REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari :00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00."

Transkript

1 Kallelse Datum: REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 14 januari :00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C) Helen Bengtsson (S) Eva Johnsson (KD) Magnus Carlberg (S) Henrietta Serrate (S) Göran Giselsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) John Hed (SD) Martina Gustafsson (S) Ersättare Olof Björkmarker (S) Yngve Filipsson (FP) Charlotta Svanberg (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Ragnar Lindberg (S) Joakim Pohlmam (S) Daniel Liffner (V) Cheryl Jones Fur (MP) Mikael Johansson (M) Pernilla Tornéus (M) Viktor Emilsson (M) Elizabet Peltola (C) Ingrid Hugosson (C) Maria Sitomaniemi (SD) Utskriftsdatum:

2 Kallelse Datum: Övriga kallade Marianne Hammarström, Sekreterare Martin Myrskog Maria Granath Marianne Johansson Hellström Ulrika J Gustafsson Jens Karlsson Katarina Jonasson Lillemor Ahlgren Styrbjörn Östberg Per-Henrik Nilsson Johan Jarl Utskriftsdatum:

3 Kallelse Datum: Val av justeringsperson samt tid för justering Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att jämte ordförande utse andre vice ordförande Suzanne Frank justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker den 19 januari Godkännande av föredragningslista Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan daterad den 7 januari Regiondirektörens rapport Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 4. Månadsrapport november LTK276 Jens Karlsson Utskriftsdatum:

4 Kallelse Datum: Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport november Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-november 2014 uppgår till +189 miljoner kronor, och kan som tidigare främst hänföras till både lägre nettokostnader och en bättre finansiering än planerat. Budgetavvikelsen går framförallt att hänföra till bättre slutavräkning av skatteintäkterna, högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat och ett positivt utfall på finansnettot. Samtidigt har verksamheterna högre kostnader än budget för framförallt bemanningen. Prognosen för helåret har under månaden justerats upp med 10 miljoner kronor och uppgår till +175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor högre än budget. I oktober kan tillgängligheten till vården inom Landstinget Kronoberg sammanfattas: Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent (vårdvalet totalt). 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar (vårdvalet totalt). 90 procent fick i november ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 71 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. 93,5 procent fick i november behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 82 procent väntade mindre än 60 dagar. Beslutsunderlag Missiv månadsrapport KONCERNMÅNADSRAPPORT NOVEMBER Utskriftsdatum:

5 Kallelse Datum: Investeringsplan LTK1380 Conny Axelsson, Bo Eriksson Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna Investeringsplan 2015, att fastställa beslutade och pågående investeringsprojekt uppgående till 130 miljoner kronor år 2015, att fastställa nivån för mindre ombyggnationer fastigheter, MT-utrustningar, ITinvesteringar och övrigt löpande till 126 miljoner kronor år 2015, att fastställa 89 miljoner kronor för att under 2015 ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt det fortsatta generalplansarbetet för centrallasarettet i Växjö, lasarettet i Ljungby, Sigfridsområdet samt vårdcentraler och tandvård. Särskilda beslut krävs för igångsättande av de enskilda investeringsprojekten, att godkänna att planerade investeringsutgifter enligt investeringsplan 2015 finansieras med befintliga likvida medel år Sammanfattning I januari 2015 ska regionstyrelsen besluta om planerade investeringar för Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar för 2015 som är på 438 miljoner kronor. Investeringsplanen för 2015 omfattar investeringar på 345 miljoner kronor. Det innebär att 90 miljoner kronor av de investeringar som var planerade i budgeten kommer på grund av tidsförskjutning att genomföras Beslutsunderlag Missiv investeringsplan 2015 Investeringsplan Skiss över förslag Centrallasarettet Växjö Utskriftsdatum:

6 Kallelse Datum: Nybyggnad av folktandvård på Teleborg 14LTK1372 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna investeringen för nybyggnad av folktandvård på Teleborg, att finansieringen sker inom investeringsram Sammanfattning De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett ökat patienttryck. Folktandvården Klostergatan har sedan sommaren tyvärr inte haft möjlighet att ta emot nya patienter för fullständig behandling. Växjö förväntas också har en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en ökning med ca invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö. För att möta ett befintligt hårt patienttryck och en stor befolkningstillväxt är bedömningen att behovet av ytterligare en klinik är stort. Med tanke på nuvarande klinikers placering samt planerat bostadsbyggande söderut i Växjö är Teleborg en lämplig placering av kliniken. Förslag på ny lokal är i anslutning till nuvarande vårdcentralen på Teleborgsområdet. Lokalytan uppgår till 642 m2. Nybyggnaden bedöms vara inflyttningsklar i april Fastighetsinvesteringen uppgår till 16 miljoner kronor. Hyreskostnaden bedöms till 1,2 miljoner kronor/år. Konstnärlig utsmyckning tillkommer med kronor. Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor inkl moms. Beslutsunderlag missiv nybyggnad nybyggnad av folktandvård på Teleborg Utskriftsdatum:

7 Kallelse Datum: Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 14LTK283 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av Ljungby Kärringe 4:4 till Ann-Christin Bengtsson och Arne Johansson. Sammanfattning Fastigheten har Landstinget Kronoberg erhållit genom testamente som har behandlats i landstingsstyrelsen Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare, köpekontrakt är upprättat Köpare är Ann-Christin Bengtsson (1/3) och Arne Johansson (2/3). Köpeskillingen uppgår till kronor. Försäljningsomkostnaderna uppgår till kronor exkl mervärdeskatt. Beslutsunderlag missiv köpekontrakt Skannat dokument missiv info Utskriftsdatum:

8 Kallelse Datum: Budgetdirektiv Budget 2016 med flerårsplan LTK1381 Jens Karlsson Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan , att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälsooch sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan , att paragrafen omedelbart justeras. Sammanfattning I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ges i uppdrag att senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Beslutsunderlag Budgetdirektiv 2016 S V Mp budget Mall budget 2016 med flerårsplan Tidplan budgetprocess Utskriftsdatum:

9 Kallelse Datum: Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg 14LTK1370 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att fastställa delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg. Sammanfattning Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 reglerar vilka ärenden som inte får delegeras. Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning. Beslutsunderlag Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvcklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden Utskriftsdatum:

10 Kallelse Datum: Bolagsordning Smaland Airport AB 14LTK1379 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att godkänna förslag till bolagsordning för Smaland Airport AB. Sammanfattning Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun samarbetar genom Smaland Airport AB angående flygplatsen i Växjö. Region Kronoberg äger 55 procent av aktierna, Växjö kommun 42 procent och Alvesta kommun 3 procent av aktierna. Bolagsordningen för Smaland Airport AB föreslås revideras med anledning av ändringar i kommunallagen kapitel 3, 17. Det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen. Vidare ska där även anges att respektive ägare fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Förslag till reviderad bolagsordning har utarbetats tillsammans med övriga ägare och styrelsen i Smaland Airport AB. Beslutsunderlag Revideringa av bolagsordning Växjö Småland Airport AB Bolagsordning förslag till revidering Bolagsordning Smaland Airport AB 2009 Utskriftsdatum:

11 Kallelse Datum: Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet 14PAN530 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Sammanfattning I varje landsting/region och kommun som bedriver hälso- och sjukvård ska det enligt lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656) finnas en patientnämnd. Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården. Region Kronoberg åtar sig att bedriva patientnämndsverksamhet åt Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommun i enlighet med Avtal mellan Region Kronoberg och Alvesta/Lessebo/Ljungby/Markaryd/Tingsryd/Uppvidinge/Växjö/Älmhults kommun om samverkan inom patientnämndsverksamhet Beslutsunderlag Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet Slutversion avtal PAN med länets kommuner Utskriftsdatum:

12 Kallelse Datum: Svar på motion Riv upp beslutet om sydsvensk region! 14LTK833 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Sammanfattning Lennart Värmby (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att tidigare beslut om att Kronoberg ska ingå i en sydsvensk region rivs upp och att medlemskapet i den förening som har bildats för den sydsvenska regionbildningen sägs upp samt att om en större region blir aktuell ska frågan avgöras genom en folkomröstning. Styrelsen för Sydsvensk regionbildning ideell förening konstaterade vid sitt sammanträde 21 november 2014 att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk region. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Föreningen har dock föreslagit respektive huvudman att fortsätta arbetet i den ideella föreningens form och att utreda lämplig samarbetsform för Sydsverige på längre sikt. Beslutsunderlag Svar på motion sydsvensk regionbildning Motion. Riv upp beslutet om sydsvensk region! anteckningar-styrelsemöte-sydsvensk-regionbildning-21-november-2014 Utskriftsdatum:

13 Kallelse Datum: Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning 14LTK1282 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna rekommendation vid erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, att den nya rekommendationen ska gälla från den 1 februari Sammanfattning Assisterad befruktning är ett område i snabb utveckling med nya medicinska möjligheter. Detta väcker många juridiska och etiska frågeställningar. Från den 1 januari 2015 gäller patentlagen som ger patienter möjlighet att fritt söka öppenvård i hela landet vilket skapar behov av gemensamma generella riktlinjer. Södra Regionvårdsnämnden beslutade vid sitt möte att föreslå Region Halland, Region Skåne, Landstinget Blekinge samt Landstinget Kronoberg att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings förslagna rekommendation vid erbjudande om offentligt finansierad assisterad befruktning.samt att den nya rekommendationen skulle gälla från den 1 januari Det som framför allt är skillnaden mot nuvarande regler är bland annat ändrad ålder. Nu gäller för kvinnor att de inte har fyllt 39 år och mannen inte har fyllt 55 år vid behandlingens början. I den nya skrivningen ska behandling påbörjas innan kvinnan fyllt 40 år och den ska startas innan make/maka/registrerade partners eller sambons 56-årsdag. Nu finns krav på att folkbokföringsorten och att paret är folkbokfört på samma adress i Sverige sedan minst två år. Om kvinnan har fyllt 36 år och mannen 53 år gäller folkbokföring på samma adress minst ett år. Det finns inget sådant i det nya förslaget från SKL. Enligt nuvarande regler så hänvisas ett par där båda har barn i det tidigare förhållandet till privat IVF-klinik. Om enbart den ene partnern har barn så följs riktlinjerna helt. Efter samråd i den nationella vävnadsgruppen föreslås att par Utskriftsdatum:

14 Kallelse Datum: som inte har gemensamma barn får samma rätt till assisterad befruktning som barnlösa. Beslutsunderlag Enlighet i Sverige assisterad befruktning Rekommendation om enlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning. Utskriftsdatum:

15 Kallelse Datum: Remissyttrande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 14LTK1238 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsen eget svar till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Detta dokument belyser och klargör förutsättningar för hur registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för den enskildes integritet. Dokumentet belyser även hur sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska kunna underlättas. Avsikten med de förslagna förändringarna är att göra våra nuvarande registerbaserade data tillgängliga för att generera ny kunskap samt att forskningsdatabaser för kommande forskningsfrågeställningar ska kunna byggas upp. Dokumentet klargör många frågor som tidigare varit otydliga. Andan i dokumentet är att data ska bli mer tillgängliga för forskning och att gränserna för beslut skjuts längre från den enskilda individen. Att göra data mer tillgängliga för forskning är bra men det kräver samtidigt att en skärpning av sekretessen för den enskilda medborgaren sker. I Region Kronobergs verksamhet är sekretess och skydd av individers integritet viktigt. Beslutsunderlag Unik kunskap genom registerforskning Unik kunskap genom registerforskning remissvar Sammanfattning 14LTK1238 Remiss av betänkande Unik kunskap genom registerforskning. SOU 2014:45. Utskriftsdatum:

16 Kallelse Datum: Svar på revisionsrapport Granskning av kapacitetsutnyttjande i Landstinget Kronoberg. 14LTK1195 Anders Hellkvist, EY och Per- Henrik Nilsson Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att ställa sig bakom svar till revisorerna, att informera regionfullmäktige om rapport och svar. Sammanfattning EY har på landstingets revisorers uppdrag genomfört en granskning med syfte att bedöma om landstingsstyrelsens styrning säkerställer en effektiv användning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den övergripande slutsatsen utifrån granskningens resultat är att landstingsstyrelsen har vidtagit adekvata åtgärder för att fullgöra fullmäktiges uppdrag att införa en effektiv produktions- och kapacitetsförsörjning. Arbete är i sin linda vilket innebär att det är en lång väg kvar till att styrelsen kan anses ha säkerställt en effektiv användning av sjukvårdspersonalens kompetens. EY noterar att fullmäktige i sin landstingsplan explicit angett att verksamheten och tillgängligheten inte ska planeras och följas upp utifrån vårdgarantins kriterier utan att ambitionen 2016 är högre ställd med max 5 dagar till läkarbesök i primärvården och max 30 dagar till besök och behandling i specialistsjukvården. Alla verksamhetsmål är emellertid utformade utifrån Kömiljardens kriterier dvs. 60 dagar. Landstingsstyrelsen har ännu inte anpassat styrning och uppföljning utifrån uppdraget i landstingsplanen. Beslutsunderlag revisionsrapport granskning kapacitetsutnyttjande Missiv Kapacitetsutnyttjande Kapacitetsstyrning Kronoberg Slutrapport Utskriftsdatum:

17 Kallelse Datum: Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer samt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 14LTK1392 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att notera information angående villkorsbeslut för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer till protokollet, att notera information angående regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Sammanfattning Region Kronoberg får årligen regleringsbrev och villkorsbeslut från Näringsdepartementet som sätter ramar för genomförande av den regionala tillväxtpolitiken. Region Kronoberg ska till regeringen särskilt redovisa insatser gällande; det regionala tillväxtarbetet, regionala kompetensplattformar, stöd till kommersiell service och anläggning av kanalisation. Stärkt samspel mellan kommunernas översiktsplanering, EU:s strategi för Östersjöregionen, samverkan med länsstyrelsen och jämställd tillväxt ska redovisas. Regionen ska också särskilt beskriva hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet. Beslutsunderlag Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer Regleringsbrev Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 11 Regionala tillväxtårgärder inom 19 Regional tillväxt Utskriftsdatum:

18 Kallelse Datum: Skriftlig information verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet LTK1391 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Folkhälsoutskottet ska utifrån regionfullmäktiges direktiv avlägga en verksamhetsrapport vid kalenderårets slut. Nu presenterad rapport omfattar år 2014 Beslutsunderlag Skriftlig information verksamhetsrapport för Folkhälsoutskottet 2014 Verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet år Utskriftsdatum:

19 Kallelse Datum: Skriftlig information verksamhetsrapport för FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsvårdsberedningen och samverkansberedningen 14LTK1399 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsberedningen och samverkansberedningen ska utifrån regionstyrelsens direktiv avlägga en verksamhetsrapport vid årets slut. Nu presenterad rapport omfattar år Beslutsunderlag Skriftlig information - Verksamhetsrapport 2014 för Fou-beredning, Hälso- och sjukvårdsberedning och Samverkansberedningen Verksamhetsrapport för FOU-beredningen år Verksamhetsrapport för hälso- och sjukvårdsberedningen år Verksamhetsrapport för samverkansberedningen år Utskriftsdatum:

20 Kallelse Datum: Anmälningsärenden LTK1413 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Landstingsstyrelsens arbetsutskott-protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott- Protokoll Polisregion Syd- information inför övergång till en polismyndighet Protokoll- Patientnämnden Psykiatrihistoriska muséet- Styrelseprotokoll samt årsberättelse 2014 Regeringsbeslut 7- Uppdrag att utbetala medel Regeringsbeslut 8- Uppdrag att fortsätta insatserna föra att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket Regeringsbeslut 10- Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Riksarkivet Regeringsbeslut 19- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut- Medel för uppdrag att omprogrammera och utveckla det regionala analys- och prognosverktyget raps Regeringsbeslut-Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Boverket Regeringsbeslut-Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens kulturråd Regeringsbeslut-Förordnande av ordförande i styrelsen för Statens kulturråd Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor Regeringsbeslut- Riktlinjer för budgetåret 2015 avseende statens bidrag till Riksteatern Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för kulturanalys Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksarkivet Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut- Inrättande av nationell kontaktpunkt och subkommitté för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregionen Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna med bilaga 1-5 SKL- meddelande från styrelsen nr 10- Överenskommelse om Rehabiliteringsgarantin 2015 Utskriftsdatum:

21 Kallelse Datum: SKL- meddelande från styrelsen nr 8- Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 SKL- meddelande från styrelsen nr 11- Överenskommelse om pilotverksamhet- Aktivitetsförmågeutredning SKL Cirkulär Information om patientlagen SKL Cirkulär Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv SKL Cirkulär Bilaga 1 SKL Cirkulär Bilaga 2 SKL Cirkulär Bilaga 3 SKL Cirkulär Bilaga 4 SKL Cirkulär Bilaga 1 SKL Cirkulär Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt SKL Cirkulär Värdesäkring av ersättning som betalas lärare, skolledare och syofunktionärer Beslutsunderlag Anmälningsärenden Utskriftsdatum:

22 Kallelse Datum: Av landstingsstyrelsens ordförande fattade delegationsbeslut 14LTK576-7 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att notera anmälningarna till protokollet. 21. Av landstingsdirektören fattade delegationsbeslut 14LTK709-7 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrlesen beslutar att notera anmälningen till protokollet. 22. Av landstingsdirektören vidaredelegerade beslut: Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att notera anmälningarna till protokollet. Sammanfattning Av personaldirektör fattade delegationsbeslut nr 17, 18, 19 14LTK190 Av FoU chefen fattade delegationsbeslut 14LTK Utskriftsdatum:

23 4 Månadsrapport november LTK276

24 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK276 Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavd Datum: Regionstyrelsen Månadsrapport november 2014 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna Månadsrapport november 2014 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-november 2014 uppgår till +189 miljoner kronor, och kan som tidigare främst hänföras till både lägre nettokostnader och en bättre finansiering än planerat. Budgetavvikelsen går framförallt att hänföra till bättre slutavräkning av skatteintäkterna, högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat och ett positivt utfall på finansnettot. Samtidigt har verksamheterna högre kostnader än budget för framförallt bemanningen. Prognosen för helåret har under månaden justerats upp med 10 miljoner kronor och uppgår till +175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor högre än budget. I oktober kan tillgängligheten till vården inom Landstinget Kronoberg sammanfattas: Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent (vårdvalet totalt). 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar (vårdvalet totalt). 90 procent fick i november ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 71 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. 93,5 procent fick i november behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 82 procent väntade mindre än 60 dagar. Martin Myrskog Regiondirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör Bilaga: Månadsrapport november 2014 Sida 1 av 1

25 Månadsrapport november 2014 Landstinget Kronoberg Månadsrapport november

26 Månadsrapport november Innehållsförteckning SAMMANFATTNING EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS RESULTAT JANUARI NOVEMBER 189 MILJONER KRONOR HELÅRSPROGNOSEN 175 MILJONER KRONOR NETTOKOSTNADSUTVECKLING TILLGÄNGLIGHET OCH PRODUKTION PERSONALREDOVISNING NÄRVAROTID OCH FRÅNVAROTID, EGEN PERSONAL ARBETADE TIMMAR BEMANNINGSFÖRETAG, LÄKARE O SJUKSKÖTERSKA ANTAL ANSTÄLLDA LÄKARBEMANNING HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ...16 Bilaga 1 Väntetider Bilaga 2 Produktionsstatistik Bilaga 3 Bemanningsstatistik

27 Månadsrapport november Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för januari-november 2014 uppgår till +189 miljoner kronor, och kan som tidigare främst hänföras till både lägre nettokostnader och en bättre finansiering än planerat. Budgetavvikelsen går framförallt att hänföra till bättre slutavräkning av skatteintäkterna, högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat och ett positivt utfall på finansnettot. Samtidigt har verksamheterna högre kostnader än budget för framförallt bemanningen. Prognosen för helåret har under månaden justerats upp med 10 miljoner kronor och uppgår till +175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor högre än budget. I oktober kan tillgängligheten till vården inom Landstinget Kronoberg sammanfattas: Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent (vårdvalet totalt). 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar (vårdvalet totalt). 90 procent fick i november ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 71 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. 93,5 procent fick i november behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 82 procent väntade mindre än 60 dagar. 3 (26)

28 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat och prognos 1.1 R esultat januari november 189 miljoner kronor Resultatet per november är 189 miljoner kronor och kan som tidigare hänföras till både lägre nettokostnader och en bättre finansiering än planerat. Resultatet har försämrats med 7 miljoner kronor jämfört med oktober månad. Resultatet för januari - november motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 94 miljoner kronor. I likhet med föregående månader har vi i jämförelse med budget fortsatt; - en positiv avvikelse för finansieringen. - lägre kostnader än planerat för framförallt läkemedel och pensioner. - en negativ utveckling av kostnader för bemanning beroende på fortsatt behov av bemanningsföretag som inte ryms inom ordinarie personalbudget. Den positiva budgetavvikelsen för finansieringen beror främst på högre statsbidrag för läkemedelsförmånen och bättre slutavräkning av skatteintäkterna än budget. Vi har fortsatt ett positivt finansnetto på 24 miljoner kronor, varav pensionsförvaltningen svarar för 14 miljoner kronor. 1.2 H elårsprognosen 175 miljoner kronor Prognosen för helåret 2014 har justerats. Vi har bl.a. beaktat de beslut om statsbidrag för helår som kommit under månaden samt inkomna prognoser från verksamheten. Helårsprognosen uppgår efter justering till 175 miljoner kronor. Prognosen innebär en positiv avvikelse med 75 mnkr jämfört med budget. Prognosen bygger på att en negativ avvikelse med 45 miljoner krono i hälso- och sjukvårdsverksamheten vägs upp av en positiv avvikelse för landstingsgemensamma poster med 58 miljoner kronor och finansieringen med 62 miljoner kronor. 4 (25)

29 Månadsrapport november TABELL: Utfall per centrum/verksamhet januari-november 2014 och helårsprognos 1 Budgetavvikelse, miljoner kronor Utfall 2014 Helårs- (Verksamhetsresultat) januari-november prognos Akutcentrum 2 1 Barn- och kvinnocentrum Kirurgicentrum Medicincentrum Medicinskt servicecentrum Primärvårds- och rehabcentrum 5 1 Vuxenpsykiatrin Rättspsykiatriska regionkliniken 6 5 Tandvårdscentrum 6 5 Landstingsgemensam hälso- och sjukvård 7 22 Summa Hälso- och sjukvård Regional utveckling - Kultur utbildning, Grimslövs FHS, KUS trafik och infrastruktur allmän regional utveckling 0 0 Summa Regional utveckling -2 0 Förtroendemannaorganisation 2 0 Landstingsgemensamt övrigt stöd Landstingets kansli 4 4 Servicecentrum 1-1 Summa Ledning och Stöd Summa budgetavvikelse verksamhet Justering verksamhetens finansiella poster -3 Finansiering BUDGETAVVIKELSE totalt BUDGETERAT RESULTAT RESULTAT Centrumens underskott år 2013 avseende bland annat köpt vård har täckts upp med budgettillskott år Dock kvarstår en obalans på centrumnivå för framförallt bemanningskostnader. En långsiktig strategi för att bemanna med egen personal arbetas fram av landstingets ledning. För 2014 täcks obalansen till stor del av upp av landstingsgemensamma poster och även av en bättre finansiering än planerat. 1 Ett nollresultat innebär att ingen budgetavvikelse uppstår, det vill säga att verksamhetens intäkter är lika stora som kostnaderna. 5 (25)

30 Månadsrapport november TABELL: Resultatuppföljning januari-november 2014 jämfört med budget och föregående år JANUARI-NOVEMBER HELÅR Resultatuppföljning Januari-november 2014 Utfall 2013 "Rullande tolv" 2014 Prognos Prognos av- (miljoner kronor) Utfall Budget Avvikelse januari-november november* Årsbudget utfall avikelse 2014 Intäkter Patientavgifter Såld vård inkl tandvård Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Bemanningskostnader varav hyrpersonal Köpt utomlänsvård Läkemedel Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Varav pensionsförvaltning Total finansiering Resultat/avvikelse * Utfall 2013 är justerad med engångsposter 2013 (övriga intäkter AFA-premier 60 mnkr och reavinster 35 mnkr, Finansnetto diskonteringsränta pensioner 150 mnkr) 1.3 N ettokostnadsutveckling Enlig budget ska nettokostnaderna för 2014 öka med 4,5 procent till 4.7 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på cirka 200 miljoner kronor jfr med Ökningen beror på planerade volymökningar, generell uppräkning samt extra budgettillskott för läkemedel och pensioner. Under perioden januari november är verksamhetens nettokostnader 37 miljoner kronor lägre än budget. Nettokostnaderna beräknas vid årets slut ligga i nivå med budget. Nettokostnadsökningen beräknas för 2014 till 4,2 %. 6 (25)

31 Månadsrapport november DIAGRAM: Nettokostnad per månad Miljoner kronor Nettokostnad per månad Utfall Budget Prognos 2014 BS! ska vara 4676 tkr jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec prognos feb apr jun sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7,5% 6,6% 5,4% 2,9% 2,7% 1,3% 0,4% 0,1% 0,1% 1,0% 0,0% 0,4% 0,7% 1,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,7% 4,2% 2 Diagrammet visar nettokostnader per månad 2014 samt prognos för kvarvarande månader. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader visas under diagrammet. Mätningen görs för de senaste 12 månaderna, jämfört med motsvarande 12 månader året före. 7 (25)

32 Månadsrapport november Tillgänglighet och produktion Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent (vårdvalet totalt). 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar (vårdvalet totalt). 87,1 procent fick i oktober ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar, och drygt 72 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. Motsvarande siffra för perioden januari till september är 64 procent. 93,5 procent fick i september behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 84,2 procent väntade mindre än 60 dagar. Motsvarande siffra för perioden januari till september är 79 procent. Se bilaga för utförlig produktions- och väntetidsstatistik. 8 (25)

33 Månadsrapport november Personalredovisning Se bilaga för mer utförlig bemanningsstatistik 3.1 Närvarotid och frånvarotid, egen personal TABELL: Arbetade timmar Lt. K Jan-nov 2014 Jan-nov 2013 A Närvarotid C Frånvarotid Totalsumma Närvarotiden ökade under perioden med cirka timmar jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen kan framförallt förklaras med ökad arbetad tid, timlön och ökad övertid/fyllnadstid. Jour och beredskap (läkare) minskar marginellt mot föregående år. Frånvarotiden ökade med cirka timmar. Ökningen beror på ökad sjukfrånvaro, föräldraledighet, tjänstledighet och ökat uttag av semester. Kompensationsledighet minskar något. Rättspsykiatriska regionkliniken Inom Rättspsykiatriska regionkliniken har närvarotiden ökat på grund av fler patienter med ökad vårdtyngd (extra vak) men också på grund av ökade utbildningsinsatser och projektdeltagande i Bättre vård mindre tvång. Vuxenpsykiatrin Vuxenpsykiatrin signalerar att arbetad tid har ökat beroende på tillsatta vakanta tjänster och ökat behov av arbetstid för vårdkrävande patient. Övertiden har ökat vilket i huvudsak beror på extra vak för vårdkrävande patient och brist på sjuksköterskevikarier under sommaren. Akutcentrum Akutcentrum beskriver att perioden har inneburit en högre belastning för personalen jämfört med föregående år. Den knappa tillgången på personal medför ett omfattande övertidsuttag. Antalet arbetade timmar har ökat i samtliga undergrupper förutom facklig ledighet. Två undergrupper som sticker ut extra är övertid och arbetad tid. Viss del av övertiden beror på öppnandet av avdelning 17B vilket har berört akutmottagningen/ava och resursenheten. Sekreterarna har haft flera vakanser under perioden vilket lett till ökat antal övertidspass, men de är sedan en tid tillbaka fullbemannade igen. Ambulansens nya schema har inneburit att övertiden utanför jourtid har ökat. Detta kommer att analyseras närmre i den utvärdering av omorganisationen som pågår. Tillskapandet av centrumstaberna, som för AKC och MEC är gemensam och organisatoriskt ligger under AKC, har lett till viss ökning av antalet arbetade timmar. 9 (25)

34 Månadsrapport november Barn och kvinnocentrum Barn och kvinnocentrum beskriver att ökningen av antalet arbetade timmar beror på övertagandet av paramedicinska resurser från lasarettsrehab samt tillsättning av vakanta tjänster. Kvinnokliniken har tagit över medicinska sekreterare från Kirurgicentrum. Likaså ingår administrativt stöd i centrumet from 1 juni. En vårdutvecklare har anställts på centrumet. Inom Barn och kvinnocentrum har samtliga frånvaroorsaker ökat med undantag för föräldraledighet och kompledighet. Största ökningen ligger på semesteruttaget som förklaras med ökning av antalet anställda. Kirurgicentrum Inom Kirurgicentrum har den ordinarie arbetade tiden minskat medan timtiden har ökat. Då det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor till vakanser och vikariat har timtid använts i större utsträckning. Kirurgicentrum beskriver att den ökade frånvarotiden ligger på föräldraledighet och tjänstledighet på grund av studier och annat. Vårdenheten står för mer än hälften av föräldraledighetstimmarna. Sjukfrånvaron har också ökat. Servicecentrum Inom Servicecentrum är förklaring till färre antal arbetade timmar omorganisationen gällande administrativt stöd. Tandvårdcentrum Tandvårdcentrum beskriver att närvarotiden och frånvarotiden ökar. Ökningen inom frånvarotiden härleds till ökad sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet. De har haft ett antal medarbetare som har beviljats tjänstledighet för att pröva annat arbete och någon har varit tjänstledig för att bedriva näringsverksamhet (ej konkurrerande). De har också ett förhållandevis stort antal medarbetare som önskar vara partiellt tjänstlediga utan laglig rätt och i flera fall har vi lyckats att tillmötesgå deras önskemål. De har flera medarbetare som har blivit föräldrar under året varför föräldraledigheten har ökat. Medicincentrum Medicincentrum meddelar att närvarotiden har ökat. I ökningen av arbetad tid ligger bemanning av avdelning 17B samt återbesättning av vakanta tjänster och viss överanställning för att möta kommande pensionsavgångar vid ögonkliniken. Ytterligare delar som påverkar siffran är hjärtsviktsteam, kontaktsjuksköterskor, bemanning av tredje acceleratorn, utökning av palliativa rådgivningsteamet, överföring av onkologklinikens dagvård i Ljungby samt tillsättning av mobila läkare. Ökningen av frånvarotid ligger till största del i sjukfrånvaro och studieledighet. 3.2 Arbetade timmar bemanningsföretag 3, läkare o sjuksköterska 3 beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver, med schablon 1100:-/tim för läkare, 450:-/tim för sjuksköterskor o 2200:-/tim för Jour hyrläkare. Uttaget , visar det som reg.. i E-fact. vid uttagstillfället. 10 (25)

35 Månadsrapport november Jan-nov 2014 Jan-nov Läkare , , Sjuksköterska , , Jour hyrläkare 2 673, ,3 Antal inhyrda timmar har ökat för läkare och sjuksköterskor, med sammanlagt ca timmar under perioden jan-nov 2014 jämfört med samma period föregående år. Antal inhyrda timmar för jourläkare har minskat med ca 650 timmar. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökade under perioden jämfört med föregående år. Total kostnad för perioden jan-nov 2014 uppgår till ca 4,5 mnkr och har ökat med ca 2,6 mnkr mot samma period föregående år. Kirurgicentrum, Psykiatricentrum och Medicincentrum står för nästan hela behovet av inhyrda sjuksköterskor. Kostnaderna för inhyrning av läkare är sammantaget ca 57,3 mnkr för hela landstinget under perioden jan-nov 2014 vilket är en ökning med ca 5,4 mnkr jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna varierade mellan verksamheterna där Primärvårds- och rehabcentrum tillsammans med Psykiatricentrum har störst behov av inhyrda läkare. Primärvårds- och rehabcentrum Primärvårds- och rehabcentrum har en fortsatt relativt hög andel obemannade läkartjänster pga. vakanser och tjänstledigheter/sjukskrivningar (per november 24 av 78 tjänster). Ca 14 av dessa har ersatts av hyrläkare. Under 2014 har nio distriktsläkare gått i pension samtidigt som under året endast tre nyfärdiga specialister har tillkommit varav två har valt att lämna landstinget. Detta påverkar behovet av hyrläkare då man inte har lyckats rekrytera läkare till de lediga tjänster som har uppkommit. Ett ökat hyrläkarbehov kommer att finnas kvar under Vuxenpsykiatrin Behovet av hyrläkare inom Vuxenpsykiatrin är fortfarande stort men har minskat i jämförelse med föregående period och år. Hyrsjuksköterska har använts de senaste månaderna. Kirurgicentrum Inom Kirurgicentrum finns behovet av hyrläkare inom hudkliniken samt ett fåtal timmar på anestesikliniken avseende Ljungby. Kostnaderna för hyrsjuksköterskor har ökat och finns främst inom IVA i Ljungby och Växjö där flera tjänster har varit vakanta framförallt under sommaren och hösten. Vårdenheten kunde till en liten del täcka sitt vikariebehov under semesterperioden genom att anlita hyrsjuksköterskor. Anestesikliniken satsar nu på fem utbildningstjänster inom IVA för att någorlunda kunna möta behovet där. Barn och kvinnocentrum 11 (25)

36 Månadsrapport november Barn och kvinnocentrum beskriver att hyrläkare har anlitats inom barn- och ungdomskliniken, kvinnokliniken och inom BUP. I nuläget beskrivs bemanningsläget som gott, med få vakanser. Dock fortsatt behov att anlita hyrläkare pga. läkarvakanser och tjänstledigheter, framförallt inom BUP men även i mindre omfattning inom kvinnokliniken och barn- och ungdomskliniken. Kvinnokliniken kommer under senare delen av året och under våren 2015 ha brist på läkare på grund av flera tjänstledigheter och pensionsavgångar. Under semesterperioden har hyrbarnmorskor anlitats. Medicincentrum Medicincentrum har anlitat hyrsjuksköterskor på båda medicinklinikerna för att kunna hålla nuvarande antal vårdplatser öppna. Som det ser ut just nu kommer det behovet att kvarstå under våren, dock är det ännu inte klart i vilken omfattning. Behovet av hyrsjuksköterskor är direkt kopplat till svårigheten att rekrytera. På läkarsidan förekommer hyrläkare inom kardiologi, reumatologi och neurologi. Läkare jour från bemanningsföretag var bl.a. nödvändig för att lösa sommarsemester för neurolog. Intensifiering har skett av alla aktiviteter som kan drivas för att lösa specialistläkarbrist och minska hyrläkarberoendet. Medicincentrum har fått fyra ST-tjänster och har fördelat dem med två tjänster till medicinkliniken Växjö och en vardera till onkologkliniken och medicinkliniken Ljungby. I Ljungby har fyra specialister rekryterats med successivt tillträde under hösten (lungmed, neurolog, allmän internmedicinare samt reumatolog). Som det ser ut nu så borde hyrläkarkostnaderna kunna minska under senare halvan av 2014 i Ljungby men chefsbyte på med klin CLV kommer att innebära ökade behov av hyrläkare fr a inom kardiologi. En reumatolog har slutat i Växjö och ytterligare en har lagt in om tjänstledighet för att pröva annan tjänst. Successiv återrekrytering pågår dock men väntetiderna för reumatologi kommer att bli ansträngda under sommar och höst med behov av tillfällig stöttning med hyrläkare. Inom Akutcentrum används hyrläkare inom akutgeriatriska kliniken pga. vakanser. Rättspsykiatriska regionkliniken har under senare delen av perioden börjat använda hyrsköterskor och hyrläkare. 3.3 Antal anställda Antal anställda har ökat med 88 medarbetare (från till 5 595) i jämförelse med föregående år och mättillfälle. Sjuksköterskor (både grund och specialister) har ökat med 25 medarbetare, och undersköterskor/skötare har ökat med 17 medarbetare. Ett antal verksamheter rapporterar att långtidsfrånvaron ökar i form av sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet. Inom sjuksköterskeoch läkargruppen har verksamheterna lyckats att fylla en del vakanser, men trots detta finns det fortfarande ca 50 vakanta sjukskötersketjänster och ca 30 vakanta läkartjänster. Inom övriga yrkeskategorier är förändringen relativt liten och ganska jämnt fördelad. 12 (25)

37 Månadsrapport november Antalet tillsvidareanställda ökar tydligt medan antalet visstidsanställda minskar marginellt i jämförelse med föregående år. Många av de sjuksköterskor som vi har lyckats rekrytera under året har blivit erbjudna tillsvidareanställning. Heltider har ökat markant i antal jämfört med samma period föregående år. För närvarande är 853 medarbetare 60 år och äldre. Yrkeskategorier med omfattande pensionsavgångar inom fem till sju år är läkare, sjuksköterskor (både grund och specialister), undersköterskor/skötare och medicinska sekreterare, tandsköterskor samt ledningspersonal. Barn och kvinnocentrum Barn- och kvinnocentrum beskriver att i samband med generationsväxling har flera kliniker anfört att långa introduktionstider är nödvändiga då de flesta de anställer är nya i sina yrkesroller. Kvinnokliniken har rekryterat sjuksköterskor som utbildar sig till barnmorskor för att möta pensionsavgångar. Inom centrumet är nära 16 % av medarbetarna 60 år eller äldre. Framtida rekryteringsutmaningar blir främst att kunna återbesätta tjänsterna för specialistläkare och specialistsjuksköterskor samt barnundersköterskor med påbyggnadsutbildning. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 23 personer jämfört med Nio personer har tillkommit i överförandet av administrativt stöd och 11 medicinska sekreterare från sekreterarenheten inom Kirurgicentrum samt en avdelningschef på deltid för KK:s medicinska sekreterare. Kirurgicentrum Kirurgicentrum framhåller att flera av deras yrkeskategorier har betydande pensionsavgångar inom en femårsperiod. Drygt 15 % av medarbetarna är 60 år eller äldre. Genom påfyllnad av ST löses läkaravgångarna delvis, men det finns ett kompetensgap eftersom tiden till att bli bakjourskompetent rör sig om många år. En annan grupp som man lyfter fram är de medicinska sekreterarna som det har blivit allt svårare att rekrytera. Inom gruppen undersköterskor kommer det att bli en stor omställning då drygt 20 % av dessa kommer att gå i pension och ett kompetensgap kan befaras även här. Kirurgicentrum har en ökning med nio tillsvidare anställda jämfört med samma period Intentionen var att erbjuda de sjuksköterskor som anställdes som semestervikarier en tillsvidare anställning. Några fler undersköterskor har anställts under semestern då vi inte har lyckats att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor. Läkarvakanser finns idag inom hudkliniken och sjuksköterskor fattas framförallt inom IVA och på vårdenheten i Ljungby. 8,75 tjänster avseende medicinska sekreterare har övergått till Kvinnokliniken. Servicecentrum Inom Servicecentrum har omorganisationen gällande administrativt stöd gjort att antalet anställda har minskat inom grupperna handläggar- och administratörsarbetare och ledningsarbetare. Totalt för Servicecentrum utgör andelen medarbetare som är 60 år eller äldre 12 %. Medarbetarna över 60 år är jämnt fördelade på de olika yrkeskategorierna. År 2017 ökar inom Servicecentrum antalet medarbetare som blir 65 år. Tandvårdscentrum 13 (25)

38 Månadsrapport november Tandvårdscentrum har ökat med fyra medarbetare jämfört med föregående år och period. De grupper som ökar är tandsköterskor (+1 st.), tandhygienister och övriga (+1 person). Antalet tandhygienister är det samma som vid föregående år men de har en person som är anställd som tandvårdsbiträde under en begränsad tid. De har dessutom anställt en lokalvårdare till den nybyggda kliniken i Lenhovda samt organisatoriskt flyttat en lokalvårdare från Primärvårds- och rehabcentrum till Folktandvården varför antalet lokalvårdare ökar med två personer. Antalet läkarsekreterare minskar med en person. Andelen medarbetare som passerat 60 år motsvarar 43 personer (15,8 %). I förhållande till antalet anställda inom respektive yrkesgrupp är tandsköterskorna den grupp som har högst andel medarbetare som passerat 60 år det motsvarar 22 % av den totala tandsköterskegruppen. Generationsväxlingen har börjat inom tandsköterskegruppen men det är först som de större pensionsavgångarna kommer. Sedan knappt ett år tillbaka märker man vissa svårigheter att rekrytera tandsköterskor. Man har kontakt med flera skolor för att marknadsföra sina lediga tjänster och hoppas på ett positivt besked för uppstart av utbildningen i Växjö hösten Akutcentrum Inom Akutcentrum har antalet anställda ökat främst inom gruppen handläggare (7 st) vilket beror på tillskapandet av de administrativa staberna inom varje centrum där personal förts över från kansliet och Servicecentrum. Övriga grupper som ökar är specialistsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor (totalt 10 st). Där sätts ökningen i samband med omorganisationen som genomfördes AVA har som tidigare år överanställt inför sommaren och från och med februari i år har även ambulansen gjort det. De anställda som har uppnått en ålder av 60 år eller mer uppgår till 9 % av centrumets totala antal anställda. Pensionsavgångarna ligger främst inom yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor. Vuxenpsykiatrin Vuxenpsykiatrin har under hösten rekryterat fyra sjuksköterskor till klinikens traineeprogram där två har börjat under hösten och två börjar under våren Det finns vissa svårigheter med att få sökande till sjuksköterskor till den traineetjänst som finns i Ljungby. Traineeprogrammet ger en bra grund för rekrytering genom att sjuksköterskor som är nyfikna på psykiatri ges möjlighet att se en stor del av verksamheten och verksamheten får efter genomgånget program tryggare och mer kompetenta sjuksköterskor. Man har svårt att rekrytera sjuksköterskor till mottagningarna i Ljungby och till akutenheten i Växjö. Förutom sedvanlig rekrytering försöker man även genom traineeprogrammet styra intresset mot de enheter där behovet av sjuksköterskor är som störst. Vuxenpsykiatrin har nyligen anställt en psykoterapeut/handledare som kommer att ha som uppdrag att samordna och bedriva handledning för klinikens medarbetare. Handledaren kommer även att driva och medverka i klinikens olika utbildningsinsatser. Rättspsykiatriska regionkliniken 14 (25)

39 Månadsrapport november Inom Rättspsykiatriska regionkliniken finns avdelningar som fortfarande har vakanta sjukskötersketjänster. Annons för traineeprogrammet med start i januari 2015 ligger ute. Man har flera sökande, varav två redan blivit erbjudna tjänsten och tackat ja. Rekryteringen fortsätter året ut i hopp om ytterligare 1-2 sjuksköterskor/trainee. Idag har Rättspsykiatriska regionkliniken en stabil skötargrupp. Det är viktigt att fortsätta fokusera på rätt utbildning, kompetens och lämplighet vid rekrytering. Rekrytering inför sommaren 2015 har dragit igång, annons ligger ute. En psykologpraktikant kommer i februari De har idag behov av både läkare och sjuksköterskor på kliniken och därför vänder de sig till arbetsförmedlingen samt migrationsverket för att se vilket underlag det finns bland nyanlända till Sverige med dessa kompetenser. Medicinskt servicecentrum Inom Medicinskt servicecentrum har antalet anställda ökat med 16 tillsvidareanställda, varav tre på grund av den administrativa översynen. Övrig ökning av antalet anställda beror till stor del på att tidigare vakanta tjänster har bemannats. Primärvårds- och rehabcentrum Primärvårds- och rehabcentrum beskriver en ökning av antalet ST-läkare och arbetsterapeuter under det senaste året, vilket är i linje med verksamhetens behov. Administrativ personal (9 tjänster) har förts över till centrumet. TABELL: Antal Tillsvidare/Visstids och Deltids/Heltidsanställda Lt. K Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot. Tillsvidareanst Visstidsanst Totalsumma Läkarbemanning Antal läkare har ökat i jämförelse med föregående år. Antal underläkare AT och överläkare har minskat något medan specialistläkare, St-underläkare och underläkare med legitimation har ökat. Det är fortfarande svårt att rekrytera specialistläkare oavsett specialistområde, vilket även speglar en nationell brist. Totalt sett finns det i dagsläget ca 30 läkarvakanser. Inom Vuxenpsykiatrin har under hösten en ST-läkare blivit färdig specialistläkare. Annons för ST-läkare har varit ute och intervjuer planeras in, dock är det få sökande till tjänsterna. Rekrytering av ST-läkare är en av strategierna för att långsiktigt minska klinikens vakanssituation av specialistoch överläkare. 3.5 Hälsa och arbetsmiljö 15 (25)

40 Månadsrapport november Andelen anställda som inte har haft någon sjukfrånvaro under perioden januari t o m november 2014 har ökat något, till 45,8 procent jämfört med 44,8 procent samma period föregående år. Frisknärvaron ökar för kvinnorna medan männens minskar. Ökningar finns inom i stort sett alla centrum förutom inom Barn- och kvinnocentrum, Folkhögskolan Grimslöv och inom Tandvårdscentrum där frisknärvaron minskar i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaro per snittanställd ökar från 14,4 dagar till 14,8 dagar mellan mättillfällena. Trenden att den korta sjukfrånvaron minskar något medan den längre sjukfrånvaron ökar något håller i sig. Skillnaderna är relativt stora mellan centrumen där Servicecentrum och Barn- och kvinnocentrum har högst sjukfrånvaro per snittanställd. Landstingets kansli och Kirurgicentrum har lägst sjukfrånvaro per snittanställd. 16 (25)

41 Månadsrapport november Bilaga 1. Väntetider Diagram: Andel väntande till mottagning Diagram: Andel väntande till samtliga operationer Diagram: Andel patientvald och medicinskt orsakad väntan till mottagning 17 (25)

42 Månadsrapport november Diagram: Andel patientvald och medicinskt orsakad väntan till operationer TABELL: Faktisk väntetid patienter inom bar- och ungdomspsykiatrin, läkarbesök samt till behandling och fördjupad utredning Faktisk Väntetid Aug Nov 2014 Vårdutbud aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 okt-14 nov-14 Totalt antal genomförda Totalt antal genomförda ex k l Pv V oc h MoV Genomförda total 0-30 exkl MoV G enomförda, total 31 eller längre ex k l Pv V oc h MoV Andel inom 30 dagar G enomförda i s nitt 1/ /10 Barn- och ungdomspsykiatri mottagning % 94% 97,24% Åtgärd - barn ,6% 79,0% 74,11% Behandling BUP % 90,9% 94,23% Fördjupad utredning BUP ,9% 62,5% 49,21% 18 (25)

43 Månadsrapport november Bilaga 2. Produktionsstatistik Centrum. Område. Område. Utfall Jannov 2014 Utfall Jannov 2013 Förändring AKC Somatisk slutenvård. Vårddagar (vårdtid i dgr) Avd Vårdtillfällen Avd Medelvårdtid Avd 13 11,70 11,52 0,18 Beläggning i % AVA o Avd 13 90,5 92,4-1,9 DRG-satt. 100,00% DRG-produktion (DRG casemix) Avd 13 0,95 0,85 0,10 Somatisk öppen vård. Läkarbesök varav akuta varav nybesök Sjukvårdande behandling /besök annan vårdgivare Besök i dagsjukvård varav dagmedicin exl dialyser Ambulansuppdrag: Totalt Varav prio Varav prio Varav prio Varav prio Varav utomlänsuppdrag Ambulans Lättvårdsuppdrag: Totalt Lättvårdsuppdrag (antal patienter) Varav utomlänsuppdrag Lättvård Resursenheten. Bokningsgrad tot. ordinarie personal i % 93,9 94,3-0,4 CLV 92,4 92,4 0,0 LL 95,8 94,3 1,5 Psykiatrin 93,6 96,3-2,7 Antal tillsatta pass BKC Somatisk slutenvård. Vårddagar (vårdtid i dgr) Vårdtillfällen Medelvårdtid 3,79 3,65 0,14 Operationer i SV Beläggning i % 75,6 75,0 0,6 Förlossningar DRG-satt. 89,20% Somatisk öppen vård. - varav barn födda DRG-produktion (DRG casemix) 0,73 0,75-0,02 Läkarbesök varav akutmottagningarna (25)

44 Månadsrapport november varav akut/oplanerade besök Planerade återbesök Planerade nybesök Besök annan vårdgivare Besök i dagsjukvård varav dagkirurgi KK varav dagmedicin exkl dialyser varav dagendoskopier Dessa siffror är en särredovisning och ingår i ovanstående. Barn o Ungdomsklin. tot Kvinnokliniken Läkarbesök BUP Totalt antal besök varav läkarbesök varav övrig yrkeskategori BoU-habilitering Läkarbesök KIC Somatisk slutenvård. Vårddagar (vårdtid i dgr) Vårdtillfällen Medelvårdtid 3,87 4,05-0,18 Operationer i SV DRG-satt. 97,97% Somatisk öppen vård. Beläggning i % 84,9 90,1-5,2 DRG-produktion (DRG casemix) 0,94 0,97-0,03 Läkarbesök varav akuta varav nybesök varav planerade återbesök Sjukvårdande behandling /besök annan vårdgivare Besök i dagsjukvård varav dagkirurgi varav dagmedicin exkl dialyser varav dagendoskopier MEC Somatisk slutenvård. Vårddagar (vårdtid i dgr) Vårdtillfällen Medelvårdtid 5,19 5,29-0,10 Ögonklinikens op. På OPE Operationer i SV DRG-satt. 97,66% Somatisk öppen vård. Beläggning i % 91,9 92,3-0,4 DRG-produktion (DRG casemix) 0,76 0,79-0,03 Läkarbesök varav akuta varav nybesök Sjukvårdande behandling /besök annan vårdgivare (25)

45 Månadsrapport november Besök i dagsjukvård varav dagkirurgi varav dagmedicin varav dialyser varav dagendoskopier Totalt AKC, BKC, KIC, MEC Somatisk slutenvård. Vårddagar (vårdtid i dgr) Vårdtillfällen Medelvårdtid 4,62 4,71-0,09 Exkl. MEC Operationer i SV DRG-satt. 96,50% Somatisk öppen vård. Beläggning i % 86,7 88,8-2,1 DRG-produktion (DRG casemix) 0,83 0,85-0,02 Läkarbesök varav akuta varav nybesök Sjukvårdande behandling /besök annan vårdgivare Besök i dagsjukvård varav dagkirurgi varav dagmedicin därav dialyser varav dagendoskopier PSC Vårddagar (vårdtid i dagar) Vårdtillfällen Medelvårdtid 13,0 27,0-14,0 Beläggning i % 83,0 85,0-2,0 Vårddagar, netto exkl. permissioner Läkarbesök varav akuta varav nybesök Besök annan vårdgivare varav gruppbesök varav hemsjukvård Besök i dagsjukvård Rättspsyk. reg.klin. Vårddagar, netto exkl. permissioner Beläggning i % 100,0 100,0 0,0 PRC Primärvård (LT-driven). Totalt. Disponibla vårdplatser Besvarade samtal TeleQ (25)

46 Månadsrapport november Läkarbesök varav nybesök (inkl. jour) varav jourbesök Besök annan vårdgivare varav vårdcentraler varav primärvårdsrehab varav jourbesök varav hälsoenhet Sjukvårds-rådgivningen. Besvarade samtal (Rehabdelen av Primärvårds- och rehabcentrum, exkl. primärvårdsrehab. Besök annan vårdgivare Redovisas del/helår. Besök i dagsjukvård / gruppbesök 0 Rehabiliteringskliniken. Läkarbesök Besök annan vårdgivare Besök dagsjukvård Vårddagar. exkl. permission Medelvårdtid 7 dygn 33,9 34,9-1,0 Medelvårdtid 5 dygn 29,1 38,8-9,7 Habilitering. Läkarbesök Besök annan vårdgivare Hjälpmedelcentralen. Besök annan vårdgivare Antal besök JLC Ljungby. Totalt därav läkarbesök TVC Antal frisktandvårdsavtal Patienttid / totalt arbetad tid i % Antal behandlade patienter Total patienttid, timmar MSC Undersökningar och analyser: Röntgen undersökningar Röntgen CLV Röntgen LLL Mammografier Kliniska fysiologiska analyser Kliniska kemiska analyser Transfusionsmedicin (serologiska analyser) * Från 2012 ingår Blekinge.(externa) * Mikrobiologiska analyser Patologiska och Cytologiska analyser/remisser Medicinsk fysik och teknik. Registrerad tid för Akut underhåll (timmar) Registrerad tid för planerat underhåll (timmar) (25)

47 Månadsrapport november Antal påbörjade strålpatienter Antal patienter som dosplaneras Vårdval Kronoberg Läkarbesök varav jourbesök varav nybesök Besök annan vårdgivare Totalt antal besök i vårdvalet Besvarade samtal TeleQ* Telefontillgänglighet i % 96,8 98,8-2,0 Besök inom 7 dagar i % 92,6 93,8-1,2 Privata vårdgivare Specialistvård. Besök, läkare med vårdavtal Besök, läkare med ersättning enligt lag Delegerade besök hos sjuksköterskor Sjukvårdande behandling. Sjukgymnastik, vårdavtal Sjukgymnastik, ersättning enligt lag Naprapat Barnmorska Psykoterapeut Capio psykiatrisk mottagning Läkarbesök Besök annan vårdgivare Flyktingpsykiatri. Läkarbesök Besök annan vårdgivare (25)

48 Månadsrapport november Bilaga 3. Bemmaningsstatistik TABELL: Antal anställda 4 Lt. K A1 Ledningsarb A2 Handläggararb A3 Administratörsarb A4 Läkarsekreterare B1 Spec- o överläkare B2 ST- o U-läkare leg B21 AT- o U-läkare ej leg B3 Psykolog B4 Psykolog/psykoterapeut B5 Sjuksköterska spec B6 Sjuksköterska grund B7 Usk, skötare m fl B8 Sjukhustekn/lab pers B9 BMA, cytodiagn C1 Tandläkare C2 Tandsköterska C3 Tandhyg o övr D1 Arbetsterapeut D2 Sjukgymnast D3 Logoped D4 Dietist D5 Rehab o föreb, övr E1 Soc o kur arb F1 Skol- kult- o fritidsarb G1 Ingenjör m fl G2 Tekn o IT-tekn G3 Köks- o måltidsarb G4 Lokalv, tvätt o vaktm Totalsumma Antalet anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i PersonecP vid ett specifikt datum. 24 (25)

49 Månadsrapport november TABELL: Antal anställda som är 60 år eller äldre Lt. K Tot. A1 Ledningsarb A2 Handläggararb A3 Administratörsarb A4 Läkarsekreterare B1 Spec- o överläkare B21 AT- o U-läkare ej leg 1 1 B3 Psykolog B4 Psykolog/psykoterapeut B5 Sjuksköterska spec B6 Sjuksköterska grund B7 Usk, skötare m fl B8 Sjukhustekn/lab pers 1 1 B9 BMA, cytodiagn C1 Tandläkare C2 Tandsköterska D1 Arbetsterapeut D2 Sjukgymnast D3 Logoped 1 1 D5 Rehab o föreb, övr E1 Soc o kur arb F1 Skol- kult- o fritidsarb G1 Ingenjör m fl G2 Tekn o IT-tekn G3 Köks- o måltidsarb G4 Lokalv, tvätt o vaktm Totalsumma TABELL: Antal Läkare Lt. K Tv Vt Tot. Tv Vt Tot. Bitr verksamhetsch läk Distriktsläkare Specialistläkare St-underläkare Tf distriktsläkare (25)

50 Månadsrapport november Underläkare AT Underläkare leg Verksamhetsch Läkare Överläkare Totalsumma TABELL: Andel av antal anställda som inte haft någon sjukfrånvaro under perioden Jan-nov 2014 Jan-nov 2013 Centrum Tot. K. M. Tot. K. M. Akutcentrum 48,8 42,7 61,3 45,6 38,0 62,1 Barn och Kvinnocentrum 45,7 44,2 60,0 47,8 45,9 66,7 Folkhögskolan Grimslöv 56,8 50,0 77,8 65,0 63,3 70,0 Kirurgicentrum 48,0 43,1 70,3 43,8 38,3 69,0 Landstingets Kansli 63,3 63,0 64,6 56,2 53,4 64,6 Medicincentrum 47,6 44,4 63,0 46,8 42,2 70,9 Medicinskt Servicecentrum 43,0 38,0 62,7 40,7 34,9 63,1 Primärvårds-Rehabcentrum 49,5 48,0 57,9 47,8 44,9 62,7 Psykiatricentrum 50,1 44,7 57,7 49,1 42,3 58,4 Rättspsykiatriska Regionklinik 54,3 45,3 61,3 Servicecentrum 50,3 49,8 51,4 45,5 40,4 54,9 Tandvårdscentrum 34,5 33,1 43,2 35,9 33,8 48,8 Lt. tot. 45,8 42,4 56,9 44,8 40,1 60,5 26 (25)

51 5 Investeringsplan LTK1380

52 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1380 Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavdelningen Datum: Regionstyrelsen Investeringsplan 2015 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna Investeringsplan att fastställa beslutade och pågående investeringsprojekt uppgående till 130 miljoner kronor år att fastställa nivån för mindre ombyggnationer fastigheter, MT-utrustningar, ITinvesteringar och övrigt löpande till 126 miljoner kronor år att fastställa 89 miljoner kronor för att under 2015 ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt det fortsatta generalplansarbetet för centrallasarettet i Växjö, lasarettet i Ljungby, Sigfridsområdet samt vårdcentraler och tandvård. Särskilda beslut krävs för igångsättande av de enskilda investeringsprojekten. att godkänna att planerade investeringsutgifter enligt investeringsplan 2015 finansieras med befintliga likvida medel år Sammanfattning I januari 2015 ska regionstyrelsen besluta om planerade investeringar för Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar för 2015 som är på 438 miljoner kronor. Investeringsplanen för 2015 omfattar investeringar på 345 miljoner kronor. Det innebär att 90 miljoner kronor av de investeringar som var planerade i budgeten kommer på grund av tidsförskjutning att genomföras Bakgrund Landstingsfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde investeringsramar för år Den 25 november 2014 antog landstingsfullmäktige inriktning för det fortsatta generalplansarbetet, vilket bland annat bildar grund för investeringsplan Investeringsplanen för 2015 omfattar investeringar på totalt 345 miljoner kronor. Utöver det tillkommer 27 miljoner kronor i överförda medel från 2014 enligt prognos. Dessa avser investeringar som ingick i planen 2014, men av olika anledningar inte slutfördes enligt plan utan kommer att slutföras under Sida 1 av 2

53 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1380 Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavdelningen Datum: Under första kvartalet 2015 beslutas särskilt om tilläggsbudget för överförda medel från Investeringsplanen 2015 omfattar 130 miljoner kronor i redan beslutade och pågående fastighetsprojekt inklusive tillhörande investeringar i utrustning. Det avser bland annat investeringar i centrallasarettet Växjö med kliniskt träningscentrum, ombyggnad av scopienhet, ögonklinik, och röntgen. Nivån för årligen mindre ombyggnationer av fastigheter, medicinteknisk utrustning, investeringar i informationsteknik och övriga investeringar uppgår 2014 till 126 miljoner kronor. I investeringsplanen 2015 ingår 89 miljoner kronor för att ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt följande: Nybyggnad av folktandvård vid vårdcentral Teleborg Generalplan Sigfridsområdet (hjälpmedelscentral samt vuxenpsykiatri) Generalplan lasarettet Ljungby (operation/sterilcentral, vårdavdelningar och ambulans/akutkliniken) Generalplan centrallasarettet Växjö (ny- och ombyggnad för bland annat neonatalavdelning, 2 st vårdavdelningar, specialisttandvård, patologi, barnens hus samt fysiologiskt laboratorium) Planerade investeringar 2015 bedöms finansieras genom ianspråktagande av befintliga likvida medel. Martin Myrskog Regiondirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör Bilaga: Investeringsplan 2015 Sida 2 av 2

54 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Investeringsplan 2015 Sammanfattning Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i november 2014 fastställdes investeringsramarna 1 för enligt nedan. Tabell: Landstingsfullmäktiges beslutade investeringsram (nov 2014) Investeringsram (miljoner kr) Fastigheter Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning Investering informationsteknik (IT) Inventarier intäktsfinansierad verksamhet Övriga inventarier Summa I detta dokument beskrivs planerade investeringar för När det gäller den verksamhet som är intäktsfinansierad, beskrivs de mycket kortfattat. De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad 2. För 2015 gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum. Den 25 november 2014 antog landstingsfullmäktige inriktning för det fortsatta generalplansarbetet, vilket bland annat bildar grund för investeringsplan Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar för Investeringsplanen för 2015 omfattar investeringar på 345 miljoner kronor (inklusive inventarier 17 mnkr för intäktsfinansierad verksamhet). I planen är det lägre utfall på fastighetsinvesteringar med tillhörande utrustningar under 2015 på grund av tidsförskjutning till Det innebär att ca 90 miljoner av de investeringar som var planerade i budgeten inte kommer att genomföras under 2015 utan planeras att genomföras under Utöver det tillkommer 27 miljoner kronor i överförda medel från 2014 enligt prognos. Beslut om att överföra medel från 2014 till 2015, sker 1 Se landstingsfullmäktige , Fastställande av Budget 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 och Finansplan 2015 med plan Dnr 14LTK Se LD-beslut nr 28/2011, Komplettering till övergripande ekonomistyrningsprinciper, Sida 1 av 12

55 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: separat i och med beslut om tilläggsbudgetering under första kvartalet Planerade investeringar framgår i tabellen nedan. Tabell: Planerade investeringar 2015 Typ av investering Miljoner kronor Prognos för tilläggsbudget från 2014 Investeringsplan 2014 Fastighetsinvesteringar Utrustning (MT m.m.) i samband med fastighetsinvesteringar Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning Investering informationsteknik (IT) IT-program och IT-utrustning kopplade till ITarbetsplatser 1 1 Inventarier intäktsfinansierad verksamhet Övriga inventarier (inkl konstnärlig utsmyckning) Totalt I kommande avsnitt beskrivs hur investeringsplanen ser ut för fastigheter, medicinteknisk utrustning samt utrustning och programvara för informationsteknik. Bo Ericsson Conny Axelsson Karl Langner Planeringschef Fastighetschef IT-teknikchef Sida 2 av 12

56 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Fastighetsinvesteringar Rättspsykiatriska regionkliniken Vårdcentral och tandvård Generalplan Sigfridsområdet Generalplan lasarettet Ljungby Generalplan centrallasarettet Växjö Grimslövs folkhögskola Övrigt Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar Sammanfattning fastighetsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning Investering medicinteknik och återanskaffning IT-investeringar Sammanfattning IT-infrastruktur Datakommunikation Trådlöst nät Skydd Internt skydd Löpande komplettering inom områdena Datakom, Lagring och Server IT-system Administrativa program Medicinsk Service VIS Cosmic och Nationell IT (ehälsa) Intäktsfinansierad verksamhet Övriga inventarier...11 Bilaga: Underlag långsiktig investeringsplanering Sida 3 av 12

57 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Fastighetsinvesteringar Nedan följer en kortfattad redovisning av de projekt inom fastighetsinvesteringar som planeras att genomföras under Rättspsykiatriska regionkliniken - Smärre anpassningar med anledning av lagförändringar mm. 1.2 Vårdcentral och tandvård - Vårdcentralen Tingsryd färdigställs med apotekslokaler i början av året och omkringliggande mark under sommaren. - Nybyggnad av vårdcentral Strandbjörket planeras i kv Skärvet i samarbete med Växjöbostäder, som fastighetsägare. - Nybyggnad för folktandvården i anslutning till vårdcentralen Teleborg planeras med byggstart 2015 och färdigställande Planera och utreda förutsättningarna för vårdcentralen Teleborg inför den förväntade befolkningsökningen inom stadsdelarna Vikaholm, Telestaden och Vallen mm. 1.3 Generalplan Sigfridsområdet - Utredning för en samordnad hjälpmedelscentral mellan landstinget och Växjö Kommun pågår. I källarplanet planeras även för en tilläggsyta till det medicinska arkivet. Beslutsunderlag beräknas vara klart under våren 2015 för en etablering i gamla dosapotekets lokaler (E56) på Sigfridsområdet. - Vuxenpsykiatrins nya lokaler planeras inom området. Förslag tas fram utifrån verksamhetens behov som beskrivits under hösten I samband med detta planeras även för vuxenhabiliteringens flytt från Solvändan. Beslutsunderlag färdigställs Generalplan lasarettet Ljungby - Planering för kliniskt kemi enl beslut i LS 9 december Planeringsarbete för akutkliniken/ambulans, operation/sterilcentral, vårdavdelningar och mottagningar. 1.5 Generalplan centrallasarettet Växjö - Tillbyggnad för strålbehandlingsenhet har påbörjats hösten 2012 och beräknas pågå till och med sommaren Ombyggnad av röntgen enligt beslut LS 3 juni Ombyggnad av kliniskt träningscentrum enligt beslut LS 3 juni Ombyggnad av scopienheten enligt beslut LS 3 juni Ombyggnad av klinisk kemi enligt beslut LS 9 december Ombyggnad av ögonkliniken enligt beslut LS 9 december I generalplansarbetets planering ingår förslag om ny- och ombyggnad för bland annat neonatalavdelning, 2 st vårdavdelningar, Sida 4 av 12

58 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: specialisttandvård, patologi, barnens hus och en samlad bild- och funktionsmedicin. - Påbörja planeringsarbete för ombyggnad av IVA och vårdavdelningar. 1.6 Grimslövs folkhögskola - Årets investeringsanslag till skolan kommer att användas till bland annat fönsterbyte i hus 13 och påbörja upprustningen av rummen på Össalid. 1.7 Övrigt - Energieffektiviseringar. Arbetet med energibesparande åtgärder pågår kontinuerligt och investeringar kommer att göras under året. Bland annat planeras för en solcellsanläggning på hus 7K vid Ljungby lasarett. - Inom fastighetsanslaget finansieras även smärre ombyggnadsbehov samt säkerhetshöjande fastighetsåtgärder. - Reinvestering genomförs för reservkraft och ställverk på Ljungby lasarett. - Ombyggnad av hygienutrymme för rehabiliteringskliniken på Sigfridsområdet pågår och färdigställs våren Reinvestering planeras för fasad, fönster och tak hus M58 på Sigfridsområdet. - Reinvestering i utbyte av undercentral hus V på CLV. 1.8 Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar - Investering i den tredje acceleratorn samt övrig utrustning i samband med tillbyggnaden av strålbehandlingen på CLV. - 2 nya genomlysningslab på de båda sjukhusen installeras under Ny maskinpark till klinisk kemi. - Utrustning till kliniskt träningscentrum och scopienhet på CLV. Sida 5 av 12

59 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Sammanfattning fastighetsinvesteringar Investeringsprojekt fastigheter 2015 miljoner kronor Fastighetsinvestering Utrustning Summa Beslutade och pågående, varav: Tingsryds vårdcentral och tandvård 3 3 Strålbehandlingen CLV Kliniskt träningscentrum CLV Ombyggnad av scopienhet CLV Ombyggnad av ögonkliniken CLV Ombyggnad av röntgen CLV Ombyggnad av klinisk kemi CLV och LL Löpande årligen, varav: Smärre ombyggnader samt reinvesteringar i fastigheter Planering för beslutsunderlag, varav: Nybyggnad av folktandvård vid vårdcentral Teleborg Generalplan Sigfridsområdet (hjälpmedelscentral samt vuxenpsykiatri) Generalplan lasarettet Ljungby (operation/sterilcentral, vårdavdelningar och ambulans/akutkliniken) Generalplan centrallasarettet Växjö (ny- och ombyggnad för bland annat neonatalavdelning, 2 st vårdavdelningar, specialisttandvård, patologi, barnens hus samt fys lab) Totalt Konstnärlig utsmyckning I samband med planerade byggprojekt ska även en konstnärlig utsmyckning utföras. För 2015 planeras en konstnärlig utsmyckning i Regionhuset på Nygatan på 0,4 mnkr. Sida 6 av 12

60 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Investering medicinteknik och återanskaffning Under 2014 har samtliga beviljade investeringar upphandlats och huvuddelen har leverats under året. Kvarstående leveranser kommer att ske i början av 2015 omfattar totalt 16 miljoner kronor. Inför 2015 planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att stödja verksamhetsutvecklingen för region Kronoberg. Bland dessa kan nämnas; - Ambulanser enligt flerårig utbytesplan. - Utbyte av mätenheter i ambulansernas Mobimed-system. - Utbyte av förlossningssängar (2 st). - Ultraljudsapparat till barnklinikens uroterapiverksamhet. - Ultraljudsapparat till anestesiklinikens för förbättrad diagnostik och behandlade möjligheter (bedside). - Flexibelt uretäroskop för användning vid utredning och terapi av förändringar av urinledarna och njurbäcken. - Mobilt öronmikroskop. - Ögonbottenkamera för diagnostik och diabetesscreening. - Utbyte av bentäthetsscanner. - Apparat för verifiering att patienter erhållit korrekt stråldos. - Kommunikativ utrustning till patienter med kommunikationssvårigheter. - Läkemedelsautomater för säkrare och effektivare läkemedelshantering. - Utbyte av skurmaskiner (6 st). Sammanfattning av ovanstående medicinsk tekniska investeringar ger följande likviditetsplan för Tabell: Planerade investeringar i medicinteknik och återanskaffning 2015 Investering medicinteknik och återanskaffning (miljoner kr) Upphandlad MT-utrustning 2014, som levereras Anslag Medicinteknik och återanskaffning Totalt 52 4 IT-investeringar 4.1 Sammanfattning Under 2014 har planerade IT-investeringar i stort sett genomförts. Ett fåtal investeringar är något försenade, men upphandling och anskaffning är nu slutfört och införandet kommer startas under Dessa investeringar omfattar totalt 11 miljoner kronor och avser bland annat införande av ny plattform för trådlöst nät för datakommunikation (1,5 mnkr), införande av ordinationssystem för cytostatikabehandling (2,5 mnkr) samt slutbetalning av ett antal modullicenser för vårdinformationssystemet Cosmic (2,8 mnkr). Sida 7 av 12

61 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Planen för 2015 års IT-investeringar uppgår till 21 miljoner kronor. Tillsammans med kvarvarande investeringsmedel från 2014 på 11 miljoner, uppgår IT-investeringarna totalt till 32 miljoner kronor 2015, se tabellen nedan. Tabell: IT-investeringar utfall 2014 och budget 2015 IT-investeringar, lt-gemensamma (miljoner kr) Utfall Budget IT-infrastruktur, varav: 7,6 13,6 Backup 0,3 0,0 Datakommunikation 2,5 8,2 IT-rum 0,0 0,1 Klient 0,7 0,1 Kollaboration 0,5 0,4 Lagring 1,0 1,0 Server 2,6 3,8 Telefoni 0,0 0,0 Övriga (Databas, Integration, Skydd) 0,0 0,0 IT-system, varav: 8,6 18,4 Administrativa 4,0 2,6 Medicinsk service 0,0 1,5 Medicinsk teknik 0,0 0,1 VIS-Cosmic 4,4 7,7 VIS-relaterade program 0,2 3,5 Övriga 0,9 3,0 Totalt 17,0 32,0 Budgetram 28,0 21,0 Ej genomförda investering för ,0 Flytt av investeringsmedel från ,0 Budgetram för 2015 inkl överförda medel från ,0 Sida 8 av 12

62 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Inom ramen för budget 2015 på 21 miljoner kronor beskrivs i avsnitt 5.2 de större planerade IT-investeringarna. Utöver ovanstående, planeras investeringar på upp till 1 miljoner kronor för ITprogram och IT-utrustning kopplade till IT-arbetsplatser inom regionen och tillhörande budget för detta, se tabellen nedan. Tabell: IT-investeringar utfall 2014 och budget 2015 kopplade till IT-arbetsplatser IT-investeringar, kopplade till IT-arbetsplatser (miljoner kr) Utfall 2014 Budget 2015 IT-program 0,3 0,5 IT-utrustning 0,7 0,5 Totalt 1,0 1,0 4.2 IT-infrastruktur Datakommunikation Trådlöst nät Regionens centrala plattform för trådlöst nät är dubblerad och redundant med placering i IT-rum 1 och IT-rum 2. Den centrala plattformen implementerades under 2005 och blev under 2014 nio år gammal. För att klara ett kontinuerligt ökat behov samt höjda krav på kapacitet, tillgänglighet och säkerhet införs en ny plattform med ny funktionalitet och teknik inom området under Skydd Internt skydd Regionens interna nät för datakommunikation har skydd för datatrafik som kommer utifrån och ska kommunicera in till regionens IT-tjänster eller där kommunikation sker inifrån och ut till internet eller sjunet. All datatrafik som ska in till eller ut från regionens interna nät för datakommunikation passerar genom ett säkerhetsnät (Snet). Uppgiften för Snet är att se till att datatrafiken hanteras på ett säkert sätt. Regionens interna nät för datakommunikation har som uppgift att transportera mycket känslig data för exempelvis regionens vårdinformationssystem, medicintekniska utrustningar samt medicinska servicesystem. Regionens interna nät för datakommunikation finns idag på över 250 platser där regionen bedriver verksamhet eller där regionen har avtal med privata vårdgivare inom ramen för vårdval Hud och Primärvård. I regionens interna nät för datakommunikation ansluts dagligen en stor mängd olika typer av enheter och utrustningar. Totalt finns cirka anslutna enheter och utrustningar i Regionens nät för datakommunikation. Sida 9 av 12

63 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Regionens interna nät för datakommunikation kommer med start under 2015 och vidare under 2016 kompletteras med en säkerhetsfunktion för samtlig intern kommunikation. Den interna säkerhetsfunktionen i datakommunikationsnätet kommer hantera all intern datakommunikation mellan IT-system, enheter och utrustningar Löpande komplettering inom områdena Datakom, Lagring och Server IT-infrastrukturella investeringarna omfattar även löpande kompletteringar och återanskaffningar inom områdena Datakom, Lagring och Server. Dessa ITinfrastrukturella områden är omfattande och kräver kontinuerligt arbete för att tillhandahålla god funktionalitet samt hög tillgänglighet och säkerhet. 4.3 IT-system Administrativa program EPiServer Ny intern webbplats Regionens plattform för publicering av intern webb bygger på EPiServer. I samband med regionbildningen har en ny gemensam extern webbplats implementerats. Under 2015 kommer arbetet påbörjas med en ny intern gemensam webbplats, målet är att driftsättning ska ske i början av Medicinsk Service Prosang Uppgradering till ny version Prosang är regionens laboratorieinformationssystem (LIS) för transfusionsmedicin. Ny version innehåller nya funktioner och är moderniserad till mer standardiserad teknisk plattform. Uppgradering av laboratorieinformationssystem (LIS) ProSang utförs från version till version VIS Cosmic och Nationell IT (ehälsa) Vårdinformationssystemet (VIS) Cosmic behöver fortlöpande utvecklas och kompletteras för att anpassas till lokala, regionala samt nationella behov och krav. Under våren 2015 kommer en större uppgradering av Cosmic genomföras till version R8.0. Med version R8.0 kommer förbättringar i flera funktioner och moduler, men framförallt blir det stora förbättringar i remisshanteringen mellan vårdenheter. Med version R8.0 krävs även en ny teknisk plattform då stora förändringar också genomförs i grundarkitekturen för Cosmic. Under våren 2015 påbörjas även arbete med ytterligare en större uppgradering av Cosmic till version R8.1. Med version R8.1 kommer förbättringar i flera funktioner och moduler, men framförallt blir det stora förbättringar i modulen för läkemedel. Sida 10 av 12

64 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Även version R8.1 kräver fortsatt arbete med ny teknisk plattform för att förbättra grundarkitekturen i Cosmic. Utvecklingen för nationell IT (ehälsa) inom invånartjänster kommer ge förutsättningar för integration mellan det lokala och regionala vårdinformationssystemet Cosmic och Mina vårdkontakter. Flera informationsmängder som journal, hälsodeklaration, logguppföljning och så vidare kommer successivt att göras möjliga att integrera i systemen. 5 Intäktsfinansierad verksamhet Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är för de intäktsfinansierade verksamheterna miljoner kronor. Investeringarna avser framförallt: Verksamhetsanpassningar för rättspsykiatrin genom mindre ombyggnationer av lokaler och utemiljö samt inventarieinköp (4,4 mnkr) Investeringar i hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen (7,5 mnkr) Investeringar i inventarier till primärvården (2,5 mnkr) Investeringar i inventarier till tandvården (1,8 mnkr) Planerad nybyggnation av ny vårdcentral för VC Strandbjörket förväntas inte medföra några inventarieinvesteringar under Övriga inventarier I samband med nytt regionhus på Nygatan krävs investeringar i utrustning mm enligt beslut i LS 3 juni Bedömningen är att investeringen ryms inom anslaget för övriga inventarier. Här ryms även investeringar i konstnärlig utsmyckning samt andra oförutsedda investeringar under året. Totalt är anslaget på 10 miljoner kronor. Sida 11 av 12

65 Handläggare: Tobias Axandersson, ekonomiavd Datum: Bilaga 1: Underlag långsiktig investeringsplanering År/miljoner kronor Summa Beslutade och pågående CLV Strålbehandling VC Tingsryd 3 3 Nybyggnad av VC Strandbjörket CLV kliniskt träningscentrum CLV ombyggnad scopienhet CLV ombyggnad ögon CLV ombyggnad röntgen CLV och LL klinisk kemi Löpande årligen Smärre ombyggnationer fastigheter etc MT-investeringar Övr inventarier/återanskaffning IT-investeringar Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning) Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh Generalplan centrallasarettet Växjö CLV nybyggnad L-huset samt BB/förlossning* CLV dagvård onkologi CLV ombyggnad avd CLV ombyggnad avd 33+gynmott CLV ombyggnad MFT CLV ombyggnad plan 9 specialisttandvård CLV nybyggnad av barnens hus CLV nybyggnad patologi Nybyggnad P-hus CLV flytt av jourrum+omklädn CLV ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4, CLV ombyggnad IVA CLV ombyggnad ortopedmottagning Generalplan Sigfridsområdet och övrigt Vuxenpsykiatrin Vuxenhabiliteringen Hjälpmedelscentralen Nybyggnad folktandvård Teleborg Ombyggnad vårdcentralen Teleborg Generalplan Ljungby lasarett LL ombyggnad sterilcentral+operation LL ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, LL omdisponering mottagning LL omdisponering ambulans och akutmottagning Summa Sida 12 av 12

66

67

68

69 6 Nybyggnad av folktandvård på Teleborg 14LTK1372

70 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1372 Handläggare: Conny Axelsson, Datum: Regionstyrelsen Nybyggnad av folktandvård på Teleborg Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna investeringen för nybyggnad av folktandvård på Teleborg att finansieringen sker inom investeringsram Sammanfattning De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett ökat patienttryck. Folktandvården Klostergatan har sedan sommaren tyvärr inte haft möjlighet att ta emot nya patienter för fullständig behandling. Växjö förväntas också har en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en ökning med ca invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö. För att möta ett befintligt hårt patienttryck och en stor befolkningstillväxt är bedömningen att behovet av ytterligare en klinik är stort. Med tanke på nuvarande klinikers placering samt planerat bostadsbyggande söderut i Växjö är Teleborg en lämplig placering av kliniken. Förslag på ny lokal är i anslutning till nuvarande vårdcentralen på Teleborgsområdet. Lokalytan uppgår till 642 m 2. Nybyggnaden bedöms vara inflyttningsklar i april Fastighetsinvesteringen uppgår till 16 miljoner kronor. Hyreskostnaden bedöms till 1,2 miljoner kronor/år. Konstnärlig utsmyckning tillkommer med kronor. Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor inkl moms. Martin Myrskog Regiondirektör Per-Henrik Nilsson Hälso- och sjukvårdsdirektör Bilaga: Nybyggnad av folktandvård på Teleborg Sida 1 av 1

71 Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1372 Handläggare: Conny Axelsson, Datum: Regionstyrelsen Nybyggnad av folktandvård på Teleborg De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett ökat patienttryck. Sedan 2009 har vi byggt ett flertal klinker på landsbygden, men också i Växjö tätort utökat med 5 nya behandlingsrum, såväl på Klostergatan som genom den nya kliniken Folktandvården Norr. Folktandvården har 2014 behandlat 9000 fler patienter jämfört med I Växjö centralort har antalet behandlade patienter ökat med 5000 sedan 2009 och den utbyggnad av behandlingsrum som gjorts räcker inte längre till. Folktandvården Klostergatan har sedan sommaren tyvärr inte haft möjlighet att ta emot nya patienter för fullständig behandling. Detta för att hinna ta hand om de patienter som redan finns listade på kliniken. Växjö förväntas också har en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en ökning med ca invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö; Vikaholm, Telestaden, Vallen mm. För att möta ett befintligt hårt patienttryck och en stor befolkningstillväxt är bedömningen att behovet av ytterligare en klinik är stort. Med tanke på nuvarande klinikers placering samt planerat bostadsbyggande söderut i Växjö är Teleborg en lämplig placering av kliniken. Förslag på ny lokal är i anslutning till nuvarande vårdcentralen på Teleborgsområdet. En nybyggnad uppförs i storlek med nuvarande Folktandvården Norr och placeras sydost om nuvarande parkering. Lokalytan uppgår till 642 m 2. Nybyggnaden bedöms vara inflyttningsklar i april Fastighetsinvesteringen uppgår till 16 miljoner kronor. Hyreskostnaden bedöms till 1,2 miljoner kronor/år. Konstnärlig utsmyckning tillkommer med kronor. Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor inkl moms. Annika Kahlmeter Tandvårdsdirektör Conny Axelsson Fastighetschef Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: Sida 1 av 1

72 7 Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 14LTK283

73 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK283 Landstingets kansli Conny Axelsson Regionstyrelsen Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av Ljungby Kärringe 4:4 till Ann-Christin Bengtsson och Arne Johansson Sammanfattning Fastigheten har Landstinget Kronoberg erhållit genom testamente som har behandlats i landstingsstyrelsen Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare, köpekontrakt är upprättat Köpare är Ann-Christin Bengtsson (1/3) och Arne Johansson (2/3). Köpeskillingen uppgår till kronor. Försäljningsomkostnaderna uppgår till kronor exkl mervärdeskatt. Martin Myrskog Regiondirektör Conny Axelsson Fastighetschef Bilaga: Köpekontrakt Missiv beslut landstingsstyrelsen

74

75

76

77

78

79 Missiv Diarienr: 14LTK283 Landstingets kansli Landstingsstyrelsen Testamente efter Arnold Svensson Sammanfattning Arnold Svensson, avliden , har testamenterat stora delar av sin kvarlåtenskap till Ljungby lasarett för inköp av medicinsk-teknisk utrustning. Allmänna arvsfonden har godkänt testamentet. Enligt bouppteckningen ingår bland annat en fastighet Ljungby Kärringe 4:4. Värdet som tillfaller landstinget uppgår till drygt 14 miljoner kronor enligt bouppteckningen. Försäljning av dödsboets lösöre och inventarier kommer att genomföras vid en gårdsauktion. Försäljning av dödsboets fastighet kommer att genomföras med hjälp av mäklare. Förslag till beslut Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen angående testamentet och tillhörande försäljning av lösöre och inventarier att fastighetsförsäljningen skall redovisas som ett eget ärende till styrelsen och fullmäktige vid tecknande av köpekontrakt Martin Myrskog Tf landstingsdirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör

80 8 Budgetdirektiv Budget 2016 med flerårsplan LTK1381

81 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1381 Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavd Datum: Regionstyrelsen Budgetdirektiv Budget 2016 med flerårsplan Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälsooch sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan Sammanfattning I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ges i uppdrag att senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Bakgrund Budgeten är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden i fyra olika perspektiv. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska regionfullmäktige också fastställa en övergripande verksamhetsplan som beskriver hur strategierna ska genomföras. Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i Region Kronoberg. Som utgångspunkt för budgetarbetet är ekonomisk ram för 2015 för respektive nämnd, och Budget 2015 med flerårsplan Sida 1 av 2

82 Missiv beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1381 Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavd Datum: Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Investeringsbehovet är cirka 2,7 miljarder och målsättningen är att region Kronoberg sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. I november 2014 fastställde landstingsstyrelsen Finansplan och Budget 2015 med flerårsplan Resultatmålen för 2016 och 2017 ligger dock under resultatkravet på 100 miljoner kronor som långsiktigt behövs för att kunna finansiera kommande års investeringar och utgöra marginal vid konjunktursvängningar. Resultatet bör därför åter budgeteras i nivå med resultatkravet. Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade ramen. För 2015 är bedömningen att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr. Till det finns det också ett centralt underskott på 27 mnkr. För att uppnå en resultatnivå på 2 % för Region Kronoberg, och för att kunna finansiera nya behov, ska nämndernas yttrande också beskriva planerat arbete med effektiviseringar med förväntad effekt och eventuellt ändrat arbetssätt eller innehåll för att klara de ekonomiska förutsättningarna. Martin Myrskog Regiondirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör Bilaga: Förslag till Budget 2016 Tidplan budgetprocess Budget 2015 med flerårsplan (Landstinget Kronoberg) Sida 2 av 2

83 BUDGET 2015 med plan Budget 2015 Med flerårsplan

84 BUDGET 2015 med plan EN HÅLLBAR REGION MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN Kronoberg ska vara en livskraftig region där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga, där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd! Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För att utveckla en riktigt bra välfärd krävs en politik för att skapa fler jobb. Det kräver investeringar i utbildning och en fungerande hälso- och sjukvård. Kronoberg är en exportregion och behöver en mer aktiv näringspolitik för att kunna öka exporten och därigenom gå mot full sysselsättning vilket krävs för att trygga välfärden. Region Kronoberg för starkare regional utvecklingskraft För att få starkare regional utvecklingskraft kommer vi att från 2015 slå samman Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland och skapa Region Kronoberg, med helhetsansvaret för den regionala utvecklingen. All utveckling måste vara hållbar med sikte på framtiden I alla investeringar för nya jobb måste vi samtidigt ha ett genomgripande perspektiv för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar och fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region, men det handlar också om människors möjlighet och önskan att vara med och påverka sin livssituation. All offentlig, skattefinansierad verksamhet måste präglas av social hållbarhet. Det innebär att vi ska kräva att leverantörer av varor och tjänster inom offentliga förvaltningar och bolag respekterar och följer lagar och regler om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och föreningsrätt. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i samhället är den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. Alla människor har behov av att känna delaktighet i samhällsutvecklingen och möjlighet att påverka sin livssituation. Att ha ett arbete att gå till eller på annat sätt känna att man har en meningsfull vardag är grundläggande för alla individer. Framför allt handlar en god folkhälsa om att känna en tro på möjligheten att kunna förverkliga sina livsdrömmar. Anna Fransson (S), Landstingsråd 2

85 BUDGET 2015 med plan Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument... 4 Sammanfattning budget Strategikarta för att nå våra mål och vår vision... 6 Våra mål Nöjda medborgare med fortsatt stort förtroende... 9 En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg... 9 Möjlighet att välja vård Patienter och närstående är delaktiga i vården Hög patientsäkerhet Medarbetare som trivs och utvecklas En attraktiv arbetsgivare Delaktighet skapar en god arbetsmiljö Verksamhetsutveckling för en sammanhållen hälso- och sjukvård Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet Forskning och utveckling för bättre kvalitet Förändrings- och förbättringsarbete En hållbar ekonomi i balans Långsiktig planering och investering för framtiden Ekonomiska förutsättningar Verksamheternas driftram Verksamheternas driftram Satsningar, resurstillskott men även effektiviseringskrav Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård Grimslövs folkhögskola Investeringar Hög investeringsnivå ger höga avskrivningar Prognos resultat för planperioden Resultatmål uppnås Balanskravet uppfylls för planperioden Bilaga 1 Känslighetsanalys Bilaga 2 Externa bidrag

86 BUDGET 2015 med plan Budgeten är vårt viktigaste styrdokument Budgeten är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Landstinget Kronoberg bedriver. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används ett fåtal nyckelfaktorer. Budgeten kan beskrivas utifrån den strategikarta som tagits fram. Den är uttryckt i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv. Perspektiven skapar en helhet där strategier och mål ger en tydlig koppling till landstingets vision. Medborgar-/patientperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta befolkningens behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få för en sammanhållen hälso- och sjukvård med högsta kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska landstingsstyrelsen fastställa en landstingsövergripande verksamhetsplan som beskriver hur strategierna ska genomföras. Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i landstinget. Budget 2015 med tillhörande verksamhetsplaner: ger en strategisk inriktning i hela verksamheten ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som krävs för att nå uppsatta mål översätter våra mål i konkreta handlingsplaner styr så att vi använder våra resurser rätt styr så att vi följer upp våra strategier. Martin Myrskog Landstingsdirektör 4

87 BUDGET 2015 med plan SAMMANFATTNING Sammanfattning budget 2015 Förutsättningar Vi har en positiv befolkningsutveckling i länet och nya prognoser visar att den utvecklingen fortsätter hade vi i Kronobergs län invånare, om 20 år förväntas vi ha invånare. Inom de närmaste decennierna förväntas äldre och yngre utgöra en större andel av befolkningen. Detta innebär framtida utmaningar för hälso- och sjukvården och för länets arbetsmarknad. Det blir allt viktigare att attrahera invånare till länet för att kunna möta framtidens kompetensbehov och att säkra framtida skatteunderlag. Av länets åtta kommuner är det endast Växjö som beräknas ha en tillväxt av antalet personer i arbetsför ålder. Resultat från regionens folkhälsoundersökningar visar att de flesta kronobergare skattar sin hälsa som god eller mycket god. Det gäller för såväl barn och unga som vuxna. Andelen som anger att de har en god eller mycket god hälsa minskar med stigande ålder. Medellivslängden i länet fortsätter öka och är för kvinnor 84,2 år och för män 80,4 år. Vision Ett gott liv i en livskraftig region Mål Region Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting. Värdegrund Respekt för människan Policy Ett gott liv - vi vill ge människor möjlighet till en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt. En god vård - hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Det goda mötet - varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. En hållbar utveckling - vi ska verka för ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Steg för steg lite bättre - vi arbetar systematiskt, följer upp, analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten. Vår målsättning är att 2017 har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg är patienter och närstående delaktiga i vården har vi en hög patientsäkerhet har vi en sammanhållen vård i rätt tid placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella kvalitetsjämförelser är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens har vi en hållbar ekonomi i balans 5

88 BUDGET 2015 med plan STRATEGIKARTA Strategikarta för att nå våra mål och vår vision 6

89 BUDGET 2015 med plan MÅL Våra mål Medborgare/patient Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Självskattad hälsa i vuxna befolkningen Plats 4 i Sverige (26,4 dagar) 73 % har en bra självskattad hälsa Plats 3 >75 % Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård Förtroende för vår hälsooch sjukvård 71 % av befolkningen har stort förtroende Plats 1 >78 % >72 % >75 % Kronobergarna väljer vård i Kronoberg Fritt vårdsökande Vård i rätt tid Telefontillgänglighet 0 dagar Läkarbesök inom primärvård 7 dagar Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar patienter (exklusive SUS) 98 % (feb 2014) 94 % (feb 2014) 77 % (feb 2014) 80 % (feb 2014) Patienter och närstående delaktiga i vården Tillgång till journal på nätet Ej infört Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) 99 % 95 % 85 % 85 % Införandet påbörjas 99 % 97 % 90 % 90 % Alla patienter har tillgång till journal på nätet Vårdkonto i E-tjänster på 1177 Hög patientsäkerhet 13 % har ett vårdkonto (nuvarande Mina vårdkontakter) Vårdrelaterade infektioner Mätmetod införs 2014 Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) 20 % 40 % 7

90 BUDGET 2015 med plan MÅL Medarbetare Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Attraktiv arbetsgivare Vakanser 70 vakanta tjänster 35 vakanta tjänster Endast ett fåtal tillfälliga vakanser Antal ST-tjänster Andel specialistsjuksköterskor 41 % 43 % 45 % Delaktighet skapar en god arbetsmiljö Delaktighet enligt medarbetarenkät Sjukfrånvaro 73,2 (2013) ,4 % av ordinarie arbetstid 4,1 % 4,1 % Verksamhetsutveckling Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling Målkvalitet enligt medarbetarenkät Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet Genomgångna och implementerade patientprocesser 56,1 (2013) >3 >10 Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktionsoch kapacitetsplanering 0 % 20 % 80 % Hälso- och sjukvård med hög kvalitet Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Plats 2 i Sverige (2013) Plats< 2 Plats< 2 Ekonomi Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Resultatmål 2,6 % 1,6 % 1,1 % Självfinansiering investeringar 110 % 67 % 41 % Pensionsförvaltning 3 % 3 % 3 % Genomsnittlig likviditet Ca 750 mnkr, förändras pga investeringstakt 700 mnkr 700 mnkr 8

91 BUDGET 2015 med plan MEDBORGARE 1. Nöjda medborgare med fortsatt stort förtroende En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg En förutsättning för ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg är en positiv tillväxt och utveckling i ett hållbart långsiktigt perspektiv. Vi ska samverka med länets kommuner och regionala aktörer för att utveckla regionen och ge kronobergarna möjligheten att leva ett gott liv i ett livskraftigt län. En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, en välfungerande arbetsmarknad, möjlighet till utbildning och kompetensutveckling och en hållbar infrastruktur med pendlingsmöjligheter. Vi arbetar för en kostnadseffektiv kollektivtrafik tillsammans med kommunerna och en tillfredsställande reguljär inrikes- och utrikestrafik via Smaland Airport AB. Arbetet inom kulturområdet fortsätter enligt den reviderade regionala kulturplanen. Landstinget Kronoberg blir den 1 januari 2015 Region Kronoberg med ett direktvalt regionfullmäktige med ansvar för det regionala tillväxtarbetet, transportinfrastruktur, kultur och hälso- och sjukvård. Målet med regionbildningen är att stärka demokratin med ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Genom ett aktivt miljöarbete ska regionen bidra till att skapa en god livsmiljö i Kronoberg. Miljöarbetet ska utgå från regionens hållbarhets- och miljöprogram som fokuserar på sju strategiska målområden energi, resor och transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och upphandling. Målen i miljöprogrammet ska följas upp, analyseras och vara ett underlag för kommande prioriteringar och beslut. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås. Miljöhänsyn ska vägas in på alla nivåer i organisationen. Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg. En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen. Folkhälsoarbetet ska utgå från långsiktigt prioriterade områden. Hälsoutvecklingen i Kronoberg ska följas, analyseras och vara ett underlag för kommande prioriteringar och beslut. I syfte att stärka patienternas hälsa och förebygga sjukdom har all personal inom hälso- och sjukvården ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdrag. Regionen ska utvecklas som hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisation och vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. De länsgemensamma prioriterade folkhälsoområdena är barns och ungas uppväxtvillkor samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Folkhälsoarbete handlar om social rättvisa. Hälsan är orättvist fördelad. Människor med låga inkomster och kort utbildning tenderar att ha en sämre hälsa än andra. En av grundförutsättningarna för folkhälsoarbetet är att människor har jobb och egen försörjning. Det förebyggande folkhälsoarbetet måste ske nära medborgarna på vårdcentralerna. Vi ska fortsätta arbetet med fysiska och kulturella aktiviteter som en del i folkhälsoarbetet. 9

92 BUDGET 2015 med plan MEDBORGARE För att nå en jämlik hälsa måste vi arbeta med olika metoder och varierande fokus beroende på behov och förutsättningar i länets alla delar. Vidare ska medborgarna ha tillgång till rätt läkemedel oavsett bakgrund. Mammografi samt övrig screening ska ingå i högkostnadsskyddet. Vi vill slå vakt om den fria sjukvården för alla barn och ungdomar t.o.m. 19 års ålder också i framtiden. Det är nödvändigt att lägga grunden till en god hälsa redan i unga år. Därför anser vi att friskvård och motion skall vara en naturlig del för alla under hela skoltiden. Barnfattigdomen har de senaste åren ökat. Många familjer tvingas att skjuta upp eller bortprioritera inköp av glasögon. Regionens glasögonbidrag bör därför förlängas upp till 19 års ålder. Vi vill ha en gemensam åldersgräns på 25 år för både tjejer/kvinnor och killar/män på våra ungdomsmottagningar. Att utjämna klass- och könsklyftor, ge alla en god utbildning och skapa utrymme för allas deltagande i samhället är en strategi för att förebygga ohälsa och ojämlikhet. Region Kronoberg ska ta initiativ till utökad samverkan med länets kommuner för dialog om inrättande av sociala investeringsfonder, för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungas hälsa. Region Kronoberg ska, tillsammans med länets kommuner, utreda införandet av sociala investeringsfonder. Möjlighet att välja vård Målsättningen är att kronobergarna ska ha ett stort förtroende för vår hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronoberg blir förstahandsvalet för kronobergarna. Vårdval Kronoberg ger medborgarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård. I slutet av 2014 möjliggjordes listning över länsgränsen. Under 2015 behöver ersättningsmodeller ses över. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna erbjuds vård på rätt vårdnivå och i rätt tid. Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Syftet är att medborgarna ska kunna ta del av kvalitetsresultat på 1177.se. Primärvården som är specialiserade på att se hela människan ska vara den naturliga första vårdkontakten för medborgarna. Vid behov slussas patienten vidare till länssjukvården. Kravet på läkarbemanningens specialistkompetens inom allmänmedicin ska vara75%. I samband med budget 2016 ska Vårdval Kronoberg ses över med bland annat följande utgångspunkter: * Vårdval Kronoberg ska omfatta primärvården, ej specialistsjukvård. * Landstingsstyrelsen fattar beslut var nyetableringar av vårdenheter ska lokaliseras samt ev. nedläggning av landstingsdrivna vårdenheter. Sk fri etableringsrätt ska inte gälla. * Det är inte möjligt att ta ut extra ersättning av medborgarna förutom av landstingsfullmäktige beslutad taxa. 10

93 BUDGET 2015 med plan MEDBORGARE * Socioekonomiska faktorer ska väga tyngre i ersättningsmodellen för Vårdval Kronoberg. Resursfördelning ska baseras på 80% vårdtyngd och 20% socioekonomiska faktorer. * Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen samt kollektivavtal gäller generellt för all verksamhet inom Region Kronoberg. * Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se över organisationen av vårdcentralerna i egen regi. Vidare ska Region Kronoberg utveckla specialistsjukvården i egen regi och se över möjligheten att avveckla Vårdval Hud. Patienter och närstående är delaktiga i vården Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet. Ett patientfokuserat förhållningssätt som stärker patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet ska genomsyra hela vår hälso- och sjukvård. Därför ska rehabilitering för reumatikerpatienter erbjudas med hjälp av klimatvård när detta är medicinskt motiverat. Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärks i en ny patientlag som införs Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla stödet för vården av anhöriga. Region Kronoberg deltar i det nationella samarbetet e-hälsa för att stärka invånarnas möjlighet att medverka i den egna vården. Under 2015 påbörjar vi införandet av journal på nätet. Vi ska arbeta för en sammanhållen vårdplan som ska ge patienter och närstående ökad möjlighet till delaktighet. Införandet påbörjas successivt under Regionens patientinformation ska vara lättillgänglig på 1177.se. Genom e-tjänster på 1177.se ska patienter på ett enkelt och säkert sätt kunna kommunicera med vården. Hög patientsäkerhet Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara vårdskador. Patienter och närståendes medverkan i patientsäkerhetsarbetet ska stärkas och deras erfarenheter ska tillvaratas. Patientnämnden har en viktig roll och bidrar genom sitt arbete till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Vi ska utveckla teambaserade arbetssätt för en ökad patientsäkerhet. Avvikelser ska analyseras och utgöra ett underlag i det förebyggande riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter. Genom konsekvent arbete med hygienregler ska vi minimera vårdrelaterade infektioner. IT-stödet Infektionsverktyget ska säkerhetsställa uppföljning, identifiera risker och framgångsrika arbetssätt 11

94 BUDGET 2015 med plan MEDBORGARE inom området. Hälso- och sjukvårdens lokaler ska vara välstädade för att minska risken för smittspridning. Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling, på rätt indikation, med hög kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en stor utmaning. Regionen ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om det inte finns skäl för undantag. Medborgare/patient Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Självskattad hälsa i vuxna befolkningen Plats 4 i Sverige (26,4 dagar) 73 % har en bra självskattad hälsa Plats 3 >75 % Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård Förtroende för vår hälsooch sjukvård 71 % av befolkningen har stort förtroende Plats 1 >78 % >72 % >75 % Kronobergarna väljer vård i Kronoberg Fritt vårdsökande Vård i rätt tid Telefontillgänglighet 0 dagar Läkarbesök inom primärvård 7 dagar Läkarbesök inom planerad specialiserad vård 60 dagar Behandling inom planerad specialiserad vård 60 dagar patienter (exklusive SUS) 98 % (feb 2014) 94 % (feb 2014) 77 % (feb 2014) 80 % (feb 2014) Patienter och närstående delaktiga i vården Tillgång till journal på nätet Ej infört Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) 99 % 95 % 85 % 85 % Införandet påbörjas 99 % 97 % 90 % 90 % Alla patienter har tillgång till journal på nätet Vårdkonto i E-tjänster på 1177 Hög patientsäkerhet 13 % har ett vårdkonto (nuvarande Mina vårdkontakter) Vårdrelaterade infektioner Mätmetod införs 2014 Minska 10 % (jmf 2014) Minska 25 % (jmf 2014) 20 % 40 % 12

95 BUDGET 2015 med plan MEDARBETARE 2. Medarbetare som trivs och utvecklas En attraktiv arbetsgivare Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas. I vår kunskapsintensiva verksamhet finns värdeskapande och utvecklande arbeten, yrkes- och karriärmöjligheterna är många. Vi ska utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare att vilja arbeta hos oss. Genom en anpassad introduktion, med bland annat mentorskap och traineeprogram, ska våra nya medarbetare få en bra start i vår verksamhet. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Heltidsschema ska erbjudas till medarbetare som önskar detta. Genom utvecklad ledning och styrning ska vi möta de framtida utmaningarna för vår personal- och kompetensförsörjning. En av de stora utmaningarna de kommande åren är att många av våra erfarna medarbetare går i pension. Vi ska arbeta på flera olika sätt för att möta det kommande kompetensbehovet. Vi ska arbeta för att rekrytera rätt kompetens, säkra kunskapsöverföring, anpassa bemanningsstruktur och arbetsfördelning samt utveckla kompetenssamverkan.. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller fortbildning varje år. Specialistläkare och specialistsjuksköterskor är några av de yrkesgrupper där vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar. Vi ska stimulera AT-läkare till fortsatt STutbildning och erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning. För att minska behovet av hyrläkare ska Region Kronoberg undersöka möjligheten att inrätta en pool för specialister i allmänmedicin. Detta skulle både underlätta rekrytering och säkerställa de landstingsdrivna vårdcentralernas behov av läkarbemanning. Tillsammans med länets kommuner arbetar vi för att öka intresset bland ungdomar för framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Vi ska årligen erbjuda 1000 praktikplatser för studenter på olika utbildningsnivåer. Genom att erbjuda prao och minst 200 sommarjobb får vi möjlighet att visa ungdomar vilka olika yrkesmöjligheter som finns inom vår verksamhet. Vi samverkar med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer i syfte att stimulera till utbildning och forskning både för våra egna medarbetare och framtida medarbetare. Vi ska tillvarata och erbjuda stöd till de medarbetare som vill utveckla entreprenörskap och/eller innovationer. Delaktighet skapar en god arbetsmiljö Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En framgångsfaktor är välfungerande kommunikation som bygger på dialog mellan chef och medarbetare. Vi ska stärka våra medarbetare och chefers viktigaste kommunikativa förmågor: tydlighet, lyhördhet, förmåga att skapa sammanhang och att ge bra återkoppling. Våra chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att skapa delaktighet på arbetsplatsen och för att uppnå verksamhetens mål. 13

96 BUDGET 2015 med plan MEDARBETARE För att främja vår framtida chefsförsörjning och ledarskapsutveckling ska vi erbjuda ledarutbildningar som leder till individuell och verksamhetsmässig utveckling. Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter att bli landets bästa arbetsgivare. Vi måste se över schemaläggning och bemanning. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten samt ge våra medarbetare en bättre och säkrare arbetsmiljö. En god arbetsmiljö med en bra bemanning och med medarbetare som är delaktiga, kan utvecklas och trivs hos oss skapar förutsättningar för en god hälsa. Medarbetare Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Attraktiv arbetsgivare Vakanser 70 vakanta tjänster 35 vakanta tjänster Endast ett fåtal tillfälliga vakanser Antal ST-tjänster Andel specialistsjuksköterskor 41 % 43 % 45 % Delaktighet skapar en god arbetsmiljö Delaktighet enligt medarbetarenkät Sjukfrånvaro 73,2 (2013) ,4 % av ordinarie arbetstid 4,1 % 4,1 % 14

97 3. Verksamhetsutveckling för en sammanhållen hälsooch sjukvård Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling Vi ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från hälsoläget i befolkningen och medborgarnas/ patienternas behov. Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten så att våra patienter får en sammanhållen vård i rätt tid och av hög kvalitet. Vi arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Vi vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå våra gemensamma mål. Personalen ska kunna fokusera på vårdens och andra verksamheters huvuduppgifter som bättre hälsa, gott bemötande och god vård. En central uppgift är att minska byråkrati och krångel i vården. Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet Region Kronoberg ska erbjuda en sammanhållen vård på rätt vårdnivå, i rätt tid. För att nå dit behöver vi utveckla våra processer, analysera kvalitetsbrister, ha en kapacitetsstyrd verksamhet och bedriva vård på rätt vårdnivå. Då använder vi våra resurser på bästa sätt och skapar förutsättningar för en god vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi vill att sjukvården ska införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Region Kronoberg ska arbeta för att på sikt kunna hålla en maxtid på fyra veckor från misstanke om cancer till behandling. Vårdkedjan ska vara sammanhållen och tydlig för patienter och anhöriga. Idag koncentreras all statistik och diskussioner runt förstagångsbesök i vården. Patienter med kroniska sjukdomar får inte del av den vårdgaranti som gäller idag eftersom de väntar på planerade återbesök där väntetiden inte mäts. Därför bör Region Kronoberg utvidga vårdgarantin så att även kroniskt sjuka patienter får del av denna. Region Kronoberg ska införa mobila läkare, i hela länet, som gör hembesök hos patienter inom hemsjukvården. De mobila läkarna ska arbeta tillsammans med kommunens distriktssköterskor för att ge vård åt äldre i hemmet. Därför är det lämpligt att dessa mobila läkare kopplas till primärvården. Alla äldre mellan 70 och 75 år bör erbjudas hälsosamtal eller förebyggande hembesök. Region Kronoberg har satsat på psykiatrisk kompetens på våra vårdcentraler. Många patienter som söker sig till primärvården lider av psykisk ohälsa. För att möta detta behov vill vi bygga ut den psykiatriska kompetensen inom primärvården med en särskild satsning på psykologtjänster. Region Kronoberg har många välfungerande verksamheter men de behöver fogas samman över gränserna med ett mer processorienterat arbetssätt. Till år 2017 ska vi ha gått igenom tio av de största patientprocesserna. De ska vara välfungerande i praxis med kontinuerlig resultatuppföljning i form av processmått, resultatmått och ledtider. Vi ska säkra att det finns kompetens inom statistik och logistik för validerat uttag av data. Hälso- och sjukvård vid stroke, psykisk ohälsa, cancer, 15

98 hjärtsjukdom, hälso- och sjukvård för de mest sjuka äldre och akutprocessen är exempel på stora patientprocesser som ska genomlysas. Arbetet med att höja kvaliteten på läkarintygen ska fortsätta. Ett processorienterat arbetssätt förutsätter en utvecklad samverkan med länets kommuner och andra vårdgivare. Ett exempel på detta är vår samverkan inom regionalt cancercentrum syd med utveckling av en regional cancerplan och gemensamma cancerprocesser. Vårdplatserna inom den slutna vården ska anpassas för att underlätta utvecklingen av effektiva vårdprocesser och att säkerställa vårdhygieniska krav. Genom vårdplatsöversynen ska det framtida vårdplatsbehovet tillgodoses. Vi ska undersöka möjligheten att införa dygnsambulanser i länets alla kommuner. Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten som ger möjlighet till högre effektivitet. Det skapar även en högre förutsägbarhet avseende produktionsvolymer, resursåtgång och kostnader vilket ger ökad kontroll, men även bättre förutsättningar för anpassning av verksamheten till förändringar i vårdbehovet. Det ger också en grund för planering av arbetstiden som är positivt ur arbetsmiljösynpunkt. Samtliga verksamheter inom vår hälso- och sjukvård ska genomföra produktions- och kapacitetsplanering för att utveckla sin verksamhetsplanering på kort och lång sikt i utifrån beräknat vårdbehov och tillgängliga resurser. Genom en effektiv verksamhetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, en tillgänglig hälso- och sjukvård. Detta ska också gälla på sommaren. Forskning och utveckling för bättre kvalitet Kronobergarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Forsknings-, utvecklings- och ett kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. Vi följer upp och utvärderar för att utveckla vår hälso- och sjukvård. Införandet av ny kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk handling och kommer patienterna till godo. Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Vi ska ta tillvara kompetensen hos akademiskt meriterade medarbetare så att kunskapen omsätts i den kliniska vardagen. Regionens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU Kronoberg), utvecklingsavdelningen och den medicinska kommittén är viktiga resurser i vårt samlade kvalitetsarbete. Region Kronoberg innebär ett vidgat ansvar för regional utveckling. Infrastruktur och kultur. Det betyder att FoU också får ett annat ansvar och en organisation, som motsvarar detta ansvar. Folkhälsan ska kombineras med en hållbar utveckling. 16

99 Verksamhetsutveckling Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling Målkvalitet enligt medarbetarenkät Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet Genomgångna och implementerade patientprocesser 56,1 (2013) >3 >10 Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktionsoch kapacitetsplanering 0 % 20 % 80 % Hälso- och sjukvård med hög kvalitet Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Plats 2 i Sverige (2013) Plats< 2 Plats< 2 Förändrings- och förbättringsarbete - I samband med investeringsplanen, fullmäktige 25 februari, görs en översyn av generalplanen - Gör en bred översyn av samtliga taxor och avgifter samt högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Inklusive avgifter vid screeningundersökningar och konsekvenser av flera högkostnadsskydd - Ser över schemaläggning för att minska antalet delade turer och antalet med rotationstjänstgöring. I samband med detta görs en översyn av grundbemanningen. - Ökar samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet i samarbetet kring regionens kompetensbehov inte minst inom hälso- och sjukvården. - Undersöker möjligheten att inrätta ett hjälpmedelforskningscentrum tillsammans med Linnéuniversitetet, länets kommuner och näringsliv. - Omarbeta Region Kronobergs hållbarhetsprogram för klimat-, energi- och miljöfrågor. - För att nå effektiviseringskraven 2015 på 13 miljoner ska regionen arbeta aktivt med bl a minskad sjukfrånvaro 17

100 4. En hållbar ekonomi i balans Långsiktig planering och investering för framtiden Regionen ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Investeringsbehovet är cirka 2,5 miljarder och målsättningen är att regionen sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor och landstingsfullmäktige fattade därför beslut i november 2013 om en skattehöjning 2014 med 56 öre som ger en skattesats på 11,21 kronor. Resultatkravet på 100 miljoner kronor motsvarar resultatmålet på 2 procent som landstingsfullmäktige beslutat om för god ekonomisk hushållning. Resultatmålet på 100 miljoner kronor behövs även som en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar. För 2015 är dock förslaget 1,6 procent, ,3 procent och för ,2 procent. För att uppnå det långsiktiga målet krävs att resultatet 2018 och kommande år överstiger 2 procent. Genom ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete ska resurser för prioriterade områden frigöras. Regionen ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron. Behovet av hyrpersonal ska minska under perioden genom ett prioriterat arbete för att istället bemanna med egen personal med effekten av sänkta kostnader. Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara vårdskador, med lägre kostnader som följd. Region Kronoberg ska erbjuda en sammanhållen vård på rätt vårdnivå, i rätt tid. För att nå dit behöver vi utveckla våra processer, analysera kvalitetsbrister, ha en kapacitetsstyrd verksamhet och bedriva vård på rätt vårdnivå. Då använder vi våra resurser på bästa sätt och skapar förutsättningar för en god vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Region Kronoberg har många välfungerande verksamheter men de behöver fogas samman över gränserna med ett mer processorienterat arbetssätt. Genom en effektiv verksamhetsplanering utifrån produktions- och kapacitetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, en tillgänglig hälso- och sjukvård. Även detta leder till lägre kostnader. Under 2014 ska vi genomföra effektiviseringar motsvarande 47 miljoner kronor. Ekonomi Nuläge 2014 Målvärde 2015 Långsiktigt mål 2017 Resultatmål 2,6 % 1,6 % 1,1 % Självfinansiering investeringar 110 % 67 % 41 % Pensionsförvaltning 3 % 3 % 3 % Genomsnittlig likviditet Ca 750 mnkr, förändras pga investeringstakt 700 mnkr 700 mnkr 18

101 Ekonomiska förutsättningar Verksamheternas driftram I juni 2014 fastställde landstingsfullmäktige drift- och investeringsram för I finansplanen fastställer fullmäktige finansiella ramar, skattesats samt resultatbudget. I och med sammangåendet med Regionförbundet Södra Småland inkluderas regional utveckling och länstrafiken i det nybildade Region Kronoberg. Förändringen får effekter för såväl verksamhetens nettokostnad som finansiering i och med att en skatteväxling på 39 öre genomförs med kommunerna. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av den nyvalda fullmäktige. Verksamheternas driftram Driftramen anger nivån för verksamheternas intäkter och kostnader, det vill säga nettokostnaden. Prognosantaganden Nettokostnadens uppräkning utgår ifrån SKL:s sammanvägda landstingsprisindex (LPI) 1. TABELL: Uppräkning av driftramens intäkter och kostnader Budget Budget Plan Plan Prognosantaganden Verksamhetens nettokostnad Sammanvägt LPI inklusive läkemedel 2,5% 2,2% 2,7% 2,8% Sammanvägt LPI exkl läkemedel 2,9% 2,9% 3,3% 3,3% Lönekostnader 2,7% 3,2% 3,4% 3,7% Patientavgifter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Läkemedelskostnader* 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% Köpt vård 2,5% 2,2% 2,7% 2,8% Regionvårdsintäkter 2,5% 2,2% 2,7% 2,9% Övriga driftkostnader och intäkter 1,6% 1,9% 2,2% 2,3% * Eget resurstillskott, se volymförändring I bilaga 1 finns en känslighetsanalys som visar effekten vid förändringar av prognosantaganden. Enligt SKL är uppräkningsfaktorn 2015 för läkemedel minus 2,7 procent. SKL tar dock bara hänsyn till prisförändringar. Istället för en generell uppräkning, gör Landstinget Kronoberg en bedömning av förväntad kostnadsnivå av läkemedel. Bedömningen är en ramökning med 32 miljoner kronor för ökade kostnader och volymer samt nya dyra läkemedel och behandlingsmetoder, se kommande avsnitt. Avtal om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 har ännu inte träffats. Region- och utomlänsvård räknas därför tillfälligt upp enligt sammanvägt landstingsprisindex inklusive läkemedel. Avvikelser från det sammanvägda kostnadsindexet kommer att behandlas i samband med tilläggsbudget 2015, vilket sker under första kvartalet Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014,

102 Satsningar, resurstillskott men även effektiviseringskrav Förväntad resultatnivå för 2014 är plus 130 mnkr och innebär att landstingsfullmäktiges fastställda mål om ett helårsresultat på +100 mnkr, motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås med god marginal. Det betyder också att kvarstående negativt resultat från 2012 på minus 8 mnkr kan återställas enligt balanskravet. Överskotten i förhållande till budget under verksamhetens nettokostnad återfinns i allt väsentligt under landstingsgemensamma kostnadsställen. Kärnverksamheten har dock en fortsatt ekonomisk obalans. Inför de kommande åren krävs ytterligare åtgärder för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans. Volymökningen (utöver uppräkningar) omfattar både resurstillskott för ofinansierade kostnader 2014 och nya satsningar Resurstillskott 2015 på 32 miljoner kronor för läkemedel avser både ökade kostnader och resursbehov för nya läkemedel och behandlingsmetoder. Resurser tillförs för att utveckla verksamheten, exempelvis avseende barn- och ungdomshälsan, endoskopi och ehälsa. För 2015 tillförs även drygt 16 miljoner kronor till kollektivtrafiken som ökar ytterligare året därpå. För att möta de framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet står Region Kronoberg inför omfattande investeringar på närmare 2,5 miljarder kronor som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. De framtida investeringarna medför ett resultatkrav på 100 miljoner kronor. Som en följd av stora investeringsvolymer kommer avskrivningskostnaderna att öka, för 2015 med 22 miljoner kronor. Nivån på avskrivningar ökar ytterligare inom planperioden, se mer i avsnittet om investeringar. Med hänsyn tagen till effektiviseringskrav på 12 miljoner kronor, blir den totala ramförändringen 2015, utöver generell uppräkning, 298 miljoner kronor jämfört med Det ger en total nettokostnad 2015 på miljoner kronor. I tabellen på nästa sida redovisas volymförändringar (utöver uppräkningar) jämfört med 2014 års budgetram. 20

103 TABELL: Region Kronobergs ramförändringar i förhållande till budget 2014 Volymförändring driftram (tusentals kronor) Resurstillskott ofinansierade kostnader Ökade kostnader för serviceavtal - medicinsk teknisk utrustning Köpt rättspsykiatrisk vård inom vuxenpsykiatrin Obesitassjukvård Dietist Öppenvårdsurologi (prostatacancer) sekreterare, uroterapeut, cystoskopisjuksköterska Palliativt centrum Medicinskt material Entreprenörskap Vårdval plus Höjd premie LÖF Slopande av sjukskrivningsmiljarden Kostnad fria läkemedel inom förmånen för barn- och unga <18 år Förändrad arbetsgivaravgift unga Förändrad arbetsgivaravgift pensionärer Obalans landstingsgemensamt Summa resurstillskott ofinansierade kostnader Prioriterade områden Läkemedel Ökade kostnader och volymer samt nya läkemedel och behandlingsmetoder Förlängt glasögonbidrag till 19 års ålder Verksamhetsutveckling Utökad neonatalverksamhet i nya lokaler Utökade resurser hörselvården i och med utökat antal hörselrehabiliteringar och servicebesök Utveckla uppföljning och analys av medicinsk utdata Nya lokaler barn- och ungdomshälsan Familjecentral Ljungby Patientsäkerhetsnätverk, kompensera borttagen prestationsbaserad ersättning Sammanhållen endoskopiverksamhet Ökade IT-kostnader i och med investering i nya objekt/it system gällande vårdinformationssystem och ehälsa Nya IT-resurser Öka andelen ekologiska livsmedel - mål 60 % år Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland Utökat stöd till Musica Vitae Genomförandeavtal Museiparken Ökat bidrag till Brottsofferjouren Planerings- och fastighetsrelaterade kringkostnader i samband med fastighetsinvesteringar FoU /Universitet Sociala investeringar Ofördelade satsningar Medarbetare Utökning AT/ST-tjänster Strukturella löneprioriteringar Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för sjuksköterska) Utbildningskostnader läkare, kompensera borttagen subvention från läkemedelsföretag Höjd Grundbemanning Minskad sjukfrånvaro Regional utveckling Länstrafiken, ökat bidrag med målsättningen att öka resandet Ny förtroendemannaorganisation i och med bildandet av Region Kronoberg Utökad administration till följd av ny politisk organisation Lokalhyra regionkansli Val 2014, revisorer dubbelt antal, ökade arvoden Nettokostnadsram Regionförbundet södra Småland Nettokostnadsram Länstrafiken Kronoberg Avgår lämnade medlemsbidrag Vårdval Kronoberg primärvården Befolkningsökning ger ökad kostnad för vårdersättningen Ökat antal barn (0-6 år), ökad kostnad ersättning för barnhälsovården utökning barnvaccinationsprogrammet (Hepatit B), ökad kostnad för ersättning barnhälsovården (0-12 mån) Omfördelning av överskott privata vårdgivare Psykologer till vårdcentraler Hembesök inom vårdvalet Mobil läkare primärvården Mobila team länssjukvård (flyttas till Primärvård) Summa prioriterade områden

104 Volymförändring driftram (tusentals kronor) Avskrivningar Högre investeringsnivå ger ökade avskrivningar Lägre kostnader för långsiktigt planerat underhåll i och med införande av komponentavskrivning Pensionskostnader Ökade kostnader enligt prognos från KPA mars Taxor och avgifter Höjda slutenvårdsavgifter Effektiviseringskrav Minskat besparingskrav Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING Varav volymförändringar totalt (exklusive effektiviseringskrav) Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård Vårdersättning vårdval Kronoberg Se separat beslut i landstingsfullmäktige Barntandvårdspeng Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,9 procent (LPI exklusive läkemedel). Barntandvårdspengen för år 2015 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år: TABELL: Barntandvårdspeng 2015 Barntandvårdspeng kronor per barn och år á-pris 2014 Uppräkning á-pris 2015 Behandlingsansvar 3-19 år Områdesansvar 0-2 år Områdesansvar Grimslövs folkhögskola Grimslövs folkhögskola ska bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Styrelsen för Grimslövs folkhögskola har kommit med förslag till budget Förslaget bygger på samma antal deltagare på långa kurser som för läsåret 2013/2014, inklusive en fortsatt distanskurs på halvfart. Driftramen 2 räknas upp till 2015 års prisnivå och uppgår därmed preliminärt till 8,5 miljoner kronor. När det gäller Grimslövs folkhögskolas fastighetsinvesteringar hanteras de av landstingets fastighetsavdelning. Ram för investering i inventarier uppgår 2014 till 0,44 miljoner kronor. 2 Avser både intern- och extern budget. 22

105 Investeringar Investeringsram Landstingsfullmäktige beslutar i juni året innan budgetåret om investeringsram för budgetåret. I början på aktuellt budgetår beslutar landstingsstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan. Det görs även en tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas utföras kommande år istället. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av den nyvalda fullmäktige. Investeringsram 3 för investeringar år 2015 uppgår till totalt 438 miljoner kronor. TABELL: Sammanställning investeringsram 2015 med plan Investeringsram (miljoner kr) Fastigheter Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning Investering informationsteknik (IT) Inventarier intäktsfinansierad verksamhet Övriga inventarier Investeringsbudget LTK Investeringsbudget RFSS Summa De kommande åren står Region Kronoberg inför stora investeringar. På nästa sida framgår den långsiktiga investeringsplaneringen exklusive RFSS fram till och med år I investeringsramen ingår även investeringar i inventarier och fastighetsinventarier för de intäktsfinansierade verksamheterna. För närvarande gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum (konkurrensutsatt vuxentandvård), mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primär- och rehabcentrum. Dessa verksamheter ska resultatmässigt finansiera sina egna investeringar i utrustning och övriga inventarier och äger därmed en större självständighet i investeringsbesluten. Investeringsramen ska spegla landstingets totala investeringar och vara underlag för behov av finansering, varför dessa investeringar måste ingå som underlag som en del i helheten. 23

106 TABELL: Investeringsplanering Underlag långsiktig investeringsplanering År/miljoner kronor Summa Beslutade och pågående CLV+LL ombyggnad skelettlab 0 Strålbehandling CLV K4-K6 0 VC Tingsryd 3 3 Grimslöv (nybyggn smedja+ombyggn huvudbyggnaden) 0 Löpande årligen Smärre ombyggnationer fastigheter etc MT-investeringar Övr inventarier/återanskaffning IT-investeringar Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning) Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh Generalplan centrallasarettet Växjö Nybyggnad av VC Strandbjörket CLV ombyggnad ögon+kliniskt träningscentrum CLV nybyggnad L-huset samt BB/förlossning* CLV ombyggnad röntgen och klinisk kemi CLV dagvård onkologi CLV ombyggnad avd CLV ombyggnad avd 33+gynmott CLV ombyggnad MFT CLV ombyggnad plan 9 specialisttandvård CLV nybyggnad av barnens hus CLV omb scopienhet inkl med/kir-mott CLV nybyggnad patologi Nybyggnad P-hus (kommunen) CLV flytt av jourrum+omklädn CLV ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4, CLV ombyggnad IVA CLV ombyggnad ortopedmottagning Generalplan Sigfridsområdet Centrumbyggnaden vuxenpsykiatri Vuxenhabiliteringen Hjälpmedelscentralen Generalplan Ljungby lasarett LL ombyggnad sterilcentral+operation LL ombyggnad klinisk kemi LL ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, LL omdisponering mottagning LL omdisponering ambulans och akutmottagning Summa

107 2015 års planerade investeringar uppgår till 432 miljoner kronor. Sett till hela planperioden och mer långsiktigt ända fram till år 2020, är det ett antal stora investeringsprojekt som är planerade. Nedan kommenteras kortfattat de olika investeringarna. Beslutade och pågående De beslutade projekt som kommer att färdigställas under 2015 är följande: Tillbyggnad av strålbehandlingsenheten centrallasarettet Växjö Nybyggnad av vårdcentral Tingsryd Löpande årligen Det årliga investeringsbehov som finns är i samma nivå som tidigare år förutom fastighetsinvesteringar som även innefattar reinvesteringar efter övergång till komponentavskrivning, vilket minskar det långtidsplanerade planerade underhållet i driftbudgeten. Detaljer beskrivs i investeringsplanen Planering för beslut För att garantera och bibehålla en hög patientsäkerhet och en god vårdmiljö krävs investeringar som stöd för den framtida verksamhetsutvecklingen. Generalplan är framtagen som beskriver vårdmiljön för den framtida psykiatriska vården och den somatiska vården. Under 2014/2015 fortsätter planering för beslut på följande projekt: Ombyggnad av kliniskt träningscentrum, scopimottagning, ögonmottagning, röntgen och klinisk kemi på centrallasarettet Växjö Ombyggnad för specialisttandvård på centrallasarettet Växjö Planering inför byggstart av barnens hus på centrallasarettet i Växjö Ombyggnad för hjälpmedelscentral på Sigfridsområdet i Växjö Renovering av vuxenpsykiatrins lokaler i Växjö Nybyggnad av hus L (innehållande fyslab, vårdavdelningar och neonatal) inklusive ombyggnad BB/förlossning i hus G Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal på Ljungby lasarett Ombyggnad för ambulans, akutmottagning och vårdavdelningar på Ljungby lasarett Generellt gäller att samtliga större investeringsprojekt kräver enskilda beslut av landstingsstyrelsen. Hög investeringsnivå ger höga avskrivningar Investeringsramen för 2015 och plan för enligt ovan visar på stora investeringar under de närmaste åren. Det påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad. Planerad ökning av avskrivningar uppgår till 22 miljoner kronor 2015 samt ytterligare 9 miljoner kronor 2016 och 6 miljoner kronor Från och med 2014 inför regionen komponentavskrivning 4, vilket innebär att fler komponenter i exempelvis en byggnad aktiveras men med olika nyttjandeperioder. Det innebär bland annat att den årliga kostnaden för långsiktigt planerat underhåll (LPU) minskar och istället aktiveras på aktuell 4 Se Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar, december 2013, Rådet för kommunal redovisning. 25

108 fastighet. Effekten blir att avskrivningsnivån, trots hög investeringsnivå i fastigheter, dämpas de första åren för att sedan öka ytterligare från I diagrammet på nästa sida framgår de senaste årens investeringsnivå i förhållande till avskrivningar och prognos för planperioden. DIAGRAM: Total investeringsnivå i förhållande till avskrivningar Prognos resultat för planperioden Resultatmål uppnås 2017 För att kunna bedriva verksamhet förenlig med de mål landstingsfullmäktige beslutar om, är Region Kronoberg beroende av att länet utvecklas och att förutsättningar för företagande och inflyttning finns. Detta innebär att även ett litet landsting i allra högsta grad är beroende av såväl den nationella som internationella konjunkturutvecklingen. Förmågan att hantera de tre största kostnadsslagen personal, läkemedel och köpt vård är avgörande för att hålla ekonomin inom anvisade ramar. Arbetet med kostnadsreduceringar måste fortgå med hög intensitet och efter landstingsstyrelsens anvisningar. Till detta kommer den samhällsekonomiska utvecklingen som är en opåverkbar faktor. Landstingsfullmäktige har formulerat ett generellt finansiellt resultatmål till 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det motsvarar en nivå på nästan 100 miljoner kronor för år 2014 och år Syftet med målet är att skapa en god ekonomisk hushållning med en hög grad av självfinansiering av nyinvesteringar samt beredskap inför kommande pensionsavgångar och konjunktursvängningar. Tabellen nedan visar en totalbild av förutsättningarna som beskrivits i tidigare avsnitt och vad de innebär för resultatprognos för åren

109 TABELL: Budgeterat resultat i förhållande till skatter och generella satsbidrag Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Resultat Res i förh till skatt & stb 1,6% 1,3% 1,1% Resultatbudget Region Kronobergs budget för år 2015 ger ett resultat på 81 miljoner kronor, se resultatbudget för planperioden. TABELL: Resultatbudget jämfört med 2013 och 2014 RESULTATBUDGET (miljoner kronor) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter och kostnader, netto* Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader* SUMMA FINANSIERING ÅRETS RESULTAT* Justeringsposter avstämning enligt balanskravet 60 JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet Nettokostnadens förändring som framgår i tabellerna, avser både generell uppräkning (enligt SKL:s uppräkningsfaktorer) och volymförändringar (se tabellen i avsnittet om driftramen) samt effektiviseringskrav. För att kunna uppfylla landstingsfullmäktiges resultatmål och genomföra planerade stora investeringsvolymer, krävs en resultatnivå på drygt 100 miljoner kronor. För att nå denna resultatnivå, höjdes skattesatsen med 56 öre Inför 2015 genomförs en skatteväxling med kommunerna i och med att landstinget går samman med regionförbundet och tar över ansvaret för länstrafiken. Skatteväxlingen motsvarar 39 öre och innebär en ökning av skatteintäkterna med 139 miljoner kronor. Den ger även effekt i inkomstutjämningen med 33 miljoner kronor efter dialog med SKL. Ny skattesats föreslås med 11,60 kr/skattekrona. Med givna förutsättningar blir prognosen för år 2015 ett resultat på 81 miljoner kronor. År 2016 innebär ett resultat på 71 miljoner kronor respektive 64 miljoner kronor för år Diagrammet nedan visar regionens resultatutveckling med givna prognostiserade förutsättningar i förhållande till landstingsfullmäktiges resultatmål. 27

110 DIAGRAM: Landstinget Kronobergs resultatutveckling i förhållande till landstingsfullmäktiges resultatmål I diagrammet framgår att landstingsfullmäktiges resultatmål kommer att uppfyllas för planperioden. För 2015 ingår besparingskrav med totalt 12 miljoner kronor. I resultatet för år 2016 och 2017 ingår ytterligare besparingar med 3 respektive 14 miljoner kronor. Balanskravet uppfylls för planperioden Enligt kommunallagens balanskrav 5, ska en avstämning göras av resultatet där realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar inte ingår. Prognosen för 2014 indikerar ett helårsresultat på 130 miljoner kronor. I prognosen ingår en förväntad realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätter med 7 miljoner kronor. När realisationsvinsten vid försäljning av fastighet inte ingår, uppgår prognos på justerat resultat 2014 enligt balanskravet, istället till 123 miljoner kronor. Regionen har ett återställandekrav i och med kvarvarande obalans från 2012 års resultat med minus 8 miljoner kronor, som måste återställas senast I och med förväntat positivt resultat år 2014 kan det negativa resultatet återställas fullt ut redan Resultatprognosen för som framgår i föregående avsnitt, visar att balanskravet förväntas uppnås för hela planperioden. 5 Enligt kommunallagens balanskrav görs avstämning mot ett justerat resultat, där realisationsvinster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av orealiserade förluster i värdepapper samt återföring av tidigare nedskrivningar undantas. Balanskravet innebär att ett negativt resultat ett år måste återställas i sin helhet inom tre år. 28

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-01-14 09:30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-06-18 09:30-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lokal Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-01-19 09:00-11:10 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20 Växjö Anna Fransson

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar , Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, stiftelser och föreningar Diarienr: 14LTK1257 Datum: 2015-05-18. Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande) 204

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande) 204 Regionstyrelsen Tid 2015-10-14 09:00-14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15

Landstingets kansli 2009-09-02 VU 5/09 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2009-09-15 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-09-15 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 2 september 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö

Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-03-26 09:00 12:15 Plats Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-01-28 09:00 15:00 Plats Oden Emil Lindells v 15 Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-08. Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Tid 2015-10-14 09:00-16:00.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-08. Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Tid 2015-10-14 09:00-16:00. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-08 REGIONSTYRELSEN Tid 2015-10-14 09:00-16:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Regionfullmäktige Tid 2015-02-25 09:00 14:30 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Kjell Jormfeldt (MP), vice ordförande

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars

Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars 2016 1 Förvaltning: Primärvård 2016-04-12 Ärendenummer: 2016/00480 Dokumentnummer: 2016/00480-2 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Primärvårdens

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer