VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 21.1.2015 kl. 18 20.10"

Transkript

1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/2015 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 1 Sammanträdets öppnande och andakt Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Val av två protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Val av vice ordförande för åren Val av sekreterare Val av beredningsgrupp för åren Församlingsrådets mötespraxis Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby Ansvarspersoner och bindningsnivå för budgeten Val av medlemmar till kapellrådet i Sundom kapellförsamling Val av ledamöter till distriktsrådet för Dragnäsbäck-Gerby Val av barnombud Val av medlemmar till direktionen för barnverksamheten Val av medlemmar till direktionen för kristen fostran bland unga Val av medlemmar till diakonidirektionen Val av medlemmar till missionsdirektionen Nytt missionsprojekt via Såningsmannen Församlingsrådets sammanträdesdagar Anmälningsärenden Barnkonsekvensanalys av ärendena Övriga ärenden På mötet väckt ärende Anvisning om sökande av ändring Sammanträdets avslutning... 17

2 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Sammanträdets öppnande och andakt Ordförande Tor-Erik Store öppnade sammanträdet kl med andakt. Andakten inleddes med psalm 461 och textläsning ur Matt. 18. Andakten avslutades med bön. Sammanträdesdeltagarna presenterade sig. 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 3 Val av två protokolljusterare Till protokolljusterare väljs John Åsvik och Siv-Britt Höglund. Till protokolljusterare valdes John Åsvik och Siv-Britt Höglund. 4 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes efter komplettering av två anmälningsärenden och två på mötet väckta ärenden. 5 Val av vice ordförande för åren Ordförande för församlingsrådet är församlingens kyrkoherde. Församlingsrådet utser inom sig vid det första sammanträdet under det första och det tredje året av mandatperioden en vice ordförande. (Kyrkoordningen kap.10 12) Församlingsrådet utser vice ordförande för församlingsrådet under åren Församlingsrådet utsåg enhälligt Olle Victorzon till vice ordförande för åren

3 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av sekreterare Enligt 6 i reglemente för församlingsrådet väljer församlingsrådet en sekreterare för att föra sammanträdesprotokollet. Sekreteraren kan vara tjänsteinnehavare i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten. Enligt instruktionen för församlingssekreteraren i Vasa svenska församling, fastställd av församlingsrådet , ska församlingssekreteraren tjänstgöra som församlingsrådets sekreterare ( 3). Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka väljs till församlingsrådets sekreterare för åren enligt förslaget. 7 Val av beredningsgrupp för åren Församlingsrådet har enligt tidigare praxis vid sitt första sammanträde valt en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden som skall behandlas av församlingsrådet. Till beredningsgruppen har hört kyrkoherden i egenskap av ordförande och ansvarig för beredningen, vice ordföranden och församlingsrådets sekreterare. Församlingsrådet väljer beredningsgrupp för åren Församlingsrådet valde ordförande Tor-Erik Store, vice ordförande Olle Victorzon och sekreterare Anna-Karin Lärka till beredningsgrupp för åren Församlingsrådets mötespraxis Kallelse till församlingsrådet sänds per e-post 10 dagar på förhand. Föredragningslista sänds per post så att handlingarna är tillhanda senast 5 dagar före sammanträdet (Reglemente för församlingsrådet 2). Medlem av församlingsrådet bör anmäla till sekreteraren om förhinder att delta i församlingsrådets sammanträde. Anmälan sker i god tid före sammanträdet för att sekreteraren skall hinna kalla en suppleant till mötet. Det är även viktigt att protokolljusterarna kommer den dag protokollet ska justeras. Meddelande om justeringen ges muntligen vid sammanträdet eller fås per SMS.

4 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby Protokoll från distriktsrådets sammanträde läggs fram. Protokollet antecknas för kännedom. Kyrkoherde Tor-Erik Store refererade protokollet. Protokollet antecknades för kännedom.

5 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Ansvarspersoner och bindningsnivå för budgeten 2015 För tillämpningen av årets budget bör församlingsrådet utse ansvarspersoner för kostnadsställe och bindningsnivå. I bilaga 1 framkommer förslagen på ansvarspersoner för budgeten Församlingsrådet godkänner ansvarspersonerna och bindningsnivån per kostnadsställe. Församlingsrådet godkände ansvarspersonerna och bindningsnivån per kostnadsställe enligt förslaget i bilaga 1. Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

6 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av medlemmar till kapellrådet i Sundom kapellförsamling Enligt Kyrkoordningen 12:1 utser församlingsrådet ett kapellråd för sin mandatperiod bland de medlemmar som är bosatta på kapellförsamlingens område och är valbara i församlingsval. Kaplanen i kapellförsamlingen är medlem av kapellrådet på tjänstens vägnar. Församlingsrådet väljer sex ordinarie medlemmar och tre suppleanter för dessa (Reglemente för Sundom kapellförsamling 4). Vid sitt första sammanträde under mandatperioden väljer kapellrådet inom sig en ordförande, en vice ordförande och sekreterare. Sekreteraren kan vara medlem av rådet eller tjänsteinnehavare i församlingen. Under senaste period fungerade Malin Lindblom som ordförande och Kristina Stenros som sekreterare. Övriga ordinarie medlemmar var Stefan Strang, Gunnel Granlid, Li Ollil-Nylund, Kristina Nybäck-Käld och Marit Nilsson-Väre (FR:s representant). Marina Holmström, Birger Enges och Hans Winberg var suppleanter. Vid kapellrådets möte ( 98) konstaterades att samtliga nuvarande medlemmar av kapellrådet ställer sig till förfogande inför den nya perioden Församlingsrådet väljer utöver kaplan Malin Lindblom sex medlemmar och tre suppleanter till kapellrådet i Sundom kapellförsamling. Församlingsrådet utsåg följande personer till kapellrådet under åren : Ordinarie Kristina Stenros Stefan Strang Gunnel Granlid Li Ollil-Nylund Kristina Nybäck-Käld Marit Nilsson-Väre Suppleanter Birger Enges, församlingsrådets representant Marina Holmström Hans Winberg I egenskap av församlingsrådets representant kallas Birger Enges till alla kapellrådets möten. Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

7 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av ledamöter till distriktsrådet för Dragnäsbäck-Gerby Enligt instruktionen för Dragnäsbäck-Gerby distriktsråd, godkänd av församlingsrådet ( 3), väljer församlingsrådet för två år i sänder sex ledamöter till distriktsrådet utöver distriktsprästen som är ordförande och minst två suppleanter (inte personliga). Distriktsrådet väljer i februari vice ordförande och sekreterare för ett år i sänder. Under senaste period fungerade kaplan Siv Jern som ordförande för distriktsrådet och Ingeborg Nyberg som sekreterare. Ordinarie medlemmar var Sonja Storås, Ulla Wiklund, Niclas Carlsson och Borghild Smirnoff samt Christel Lax som var församlingsrådets representant. Suppleanter var Kurt Damén och Björn Björklund. Församlingsrådet väljer sex medlemmar och två suppleanter till distriktsrådet. Församlingsrådet utsåg följande personer till distriktsrådet under åren : Ordinarie Suppleanter Ingeborg Nyberg Borghild Smirnoff Sonja Storås Björn Björklund, församlingsrådet suppleant Niclas Carlsson Christel Lax Tom Lillhonga Ulla Salmenheimo-West, församlingsrådets representant Siv Jern fungerar i egenskap av distriktspräst som ordförande i distriktsrådet. Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

8 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av barnombud Kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fattade i maj 2014 ett beslut om att ta in en bestämmelse om barnkonsekvensanalys i kyrkoordningen. I bestämmelsen föreskrivs att kyrkliga myndigheter i sin beredning av beslut ska beakta beslutets konsekvenser för barn och unga under 18 år. Barnombuden är till hjälp vid barnkonsekvensanalysen. (bilaga 2) Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen. Övriga uppgifter är - fungera som sakkunnig i ärenden som gäller barnkonventionen samt barns och ungas ärenden så att beredaren av beslutet kan konsultera barnombuden i olika skeden av beredningen - delta i utbildning om barnkonsekvensanalys och förmedla aktuell information till församlingarnas anställda och förtroendevalda - organisera utredning av barns och ungas åsikter - hjälpa beredaren att i föredragningslistan plocka ut de beslut som har konsekvenser för barn Barnombuden ska vara två, en församlingsanställd och en förtroendevald. Församlingsrådet utsåg barnombud för första gången ( 184) då ledaren för barnverksamheten Susanna Back och Rose-Marie Dahlgren-Sand valdes. a) Församlingsrådet utser vikarierande ledaren för barnverksamheten Benita Stenlund som församlingens ena barnombud för perioden b) Församlingsrådet utser en representant från församlingsrådet som församlingens andra barnombud för perioden a) enligt förslaget. b) Församlingsrådet utsåg Solveig Wallin till barnombud. Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

9 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av medlemmar till direktionen för barnverksamheten Enligt instruktionen för barnarbetet i Vasa svenska församling, godkänd av församlingsrådet , väljer församlingsrådet till direktionen för en mandattid på två år en ordförande och sju medlemmar. Av dessa bör en vara den präst eller lektor, som ansvarar för verksamheten. De övriga medlemmarna bör vara församlingsmedlemmar med erfarenhet av kristen fostran och arbete bland barn. En medlem bör företräda barnens föräldrar och åtminstone en bör vara dagklubbsledare och en söndagsskollärare. Ledaren för barnverksamheten, är självskriven medlem. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande och en sekreterare. Vid val av medlemmar till direktionerna bör följande utdrag ur kyrkolagen och kyrkoordningen följas: KL 7:3, 10:4, KO 7:2-3. Under senaste period var kaplan Siv Jern ordförande för direktionen och ledaren för barnverksamheten Susanna Back sekreterare. Monika Lindvik och Martina Skoglund var representant för barnledarna och Britt-Mari Kvist-Grönros var suppleant. Benita Stenlund och Anne Rajala var föräldrarepresentanter och Rose-Marie Dahlgren-Sand församlingsrådets representant. Söndagsskolsekreteraren har representerat söndagsskollärarna. Vikarierande ledare för barnverksamheten Benita Stenlund har tillfrågat följande personer som samtyckt till att vara medlemmar i direktionen för barnverksamheten: Siv Jern, ordförande Benita Stenlund, sekreterare Britt-Marie Kvist-Grönros Susanne Holm Paula Holm Mona Pedersen Linda Ahlsved Camilla Andersson, suppleant kaplan med ansvar för barn- och familjearbetet vikarierande ledare för barnverksamheten barnledare barnledare söndagsskolsekreterare föräldrarepresentant, Dragnäsbäck föräldrarepresentant, Sundom barnledare Därtill behöver församlingsrådet utse sin representant. Församlingsrådet utser ordförande och sju medlemmar till direktionen för barnverksamheten Församlingsrådet utsåg Siv Jern till ordförande för direktionen för barnverksamheten under åren

10 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Församlingsrådet utsåg följande personer till direktionen: Ordinarie Suppleanter Benita Stenlund Camilla Andersson Britt-Marie Kvist-Grönros Rose-Marie Dahlgren-Sand, församlingsrådet Susanne Holm Paula Holm Mona Pedersen Linda Ahlsved Solveig Wallin, församlingsrådets representant Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

11 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av medlemmar till direktionen för kristen fostran bland unga Församlingsrådet fastställde vid sitt sammanträde ( 67) instruktionen för direktionen för kristen fostran bland unga. Enligt instruktionen väljer församlingsrådet till direktionen för en mandatperiod på två år, en ordförande och minst sju andra medlemmar samt åtta personliga suppleanter. Av dessa bör en medlem vara den teolog som ansvarar för verksamheten och en medlem ungdomssekreteraren. De övriga bör vara församlingsmedlemmar med erfarenhet av kristen fostran i åldrarna 7-29 år. En medlem bör företräda ungdomarna och en unga vuxna eller studerandena. Dessutom bör skolvärlden och samhälleligt ungdomsarbete vara representerade. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande. Ungdomssekretaren fungerar som sekreterare. Senaste period bestod direktionen för kristen fostran bland unga av följande personer: Ordinarie medlemmar: Suppleanter: Daniel Djupsjöbacka, ordförande Tomas Holmström Janne Hänninen, skriftskolpräst Tia-Maria Nord, studentpräst Camilla Särs, vik. sektoransvarig Anna-Karin Lärka, ungdomssekreterare Sandra Broman, ungdomar Joni Ruuska Heidi Mäkelä, teolog, lärare Elisabeth Hästbacka, ung vuxen Andreas Sjöberg, skolvärlden Gunborg Sjöberg Yvonne Nyberg, samhälleligt ungdomsarb. Niclas Risku, resurscentret Föregångarna Marit Nilsson-Väre, församlingsrådet Johanna Ulrika Söderholm T.f. ungdomssekreterare Heidi Mäkelä har tillfrågat följande personer som samtyckt till att vara medlemmar i direktionen för kristen fostran bland unga: Område ordinarie suppleant Ansvarig teolog Janne Hänninen Tia Maria Nord Ungdomsbyrån Heidi Mäkelä, sekr. Sofia Böckelman Unga vuxna/studerande Sandra Broman Maria Lahtinen Ungdom Pinja Levonen Emilia Julin Skolvärlden Anna May Kronqvist Samhälleligt ungdomsarbete Camilla Ekberg Niclas Risku Därtill behöver församlingsrådet utse sin representant samt en ordförande för direktionen samt deras suppleanter. Ordförande för direktionen får gärna vara medlem av församlingsrådet. Församlingsrådet väljer ordförande, sju medlemmar och åtta personliga suppleanter till direktionen för kristen fostran bland unga.

12 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Församlingsrådet utsåg följande personer till direktionen för kristen fostran bland unga för perioden : Område ordinarie suppleant ordförande Daniel Djupsjöbacka Marit Nilsson-Väre Ansvarig teolog Janne Hänninen Tia Maria Nord Ungdomsbyrån Heidi Mäkelä, sekr. Sofia Böckelman Unga vuxna/studerande Sandra Broman Maria Lahtinen Ungdom Pinja Levonen Emilia Julin Skolvärlden Anna-May Kronqvist - Samhälleligt ungdomsarbete Camilla Ekberg Niclas Risku Församlingsrådet Anna Sundback Gunborg Sjöberg et kompletteras senare med en ersättande representant för skolvärlden. Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

13 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av medlemmar till diakonidirektionen För församlingens diakoniarbete väljer församlingsrådet för perioden ordförande för diakonidirektionen och sex övriga medlemmar samt personliga suppleanter för dessa. En av de valda ordinarie medlemmarna bör tillhöra församlingsrådet. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande. Om medlem avgår före mandattidens utgång skall en ny medlem väljas för den återstående mandattiden. Under senaste period var Gun-Britt Hammarström ordförande för diakonidirektionen och de övriga medlemmarna var Li Ollil-Nylund (personlig suppleant Ruth Julin), Britten Nylund (Lisa Särs), Ulla Borgar (Gustav Tujulin), Birgitta Sundin (Birgitta Strang) och Gunvor Sandell (Maj- Britt Kolehmainen) samt Britha Antila som var församlingsrådet representant (Gunborg Sjöberg). Ledande diakonitjänsteinnehavare Lena Streng har tillfrågat följande personer som samtyckt till att vara medlemmar i diakonidirektionen: ordinarie medlem personlig suppleant Lisa Särs Ruth Julin Birgitta Sundin Maj-Britt Kolehmainen Ann-Britt Aspholm Ragne Strandberg Berit Kurten-Finnäs Marika Schmitz Camilla Koskinen Camilla Isaksson Nina Käld Rolf Mörk? Därtill behöver församlingsrådet utse sin representant som föreslås vara ordförande för direktionen samt en suppleant för denna. Församlingsrådet väljer ordförande, sex medlemmar och personliga suppleanter till diakonidirektionen. Församlingsrådet valde John Åsvik till ordförande för diakonidirektionen för åren Församlingsrådet utsåg följande personer till direktionen: Ordinarie medlem Personlig suppleant Birgitta Sundin Maj-Britt Kolehmainen Ann-Britt Aspholm Ragne Strandberg Berit Kurten-Finnäs Marika Schmitz Camilla Koskinen Camilla Isaksson Nina Käld Rolf Mörk Lisa Särs, församlingsrådet Siv-Britt Höglund, församlingsrådet Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

14 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Val av medlemmar till missionsdirektionen Församlingsrådet godkände instruktionen för direktionen för missionsarbete i Vasa svenska församling. Enligt instruktionen väljer församlingsrådet till direktion för två år en ordförande och en sekreterare samt fem andra medlemmar varav en medlem är församlingsrådets representant samt två suppleanter. Direktionen väljer inom sig vice ordförande för sin mandatperiod. Enligt instruktionen för missionssekreterare i Vasa svenska församling (godkänd av FR ) fungerar missionssekreteraren som sekreterare i missionsdirektionen. Därmed behöver ingen sekreterare väljas. Ledamöter i missionsdirektionen senaste period var Brita Jern, Eyvor Sandell, Anette Holm och Sabina Saramo samt Johanna Ulrika Söderholm som församlingsrådets representant. Ruth Julin, Ann-Katrin Store och John Åsvik var suppleanter. Missionspräst Gunnar Särs fungerade som ordförande. Missionsdirektionen ( ) föreslår för församlingsrådet följande vidtalade medlemmar till missionsdirektionen för år : Paula Holm, Brita Jern, Sabina Saramo och Johanna Ulrika Söderholm. Som suppleanter föreslås Ann-Katrin Store och Birgitta Åsvik. Församlingsrådet utser sin representant med suppleant. Direktionen har även vidtalat Ruth Julin som reserv. Beredningen konstaterar att Paula Holm kommer att fungera som söndagsskolsekreterare i Vasa svenska församling under vårterminen 2015 och är därför inte valbar. Församlingsrådet väljer ordförande, fem medlemmar och två suppleanter till missionsdirektionen. Församlingsrådet valde Johanna Ulrika Söderholm till ordförande för missionsdirektionen under åren Följande personer utsågs till medlemmar av direktionen: ordinarie suppleanter Brita Jern Ann-Katrin Store Sabina Saramo Ulla Salmenheimo-West, församlingsrådet Birgitta Åsvik Missionsansvariga teologen Dick Jungerstam, församlingsrådet Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Nytt missionsprojekt via Såningsmannen Vasa svenska församling fick en förfrågan riktad till kyrkoherden om församlingen vill understöda Saara och Tomas Bengtssons missionsarbete i Bangladesh via evangelisklutherska missionsföreningen Såningsmannen (Kylväjä). Såningsmannen är en av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas missionsorganisationer. Missionsdirektionen fick i uppdrag att diskutera ärendet. Missionsdirektionen behandlade ärendet vid sitt möte ( 78). Direktionen konstaterade att Vasa svenska församling har gällande missionsavtal via Finska Missionssällskapet och Svenska lutherska evangeliföreningen för projekt i Mellanöstern/Nordafrika, Ryssland, Senegal och Kenya samt en vänförsamling i Tanzania. Direktionen förordar inte att församlingen tar in ytterligare ett projekt med ytterligare en missionsorganisation. Församlingsrådet avböjer förfrågan från Såningsmannen. enligt förslaget. Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

16 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Församlingsrådets sammanträdesdagar 2015 Församlingsrådet föreslås sammanträda följande onsdagar kl. 18 enligt följande: 11.2 Konferensrummet (Vasaesplanaden 3 E vån. 5) 11.3 Konferensrummet 8.4 Lilla församlingssalen (Skolhusgatan 26 A, gatuplan) 6.5 Lilla församlingssalen 10.6 Konferensrummet 19.8 Lilla församlingssalen 9.9 Lilla församlingssalen 30.9 Konferensrummet Konferensrummet 4.11 Lilla församlingssalen 2.12 Lilla församlingssalen kl. 17 Församlingsrådet godkänner sammanträdesdagarna för år 2015 enligt ovan. Församlingsrådet sammanträder under vårterminen enligt följande: 11.2 Konferensrummet (Vasaesplanaden 3 E vån. 5) 11.3 Konferensrummet 7.4 Konferensrummet 6.5 Lilla församlingssalen (Skolhusgatan 26 A, gatuplan) 9.6 Konferensrummet Vid junimötet fastställs sammanträdesdatumen för höstterminen. Datumen nedan är riktgivande Lilla församlingssalen 9.9 Lilla församlingssalen 30.9 Konferensrummet Konferensrummet 4.11 Lilla församlingssalen 2.12 Lilla församlingssalen kl. 17 Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Tor-Erik Store, tfn

17 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Anmälningsärenden a) Kyrkoherdens beslutsförteckning /2014-2/2015. Ärendet bordlades. b) Domkapitlets beslut : Den partiella tjänstledighet (20 %) som beviljats Tia- Maria Nord till avbryts från , så att hon återgår till heltidstjänst från samma datum. c) Domkapitlets beslut : Kaplanen i Vasa svenska församling Siv Jern beviljas partiell tjänstledighet 40 % så att hon sköter kaplanstjänsten till 60 %. Församlingspastorn i Vasa svenska församling Ralf Sandin förordas att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i (40 %) i samma församling d) Domkapitlets beslut : 13 Kaplanen i Munsala kapellförsamling Mikael Forslund beviljas tjänstledighet och förordnas för samma tid att sköta en kaplanstjänst i Vasa svenska församling. 22 Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande för kaplanen i Nykarleby församling Mikael Forslund till en kaplanstjänst i Vasa svenska församling från e) Sabina Saramo tackade per brev för understödet som församlingsrådet beviljade henne för missionspraktik via Finska missionssällskapet i Thailand. 21 Barnkonsekvensanalys av ärendena Kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fattade i maj 2014 ett beslut om att ta in en bestämmelse om barnkonsekvensanalys i kyrkoordningen. Bestämmelsen trädde i kraft Ändringen i kyrkoordningen lyder: För att främja barnets bästa ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Konsekvensanalysen utförs av den myndighet som först behandlar ärendet. Med barn avses alla som inte fyllt 18 år. (KO kap 23 3) Beredningsgruppen har prövat ärendena enligt barnkonsekvensanalysen. Inga ärenden behöver barnkonsekvensanalyseras. enligt förslaget.

18 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 1/ Övriga ärenden Inga övriga ärenden. 23 På mötet väckt ärende a) John Åsvik initierade en utredning om möjligheten att bilda ett ungdomsförsamlingsråd i Vasa svenska församling. I Vasa stad finns ett ungdomsfullmäktige genom vilket ungdomarna får påverka och samtidigt lära sig hur den kommunala beslutsprocessen fungerar. Få unga ställer upp i församlingsvalet. Kunde ett ungdomsförsamlingsråd lära ungdomarna kyrkans beslutsprocesser och på så sätt få ungdomar att i framtiden ta ansvar i församlingen? Initiativet tas upp som ett ärende på följande möte. b) John Åsvik initierade en framställan till kyrkomötet om en förändring av kyrkolagen gällande den fysiska närvaron på församlingsrådets sammanträden. Genom dagens teknik kunde medlem av församlingsrådet delta i sammanträdet utan att fysiskt befinna sig i rummet. En sådan ändring av kyrkolagen kunde gynna unga personer som studerar på annan ort att fungera som förtroendevalda i hemförsamlingen. Initiativet tas upp som ett ärende på följande möte. 24 Anvisning om sökande av ändring Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande, besvärsförbud och besvärsanvisning enligt bilaga 3 blankett Sammanträdets avslutning Sammanträdet avslutades kl med bön om Herrens välsignelse.

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 324:1-2, textläsning ur 1 Thess. 5:16-24 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 144 Konstaterades

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 90, textläsning ur Matteus 28 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 53 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 4/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 394, textläsning ur Joh. 10:11-16 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 58 Konstaterades att

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 390, textläsning ur Markus 10:13-16 och bönen Gud som haver barnen kär. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 1 Konstaterades

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Andersson Ulla Donning Stig Forsbom Siv Gammals Bror. Nylund Berit FRÅNVARANDE

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Andersson Ulla Donning Stig Forsbom Siv Gammals Bror. Nylund Berit FRÅNVARANDE Prästgårdssalen 03.03.2015 18.30 19.36 2 NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Andersson Ulla Donning Stig Forsbom Siv Gammals Bror Landström Rolf Lindfors Nina Nylund Berit kyrkoherde suppleant för Liewendahl

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20. Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20. Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 7/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 9.9.2015 kl. 18 20.20 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 128 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 129 Sammanträdets

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2014 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2014 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 1/2014 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång psb 202, textläsning ur Johannesevangeliet 4 samt bön. Ledande diakonitjänsteinnehavare Lena Streng berättade om aktuella

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2014 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2014 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 9/2014 1 Ordförande hälsade Vasa finska församlings församlingspastor Outi Klapuri välkommen. Klapuri berättade att hon går kyrkans ledarskapsutbildning och att det till

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2015

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2015 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2015 Tid Onsdagen den 22 april 2015 kl. 19 Plats Jussintupa, ekonomiekontoret, vån. II, Gustaf Adolfsg. 16 Närvarande Stenberg, Per - ordförande Bystedt,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2013 1 Sammanträdet inleddes med textläsning ur Hebréerbrevet. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 25 Konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 6/2015

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 6/2015 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 6/2015 Tid Torsdagen den 27 augusti 2015 kl. 19 Plats Jussintupa, ekonomiekontoret, vån. II, Gustaf Adolfsg. 16 Närvarande Stenberg, Per - ordförande Bystedt,

Läs mer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 4.6.2015 klo 15.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 4.6.2015 klo 15.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 4.6.2015 klo 15.30 Sivu 1 102 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras 103 Val av protokolljusterare 104 Samarbetskommissionens protokoll 2/2015 105 Avsked från

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 5/2015

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 5/2015 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 5/2015 Tid Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 19 Plats Jussintupa, ekonomiekontoret, vån. II, Gustaf Adolfsg. 16 Närvarande Stenberg, Per - ordförande Bystedt,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Tiina Mäki och Christel Lax.

Till protokolljusterare valdes Tiina Mäki och Christel Lax. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 11.12.2014 klo 16.30 Sivu 1 166 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

PROTOKOLL 2 / 2015 3.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 2 / 2015 3.2.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 2 / 2015 3.2.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 UTVÄRDERING AV FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

Läs mer

Karleby svenska församling

Karleby svenska församling Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 2/2014 Tid Torsdagen den 22.5.2014 kl. 19 Plats Mikaelsalen, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Ahola, Hans

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015. Församlingsrådets sammanträde tisdag kl

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015. Församlingsrådets sammanträde tisdag kl VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 Församlingsrådets sammanträde tisdag 7.4.2015 kl. 18 20.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 68 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 69 Sammanträdets

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2014 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2014 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2014 1 Sammanträdet inleddes med psalm 486, textläsning ur Matteusevangeliet 5 och bön. Teologiepraktikant Emilia Kuni och församlingspastor Janne Hänninen hälsades

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån. Sammanträdesdatum: tisdagen den 8 april 2014 Plats: Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån. Tid: kl. 18.00 Närvarande Fagerudd Martin ordförande Aura Per-Erik ledamot Dilén Barbro ledamot

Läs mer

Karleby svenska församling FR Möte 5/10 Gustaf Adolfsgatan 16, 67100 Karleby, telefon 050 3147 227/228, fax 06 8311 482 FÖRSAMLINGSRÅDET (FR)

Karleby svenska församling FR Möte 5/10 Gustaf Adolfsgatan 16, 67100 Karleby, telefon 050 3147 227/228, fax 06 8311 482 FÖRSAMLINGSRÅDET (FR) Karleby svenska församling FR Möte 5/10 Gustaf Adolfsgatan 16, 67100 Karleby, telefon 050 3147 227/228, fax 06 8311 482 FÖRSAMLINGSRÅDET (FR) Tid: Tisdagen den 18 maj 2010 kl.19.00. Plats: Jussintupa i

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 5/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 82 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

11 BESVÄRSANVISNING OCH MÖTETS AVSLUTANDE

11 BESVÄRSANVISNING OCH MÖTETS AVSLUTANDE Lappträskvägen 24 A 07800 LAPPTRÄSK (019) 530 720 FÖRSAMLINGSRÅDETS MÖTE 1/2007 Tid: Onsdag 31.1.2007 kl. 19.00-20.30 Plats: Kanslihuset, Lappträskvägen 24 A ÄRENDEN SOM BEHANDLADES 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att kyrkolagen ändras så, att bestämmelser om rätten för vice ordföranden

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 4/2011 Förbundsstyrelsen 05.05.2011 Sammanträdestid Sammanträdesplats Torsdagen den 05.05.2011 kl.15.00 16.45 Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. X Häggblom, Lars vice.

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Börje Duvell (Kr),

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12)

SKOLNÄMNDEN 27.1.2016 möte 1/2016 1(12) 1(12) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag den 27.1.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 11/2014 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 11/2014 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 11/2014 1 Sammanträdets öppnande och andakt 196 Sammanträdet öppnades kl. 17 med fotografering, andakt och utdelning av förtjänsttecken. Kyrkans central för det svenska

Läs mer

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y.

Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. 1 Korsholms pensionärsförening r.f. Mustasaareneläkeläisyhdeistys r.y. Protokoll Årsmöte Tid 30.3.2012 kl 13.00 Plats Seniorpunkten i Smedsby Närvarande 18 medlemmar bilaga 1 1. Mötets öppnande Styrelsens

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05.

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05. SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 3 / 2015 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2014 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2014 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2014 1 Sammanträdets öppnande och andakt 100 Ordförande öppnade sammanträdet kl. 18. Sammanträdet inleddes med psalm 118 och bibeltexten Joh. 3:16. Andakten avslutades

Läs mer

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas

12.08.2008 1. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar 149-163. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 12 augusti 2008 kl. 19:15 19:45 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 6/2011 Förbundsstyrelsen 15.06.2011 Sammanträdestid Onsdagen den 15.06.2011 kl. 15.00-16.25 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Westmark, Ulf-Peter

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.4.2010

Sammanträdesdatum 22.4.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 48 Sammankallelse och beslutfördhet 49 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 50 Revisorernas berättelse 51 Revisorernas

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2016. Församlingsrådets sammanträde onsdag 16.3.2016 kl. 18.00 20.25

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2016. Församlingsrådets sammanträde onsdag 16.3.2016 kl. 18.00 20.25 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2016 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 41 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 42 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet... 1 43 Val av två protokolljusterare...

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 1-12

Länspensionärsrådet (LPR) 1-12 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Britt Johansson, M, t.f. ordförande för sammanträdet Mari Lindahl, FP (ers Jimmy Henriksson, FP, ordf) Lena Persson, S Elisabeth Lindberg,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 14.00-18.30 Blad Beslutande Benita Nilsson (fp), ordf Rigmor Friis (s) Inger Bengtson (s) Bert-Inge Nordberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 10.11.2009

Sammanträdesdatum 10.11.2009 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 101 Sammankallelse och beslutfördhet 102 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 103 Rättelseyrkande 104 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf STADGAR NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Föreningens namn är Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Läs mer

Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20. Föreningens ordförande Lena Berg förklarade mötet öppnat.

Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20. Föreningens ordförande Lena Berg förklarade mötet öppnat. Årsmötesprotokoll 2011 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20 Mötesplats Parmmätargatan 3 Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Lena Berg förklarade

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt

Läs mer

Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.3.2015 klo 16.30 Sivu 1 43 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 9/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde den 22 september 2009, kl. 16.15, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 58 Sammankallande och beslutförhet 59 Justering av protokoll

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE

MARIEHAMNS FÖRSAMLING BESLUTSFÖRTECKNING Kyrkorådet NÄRVARANDE. Donning Stig Gammals Bror. Nylund Berit Öfverström Clas FRÅNVARANDE Prästgårdssalen 13.10.2015 18.30 19.14 2 NÄRVARANDE Karlström Jan-Erik Donning Stig Gammals Bror Lindfors Nina Nylund Berit Öfverström Clas kyrkoherde vice ordförande FRÅNVARANDE Andersson Ulla Forsbom

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde nr 6 den 17 juni 2009, kl. 11.30, Nautical Club, Hamngatan 2, Mariehamn

till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde nr 6 den 17 juni 2009, kl. 11.30, Nautical Club, Hamngatan 2, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde nr 6 den 17 juni 2009, kl. 11.30, Nautical Club, Hamngatan 2, Mariehamn Paragraf Ärende 37 Sammankallande och beslutförhet 38 Justering

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140120 1

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140120 1 Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140120 1 Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl 18.30 19.40 Thomas Borglin Per Mattsson Sara Green Anna Ekberg Mikael Hanfler Helena Persson Katarina Blomberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/8 Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-09-04 Tid: Kl. 16.30-19.21 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.05.2016 2/16 Sammanträdestid Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 17.30 17.50 Beslutande Kommunkansliet i Geta x Andersson Camilla, ordförande - Carlsson Anna x- Berndtsson

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2004-06-15 1 (15) Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Församlingsgården, Skäggetorps kyrka, kl 18.30 21.30

Plats och tid Församlingsgården, Skäggetorps kyrka, kl 18.30 21.30 2012-01-12 Plats och tid Församlingsgården, Skäggetorps kyrka, kl 18.30 21.30 Beslutande Åsa Torstensson, ordförande Berith Örngren Eva Numminen i stället för Jimmy Almevind Ulla Sporrstedt Per Åke Sundin

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23.03 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23.03 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 64 Sammankallande och beslutförhet 65 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 66 Hyreshöjning av personalbostäder

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 1 Kallelse och beslutförhet KF 2 Val av protokolljusterare, tid och plats KF 3 Godkännande

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 16/2011 Styrelsen nr 16/2011 Kallelse till sammanträde den 16 december kl. 09.00. Sammanträdet avslutas med gemensam jullunch på restaurang Nautical kl.12.00 Paragraf Ärende 120 Sammankallande och beslutsförhet

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2013 1 Vice ordförande Christel Lax hälsade Tor-Erik Store tillbaka i kyrkoherdetjänsten i Vasa svenska församling och samtidigt uppvaktade församlingsrådet honom med

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 16 december 2014 kl. 10:00 12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 16 december 2014 kl. 10:00 12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 16 december 2014 kl. 10:00 12:00. Beslutande Åke Bertils (S) Yvonne Kardell (C) Elsy Hammar

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

SOCIALNÄMNDEN I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A I ECKERÖ Sammanträdestid Måndagen den 7 december 2009 kl.19.00-22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 184 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 2. 185 Val av

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Stockholm i november 2014. Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion. Anmärkningar

Stockholm i november 2014. Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion. Anmärkningar Stockholm i november 2014 Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion Anmärkningar 1. Nedanstående revidering av stadgar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. 2. Gällande lydelse har bifogats

Läs mer

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15

KALLELSE 12.8.2013. Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 12.8.2013 Nr 6 Tid Måndagen den 12.8.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 45 Mötets laglighet och beslutförhet 3 46 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.05 Stämman inleds med att en grupp från klass NV2, Östra Gymnasiet underhåller med bluesmusik.

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Protokoll fört vid Vinthundklubbens styrelsesammanträde den 24-25 maj 2014

Protokoll fört vid Vinthundklubbens styrelsesammanträde den 24-25 maj 2014 Protokoll nr.2/14 24-15 maj 2014 8-24 Protokoll fört vid Vinthundklubbens styrelsesammanträde den 24-25 maj 2014 Närvarande ledamöter: Jörgen Oinonen ordförande, Rickard Sellin vice ordförande till och

Läs mer