Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31"

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport

2 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR REVISION VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 6 Extra bidrag under Förlängning av stöd till PTSD... 6 Tjänst som samordnare/processtödjare... 6 Kartläggning av insatser till unga... 6 Ungdomstorg... 7 Utveckling av Dino... 7 Hälsoskolan... 7 Rekrytering av biträdande förbundschef/processtödjare... 7 Exsistre... 7 Inkluderande rehabilitering... 8 Ansökan om utökad bidrag... 8 VERKSAMHET OCH EKONOMI... 9 SAMORDNARE/PROCESSTÖD... 9 KUNSKAPSUTVECKLING DELTAGARSTATISTIK OCH EKONOMI Tabell: Sammanfattande ekonomiskt Utfall Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän VERKSAMHETENS UTFALL Tabell: Antal deltagare Tabell: Stegförflyttning Tabell: Antal deltagare per insats Tabell: Stegförflyttning per insats EKONOMISKT UTFALL Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt JÄMSTÄLLDHETSANALYS Tabell: Utfall efter avslutad insats uppdelat på kön ESF-PROJEKT EXSISTRE Tabell: Ekonomisk utfall Exsistre INKLUDERANDE REHABILITERING Tabell: Ekonomiskt utfall Inkluderande rehabilitering BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Sidan 2 av 24

3 DELÅRSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Ä R E N D E Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Mats Karlsson (S), ordförande Malin Welin, vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Beatrice Berglund Ersättare: Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Eva Åkerström Börje Olsson (M) Jimmy Selind Sidan 3 av 24

4 P E R S O N A L Under perioden har kansliet bestått av 100% förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare. Utöver personal på kansliet har förbundet konsulttjänst från Göteborgs Stads Intraservice med ekonomihantering. Inom ramen för förbundschefens tjänstgöring ingår även att fungera som projektledare för Exsistre om ca 30% till och med juni Utöver kansliet finansierar förbundet 100% samordnare/processtödjare för tvärprofessionella team med arbetsplats på förbundets kansli. SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården/SU och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet, för förbundet och dess medlemmar, är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna är det 10:e verksamhetsåret för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser i nordöstra Göteborg. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt Sidan 4 av 24

5 arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet utvecklingsinsatser såsom utvärdering, utbildningar, handledning etc. UPPFÖLJNING BUDGET MED INRIKTNIN G FÖR Antalet deltagare som under 2014 ska få del av insatser i samverkan med stöd från finansiell samordning budgeterades till individer registrerade med individdata. Det målet kommer att uppnås och bedöms uppgå till drygt vid årets slut samt ca konsultationer. Det ekonomiska resultatet för 2014 beräknades i budget till tkr och prognostiseras till Det negativa resultatet kan komma att bli lägre om vissa delar av satsningar som planerats senareläggs till Förbundet har två huvudsakliga inriktningar för 2014, att stärka de tvärprofessionella teamen samt utveckla arbetet för unga vuxna i nordöstra Göteborg. De tvärprofessionella teamen vid områdets vårdcentraler, Arbetsförmedlingar samt Psykiatrimottagning Gamlestaden har sedan årsskiftet en samordnare/processtödjare till stöd för samverkan. De primära uppgifterna är att fungera som länk mellan medarbetare och dess chefer i de samverkande teamen samt vara ett stöd i teamens utvecklingsarbete. Ytterligare beskrivning finns under Uppföljning av verksamhet Arbetet med att utveckla samverkan kring unga vuxna utgår ifrån att ta vara på de erfarenheter som gjorts genom Exsistre, Dino och Ungdomstorget i Umeå. Förbundet arbetar tillsammans med de samverkande myndigheterna för att utveckla en fortsättning av Dino. Beslutunderlag för en eventuell fortsättning kommer att presenteras under förbundets budgetprocess inför Styrelsen fattade i juni beslut om att ge finansiellt stöd till initiativ för att skapa samlokalisering mellan myndigheter i syfte att möta unga vuxna. Stadsdelen Angered har kommit igång med ett kartläggningsprojekt för att undersöka förutsättningarna. Östra Göteborg förväntas starta under hösten. REVISION 2013 Sedan 2011 har revisionen lämnat rekommendationer kring dokumentation och arkiv. Förbundet har sedan dess arbetat för att möta revisionens rekommendation. Den rekommendation som kvarstår 2013 är: Vi rekommenderar Samordningsförbundet Göteborg Nordost att säkerställa att en arkivförteckning upprättas. Sidan 5 av 24

6 Regionarkivet har varit behjälpliga under arbetet med dokumentation och arkiv. Regionarkivets tjänstemän rekommenderade Samordningsförbundet att anlita extern konsulthjälp för arkivförteckning. Arbetet med arkivförteckning med stöd av konsult pågår och kommer att vara slutfört och beslutat före 2014 års utgång. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN E X T R A B I D R A G U N D E R 2014 Staten gjorde under våren 2014 en utlysning om extra bidrag till samordningsförbund. Förbundet gjorde en ansökan om 200 tkr. Övriga samverkande parter mötte upp. Ansökan beviljades och bidraget uppgår därför till total tkr varav 400 tkr är tillfälligt för F Ö R L Ä N G N I N G A V S T Ö D T I L L PTS D 1 Förbundet ger finansiellt stöd till ett samverkande team vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Teamet syftar till att identifiera behov hos individer med PTSD och se vilket stöd samverkan kan ge. Insatsen startade i september Planeringen var att avsluta insatsen i juni Då teamet haft få deltagare och därmed inte haft tillräckligt underlag för att ge svar på projektets frågor har styrelsen beslutat om förlängning till och med december Insatsen dokumenteras och utvärderas av följeforskare från Malmö Högskola. T J Ä N S T S O M S A M O R D N A R E / P R O C E S S T Ö D J A R E Våren 2012 påbörjades ett arbete för att utarbeta en funktion som samordnare och processtöd. I januari 2014 var tjänsten tillsatt. Se vidare under Uppföljning av verksamhet K A R T L Ä G G N I N G A V I N S A T S E R T I L L U N G A I juni 2013 beslutade styrelsen att genomföra en kartläggning av insatser till unga vuxna i nordöstra Göteborg. Maria Åhman, anställd på Försäkringskassan, rekryterades till uppdraget. Rapporten lämnades av Maria Åhman under april Rapporten visar att det finns metoder för att möta de flesta målgrupper i behov av insatser. De flesta insatserna är inriktade till målgrupper som är mottagliga för arbetslivsinriktad rehabilitering. De målgrupper som behöver aktiverande insatser inför att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering har färre möjligheter. 1 Post Traumatiskt Stress Syndrom Sidan 6 av 24

7 U N G D O M S T O R G I oktober 2013 var en delegation av styrelseledamöter och beredningsgrupp i Umeå för att studera deras Ungdomstorg. Ungdomstorget i Umeå är en samlokalisering av personal från de fyra myndigheterna i syfte att underlätta samverkan. Delegationen fann upplägget mycket intressant och dialog kring att utveckla samlokalisering i nordöstra Göteborg har pågått sedan dess. Styrelsen har med de extra medel som tillkommit under 2014 beviljat de två stadsdelarna möjlighet att rekrytera processtöd för att få stöd i att utveckla möjliga alternativ för samlokalisering. U T V E C K L I N G A V D I N O Projekt Exsistre avslutades och därmed upphör ekonomiskt stöd från ESF 2. I budget för 2014 finns avsatta medel för en fortsättning av Dino under hela Ett arbete pågår för att utvärdera insatsen och bedöma eventuell fortsättning. Inför budgetarbetet kommer underlag att presenteras utifrån dialog mellan parternas operativa chefer. H Ä L S O S K O L A N Projekt Exsistre avslutades och därmed upphör stödet från ESF. Insatsen kommer att fortsätta med finansiering genom Västra Götalandsregionen och lokal hos Arbetsförmedlingen Etablering. Samordningsförbundet Göteborg Nordost ger stöd genom att låta Aktiv stå öppet för möjlighet till träning till samtliga deltagare som kommer från Hälsoskolan. R E K R Y T E R I N G A V B I T R Ä D A N D E F Ö R B U N D S C H E F / P R O C E S S T Ö D J A R E Förbundets biträdande förbundschef/processtödjare kommer att avsluta sin tjänst vid årsskiftet 2014/2015 med pension. Under våren har en rekryteringsprocess genomförts. Rekryteringen är slutförd och tjänsten kommer att tillsättas från och omfattar 100% av en heltidstjänst. E X S I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 3 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten Ansökan beviljades för perioden Det ekonomiska stödet har uppgått till 11,9 mkr. Samordningsförbundet Göteborg Nordost har varit projektägare. Som projektägare har förbundet det ekonomiska och juridiska ansvaret för projektet. 2 Europeiska Socialfonden 3 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta, Samordningsförbundet Göteborg Nordost, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås Sidan 7 av 24

8 Projekt Exsistre avslutas Projektet slutredovisas till ESF senast 30 september. Styrelsen hanterar slutredovisningen på egen punkt I N K L U D E R A N D E R E H A B I L I T E R I N G De samverkande förbunden i projekt Exsistre samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum har tillsammans tagit fram en ansökan om förstudie hos ESF. Projektet har namngetts till Inkluderande rehabilitering. I sammanfattningen till ESF beskrivs förstudien så här: Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd riskerar individen permanent isolering och passivitet. Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det Inkluderande rehabilitering. Ansökan om medel beviljades med 974 tkr för perioden Projektet består av 100% projektledare under hela perioden samt 100% processtödjare under perioden A N S Ö K A N O M U T Ö K A D B I D R A G Sedan 2012 har frågan om utökat bidrag till förbundet diskuterats i styrelsen. Styrelsen har konstaterat att behovet av insatser för individer i behov av samordnad rehabilitering är större än resurserna. Styrelsen lyfter främst unga vuxna som i för liten utsträckning får det samordnade stöd det finns behov av. Utöver dessa grupper är behovet av samordnade insatser generellt betydligt högre i nordöstra Göteborg än i staden och riket totalt. Ohälsan är högre, arbetslösheten högre och beroendet av försörjningsstöd mycket högre i nordöstra Göteborg. Tilläggas kan också att över 50 % av hushåll med försörjningsstöd i nordöstra Göteborg är långtidsberoende, det vill säga, de har haft försörjningsstöd i över 10 månader. Resurserna i nordöstra Göteborg är i förhållande till behoven otillräckliga. Situationen hos befolkningen kräver samverkan mellan myndigheter för att ge ett samlat stöd till individer i mycket komplexa situationer. Med bakgrund av detta fattade styrelsen beslut om att ansöka om ett utökat stöd från huvudmännen till totalt 15 mkr för Sidan 8 av 24

9 VERKSAMHET OCH EKONOMI SAMORDNARE/PROCESSTÖD Förbundet beslutade under 2013 att inrätta en ny funktion till stöd för tvärprofessionell samverkan i nordöstra Göteborg. En tjänst som samordnare/processtödjare inrättades från Rollen som samordnare är en samordnande funktion, ej arbetsledande. De övergripande arbetsuppgifterna är att samordna teamens arbete och utvecklingsfrågor. Arbetet har inledningsvis varit inriktat på att kartlägga samverkansarbetet. Det har skett genom samtal med enhetschefer, kontakt med samordnare för insatser i andra förbund och deltagande observationer i teamens arbete. De behov som prioriterats av chefer och beredningsgrupp efter kartläggning är kvalitetssäkring av uppföljning genom SUS [1], är att synliggöra de olika teamens metoder genom samverkansplaner och att stödja teamens metodutveckling. Flera team har haft metoddagar för att diskutera upplägget av sitt utvecklingsarbete. Fokus under metoddagarna har varit på mål, målgrupp och metoder för teamens arbete. Teammedlemmarnas inbördes roller har också varit uppe för diskussion. Vidare kommer kunskapsdialoger att hållas under hösten. Kunskapsdialogernas syfte är att chefer och medarbetare ska kunna ta del av kortare informations- och utbildningsinsatser, samt ge tillfälle till reflektion och dialog runt samverkansuppdraget. Dialogerna kommer att vara mellan där enklare frukost kommer att serveras. Samordnare/processtödjaren anser att utbildningsinsatser som förbundet finansierar ska utgöra fortbildning i samverkansfrågor teambuilding (effektiva team) samt metodikfrågor. Den bör ske på ett sådant sätt att kunskap implementeras i det dagliga arbetet och kan spridas. Det kommer att utarbetas en strategi för hur och med vilket fokus kompetensutveckling ska ges framåt. Bland annat kommer ett program för introduktion av nya medarbetare att tas fram. [1] Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Sidan 9 av 24

10 KUNSKAPSUTVECKLING En kartläggning av insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg har gjorts av Maria Åhman från Försäkringskassan under perioden oktober 2013 till mars Den sammanfattande slutsatsen av rapporten är att det finns flera olika insatser för individer som står redo för insatser inriktade mot arbete. Det finns däremot få insatser för att aktivera och rusta individer inför direkt arbetsinriktade insatser. Projekt Exsistre har följts av följeforskare som avlämnat en rapport. Slututvärdering av projektet är inte klar ännu. En socioekonomisk rapport är gjord och överlämnad. Hälsoskolan och Disa utvärderas separat. Hälsoskolans utvärdering är presenterad i två delrapporter. Utvärdering av Disa pågår. Sammanfattningsvis kan konstateras att ett stort material, både genom utvärderingar och egna erfarenheter, finns genom projektet. Samverkan kring individer med PTSD/PTSD liknande symptom vid vuxenutbildningen i Göteborg är ett utvecklingsprojekt för att identifiera behov hos målgruppen. Insatsen följs av följeforskare och två delrapporter har lämnats. Då insatsen haft ett litet antal deltagare har projektet förlängts till årsskiftet för att samla mer kunskap kring målgruppens behov. Styrelsen och dess tjänstemän har deltagit vid konferenser och gjort studiebesök i syfte att skaffa ny kunskap och ta del av erfarenheter. Förbundet är också aktivt i att anordna konferenser för spridning av kunskaper och erfarenheter till beslutsfattare, chefer och medarbetare. DELTAGARSTATISTIK OCH EKONOMI Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets insatser och ekonomi. Inledningsvis ges en kortare sammanfattning av insatsernas resultat i text och tabeller. Insatsernas utfall av antal deltagare samt sysselsättning efter avslut sammanfattas i tabeller med kortare kommentarer. Det ekonomiska utfallet presenteras i tabell med sammanfattande kommentar kring förväntat utfall Som bilaga till delårsrapporten finns kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning. F Ö R V Ä N T A T U T F A L L 2014 Antalet deltagare för 2014 bedöms bli ca Utöver dessa deltagare beräknas ca individer ha fått stöd genom att handläggare konsulterat varandra i enskilda ärenden. Sidan 10 av 24

11 Det ekonomiska utfallet prognostiseras i delårsrapporten ge ett negativt resultat om ca tkr. Det egna kapitalet kommer, utifrån prognosen, vid ingången av 2015 uppgå till tkr. Vissa poster i budgeten kan komma att skjutas upp till 2015 till förmån för utveckling av insatser till unga vuxna. Nationella rådets riktlinjer för eget kapital innebär att förbundets egna kapital som mest kan uppgå till tkr. Förbundet kommer vid årsskiftet ha ett lägre eget kapital än vad riktlinjerna accepterar. Hur stor satsning förbundet kommer att kunna fortsätta att göra på unga vuxna i området under 2015 är beroende av medelstilldelning från förbundets huvudmän. T A B E L L: SAMMANFATTANDE EK O N O M I S K T U T F A L L Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse Prognos helår Aktuell budget Bokslut föregående år Nettokostnad inkl. finansnetto Bidrag H-män Bidrag ESF Resultat Utgående eget kapital Kommentar: Förbundets prognos följer i huvudsak budget. Den avvikelse som finns mellan periodens utfall och den aktuella budgeten för perioden förklaras av att vissa delar av verksamheterna har finansierats av stöd från ESF första halvåret Andra halvåret 2014 har beslut om fortsatt stöd fattats i budget vilket resulterar i att större andel av förbundets kostnader faller ut under hösten Sidan 11 av 24

12 T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N Bidrag i tkr under perioden 4 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Kommentar: Förbundet erhöll ett utökat bidrag med totalt 150 tkr för Under året erbjöd staten möjlighet till utökat bidrag. Förbundet ansökte och ytterligare 400 tkr beviljades. VERKSAMHETENS UTFALL Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare är det fjärde året som Samordningsförbundet Göteborg Nordost har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger möjlighet att göra resultatjämförelser över fler år. Förbundet påbörjade 2013 att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. 4 Summorna är avrundade var för sig till närmast hela 1000-tal Sidan 12 av 24

13 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod Konsultationer Anonyma To I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för årets åtta första månader i jämförelse med tidigare år motsvarande period 5. Antal deltagare är högre 2014 än tidigare. Däremot kan inte flödet av deltagare i insatserna sägas öka. Detta kan ha olika orsaker och är inte analyserat. Förbundet arbetar kontinuerligt för att utveckla kvalitéen i uppföljningssystemet. Tendensen bedöms vara att ett ökat antal deltagare tar del av samverkande insatser som har stöd från förbundet. Redovisningen av konsultationer ökar. Det har visat sig att vissa av de samverkande teamen i mycket stor utsträckning konsulterar varandra för att få stöd och vägledning i enskilda ärenden. 5 Uppföljning genom SUS kan följas sedan 2011, dessförinnan följdes deltagare upp genom ett annat system utan databas. Sidan 13 av 24

14 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Totalt avslutade Andel individer Arbete/ studier Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % 72% % 88% % 91% % 90% Resultatet för individer fluktuerar mellan åren. Andelen som tagit vidare steg, arbete, studier, aktivt arbetssökande eller fortsatt rehabilitering, som ett resultat av insatsen har minskat under Någon analys av detta har inte gjorts. En tes kan vara att målgruppen är tyngre än tidigare år. En återkommande diskussion med de samverkande teamen är att vissa individer borde vara berättigade till sjukersättning enligt vissa handläggare. Möjligheten för handläggarna att få fram underlag för bedömning av individens rätt till sjukersättning anses inte tillräcklig. Det kan ses som en indikation på att ärenden i samverkan tenderar att befinna sig långt från arbetsmarknaden och svårigheten att arbeta med individer som ännu inte är klargjorda i vad som är rätt försörjning för dem. Att flödet av deltagare är mindre än tidigare indikerar också på att det kan finnas svårigheter i samverkansarbetet som ytterligare behöver analyseras. Sidan 14 av 24

15 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R I N S A T S Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden H-team Af Angered Exsistre Dino/H-team Dino PV A Angereds Läkarhus PV A NH Angered PV A NH Hjällbo PV A NH Lövgärdet PV Ö Bergsjön Nötkärnan PV Ö Familjehälsan PV Ö Kortedala Nötkärnan PV Ö NH Gamlestaden PV Ö Nya VC Kortedala Torg PTSD samverkan vid Gbg Vux Samv. PMG Bedömningsteamutredning Aktiv Exsistre Hälsoskolan/Aktiv Summa Tabellen visar flödet av deltagare för respektive insats för årets första åtta månader. Det är andra året konsultationer följs upp. I vissa insatser är volymerna av konsultationer mycket hög, i andra lägre. Dialog pågår med insatserna om vad en konsultation kan innebära i arbetsinsats kring individen. Sidan 15 av 24

16 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G P E R I N S A T S Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Totalt avslutade Andel individer Arbete/ studier Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered % 85% H-team Af Gamlestaden % 60% H-team Af Angered % 74% Exsistre Dino/H-team % 100% Dino % 100% PV A Angereds Läkarhus PV A NH Angered % 25% PV A NH Hjällbo % 71% PV A NH Lövgärdet % 43% PV Ö Bergsjön Nötkärnan % 0% PV Ö Familjehälsan PV Ö Kortedala Nötkärnan PV Ö NH Gamlestaden % 100% PV Ö Nya VC Kortedala Torg % 100% PTSD samverkan vid Gbg Vux % 67% Samv. PMG % 100% Bedömningsteamutredning % 0% Aktiv % 66% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv % 95% Summa % 72% Tabellen visar var individer befinner sig efter avslut i respektive insats. Det som framgår av tabellen är att vissa insatser rapporterar i stor utsträckning i uppföljningssystemet SUS, andra i lägre. Förbundet har sedan de samverkande teamen utökades med stöd av samordnare/processtödjare ytterligare intensifierat arbetet med uppföljning. Det har visat sig att det finns en underrapportering av data i vissa insatser. Sidan 16 av 24

17 EKONOMISKT UTFALL T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E V E R K S A M H E T O C H P R O J E K T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tom aug Diff tkr perioden Budget 2014 Prognos 2014 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered H-team Af Gamlestaden/Dino H-team Af Angered/Dino VC samv. Östra Gbg VC samv. Angered PMG samverkan PTSD samv. Vuxenutb Aktiv /Hälsoskolan Dino Arbetsförmågeutredningar Utveckling av ny verksamhet Samlokalisering Angered Samlokalisering Östra Göteborg Köpt tjänst, Columbus Processtöd/Kunskapsutveckling Inkluderande rehabilitering Summa aktiviteter Kansli/administration Projektkansli Styrelse och sekretariat Summeringar Totalt Finansnetto Nettokostnad Anslag ESF-medel Resultat Efter beslut i styrelsen har 210 tkr beviljats PTSD samv. Vuxenutbildning, 400 tkr har beviljats till stöd för att stimulera samlokaliseringsinitiativ i Angered och Östra Göteborg. Av den totala budgeten om tkr kvarstår 390 tkr. 7 Förbundet har beviljats 400 tkr extra medel under 2014 vilket innebär att anslaget ökat från i beslutad budget till Sidan 17 av 24

18 Kommentar: Prognosen visar på ett resultat om för De medel som kvarstår för utveckling av ny verksamhet har ännu inte lagts fast. Det är osäkert i vilken omfattning medel till bedömningsteamutredning kommer att förbrukas. De antal utredningar som gjorts hittills under året är få. Dialog pågår om insatsen och i vilken utsträckning den möter teamens behov av utredning. Båda dessa faktorer kan komma att påverka resultatet positivt. Förbundet är i en utvecklingsfas där ökade medel kommer behövas. Främst för att möta de förslag som kommer kring unga vuxna. Ett resultat som är mindre negativt än prognostiserat kommer att ge förutsättningar att kunna påbörja insatser för unga vuxna under De avvikelser som uppstår mellan aktuell budget för perioden och utfall har sin främsta förklaring i att projekt Exsistre avslutas 30 juni. Handläggarteamen som varit en insats tillsammans med Dino upphör att vara det från och med halvårskiftet. Det betyder att både handläggarteamen vid Arbetsförmedlingarna och Dino har stora avvikelser. Handläggarteamen har underskott då Dino varit en del av dem första halvåret, Dino har ett överskott då Dino först andra halvåret är en egen insats. Detta jämnar ut sig på helåret och insatserna förväntas följa den tidigare beslutade budgeten. På samma sätt uppstår det avvikelser mellan posterna projektkansli och styrelse och sekretariat. Del av förbundschefens tjänst har legat på projektadministration för Exsistre. Det innebär att kostnaden för projektadministrationen varit högre än budgeterat. Det jämnas dock ut av en lägre kostnad för kansliet. Projektet Inkluderande rehabilitering startade i januari Projektet är planerat att kosta mer i den senare delen av projekttiden. Inledningen har bestått av projektledare, den senare delen av projektet kompletteras med processtöd. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet. Avvikelsen av förbundets totala kostnader förklaras främst av avvikelsen för medel till utveckling av ny verksamhet och projektet Inkluderande rehabilitering. Sidan 18 av 24

19 JÄMSTÄLLDHETSANALYS Under 2011 tog styrelsen initiativ till att arbeta med jämställdhetsintegrering. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna. Främst har det skett genom att presentera all statistik könsuppdelad för att reflektera över skillnader som identifierats. T A B E L L: UT F A L L E F T E R A V S L U T A D I N S A T S U P P D E L A T P Å K Ö N Arbete Studier Fortsatt rehab/ arbetssökande Samordningsförbundet Göteborg Nordost - Genusanalys Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod % 15% 15% 22% 15% 19% 34% 42% 38% % 15% 14% 17% 11% 15% 61% 54% 58% % 21% 21% 10% 5% 8% 61% 63% 62% % 22% 22% 10% 7% 9% 54% 65% 59% Ovanstående tabell berättar att utfallet till arbete för män och kvinnor är lika. Utfallet ser likadant ut över de fyra år som kan överblickas. Kvinnor avslutas i större utsträckning till studier, även detta utfall visar sig vara över tid. Däremot är utfallet att gå vidare till fortsatt rehab eller aktivt arbetssökande fluktuerande mellan åren. Förbundet behöver utveckla verktyg för att göra jämställdhetsanalyser. Ytterligare statistikjämförelser kommer att utvecklas. Sidan 19 av 24

20 ESF-PROJEKT EXSISTRE T A B E L L: EKONOMISK UTF A L L E X S I S T R E Följande tabell beskriver beräknat ekonomiskt utfall för ESF-projekt Exsistre. Nettokostnad per område Beräknat utfall tkr juni 2014 Budget juni 2014 Diff tkr perioden Budget juni 2014 Prognos Aktiviteter Ayande Balder Disa Hälsoskolan Dino Utgångspunkten Summa aktiviteter Utveckling och administration Mobilisering Kansli/personal Övrigt Summeringar 0 Totalt Avgår kontant ersättning PÄ ESF-medel Resultat Kommentar: Sista dag för ansökan om medel från ESF för projekt Exsistre är Till den ansökan kommer ansökan att göras som motsvarar det som står under beräknat utfall i tabellen. Totalt kommer ansökan om medel vara 347 tkr högre än budget. ESF kommer, förutsatt att kostnader beviljas, att som mest betala ut vad budgeten har sagt. Den slutliga regleringen av ekonomin mellan de samverkande förbunden kommer att göras under hösten och därmed vara slutredovisad inför årsredoviningen. Bedömningen är att samtliga samverkande parter kommer att få de medel som är ansökta dock som mest de medel som är budgeterade i ansökan till ESF. Sidan 20 av 24

21 INKLUDERANDE REHABILITERING Samordningsförbundet Göteborg Nordost har tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås beviljats en förstudie från ESF. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L I N K L U D E R A N D E R E H A B I L I T E R I N G Nettokostnad per område Utfall tkr jan-aug 2014 Budget jan - aug 2014 Diff tkr perioden Budget jan - okt 2014 Prognos Aktiviteter Personal Transnationellt arbete Övrigt Summa aktiviteter Avgår kontant ersättning PÄ ESF-medel Resultat Projektet har startat i januari Under hösten har projektet även tillförts processtödjare vilket innebär att mer resurser kommer att förbrukas under projektets senare del än i inledningen. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet. Sidan 21 av 24

22 Förslag till beslut: Samordningsförbundet Göteborg Nordost föreslås besluta: Att godkänna delårsrapport , inklusive bilagor, för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Henrik Svedberg Förbundschef Sidan 22 av 24

23 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster , ,87 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital , ,87 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,41 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder , ,60 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde , ,32 Likvida medel vid räkenskapsårets början , ,63 Likvida medel vid räkenskapets utgång , ,95 Resultaträkning Intäkter Samverkansmedel , ,00 ESF-medel , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter , ,00 Övriga kostnader , ,65 Summa kostnader , ,65 Summa nettokostnader , ,65 Finansiella intäkter Intäktsränta , ,41 Finanisella kostnader -825, ,63 Summa finansiella intäkter , ,78 Periodens resultat , ,87 Sidan 23 av 24

24 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar , ,36 Fordringar , ,41 Kassa/Bank , ,95 Summa tillgångar , ,36 Eget kapital och skulder Balanserad vinst , ,23 Periodens resultat , ,87 Summa eget kapital , ,36 Långfristiga skulder, Exsistre , ,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , ,00 Personalens källskatt , ,00 Upplupna sociala avgifter , ,00 Upplupna övriga kostnader ,00 0,00 Upplupna periodiserade kostnader , ,00 Upplupna kostnader Exsistre , ,00 Förutbetalda intäkter 0, ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Summa eget kapital och skuldet , ,36 Sidan 24 av 24

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 36 t.o.m. 44) 1(7) Sammanträde 2013-09-26

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 36 t.o.m. 44) 1(7) Sammanträde 2013-09-26 Dnr 2013/01 ( 36 t.o.m. 44) 1(7) Tid: 2013-09-26 kl 9:00 12:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Ersättare Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Anna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 8 t.o.m. 18) 1(9) Sammanträde 2013-04-19

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 8 t.o.m. 18) 1(9) Sammanträde 2013-04-19 Dnr 2013/01 ( 8 t.o.m. 18) 1(9) Tid: 2013-04-19 kl. 10:00 12:00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Gamlestadsvägen 4 Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Ersättare Närvarande Frånvarande: Beatrice

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Fredagen den 21 mars Tid: Kl. 14.00 16.00. Plats: Samordningsförbundets konferenslokal i Nol. Kallade ledamöter: Agneta Malmsten, tjänsteman, ordförande, Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT 2008...2 Tid i aktivteter... 3 Unga med etableringssvårigheter... 4 Handläggarteam för unga vuxna i Kortedala Bergsjön... 4 Ungdomscentrum Angered... 4 Unga med

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2012

Delårsbokslut januari - augusti 2012 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-10-05 Ärende nr 6 Delårsbokslut

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST 2011 Samordningsförbundet Göteborg Nordost UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER OCH PROJEKT SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Detta dokument utgör ett komplement till förbundets årsredovisning. Här presenteras

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal

Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal Styrelsemöte Tid: 13 16.00 21 november 2011 Diarienr 2011/ Plats: Samordningsförbundet, Brogatan 16 Mölndal Närvarande Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Anna Strand, Partille

Läs mer

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam)

PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) PROGRAM Lokal ägardialog 20 oktober 2016 kl. 13-15 Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) Välkommen! Tintin Löfdahl, ordförande Finsam Nedansiljans styrelse Verksamheten i Nedansiljans samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Sammanträde 2007-05-09

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Sammanträde 2007-05-09 Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2007/01 1(8) Tid: 9 maj 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost, Gamlestadsvägen 4 Närvarande: Ledamöter: Håkan Linnarsson

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Gustav Adolfs Torg 4A, lokal Vargö

Gustav Adolfs Torg 4A, lokal Vargö SAMRAD Samordnings förbunden i Göteborg Jan Svensson, sekr Tfn: 03 1-368 02 99 PROTOKOLL 1 (5) CÖtehoqp Stad Stdsknsh'rt Sammanträdesdatum 20 1 O- 12-08 2011-01- 1 2 Närvarande: Ledamöter: Övriga närvarande

Läs mer

Datum. Ersättare Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland

Datum. Ersättare Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Köping, kl 13.05 15.05 ande Övriga deltagande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande

Läs mer

2008/03 Avtal och kontrakt Städning 2008-01-01 Mottaget Enligt delegation Rengöringsgubben, avtal om städning av lokal

2008/03 Avtal och kontrakt Städning 2008-01-01 Mottaget Enligt delegation Rengöringsgubben, avtal om städning av lokal Diarium för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Dnr Ärendeslag Ärende Datum Status Meddelat/beslut Övrigt 2008/03 Avtal och kontrakt Ekonomihantering 2008-01-01 Mottaget Enligt delegation Intraservice,

Läs mer