Personlighetsstörningar 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlighetsstörningar 2012"

Transkript

1 Gå 5 betala för 4! Personlighetsstörningar 2012 Konferensen som ger dig aktuell kunskap, utveckling och den senaste forskningen! Problematisering av diagnos och diagnostisering vid personlighetsstörningar Neuropsykiatri eller personlighetsstörning träffar diagnostiken rätt? Ta del av det framgångsrika projektet Bättre vård mindre tvång Lär mer om samsjuklighet vid personlighetsstörningar! Att förstå varandra vårdare och vårdad så ökar du tilliten! Lyckade behandlingsmetoder för emotionell instabil personlighetsstörning! Krisplanen som ger ökad patientdelaktighet, tryggare patient och förbättrad kommunikation! TALARE Mats Dernervik Lighthouse Healthcare Ltd Catrin Fryklund RSMH Jouanita Törnström RSMH Catrin Hägerholm Sveriges Kommuner och Landsting Hanna Sahlin Berg Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset Martin Grann Kriminalvården Birgitta Appelkvist Carema Hjärnhälsan Kennet Nyholm Carema Hjärnhälsan januari 2012, Stockholm MBT mentaliseringsbaserad terapi Framgångsrik behandling som ger resultat! Anmäl dig även till en separat bokningsbar fördjupningsdag den 27 januari

2 Onsdag 25 januari 08:30 Löpande registrering 09:00 Katarina Forsberg, projektledare, sjuksköterska inleder konferensen 9:10 Problematisering av diagnos och diagnosticering myter och verklighet kring personlighets- Fikapaus störningar! 10:10-10:30 Vem utvecklar personlighetsstörning? Psykiatrisk samsjuklighet Hur mycket får människor svänga utifrån det normala ska symtom på avvikelser behandlas tidigt? För- och nackdelar med att få en diagnos Nya DSM V dimensionell diagnostik? Diagnostik screeningfrågor, strukturerade intervjuer och skattningsinstrument vilka metoder har evidens? Neuropsykiatri eller personlighetsstörning träffar diagnostiken rätt? Dramatiska, räddhågade eller excentriska störningar uppdelningen i olika kluster och vad behöver du egentligen veta? Patologisering av originella människor? Vad är kopplingen till personlighetspsykologi? 10:30 Implikationer för behandling samsjuklighet vid personlighetsstörningar! Vad är viktiga kvalitetsindikatorer för personlighetsutredningar? Lunch 11:30-12:30 Samsjuklighet och svårigheter i behandlingsplanering vid multidiagnos? Depression och/eller ångest att anpassa vård och behandling till den underliggande personlighetsstörningen Missbruk på vilket sätt skiljer sig förloppet vid personlighetsstörning med eller utan missbruk? Vilka är sambanden mellan personlighetsstörningar och andra psykiatriska symtom/diagnoser? Mats Dernervik, leg psykolog, Med. Dr. i klinisk neurovetenskap, Lighthouse Healthcare Ltd, Storbritannien Mats arbetar idag som klinisk psykolog på Lighthouse Healhtcare i England. Han är även forskningskoordinator för Risk management På Centrum för Våldsprevention på Karolinska Institutet, Stockholm och Research Fellow vid Lincoln University. 13:30 Möta, bemöta och sätta gränser i mötet med patienten ett professionellt förhållningssätt Hur bemöter vi personer med personlighetsstörningar? Fikapaus 14:30-15:00 Att förstå varandra vårdare och vårdad så ökar och förbättrar du tilliten! Modeller och metoder för hur du bättre hanterar och bemästrar psykisk stress! Så kommer vi vidare motstånd i behandling Brutna överenskommelser hur hantera? Färdighetsträning så kan patienten lättare hantera sina känslor! Ett bra bemötande avgörande för patientens återhämtning? Viktiga hjälpmedel för ett professionellt bemötande! Catrin Fryklund, verksamhetsansvarig, RSMH Jouanita Törnström, psykiatrisjuksköterska, utbildare, RSMH RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. 16:00 Bättre vård mindre tvång ett nationellt projekt för att utveckla den psykiatriska heldygnsvården Bättre vård mindre tvång ett nationellt projekt med lokalt förbättringsarbete Vad är ett Genombrott och vad kännetecknar de team som ingår i det nationella projektet? Hur involveras patient, brukare och närstående nationellt och lokalt? Ta del av projektets framgång så har vi lyckats lokalt! Vad händer efteråt hur går man från projekt till process? Catrin Hägerholm, psykiatrisjuksköterska, Sveriges Kommuner och Landsting Representant, kliniskt arbetande i Bättre vård mindre tvång projektet SKL har i en överenskommelse med regeringen inlett ett treårigt projekt på nationell nivå för att utveckla den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvång och tvångsåtgärder. Projektet startade 2010 och snart har närmare 80 team deltagit eller deltar i något av Genombrottsprogrammen. 17:00 Dagen avslutas

3 Torsdag 26 januari 09:00 Aktuell forskning, fördjupad kunskap och bemötande vid Emotionell instabil personlighetsstörning! Vad är emotionellt instabil personlighetsstörning? Lär dig mer om bemötandet och behandlingsmetoder enligt DBT! Fikapaus 10:00-10:30 DBT en evidensbaserad behandlingsmetod för emotionell instabil personlighetsstörning Emotionellt instabil personlighetsstörning självskador och samsjuklighet Uppdatera dig om aktuell forskning! Hanna Sahlin Berg, leg. psykolog, leg psykoterapeut, enhetschef, borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset Hanna Sahlin Berg har arbetat med självskadande kvinnor med borderline personlighetsstörning under många år. Sedan flera år är hon också chef för Borderlineenheten, en specialistenhet vid Psykiatri Nordväst. 11:30 Krisplan för patienter med psykisk sjukdom ett framgångsrikt praktikfall! Krisplanen ett verktyg för hela vårdkedjan! Ökad patientdelaktighet, tryggare patient och förbättrad kommunikation! När är krisplanen särskilt användbar? Så kan du starta och utveckla en krisplan i din verksamhet! Ta del av Carema Hjärnhälsans erfarenhet av arbetet med krisplanen! 13:30 Antisocial personlighetsstörning diagnos, prognos och behandling Antisocial personlighetsstörning och psykopatiska drag hur ser sambandet ut? Fikapaus 14:30-15:00 Skillnader och likheter mellan män och kvinnor vid antisocial personlighetsstörning Avsaknad av skuld, skam och ånger försvårar direkt behandling av personlighetsstörningen Går det att behandla och hur? Lär dig mer om Psykopatichecklistan PCL! Psykopati och antisocial personlighetsstörning; Evidens för behandlingsbarhet? Kriminalitet och missbruk samband, förebyggande åtgärder och rehabilitering Martin Grann, leg. psykolog, utvecklingschef, adjungerande professor rättspsykiatrisk epidemiologi, Kriminalvården, Karolinska Institutet Martin är Kriminalvårdens första professor. Han arbetar även som adjungerande professor och bedriver epidemiologiska studier av sambanden mellan våld och psykiska störningar och sjukdomar, samt betydelsen av missbruk av alkohol och droger. 16:00 Konferensen avslutas 12:30 Lunch Birgitta Appelqvist, t f verksamhetschef, Carema Hjärnhälsan, Värmdö Kennet Nyholm, t f verksamhetschef, mobil psykiatri, Carema Hjärnhälsan Syftet med krisplanen är att personal som inte känner patienten sedan innan snabbt ska se vad patientens behov är genom en kort text i journalen, vid mer akuta situationer.

4 Fredag 27 januari MBT mentaliseringsbaserad terapi Framgångsrik behandling som ger resultat! Separat bokningsbar fördjupningsdag MBT Mentaliseringsbaserad terapi innebär att göra medvetandet medvetet att öva upp och stabilisera förmågan att föreställa sig sitt eget och andras inre. Mentaliseringsteorin gränsar till flera olika kunskapsområden. Mest intimt förknippad är den med anknytningsteorin, som handlar om de emotionella band vi har till våra medmänniskor. Forskning har visat att vi har mätbara mönster av mer eller mindre trygg eller otrygg anknytning. Studier visar att patienter efter avslutad MBT-behandling är mindre deprimerade och ångestdrabbade, vilket resulterar i färre självmordsförsök och minskat självskadebeteende. De fungerar även bättre i relationer och blir mer integrerade i samhället. MBT har visat sig vara särskilt framgångsrikt i behandlingen av personer med emotionell instabil personlighetsstörning. Fördjupningsdagen MBT Mentalilseringsbaserad terapi riktar sig till dig som är vårdgivare och intresserad av att få mer kunskap om MBT eller har tankar på att börja med MBT-behandling på din enhet. Under fördjupningsdagen får du grundläggande och fördjupande kunskap om mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi. Lär dig mer om metoden, hur behandlingen ser ut och för vilka patientgrupper den passar. Ta del av erfarenheter från MBT-teamet, Lidingö som ger dig konkreta tips om hur du framgångsrikt startar upp ett MBT-team! Varmt välkommen till en spännande fördjupningsdag om mentaliseringsbaserad terapi MBT! 09:00 Mentaliseringsbaserad terapi som behandlingsprogram Vad visar MBT-forskningen? För vem är MBT ett alternativ? MBT-modellen hur är behandlingen uppbyggd? Behandlingens mål Vad bör ingå i en utredning och hur kan man följa upp behandlingen? Bedömning vilka är patienterna som blir antagna? Introduktionskurs att ge patienterna rätt verktyg till behandlingen Individual terapi och gruppterapi Medicinsk behandling som komplement Uppföljningssamtal under behandlingen Mentaliseringsbaserad terapi förhållningssätt Hur får man teorin att omsättas i ett praktiskt förhållningssätt? Viktiga behandlingsprinciper illustration genom rollspel patient - terapeut Hur kan du lära dig metoden? Ta del av olika tekniker Ett mentaliserande förhållningssätt val av bemötande beroende på patientens läge Så startar du ett MBT- team! Från tanke till handling så gick vi tillväga! Så organiserade vi vårt arbete! Utredning, individualterapi, gruppterapi samtalsbehandling och uttryckandebehandling Praktiska och kliniska exempel från våra gruppterapeutiska sessioner Hanna Jacobson, leg psykoterapeut och Pernilla Avre Lams, socionom, gruppterapeut, MBT-teamet Lidingö, Prima Vuxenpsykiatri Sedan 2006 har Lidingö psykiatriska mottagning ett MBT-team. De arbetar både med gruppterapi och individualterapi för människor som lider av en personlighetsstörning. Hanna har arbetat på mottagningen i 24 år och de senaste sexton åren har hon ägnat sig åt olika behandlingar för patienter med borderline personlighetsstörning. Pernilla arbetar som co-terapeut tillsammans med Hanna. 16:00 Dagen avslutas Vi gör avbrott för lunch samt kaffepaus under för- och eftermiddagen.

5 Personlighetsstörningar 2012 Arbetar du inom psykiatrin och känner att du behöver uppdatera eller fördjupa dig kring begreppet personlighetsstörningar? Då har vi konferensen för dig Personlighetsstörningar 2012! Människor med diagnosen personlighetsstörning utgör en stor patientgrupp inom den specialiserade psykiatrin. Att arbeta med dessa patienter är en stor utmaning som ställer höga krav på engagemang och professionalitet hos dig som vårdare. Personlighetsstörning är idag omdebatterat och det ifrågasätts till och med om diagnosen skall finnas kvar eller ersättas av andra diagnoser. För dig som möter dessa patienter är det viktigt att följa med i vad som händer men du behöver också konkreta redskap att använda i ditt kliniska arbete. I mötet med människor med personlighetsstörning uppstår olika typer av svårigheter. Vårdinsatserna är ofta komplexa då de även riktar sig till andra psykiatriska symtom/diagnoser som patienten har, förutom sin personlighetsstörning där alla delar påverkar varandra. Med ökad kunskap och anpassade strategier kan du bli bättre på att hantera och bemöta patienter med denna typ av problematik. Välkommen till en kompetenshöjande konferens framtagen utifrån vad vårdgivare inom psykiatrisk öppen- och slutenvård efterfrågar! Vi har bjudit in ledande experter och lyckade praktikfall för att ge dig det senaste inom området! Lär dig mer om hur du förbättrar vården och bemötandet av patienter med en personlighetsstörning. Få aktuell kunskap kring diagnoserna emotionell instabil personlighetsstörning och antisocial. Följ med i utvecklingen och anmäl dig redan idag! Med vänlig hälsning Katarina Forsberg Projektledare Sjuksköterska Teknologisk Institut Erika Mannheimer Projektledare Sjuksköterska Teknologisk Institut För vem är konferensen? För dig som arbetar inom psykiatrisk öppenvård, slutenvård eller rättspsykiatri. Du är skötare, sjuksköterska, psykolog, läkare eller har ett annat yrke där du möter människor med diagnosen personlighetsstörningar.

6 B Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar Tid och plats Konferens: januari 2012 (3835-1) Fördjupningsdag: 27 januari 2012 (3789-2) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Konferens: 5480 kr. Gå 5 betala för 4! Fördjupningsdag: 3980 kr. Konferens och fördjupningsdag: 8460 kr. (Kan ej kombineras med erbjudandet Gå 5 betala för 4 ). I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Övrig info Anmälan är bindande. Vänligen se för av- och ombokningsregler. På webben hittar du också praktisk information, tips på boende och ytterligare upplysningar. För övriga frågor kontakta projektledaren Katarina Forsberg på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Tre enkla sätt att anmäla dig! Telefon E-post Webben Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: Psykiatri för icke psykiatriker Salutogent ledarskap Psykiatri och beroendelära för icke psykiatriker Akutsjukvård 2012 SBAR 3-3 modellen Engelska för vårdpersonal Missbrukande kvinnor 2011 Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Framtidens akutvårdsavdelning

Framtidens akutvårdsavdelning Gå 4 betala för 3! Framtidens akutvårdsavdelning Konferensen som ger dig aktuell kunskap, nya arbetssätt och inspiration! Konkreta metoder för ökad patientsäkerhet på akutvårdsavdelningen Gränssnitt så

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Psykisk ohälsa hos skolbarn

Psykisk ohälsa hos skolbarn Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa hos skolbarn förebyggande praktiskt arbete Skolhälsovård och BUP i samverkan praktiska exempel och samarbetsprojekt som lyckats Hur upptäcka psykisk ohälsa i tid hos barn

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer