Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31"

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

2 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR REVISION VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 6 Extra bidrag under Förlängning av stöd till PTSD... 6 Tjänst som samordnare/processtödjare... 6 Kartläggning av insatser till unga... 6 Ungdomstorg... 7 Utveckling av Dino... 7 Hälsoskolan... 7 Rekrytering av biträdande förbundschef/processtödjare... 7 Exsistre... 7 Inkluderande rehabilitering... 8 Ansökan om utökad bidrag... 8 VERKSAMHET OCH EKONOMI... 9 SAMORDNARE/PROCESSTÖD... 9 KUNSKAPSUTVECKLING DELTAGARSTATISTIK OCH EKONOMI Tabell: Sammanfattande ekonomiskt Utfall Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän VERKSAMHETENS UTFALL Tabell: Antal deltagare Tabell: Stegförflyttning Tabell: Antal deltagare per insats Tabell: Stegförflyttning per insats EKONOMISKT UTFALL Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt JÄMSTÄLLDHETSANALYS Tabell: Utfall efter avslutad insats uppdelat på kön ESF-PROJEKT EXSISTRE Tabell: Ekonomisk utfall Exsistre INKLUDERANDE REHABILITERING Tabell: Ekonomiskt utfall Inkluderande rehabilitering BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Sidan 2 av 24

3 DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Ä R E N D E Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Mats Karlsson (S), ordförande Malin Welin, vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Beatrice Berglund Ersättare: Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Eva Åkerström Börje Olsson (M) Jimmy Selind Sidan 3 av 24

4 P E R S O N A L Under perioden har kansliet bestått av 100% förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare. Utöver personal på kansliet har förbundet konsulttjänst från Göteborgs Stads Intraservice med ekonomihantering. Inom ramen för förbundschefens tjänstgöring ingår även att fungera som projektledare för Exsistre om ca 30% till och med juni Utöver kansliet finansierar förbundet 100% samordnare/processtödjare för tvärprofessionella team med arbetsplats på förbundets kansli. SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården/SU och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet, för förbundet och dess medlemmar, är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna är det 10:e verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser i nordöstra Göteborg. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt Sidan 4 av 24

5 arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet utvecklingsinsatser såsom utvärdering, utbildningar, handledning etc. UPPFÖLJNING BUDGET MED INRIKTNIN G FÖR Antalet deltagare som under 2014 ska få del av insatser i samverkan med stöd från finansiell samordning budgeterades till individer registrerade med individdata. Det målet kommer att uppnås och bedöms uppgå till drygt vid årets slut samt ca konsultationer. Det ekonomiska resultatet för 2014 beräknades i budget till tkr och prognostiseras till Det negativa resultatet kan komma att bli lägre om vissa delar av satsningar som planerats senareläggs till Förbundet har två huvudsakliga inriktningar för 2014, att stärka de tvärprofessionella teamen samt utveckla arbetet för unga vuxna i nordöstra Göteborg. De tvärprofessionella teamen vid områdets vårdcentraler, Arbetsförmedlingar samt Psykiatrimottagning Gamlestaden har sedan årsskiftet en samordnare/processtödjare till stöd för samverkan. De primära uppgifterna är att fungera som länk mellan medarbetare och dess chefer i de samverkande teamen samt vara ett stöd i teamens utvecklingsarbete. Ytterligare beskrivning finns under Uppföljning av verksamhet Arbetet med att utveckla samverkan kring unga vuxna utgår ifrån att ta vara på de erfarenheter som gjorts genom Exsistre, Dino och Ungdomstorget i Umeå. Förbundet arbetar tillsammans med de samverkande myndigheterna för att utveckla en fortsättning av Dino. Beslutunderlag för en eventuell fortsättning kommer att presenteras under förbundets budgetprocess inför Styrelsen fattade i juni beslut om att ge finansiellt stöd till initiativ för att skapa samlokalisering mellan myndigheter i syfte att möta unga vuxna. Stadsdelen Angered har kommit igång med ett kartläggningsprojekt för att undersöka förutsättningarna. Östra Göteborg förväntas starta under hösten. REVISION 2013 Sedan 2011 har revisionen lämnat rekommendationer kring dokumentation och arkiv. Förbundet har sedan dess arbetat för att möta revisionens rekommendation. Den rekommendation som kvarstår 2013 är: Vi rekommenderar Samordningsförbundet Göteborg Nordost att säkerställa att en arkivförteckning upprättas. Sidan 5 av 24

6 Regionarkivet har varit behjälpliga under arbetet med dokumentation och arkiv. Regionarkivets tjänstemän rekommenderade Samordningsförbundet att anlita extern konsulthjälp för arkivförteckning. Arbetet med arkivförteckning med stöd av konsult pågår och kommer att vara slutfört och beslutat före 2014 års utgång. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN E X T R A B I D R A G U N D E R 2014 Staten gjorde under våren 2014 en utlysning om extra bidrag till samordningsförbund. Förbundet gjorde en ansökan om 200 tkr. Övriga samverkande parter mötte upp. Ansökan beviljades och bidraget uppgår därför till total tkr varav 400 tkr är tillfälligt för F Ö R L Ä N G N I N G A V S T Ö D T I L L PTS D 1 Förbundet ger finansiellt stöd till ett samverkande team vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Teamet syftar till att identifiera behov hos individer med PTSD och se vilket stöd samverkan kan ge. Insatsen startade i september Planeringen var att avsluta insatsen i juni Då teamet haft få deltagare och därmed inte haft tillräckligt underlag för att ge svar på projektets frågor har styrelsen beslutat om förlängning till och med december Insatsen dokumenteras och utvärderas av följeforskare från Malmö Högskola. T J Ä N S T S O M S A M O R D N A R E / P R O C E S S T Ö D J A R E Våren 2012 påbörjades ett arbete för att utarbeta en funktion som samordnare och processtöd. I januari 2014 var tjänsten tillsatt. Se vidare under Uppföljning av verksamhet K A R T L Ä G G N I N G A V I N S A T S E R T I L L U N G A I juni 2013 beslutade styrelsen att genomföra en kartläggning av insatser till unga vuxna i nordöstra Göteborg. Maria Åhman, anställd på Försäkringskassan, rekryterades till uppdraget. Rapporten lämnades av Maria Åhman under april Rapporten visar att det finns metoder för att möta de flesta målgrupper i behov av insatser. De flesta insatserna är inriktade till målgrupper som är mottagliga för arbetslivsinriktad rehabilitering. De målgrupper som behöver aktiverande insatser inför att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering har färre möjligheter. 1 Post Traumatiskt Stress Syndrom Sidan 6 av 24

7 U N G D O M S T O R G I oktober 2013 var en delegation av styrelseledamöter och beredningsgrupp i Umeå för att studera deras Ungdomstorg. Ungdomstorget i Umeå är en samlokalisering av personal från de fyra myndigheterna i syfte att underlätta samverkan. Delegationen fann upplägget mycket intressant och dialog kring att utveckla samlokalisering i nordöstra Göteborg har pågått sedan dess. Styrelsen har med de extra medel som tillkommit under 2014 beviljat de två stadsdelarna möjlighet att rekrytera processtöd för att få stöd i att utveckla möjliga alternativ för samlokalisering. U T V E C K L I N G A V D I N O Projekt Exsistre avslutades och därmed upphör ekonomiskt stöd från ESF 2. I budget för 2014 finns avsatta medel för en fortsättning av Dino under hela Ett arbete pågår för att utvärdera insatsen och bedöma eventuell fortsättning. Inför budgetarbetet kommer underlag att presenteras utifrån dialog mellan parternas operativa chefer. H Ä L S O S K O L A N Projekt Exsistre avslutades och därmed upphör stödet från ESF. Insatsen kommer att fortsätta med finansiering genom Västra Götalandsregionen och lokal hos Arbetsförmedlingen Etablering. Samordningsförbundet Göteborg Nordost ger stöd genom att låta Aktiv stå öppet för möjlighet till träning till samtliga deltagare som kommer från Hälsoskolan. R E K R Y T E R I N G A V B I T R Ä D A N D E F Ö R B U N D S C H E F / P R O C E S S T Ö D J A R E Förbundets biträdande förbundschef/processtödjare kommer att avsluta sin tjänst vid årsskiftet 2014/2015 med pension. Under våren har en rekryteringsprocess genomförts. Rekryteringen är slutförd och tjänsten kommer att tillsättas från och omfattar 100% av en heltidstjänst. E X S I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 3 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten Ansökan beviljades för perioden Det ekonomiska stödet har uppgått till 11,9 mkr. Samordningsförbundet Göteborg Nordost har varit projektägare. Som projektägare har förbundet det ekonomiska och juridiska ansvaret för projektet. 2 Europeiska Socialfonden 3 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta, Samordningsförbundet Göteborg Nordost, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås Sidan 7 av 24

8 Projekt Exsistre avslutas Projektet slutredovisas till ESF senast 30 september. Styrelsen hanterar slutredovisningen på egen punkt I N K L U D E R A N D E R E H A B I L I T E R I N G De samverkande förbunden i projekt Exsistre samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum har tillsammans tagit fram en ansökan om förstudie hos ESF. Projektet har namngetts till Inkluderande rehabilitering. I sammanfattningen till ESF beskrivs förstudien så här: Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd riskerar individen permanent isolering och passivitet. Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det Inkluderande rehabilitering. Ansökan om medel beviljades med 974 tkr för perioden Projektet består av 100% projektledare under hela perioden samt 100% processtödjare under perioden A N S Ö K A N O M U T Ö K A D B I D R A G Sedan 2012 har frågan om utökat bidrag till förbundet diskuterats i styrelsen. Styrelsen har konstaterat att behovet av insatser för individer i behov av samordnad rehabilitering är större än resurserna. Styrelsen lyfter främst unga vuxna som i för liten utsträckning får det samordnade stöd det finns behov av. Utöver dessa grupper är behovet av samordnade insatser generellt betydligt högre i nordöstra Göteborg än i staden och riket totalt. Ohälsan är högre, arbetslösheten högre och beroendet av försörjningsstöd mycket högre i nordöstra Göteborg. Tilläggas kan också att över 50 % av hushåll med försörjningsstöd i nordöstra Göteborg är långtidsberoende, det vill säga, de har haft försörjningsstöd i över 10 månader. Resurserna i nordöstra Göteborg är i förhållande till behoven otillräckliga. Situationen hos befolkningen kräver samverkan mellan myndigheter för att ge ett samlat stöd till individer i mycket komplexa situationer. Med bakgrund av detta fattade styrelsen beslut om att ansöka om ett utökat stöd från huvudmännen till totalt 15 mkr för Sidan 8 av 24

9 VERKSAMHET OCH EKONOMI SAMORDNARE/PROCESSTÖD Förbundet beslutade under 2013 att inrätta en ny funktion till stöd för tvärprofessionell samverkan i nordöstra Göteborg. En tjänst som samordnare/processtödjare inrättades från Rollen som samordnare är en samordnande funktion, ej arbetsledande. De övergripande arbetsuppgifterna är att samordna teamens arbete och utvecklingsfrågor. Arbetet har inledningsvis varit inriktat på att kartlägga samverkansarbetet. Det har skett genom samtal med enhetschefer, kontakt med samordnare för insatser i andra förbund och deltagande observationer i teamens arbete. De behov som prioriterats av chefer och beredningsgrupp efter kartläggning är kvalitetssäkring av uppföljning genom SUS [1], är att synliggöra de olika teamens metoder genom samverkansplaner och att stödja teamens metodutveckling. Flera team har haft metoddagar för att diskutera upplägget av sitt utvecklingsarbete. Fokus under metoddagarna har varit på mål, målgrupp och metoder för teamens arbete. Teammedlemmarnas inbördes roller har också varit uppe för diskussion. Vidare kommer kunskapsdialoger att hållas under hösten. Kunskapsdialogernas syfte är att chefer och medarbetare ska kunna ta del av kortare informations- och utbildningsinsatser, samt ge tillfälle till reflektion och dialog runt samverkansuppdraget. Dialogerna kommer att vara mellan där enklare frukost kommer att serveras. Samordnare/processtödjaren anser att utbildningsinsatser som förbundet finansierar ska utgöra fortbildning i samverkansfrågor teambuilding (effektiva team) samt metodikfrågor. Den bör ske på ett sådant sätt att kunskap implementeras i det dagliga arbetet och kan spridas. Det kommer att utarbetas en strategi för hur och med vilket fokus kompetensutveckling ska ges framåt. Bland annat kommer ett program för introduktion av nya medarbetare att tas fram. [1] Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Sidan 9 av 24

10 KUNSKAPSUTVECKLING En kartläggning av insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg har gjorts av Maria Åhman från Försäkringskassan under perioden oktober 2013 till mars Den sammanfattande slutsatsen av rapporten är att det finns flera olika insatser för individer som står redo för insatser inriktade mot arbete. Det finns däremot få insatser för att aktivera och rusta individer inför direkt arbetsinriktade insatser. Projekt Exsistre har följts av följeforskare som avlämnat en rapport. Slututvärdering av projektet är inte klar ännu. En socioekonomisk rapport är gjord och överlämnad. Hälsoskolan och Disa utvärderas separat. Hälsoskolans utvärdering är presenterad i två delrapporter. Utvärdering av Disa pågår. Sammanfattningsvis kan konstateras att ett stort material, både genom utvärderingar och egna erfarenheter, finns genom projektet. Samverkan kring individer med PTSD/PTSD liknande symptom vid vuxenutbildningen i Göteborg är ett utvecklingsprojekt för att identifiera behov hos målgruppen. Insatsen följs av följeforskare och två delrapporter har lämnats. Då insatsen haft ett litet antal deltagare har projektet förlängts till årsskiftet för att samla mer kunskap kring målgruppens behov. Styrelsen och dess tjänstemän har deltagit vid konferenser och gjort studiebesök i syfte att skaffa ny kunskap och ta del av erfarenheter. Förbundet är också aktivt i att anordna konferenser för spridning av kunskaper och erfarenheter till beslutsfattare, chefer och medarbetare. DELTAGARSTATISTIK OCH EKONOMI Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets insatser och ekonomi. Inledningsvis ges en kortare sammanfattning av insatsernas resultat i text och tabeller. Insatsernas utfall av antal deltagare samt sysselsättning efter avslut sammanfattas i tabeller med kortare kommentarer. Det ekonomiska utfallet presenteras i tabell med sammanfattande kommentar kring förväntat utfall Som bilaga till delårsrapporten finns kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning. F Ö R V Ä N T A T U T F A L L 2014 Antalet deltagare för 2014 bedöms bli ca Utöver dessa deltagare beräknas ca individer ha fått stöd genom att handläggare konsulterat varandra i enskilda ärenden. Sidan 10 av 24

11 Det ekonomiska utfallet prognostiseras i delårsrapporten ge ett negativt resultat om ca tkr. Det egna kapitalet kommer, utifrån prognosen, vid ingången av 2015 uppgå till tkr. Vissa poster i budgeten kan komma att skjutas upp till 2015 till förmån för utveckling av insatser till unga vuxna. Nationella rådets riktlinjer för eget kapital innebär att förbundets egna kapital som mest kan uppgå till tkr. Förbundet kommer vid årsskiftet ha ett lägre eget kapital än vad riktlinjerna accepterar. Hur stor satsning förbundet kommer att kunna fortsätta att göra på unga vuxna i området under 2015 är beroende av medelstilldelning från förbundets huvudmän. T A B E L L: SAMMANFATTANDE EK O N O M I S K T U T F A L L Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse Prognos helår Aktuell budget Bokslut föregående år Nettokostnad inkl. finansnetto Bidrag H-män Bidrag ESF Resultat Utgående eget kapital Kommentar: Förbundets prognos följer i huvudsak budget. Den avvikelse som finns mellan periodens utfall och den aktuella budgeten för perioden förklaras av att vissa delar av verksamheterna har finansierats av stöd från ESF första halvåret Andra halvåret 2014 har beslut om fortsatt stöd fattats i budget vilket resulterar i att större andel av förbundets kostnader faller ut under hösten Sidan 11 av 24

12 T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N Bidrag i tkr under perioden 4 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Kommentar: Förbundet erhöll ett utökat bidrag med totalt 150 tkr för Under året erbjöd staten möjlighet till utökat bidrag. Förbundet ansökte och ytterligare 400 tkr beviljades. VERKSAMHETENS UTFALL Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare är det fjärde året som Samordningsförbundet Göteborg Nordost har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger möjlighet att göra resultatjämförelser över fler år. Förbundet påbörjade 2013 att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. 4 Summorna är avrundade var för sig till närmast hela 1000-tal Sidan 12 av 24

13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod Konsultationer Anonyma To I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för årets åtta första månader i jämförelse med tidigare år motsvarande period 5. Antal deltagare är högre 2014 än tidigare. Däremot kan inte flödet av deltagare i insatserna sägas öka. Detta kan ha olika orsaker och är inte analyserat. Förbundet arbetar kontinuerligt för att utveckla kvalitéen i uppföljningssystemet. Tendensen bedöms vara att ett ökat antal deltagare tar del av samverkande insatser som har stöd från förbundet. Redovisningen av konsultationer ökar. Det har visat sig att vissa av de samverkande teamen i mycket stor utsträckning konsulterar varandra för att få stöd och vägledning i enskilda ärenden. 5 Uppföljning genom SUS kan följas sedan 2011, dessförinnan följdes deltagare upp genom ett annat system utan databas. Sidan 13 av 24

14 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Totalt avslutade Andel individer Arbete/ studier Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % 72% % 88% % 91% % 90% Resultatet för individer fluktuerar mellan åren. Andelen som tagit vidare steg, arbete, studier, aktivt arbetssökande eller fortsatt rehabilitering, som ett resultat av insatsen har minskat under Någon analys av detta har inte gjorts. En tes kan vara att målgruppen är tyngre än tidigare år. En återkommande diskussion med de samverkande teamen är att vissa individer borde vara berättigade till sjukersättning enligt vissa handläggare. Möjligheten för handläggarna att få fram underlag för bedömning av individens rätt till sjukersättning anses inte tillräcklig. Det kan ses som en indikation på att ärenden i samverkan tenderar att befinna sig långt från arbetsmarknaden och svårigheten att arbeta med individer som ännu inte är klargjorda i vad som är rätt försörjning för dem. Att flödet av deltagare är mindre än tidigare indikerar också på att det kan finnas svårigheter i samverkansarbetet som ytterligare behöver analyseras. Sidan 14 av 24

15 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R I N S A T S Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden H-team Af Angered Exsistre Dino/H-team Dino PV A Angereds Läkarhus PV A NH Angered PV A NH Hjällbo PV A NH Lövgärdet PV Ö Bergsjön Nötkärnan PV Ö Familjehälsan PV Ö Kortedala Nötkärnan PV Ö NH Gamlestaden PV Ö Nya VC Kortedala Torg PTSD samverkan vid Gbg Vux Samv. PMG Bedömningsteamutredning Aktiv Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Summa Tabellen visar flödet av deltagare för respektive insats för årets första åtta månader. Det är andra året konsultationer följs upp. I vissa insatser är volymerna av konsultationer mycket hög, i andra lägre. Dialog pågår med insatserna om vad en konsultation kan innebära i arbetsinsats kring individen. Sidan 15 av 24

16 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G P E R I N S A T S Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Totalt avslutade Andel individer Arbete/ studier Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered % 85% H-team Af Gamlestaden % 60% H-team Af Angered % 74% Exsistre Dino/H-team % 100% Dino % 100% PV A Angereds Läkarhus PV A NH Angered % 25% PV A NH Hjällbo % 71% PV A NH Lövgärdet % 43% PV Ö Bergsjön Nötkärnan % 0% PV Ö Familjehälsan PV Ö Kortedala Nötkärnan PV Ö NH Gamlestaden % 100% PV Ö Nya VC Kortedala Torg % 100% PTSD samverkan vid Gbg Vux % 67% Samv. PMG % 100% Bedömningsteamutredning % 0% Aktiv % 66% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv % 95% Summa % 72% Tabellen visar var individer befinner sig efter avslut i respektive insats. Det som framgår av tabellen är att vissa insatser rapporterar i stor utsträckning i uppföljningssystemet SUS, andra i lägre. Förbundet har sedan de samverkande teamen utökades med stöd av samordnare/processtödjare ytterligare intensifierat arbetet med uppföljning. Det har visat sig att det finns en underrapportering av data i vissa insatser. Sidan 16 av 24

17 EKONOMISKT UTFALL T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E V E R K S A M H E T O C H P R O J E K T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tom aug Diff tkr perioden Budget 2014 Prognos 2014 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden/Dino H-team Af Angered/Dino VC samv. Östra Gbg VC samv. Angered PMG samverkan PTSD samv. Vuxenutb Aktiv /Hälsoskolan Dino Arbetsförmågeutredningar Utveckling av ny verksamhet Samlokalisering Angered Samlokalisering Östra Göteborg Köpt tjänst, Columbus Processtöd/Kunskapsutveckling Inkluderande rehabilitering Summa aktiviteter Kansli/administration Projektkansli Styrelse och sekretariat Summeringar Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag ESF-medel Resultat Efter beslut i styrelsen har 210 tkr beviljats PTSD samv. Vuxenutbildning, 400 tkr har beviljats till stöd för att stimulera samlokaliseringsinitiativ i Angered och Östra Göteborg. Av den totala budgeten om tkr kvarstår 390 tkr. 7 Förbundet har beviljats 400 tkr extra medel under 2014 vilket innebär att anslaget ökat från i beslutad budget till Sidan 17 av 24

18 Kommentar: Prognosen visar på ett resultat om för De medel som kvarstår för utveckling av ny verksamhet har ännu inte lagts fast. Det är osäkert i vilken omfattning medel till bedömningsteamutredning kommer att förbrukas. De antal utredningar som gjorts hittills under året är få. Dialog pågår om insatsen och i vilken utsträckning den möter teamens behov av utredning. Båda dessa faktorer kan komma att påverka resultatet positivt. Förbundet är i en utvecklingsfas där ökade medel kommer behövas. Främst för att möta de förslag som kommer kring unga vuxna. Ett resultat som är mindre negativt än prognostiserat kommer att ge förutsättningar att kunna påbörja insatser för unga vuxna under De avvikelser som uppstår mellan aktuell budget för perioden och utfall har sin främsta förklaring i att projekt Exsistre avslutas 30 juni. Handläggarteamen som varit en insats tillsammans med Dino upphör att vara det från och med halvårskiftet. Det betyder att både handläggarteamen vid Arbetsförmedlingarna och Dino har stora avvikelser. Handläggarteamen har underskott då Dino varit en del av dem första halvåret, Dino har ett överskott då Dino först andra halvåret är en egen insats. Detta jämnar ut sig på helåret och insatserna förväntas följa den tidigare beslutade budgeten. På samma sätt uppstår det avvikelser mellan posterna projektkansli och styrelse och sekretariat. Del av förbundschefens tjänst har legat på projektadministration för Exsistre. Det innebär att kostnaden för projektadministrationen varit högre än budgeterat. Det jämnas dock ut av en lägre kostnad för kansliet. Projektet Inkluderande rehabilitering startade i januari Projektet är planerat att kosta mer i den senare delen av projekttiden. Inledningen har bestått av projektledare, den senare delen av projektet kompletteras med processtöd. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet. Avvikelsen av förbundets totala kostnader förklaras främst av avvikelsen för medel till utveckling av ny verksamhet och projektet Inkluderande rehabilitering. Sidan 18 av 24

19 JÄMSTÄLLDHETSANALYS Under 2011 tog styrelsen initiativ till att arbeta med jämställdhetsintegrering. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna. Främst har det skett genom att presentera all statistik könsuppdelad för att reflektera över skillnader som identifierats. T A B E L L: UT F A L L E F T E R A V S L U T A D I N S A T S U P P D E L A T P Å K Ö N Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Samordningsförbundet Göteborg Nordost - Genusanalys Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % 15% 15% 22% 15% 19% 34% 42% 38% % 15% 14% 17% 11% 15% 61% 54% 58% % 21% 21% 10% 5% 8% 61% 63% 62% % 22% 22% 10% 7% 9% 54% 65% 59% Ovanstående tabell berättar att utfallet till arbete för män och kvinnor är lika. Utfallet ser likadant ut över de fyra år som kan överblickas. Kvinnor avslutas i större utsträckning till studier, även detta utfall visar sig vara över tid. Däremot är utfallet att gå vidare till fortsatt rehab eller aktivt arbetssökande fluktuerande mellan åren. Förbundet behöver utveckla verktyg för att göra jämställdhetsanalyser. Ytterligare statistikjämförelser kommer att utvecklas. Sidan 19 av 24

20 ESF-PROJEKT EXSISTRE T A B E L L: EKONOMISK UTF A L L E X S I S T R E Följande tabell beskriver beräknat ekonomiskt utfall för ESF-projekt Exsistre. Nettokostnad per område Beräknat utfall tkr juni 2014 Budget juni 2014 Diff tkr perioden Budget juni 2014 Prognos Aktiviteter Ayande Balder Disa Hälsoskolan Dino Utgångspunkten Summa aktiviteter Utveckling och administration Mobilisering Kansli/personal Övrigt Summeringar 0 Totalt Avgår kontant ersättning PÄ ESF-medel Resultat Kommentar: Sista dag för ansökan om medel från ESF för projekt Exsistre är Till den ansökan kommer ansökan att göras som motsvarar det som står under beräknat utfall i tabellen. Totalt kommer ansökan om medel vara 347 tkr högre än budget. ESF kommer, förutsatt att kostnader beviljas, att som mest betala ut vad budgeten har sagt. Den slutliga regleringen av ekonomin mellan de samverkande förbunden kommer att göras under hösten och därmed vara slutredovisad inför årsredoviningen. Bedömningen är att samtliga samverkande parter kommer att få de medel som är ansökta dock som mest de medel som är budgeterade i ansökan till ESF. Sidan 20 av 24

21 INKLUDERANDE REHABILITERING Samordningsförbundet Göteborg Nordost har tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås beviljats en förstudie från ESF. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L I N K L U D E R A N D E R E H A B I L I T E R I N G Nettokostnad per område Utfall tkr jan-aug 2014 Budget jan - aug 2014 Diff tkr perioden Budget jan - okt 2014 Prognos Aktiviteter Personal Transnationellt arbete Övrigt Summa aktiviteter Avgår kontant ersättning PÄ ESF-medel Resultat Projektet har startat i januari Under hösten har projektet även tillförts processtödjare vilket innebär att mer resurser kommer att förbrukas under projektets senare del än i inledningen. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet. Sidan 21 av 24

22 Förslag till beslut: Samordningsförbundet Göteborg Nordost föreslås besluta: Att godkänna delårsrapport , inklusive bilagor, för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Henrik Svedberg Förbundschef Sidan 22 av 24

23 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,87 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital , ,87 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,41 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder , ,60 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde , ,32 Likvida medel vid räkenskapsårets början , ,63 Likvida medel vid räkenskapets utgång , ,95 Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel , ,00 ESF-medel , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter , ,00 Övriga kostnader , ,65 Summa kostnader , ,65 Summa nettokostnader , ,65 Finansiella intäkter Intäktsränta , ,41 Finanisella kostnader -825, ,63 Summa finansiella intäkter , ,78 Periodens resultat , ,87 Sidan 23 av 24

24 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar , ,36 Fordringar , ,41 Kassa/Bank , ,95 Summa tillgångar , ,36 Eget kapital och skulder Balanserad vinst , ,23 Periodens resultat , ,87 Summa eget kapital , ,36 Långfristiga skulder, Exsistre , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,00 Personalens källskatt , ,00 Upplupna sociala avgifter , ,00 Upplupna övriga kostnader ,00 0,00 Upplupna periodiserade kostnader , ,00 Upplupna kostnader Exsistre , ,00 Förutbetalda intäkter 0, ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa eget kapital och skuldet , ,36 Sidan 24 av 24

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer