VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 1"

Transkript

1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 172, textläsning ur 1 Kor. 12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 91 Konstaterades att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört, 13/15. Val av två protokolljusterare 92 Förslag: Till protokolljusterare väljs Daniel Djupsjöbacka och Gunborg Sjöberg. Till protokolljusterare valdes Sven Lindholm och Gunborg Sjöberg. Godkännande av föredragningslistan 93 Föredragningslistan godkändes med komplettering av ett anmälningsärende. Samarbetskommissionens protokoll 94 Samarbetskommissionens protokoll 2/2012, läggs fram. Protokoll från Sundom kapellförsamling 95 Sundom kapellförsamlings protokoll , läggs fram. Protokoll från direktionen för barnverksamheten 96 Protokoll från direktionen för barnverksamheten1/2012, läggs fram.

2 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ Protokoll från sektorsplaneringen 97 Protokoll från sektorsplaneringen läggs fram. Diakonidirektionens protokoll 98 Diakonidirektionens protokoll 3/2012, läggs fram. Val av diakonitjänsteinnehavare 99 Församlingsrådet beslöt vid sitt sammanträde att lediganslå tjänsten som diakonitjänsteinnehavare i och med att Karin Nygård går i pension. Tjänsten annonserades i Vasabladet och i Kyrkpressen Ansökningstiden har utgått kl Församlingsrådet har utsett följande personer i en arbetsgrupp som handhar ärendet: Lena Streng, sammankallare, Anders Kronlund, Gun-Britt Hammarström och Gunborg Sjöberg. Kompetenskravet för tjänsten som diakonitjänsteinnehavare är av biskopsmötet godkänd lämplig examen på institutnivå eller högskoleexamen i enlighet med kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Språkkrav: God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift. Fem (5) ansökningar till tjänsten har inom utsatt tid inkommit. Arbetsgruppens protokoll läggs fram. Beslutsförslag: 1. Ansökningarna och arbetsgruppens protokoll antecknas för kännedom. 2. Församlingsrådet besätter tjänsten som diakonitjänsteinnehavare fr Lönen för tjänsteinnehavaren bestäms till kravgrupp Den som väljs till tjänsten bör enligt bestämmelserna i tjänstestadgan uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt straffregistersutdrag innan valet slutgiltigt fastställs. 5. För tjänsteinnehavaren tillämpas en fyra månaders prövotid.

3 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ Församlingsrådets beslut: 1. Ansökningarna och arbetsgruppens protokoll antecknades för kännedom. 2. Församlingsrådet valde Annina Aspvik som diakonitjänsteinnehavare fr Lönen för tjänsteinnehavaren bestämdes till kravgrupp Den som väljs till tjänsten bör enligt bestämmelserna i tjänstestadgan uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt straffregistersutdrag innan valet slutgiltigt fastställs. 5. För tjänsteinnehavaren tillämpas en fyra månaders prövotid. Anhållan att utföra annat uppdrag samt gå ner i arbetstid till 40 % 100 Ungdomssekreterare Anna-Karin Lärka som är förman i ungdomsarbete och arbetar nu 80 % av sin tjänst, anhåller om att få gå ner i arbetstid till 40 % under tiden Anna-Karin Lärka har fått en befattning som lektor i kyrkans fostran (50 %) vid yrkeshögskolan Novia. Arbetet inleds Hon anhåller om att få möjlighet att sköta detta uppdrag och därmed anhåller hon om att få gå ner i arbetstid till 40 % under tiden Uppdraget vid YH Novia handlar om att utbilda vår kyrkas diakoner och ungdomsarbetsledare. Anna-Karin Lärka tror, om möjligheten ges henne, att genom arbetet i såväl YH Novia som Vasa svenska församling uppstår synergieffekter som är till förmån för bägge arbetsplatserna. Arbetet i YH Novia är upplagt så att under jämna veckor är hon i Åbo måndag-onsdag och udda veckor jobbar hon hemifrån måndag och tisdag. I och med detta arrangemang anser hon att det inte lämpligt att hon under ovannämnda period fungerar som förman. Hon kommer att vara frånvarande en stor del av den ordinarie arbetstiden. Hennes förslag är att hon skulle gå ner i arbetstid till 40 % och under de två dagarna arbeta med det konkreta ungdomsarbetet som även ingår i ungdomssekreterarens tjänst, se befattningsbeskrivningen: Befattningens huvudsakliga innehåll Ansvara för: - Administration av ungdomsarbetet i församlingen - Ekonomi (planera, övervaka och uppgöra budgetramar) - Verksamhetsplan (koordinera och leda, verkställa och utveckla, långtidsplanera) - Personal (leda, handledning, arbetsfördelning, övervaka, anställningar, fortbildning) - Information (intern och extern) - Sektorrepresentant i arbetsgrupper, möten, ärenden (personal, ekonomi, fastighet m.m.) - Kommittén för ungdomsarbetet (sekreterare, ansvarig tillsammans med ordförande, beredning) - Konkret verksamhet (inblick i all verksamhet, koordineringsansvar, ansvar för förverkligande) - Kontakter inåt (kyrkoherden, övriga sektorer, ekon./fastighet, Borgå Stift, förbereda ärenden och förverkliga beslut) - Kontakter utåt (prosteriet, samarbetspartners, andra ungdomsinstanser, skolor) - delta i konkret verksamhet; - juniorarbetet, ungdomsarbetet, konfirmandarbetet

4 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ handledning, undervisning och fostran av hjälpledare - personliga möten med unga - planering och genomförande av samarbetsprojekt (med bl.a. andra församlingar) Av hennes nuvarande uppgifter inom ungdomsarbetet skulle hon gärna fortsätta med följande: ansvarig för hjälpledarutbildningen fungera som lärare för en sommarkonfirmandgrupp skolkontakter (bl.a. morgonsamlingar, jul & påskandakter ) medlem i arbetsgruppen för innehållet i webbprojektet Lutherdome medverka i öppet hus verksamheten (Cross, Tjuvstart och Vinden) Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter bevilja Anna-Karin Lärka tjänstledighet på 40 % under tiden Lön utbetalas enl. kravgrupp 503. Vikariefrågan behandlas på församlingsrådets sammanträde Församlingsrådet omfattade beslutsförslaget. Revidering av Vasa kyrkliga samfällighets grundstadga 101 Vasa kyrkliga samfällighets nuvarande grundstadga fastställdes i gemensamma kyrkofullmäktige , och den trädde i kraft Den är fortfarande tidsenlig och motsvarar lagstiftningen. Om Kyrkostyrelsen godkänner förslaget att Lillkyro församling ansluts till Vasa kyrkliga samfällighet som en självständig församling bör också grundstadgan till denna del ändras. Samfällighetens grundstadga godkänns av gemensamma kyrkofullmäktige. Ett beslut om ändring av grundstadgan ska underställas Kyrkostyrelsen för avgörande, om ändringen gäller - de grunder för fördelningen av skatteintäkterna mellan församlingarna vilka bestämts i grundstadgan, - en överföring av egendom mellan kyrkliga samfälligheten och församlingarna eller - en överföring av beslutanderätten i fråga om inrättande eller indragning av tjänster mellan kyrkliga samfälligheten och församlingarna. Eftersom inga sådana ändringar föreslås i grundstadgan kan gemensamma kyrkofullmäktige godkänna samfällighetens nya grundstadga genom ett majoritetsbeslut. Ett förslag till revidering av grundstadgan läggs fram. Enligt 10 kap. 14 i kyrkoordningen ska församlingsråden beredas tillfälle att avge utlåtande om ändringar av grundstadgan.

5 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ Beslutsförslag: Församlingsrådet ger följande utlåtande: Nya grundstadgan godkänns med tillägget i 1 och Vähäkyrön seurakunta (Lillkyro församling) inom... samt att den träder i kraft , bilaga 1. Församlingsrådet omfattade beslutsförslaget. Paragrafen justerades genast. Anvisningar för uppgörande av budget samt verksamhets- och ekonomiplan 102 Enligt 15 kap. 1 i kyrkoordningen ska för varje räkenskapsår senast i december nästföregående år antas en budget för församlingen eller för den kyrkliga samfälligheten. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska kyrkofullmäktige även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen fastställs målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska uppgöras så att förutsättningarna för skötande av församlingens uppgifter tryggas. I Vasa kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan för åren anges mål för planeringsperioden och de anslag som man bedömer behövs för att uppnå målen. Målen och anslagen för åren 2013 och 2014 ska nu justeras, och dessutom ska en plan med mål och uppskattade anslag för år 2015 göras upp års resultat var negativt på grund av nedskrivningar inom finansieringsverksamheten. Trots att årsbidraget var positivt räckte det inte helt till att täcka avskrivningarna. Budgeten för 2013 är den första budgeten i vilken man har beaktat anslutningen av Lillkyro församling till Vasa kyrkliga samfällighet som självständig församling. I ramarna har man också beaktat Lillkyro församlings verksamhetsbehov samt de kalkyler som av denna anledning förändrats. Man kan ändå i Vasa förvänta sig en god utveckling tack vare den jämna tillväxten som förväntas år Om budgeterade medel även i fortsättningen blir över kan bokslutet också för detta år visa ett överskott, avvikande från den godkända budgeten. Det finns dock skäl för kyrkliga samfälligheten att fortfarande avhålla sig från att öka antalet tjänster och befattningar samt övriga permanenta utgifter. Även nu behövs disciplin när det gäller utgifterna. Anslagsramarna för verksamhetsåret 2013 bör hållas på samma realnivå som Till gemensamma kyrkorådet framställs att anslagsramarna för församlingarnas verksamhet

6 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ förblir på samma nivå som I investeringsplanen bör inga andra projekt föreslås än projekt som är absolut nödvändiga för att fastigheterna ska bevara sitt skick eller för att man ska kunna tillgodose användningsbehovet samt planeringsprojekt. Budgetramarna och övriga anvisningar är noggrannare beskrivna i anvisningen för uppgörande av budget. Beslutsförslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att 1. ge församlingsråden samt kyrkliga samfällighetens direktioner och kommittéer i uppdrag att senast göra upp budgetförslag för 2013 enligt anvisningen för uppgörandet. Samtidigt uppmanas till justering av verksamhets- och ekonomiplanen för 2014 och till uppgörande av en plan för 2015 enligt anvisningarna för uppgörandet. 2. ge planeringsgruppen i uppdrag att utifrån de förslag som avses i föregående punkt för gemensamma kyrkorådet bereda sitt förslag till budget samt till verksamhets- och ekonomiplan för åren Beslutsförslag: Församlingsrådet tar del av anvisningarna för uppgörande av budget för 2013 samt verksamhets- och ekonomiplan för år 2014, bilaga 2. Församlingsrådets budgetsammanträde hålls kl Församlingsrådet omfattade beslutsförslaget. Musikverksamheten bör budgetera för notanskaffningar. Barnombud 103 I mars 2011 fick vår församlings kyrkoherde ett brev från KCSA med flera, med information om ett projekt som kallas för Sedd och Hörd, eller Näyn ja kuulun på finska. Vi inbjöds att vara med och införa barnkonsekvensanalys i vår församlings verksamhet och förvaltning. Om projektet finns att läsa mera på sidan bilaga 3. På medarbetarkonferensen togs beslutet att undertecknad, såsom vikarierande ledare för barnverksamheten, skulle delta i en utbildning av barnombud i Helsingfors i oktober. Camilla Särs deltog såsom representant från Vasa svenska församling, utan att egentligen vara utsedd till vår församlings barnombud. Kursen var helt på finska och det var tills vidare ingen annan svenskspråkig församling som engagerat sig i projektet. Idag har över 90 församlingar utsett barnombud, men ingen svenskspråkig församling är ännu med. Vasa svenska finns emellertid med på listan redan, som ni kan se om ni går in på ovanstående webbadress och väljer lapsiasiahenkilöt och mukana jo. Även Vasa finska församling har utsett barnombud. Frågan lyder då: Ska vi vara med? På vilket sätt ska vi engagera oss? Påpekas bör att det under skolningen i oktober framgick att det ideala vore att vi har två barnombud; en förtroendevald som har inblick i beslutsfattandet, samt en anställd som har inblick i den praktiska verksamheten. Från barn- och ungdomsverksamhetens sida anser vi att det

7 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ här går helt i linje med hur utvecklingen borde gå i vårt arbete. Alla som kommer till kyrkan behöver få känna delaktighet och tillhörighet. För att barn och unga ska bli sedda och hörda behövs alltid en extra ansträngning från de vuxnas sida. Det skulle vara fint om de unga kunde känna att de också har någon de kan vända sig till, som alldeles särskilt lyssnar till dem, och ibland behöver denna person vara en annan än barnledaren eller ungdomsarbetaren. Att sträva till att vinna Sedd och hörd-luren är knappast någonting vi behöver prioritera. Frågorna i anslutning till det projektet är dock tänkvärda och skulle gärna få diskuteras i något forum, kanske i första hand i varje team. För en klarare uppfattning om projektet och barnombudens funktion ber jag er läsa informationen på ovanstående webbsida. Beslutsförslag: Församlingsrådet diskuterar ärendet och fattar eventuella beslut. Församlingsrådet diskuterade ärendet och ser positivt på ärendet. Församlingsrådet rekommenderade att församlingen utvecklar projektet. Ledaren för barnverksamheten Camilla Särs inbjuds under hösten till församlingsrådets sammanträde för att berätta mera om projektet. Anmälningsärenden 104 a) Kyrkoherdens beslutsförteckning 41 45/2012. Vice ordförande granskar kyrkoherdens beslutsförteckning. b) Tf. församlingspastor Anders Lundström har ansökt hos gemensamma kyrkorådet om avlönad tjänstledighet för rehabilitering under tiden på Norrvalla Rehab Center i Vörå. Gemensamma kyrkorådet beslöt bevilja Anders Lundström avlönad tjänstledighet för tiden i enlighet med ansökan. c) Diakon Karin Nygård avtackades inför sin pensionering söndagen den 27 maj efter gudstjänsten i Dragnäsbäcks kyrka. Församlingen tillsammans med församlingsrådet överräckte till henne en tavla målad av Göran Hammarström. d) PM från arbetsgruppens sammanträde där Frontveteranernas julfest planerades, bilaga 5. Arbetsgruppen har gjort ett gott arbete. Församlingsrådet tog del av anmälningsärendena.

8 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/ Övriga ärenden 105a Utlåtande om val av lägergårdsföreståndare på Alskathemmet Vasa svenska församlings församlingsråd bör ge utlåtande om de personer som har sökt Alskathemmets lägergårdsföreståndartjänst. Mera information ges på sammanträdet. Församlingsrådet tog del av listan över sökanden till en tidsbunden tf. lägergårdsföreståndare på Alskathemmet. Paragrafen justerades genast. 105b Diakon Gerd Erickson har per brev lämnat in sin avskedsansökan från sin tjänst som diakonitjänsteinnehavare i Vasa svenska församling per för att sköta en diakonitjänst i Kronoby församling från Församlingsrådet beviljade Gerd Erickson avsked från sin tjänst som diakonitjänsteinnehavare i Vasa svenska församling per Församlingsrådet anställde Emma Villman under tiden och fr.o.m som diakon i Vasa svenska församling. På mötet väckt ärende 106 Inget på mötet väckt ärende. Rättelseyrkande och besvärsanvisning 107 Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande och besvärsanvisning enligt bilaga 4 Blankett 2. Sammanträdets avslutning 108 Sammanträdet avslutades kl med nedkallande av Herrens välsignelse.

9 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 6/2012 9

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 460, textläsning ur Luk. 7 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 136 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Ordförande tackade Jarmo Halmes.

Ordförande tackade Jarmo Halmes. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 7.6.2012 klo 15.30 Sivu 1 70 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis

Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis Protokollet från Ungdomens kyrkodagar 28 31.1.2010 på Stiftsgården Lärkkulla i Karis 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) 2010 öppnades fredagen den 29 januari av Linda Finnbäck, ordförande för UK

Läs mer

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 PROTOKOLL Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den 27 januari kl. 9.25 av Jona Granlund, ordförande vald

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 15/2005 31.3.2005 DE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETERNAS EKONOMIFÖRVALTNING FR.O.M. 1.1.2005 Till följd av ändringen i kyrkolagen 20.8.2004/821 följer alla kyrkliga samfälligheter från

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Bilda förening. Hur du startar en förening

Bilda förening. Hur du startar en förening Bilda förening Hur du startar en förening 1 Innehållsförteckning Bilda förening 3 Ideell förening 3 Juridisk person 3 Förberedelser 3 Möte där man bildar en förening 4 Stadgar 5 Förslag på normalstadgar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer