INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012

2 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4 Personalförhållanden...4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - EXSISTRE... 4 Exsistre Handläggarteam/Dino...5 Exsistre Disa...5 Exsistre Ayande...5 Exsistre Balder...6 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv...6 Exsistre Utgångspunkten...7 Koordinator...7 Samverkan...7 Utvärdering...8 Tillgänglighet...8 Jämställdhet...8 Strategisk påverkan...8 Transnationellt arbete...8 Väsentliga händelser under året...8 Exsistres förväntade utveckling Möjligheter och risker...9 RESULTATUPPFÖLJNING...10 Tabell: Antal deltagare per verksamhet...10 Tabell: Ekonomiskt utfall...11

3 Dnr 2013/01 Sida 2 av 12 ÅRSREDOVISNING 2012 PROJEKT EXSISTRE Följande dokument kompletterar s årsredovisning för den del som rör ESF-projektet Exsistre. Dokumentet ger en bild av hur projektet startats och utvecklats under INLEDNING Samordningsförbunden Göteborg Hisingen (Delta), Göteborg Nordost, Göteborg Väster, Ale- Kungälv-Stenungsund-Tjörn och Mölndal-Partille-Härryda-Lerum-Alingsås ansökte hösten 2011 om medel från ESF för att bedriva ett gemensamt projekt med Samordningsförbundet Göteborg Nordost som projektägare. Projektet omfattade totalt 36 mkr och ESF beviljade stöd om 14,5 mkr. Projekttiden är Projektet startade med tre månaders mobiliseringsfas. Under mobiliseringsfasen rekryterades projektledare, ekonom och administratör/koordinator till projektets kansli. Verksamhet till deltagare startade I juni 2012 togs en reviderad budget fram. Orsaken till den reviderade budgeten var främst administrativa konsekvenser av budgetens tidigare utformning. Vid den reviderade budgeten togs också hänsyn till de fakta som då var kända och budgetens omfattning minskade till 35 mkr med 14 mkr i stöd från ESF. Under oktober följdes projektets ekonomi upp och presenterades för projektledning, förbundschefer samt s styrelse. Ekonomin konstaterades inte nå upp till de medfinansieringskrav som ESF ställer, främst den offentliga ersättningen till deltagare som utgör en del i medfinansieringen. Samordningsförbundet Göteborg Nordost kallade till en gemensam överläggning mellan förbundens presidier Efter genomgång av de ekonomiska förutsättningarna var presidierna överens om att fortsätta projektet men att åtgärder krävdes för att minska projektets kanslikostnader. beslutade att säga upp avtalet för projektledaren och att förbundets förbundschef utgör projektledare omfattande 30% tjänstgöring. Övriga medverkande förbund har beslutat sig för att bidra med 10% tjänstgöring vardera för att möta upp avsaknaden av en heltids projektledare. Projektledaren avslutade sin tjänst Projektets budget kommer att arbetas om utifrån de förändringar som gjorts i projektet. Planeringen är att en ny budget finns framtagen till

4 Dnr 2013/01 Sida 3 av 12 ORGANISATION P R O J E K T Ä G A R E är projektägare för ESF-projektet Exsistre. Det innebär att förbundet har det juridiska ansvaret i förhållande till EU och ESF-rådet. S T Y R G R U P P Exsistre är ett projekt som omfattar många intressenter, 10 kommuner, 7 stadsdelar, 5 samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Det är därför inte möjligt med en total representation från samtliga intressenter i en styrgrupp. Styrgruppen som projektägaren knutit till sig är därför begränsad till samordningsförbundens förbundschefer, projektkansliets personal, samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För att nå samtliga organisationer utgör samordningsförbundens styrelser och beredningsgrupper viktiga parter i projektet för kommunikation kring projektets utveckling. Styrgruppen för Exsistre har under 2012 bestått av: Eva Barregård - Henrik Svedberg - Per Liljebäck - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ola Andersson - Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, Delta Charlotte Axelsson - Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås Karin Martinsson - Samordningsförbundet Göteborg Väster Kent Gammal - Arbetsförmedlingen Agneta Malmsten/Rolf Carlsson - Försäkringskassan Kerstin Burhöi - Projektledare Pernilla Hofmann - Koordinator/Administratör Hanna Waldén Ekonom, tom 31/8 Ann-Sofie Palmlöf Ekonom, from 1/9 Styrgruppen har under året följt projektets utveckling och varit aktiv i projektets utvecklingsarbete. Totalt har styrgruppen haft 6 möten under året. Styrgruppen har avhandlat frågor kring ekonomi och verksamhetsuppföljning, strategisk påverkan och utvärdering. Styrgruppen har genom ESF:s processtöd tagit del av en styrgruppsutbildning. Under ledning av Contextio har styrgruppen för den framtida utvärderingen tagit fram en verksamhetslogik för projekt Exsistre.

5 Dnr 2013/01 Sida 4 av 12 Styrgruppen har också, inom ramen för transnationellt arbete, varit i Skive Kommune Danmark för att ta del av deras arbete med mentorer på arbetsplatser. P R O J E K T L E D N I N G Projektledningen har bestått av projektägaren, projektledaren, projektekonomen samt administratör/koordinator. Projektledningen har under ledning av projektledaren arbetat med att under året upprätta rutiner för projektet. ESF-projekt kräver en omfattande administration för uppföljning och redovisning. Från och med januari 2013 förändras projektledningen och består av förbundschefer/ processtödjare från respektive medverkande samordningsförbund, ekonom och administratör/koordinator. P E R S O N A L F Ö R H Å L L A N D E N Exsistre har ingen formellt anställd personal. Samtlig personal har sin grundanställning hos någon av förbundens medlemsorganisationer. För den personal som finns knuten till kansliet har avtal tecknats mellan personens anställande myndighet och projektägaren, Samordningsförbundet Göteborg Nordost, under projektperioden. Projektledaren (från Arbetsförmedlingen) har tillsammans med koordinator/administratör (från Försäkringskassan) och ekonom (från Intraservice Göteborgs stad) utgjort kansli för projekt Exsistre. Kansliet har bestått av 2,6 heltidstjänster. Arbetet har bedrivits enligt projektägarens och styrgruppens anvisningar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - EXSISTRE Följande avsnitt avser att beskriva den verksamhet som bedrivits av projektet inom olika områden. Utgångspunkten för projekt Exsistre är att göra mer av den samverkan som redan finns att utöka målgrupper och/eller pröva nya metoder. De samverkande samordningsförbunden har, var och en för sig, utvecklat framgångsrika insatser för individer genom samverkan mellan myndigheter. Vid starten av projekt Exsistre ställdes frågorna: Kan samordningsförbunden genom stöd från ESF utveckla de insatser som redan bedrivs? Kan nya metoder utvecklas? Kan nya målgrupper mötas? Kan fler individer ta del av insatser i samverkan mellan myndigheter?

6 Dnr 2013/01 Sida 5 av 12 Utöver dessa frågor beslutades att individer, oavsett bostadort, kan delta i de aktiviteter som erbjuds inom Exsistre. Resultatet blev ett projekt med sex delverksamheter, fem riktade mot unga vuxna med psykiska och kognitiva svårigheter samt nyanlända med oklar prestationsförmåga. Nedan presenteras kort de sex delverksamheterna och därefter de olika verksamhetsområden som arbetas med inom projektet. E X S I S T R E H A N D L Ä G G A R T E A M /DI N O Dino är en verksamhet som finns i. Det är två tidigare verksamheter som ska arbeta gemensamt med målgruppen unga vuxna år. Det är dels handläggarteamen som finns vid arbetsförmedlingarna i Gamlestaden och Angered som tidigare arbetat med vuxna (över 25 år) och dels Dino som sedan januari 2011 arbetat med kartläggning och jobbcoachning för unga vuxna med aktivitetsersättning. I handläggarteamen arbetar sedan tidigare personal från Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan samt en sjukgymnast från primärvården med mål att stötta deltagarna att komma i arbete. Med Dino kompletteras handläggarteamen med en handläggare från Försäkringskassan som lyfter fram ärenden från FK som är lämpade för insatsen, samt två coacher. Samtliga arbetar motiverande och stödjande. Syftet är att deltagaren ska få ökade möjligheter att nå arbete eller studier. Exsistre Handläggarteam/Dino har under 2012 arbetat med 19 kvinnor och 5 män. E X S I S T R E D ISA Disa står för Deltauppdrag för individuell samverkan kring aktivitetsersättning och finns inom Samordningsförbundet Göteborg Hisingen. Disa består av en handläggare från Försäkringskassan och två aktivitetscoacher som jobbar med unga vuxna med aktivitetsersättning från FK. Uppdraget är ge deltagarna stöd för att komma vidare i sin rehabilitering och att öka aktivitetsoch arbetsförmåga. Arbetssättet innebär individuellt stöd för att komma igång i aktivitet. Stödet anpassas efter individens önskemål och behov. Vissa deltar endast i friskvårdande aktiviteter medan andra deltagare är ute i praktik på en reell arbetsplats med mål arbete eller studier. Exsistre Disa har under 2012 arbetat med 13 kvinnor. E X S I S T R E A Y A N D E Ayande ligger på Nymilsgatan i Högsbo och finns under Samordningsförbundet Göteborg Väster. Ayande betyder framtid på persiska och har funnits sedan Där finns 4 coacher, 3

7 Dnr 2013/01 Sida 6 av 12 samtalsstödjare, 1 arbetsterapeut och 1 samordnare. Samtliga arbetar parallellt i Exsistre Ayande och Ayande i olika grad. Samtalsstödjarna arbetar med stödjande och motiverande samtal kring hälsa, livsstil och arbete/studier. Coacherna arbetar motiverande, aktiverande och vägledande. Målet för coachningen är praktik, anställning eller studier. Möjlighet till fysisk träning på gym finns, coacherna är då med. Arbetsterapeuten arbetar med deltagarens aktivitetsförmåga och utreder den genom strukturerade instrument och i form av praktisk utredning. Arbetsterapeuten hjälper också till att prova ut hjälpmedel. Exsistre Ayande har under 2012 arbetat med 15 kvinnor och 11 män. E X S I S T R E B A L D E R Balder har funnits sedan 2008 och sorterar under Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Balder har sitt kontor på Brogatan i Mölndal men coacherna har sitt arbetsfält över samtliga 5 kommuner. Här arbetar 7 coacher, 1 psykolog och en aktivitetsansvarig såväl i Exsistre Balder som i Balder i olika grad. Deltagarna bjuds in till grupp och erbjuds i samband med det ett introduktionssamtal för en första kartläggning. Individuell coach erbjuds senare, ibland parallellt med gruppaktivitet, då den djupare kartläggningen och coachningen börjar. Balder arbetar de med motivationshöjande samtal, vägledning m.m. De erbjuder också korttidsterapi parallellt med jobbcoachningen i syfte att öka förutsättningarna att få ett arbete. Målet är att komma i arbete eller studier samt att deltagarna upplever en förbättrad livssituation. Balder har gruppverksamhet på temana vägledning, friskvård, CV och sociala koder på jobbet. Teamets psykolog håller en föreläsning på temat självkänsla en gång per termin. Exsistre Balder har under 2012 arbetat med 36 kvinnor och 50 män. E X S I S T R E H Ä L S O S K O L A N /AK T I V Hälsoskolan Aktiv är en helt ny verksamhet inom som vänder sig till nyanlända flyktigar med oklar prestationsförmåga. Deltagarna finns inom AF Etablering och erbjuds en föreläsningsserie om 8 tillfällen som handlar om hälsa. Bland föreläsarana finns tandläkare, barnmorska, läkare, psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast. Deltagarna erbjuds även fysisk aktivitet med stöd av sjukgymnast under senare halvan av kursen samt under 7 veckor efter avslutad föreläsningsserie. Syftet är att deltagarna ska må bättre och ha en tydligare bild av den egna kroppen, men även att fungera som en förstärkning till etableringsplanen som finns inom AF, för att deltagaren bättre

8 Dnr 2013/01 Sida 7 av 12 ska kunna tillgodogöra sig insatser för ett framtida arbete. I Hälsoskolan Aktiv arbetar en sjuksköterska och 4 sjukgymnaster. Exsistre Hälsoskolan/Aktiv har under 2012 arbetat med 18 kvinnor. E X S I S T R E U T G Å N G S P U N K T E N Utgångspunkten är en verksamhet vilken finns inom Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och har funnits sedan Utgångspunkten består av två coacher och en samordnare. Förutom samordnare och jobbcoacher är de ett team som består av handläggare från de fyra myndigheterna. Ungdomarna har även möjlighet att träffa kurator, studie-och yrkesvägledare och läkare vid behov. På Utgångspunkten arbetar man för att deltagarna ska uppnå egen försörjning via arbete eller studier, uppnå eller öka förmåga till förvärvsarbete, få förbättrad livskvalitet och stärkt social kompetens. Exsistre Utgångspunkten har under 2012 arbetat med 26 kvinnor och 36 män. K O O R D I N A T O R I ansökan till ESF planerades för att ha en koordinator om 50%. Funktionen syftar till att vara en brygga mellan projektets olika insatser och vara ett stöd för att individer ska kunna få stöd i att välja den insats som bäst motsvarar deras behov. Koordinatorn har under 2012 främst fokuserat på att lära känna verksamheterna och informera de samverkande myndigheterna kring projektet. Erbjudande om kontakt har lämnats. Än så länge bygger koordinatorns roll i huvudsak på egna initiativ och mindre på att olika aktörer kontaktar koordinatorn. Funktionen som koordinator är ny och utvecklas ständigt. S A M V E R K A N Utöver att tillskjuta resurser i de konkreta insatser som görs för målgrupperna vill projektet fördjupa samverkan. När olika myndigheters professioner och samlade resurser möts har individen större möjlighet att få komplexa problem hanterade. Samordningsförbunden har stor erfarenhet av samverkan. De positiva erfarenheterna är många men samverkan kan användas i större omfattning. Ambitionen är en ökad samverkan mellan myndigheters handläggare och myndigheters chefer och politiker. Under året har två gemensamma träffar för handläggare i projektet ägt rum. Syftet har varit att informera varandra om sina verksamheter men också att dela sina erfarenheter att arbeta med sin egen verksamhetsutveckling utifrån projekt Exsistre.

9 Dnr 2013/01 Sida 8 av 12 Projektets styrgrupp utgör en ny konstellation för samverkan. Styrgruppen har inom sig ett brett kontaktnät genom de organisationer de arbetar inom vilket ökar möjligheten till utvecklad samverkan. Styrelserna för de medverkande samordningsförbunden samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum hade i juni en gemensam träff kring projekt Exsistre och arbete med unga vuxna. En dag som gav slutsatsen att de många aktörer som är intressenter i projekt Exsistre skapar nya möjligheter för samverkan. U T V Ä R D E R I N G Projektets utvärdering är planerad i två steg, en följeforskare samt en slututvärdering. Följeforskare är upphandlad genom Contextio Ethnographic AB. Under 2012 har en verksamhetslogik utarbetats samt en checklista upprättats för att följa upp projektets mål. T I L L G Ä N G L I G H E T Projektet har under 2012 arbetat med ökad kompetens kring tillgänglighet. Det processtöd som ESF tillhandahåller har använts. Inledningsvis med en första gemensam träff för samtliga handläggare och projektledning inom Exsistre. Därefter har respektive delverksamhet tagit del av en fördjupad genomgång. J Ä M S T Ä L L D H E T Projektet följer upp verksamheten med könsuppdelad statistik. Aktiviteter för en ökad medvetenhet för samverkande aktörer kring jämställdhet kommer att hållas under S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Styrgruppen har tagit del av ESF:s processtöd SPeL. SPeL fokuserar på styrgruppens strategiska roll i projektet. Styrgruppen har diskuterat strategisk påverkan vid flera tillfällen. Den strategiska påverkan togs också upp under den gemensamma styrelsedagen för Samordningsförbund i juni. Under 2013 kommer arbetet att konkretiseras. T R A N S N A T I O N E L L T A RBE T E Styrgruppen var i oktober på besök i Skive Kommune i Danmark för att ta del av deras arbete kring mentorer på arbetsplatser. Vidare steg i det transnationella arbetet planeras under V Ä S E N T L I G A H Ä N D E L S E R U N D E R Å R E T Inledningen av projekt Exsistre har till stor del handlat om att bygga upp administrativa rutiner. Arbetet har varit omfattande och kantats av många ändringar kring redovisning till ESF. Vid

10 Dnr 2013/01 Sida 9 av 12 s delårsbokslut konstaterades att den rutin för bokföring och ekonomiska rutiner som byggts upp inte var acceptabel vare sig för ESF eller för förbundet. Samtlig bokföring inom Exsistre har därför fått integreras i förbundets ordinarie bokföring. Konsekvensen har varit att första utbetalning från ESF dröjde fram till Redovisningsrutiner och utbetalningar från ESF har efter förändringarna fungerat. Den ekonomiska uppföljningen av projektet under oktober månad föranledde förändringar av projektets kostnader för kansli. Den medfinansiering som var budgeterad i projektet för offentlig ersättning till deltagare nådde inte upp till budgeterad nivå. De samverkande förbunden kom överens om att driva projektet vidare med förändringar av kansliets omfattning. Avtal för projektledare sades upp och samordningsförbundens tjänstemän tar istället gemensamt ansvar för det operativa arbetet i projektet. E X S I S T R E S F Ö R V Ä N T A D E U T V E C K L I N G M Ö J L I G H E T E R O C H R I S K E R Den första tiden av projekt Exsistre har bestått av att strukturera upp arbetet. Ekonomiska och administrativa rutiner har byggts upp. Samtidigt har verksamheterna utvecklat sitt arbete med deltagare. Verksamheterna uppnår de volymer av deltagare som är planerad för projektet. Projektet förväntas vid sin utgång leva upp till uppsatta mål för verksamheten. De risker som finns med projektet rör främst ekonomi. De regler och modeller som finns hos ESF för utbetalning av medel är svåra att genomskåda i sin helhet. Ekonomin följs nogsamt upp av projektets ledning och återrapporteras till respektive styrelse för de samverkande förbunden.

11 Dnr 2013/01 Sida 10 av 12 RESULTATUPPFÖLJNING T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R V E R K S A M H E T Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Anonyma Antal deltagare 2012 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Dino/H-team Disa Ayande Balder Hälsoskolan Utgångspunkten Summa Projekt Exsistre har under 2012 arbetat med 127 kvinnor och 102 män. Totalt för projektperioden, , ska projektet ha arbetat med 200 kvinnor och 200 män. Projektet förväntas klara de volymmål som är uppställda. Resultat vid avslut följs ej upp i denna redovisning då antalet avslutade under perioden är få och några slutsatser därför ännu inte bör dras.

12 Dnr 2013/01 Sida 11 av 12 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr 2012 Diff tkr perioden Budget hos ESF 2012 Aktiviteter Dino/H-team Disa Ayande Balder Hälsoskolan Utgångspunkten Summa aktiviteter Utveckling och administration Mobilisering Kansli Strategisk utveckling Summeringar Totalt ESF-medel Resultat Det ekonomiska utfallet för 2012 bygger på förväntade utbetalningar från ESF. Totalt har 357 tkr utbetalts från ESF under 2012 för perioden januari-juli. Förväntade utbetalningar från ESF under 2012 är totalt tkr. Skillnaden mellan faktiskt utbetalda medel och förväntade utbetalda medel beror dels på att medel inte betalats ut för hela året samt att medel från ESF inte kan sökas förrän alla kostnader är fakturerade till. Uppbokningarna av förväntade intäkter bygger på de kända faktorer som ESF betalar ut medel för. För 2012 uppgår projektets underskott till -655 tkr. Underskottet hanteras genom att revidera projektets budget hos ESF utifrån de förändringar som beslutats - att minska kostnader för projektets kansli. Projektets resultat planeras utifrån att Exsistre för hela projektperioden ska nå ett 0-resultat.