VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1"

Transkript

1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 460, textläsning ur Luk. 7 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 136 Konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört, 12/15. John Åsvik utsågs till vice ordförande för mötet. Val av två protokolljusterare 137 Förslag: Till protokolljusterare väljs Gunborg Sjöberg och John Åsvik. Till protokolljusterare valdes Gunborg Sjöberg och Olle Victorzon. Godkännande av föredragningslistan 138 Föredragningslistan godkändes. Protokoll från Direktionen för barnverksamheten 139 Protokoll från barnverksamhetens sammanträde 2/2013, läggs fram. Protokoll från missionsdirektionen 140 Protokoll från missionsdirektionens sammanträde 5/2013, läggs fram. Protokoll från diakonidirektionen 141 Protokoll från diakonidirektionens sammanträde 4/2013, läggs fram. Beslutsförslag: Församlingsrådet behandlar 39, 40 och 41. Församlingsrådet omfattade beslutsförslaget.

2 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ Protokoll från Sundom kapellråd 142 Protokoll från Sundom kapellråds sammanträden och läggs fram. Rådplägningsdagar för kyrkans diakoni och fostran i Helsingfors 143 Årligen ordnas rådplägningsdagar för barn- och ungdomsarbetet i Borgå Stift. I år arrangeras dagarna tillsammans med diakonin. Rådplägningsdagarna är ett viktigt forum som ger inspiration och stöd i arbetet. Från ungdomsbyrån önskar Hanna Östman och Sofia Böckelman delta. Böckelman sitter med i planeringsgruppen för de gemensamma rådplägningsdagarna. De totala kostnaderna för rådplägningsdagarna är I deltagaravgiften (totalt 580 ) ingår kost och logi. Resan till och från Helsingfors (2 x 430 km) görs med kleinbussen (0,30 /km). Resan med samfällighetens kleinbuss uppgår till 258,- och denna summa fördelas enligt antal resenärer mellan diakonin och ungdomsarbetet. Böckelman åker i egenskap av prosteriungdomsarbetsledare till Helsingfors dagen innan med tåg, eftersom KCSA kallat prosteriungdomsarbetsledarna till möte. För rådplägningsdagarna anhålls om dagtraktamenten för 3 dygn, enlig följande 8.10 heldagtraktamente halvt dagtraktamente heldagtraktamente 36 Totalt 90 Kostnader för rådplägningsdagarna bör tas från ungdomsarbetets medel ( ) samt från juniorarbete ( ). Kostnader Deltagaravgifter, kost och logi 580,- (290 /pers.) Dagtraktamenten 180,- (90 /pers.) Reseersättning (kleinbussen) 100,- Reseersättning tåg 68,- (Böckelmans resa till H:fors 7.10) Övernattning (7-8.10) 100,- Totala kostnader 1028 Beslutsförslag: Församlingsrådet godkänner att Hanna Östman och Sofia Böckelman deltar i rådplägningsdagar för barn- och ungdomsarbetet i Borgå stift. Detta år arrangeras dagarna i Helsingfors. Kostnaderna på euro tas från ungdomsarbetets medel ( ) samt juniorarbetet ( ). John Åsvik anmälde jäv och avlägsnade sig vid behandling av ärendet. Församlingsrådet omfattade beslutsförslaget. Tilläggsinformation om beslutet kan vid behov ges av ordföranden Tor-Erik Store, tfn

3 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ Prästsituationen i Vasa svenska församling 144 Kyrkoherden ger information om prästsituationen i Vasa svenska församling. Domkapitlet har förordnat prosten Anders Kronlund att sköta en kaplanstjänst till 75% i Vasa svenska församling Kapellrådet i Sundom kapellförsamling förordar att teol. stud. Pär Lidén förordnas som vikarie i Sundom under kaplan Malin Lindbloms tjänstledighet Val av arbetsgrupp för ekonomisk planering år 2014 och framtiden 145 Ledamot John Åsvik framförde vid församlingsrådets sammanträde önskemål om att i framtiden görs en budget upp som är hållbar för alla sektorer. Beslöts att ärendet hur budgetarbetet för kommande år struktureras tas upp till behandling vid församlingsrådets sammanträde Församlingsrådet utser en arbetsgrupp på fyra personer. Församlingsrådet utsåg en arbetsgrupp med följande fyra personer: Tor-Erik Store, sammankallare, John Åsvik, Daniel Djupsjöbacka och Christel Lax. John Åsvik redogjorde för arbetsgruppens uppgifter i stort, dvs. arbetsgruppens uppgift är en ekonomisk- och framtidsplanering för Vasa svenska församling. Beredning av en aftonskola för församlingsrådet och sektorsansvariga 146 Församlingsrådets förtroendevalda bjuds in till en informell samling med sektorsansvariga för att samtala och få information om aktuella saker måndagen den 18 november kl. 18 i Ungdomsbyråns utrymmen. Rapport från Vägskäl och projektet missionsfesten 2014 är på agendan. Församlingsrådet godkände förslaget. Anhållan om medel från Famins fond 147 Diakonidirektionen har av Famins fond årligen beviljats till diakonidirektionens understödsmedel. Detta har skett sedan diakonidirektionens understödsmedel pga. en bokföringsmiss överfördes till församlingens övriga verksamhet år Diakonidirektionen anhåller om att församlingsrådet år 2014, tills vidare, ställer till diakonidirektionens förfogande. Beslutsförslag: De i budgeten beviljade medlen på euro överförs från Famins fond till diakonidirektionens understödsmedel. Församlingsrådet omfattade beslutsförslaget.

4 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ Förlängning av diakoniassistentens arbetsavtal 2014, tills vidare, samt höjning av arbetstiden med 5 % med oanvända medel för verksamhetsassistenten 148 Församlingsrådet beslöt ( 23, 2007) anställa Birgitta Åsvik som diakoniassistent på 50 % i arbetsavtalsförhållande för Brändö-området från Det stora distriktet som diakonissan Karin Sinisalo tidigare ansvarat för (Brändö - Vikinga, Dragnäsbäck, Västervik, Hemstrand, Gerby och Storviken) delades mellan två arbetare för att förhindra utmattning i arbetet. Arbetsavtalsförhållandet höjdes senare till 55 %. Birgitta beviljades ( 75, 2013) befrielse från sin tjänst med anledning av pensionering från Birgittas anställning sträcker sig till enligt församlingsrådets beslut ( 151, 2012). Susanne Blomqvist anställdes som vikarierande diakoniassistent 55 % under tiden samt som diakoniassistent till årets slut ( 90, 2013). Verksamhetsassistent Lise-Lotte Back har varit anställd sedan år 2004 för att assistera på diakonins olika evenemang. Lise-Lotte Back är tjänstledig under tiden ( 216, 2012) hon ämnar flytta till annan ort och kommer sålunda att inte fortsätta inom diakonin. Lönemedlen: 1. Diakoniassistentens lön har tagits 25 % ur lönemedel för byråsekreterartjänsten och 75 % ur Famins fond. Lön utbetalas enligt kravgrupp 403. Grundlönen är euro. 2. Verksamhetsassistentens lön har tagits från diakonins verksamhetsmedel , totalt 180 euro per månad. Dessa 180 euro skulle räcka till en 5 % ökning för diakoniassistenten. I praktiken utökat med 2 arbetstimmar vecka, totalt 23 h/ vecka. Tilläggas bör att Susanne Blomqvist har vikarierat inom diakonin sedan år För tillfället arbetar hon i östra distriktet, med mottagning i Roparnäs. Hon vikarierar även diakon Luisa Tast 40 %. (FR ) Hon är uppskattad bland både kolleger och klienter. Av praktiska skäl fortsätter Susanne att arbeta i östra distriktet medan Luisa Tast tar över Birgitta Åsviks uppgifter i Brändö, detta passar henne bra eftersom hon beviljats 60 % arbetstid fram till ( 91,2013.) Beslutsförslag: Diakonidirektionen föreslår att församlingsrådet anställer Susanne Blomqvist totalt 100 %. 1. Susanne Blomqvist har anställts på 40 % som vikarie för Luisa Tast t.o.m ( enligt beslut: FR ) - Lönen tas från de ordinarie lönemedlen. - Kravgrupp 502 minus 3 %. 2. Susanne Blomqvist anställs som diakonisassistent 60 % från och tillsvidare - Lönen 60 % för diakoniassistenten tas 20 % ur lönemedlen för byråsekreterartjänsten och 80 % tas ur Famins fond. - Kravgrupp 403. Församlingsrådet remitterade ärendet för vidare utredning. Tilläggsinformation om beslutet kan vid behov ges av ordföranden Tor-Erik Store, tfn

5 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ Matbanken 149 Matbanken grundades i syfte att tillfälligt förmedla gratis mathjälp till hushåll i nöd. I Vasa påbörjades verksamheten Under den första tiden var verksamheten ett samarbete mellan Hantaaki (förening för arbetslösa), Mannerheims barnskyddsförbund, Settlementföreningen, Röda korset, socialverket i Korsholm, Korsholms finska församling, Kvevlax församling, Arbetskraftsbyrån i Vasa, Vasa socialverk samt finska och svenska församlingarna i Vasa. En projektsekreterare anställdes av Vasa kyrkliga samfällighet för att organisera verksamheten, informera, ha kontakt med företag, skaffa livsmedel samt ansvara för förvaring och utdelning av varor. Arbetstiden var 30 timmar i veckan. En lagerarbetare anställdes med sysselsättningsstöd genom arbetskraftsbyrån, och Vasa stad ansvarade för fraktkostnader. Frivilliga deltog i verksamheten. Hantaaki skötte utdelningen av matkassarna, Mannerheims barnskyddsförbund, Settlementföreningen samt Röda korset (finska och svenska) gav sin del av EU-maten till matbanken. Projektsekreteraren fungerade som kontaktperson mellan Vasa stads missbrukarvård och matbanken. Matbankens verksamhet grundar sig på att EU överlåter jordbruksprodukter från sina interventionslager. Varusortimentet beror på de jordbruksprodukter som finns i interventionslagret. I Finland administrerar Landsbygdsverkets interventionsenhet programmet för mathjälp och den mat som församlingarna delar ut administreras ytterligare av Kyrkostyrelsen. Finlands andel av den utdelade mathjälpen i EU är 1,11 %. I Finland delas EU-kassar ut på c 450 olika platser. Dryga två miljoner kilogram mat delas ut av församlingar och organisationer. Andelen EU-mat som Vasa fått har varierat genom åren. Mest mat fick vi åren , sedan dess har mängden minskat år för år. Antalet utdelade kassar har ändå varit rätt så oförändrad. EU:s program för livsmedelshjälp har ännu inte fastställts för år Det nuvarande programmet för livsmedelshjälp gäller fram till utgången av Statistik för Vasa: Ruokapankin tilastoja EU ruoka kg Kassit yht. Vasa stad ansvarar ännu för transporten av matkassarna (Jupiter). De organisationer som tidigare var med ansöker inte mera om EU-mat. Förutom finska och svenska

6 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ församlingarna i Vasa betjänar Vasaregionens matbank även Lillkyro-, Korsholms finska- och Kvevlax församlingar. Till matbankssekreterarens uppgifter hör uppbevaring av livsmedel, bokföring, fakturering och noggrann bokföring av EU-mat. Hon ansvarar även för statistikföring enligt EU-direktiv. Matbankssekreteraren planerar matkassarnas innehåll, hon drygar ut EU-maten med budgetmedel. Det innebär att hon har kontakt med företag, beställer varor, tar emot varorna och packar dem tillsammans med EU-maten samt levererar dem till diakonimottagningarna. Hon administrerar även gåvor till matbanken. Arbetaren har vid behov kontakt med kommunernas socialverk, församlingar, arbets- och näringsbyråer, yrkesskolor och Kyrkostyrelsen, som administrerar mathjälpen. Matbanken är en del av församlingens hjälpverksamhet. Matbankens matkassar används ännu som första hjälp vid människors ekonomiska nöd. Diakoniarbetarna vill fortsättningsvis bevara matkassarna som en form av diakonihjälp samt utveckla matbanksverksamheten. Innehållet i matpåsarna bör utvecklas så att de bättre tjänar familjer och för ensamma personer kunde flera tillfällen att äta varm mat ges. För tillfället ordnar svenska och finska församlingarna i Vasa matservering/diakonilunch två gånger i veckan, på tisdagar i Korsnästågets församlingshem och på torsdagar i Brändöförsamlingsgård. I Korsnäståget har antalet matgäster ökat. Diakoniarbetarna kan ge ett måltidskort, som berättigar till 16 måltider, åt personer som söker hjälp. Den hjälpbehövande kan vid behov få ett nytt kort vid ett besök hos diakoniarbetaren. Diakonilunchen tillverkas i samfällighetens kök varifrån den transporteras till Brändö och Korsnäståget. Frivilliga personer hjälper till vid utdelningen av maten. Frivilliga ställer även upp som vaktmästare. En diakoniarbetare stämplar gästernas måltidskort samt håller en kort andakt innan lunchen. Arbetsbeskrivningen för matbankssekreteraren bör göras mera ändamålsenlig. Hjälpen kan utvecklas både gällande matkassar och diakoniluncher. Motiveringar till en anställning av arbetare för matbanken och fortsättning på verksamheten: - Det stora antalet hjälpbehövande - Mathjälpen ger värdefulla kontakter till personer som annars kanske inte skulle kontakta församlingen, det goda arbetet bör fortsätta - Utveckling av diakoniarbetet o utökning av antalet lunchserveringar från två till tre dagar i veckan o matbankssekreteraren kunde delta i tillagningen av lunchen och organisera frivilligarbetet kring det o utveckla matutdelningen/ matkassarna så att de bättre tjänar dem som är i behov av dem. Diakonidirektionen föreslår att en arbetare anställs för matbanken även i fortsättningen. Ärendet förs till gemensamma kyrkorådet. Beslutsförslag: Eftersom det nuvarande programmet för livsmedelshjälp från EU gäller fram till utgången av 2013, bör behovet av matbank utredas. Församilngsrådet omfattade beslutsförslaget.

7 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/ Anmälningsärenden 150 a) Kyrkoherdens beslutsförteckning 86-96/2013. Vice ordförande granskar kyrkoherdens beslutsförteckning. Församlingsrådet bordlade kyrkoherdens beslutsförteckning och behandlar ärendet vid sitt nästa sammanträde. Övriga ärenden 151 Inget övrigt ärende. På mötet väckt ärende 152 Inget på mötet väckt ärende. Rättelseyrkande och besvärsanvisning 153 Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande och besvärsanvisning enligt bilaga 1 Blankett 2. Sammanträdets avslutning 154 Sammanträdet avslutades kl med nedkallande av Herrens välsignelse.

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 7.6.2012 klo 15.30 Sivu 1 70 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Läs mer

Vasa svenska församling. Verksamhetsberättelse 2013

Vasa svenska församling. Verksamhetsberättelse 2013 Vasa svenska församling Verksamhetsberättelse 2013 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Förändringar i medlemsantalet... 4 3. Gudstjänstlivet... 4 4. Vuxenarbetet och övriga sammankomster... 6 4.1 Kärnträff temafrukost

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av

Läs mer

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 PROTOKOLL Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den 27 januari kl. 9.25 av Jona Granlund, ordförande vald

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KYRKODAGAR i Vasa 26-29.1.2012

KYRKODAGAR i Vasa 26-29.1.2012 KYRKODAGAR i Vasa 26-29.1.2012 Vasa universitet, Wolffskavägen 34 evl.fi/kyrkodagar Hjärtligt välkommen till Kyrkodagarna 2012 Till ett möte över generationsgränser Kyrkodagarna i Vasa innefattar både

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis

Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) 2010 öppnades fredagen den 29 januari av Linda Finnbäck, ordförande för UK

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 8 juni 2015 kl. 19:00-20.20 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande, sekr. 101 X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer