Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö"

Transkript

1 Regionstyrelsen Tid :30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C) Helen Bengtsson (S) Eva Johnsson (KD) Magnus Carlberg (S) Henrietta Serrate (S) Göran Giselsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) John Hed (SD) Martina Gustafsson (S) Olof Björkmarker (S) Yngve Filipsson (FP) Charlotta Svanberg (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Ragnar Lindberg (S) Joakim Pohlmam (S) Daniel Liffner (V) Cheryl Jones Fur (MP) Mikael Johansson (M) Pernilla Tornéus (M) Viktor Emilsson (M) Maria Sitomaniemi (SD)

2 Övriga närvarande Utses att justera Johan Jarl Sekreterare Martin Myrskog Maria Granath Ulrika J Gustafsson Jens Karlsson Katarina Jonasson Lillemor Ahlgren Styrbjörn Östberg Per-Henrik Nilsson Marianne Hammarström Bo Ericsson, 8 Conny Axelsson, 8 Annie Krantz, 10 Anders Hellkvist, 10 Suzanne Frank Justeringens plats och tid Regionens kansli, :00 Protokollet omfattar 4-25 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....

3 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Johan Jarl

4 ÄRENDELISTA 4 Val av justeringsperson samt tid för justering 5 Godkännande av föredragningslista 6 Regiondirektörens rapport 7 Månadsrapport november Investeringsplan Nybyggnad av folktandvård på Teleborg 10 Svar på revisionsrapport Granskning av kapacitetsutnyttjande i Landstinget Kronoberg. 11 Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 12 Budgetdirektiv - Budget 2016 med flerårsplan Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg 14 Bolagsordning Smaland Airport AB 15 Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet 16 Svar på motion Riv upp beslutet om sydsvensk region! Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 17 offentligt finansierad assisterad befruktning 18 Remissyttrande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets 19 styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer samt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 20 Skriftlig information verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet Skriftlig information verksamhetsrapport för FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsvårdsberedningen och samverkansberedningen 22 Anmälningsärenden Av landstingsstyrelsens ordförande fattade delegationsbeslut 14LTK Av landstingsdirektören fattade delegationsbeslut 14LTK Av landstingsdirektören vidaredelegerade beslut:

5 4. Val av justeringsperson samt tid för justering att jämte ordförande utse andre vice ordförande Suzanne Frank att justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker den 19 januari att jämte ordförande utse andre vice ordförande Suzanne Frank justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker den 19 januari 2015.

6 5. Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan daterad den 7 januari att godkänna föredragningslistan daterad den 7 januari 2015.

7 6. Regiondirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Regiondirektören rapporterar om följande aktuella frågor: Rapport om väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar (Socialstyrelsen) Ny patientlag från Redovisning av övertid i procent per centrum Planering inför sommar 2015 Yttranden Vid ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V), Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) samt Michael Öberg (MP). att notera informationen till protokollet.

8 7. Månadsrapport november 2014 ( 14LTK276) att godkänna månadsrapport november Det ekonomiska resultatet för januari-november 2014 uppgår till +189 miljoner kronor, och kan som tidigare främst hänföras till både lägre nettokostnader och en bättre finansiering än planerat. Budgetavvikelsen går framförallt att hänföra till bättre slutavräkning av skatte-intäkterna, högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat och ett positivt utfall på finansnettot. Samtidigt har verksamheterna högre kostnader än budget för framförallt bemanningen. Prognosen för helåret har under månaden justerats upp med 10 miljoner kronor och uppgår till +175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor högre än budget. I oktober kan tillgängligheten till vården inom Landstinget Kronoberg sammanfattas: Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent (vårdvalet totalt). 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar (vårdvalet totalt). 90 procent fick i november ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 71 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. 93,5 procent fick i november behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 82 procent väntade mindre än 60 dagar. Föredragande Jens Karlsson, ekonomidirektör att godkänna månadsrapport november 2014.

9 sunderlag Missiv månadsrapport Protokoll

10 8. Investeringsplan 2015 ( 14LTK1380) att godkänna Investeringsplan 2015, att fastställa beslutade och pågående investeringsprojekt uppgående till 130 miljoner kronor år 2015, att fastställa nivån för mindre ombyggnationer fastigheter, MT-utrustningar, ITinvesteringar och övrigt löpande till 126 miljoner kronor år 2015, att fastställa 89 miljoner kronor för att under 2015 ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt det fortsatta generalplansarbetet för centrallasarettet i Växjö, lasarettet i Ljungby, Sigfridsområdet samt vårdcentraler och tandvård. Särskilda beslut krävs för igångsättande av de enskilda investeringsprojekten, att godkänna att planerade investeringsutgifter enligt investeringsplan 2015 finansieras med befintliga likvida medel år I januari 2015 ska regionstyrelsen besluta om planerade investeringar för Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar för 2015 som är på 438 miljoner kronor. Investeringsplanen för 2015 omfattar investeringar på 345 miljoner kronor. Det innebär att 90 miljoner kronor av de investeringar som var planerade i budgeten kommer på grund av tidsförskjutning att genomföras Ledamöternas förslag Robert Olesen (S), Lennart Värmby (V) och Michael Öberg (MP) föreslår bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. Yttranden Vid ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson (C), Britt-Louise Berndtsson C), Eva Johnson (KD), John Hed (SD) samt ersättaren Yngve Filipsson (FP). Skriftlig reservation Suzanne Frank (M), Göran Giselsson (M), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och Eva Johnsson (KD) lämnar följande skriftliga reservation mot beslutet:

11 "Investeringsplanen överensstämmer till stora delar med alliansens förslag på fullmäktige i november förra året. Dock reserverar vi oss mot att vuxenpsykiatrin ska fortsätta i ombyggda lokaler på Sigfridsområdet. Vi förespråkar liksom tidigare, en samlokalisering på CLV då förutsättningarna för en bättre helhetssyn i vården av såväl kroppsligt sjuka som psykiskt sjuka patienter skulle infrias. Patienter inom psykiatrin får inte den somatiska behandling som behoven motiverar, delvis på grund av att verksamheterna är skilda åt. Vi anser att all verksamhet tjänar på att så långt som möjligt samordnas, jämför planeringen av Barnens hus. Framtiden för vårdcentralen Strandbjörket finns inte med i investeringsplanen. Dessutom saknas en finansiering av denna i planen. I valrörelsen lovade socialdemokraterna att Strandbjörket skulle vara kvar med nuvarande placering, samtidigt som man godkände beslutet att förhyra nya lokaler av Växjö kommun och planera för en ny vårdcentral i kvarteret Skärvet. Socialdemokraterna yrkade också detta den 2 september 2014 i landstingsstyrelsen. Vi tycker att det är en orimlig ståndpunkt, men vi utgår från att socialdemokraterna håller sitt vallöfte med två vårdcentraler på Söder i Växjö. Från alliansens sida står vi fast vid planeringen att flytta nuvarande vårdcentralen Strandbjörket, som har sin nuvarande lokalisering i centrallasarettet i Växjö, till det nybyggda kvarteret Skärvet vid stationsområdet. I vårt förslag har vi således endast en regiondriven vårdcentral i centrala Växjö som ska dimensioneras för att täcka befolkningens och det nya äldreboendets behov av vård. Det är, enligt vår synpunkt, varken försvarligt ur kostnadssynpunkt eller vårdsynpunkt. En centrering av två regiondrivna vårdcentraler inom denna statsdel främjar inte heller kravet på en jämlik vård i hela regionen. Vi menar att en eventuell ny framtida vårdcentral i Växjö bör placeras i ett område som saknar vårdcentral, t ex nytt bostadsområde utanför de centrala delarna där befolkningen och kommunen växer." Reservation John Hed (SD) reserverar sig mot beslutet. att godkänna Investeringsplan 2015, att fastställa beslutade och pågående investeringsprojekt uppgående till 130 miljoner kronor år 2015, att fastställa nivån för mindre ombyggnationer fastigheter, MT-utrustningar, ITinvesteringar och övrigt löpande till 126 miljoner kronor år 2015, att fastställa 89 miljoner kronor för att under 2015 ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt det fortsatta generalplansarbetet för centrallasarettet i Växjö,

12 lasarettet i Ljungby, Sigfridsområdet samt vårdcentraler och tandvård. Särskilda beslut krävs för igångsättande av de enskilda investeringsprojekten, att godkänna att planerade investeringsutgifter enligt investeringsplan 2015 finansieras med befintliga likvida medel år sunderlag Missiv investeringsplan 2015

13 9. Nybyggnad av folktandvård på Teleborg ( 14LTK1372) att godkänna investeringen för nybyggnad av folktandvård på Teleborg, att finansieringen sker inom investeringsram samt att därmed undersöka möjligheten för Tandvården Teleborg ekonomisk förening att ta över hyreskontraktet för de lokaler de i, alltsedan företagets bildande. De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett ökat patienttryck. Folktandvården Klostergatan har sedan sommaren tyvärr inte haft möjlighet att ta emot nya patienter för fullständig behandling. Växjö förväntas också har en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en ökning med ca invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö. För att möta ett befintligt hårt patienttryck och en stor befolkningstillväxt är bedömningen att behovet av ytterligare en klinik är stort. Med tanke på nuvarande klinikers placering samt planerat bostadsbyggande söderut i Växjö är Teleborg en lämplig placering av kliniken. Förslag på ny lokal är i anslutning till nuvarande vårdcentralen på Teleborgsområdet. Lokalytan uppgår till 642 m2. Nybyggnaden bedöms vara inflyttningsklar i april Fastighetsinvesteringen uppgår till 16 miljoner kronor. Hyreskostnaden bedöms till 1,2 miljoner kronor/år. Konstnärlig utsmyckning tillkommer med kronor. Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor inkl moms. Ledamöternas förslag Göran Giselssn (M) föreslår bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg av följande att-sats: "att därmed undersöka möjligheten för Tandvården Teleborg ekonomisk förening att ta över hyreskontraktet för de lokaler de i, alltsedan företagets bildande." Eva Johnsson (KD), Lennart Värmby (V) och Britt-Louise Berndtsson (C) föreslog bifall till Göran Giselssons tilläggsförslag. sgång Samtliga ledamöter instämmer i Göran Giselssons (M) tilläggsyrkande.

14 Yttranden Vid ärendet yttrar sig även ersättaren Joakim Pohlman (S). att godkänna investeringen för nybyggnad av folktandvård på Teleborg, att finansieringen sker inom investeringsram sunderlag missiv nybyggnad

15 10. Svar på revisionsrapport Granskning av kapacitetsutnyttjande i Landstinget Kronoberg. ( 14LTK1195) att ställa sig bakom svar till revisorerna, att informera regionfullmäktige om rapport och svar. Revisionsfirman EY har på landstingets revisorers uppdrag genomfört en granskning med syfte att bedöma om landstingsstyrelsens styrning säkerställer en effektiv användning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den övergripande slutsatsen utifrån granskningens resultat är att landstingsstyrelsen har vidtagit adekvata åtgärder för att fullgöra fullmäktiges uppdrag att införa en effektiv produktions- och kapacitetsförsörjning. Arbete är i sin linda vilket innebär att det är en lång väg kvar till att styrelsen kan anses ha säkerställt en effektiv användning av sjukvårdspersonalens kompetens. EY noterar att fullmäktige i sin landstingsplan explicit angett att verksamheten och tillgängligheten inte ska planeras och följas upp utifrån vårdgarantins kriterier utan att ambitionen 2016 är högre ställd med max 5 dagar till läkarbesök i primärvården och max 30 dagar till besök och behandling i specialistsjukvården. Alla verksamhetsmål är emellertid utformade utifrån Kömiljardens kriterier dvs. 60 dagar. Landstingsstyrelsen har ännu inte anpassat styrning och uppföljning utifrån uppdraget i landstingsplanen. Föredragande Rapporten föredras av Anders Hellkvist, EY. Svaret föredras av Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, samt Annie Krantz, verksamhetsutvecklare. Yttranden Vid ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), John Hed (SD) och Britt-Louise Berndtsson (C). att ställa sig bakom svar till revisorerna,

16 att informera regionfullmäktige om rapport och svar. sunderlag revisionsrapport granskning kapacitetsutnyttjande

17 11. Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 ( 14LTK283) att godkänna försäljningen av Ljungby Kärringe 4:4 till Ann-Christin Bengtsson och Arne Johansson. Fastigheten har Landstinget Kronoberg erhållit genom testamente som har behandlats i landstingsstyrelsen Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare, köpekontrakt är upprättat Köpare är Ann-Christin Bengtsson (1/3) och Arne Johansson (2/3). Köpeskillingen uppgår till kronor. Försäljningsomkostnaderna uppgår till kronor exkl mervärdeskatt. att godkänna försäljningen av Ljungby Kärringe 4:4 till Ann-Christin Bengtsson och Arne Johansson. sunderlag missiv köpekontrakt

18 12. Budgetdirektiv - Budget 2016 med flerårsplan ( 14LTK1381) att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan , att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan , att vid de tillfällen när budgetberedning sammankallas har varje parti möjlighet att utse två deltagare, att paragrafen omedelbart justeras. I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ges i uppdrag att senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Ledamöternas förslag Roland Gustbée (M) föreslog att deltagande från respektive partier i budgetberedningen förtydligas genom ett beslut. Lennart Värmby (V) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Yttranden Vid ärendets behandling yttrade sig även Michael Öberg (MP). att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan ,

19 att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan , att paragrafen omedelbart justeras. Paragrafen är justerad sunderlag Budgetdirektiv 2016

20 13. Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg ( 14LTK1370) att fastställa delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg. Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 reglerar vilka ärenden som inte får delegeras. Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning. Yttranden Vid ärendet yttrar sig Göran Giselsson (M). att fastställa delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg. sunderlag Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg

21 14. Bolagsordning Smaland Airport AB ( 14LTK1379) Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att godkänna förslag till bolagsordning för Smaland Airport AB. Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun samarbetar genom Smaland Airport AB angående flygplatsen i Växjö. Region Kronoberg äger 55 procent av aktierna, Växjö kommun 42 procent och Alvesta kommun 3 procent av aktierna. Bolagsordningen för Smaland Airport AB föreslås revideras med anledning av ändringar i kommunallagen kapitel 3, 17. Det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen. Vidare ska där även anges att respektive ägare fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Förslag till reviderad bolagsordning har utarbetats tillsammans med övriga ägare och styrelsen i Smaland Airport AB. Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att godkänna förslag till bolagsordning för Smaland Airport AB. sunderlag Revideringa av bolagsordning Växjö Småland Airport AB

22 15. Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet ( 14PAN530) att godkänna förslag till avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet. I varje landsting/region och kommun som bedriver hälso- och sjukvård ska det enligt lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656) finnas en patientnämnd. Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården. Region Kronoberg åtar sig att bedriva patientnämndsverksamhet åt Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommun i enlighet med Avtal mellan Region Kronoberg och Alvesta/Lessebo/Ljungby/Markaryd/Tingsryd/Uppvidinge/Växjö/Älmhults kommun om samverkan inom patientnämndsverksamhet. att godkänna förslag till avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet. sunderlag Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet Slutversion avtal PAN med länets kommuner

23 16. Svar på motion Riv upp beslutet om sydsvensk region! ( 14LTK833) Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Lennart Värmby (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att tidigare beslut om att Kronoberg ska ingå i en sydsvensk region rivs upp och att medlemskapet i den förening som har bildats för den sydsvenska regionbildningen sägs upp samt att om en större region blir aktuell ska frågan avgöras genom en folkomröstning. Styrelsen för Sydsvensk regionbildning ideell förening konstaterade vid sitt sammanträde 21 november 2014 att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk region. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Föreningen har dock föreslagit respektive huvudman att fortsätta arbetet i den ideella föreningens form och att utreda lämplig samarbetsform för Sydsverige på längre sikt. Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. sunderlag Svar på motion sydsvensk regionbildning Motion. Riv upp beslutet om sydsvensk region!

24 17. Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning ( 14LTK1282) att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna rekommendation vid erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, att den nya rekommendationen ska gälla från den 1 februari Assisterad befruktning är ett område i snabb utveckling med nya medicinska möjligheter. Detta väcker många juridiska och etiska frågeställningar. Från den 1 januari 2015 gäller patentlagen som ger patienter möjlighet att fritt söka öppenvård i hela landet vilket skapar behov av gemensamma generella riktlinjer. Södra Regionvårdsnämnden beslutade vid sitt möte att föreslå Region Halland, Region Skåne, Landstinget Blekinge samt Landstinget Kronoberg att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings förslagna rekommendation vid erbjudande om offentligt finansierad assisterad befruktning.samt att den nya rekommendationen skulle gälla från den 1 januari Det som framför allt är skillnaden mot nuvarande regler är bland annat ändrad ålder. Nu gäller för kvinnor att de inte har fyllt 39 år och mannen inte har fyllt 55 år vid behandlingens början. I den nya skrivningen ska behandling påbörjas innan kvinnan fyllt 40 år och den ska startas innan make/maka/registrerade partners eller sambons 56- årsdag. Nu finns krav på att folkbokföringsorten och att paret är folkbokfört på samma adress i Sverige sedan minst två år. Om kvinnan har fyllt 36 år och mannen 53 år gäller folkbokföring på samma adress minst ett år. Det finns inget sådant i det nya förslaget från SKL. Enligt nuvarande regler så hänvisas ett par där båda har barn i det tidigare förhållandet till privat IVF-klinik. Om enbart den ene partnern har barn så följs riktlinjerna helt. Efter samråd i den nationella vävnadsgruppen föreslås att par som inte har gemensamma barn får samma rätt till assisterad befruktning som barnlösa. att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna

25 rekommendation vid erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, att den nya rekommendationen ska gälla från den 1 februari sunderlag Enlighet i Sverige assisterad befruktning Rekommendation om enlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning.

26 18. Remissyttrande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 ( 14LTK1238) att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsen eget svar till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Detta dokument belyser och klargör förutsättningar för hur registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för den enskildes integritet. Dokumentet belyser även hur sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska kunna underlättas. Avsikten med de förslagna förändringarna är att göra våra nuvarande registerbaserade data tillgängliga för att generera ny kunskap samt att forskningsdatabaser för kommande forskningsfrågeställningar ska kunna byggas upp. Dokumentet klargör många frågor som tidigare varit otydliga. Andan i dokumentet är att data ska bli mer tillgängliga för forskning och att gränserna för beslut skjuts längre från den enskilda individen. Att göra data mer tillgängliga för forskning är bra men det kräver samtidigt att en skärpning av sekretessen för den enskilda medborgaren sker. I Region Kronobergs verksamhet är sekretess och skydd av individers integritet viktigt. att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsen eget svar till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. sunderlag Unik kunskap genom registerforskning Unik kunskap genom registerforskning remissvar

27 19. Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer samt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 ( 14LTK1392) att notera information angående villkorsbeslut för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer till protokollet, att notera information angående regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Region Kronoberg får årligen regleringsbrev och villkorsbeslut från Näringsdepartementet som sätter ramar för genomförande av den regionala tillväxtpolitiken. Region Kronoberg ska till regeringen särskilt redovisa insatser gällande; det regionala tillväxtarbetet, regionala kompetensplattformar, stöd till kommersiell service och anläggning av kanalisation. Stärkt samspel mellan kommunernas översiktsplanering, EU:s strategi för Östersjöregionen, samverkan med länsstyrelsen och jämställd tillväxt ska redovisas. Regionen ska också särskilt beskriva hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet. att notera information angående villkorsbeslut för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer till protokollet, att notera information angående regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

28 sunderlag Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer

29 20. Skriftlig information verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet 2014 ( 14LTK1391) Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. Folkhälsoutskottet ska utifrån regionfullmäktiges direktiv avlägga en verksamhetsrapport vid kalenderårets slut. Nu presenterad rapport omfattar år 2014 Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. sunderlag Skriftlig information verksamhetsrapport för Folkhälsoutskottet 2014 Verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet år 2014.

30 21. Skriftlig information verksamhetsrapport för FoUberedningen, hälso- och sjukvårdsvårdsberedningen och samverkansberedningen ( 14LTK1399) att notera informationen till protokollet. FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsberedningen och samverkansberedningen ska utifrån regionstyrelsens direktiv avlägga en verksamhetsrapport vid årets slut. Nu presenterad rapport omfattar år att notera informationen till protokollet. sunderlag Skriftlig information - Verksamhetsrapport 2014 för Fou-beredning, Hälso- och sjukvårdsberedning och Samverkansberedningen Verksamhetsrapport för FOU-beredningen år Verksamhetsrapport för hälso- och sjukvårdsberedningen år Verksamhetsrapport för samverkansberedningen år 2014.

31 22. Anmälningsärenden ( 14LTK1413) att notera informationen till protokollet. Landstingsstyrelsens arbetsutskott-protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott- Protokoll Polisregion Syd- information inför övergång till en polismyndighet Protokoll- Patientnämnden Psykiatrihistoriska muséet- Styrelseprotokoll samt årsberättelse 2014 Regeringsbeslut 7- Uppdrag att utbetala medel Regeringsbeslut 8- Uppdrag att fortsätta insatserna föra att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket Regeringsbeslut 10- Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Riksarkivet Regeringsbeslut 19- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut- Medel för uppdrag att omprogrammera och utveckla det regionala analys- och prognosverktyget raps Regeringsbeslut-Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Boverket Regeringsbeslut-Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens kulturråd Regeringsbeslut-Förordnande av ordförande i styrelsen för Statens kulturråd Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor Regeringsbeslut- Riktlinjer för budgetåret 2015 avseende statens bidrag till Riksteatern Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för kulturanalys Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksarkivet Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut- Inrättande av nationell kontaktpunkt och subkommitté för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregionen Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna med bilaga 1-5 SKL- meddelande från styrelsen nr 10- Överenskommelse om Rehabiliteringsgarantin 2015 SKL- meddelande från styrelsen nr 8- Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 SKL- meddelande från styrelsen nr 11- Överenskommelse om pilotverksamhet- Aktivitetsförmågeutredning SKL Cirkulär Information om patientlagen

32 SKL Cirkulär Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv SKL Cirkulär Bilaga 1 SKL Cirkulär Bilaga 2 SKL Cirkulär Bilaga 3 SKL Cirkulär Bilaga 4 SKL Cirkulär Bilaga 1 SKL Cirkulär Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt SKL Cirkulär Värdesäkring av ersättning som betalas lärare, skolledare och syofunktionärer att notera informationen till protokollet. sunderlag Anmälningsärenden

33 23. Av landstingsstyrelsens ordförande fattade delegationsbeslut 14LTK576-7 att notera anmälningarna till protokollet. att notera anmälningarna till protokollet.

34 24. Av landstingsdirektören fattade delegationsbeslut 14LTK709-7 Regionstyrlesen beslutar att notera anmälningen till protokollet. Föreslås att regionstyrlesen beslutar att notera anmälningen till protokollet.

35 25. Av landstingsdirektören vidaredelegerade beslut: att notera anmälningarna till protokollet. Av personaldirektör fattade delegationsbeslut nr 17, 18, 19 14LTK190 Av FoU chefen fattade delegationsbeslut 14LTK att notera anmälningarna till protokollet.

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00. Kallelse Datum: 2015-01-07 REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 14 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-01-19 09:00-11:10 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20 Växjö Anna Fransson

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-01-12 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Michael

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-04-06 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lokal Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

:00-12:00

:00-12:00 Pensionärsrådet Tid Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera 2016-12-12 10:00-12:00 Folktandvården Linné, Södra Vallviksvägen 1A, Teleborg, Växjö Anna Fransson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Tid 2017-02-28 09:30-11:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Anna Fransson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö

Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-03-26 09:00 12:15 Plats Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande) 204

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande) 204 Regionstyrelsen Tid 2015-10-14 09:00-14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-06-18 09:30-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lokal Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 7 december 2011 kl. 12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg Tid 2016-05-26 14:00-15:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Anna Fransson

Läs mer

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö Pensionärsrådet Tid 2016-05-09 09:00-12:00 Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kliniskt Träningscentrum, Centrallasarettet Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar , Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, stiftelser och föreningar Diarienr: 14LTK1257 Datum: 2015-05-18. Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Regionfullmäktige Tid 2015-02-25 09:00 14:30 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Kjell Jormfeldt (MP), vice ordförande

Läs mer

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Patientnämnden Tid 2015-04-21 09:00 12:00 Plats Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bo Dalesjö (S), ordförande

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer