Pedagogisk ansats Vår kurslokal Studier på två olika platser Workshop Anpassade medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pedagogisk ansats Vår kurslokal Studier på två olika platser Workshop Anpassade medier"

Transkript

1 Pedagogisk ansats Vår kurslokal Vi har, till att börja med, skapat ett rum helt anpassat för att få bästa möjliga förutsättningar för kreativ kommunikation. Genom att skapa en stimulerande miljö göra det möjligt, och samtidigt lustfyllt för deltagarna att hitta och uttrycka sina tankar och idéer på det sätt som de finner lämpligast. Studier på två olika platser Vi har bestämt att studierna och aktiviteterna i kursens första del skall vara placerade på företaget så att kvalitetsarbetet blir förankrat i deras verklighet/verksamhet. På så sätt får vi en bättre förståelse och en bättre inlärning. I den andra delen av kursen är studierna och aktiviteterna placerade i vår kurslokal. Genom att förflytta kursdeltagarna från deras invanda miljö, deras invanda roller och dess synlig/osynliga hierarki och sätta dem i en ny inspirerande miljö vill vi göra dem öppna och mottagliga för de övningar som skall genomföras. Workshop Genom att använda sig av två workshopdagar med föreläsningar, övningar och teamwork så koncentrerar vi och konkretiserar problem/situationer och lösningar på ett tydligare sätt. Anpassade medier Kurslitteraturen (som vi skrivit själva) är lättläst då vi är väl medvetna om våra kunders problem att få tiden att räcka till, samt att studierna pågår under företagets ordinarie verksamhet som då kan dra koncentrationen från läromedlet. Läromedlen för kvalitetskursen finns efter kursen digitalt på kursanordnarens hemsida så att företaget kan köpa den till de som nyanställs. På vår hemsida ligger också exempel på frågeställningar som kan hjälpa de studerande att formulera problem och komma igång med arbetet.

2 Effective management to quality Företagets ledare börjar tidigare än de anställda med en managementkurs. Sedan påbörjar de kvalitetskursen gemensamt med resten av företaget. Managementkursens uppgifter: Dokumentation av företagets historia. Inventering av den kvalitetsdokumentation som finns på företaget. Formulera, för sig själva och tillsammans i grupp, anledningen till kursen. Analysera och skriftligen dokumentera företagets affärsidé. Gemensamt formulera och skriftligen dokumentera sin vision om företagets framtid. Utifrån affärsidén ta fram underlag för en kvalitetspolicy som skall användas av övriga team under kvalitetskursen Managementkursens mål: Kunna sätta upp och förmedla klara mål. Förstå innebörden av att våga vara auktoriteter. Kunna styra ett teams arbete genom alla processens faser. Förstå innebörden av att tyda kroppsspråk. Kunna skapa förutsättningar för en effektiv kommunikation. Förstå innebörden av att vara en bra lyssnare. Kunna ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt. Förstå innebörden av ett humant ledarskap. Lära sig klargöra/konkretisera med hjälp av effektiva frågor. Förstå innebörden i ledarens fyra roller: generalen, ingenjören, förvaltaren och psykologen. Företagsledarnas insats i kvalitetskursen skiljer sig lite från de anställda då de skall dokumentera mer omfattande än de övriga. De är heller inte bundna till något speciellt team utan skall röra sig fritt mellan teamen, aktivt delta i kvalitetsarbetet samt iaktta och dokumentera utifrån managementkursen.

3 4 Process Methods PM For EQM Effective Quality Management

4 Innehållsförteckning Förord 3 Kursöversikt 4 Tidsplan 5 Lärare/kursansvariga 6 Kursens mål 7 Kursens delar 8 Tema 1 9 Tema 2 12 Tema 3 15 Workshop 18 Att studera på distans 20 Pedagogisk grundsyn 21 Feedback 22 Hjälpmedel 23 Runda rummet 24 2

5 Förord Förtroende är nyckelordet i all verksamhet. En förtroendefull relation mellan er och kunden kan leda till ett långvarigt förhållande-partnerskap. Genom att ha ett dokumenterat kvalitetssystem ökar konkurrenskraften på marknaden då ni kan visa för kunden hur ni avser att genomföra arbetet och att önskemålen kommer att motsvaras eller överträffas. Kursens mål är att ni skall ha ett fungerande kvalitetssystem där alla kvalitetspåverkande aktiviteter och rutiner kommer att vara dokumenterade och genomförda på ett effektivt sätt. Ni kommer alla att aktivt delta i utvecklingen av kvalitetssystemet och på så sätt förankra kvalitetstänkandet och kvalitetsarbetet i hela företaget. Då alla i ett tjänsteföretag har en säljande roll är det viktigt att det finns metoder och kunskap för hur man möter kunder och deras behov. Ett flexibelt och förändringspositivt företag är moget att möta nya behov hos kunden. Den som slutar att bli bättre - slutar vara bra. Okänd 1/ Kursansvariga 3

6 Kursöversikt Kursdeltagarna träffas vid sju tillfällen. 00/00 Introduktion-kursstart Hos företaget. 00/00 Teamwork 1 Definierar kvalitetsbegreppet. 00/00 Videokonferens Feedback teamwork 1, frågeforum. 00/00 Teamwork 2 Definierar processer. 00/00 Videokonferens Feedback teamwork 2, frågeforum. 0-0/00 Workshop Hos kursanordnarna 4

7 TIDSPLAN Chefer Anställda Kursanordnare Dag Start för managementkurs Start för managementkurs x/x Runda rummet Indiv. uppg. A Start för kvalitetskurs Tema 1 Indiv. uppg. A Hos företaget x/x Teamwork A Redovisning Teamwork A Redovisning Feedback I:x/x T:x/x Videokonf. x/x Tema 2 Indiv. uppg. B Indiv. uppg. B Teamwork B Teamwork B Redovisning Videokonf. Workshop om kvalitetsarbete Tema 1+2 Redovisning Feedback Diskussionsforum Diskussionsforum Runda rummet I:x/x T:x/x x/x Workshop om effektiv kommunikation Tema 3 Runda rummet x/x Avslutning x/x 5

8 Lärare/kursansvariga Perihan Aydin Befattning: kursledare Postadress: E-postadress: Fax: Tfn: Anträffbar: se sid. 22 Uppgift: ansvarig för? Alf Byberg Befattning: kursledare Postadress: E-postadress: Fax: Tfn: Anträffbar: se sid. 22 Uppgift: ansvarig för? 6

9 Kursens mål Kursen skall vidga och fördjupa era kunskaper och er syn på kvalitet samt visa hur ni med hjälp av kvalitet kan förbättra och effektivisera ert arbete. Efter kursen skall ni ha ett fungerande kvalitetssystem som samtliga i företaget skall arbeta aktivt med. Kursen kommer att skapa förutsättningar för er att arbeta kreativt och innovativt med problem. Samtliga kursdeltagare skall Ha definierat och förstått för kvalitet vitala begrepp. Hittat och förstått företagets olika processer Skaffat sig metoder för effektivare kommunikation med kunder och medarbetare. Ha skaffat sig insikt om olika minnesmetoder. Kvalitet alla sammantagna egenskaper hos en vara eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov. (ISIS kvalitetsinstitut AB) 7

10 Kursens delar Tema 1 (sid. 9) Skapa förutsättningar och metoder för effektivt teamwork. Definiera begreppet kvalitet. (Avslutas på workshopdag 1) Tema 2 (sid. 12) Identifiera och dokumentera företagets olika processer. Processstyrning. Fel- och rättrapportering. (Avslutas på workshopdag 1) Dokumentationen av tema 1 och tema 2 kommer delvis att användas som material under workshopdag 1. Tema 3 (sid. 15) Metoder för effektiv kommunikation. Minnesmetoder. (Workshopdag 2) 8

11 Tema 1 Skapa förutsättningar och metoder för effektivt teamwork För att ni som team skall kunna arbeta effektivt, kreativt och innovativt krävs det att ni har ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att ge er rutiner och metoder för detta. Definiera begreppet kvalitet För att kunna arbeta med kvalitet måste man ha definierat för sig själv vad begreppet innehåller och vilka verktyg som finns att tillgå i kvalitetsarbetet. Tjänstekvalitet har ett grundläggande och outplånligt drag av subjektivitet och relativitet, eftersom människor har olika upplevelser, erfarenheter, bedömningar och uppfattningar om saker och ting. Kundens bedömning är det yttersta måttet på kvaliteten ISO 9004 Syftet med tema 1 är att Du skall definiera begreppet kvalitet för dig själv. Du skall analysera hur du ser på kvalitetsarbete. Du skall diskutera, definiera och jämföra din egen och teamets syn på företagets kvalitetssyn. 9

12 Du skall öka din förståelse och din delaktighet i det kvalitetsarbete som bedrivs på ditt företag. Du skall öka din förmåga till samarbete och problemlösning i team. Individuell uppgift A Skriv en personlig definition av begreppet kvalitet. Skriv också ner eventuella frågeställningar som dyker upp under arbetet. Skicka in det du kommit fram till till kursanordnarna. Teamwork A Skapa arbetsrutiner för teamarbetet utifrån litteraturen. Utforma ett kontrakt som skall gälla under tema 1 och tema 2. Presentera den individuella uppgiften för de övriga i teamet. Diskutera de eventuella frågeställningar som framkommit. Dokumentera mötet och skicka in dokumentationen till kursanordnarna. Ni skall även läsa de andra teamens dokumentationer. 10

13 Obligatorisk litteratur Aydin P. (2001) Kvalitetsarbete för tjänsteföretag PaBa förlag AB 50 s. Byberg A. (2001) Effective methods for teamwork PaBa förlag AB 30 s. Feedback på tema 1 Individuell feedback ges via e-post senast tre arbetsdagar efter inlämning. Feedback på ert teamwork ges individuellt via e-post senast tre dagar efter inlämning. Dokumentationen från ert teamwork kommer att läggas ut på det diskussionsforum som finns på kursanordnarens hemsida. Videokonferans för tema 1 Konferansen kommer dels att vara en feedback på ert teamwork, dels ett frågeforum där frågeställningar från ert arbete tas upp. 11

14 Tema 2 Identifiera och dokumentera företagets olika processer För att kunna förbättra och effektivisera arbetet är det viktigt att ha kännedom om företagets processer. Processtyrning. Visar närmare hur man aktivt arbetar med, och påverkar en process. Fel- och rättrapportering Du lär dig föra en dagbok över händelser som står för fel och dålig kvalitet. Där skriver du även in händelser som står för rätt och bra kvalitet. Kvalitet är till sitt innersta väsen en process ISIS kvalitetsinstitut AB Syftet med tema 2 är att Du skall förstå begrepp som kärn-, styr-, och stödprocesser. Du skall analysera företagets processer. Du skall diskutera, definiera och jämföra din egen och teamets syn på företagets processer. Du skall skaffa dig rutiner för fel- och rättrapportering. 12

15 Individuell uppgift B Under perioden fram till workshop-dag 1 skall du föra en dagbok över händelser som står för fel och dålig kvalitet. Du skall även skriva in händelser som står för rätt och bra kvalitet. Du skall finna och dokumentera de processer du är delaktig i på företaget. Skicka in det du kommit fram till till kursanordnarna. Teamwork B Utvärdera i teamet vad ni kommit fram till under individuell uppgift B. Utvärdera de arbetsmetoder, rutiner och processer ni funnit. Diskutera de eventuella frågeställningar som framkommit. Dokumentera mötet och skicka in dokumentationen till kursanordnarna. Ni skall även läsa de andra teamens dokumentationer. 13

16 Obligatorisk litteratur Aydin P. (2001) Kvalitetsarbete för tjänsteföretag PaBa förlag AB 50 s. Feedback på tema 2 Individuell feedback ges via e-post senast tre arbetsdagar efter inlämning. Feedback på ert teamwork ges individuellt via e-post senast tre dagar efter inlämning. Dokumentationen från ert teamwork kommer att läggas ut på det diskussionsforum som finns på kursanordnarens hemsida. Videokonferans för tema 2 Konferansen kommer dels att vara en feedback på ert teamwork, dels ett frågeforum där frågeställningar från ert arbete tas upp. 14

17 Tema 3 Metoder för effektiv kommunikation Alla i ett tjänsteföretag har en säljande roll. Det är därför viktigt att alla har kunskap och medvetenhet om sin egen och omgivningens olika sätt att kommunicera. Minnesmetoder Idag ska man kunna hålla många bollar i luften samtidigt under stress. Därför är det viktigt att ha en bra teknik för att stärka och stödja minnet. Ett kort och klargörande citat PaBa förlag AB Syftet med tema 3 är att Få kunskap om begrepp som: representativa system, matchning, ickeverbala signaler, konfluens, visualisering, mind-map m m. Skapa kreativa förutsättningar att möta varandra och kunder. Ge er minnesmetoder. 15

18 Under workshopdag 2 kommer vi att ha stimulansföredrag om följande ämnen: Representativa system (Visuell Auditiv Kinestisk). Icke-verbala signaler. Matchning. Konkretisering. Visualisering. Minnesmetoder (mind-mapping). Under workshopdag 2 kommer vi att ha övningar inom dessa områden: Representativa system (Visuell Auditiv Kinestisk). Icke-verbala signaler. Matchning. Konkretisering. 16

19 Obligatorisk litteratur Aydin P. Byberg A. (2001) Increasing your mindcapacity 70 s. Aydin P. Byberg A. (2001) Effective communication 120 s. PaBa förlag AB 17

20 Workshop Dag 1 Förmiddag: Tema 1 (sid. 9) Stimulansföredrag om kvalitet. Övning: Definiera kvalitet utifrån kund, leverantör, ledning, intressenter, anställda. Frågeställningar kring kvalitet som kommit upp under veckan. Eftermiddag: Tema 2 (sid. 12) Stimulansföredrag om processer. Frågeställningar kring processer som kommit upp under veckan. Definiera olika processer som finns inom företaget. Processtyrning. Hur kan det appliceras på företaget. 18

21 Dag 2 Tema 3 (sid. 15) Metoder för effektiv kommunikation. Minnesmetoder Stimulansföredrag om följande ämnen: Representativa system (Visuell Auditiv Kinestisk). Icke-verbala signaler. Matchning. Konkretisering. Visualisering. Minnesmetoder (mind-mapping). Övningar inom dessa områden: Representativa system (Visuell Auditiv Kinestisk). Icke-verbala signaler. Matchning. Konkretisering. Avslutning Summering. Fest. 19

22 Att studera på distans Kursen är en kombination av distansundervisning och närundervisning. Den innehåller individuellt arbete, teamwork, litteratur, övningar och stimulansföreläsningar. Kommunikationen på distans mellan er och kursanordnaren kommer att ske med hjälp av Internet (hemsida, diskussionsforum, e-post) och videokonferans (se sidan 22 23). Närundervisningen kommer att ske dels på företaget, dels som workshop i våra lokaler. 20

23 Pedagogisk grundsyn Vi anser att genom att först formulera och konkretisera problem för sig själv, för att sedan bearbeta detta tillsammans med andras slutsatser i team, så får man en bredare kunskapsbas, och man når nya dimensioner i sitt/teamets problemlösning. Vi anser att man lär sig, identifierar och löser problem, lättare om det som man skall lära sig är förankrat i den egna verkligheten/verksamheten. Genom att nå insikt om, och förståelse för egna och andras världsbild/ perspektiv, så ökar man kunskapen om sin egen och andras olika sätt att kommunicera. Olika bakgrund och erfarenheter gör att gruppen utgör en större resurs än individen J. M. Steinberg 21

24 Feedback Kontinuerlig feedback är av största vikt vid distansstudier för att få en naturlig känsla av kommunikation. Ni kommer att kunna nå kursanordnarna via e-post. Kursanordnarna läser sin e-post tre gånger per dag: på morgonen mitt på dagen på eftermiddagen Vi kollar då även diskussionsforumet. Feedback på de individuella uppgifterna kommer att ges individuellt via e post vid två tillfällen. Feedback på era teamwork kommer att ges dels individuellt via e-post, dels via två videokonferanser. Det är även av stor vikt för ert arbete att ni deltar aktivt i varandras arbeten över teamgränserna i det diskussionsforum som finns på kursanordnarens hemsida. 22

25 Hjälpmedel Detta finns på kursanordnarens hemsida PDF-filer med viss litteratur. Bokhandel med obligatorisk kurslitteratur och referenslitteratur till ett bra pris. Moduler till ert intranät. FAQ. En samling problemformuleringar som är tänkta att hjälpa kursdeltagare att formulera problem och komma igång med arbetet. Relevanta artiklar och länkar. ISO standarder för tjänsteföretag. Interaktiva digitala läromedel (moduler). Information om videokonferanserna. 23

26 Runda rummet Runda rummet är skapat för kreativ kommunikation. Här har ni tillgång till alla tänkbara medier. Se vår hemsida för ytterligare information. Stor magnetvägg Grupprum 1 STORA SALEN Grupprum 5 Små vändbara magnetväggar Grupprum 2 Grupprum 4 Grupprum 3 24

27 Efter kursen Efter kursen går vi in i en period då vi kan ses som stödkonsulter eller mentorer. Om inte kunden önskar något annat så sker detta på distans. Man kan kalla perioden för en behovsinventering. Efter workshopen sätter vi oss med kunden och går igenom vad företaget behöver - rent tekniskt och/eller kunskapsmässigt - för att nå sitt kvalitetsmål. Det kan vara så att en av våra tekniker går in och arbetar med deras intranät, företaget köper läromedlen till de som nyanställs. De har även möjlighet att köpa fördjupningskurser.

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Ledarskap på distans

Ledarskap på distans Ledarskap på distans en studie i hur ledarskap på distans kan se ut av Charlotta Kjellström C-uppsats nr 2007:21 Handledare: Kristina Ahlberg C-UPPSATSER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Box 2109, 750 02

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet

Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Introduktion till arbetsplatsträffar vid Linköpings universitet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Utvecklade arbetsplatsträffar (APT) som framgångsfaktor... 3 2. LiU:s modell för samverkan...4 2.1. Regelverk

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål*

Kurskatalog. * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Vi erbjuder kurser på följande teman: Kurskatalog * Bättre relationer på jobbet* * Talakurser * Skrivakurser * * Kommunikationsutbildning * * Mediakurser * Sätta mål* Om Encourager AB Encourager AB är

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer