Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö"

Transkript

1 Regionstyrelsen Tid :30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Sven Sunesson (C) Helen Bengtsson (S) Eva Johnsson (KD) Magnus Carlberg (S) Henrietta Serrate (S) Göran Giselsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) John Hed (SD) Martina Gustafsson (S) Olof Björkmarker (S) Yngve Filipsson (FP) Charlotta Svanberg (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Ragnar Lindberg (S) Joakim Pohlmam (S) Daniel Liffner (V) Cheryl Jones Fur (MP) Mikael Johansson (M) Pernilla Tornéus (M) Viktor Emilsson (M) Maria Sitomaniemi (SD)

2 Övriga närvarande Utses att justera Johan Jarl Sekreterare Martin Myrskog Maria Granath Ulrika J Gustafsson Jens Karlsson Katarina Jonasson Lillemor Ahlgren Styrbjörn Östberg Per-Henrik Nilsson Marianne Hammarström Bo Ericsson, 8 Conny Axelsson, 8 Annie Krantz, 10 Anders Hellkvist, 10 Suzanne Frank Justeringens plats och tid Regionens kansli, :00 Protokollet omfattar 4-25 Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande.....

3 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Johan Jarl

4 ÄRENDELISTA 4 Val av justeringsperson samt tid för justering 5 Godkännande av föredragningslista 6 Regiondirektörens rapport 7 Månadsrapport november Investeringsplan Nybyggnad av folktandvård på Teleborg 10 Svar på revisionsrapport Granskning av kapacitetsutnyttjande i Landstinget Kronoberg. 11 Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 12 Budgetdirektiv - Budget 2016 med flerårsplan Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg 14 Bolagsordning Smaland Airport AB 15 Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet 16 Svar på motion Riv upp beslutet om sydsvensk region! Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av 17 offentligt finansierad assisterad befruktning 18 Remissyttrande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets 19 styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer samt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 20 Skriftlig information verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet Skriftlig information verksamhetsrapport för FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsvårdsberedningen och samverkansberedningen 22 Anmälningsärenden Av landstingsstyrelsens ordförande fattade delegationsbeslut 14LTK Av landstingsdirektören fattade delegationsbeslut 14LTK Av landstingsdirektören vidaredelegerade beslut:

5 4. Val av justeringsperson samt tid för justering att jämte ordförande utse andre vice ordförande Suzanne Frank att justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker den 19 januari att jämte ordförande utse andre vice ordförande Suzanne Frank justera dagens protokoll. Justering av protokollet sker den 19 januari 2015.

6 5. Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan daterad den 7 januari att godkänna föredragningslistan daterad den 7 januari 2015.

7 6. Regiondirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Regiondirektören rapporterar om följande aktuella frågor: Rapport om väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar (Socialstyrelsen) Ny patientlag från Redovisning av övertid i procent per centrum Planering inför sommar 2015 Yttranden Vid ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V), Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) samt Michael Öberg (MP). att notera informationen till protokollet.

8 7. Månadsrapport november 2014 ( 14LTK276) att godkänna månadsrapport november Det ekonomiska resultatet för januari-november 2014 uppgår till +189 miljoner kronor, och kan som tidigare främst hänföras till både lägre nettokostnader och en bättre finansiering än planerat. Budgetavvikelsen går framförallt att hänföra till bättre slutavräkning av skatte-intäkterna, högre statsbidrag för läkemedelsförmånen än planerat och ett positivt utfall på finansnettot. Samtidigt har verksamheterna högre kostnader än budget för framförallt bemanningen. Prognosen för helåret har under månaden justerats upp med 10 miljoner kronor och uppgår till +175 miljoner kronor, vilket är 75 miljoner kronor högre än budget. I oktober kan tillgängligheten till vården inom Landstinget Kronoberg sammanfattas: Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent (vårdvalet totalt). 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar (vårdvalet totalt). 90 procent fick i november ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 71 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar. 93,5 procent fick i november behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 82 procent väntade mindre än 60 dagar. Föredragande Jens Karlsson, ekonomidirektör att godkänna månadsrapport november 2014.

9 sunderlag Missiv månadsrapport Protokoll

10 8. Investeringsplan 2015 ( 14LTK1380) att godkänna Investeringsplan 2015, att fastställa beslutade och pågående investeringsprojekt uppgående till 130 miljoner kronor år 2015, att fastställa nivån för mindre ombyggnationer fastigheter, MT-utrustningar, ITinvesteringar och övrigt löpande till 126 miljoner kronor år 2015, att fastställa 89 miljoner kronor för att under 2015 ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt det fortsatta generalplansarbetet för centrallasarettet i Växjö, lasarettet i Ljungby, Sigfridsområdet samt vårdcentraler och tandvård. Särskilda beslut krävs för igångsättande av de enskilda investeringsprojekten, att godkänna att planerade investeringsutgifter enligt investeringsplan 2015 finansieras med befintliga likvida medel år I januari 2015 ska regionstyrelsen besluta om planerade investeringar för Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar för 2015 som är på 438 miljoner kronor. Investeringsplanen för 2015 omfattar investeringar på 345 miljoner kronor. Det innebär att 90 miljoner kronor av de investeringar som var planerade i budgeten kommer på grund av tidsförskjutning att genomföras Ledamöternas förslag Robert Olesen (S), Lennart Värmby (V) och Michael Öberg (MP) föreslår bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. Yttranden Vid ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson (C), Britt-Louise Berndtsson C), Eva Johnson (KD), John Hed (SD) samt ersättaren Yngve Filipsson (FP). Skriftlig reservation Suzanne Frank (M), Göran Giselsson (M), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och Eva Johnsson (KD) lämnar följande skriftliga reservation mot beslutet:

11 "Investeringsplanen överensstämmer till stora delar med alliansens förslag på fullmäktige i november förra året. Dock reserverar vi oss mot att vuxenpsykiatrin ska fortsätta i ombyggda lokaler på Sigfridsområdet. Vi förespråkar liksom tidigare, en samlokalisering på CLV då förutsättningarna för en bättre helhetssyn i vården av såväl kroppsligt sjuka som psykiskt sjuka patienter skulle infrias. Patienter inom psykiatrin får inte den somatiska behandling som behoven motiverar, delvis på grund av att verksamheterna är skilda åt. Vi anser att all verksamhet tjänar på att så långt som möjligt samordnas, jämför planeringen av Barnens hus. Framtiden för vårdcentralen Strandbjörket finns inte med i investeringsplanen. Dessutom saknas en finansiering av denna i planen. I valrörelsen lovade socialdemokraterna att Strandbjörket skulle vara kvar med nuvarande placering, samtidigt som man godkände beslutet att förhyra nya lokaler av Växjö kommun och planera för en ny vårdcentral i kvarteret Skärvet. Socialdemokraterna yrkade också detta den 2 september 2014 i landstingsstyrelsen. Vi tycker att det är en orimlig ståndpunkt, men vi utgår från att socialdemokraterna håller sitt vallöfte med två vårdcentraler på Söder i Växjö. Från alliansens sida står vi fast vid planeringen att flytta nuvarande vårdcentralen Strandbjörket, som har sin nuvarande lokalisering i centrallasarettet i Växjö, till det nybyggda kvarteret Skärvet vid stationsområdet. I vårt förslag har vi således endast en regiondriven vårdcentral i centrala Växjö som ska dimensioneras för att täcka befolkningens och det nya äldreboendets behov av vård. Det är, enligt vår synpunkt, varken försvarligt ur kostnadssynpunkt eller vårdsynpunkt. En centrering av två regiondrivna vårdcentraler inom denna statsdel främjar inte heller kravet på en jämlik vård i hela regionen. Vi menar att en eventuell ny framtida vårdcentral i Växjö bör placeras i ett område som saknar vårdcentral, t ex nytt bostadsområde utanför de centrala delarna där befolkningen och kommunen växer." Reservation John Hed (SD) reserverar sig mot beslutet. att godkänna Investeringsplan 2015, att fastställa beslutade och pågående investeringsprojekt uppgående till 130 miljoner kronor år 2015, att fastställa nivån för mindre ombyggnationer fastigheter, MT-utrustningar, ITinvesteringar och övrigt löpande till 126 miljoner kronor år 2015, att fastställa 89 miljoner kronor för att under 2015 ta fram underlag för beslut samt påbörja projekt enligt det fortsatta generalplansarbetet för centrallasarettet i Växjö,

12 lasarettet i Ljungby, Sigfridsområdet samt vårdcentraler och tandvård. Särskilda beslut krävs för igångsättande av de enskilda investeringsprojekten, att godkänna att planerade investeringsutgifter enligt investeringsplan 2015 finansieras med befintliga likvida medel år sunderlag Missiv investeringsplan 2015

13 9. Nybyggnad av folktandvård på Teleborg ( 14LTK1372) att godkänna investeringen för nybyggnad av folktandvård på Teleborg, att finansieringen sker inom investeringsram samt att därmed undersöka möjligheten för Tandvården Teleborg ekonomisk förening att ta över hyreskontraktet för de lokaler de i, alltsedan företagets bildande. De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett ökat patienttryck. Folktandvården Klostergatan har sedan sommaren tyvärr inte haft möjlighet att ta emot nya patienter för fullständig behandling. Växjö förväntas också har en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en ökning med ca invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö. För att möta ett befintligt hårt patienttryck och en stor befolkningstillväxt är bedömningen att behovet av ytterligare en klinik är stort. Med tanke på nuvarande klinikers placering samt planerat bostadsbyggande söderut i Växjö är Teleborg en lämplig placering av kliniken. Förslag på ny lokal är i anslutning till nuvarande vårdcentralen på Teleborgsområdet. Lokalytan uppgår till 642 m2. Nybyggnaden bedöms vara inflyttningsklar i april Fastighetsinvesteringen uppgår till 16 miljoner kronor. Hyreskostnaden bedöms till 1,2 miljoner kronor/år. Konstnärlig utsmyckning tillkommer med kronor. Utrustningsinvesteringen uppgår till 5 miljoner kronor inkl moms. Ledamöternas förslag Göran Giselssn (M) föreslår bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg av följande att-sats: "att därmed undersöka möjligheten för Tandvården Teleborg ekonomisk förening att ta över hyreskontraktet för de lokaler de i, alltsedan företagets bildande." Eva Johnsson (KD), Lennart Värmby (V) och Britt-Louise Berndtsson (C) föreslog bifall till Göran Giselssons tilläggsförslag. sgång Samtliga ledamöter instämmer i Göran Giselssons (M) tilläggsyrkande.

14 Yttranden Vid ärendet yttrar sig även ersättaren Joakim Pohlman (S). att godkänna investeringen för nybyggnad av folktandvård på Teleborg, att finansieringen sker inom investeringsram sunderlag missiv nybyggnad

15 10. Svar på revisionsrapport Granskning av kapacitetsutnyttjande i Landstinget Kronoberg. ( 14LTK1195) att ställa sig bakom svar till revisorerna, att informera regionfullmäktige om rapport och svar. Revisionsfirman EY har på landstingets revisorers uppdrag genomfört en granskning med syfte att bedöma om landstingsstyrelsens styrning säkerställer en effektiv användning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den övergripande slutsatsen utifrån granskningens resultat är att landstingsstyrelsen har vidtagit adekvata åtgärder för att fullgöra fullmäktiges uppdrag att införa en effektiv produktions- och kapacitetsförsörjning. Arbete är i sin linda vilket innebär att det är en lång väg kvar till att styrelsen kan anses ha säkerställt en effektiv användning av sjukvårdspersonalens kompetens. EY noterar att fullmäktige i sin landstingsplan explicit angett att verksamheten och tillgängligheten inte ska planeras och följas upp utifrån vårdgarantins kriterier utan att ambitionen 2016 är högre ställd med max 5 dagar till läkarbesök i primärvården och max 30 dagar till besök och behandling i specialistsjukvården. Alla verksamhetsmål är emellertid utformade utifrån Kömiljardens kriterier dvs. 60 dagar. Landstingsstyrelsen har ännu inte anpassat styrning och uppföljning utifrån uppdraget i landstingsplanen. Föredragande Rapporten föredras av Anders Hellkvist, EY. Svaret föredras av Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, samt Annie Krantz, verksamhetsutvecklare. Yttranden Vid ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), John Hed (SD) och Britt-Louise Berndtsson (C). att ställa sig bakom svar till revisorerna,

16 att informera regionfullmäktige om rapport och svar. sunderlag revisionsrapport granskning kapacitetsutnyttjande

17 11. Försäljning av Ljungby Kärringe 4:4 ( 14LTK283) att godkänna försäljningen av Ljungby Kärringe 4:4 till Ann-Christin Bengtsson och Arne Johansson. Fastigheten har Landstinget Kronoberg erhållit genom testamente som har behandlats i landstingsstyrelsen Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare, köpekontrakt är upprättat Köpare är Ann-Christin Bengtsson (1/3) och Arne Johansson (2/3). Köpeskillingen uppgår till kronor. Försäljningsomkostnaderna uppgår till kronor exkl mervärdeskatt. att godkänna försäljningen av Ljungby Kärringe 4:4 till Ann-Christin Bengtsson och Arne Johansson. sunderlag missiv köpekontrakt

18 12. Budgetdirektiv - Budget 2016 med flerårsplan ( 14LTK1381) att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan , att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan , att vid de tillfällen när budgetberedning sammankallas har varje parti möjlighet att utse två deltagare, att paragrafen omedelbart justeras. I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg Respektive nämnd ges i uppdrag att senast till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period. Ledamöternas förslag Roland Gustbée (M) föreslog att deltagande från respektive partier i budgetberedningen förtydligas genom ett beslut. Lennart Värmby (V) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Yttranden Vid ärendets behandling yttrade sig även Michael Öberg (MP). att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan ,

19 att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan , att paragrafen omedelbart justeras. Paragrafen är justerad sunderlag Budgetdirektiv 2016

20 13. Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg ( 14LTK1370) att fastställa delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg. Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 reglerar vilka ärenden som inte får delegeras. Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning. Yttranden Vid ärendet yttrar sig Göran Giselsson (M). att fastställa delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg. sunderlag Delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg

21 14. Bolagsordning Smaland Airport AB ( 14LTK1379) Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att godkänna förslag till bolagsordning för Smaland Airport AB. Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun samarbetar genom Smaland Airport AB angående flygplatsen i Växjö. Region Kronoberg äger 55 procent av aktierna, Växjö kommun 42 procent och Alvesta kommun 3 procent av aktierna. Bolagsordningen för Smaland Airport AB föreslås revideras med anledning av ändringar i kommunallagen kapitel 3, 17. Det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i bolagsordningen. Vidare ska där även anges att respektive ägare fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Förslag till reviderad bolagsordning har utarbetats tillsammans med övriga ägare och styrelsen i Smaland Airport AB. Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige att godkänna förslag till bolagsordning för Smaland Airport AB. sunderlag Revideringa av bolagsordning Växjö Småland Airport AB

22 15. Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet ( 14PAN530) att godkänna förslag till avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet. I varje landsting/region och kommun som bedriver hälso- och sjukvård ska det enligt lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656) finnas en patientnämnd. Nämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården. Region Kronoberg åtar sig att bedriva patientnämndsverksamhet åt Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommun i enlighet med Avtal mellan Region Kronoberg och Alvesta/Lessebo/Ljungby/Markaryd/Tingsryd/Uppvidinge/Växjö/Älmhults kommun om samverkan inom patientnämndsverksamhet. att godkänna förslag till avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet. sunderlag Avtal mellan Region Kronoberg och länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet Slutversion avtal PAN med länets kommuner

23 16. Svar på motion Riv upp beslutet om sydsvensk region! ( 14LTK833) Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. Lennart Värmby (V) och Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit att tidigare beslut om att Kronoberg ska ingå i en sydsvensk region rivs upp och att medlemskapet i den förening som har bildats för den sydsvenska regionbildningen sägs upp samt att om en större region blir aktuell ska frågan avgöras genom en folkomröstning. Styrelsen för Sydsvensk regionbildning ideell förening konstaterade vid sitt sammanträde 21 november 2014 att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om att bilda en sydsvensk region. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Föreningen har dock föreslagit respektive huvudman att fortsätta arbetet i den ideella föreningens form och att utreda lämplig samarbetsform för Sydsverige på längre sikt. Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. sunderlag Svar på motion sydsvensk regionbildning Motion. Riv upp beslutet om sydsvensk region!

24 17. Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning ( 14LTK1282) att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna rekommendation vid erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, att den nya rekommendationen ska gälla från den 1 februari Assisterad befruktning är ett område i snabb utveckling med nya medicinska möjligheter. Detta väcker många juridiska och etiska frågeställningar. Från den 1 januari 2015 gäller patentlagen som ger patienter möjlighet att fritt söka öppenvård i hela landet vilket skapar behov av gemensamma generella riktlinjer. Södra Regionvårdsnämnden beslutade vid sitt möte att föreslå Region Halland, Region Skåne, Landstinget Blekinge samt Landstinget Kronoberg att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings förslagna rekommendation vid erbjudande om offentligt finansierad assisterad befruktning.samt att den nya rekommendationen skulle gälla från den 1 januari Det som framför allt är skillnaden mot nuvarande regler är bland annat ändrad ålder. Nu gäller för kvinnor att de inte har fyllt 39 år och mannen inte har fyllt 55 år vid behandlingens början. I den nya skrivningen ska behandling påbörjas innan kvinnan fyllt 40 år och den ska startas innan make/maka/registrerade partners eller sambons 56- årsdag. Nu finns krav på att folkbokföringsorten och att paret är folkbokfört på samma adress i Sverige sedan minst två år. Om kvinnan har fyllt 36 år och mannen 53 år gäller folkbokföring på samma adress minst ett år. Det finns inget sådant i det nya förslaget från SKL. Enligt nuvarande regler så hänvisas ett par där båda har barn i det tidigare förhållandet till privat IVF-klinik. Om enbart den ene partnern har barn så följs riktlinjerna helt. Efter samråd i den nationella vävnadsgruppen föreslås att par som inte har gemensamma barn får samma rätt till assisterad befruktning som barnlösa. att tillämpa och följa denna av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna

25 rekommendation vid erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning, att den nya rekommendationen ska gälla från den 1 februari sunderlag Enlighet i Sverige assisterad befruktning Rekommendation om enlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning.

26 18. Remissyttrande Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 ( 14LTK1238) att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsen eget svar till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Detta dokument belyser och klargör förutsättningar för hur registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för den enskildes integritet. Dokumentet belyser även hur sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska kunna underlättas. Avsikten med de förslagna förändringarna är att göra våra nuvarande registerbaserade data tillgängliga för att generera ny kunskap samt att forskningsdatabaser för kommande forskningsfrågeställningar ska kunna byggas upp. Dokumentet klargör många frågor som tidigare varit otydliga. Andan i dokumentet är att data ska bli mer tillgängliga för forskning och att gränserna för beslut skjuts längre från den enskilda individen. Att göra data mer tillgängliga för forskning är bra men det kräver samtidigt att en skärpning av sekretessen för den enskilda medborgaren sker. I Region Kronobergs verksamhet är sekretess och skydd av individers integritet viktigt. att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsen eget svar till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. sunderlag Unik kunskap genom registerforskning Unik kunskap genom registerforskning remissvar

27 19. Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer samt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 ( 14LTK1392) att notera information angående villkorsbeslut för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer till protokollet, att notera information angående regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Region Kronoberg får årligen regleringsbrev och villkorsbeslut från Näringsdepartementet som sätter ramar för genomförande av den regionala tillväxtpolitiken. Region Kronoberg ska till regeringen särskilt redovisa insatser gällande; det regionala tillväxtarbetet, regionala kompetensplattformar, stöd till kommersiell service och anläggning av kanalisation. Stärkt samspel mellan kommunernas översiktsplanering, EU:s strategi för Östersjöregionen, samverkan med länsstyrelsen och jämställd tillväxt ska redovisas. Regionen ska också särskilt beskriva hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet. att notera information angående villkorsbeslut för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer till protokollet, att notera information angående regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

28 sunderlag Villkor för Region Kronoberg budgetåret 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer

29 20. Skriftlig information verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet 2014 ( 14LTK1391) Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. Folkhälsoutskottet ska utifrån regionfullmäktiges direktiv avlägga en verksamhetsrapport vid kalenderårets slut. Nu presenterad rapport omfattar år 2014 Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. sunderlag Skriftlig information verksamhetsrapport för Folkhälsoutskottet 2014 Verksamhetsrapport för folkhälsoutskottet år 2014.

30 21. Skriftlig information verksamhetsrapport för FoUberedningen, hälso- och sjukvårdsvårdsberedningen och samverkansberedningen ( 14LTK1399) att notera informationen till protokollet. FoU-beredningen, hälso- och sjukvårdsberedningen och samverkansberedningen ska utifrån regionstyrelsens direktiv avlägga en verksamhetsrapport vid årets slut. Nu presenterad rapport omfattar år att notera informationen till protokollet. sunderlag Skriftlig information - Verksamhetsrapport 2014 för Fou-beredning, Hälso- och sjukvårdsberedning och Samverkansberedningen Verksamhetsrapport för FOU-beredningen år Verksamhetsrapport för hälso- och sjukvårdsberedningen år Verksamhetsrapport för samverkansberedningen år 2014.

31 22. Anmälningsärenden ( 14LTK1413) att notera informationen till protokollet. Landstingsstyrelsens arbetsutskott-protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott- Protokoll Polisregion Syd- information inför övergång till en polismyndighet Protokoll- Patientnämnden Psykiatrihistoriska muséet- Styrelseprotokoll samt årsberättelse 2014 Regeringsbeslut 7- Uppdrag att utbetala medel Regeringsbeslut 8- Uppdrag att fortsätta insatserna föra att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket Regeringsbeslut 10- Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Riksarkivet Regeringsbeslut 19- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut- Medel för uppdrag att omprogrammera och utveckla det regionala analys- och prognosverktyget raps Regeringsbeslut-Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Boverket Regeringsbeslut-Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens kulturråd Regeringsbeslut-Förordnande av ordförande i styrelsen för Statens kulturråd Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor Regeringsbeslut- Riktlinjer för budgetåret 2015 avseende statens bidrag till Riksteatern Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för kulturanalys Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksarkivet Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut- Inrättande av nationell kontaktpunkt och subkommitté för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregionen Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:10 Regeringsbeslut- Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna med bilaga 1-5 SKL- meddelande från styrelsen nr 10- Överenskommelse om Rehabiliteringsgarantin 2015 SKL- meddelande från styrelsen nr 8- Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 SKL- meddelande från styrelsen nr 11- Överenskommelse om pilotverksamhet- Aktivitetsförmågeutredning SKL Cirkulär Information om patientlagen

32 SKL Cirkulär Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv SKL Cirkulär Bilaga 1 SKL Cirkulär Bilaga 2 SKL Cirkulär Bilaga 3 SKL Cirkulär Bilaga 4 SKL Cirkulär Bilaga 1 SKL Cirkulär Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt SKL Cirkulär Värdesäkring av ersättning som betalas lärare, skolledare och syofunktionärer att notera informationen till protokollet. sunderlag Anmälningsärenden

33 23. Av landstingsstyrelsens ordförande fattade delegationsbeslut 14LTK576-7 att notera anmälningarna till protokollet. att notera anmälningarna till protokollet.

34 24. Av landstingsdirektören fattade delegationsbeslut 14LTK709-7 Regionstyrlesen beslutar att notera anmälningen till protokollet. Föreslås att regionstyrlesen beslutar att notera anmälningen till protokollet.

35 25. Av landstingsdirektören vidaredelegerade beslut: att notera anmälningarna till protokollet. Av personaldirektör fattade delegationsbeslut nr 17, 18, 19 14LTK190 Av FoU chefen fattade delegationsbeslut 14LTK att notera anmälningarna till protokollet.

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00. Kallelse Datum: 2015-01-07 REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 14 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-06-18 09:30-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lokal Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Hillevi Andersson 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.30-15.00. Beslutande Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Ronneby,

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(25) Landstingets kansli 2013-09-03 LS 7/2013 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 3 september, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg

Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg 2014--10/KJ Datum Sammanträde/möte Huvudsyfte Ansvar Ons 7 januari kl 9-9.30 Regionstyrelsen (RS) Enbart valärende Ons 7 januari kl 9.30- Budgetdirektiv

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-06-24 09:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer