Ordförande tackade Jarmo Halmes.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande tackade Jarmo Halmes."

Transkript

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 48 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. Ärendena behandlades i följande ordning, 48 49, 56, 61 63, 50 55, 58 60, 64 66, Val av protokolljusterare Två protokolljusterare väljs. Olli Autio och Henry Byskata står i tur. Till protokolljusterare valdes Tiina Mäki och Henry Byskata. 50 Samarbetskommissionens protokoll 2/2012 Samarbetskommissionens protokoll 2/ läggs fram. Antecknas för kännedom. 51 Musik- och orgelkommitténs protokoll 1/2012 Musik- och orgelkommitténs protokoll 1/ läggs fram. Antecknas för kännedom. 52 Värden för Lepikko lägergård Jarmo Halmes presenterar sig Värden för Lepikko lägergård Jarmo Halmes presenterar sig och berättar om nuläget i lägergårdsverksamheten och om utvecklingsmålen. Antecknas för kännedom. Värden för Lepikko lägergård Jarmo Halmes presenterade sig. Ordförande tackade Jarmo Halmes.

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 53 Vasa kyrkliga samfällighets personalbokslut för 2011 I Vasa kyrkliga samfällighet har ett personalbokslut för 2011 gjorts upp enligt Kyrkostyrelsens rekommendation. Det innehåller uppgifter som beskriver personalstrukturen och verksamheten samt siffror och statistik som bedöms. Till personalbokslutet har bifogats en personalbilaga som innehåller en förteckning över alla som varit i Vasa kyrkliga samfällighets tjänst i minst en vecka. Eftersom församlingsarbetet är arbetsintensivt är det viktigt att sammanställa uppgifter om personalen. Syftet med personalbokslutet är att utveckla personalrapporteringen och systemen så att de stöder beslutsfattandet och chefsarbetet. Samarbetskommissionen behandlade personalbokslutet vid sitt sammanträde och godkände det för sin del för framläggning i gemensamma kyrkorådet. Personalbokslutet för 2011 läggs fram (bilaga 1/53). Gemensamma kyrkorådet fastställer Vasa kyrkliga samfällighets personalbokslut för 2011, som gjorts upp av ekonomikontoret och som bifogas som bilaga 1/53. Personalbokslutet ges för kännedom till gemensamma kyrkofullmäktige. 54 Personalens rehabiliteringsansökningar I budgeten har det från och med 1985 reserverats medel för en fem dagars rehabiliteringsperiod för personalen i Härmän kuntokeskus, och från och med 1988 även i Norrvalla Rehab Center i Vörå. I budgeten för detta år har det för allmänna förvaltningen reserverats medel för rekreations- och rehabiliteringsverksamhet. För rehabiliteringen av personalen har det reserverats euro. Alla heltidsanställda tjänsteinnehavare och arbetstagare som har minst 13 års församlingstjänst kan ansöka om rehabiliteringspenning. Enligt den offert som begärts av Härmän kuntokeskus kostar ett rehabiliteringspaket på fem dagar 440 euro per person, vilket innebär att fem

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 personer kan beviljas rehabilitering. Motsvarande rehabiliteringspaket på Norrvalla Rehab Center kostar 580 euro. Tio ansökningar lämnades in före det utsatta datumet Följande tio personer har ansökt om anslag för rehabilitering (inom parentes det år då personen i fråga har beviljats motsvarande rehabiliteringsanslag): Sonja Tamminen (inte tidigare), Mikko Päällysaho (2006), Mikael Heikius (2002), Eija Parviainen (1998 och 2008), Kari Hietamäki (2010), Arto Lehtineva (2005), Sinikka Minni (2004) och Marita Borg (2000), Jukka Kaukaoja (inte tidigare) och Hannele Björkqvist (inte tidigare). Alla som har ansökt om rehabilitering uppfyller de krav som gäller vid ansökan om detta anslag. Ansökningarna läggs fram på sammanträdet. 1. Rehabiliteringsanslag för fem dagars rehabilitering beviljas följande personer: Hannele Björkqvist, Jukka Kaukaoja, Sonja Tamminen, Marita Borg, Mikael Heikius och Sinikka Minni. 2. Då det blir klart när rehabiliteringsperioden ordnas kan personerna på separat ansökan beviljas avlönad tjänstledighet eller arbetsledighet Personalens ansökningar om rekreationsanslag Vasa kyrkliga samfällighets första åldersprogram trädde i kraft Enligt detta erbjuds 60 år fyllda och äldre årligen möjlighet att ansöka om en av arbetsgivaren bekostad två dagars vistelse på en badinrättning under sin lediga tid. År 2012 har det reserverats medel för detta ändamål för cirka 8 personer. Vistelsen på badinrättning ordnas i Härmä Kuntokeskus eller Norrvalla Rehab Center i Vörå och arbetsgivaren bekostar mat och logi enligt halvpensionsprincipen. Tidpunkten för vistelsen kan förläggas till perioden juni - november i år. Enligt anbud från Härmän kuntokeskus kostar en två dagars rekreationssemester 166 euro per person. Motsvarande rehabiliteringspaket på Norrvalla Rehab Center kostar 190 euro. Följande tre personer har anhållit om rekreationsanslag före : Gun-Britt Ahlsved, Kaarina Eronen och Anneli Dahlbäck. Alla som har ansökt om rekreationsanslag uppfyller de krav som gäller vid ansökan om detta anslag. Ansökningarna läggs fram på sammanträdet. Rekreationsanslag för 60 år fyllda för en två dagars vistelse på en badinrättning under sin lediga tid beviljas följande personer: Gun-Britt

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Ahlsved, Kaarina Eronen och Anneli Dahlbäck. Anneli Dahlbäck avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn Lägergårdföreståndaren vid Alskathemmet, avsked från sin tjänst Keva har beviljat lägergårdsföreståndaren vid Alskathemmet Keijo Tamminen pension från och med Keijo Tamminen ansöker om avsked från sin tjänst från och med Avskedsansökan läggs fram. Det är gemensamma kyrkorådet som anställer och entledigar värden för en lägergård. Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja Keijo Tamminen avsked från sin tjänst. 57 Ledigförklarande av tjänsten som lägergårdföreståndare vid Alskathemmet Keijo Tamminen, som har varit lägergårdföreståndare vid Alskathemmet, har gått i pension Enligt den instruktion som godkänts av gemensamma kyrkorådet för tjänsten på Alskathemmet kan till tjänsten väljas en person som hör till evangelisk-lutherska kyrkan och som är känd för ett nyktert, redbart och kristligt leverne. Behörighetsvillkoret för tjänsten som värd för lägergården är lämplig utbildning och arbetserfarenhet. Tjänsteinnehavaren ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska. Grundlönen för värden för lägergården bestäms enligt kravgrupp 403 (grundlön från ,46 och slutlön 2 289,02 ). Till tjänsten som värd för lägergården hör boendeplikt.

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 Mikko Päällysaho anser det motiverat att uppgifterna som ingår i tjänsten sköts på viss tid med en tf. tjänsteinnehavare. Tjänsten som värd för Lepikko lägergård besattes också på viss tid till Gemensamma kyrkorådet beslutar att ledigförklara tjänsten som lägergårdföreståndare vid Alskathemmet, kravgrupp 403, så att ansökningstiden går ut Tjänsten besätts med en tillförordnad till och med Den tillförordnade tjänsteinnehavaren är skyldig att bo i den bostad vid lägergården som är reserverad för tjänsteinnehavaren. 3. Gemensamma kyrkorådet tillsätter en arbetsgrupp som förbereder valet Gemensamma kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp som bereder valet av tjänsteinnehavaren. Till arbetsgruppen valdes Anneli Dahlbäck, Anders Kronlund, Tauno Tuomisto och Pekka Mäkinen, som är sammankallare och ordförande. 58 Ansökan om arbetsledighet inlämnad av Lepikko lägergårds kokerska Mia Viertola Lepikko lägergårds kokerska Mia Viertola ansöker om avlönad arbetsledighet för tiden på grund av att hon ska sköta en annan uppgift. Ledande husmor Anna-Leena Pollari-Kupila förordar ansökan. Lepikko lägergårds kokerska Mia Viertola beviljas avlönad arbetsledighet för tiden Stf. församlingspastor Anders Lundströms ansökan om rehabilitering Folkpensionsanstalten har beslutat att bevilja församlingspastor Anders Lundström rehabilitering som är inriktad på bevarande eller förbättring av arbetsförmågan. Rehabiliteringskursen innehåller följande perioder: 4

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu , och Rehabiliteringsplatsen är Norrvalla Rehab Center i Vörå. Anders Lundström är stf. församlingspastor i Vasa svenska församling Anders Lundström anhåller med sitt brev om att bli beviljad avlönad tjänstledighet för tiden Anders Lundströms ansökan och Fpa:s beslut i ärendet läggs fram. Enligt 9 i kyrkans personalutvecklingsavtal kan arbetsgivaren bevilja tjänstledighet för tidig rehabilitering. Till en tjänsteinnehavare kan enligt prövning betalas en del av lönen eller hela lönen för sammanlagt högst 30 kalenderdagar per kalenderår, när rehabiliteringsansökan har gjorts via Kyrkostyrelsen eller Folkpensionsanstalten. Rehabiliteringspengen för rehabiliteringstiden tillkommer arbetsgivaren. Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja Anders Lundström avlönad tjänstledighet för tiden i enlighet med ansökan. 60 Stängning av köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26 några veckor sommaren 2012 Köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26 brukar hålla stängt några veckor under den lugnaste tiden på sommaren. När köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26 är stängda på sommaren ordnas för församlingarnas personal möjlighet att äta i någon nära belägen matservering, t.ex. i personalrestaurangen vid Åbo Akademi. Gemensamma kyrkorådet beslutar att köket och personalmatsalen på Skolhusgatan 26 hålls stängda och att personalens måltider ordnas på ovan nämnda sätt. Av personalen debiteras ersättning för maten enligt naturaförmånsprincipen. 61 Justering av musikskolornas terminsavgifter Gemensamma kyrkorådet har fastställt att musikskolans terminsavgifter är följande: euro/elev för höstterminen 2011 och 127 euro/elev för vårterminen 2012.

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 2. Barn som deltar i gruppundervisning: 72 euro för höstterminen 2011 och 76 euro för vårterminen Syskon- eller biämnesrabatten på terminsavgiften i fråga är 50 %. Syskoneller biämnesrabatten kan fås endast en gång för en person, dvs. man kan inte få både syskon- och biämnesrabatt på avgiften för ett biämne. Gemensamma kyrkorådet godkände ovannämnda terminsavgifter med tillägget att enskild undervisning inte bör ges till priset för gruppundervisning. Målet har under årens lopp varit att terminsavgifterna något så när ska täcka personalkostnaderna för lärarna. Detta täckningsbidrag var i genomsnitt 73,0 % i båda församlingarna. Det föreslås att avgifterna på höstterminen hålls på samma nivå som på våren 2012 och att de till vårterminen 2013 höjs med ca 5 %. Gemensamma kyrkorådet beslutar att musikskolornas terminsavgifter för höstterminen 2012 och vårterminen 2013 är följande (till priserna kan moms läggas till): euro/elev för höstterminen 2012 och 133 euro/elev för vårterminen Barn som deltar i gruppundervisning: 76 euro för höstterminen 2012 och 80 euro för vårterminen Syskon- eller biämnesrabatten på terminsavgiften i fråga är 50 %. Syskoneller biämnesrabatten kan fås endast en gång för en person, dvs. man kan inte få både syskon- och biämnesrabatt på avgiften för ett biämne. Det fördes en livlig diskussion om musikskolornas terminsavgifter och dess möjliga mervärdesskatt. Helsingfors förvaltningsdomstol har gett sitt beslut, enligt vilket musikundervisningen vid Tammerfors församling är mervärdespliktig verksamhet. Under diskussionen föreslog Tiina Mäki understödd av Juha Silander att en arbetsgrupp skulle grundas för att undersöka musikskolornas verksamhet och de förändringar som mervärdeskatten möjligen orsakar. Gemensamma kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp att undersöka musikskolornas framtid och ge sitt förslag. Till arbetsgruppen valdes Dan Andersson, Johanna Välimäki och Nils-Eric Sahlström som också är sammankallare. Arbetsgruppen kan vid behov begära hjälp utifrån. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 62 Fastställande av skattesatsen för år 2013 Enligt kyrkolagen fastställs inkomstskattesatsen av gemensamma kyrkofullmäktige. Skattesatsen ska meddelas till skattestyrelsen senast den 17 november året före skatteåret. Enligt Vasa kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan är skattesatsen 1,25 under hela planperioden Skatteinkomsternas utveckling har varit positiv redan flera år, men i fjol minskade inkomsterna. Med beaktande av förväntningarna rörande utvecklingen i Vasa efter den aktuella ekonomiska situationen, kyrkliga samfällighetens stabila ekonomi och kalkylerna över inkomster och utgifter år 2012 kan en skattesats på 1,25 fortfarande fastställas. Gemensamma kyrkorådet beslutar att till gemensamma kyrkofullmäktige framställa att skattesatsen för år 2013 fastställs till 1,25. Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn Revisionsberättelse Revisorerna för gemensamma kyrkofullmäktiges mandatperiod ger sin berättelse över bokföringsåret Revisionsberättelsen antecknas för kännedom och läggs fram skriftligt för gemensamma kyrkofullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet för år Olli Autios initiativ gällande ljudåtergivningen i Trefaldighetskyrkan Olli Autio meddelade i sitt brev att han drar tillbaka sitt initiativ om ljudåtergivningen i Trefaldighetskyrkan.

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 Antecknas för kännedom. 65 Olli Autios initiativ om upprättande av en placeringsstrategi Vasa kyrkliga samfällighets placeringsplan har haft samma sakinnehåll från 2006 och har senast fastställts i gemensamma kyrkorådet Under denna tid har kapitalförvaltningsavtalen med Carnegie/Evli, Sampo Banks Private Banking och Nordea PWM varit i kraft. Syftet med placeringstillgångarna och placeringsverksamheten är att trygga församlingarnas egentliga verksamhet under ekonomiskt varierande förhållanden. Syftet med gravvårdsfondens placeringsverksamhet är att säkra möjligheten att under ekonomiskt varierande förhållanden uppfylla skyldigheterna i de skötselavtal som ingåtts för längre tid än ett år och för all framtid. Det är nu aktuellt att se över placeringsplanen och eventuellt byta portföljförvaltare. En arbetsgrupp torde tillsättas för att se över placeringsplanen/strategin och för att konkurrensutsätta portföljförvaltarna. Ekonomidirektören, gemensamma kyrkorådets ordförande och två medlemmar skulle höra till arbetsgruppen. Gemensamma kyrkorådet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en ny placeringsstrategi och konkurrensutsätta portföljförvaltarna. Arbetsgruppen kan vid behov begära hjälp utifrån. Gemensamma kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram en ny placeringsstrategi och konkurrensutsätta portföljförvaltarna. Till arbetgruppen valdes Daniel Djupsjöbacka, Juha Silander, Nils-Eric Sahlström, Tauno Tuomisto och sittande gemensamma kyrkorådets ordförande. Som sammankallare fungerar Nils-Eric Sahlström. Arbetsgruppen bör ge sitt förslag till slutet av Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn

10 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Ekonomidirektörens semester Ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström anhåller om semester för tiden , sammanlagt 20 semesterdagar. 18 semesterdagar kvarstår. Det är gemensamma kyrkorådet som beviljar ekonomidirektörens semester. Godkänns enligt anhållan. Ekonomidirektören avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av paragrafen. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av stf. kyrkoherde Anders Kronlund, tfn (06) Initiativ om ändring av församlingsindelningen Den av Vasa finska församling och Lillkyro församling tillsatta styrgruppen för församlingarnas strukturomvandling föreslår att Vasa finska församling och Lillkyro församling framställer till domkapitlet i Lappo stift att Lillkyro församling ansluts som församling till Vasa kyrkliga samfällighet Ändringen av församlingsindelningen beror på den ändring av kommunindelningen genom vilken Lillkyro kommun ansluts till Vasa stad Enligt 3 kap. 3 i kyrkolagen ska församlingsindelningen motsvara kommunindelningen så att varje kommun i sin helhet befinner sig på området för samma församling eller samma kyrkliga samfällighet. Med stöd av 3 kap. 5 i kyrkolagen ska det av språkliga skäl i Vasa stad finnas minst två församlingar, och med stöd av 11 kap. 1 i kyrkolagen ska dessa bilda en kyrklig samfällighet. Vasa finska församlings församlingsråd godkände vid sitt sammanträde enhälligt ett initiativ om saken och beslutade att av Vasa kyrkliga samfällighet och Vasa svenska församling begära utlåtanden, som bifogas till det initiativ som skickas till domkapitlet. Initiativet läggs fram. Gemensamma kyrkorådet ger sitt utlåtande om Vasa finska församlings initiativ om ändring av församlingsindelningen och beslutar att till gemensamma kyrkofullmäktige framställa att initiativet godkänns.

11 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Anmälningsärenden - finska församlingens församlingsråds protokoll 4/ svenska församlingens församlingsråds protokoll 4/ Kyrkostyrelsens cirkulär 8/ Ordensförslag för självständighetsdagen Kyrkostyrelsens cirkulär 9/ Marknadsdomstolens nya adress i besvärsanvisningar Antecknas för kännedom. 69 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt avslutande av sammanträdet Gemensamma kyrkorådet ger anvisningar om ändringssökande, bilaga 2/69.

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 7.6.2012 klo 15.30 Sivu 1 70 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 2/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 310, textläsning ur Joh 15:15-16 och bönen Fader Vår. Val av lekmannaombud till kyrkomötet/lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 8/2013 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 460, textläsning ur Luk. 7 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 136 Konstaterades att sammanträdet

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer