organisationsfrågor och att säkra att alla gymnasister har mål i alla kurser tas upp i skolornas verksamhetsplaner för 11/12. Rekommendationer driver rykte och efterfrågan På de skolor som har högst nöjdhet, och ofta även högst betyg, anger en majoritet av föräldrarna att de första gången hört talas 6 Kunskapsskolan 2010/2011 * Personligt handledningssamtal

7 om Kunskapsskolan efter rekommendationer från andra föräldrar. På samma skolor rekommenderar också över 90% av föräldrarna gärna Kunskapsskolan till andra föräldrar. Rekommendationer driver m.a.o. mycket starkt efterfrågan, beläggningen och därmed intäkterna samt Kunskapsskolans ekonomiska resultat. Eleven måste uppleva såväl arbetssättet, lärarna, organisationen och möjlighet till elevinflytande som bra för att rekommendera skolan. 76% av eleverna tycker att skolan har bra lärare, vilket är oförändrat (~1%) från i fjol. Andelen elever som tycker att de kan få arbetsro i skolan har ökat med 3 %-enheter. Arbetsron på aggregerad nivå handlar dels om upplevelsen av lärarna och deras tillgänglighet samt förmågan att organisera lokalerna och verksamheten på ett effektivt sätt men också om den allmänna stämningen och trivseln på skolan. Resultatet på frågan Jag tycker att jag har nytta av de personliga handledningssamtalen är oförändrat sedan i fjol. Dock har resultatet sjunkit med 5 %-enheter på gymnasiet. Nyttan av PH-samtalen korrelerar främst med frågan om handledaren utformar samtalet efter eleven och elevens behov. Andelen elever som anser att de brukar nå sina veckomål är 4 %-enheter lägre i år. Precis som i fjol finns samband som bekräftar att frågan kan undersöka hur väl målstyrningen fungerar då frågan samvarierar med frågan om eleven är nöjd med inflytandet som den har över skolarbetet, om man får den hjälp man behöver för att nå målen och om man hittar ställen att arbeta effektivt på i skolan och om man tycker om Kunskapsskolans arbetssätt. Skolorna lägger stort fokus på ökad lärartillgänglighet i sina verksamhetsplaner för 11/12. Föräldraenkäten Hur stort söktryck en skola har och vilken beläggning den därmed får styrs allra mest av skolans rykte. Ryktet påverkas i sin tur till stor del av elevers och föräldrars vilja att rekommendera skolan. Rekommendation är det yttersta beviset på att man är nöjd med sitt barns skola och således den fråga som på tydligast sätt visar nöjdhet. Andelen föräldrar som gärna rekommenderar skolan ligger i år på 79%, vilket är oförändrat från förra året. Föräldrarnas benägenhet att rekommendera skolan är något högre än elevernas. Det är tydligt att de föräldrar som upplever att arbetssättet är positivt för barnets utveckling och lärande har en högre vilja att rekommendera. Även uppfattningen om lärarna och handlingskraft vid problem är viktigt för att man ska rekommendera skolan. Andelen föräldrar som anser att deras barn trivs i skolan, tror att arbetssättet bidrar till en positiv personlighetsutveckling för deras barn, tycker att de har en bra dialog kring deras barns terminsmål på utvecklingssamtalet och anser att det finns tydliga regler kring hur eleverna ska uppföra sig i skolan har ökat med 3 %-enheter. Andelen föräldrar som gärna rekommenderar Kunskapsskolan till andra föräldrar har ökat med 2 %-enheter. Det har även frågorna Jag tycker att jag har bra möjligheter att löpande följa mitt barns studier, Kunskapsskolan erbjuder en trygg miljö för mitt barn och Kunskapsskolan ger mitt barn bra förutsättningar att klara sig i framtiden. Den största nedgången har skett på tre lärarrelaterade frågor: Lärarna ger mitt barn tillräcklig hjälp och stöd -9 %-enheter, Mitt barn har tydliga strategier för hur terminsmålen ska uppnås -8 %-enheter och Kunskapsskolan har bra lärare -6 %-enheter. Skolorna lägger ett stort fokus vid ökad lärartillgänglighet i sina verksamhetsplaner för 11/12. Svarsfrekvensen har gått upp i elevenkäten (grundskolan 94%: +1 %-enhet resp. gymnasiet 88%: +2 %-enheter), men ner i föräldraenkäten (57%; -15 %-enheter). Ändrade svarsalternativ I år har den femgradiga svarsskalan, som används i majoriteten av frågorna i alla tre enkäter, formulerats på ett nytt sätt: Tidigare svarsskala Ny svarsskala Instämmer helt 5 = Instämmer helt Instämmer delvis 4 Tveksam 3 Instämmer delvis inte 2 Instämmer inte alls 1 = Instämmer inte alls Resultatet av förändringen har analyserats noga och tidigare års resultat har justerats pro forma för att ge jämförbarhet. Svarsalternativen på SKL:s Nöjd Kund Index-frågor har inte ändrats. Sveriges mest nöjda elever och föräldrar. Varför? Vi har ett arbetssätt som skiljer sig från andra skolors. Vi måste bevisa att det leder till nöjda kunder - föräldrar och elever - som rekommenderar oss till andra. Var står vi idag? Vi har en hög nöjdhet. Vi vet vad som skapar nöjdhet. Men vi har hittills inte lyckats implementera det fullt ut på alla skolor. Vad gör vi? Ständiga små förbättringar av alla delar av arbetssättet, men främst kompetensutveckling i personlig handledning och fortsatt utveckling av Kunskapsporten. Förbättrad rektors- och lärarrekrytering. % Rekommenderar, elever % Rekommenderar, föräldrar Kunskapsskolan 2010/2011 7

8 Behörighet, grundskolan Sveriges bästa och mest nöjda lärare Andelen behöriga lärare ökar men är fortfarande lägre än i den kommunala skolan. 86% av Kunskapsskolans medarbetare rekommenderar företaget till andra. Behörighet, gymnasiet Könsfördelning Medarbetare Vid räkenskapsårets (2010) slut uppgick antalet medarbetare till 859 (839). Medelantal heltidsarbetande uppgick under året till 792 (776). Behöriga lärare Vi eftersträvar att alla lärare ska ha full formell behörighet att undervisa i de ämnen de undervisar i. Ibland får vi emellertid inga sökande som har den formella behörigheten till lediga tjänster och det är ofta svårt att hitta behöriga lärare till visstidsanställningar t.ex. för att ersätta föräldralediga lärare. De flesta grundskolor har 87% formellt behöriga lärare (median; genomsnitt 78%), 10% med högskoleutbildning inkl. pedagogik, 4% med högskoleutbildning utan pedagogik, 3% som inte redovisat sin behörighet och 4% obehöriga. Genomsnittet för kommunala grundskolor var 86,5% och för friskolor 67,4%. Kunskapsgymnasierna, inkl. Internationella Kunskapsgymnasiet som har många lärare med utländsk lärarexamen, har 80% formellt behöriga lärare, 8% med högskoleutbildning inkl. pedagogik, 4% med högskoleutbildning utan pedagogik, 3% som inte redovisat sin behörighet och 5% obehöriga. Jämförande statistik för studieförberedande program på kommunala skolor saknas. I en jämförelse mellan elevnöjdhet (rekommenderar) och lärarbehörigheten mellan skolorna framträder ett tydligt samband mellan hög andel behöriga lärare och goda enkätresultat. 8 Kunskapsskolan 2010/2011

9 Personalomsättning Den genomsnittliga personalomsättningen för tillsvidareanställda var under verksamhetsåret 14%. Utvecklingen av medarbetarna är en av de mest värdedrivande aktiviteterna och nödvändig på de skolor som inte presterar positiva Salsavärden, goda studieresultat, hög nöjdhet och därmed rekommendationer och hög efterfrågan. Den genomsnittliga personalomsättningen på de skolor som gör det, var under verksamhetsåret knappt 10%. Sjukfrånvaro Under verksamhetsåret har sjukfrånvaron uppgått till 3% (2,9%) av total arbetstid, varav 1% (1%) avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron för kvinnliga respektive manliga lärare utgjorde 3,8% (4,2%) och 1,8% (1,9%) av respektive grupps sammanlagda arbetstid under perioden. Rekommenderar Den viktigaste frågan i medarbetarenkäten är frågan om medarbetaren rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. På motsvarande sätt som ryktet elevernas och grundskoleföräldrarnas vilja att rekommendera skolan är centralt för tillströmningen av nya elever, hög beläggning och intäktsgenereringen, är denna medarbetarenkätsfråga central för vår förmåga att behålla lärarna. Frågan korrelerar i sin tur starkast med medarbetarnas trivsel. I år visar korrelationsanalysen tydligt att chefen har en mycket stor betydelse för medarbetarnas trivsel, vilket vi i fjol endast kunde se när vi tittade på grundskolan separat. Både viljan att rekommendera och trivseln ökar med +2 %-enheter sedan i fjol. lärargruppen blir för stor så minskar kontinuiteten och det blir svårare att klara kvaliteten. Den genomsnittliga anställningstiden är ett annat mått på personalomsättningen. Den bör öka varje år. Skolor med hög kontinuitet i lärargruppen och en genomsnittlig anställningstid om fem år eller mer klarar kvaliteten bättre. Sambandet mellan längre genomsnittlig anställningstid och hög elevnöjdhet är tydligt. Skolor med längre genomsnittlig anställningstid har högre elevnöjdhet. Sambandet mellan kortare genomsnittlig anställningstid och låg elevnöjdhet är inte lika starkt. Sambandet mellan längre genomsnittlig anställningstid och ett positivt Salsa meritvärde förädlingsvärdet är tydligt, om än inte lika tydligt som med elevnöjdheten. Detsamma gäller Salsa för betyg i alla ämnen. För andelen elever som får betyg i alla ämnen är sambandet också starkt, om än svagare än med Salsa meritvärde. Skolor med längre genomsnittlig anställningstid har högre Salsavärde. Sambandet mellan kortare genomsnittlig anställningstid och lågt Salsavärde merit eller andel elever som får betyg i alla ämnen är inte lika starkt. % Personalomsättning % Sjukfrånvaro Rekommenderar, medarbetare Värdedrivande faktorer En analys av de viktigaste nyckeltalen visar att de skolor som har högst elev- och föräldranöjdhet har en lärarbehörighet som är 86% eller mer, en personalomsättning under 12%, en andel visstidsanställda under 30% och en genomsnittlig anställningstid på lärarna över fem år. Mellansegmentet skolor har en behörighet över 76%, en personalomsättning under 12%, en andel visstidsanställda under 24% och en genomsnittlig anställningstid på lärarna under fem år. Skolorna med lägre elev- och föräldranöjdhet har en ännu större spridning av lärarbehörigheten, en personalomsättning över 20%, en andel visstidsanställda över 19% och en genomsnittlig anställningstid på lärarna under fem år. Det är m.a.o. alltid bra för kvaliteten med en hög lärarbehörighet, låg personalomsättning och låg andel visstidsanställda. Om förändringarna i Sveriges bästa och mest nöjda lärare Varför? För att lärarna är viktigast. Det är de som gör jobbet. Det visar all forskning! Var står vi idag? Vi har kommit relativt långt i utvecklingen av en tydlig personalledning, ämneslagen sätter mål för sitt arbete och vi fördelar de årliga lönerevisionerna efter en prestationslönemodell på grundskolan. Vad gör vi? Arbetar med värdet av att behålla lärarna länge, faran med för hög personalomsättning och hur andelen visstidsanställda och vikarier ska kunna begränsas. Kunskapsskolan 2010/2011 9

10 Antal elever 5-7% rörelsemarginal Den ekonomiska utvecklingen är stabil och nettomarginalen 4,4%. Verksamhetens omfattning kan jämföras med skolverksamheten i Sveriges femte största kommun, Linköping, i motsvarande segment. Räkenskapsåret 2010 jämförs med det förkortade räkenskapsåret juli-december / mån Mkr Omsättning / mån Mkr Resultat Omsättning och resultat Periodens nettoomsättningen uppgick till 767,7 mkr (361,2). Periodens resultat före avskrivningar uppgick till 75,9 mkr (34,2). Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 44,3 mkr (15,2). Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 31,5 mkr (18,2) och av- och nedskrivningar uppgick till 30,4 mkr (14,4) varav 1,1 mkr (0,5) avser goodwillavskrivning. Investeringar har gjorts i det pedagogiska konceptet samt IT-utrustning och möbler i existerande och nya skolor. Ägarförhållanden Kunskapsskolan i Sverige AB är ett onoterat bolag som till 100% ägs av Kunskapsskolan Education Sweden AB, vars största ägare är Peje Emilsson med bolag och familj (63%). Investor AB, som kontrolleras av Wallenbergstiftelserna, är näst största ägare (33%). Båda dessa ägare står för långsiktigt stabilt och ansvarsfullt ägande. Som en svensk koncern betalar Kunskapsskolan skatt i Sverige. Resultaträkning (tkr) (6 mån) Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Totala intäkter / mån 2010 Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader % Nettomarginal Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter 26 3 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat / mån 2010 Årets resultat Kunskapsskolan 2010/2011

11 Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag / / / / /05 (6 mån) Totala intäkter, tkr Resultat före avskrivningar, tkr Periodens resultat, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet 39,2% 33,2% 29,2% 24,3% 25,4% 32% 28% Rörelsemarginal 5,8% 4,2% 6,2% 3,8% 3,4% 3,4% 1,8% Nettomarginal 4,4% 5,3% 6,2% 3,5% 3,4% 3,4% 1,8% Vinst Kunskapsskolans intäkter består av kommunal skolpeng. Kostnaderna utgörs av personal, lokalhyra, läromedel, IT, skolmåltider, marknadsföring m.m. Verksamhetens överskott vinst genereras i första hand genom ett högt kapacitetsutnyttjande, i praktiken hög beläggning på skolorna. Hög efterfrågan och hög beläggning uppnås endast genom hög kvalitet och gott rykte. Intäktssynergier eftersträvas genom användande och fortsatt utveckling av ett gemensamt utbildningskoncept, mellan Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor när de egna grundskoleeleverna väljer Kunskapsgymnasiet samt när det goda ryktet sprids från en skola till en annan. Vinst genereras i andra hand genom kostnadskontroll, långt utvecklade nyckeltal och kostnadssynergier genom de stordriftsfördelar som kedjeformen skapar inom utveckling av pedagogik och utvärdering, kompetensutveckling, lokalhantering, marknadsföring och administration. Vinsten har hittills överförts i ny räkning d.v.s. återförts till verksamheten för investeringar i läromedel, IT och nya skolor. Långsiktigt uppvisa en positiv marginal om 5-7 procent Varför? Vinst är ett mått på framgång i de tre andra målen. Vinst skapar kapital för återinvestering i kompetensutveckling, Kunskapsporten och IT-system. Var står vi idag? Vi pendlar runt 4-5% i nettomarginal, före skatt. Vad gör vi? Försöker öka efterfrågan och beläggning på de skolor som inte är fulla, för att förbättra marginalen något, för att kunna återinvestera mer i kompetensutveckling, Kunskapsporten och IT-system. Kunskapsskolans övergripande strategier Målstyrd verksamhet Tydliga och väl kommunicerade mål för såväl elevernas som medarbetarnas arbete. Gemensamt utbildningskoncept Användande och fortsatt utveckling av ett gemensamt utbildningskoncept med personligt utformad utbildning mot tydliga kunskapsmål, personlig handledning och kontinuerlig uppföljning av måluppfyllelse, uttalade kvalitetsmål för lärarkompetens och elevernas utbildningsresultat, unika läromiljöer samt ett stort inslag av moderna ITbaserade läromedel. Stordriftsfördelar i balans med lokal tillämpning Maximalt utnyttjande av de stordriftsfördelar som kedjeformen skapar inom utveckling av pedagogik och utvärdering, kompetensutveckling, lokalhantering, marknadsföring och administration kombinerat med ett starkt lokalt resultatansvar. Systematisk expansion Kodifiering av erfarenheter kring förhandlingar om ersättningsnivåer, rekrytering, marknadslansering och fastighetsprojektering för att minska resurs- och tidsåtgång vid nyetableringar. Kunskapsskolan 2010/

12 En personligt utformad utbildning Alla människor är olika och lär på olika sätt och i olika takt. Därför har Kunskapsskolan utvecklat ett eget arbetssätt en personligt utformad utbildning som utgår ifrån elevens personliga betygsmål i 9:an respektive gymnasiets kurser. Betygsmålen bryts ner i terminsmål och göra-mål för den kommande veckan. Alla elever får varje vecka individuell coachning av en personlig handledare i ett personligt handledningssamtal. Eleven coachas i sin planering och utvecklingen av de egna lärstrategierna. Dessutom säkras betygsmåluppfyllelsen. Handledaren kontrollerar även elevens planering för arbetet varje dag. Varje elev skapar ett eget personligt veckoschema utifrån skolans utbud av olika lärarledda fora och sina egna göra-mål. Vi bryr oss om resultatet, att eleven når sina betygsmål, trivs och utvecklar sin studieteknik. Det är det viktiga inte att alla elever gör allt på samma sätt, samtidigt och i samma takt. Box , Stockholm. Tel Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Kunskapsskolan startade år 2000 och har idag 25 grundskolor och åtta gymnasier, 900 medarbetare och elever. Stockholm, Oktober 2011

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013 / 2014

Kvalitetsrapport 2013 / 2014 Kvalitetsrapport 2013 / 2014 Om oss För fjorton år sedan startade vi Kunskapsskolan med ambitionen att bli Sveriges bästa skola. Vi ville förändra den traditionella skolan där många elever fick samma undervisning

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner

Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner. Lärarförbundet utser Sveriges 16 bästa skolkommuner Sammanfattning av olika bedömningar av Sveriges skolkommuner Sammanställning och kommentarer är gjorda av Christer Johansson, Skolrådets ordförande Nödingeskolan Flera org. gör rangordningar, bl a Lärarförbundet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013

Bäckadalsgymnasiets elevresultat 2009--2013 Bäckadalsgymnasiets elevresultat 29--213 Den som snabbt vill skapa sig en bild av Bäckadalsgymnasiets elevresultat hittar nedan uppgifter angående skolans resultat över tid. Resultaten presenteras genomgående

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB

2006 Elnät. Göteborg Energi Nät AB DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 2006 Elnät Göteborg Energi Nät AB Checksumma: FF-DB-99-F3 2013-09-10 08:04 1 / 28 DiarieNr: 2007-01731 OrganisationsNr: 556379-2729 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6

Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Resultat vårterminen 2011... 6 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Rapportens syfte och bakgrund... 4 Metoder... 5 Uppgifter om resultaten i Malmö kommuns skolor... 5 Uppgifter om resultaten i fristående skolor i Malmö kommun...

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-02-20 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Grundskola 2013 2014-03-25 2 (6) Grundskoleenkät 2013 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor redovisar ett

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer