årsredovisning 2010 erik penser ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2010 erik penser ab"

Transkript

1 årsredovisning 2010

2

3 årsredovisning 2010 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att utsmycka väggarna i de åtta nya mötesrummen på bankens huvudkontor. erik penser ab stockholm 2011

4

5

6 4

7 5

8

9

10 Det finns människor som samlar på möten. Om inte annat går dagarna. Andra människor samlar på rum. Låter det märkligt? Tja, inte jämfört med att till exempel samla på Carl Langenskiöld. Den som mot all förmodan skulle få för sig att samla på rum, bör först fundera över samlingens inriktning. Sovrum? Pingpong-rum? Panikrum? Nej förresten, inte det senare konjunkturen har ju vänt. Samla under alla omständigheter inte på rum med Guinness Book of Records i åtanke. MGM Grand Casino i Las Vegas har stycken. Erik Penser Bankaktiebolag samlar på mötesrum. Under året som gått har vi införlivat åtta stycken i samlingen, av varierande storlek. I ärlighetens namn såg de inte mycket ut för världen i ackvisitionsögonblicket. Men nu strålar de ikapp med varandra, fyllda som de är av allehanda intressanta samlingar (se årsredovisningens Appendix). Förutom mötesrum samlar banken även på kunder. Och av den senare anledningen samlar banken även på anställda. På bara några år har banken vuxit från 60 till drygt 170 medarbetare. De nya mötesrummen är till för att alla anställda skall kunna ta hand om alla nya kunder när de senare upptäckt det geniala i att ha två banker: en bank som förvaltar förmögenheten och en bank som inte gör det. Även befintliga kunder i banken är välkomna till de nya mötesrummen. Ombyte förnöjer sägs det. Hellre att befintliga kunder byter favoritmötesrum än att de byter favoritbank.

11

12 Denna sida är avsiktligt blank

13 innehållsförteckning VERKSAMHETSÖVERSIKT OCH AFFÄRSKONCEPT i korthet 14 vd har ordet 16 tema: LÅNGSIKTIGHET, OBEROENDE, TROVÄRDIGHET 20 marknadsöversikt 24 TEMA: RISKER, REGLER, ETIK 26 AFFÄRSOMRÅDE PRIVATE BANKING 30 AFFÄRSOMRÅDE INVESTMENT BANKING 32 AFFÄRSOMRÅDE ASSET MANAGEMENT 34 AFFÄRSSTÖDJANDE VERKSAMHETER 36 HUMANKAPITAL 38 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 41 FÖRETAGSLEDNING 42 STYRELSE 44 BOLAGSSTYRNING 46 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & finansiella rapporter: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 55 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 60 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 61 MODERBOLAGETs RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 62 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 63 kassaflödesanalys 64 NOTER 65 REVISIONSBERÄTTELSE 97 appendix: 99 KOMMENTARER TILL INTRODUKTION SAMT appendix 103

14 VERKSaMHETSÖVERSIKT OCH AFFÄRSKONCEPT Erik Penser AB är moderbolag till Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser AB:s enda verksamhet är att äga Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värden åt sina kunder. Vision Erik Penser Bankaktiebolag skall genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Affärsidé Erik Penser Bankaktiebolag skall erbjuda de bästa finansiella lösningarna för privata och professionella investerare. Värdegrund Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare. Bankens affärskultur utmärks av ett antal kärnvärden som kan sammanfattas med ambitionen att vara professionell, engagerad, oberoende och personlig. Övergripande strategi För att Erik Penser Bankaktiebolag skall nå sin vision att bli den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp lade företaget under 2007 fast en tydlig tillväxtstrategi. Banken har sedan dess satsat offensivt på att bygga upp en högkvalificerad finansiell rådgivningskompetens för såväl privata som professionella investerare. Skapandet av värde för bankens kunder sker genom en personlig, högkvalificerad och oberoende finansiell rådgivning. Den strategiska positioneringen av banken genomsyras av några viktiga begrepp: Den personliga banken. Erik Penser Bankaktiebolag är ett familjeföretag, med ett sådant före- 12

15 tags syn på långsiktighet och relationsbyggande. Den familjära omtanken om kunder och med arbetare präglar verksamheten. Långsiktigt nöjda kunder prioriteras framför kortsiktig vinst i företaget. Kunderbjudandet utmärks av en ambition att tillhandahålla mervärde genom ett oberoende urval av externa finansiella produkter och tjänster, t. ex. fonder. Seminarier och nätverksträffar är en central del av verksamheten. Den oberoende banken. Erik Penser Bankaktiebolag ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. Genom att inte ingå i en stor ägarsfär eller storbank är företaget oberoende. Företagets medarbetare föreslår därför vid varje tillfälle den för kunden bästa lösningen, oberoende av leverantör. Den engagerade och kompetenta banken. Tack vare sin expertis, erfarenhet och kunskap om finansiella marknader och produkter är Erik Penser Bankaktiebolag en stark samarbetspartner till sina kunder. Företagskulturen präglas av hög etik och värderingar som har sin grund i pro - fessionalism och ett entreprenöriellt perspektiv. exempel uppköp, sammanslagningar och börsintroduktioner. Här ingår även insti tutionellt mäkleri och trading, d. v. s. handel för egen räkning. Asset Management tillhandahåller en hel - täckande och professionell kapitalförvaltning för såväl institutionella som privata placerare med varierande önskemål och behov. Förvaltningsuppdragen är diskretionära, d. v. s. kunden har utifrån givna förutsättningar överlåtit till banken att fatta investeringsbesluten. Ägare Erik Penser grundade Erik Penser Fondkommission I september 2008 fick bolaget tillstånd att bedriva bankverksamhet och bytte i samband med detta namn till Erik Penser Bankaktiebolag. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. Affärsområden Verksamheten inom Erik Penser Bankaktie bolag bedrivs i tre affärsområden: Private Banking är ett samlingsbegrepp för de individuellt anpassade helhetslösningar vilka erbjuds inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensioner, försäkringar, fondurval och banktjänster för privatpersoner. Utmärkande för kunder som efterfrågar Private Banking är att de kan ha flera tillgångsslag och att de önskar en nära relation med sin rådgivare. Investment Banking är ett samlingsbegrepp för de finansiella tjänster och produkter som banken erbjuder institutioner och mindre och medelstora företag. Dessa tjänster inkluderar hjälp med kapi tal an skaff ning och råd kring till 13

16 2010 i korthet Rörelseintäkterna uppgick till 255 (258) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -58 (-27) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -44 (-20) mkr. En omprövning avseende ingående mervärdesskatt resulterade i återbetalning av drygt 8 mkr. I maj fick Erik Penser Bankaktiebolag sammantaget det näst högsta betyget i en undersökning av private banking som publicerades i tidningen Affärsvärlden. I oktober flyttades positionerna fram ytterligare inom Corporate Finance genom rekryteringen av Lage Jonason som Senior Advisor. Yggdrasil återställde eget kapital till samma nivå som vid ingången av efter årets utgång Erik Penser Bankaktiebolags back office rankades som nr 1 i Sverige enligt TNS Sifo Prosperas undersökning, publicerad i januari I en analysutvärdering som presenterades av Financial Hearings i juni flyttade banken fram sina positioner ytterligare och hade därmed fem analytiker som var rankade bland de fem bästa inom sina respektive branscher. Under hösten breddades sortimentet inom Strukturerade produkter till fler risknivåer. I september utökades bankens lokalyta och 8 nya mötesrum invigdes på Biblioteksgatan 9. 14

17 förvaltat kapital - sex år fördelning av rörelseintäkter '10 '09 '08 '07 '06 '05 Asset Management 4% Private Banking 57% Investment Banking 39% mdr kr rörelseintäkter - sex år rörelseresultat - sex år '10 '09 '08 '07 '06 '05 '10 '09 '08 '07 '06 ' mkr mkr rörelseintäkter - två år rörelseresultat - två år '10 Q4 Q3 Q2 Q1 '09 Q4 Q3 Q2 Q mkr '10 Q4 Q3 Q2 Q1 '09 Q4 Q3 Q2 Q mkr

18 16

19 VD har ordet Finansvärldens risker Även 2010 präglades av diskussionen om risk. Risk för att Grekland skulle ställa in betalningarna. Risken för att övriga så kallade PIIGS länder skulle få problem. Risken för att euron därmed skulle kunna hamna i en förtroendekris. På vår lokala marknad kom ytterligare en påminnelse om de risker som kan vara förknippade med en tradingportfölj. Omständigheterna kring en aktörs hantering av tradingverksamheten ledde till slut till att Finansinspektionen ingrep och i ett slag förändrade konkurrensbilden i den nisch av bankmarknaden som Erik Penser Bankaktiebolag verkar i. Under året har samtidigt tillsynsmyndigheter, både globalt och lokalt, intensifierat övervakningen av finansbranschen och kompletterat med nya regler, inte minst rörande likviditetsrisker. Vi är förberedda på att det kommer fler föreskrifter och regleringar de kommande åren, vilket kommer att ställa höga krav på proaktivitet och kompetens. Det är vår uppfattning att vi har god beredskap för detta. Det finns nu ännu färre oberoende värdepappersbanker i Sverige och Erik Penser Bankaktiebolag har på flera sätt flyttat fram positionerna. Målsättningen för de kommande åren är att utnyttja marknadssituationen och vår egen styrka till att öka marknadsandelarna. I vissa segment av vår affärsverksamhet ser vi en stark tillväxt som vi kan dra nytta av, medan det i andra delar helt och hållet gäller att ta marknadsandelar för att öka intäkterna. Eftersom vi inte har någon dominerande position i någon del av marknaden finns mycket stora möjligheter att öka marknadsandelen med en tydlig fokusering på de för oss relevanta segmenten. Kvalificerad rådgivning Grunden för vår verksamhet är att erbjuda våra kunder, oavsett om de är privatkunder, företagskunder eller institutionella kunder, en kvalificerad rådgivning. Genom att kombinera kunskap om makroekonomin och enskilda företag har vi skapat ett starkt erbjudande som vinner allt större uppskattning. Globaliseringen i kombination med extremt snabb informationsöverföring kräver samtidigt mer och mer av dem som verkar på de finansiella marknaderna. Erik Penser Bankaktiebolag erbjuder ett oberoende, kvalificerat och snabbfotat alternativ som blir alltmer sällsynt i Sverige. Den höga kvaliteten i våra tjänster kommer till uttryck i flera dimensioner och vi har under året fått ett flertal kvitton på detta. Samtidigt 17

20 har våra modellportföljer inom Asset Management i nästan tre år haft bättre performance än sina jämförelseindex. Det tar lång tid att bygga förtroende och det är därför glädjande att se den ökade tillströmningen av affärer inom de områden där vi inte varit verksamma sedan starten av banken. Att samla på objektiva omdömen Strategin att bygga en långsiktigt stabil organisation med hög kvalitet och starkt fokus på kundnytta har å ena sidan belastat resultatet, men också givit resultat i form av många nöjda kunder, viktiga inbrytningar hos krävande institutioner samt tilltagande inflöden av nytt förvaltningskapital. Under året har bankens back office rankats som bäst i Sverige av Prospera. I en undersökning där drygt 40 institutionella placerare intervjuats och en mängd delområden betygsatts, har vi fått högst betyg av de tjugotalet banker och värdepappersbolag som ingått i undersökningen. Även om det i det här fallet endast är institutionella placerare som tillfrågats, är kvaliteten i den administrativa processen av utomordentligt stor vikt även för våra övriga kunder. I maj 2010 korade Affärsvärlden Sveriges bästa Private Banking-aktör. Erik Penser Bankaktiebolag kom på andra plats med högre poäng än samtliga storbanker. Speciellt utmärkande i denna undersökning är att banken upplevdes som mer engagerad. Det oberoende som präglar vår rådgivning, bland annat genom att vi inte har några egna fonder, skiljde sig markant från de övriga Private Banking-leverantörerna. Det är mycket glädjande att en medveten och långsiktig strategi inom detta krävande segment resulterar i så goda omdömen. I november 2010 publicerade Prospera den årliga institutionella analytikerundersökningen där banken återigen avancerade i rankingen. I hela 10 analyskategorier flyttade vi fram vår position och vår analystäckning är nu bredare än någonsin. Under året har även institutionernas utvärdering av vår leverans pekat på högre uppskattning och i många fall lett till fler affärer. Även om vi själva tycker att vår leveranskvalitet har förbättrats under de senaste åren är det fortfarande omvärldens, och i slutänden, våra kunders uppfattningar om oss som avgör möjligheten till fler affärer och en ökad förvaltningsvolym. Ovanstående exempel, som utgörs av objektiva bedömningar, stärker oss i vår uppfattning att den valda strategin successivt kommer att resultera i ökade affärsvolymer och därmed ökade intäkter. Kundnytta eller lönsamhet? Sedan arbetet med att bredda och fördjupa bankens erbjudande inleddes för några år sedan har vi emellanåt ställts inför frågor som kretsar kring valet mellan kundnytta och lönsamhet. Självklart är kundnytta en förutsättning för lönsamhet! Många av våra branschkollegor beklagar sig över den prispress som råder i finansbranschen; courtagesatserna sjunker, arvoden för förvaltning och rådgivning pressas, räntemarginalerna krymper med mera. Vi påstår att detta är en sanning med modifikation. Vi ser nämligen otaliga exempel på en motsatt trend där kvalificerad rådgivning, vare sig det är analysbaserat institutionellt mäkleri, corporate finance-tjänster eller bra förvaltning, uppskattas efter förtjänst och därmed betalar sig. Att en enkel exekveringstjänst som att köpa eller sälja aktier, i stort sett börjar bli gratis är en trend som varit tydlig under det senaste decenniet men det är inte i den nischen Erik Penser Bankaktiebolag verkar. Med andra ord ser vi en klar trend mot att de erbjudanden som ger påtaglig kundnytta, ökar betalningsviljan hos kunderna. 18

21 Utsikter Bankens ekonomiska resultat för 2010 var långt ifrån tillfredsställande. Expansionsinvesteringarna, som delvis fortsatte under det gångna året, innebar att kostnaderna fortsatte att stiga samtidigt som intäkterna stagnerade. Prioriterade mål är nu att öka tillväxten av det förvaltade kapitalet och de trögrörliga intäkterna, och därmed förbättra förutsättningarna för ett stabilt och positivt resultat framöver. Vi fortsätter med andra ord på den inslagna vägen och kommer under 2011 att fokusera på att berätta för allt fler presumtiva kunder om vårt erbjudande. Våra ledord är att vara oberoende, engagerade, professionella och personliga. Just oberoendet, bland annat, manifesterat i att vi inte producerar egna fonder, har under lång tid varit en viktig del i vår kommunikation. Och i takt med att aktörerna blir allt färre har också de oberoende alternativen blivit lätträknade. Vi är övertygade om att det mervärde vi levererar till våra kunder är den bästa garanten för en framgångsrik bankverksamhet. 19

22 20

23 TEMA: LÅNGSIKTIGHET, OBEROENDE, TROVÄRDIGHET Fyra frågor till Erik Penser Hur stor kan en bank vara utan att tappa i personlighet? Personlighet har flera innebörder inom banken. Dels är banken ägd av en person. Dels står banken, dess ledning och anställda för en egen unik personlighet på marknaden, genom professionalism, integritet, stilkänsla, och till och med med en glimt i ögat. Dessutom utgår bankens rådgivning alltid från varje enskild persons ekonomiska situation för att kunna hjälpa denne till den optimala lösningen. Som liten, fristående och privatägd bank är det givetvis lättare att ha en personlig relation med kunderna. Förvisso har organisationen under några år vuxit kraftigt, men enkom för att uppnå målet att vara den ledande leverantören av finansiella tjänster till en kvalificerad målgrupp. Vi har dock fortfarande utrymme att ta emot fler kunder Banken skulle kunna vara betydligt större än den är i dag. Men aldrig så stor att vi inte kan ta väl hand om varje enskild kund. Genom att aldrig öppna fler kontor än det vi har på Biblioteksgatan bibehåller vi såväl kontrollen över verksamheten som personligheten. Hur liten kan en bank vara utan att tappa i oberoende? Finanskriser med tillhörande bankkrascher har alltid inneburit en konkurrensnackdel för de mindre banker som överlevt. I dessa situationer söker sig en del kunder till de större bankerna, vilka betraktas som systemkritiska och därmed upplevs som tryggare. Som oberoende rådgivare måste vi vara tillräckligt stora för att ha råd med dels en tillförlitlig kapitalbas dels en plattform för riskkontroll och regelefterlevnad. Vi är säkra på att det finns kunder som uppskattar en lagom stor, oberoende förmögenhetsförvaltare som komplement till de stora bankerna. Vi har osedvanligt kompetenta placeringsrådgivare och förvaltare med spjutspetskompetens. Eftersom banken är fristående och oberoende kan vi välja bland hela marknadens utbud av finansiella tjänster och produkter. Eftersom vi inte är bundna till egna produkter kan vi välja de placeringar som är bäst för varje individuell kund. Vi skall vara så stora att vi upplevs som bäst på Sverige. Vi skall samtidigt uppfattas som bäst på service. Att vi enligt den senaste undersökningen från Prospera faktiskt har Sveriges bästa back office, fyller mig med stolthet. Hur snabbfotad kan en bank vara utan att tappa i långsiktighet? Med en liten organisation och en relativt regional verksamhet har vi goda förutsättningar att 21

24 vara snabbfotade utan att tappa i långsiktighet. Egentligen finns inget motsatsförhållande mellan att vara snabb och att vara långsiktig. Tvärtom är det ofta en förutsättning att vara snabb och flexibel om man har ambitionen att driva en verksamhet med uthållighet och långsiktighet. Vi har långsiktiga engagemang i våra kunder. Därmed har vi ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet. På marknaden finns alltid möjligheter att vara snabb. Är det för en enskild kunds bästa finns det ingen hejd på hur snabb banken kan vara. Hur personlig kan en bank vara utan att tappa i trovärdighet? Erik Penser Bankaktiebolag är inte som andra banker. Vi har vid sidan av vår strikta, finansiella personlighet de senaste 4 5 åren genom böcker och sammankomster visat våra kunder att man kan samla på annat än pengar. Mitt eget, i mångas ögon mer eller mindre galna samlande av allt från uppstoppade djur till klädgalgar, kan beskådas i såväl bankens olika rum som i publikationer och på hemsidan. Det är aldrig fel att någon skrattar hela vägen till banken. Inte heller hela vägen hem. 22

25 Denna sida är avsiktligt blank

26 MARKNADSÖVERSIKT Den svenska sparmarknaden uppgår till närmare mdr *, varav cirka 60 procent är direktsparande och cirka 40 procent pensionssparande. Marknaden bedöms normalt växa med omkring 10 procent per år. I takt med att de allmänna och kollektiva pensions- och välfärdssystemen minskar i omfattning, ökar behovet av individens eget sparande och därmed även behovet av vägledning, beslutsstöd och rådgivning. Såväl storbanker med breda produktsortiment som serviceinriktade nischaktörer och prisfokuserade nätmäklare konkurrerar om detta relativt lönsamma segment av den svenska bankmarknaden. En utvecklingstrend som kan urskiljas inom segmentet är att betydelsen av oberoende rådgivning ökar, vilket bland annat innebär utmaningar för storbankernas affärsmodeller. Samtidigt gör ökade plattformskostnader att de minsta produktoberoende rådgivarna får allt svårare att klara sig. På den spar- och investeringsinriktade delen av den svenska finansmarknaden finns ett antal aktörer såsom fondbolag, kapitalförvaltare, fondkommissionärer, försäkringsmäklare samt mindre pensionsbolag och banker. I denna grupp ingår Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolags kunder är såväl privata som institutionella investerare som entreprenörer och företagsägare. Gemensamt för dessa kundkategorier är att de har höga krav på service och rådgivning relaterade till de finansiella marknaderna. Erik Penser Bankaktiebolags expansionsstrategi och medvetna satsning på att öka andelen trögrörliga intäkter, till exempel förvaltningsarvoden, innebär ett minskat beroende av aktiemarknadens svängningar. Omsättningen på aktiemarknaden har en relativt stor inverkan på bankens resultat, eftersom kostnaderna till stor del är fasta. Det innebär att marginalkostnaderna för ett ökat antal kunder och transaktioner är låga. En hög börsomsättning i kombination med stigande kurser får därmed direkt ett positivt genomslag i bankens resultat. Bankens resultat gynnas därtill av stigande aktiekurser eftersom detta ökar riskviljan hos befintliga kunder. utvecklingen på kapitalmarknaderna under 2010 Utvecklingen på världens kapitalmarknader präglades under första hälften 2010 av osäkerhet rörande den amerikanska konjunkturåterhämtningen och de statsfinansiella problemen i Sydeuropa. * Källa: Sparbarometern

27 I USA dämpades farhågorna successivt under hösten i takt med att den amerikanska centralbanken fortsatte att stötta marknaden med likviditet. I Europa reducerades oron för statsfinanserna i PIIGS-länderna av de stödåtgärder som initierades i främst Grekland och Irland. Trots internationell skuldkris och en trevande konjunkturutveckling steg Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index under 2010 med 23 procent, vilket kan jämföras med knappt 47 procent under Vid sidan av en ökande konjunkturoptimism bidrog även överraskande starka bolagsrapporter till den positiva utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Exportbolagen gynnades av den starka efterfrågeutvecklingen på tillväxtmarknader som Kina och Indien. Verkstadsbolagen blev tillsammans med fastighetsbolagen de branscher som hade den starkaste kursutvecklingen under året. Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2010 uppgick till mkr, vilket var 8 procent högre än under Erik Penser Bankaktiebolags marknadsandel av denna handel uppgick till 1,87 procent, jämfört med 2,75 procent under Många nya handelsplatser, som successivt ökat sin andel av den totala handelsvolymen, har minskat informationsvärdet i siffror från en enskild handelsplats. En viktig börshändelse under 2010 var haveriet i HQ Bank, vars tillstånd drogs in av Finansinspektionen i augusti som en följd av allvarliga brister i rapportering och kontroll av bankens tradingverksamhet. Den förändrade marknadssituationen innebar att storbankerna fick en konkurrensfördel som en följd av att de kom att betraktas som systemkritiska. Samtidigt förbättrades möjligheterna för Erik Penser Bankaktiebolag att positionera sig som ett oberoende alternativ till storbankerna. 25

28 26

29 TEMA: RISKER, REGLER, ETIK Samtal med Hans-Erik Andersson och Peter Melbi Vad är det som utmärker riskhanteringen inom Erik Penser Bankaktiebolag? Hans-Erik Andersson: Förmågan att hantera och bedöma risk är avgörande för bankens långsiktiga framgång. Vi tar dessa frågor på största allvar och vi är övertygade om att basen för en effektiv riskhantering är den kultur som styrelsen och ledningen kommunicerar och verkar utifrån. Peter Melbi: Riskhanteringen är central för att vi skall kunna driva en sund bank och värdepappersrörelse. Vi har lagt stor vikt vid att bygga upp en solid administrativ plattform för att kunna agera proaktivt inom riskhantering och compliance men också för att ge bra administrativ service till våra kunder. Vi fick nyligen ett kvitto på detta. I en undersökning som genomfördes av Prospera och publicerades i januari 2011 rankades vårt back office som nummer ett i Sverige av de 45 största institutionerna. Hur skiljer sig Erik Penser Bankaktiebolags riskexponering från andra bankers? Hans-Erik Andersson: Våra intäkter utgörs huvudsakligen av courtage och arvoden för rådgivning och förvaltning. Därmed har vi en förhållandevis begränsad riskexponering jämfört med de banker som finansierar företag, fastigheter och konsumtion. När det gäller kreditgivningen till våra kunders värdepappersaffärer är vi särskilt uppmärksamma på grader av företags- eller branschkoncentration i de säkerheter som ställs för krediterna. Peter Melbi: Över 90 procent av vår kreditgivning är utlåning med värdepapper som säkerhet. Säkerheterna är med andra ord mycket likvida. I relation till totalt förvaltat kapital om cirka 16 mdr är belåningen låg, ca 700 mkr. Vilka är då de största riskerna? Hans-Erik Andersson: Genom bankens handel för egen räkning tradingen är vi exponerade för främst marknadsrisk, även om den är starkt begränsad av limiter för brutto- och nettoexponering. Därtill kommer ett antal begränsningar styrda av olika känslighetsmått. Här mäter vi risk timme för timme.»over night» minskar vi dessutom exponeringen till en betydligt lägre nivå än under dagen. Vi undviker därtill instrument av komplex natur och optioner med långa löptider. Vi har även viss exponering mot ränte-, aktie- och råvaruprisrisker i vårt handelslager av strukturerade produkter. Detta lager är dock relativt litet och riskexponeringen är naturligtvis begränsad av limiter. Motpartsrisken söker vi i möjligaste mån begränsa genom att göra affärer med ett antal utvalda och finansiellt starka emittenter. Det finns dock inga garantier, något som 27

30 kraschen för Lehman Brothers 2008 vittnar om. I kölvattnet av den ökade fokuseringen på trading, både globalt men också på vår lokala marknad, har styrelsen dessutom låtit en kvalificerad och oberoende granskare göra en utvärdering av såväl riskkontrollfunktionen som den faktiska exponeringen. Slutsatsen i denna granskning var att risknivån befanns vara låg och väl kontrollerad. Vi fick även förslag på förbättringar och förtydliganden av riskmandaten, vilka nu är genomförda. Hur fungerar EPB:s riskkontroll i praktiken? Peter Melbi: Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till styrelsen och till VD. Och det är styrelsen som har fastställt Instruktionen och riktlinjerna för Risk Management-gruppens arbete. I praktiken betyder det att styrelsen regelbundet träffar de som är ansvariga för denna kontroll och övervakning och rapportering sker direkt i styrelserummet. Hans-Erik Andersson: Dessa personer har dessutom access till mig»när som helst». Syftet är att styrelsen hela tiden skall vara uppdaterad och ha full kännedom om eventuella avvikelser från de utdelade riskmandaten och limiterna. Det är speciellt viktigt att styrelsen snabbt nås av eventuella dåliga nyheter de goda nyheterna får vi reda på i sinom tid. Gängse beräkningsmodeller och känslighetsmått har väl visat sig vara uddlösa om inte styrelse och ledning förmår bedöma innebörden i dessa? Hans-Erik Andersson: Vi jobbar med ett flertal relevanta känslighetsmått men det är också viktigt med stresstester, det vill säga att ha svar på frågan»vad händer om?» det ena eller andra scenariot inträffar. Peter Melbi: Bankens Risk Management har tagit fram en rapportstruktur till styrelse, ledningsgrupp och VD som på ett tydligt sätt beskriver och analyserar risker, men stresstester är, som sagt var, det bästa sättet att få en uppfattning om risk. Hans-Erik Andersson: Till saken hör också att det finns en lång erfarenhet av finansiella marknader i styrelsen. Kunskap, intresse, engagemang och erfarenhet är viktiga ingredienser i styrelsens och ledningens riskarbete, men det kommer säkert även att krävas en hel del fantasi för att tidigt se nya risker som kan dyka upp. Finns det någon skillnad mellan Erik Penser Bankaktiebolag och andra banker när det gäller affärsetik och moral? Hans-Erik Andersson: Jag tror att varje bank har sitt eget»dna» och på Erik Penser Bankaktiebolag är vi måna om att ha en kultur av öppenhet, tydlighet och snabbhet. Vi är övertygade om att detta är väsentligt för att skapa kundnytta. Peter Melbi: Vi har satsat tungt på riskhantering och compliance, det vill säga regelefterlevnad. Mandaten till dessa personer och funktioner är också mycket starka. Men det vikigaste är ändå medarbetarnas inställning och moral. Banken genomför därför sedan länge några av branschens mest grundliga anställningstester, som även inkluderar personlighetstester och upplysningar ur externa register. Den senaste tidens debacler i finansbranschen har naturligtvis höjt medvetenheten om betydelsen av god etik och moral hos våra medarbetare. Och inte minst en vilja att lära sig av andras misstag. Hur påverkas Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet av de allt hårdare regulatoriska kraven? Hans-Erik Andersson: De nya reglerna är ju till för att skydda bankernas kunder och i sista hand skattebetalarna som ju har fått rycka in och rädda finansinstitut på några marknader. Vi försöker att ligga i framkant och vara proaktiva vad gäller regelverken. För vår Compliance har vi samma filosofi som för risk, det vill säga att avdelningen är helt fristående och oberoende och mandatet till dess chef är mycket starkt. 28

31 Peter Melbi: Nya regler har en i det närmaste exponentiell utveckling där de i ökande utsträckning kommer från EU. Det viktiga är att vi ligger i framkant så att vi kan anamma det som är viktigt för oss som nischbank med inriktning på värdepapper. Ledning och styrelse ägnar stor kraft åt att löpande utvärdera bankens kapitalbehov och kapitalanvändning. Peter Melbi: Vi erbjuder kunderna ett komplement till storbankerna, eftersom vi är särskilt fokuserade på värdepapper. Hur fungerar internrevisionsfunktionen på Erik Penser Bankaktiebolag? Hans-Erik Andersson: Vi har valt att anlita ett utomstående och oberoende företag för att regelbundet utvärdera bankens riskhantering och interna kontroll. På detta sätt granskar vi även affärsområdenas löpande verksamhet. En fördel med detta är att vi härigenom även får en god uppfattning av vad som är»best practice». Styrelsen fastställer varje år den granskningsinriktning som ska gälla och avrapportering från internrevision sker direkt till såväl VD som styrelse. Peter Melbi: Även den så kallade självutvärderingen fungerar som en löpande internrevision med fokus på de operativa riskerna. Den viktigaste funktionen i denna självutvärdering är att varje avdelningschef har till uppgift att identifiera och bedöma risker både kvantitativt och i termer av sannolikhet och konsekvens. Kan Erik Penser Bankaktiebolag konkurrera med storbankerna när de gäller de allt högre plattformskostnaderna? Hans-Erik Andersson: Ja, om man gör det hela rätt så kan plattformskostnaderna anpassas efter storleken på verksamheten. Peter Melbi: Som nischaktör är vi extra noggranna med att välja kund, att välja fokus och inte minst när det gäller att välja bort. Hans-Erik Andersson: Vi är övertygade om att det finns en plats för en stark och oberoende aktör som är lyhörd mot sina kunder. Vi är glada över att en stor och ökande skara delar vårt synsätt. 29

32 Affärsområde Private Banking Private Banking är ett samlingsbegrepp för individuellt anpassade lösningar av finansiella tjänster och produkter för privata investerare. Utmärkande för kunder som efterfrågar Private Banking är att de kan ha flera tillgångsslag samt att de önskar en nära relation med sin rådgivare. Utöver rådgivarkontakten och tillgång till kvalificerat analysstöd erbjuder banken möjligheten att delta i ett stort antal kunskaps- och informationsinriktade evenemang som kompletterar beslutsunderlaget, till exempel konjunkturseminarier, konjunkturpaneler, bolagsdagar och företagspresentationer. Dessa evenemang har under åren blivit något av bankens kännetecken. Inom Private Banking erbjuder Erik Penser Bankaktiebolag tre tjänsteområden: Privatbanken, Aktierådgivningen och Strukturerade produkter. Privatbanken Privatbanken är namnet på Erik Penser Bankaktiebolags högsta och mest heltäckande servicenivå för privata investerare och deras företag. Tjänsterna är speciellt anpassade till kunder med ett flertal olika tillgångsslag och komplexa behov. Utifrån en noggrann och djupgående behovsanalys läggs grunden för den totalekonomiska rådgivningen. Med analysen som bas definieras varje kunds målsättning utifrån riskbenägenhet och förväntningar på avkastning. Grundläggande för analysen är ofta frågor kring skatt, vilket ofta inkluderar försäkring och pensionssparande liksom arv, gåvor och andra familjerättsliga frågor. En övergripande rapport ger möjlighet att ha överblick över hela förmögenhetsmassan. Rådgivarna inom Privatbanken har ett nära samarbete med Aktierådgivningen, Kapitalförvaltningen samt övriga specialistfunktioner såsom skatt, juridik, analys och förvaltning. Skatterådgivningen är inriktad på kvalificerade skattefrågor i samband med exempelvis generationsskiften, in- eller utflyttning över landsgränser och försäljning av fastigheter eller företag. Inom skatteavdelningen återfinns också juristexpertis samt bokföringskompetens som ställs till kundernas förfogande för skötsel av deras bolag. Erik Penser Bankaktiebolags oberoende ställning är en hörnsten i Privatbankens erbjudande. Rådgivarnas ambition är att finna den bästa lösningen för kunderna. Aktierådgivningen Aktierådgivarna inom Erik Penser Bankaktiebolag fungerar som initierade samtalspartners med 30

33 aktieportföljen som utgångspunkt till individer och företag. Förhållandet är icke-diskretionärt. Det innebär att alla affärer görs på kundernas direkta uppdrag, men uppslagen kommer ofta från rådgivaren. Till grund för rådgivningen finns bland annat Erik Penser Bankaktiebolags företagsanalys, kompletterad med såväl makroanalys som aktiestrategi. Rådgivarna följer marknadsutvecklingen löpande och bevakar sina kunders innehav och avkastningen utvärderas löpande. Vid sidan av aktier inkluderar rådgivningen även andra värdepapper och allokeringsinstrument såsom räntebärande värdepapper, derivat, fonder och strukturerade produkter. Rådgivarkontakten kompletteras med internettjänsten EPnet, där kunderna får tillgång till portföljens utveckling och Erik Penser Bankaktiebolags samlade analys. Analysavdelningen, som består av ett 15-tal erfarna aktieanalytiker med gedigen kunskap om de nordiska företagen, producerar löpande ett kvalificerat beslutsunderlag som är tillgängligt för intresserade kunder. Strukturerade produkter Strukturerade produkter är finansiella instrument som kombinerar egenskaperna hos andra finansiella instrument för att optimera potentiell avkastning till i förväg känd risk. Den vanligaste formen av strukturerade produkter är aktieindexobligationer. Strukturerade produkter är ett bra sätt att investera på globala aktiemarknader och andra tillgångsslag som är mera svåråtkomliga för privata investerare. Produkterna utgör ett bra substitut eller komplement till annat långsiktigt sparande såsom fonder och aktier. Banken erbjuder strukturerade produkter i tre risknivåer: kapitalskyddade produkter, certifikat, och hävstångscertifikat med tre inriktningar; marknad, ränta eller strategi. De olika risknivåerna kan med fördel kombineras för att en portfölj med en personligt anpassad risknivå. Strukturerade produkter som arrangeras av Erik Penser Bankaktiebolag förmedlas till egna kunder och via samarbetspartners. Banken skräddarsyr även strukturerade produkter åt kunder med större kapital och egen uppfattning om en specifik marknad eller tillgångsslag. Framflyttade positioner Breddningen och fördjupningen av kunderbjudandet inom affärsområdet fortsatte under Även om resultateffekterna av de senaste årens expansionsinvesteringar ännu inte materialiserats, har satsningarna under året burit frukt i form av att bankens positioner flyttats fram rejält inom Private Banking. Enligt en undersökning av Sveriges främsta aktörer inom Private Banking är förtroendet för Erik Penser Bankaktiebolags tjänster mycket högt. Undersökningen, som genomfördes av tidningen Affärsvärlden och redovisades i slutet av maj 2010, inkluderade en utvärdering och gradering av kundbemötande, produkter och tjänster, samt kund- och investeringsprocesser. Erik Penser Bankaktiebolag blev sammantaget placerad på en andraplats med motiveringen att banken upplevs som»engagerad och angelägen». Efterfrågan på strukturerade produkter med högre risk ökade under året och banken breddade under året produktmixen ytterligare, vilket genererade ökade affärsvolymer under hösten. I takt med de finansiella marknadernas återhämtning under främst andra halvåret 2010, ökade även aktiviteten bland Aktierådgivningens kunder, liksom kundernas generella exponering mot främst aktiemarknaden. Rörelseintäkterna för affärsområdet Private Banking minskade under år 2010 med 9 procent till 142 mkr, hänförligt till den minskade efterfrågan av strukturerade produkter under första halvåret

34 Affärsområde investment Banking Affärsområdet Investment Banking bedriver verksamhet inom handel med aktier och derivat. Vidare erbjuds kapitalanskaffningstjänster och rådgivning vid förvärv, fusioner och börsnoteringar. Kunderna utgörs huvudsakligen av institutioner samt mindre eller medelstora företag. Kärnan i affärsområdets kunderbjudande är en gedigen kunskap om och erfarenhet av näringslivet och riskkapitalmarknaderna i Sverige och Norden. Genom sin oberoende ställning och medarbetarnas gedigna kompetens är banken en stark och självständig samarbetspartner till institutionella aktörer. Verksamheten inom affärsområdet Investment Banking är indelad i Institutionellt mäkleri, Corporate Finance och Trading. Institutionellt mäkleri Som oberoende lokal aktör med ett väl utbrett kontaktnät tillhandahåller Erik Penser Bankaktiebolag högkvalificerade analyser och mäkleritjänster till svenska institutioner. Medarbetarna är erfarna och har stor kunskap om den svenska aktiemarknaden och ett brett kontaktnät. För kunder med hög transaktionsintensitet har banken en plattform för elektronisk handel, så kallad DMA (Direct Market Access). Denna gör det möjligt för kunderna att få skräddarsydda kombinationer av orderexekvering och manuellt övervakad handel med automatisk återrapportering av avslut. Tjänsten används av institutionella aktörer som har hög orderfrekvens eller saknar eget börsmedlemsskap. I samarbete med Corporate Financeavdelningen hanterar det institutionella mäkleriet även så kallade blockaffärer. Bankens Corporate Access-service erbjuder institutionella kunder väl avpassade möten med börsbolagsledningar, branschseminarier samt en rad andra evenemang inom ekonomi, politik och andra högaktuella ämnen. Corporate Finance Erik Penser Bankaktiebolags Corporate Financeavdelning erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser. Rådgivningen riktar sig främst till aktörer verksamma på den svenska marknaden. Avdelningen har byggts upp sedan 2004 och banken har sedan dess utvecklats till en ledande aktör inom börsintroduktioner av mindre och medelstora företag. Detta har i sin tur medfört 32

35 en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät till investerare. Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid försäljningsuppdrag analyserar och utvärderar projektteamet den verksamhet som är till salu och identifierar värdeskapande faktorer och de eventuella förhållanden som måste åtgärdas för att öka attraktionskraften i bolaget. Projektteamen identifierar vidare potentiella köpare och genomför en granskning av tidpunkt och finansiell kapacitet. Trading Erik Penser Bankaktiebolags Tradingavdelning bedriver handel med främst aktier och aktiederivat för bolagets egen räkning. Därtill sker även viss market making, det vill säga att avdelningen fungerar som intermediär i handeln med derivat och ETF:er. Intäkterna från Trading utgörs av nettoresultat av finansiella transaktioner. All handel styrs av bankens riskpolicy och tydligt definierade riskmandat. Verksamheten bidrar även till att skapa likviditet och underlättar därmed handeln för bankens kunder. Avdelningen Institutionellt mäkleri har varit fortsatt fokuserad på att bearbeta nya kunder. Ett antal institutioner gjorde också sina första affärer med banken under året. Därtill driftsattes en smart order routingfunktionalitet som gör att banken kan styra ordrar till den marknadsplats som erbjuder bästa pris på en aktie, högst likviditet eller något annat urvalskriterium. I maj 2010 utnämndes Thomas Brodin, tidigare Analyschef, till Aktiechef med ansvar för både analys och institutionellt mäkleri. I oktober 2010 rekryterades Lage Jonason i samband med förvärv av del av rörelsen i Lage Jonason AB, en fristående bankirfirma med inriktning på corporate finance. Marknaden karaktäriserades av låg volatilitet vilket påverkade verksamheten inom Tradingen. Rörelseintäkterna för affärsområdet Investment Banking ökade under år 2010 med 4 procent till 96 mkr. Långsiktig uppbyggnad Kunderbjudandet inom affärsområdet Investment Banking förstärktes ytterligare under år 2010, inte minst analyskapaciteten och servicen till de institutionella kunderna. Ambitionsnivån skruvades upp och ett flertal omfattande analyser lanserades under året, med positivt mottagande. 33

36 AFFÄRSOMRÅDE ASSET MANAGEMENT Affärsområdet Asset Management erbjuder kapitalförvaltningstjänster anpassade till varje kunds behov, vare sig det är företag, institutioner, stiftelser eller privatpersoner. Verksamheten är fokuserad på att förse investerare med optimala och flexibla investeringslösningar, understödda av analys och engagerad service. Målet är att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett begränsat risktagande. Allokeringen mellan olika tillgångsslag spelar därmed en avgörande roll. Förhållandet mellan kunden och Erik Penser Bankaktiebolag är diskretionärt, det vill säga kunden har utifrån givna förutsättningar överlåtit till banken att fatta placeringsbesluten. Förvaltningen baseras på ett portföljtänkande där portföljstrukturen anpassas individuellt för att motsvara kundens behov och önskemål. För att skapa ytterligare bredd i förvaltningstjänsten har banken samarbetsavtal med noggrant utvalda externa experter. Som oberoende aktör på marknaden kan Asset Management därmed föreslå den för kunden bästa förvaltningslösningen. Förvaltningsuppdragen inleds med en noggrann genomgång av kundernas önskemål om förväntad avkastning, risknivå, placeringshorisont samt eventuella likviditetsaspekter. Därefter skapas en individuellt anpassad portfölj. Utmärkande för förvaltningen inom Asset Management är att den är aktiv och analysbaserad. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna proaktivt och metodiskt hanterar såväl beslut om allokering till olika tillgångsslag som val av enskilda aktier eller andra värdepapper. Investeringsbesluten baseras på noggrann analys och kunskap, snarare än på grundval av ett bolags eller en branschs vikt i ett index. Såväl makroekonomiska förutsättningar som förutsättningar för olika branscher och företag analyseras med hjälp av både intern och extern expertis. Fokuseringen på och hanteringen av risk är central i Asset Managements verksamhet. Investeringsbesluten fattas utifrån tydliga riskmandat och avkastning sätts alltid i relation till risk och portföljernas sammansättning utvärderas löpande av förvaltargruppen. Som utgångspunkt för den kundanpassade förvaltningen finns ett antal modellportföljer, varav Svensk aktieförvaltning och Svensk ränteförvaltning står i centrum för avdelningens arbete. Portföljerna sätts samman med utgångspunkt från bedömda kurspotentialer i enskilda värdepapper. Det innebär att investeringarna inte är kopplade till något index, även om förvaltarna strävar efter en effektiv riskspridning mellan olika branscher. Förvaltningsstrategierna utmärks av att förvaltarna metodiskt söker 34

37 tillvarata såväl långsiktiga trender som kortsiktiga investeringsmöjligheter för att maximera avkastningen. Fördelningen mellan räntebärande tillgångar och aktierelaterade tillgångar spelar här en avgörande roll. Även fonder kan användas för exponering mot andra geografiska marknader eller tillgångsslag än aktier. I förvaltningsprocessen kombineras fördelarna med lagarbete och individuellt ansvar. Internt utmärks förvaltningsarbetet av en strävan efter att utnyttja varje individs kunskap och förmåga så effektivt som möjligt. Branscherfarenheten bland affärsområdets kapitalförvaltare uppgår till mer än 20 år i genomsnitt. Fondurvalstjänst Erik Penser Bankaktiebolag har inte några ägarmässiga kopplingar till något fondbolag. Det gör att banken oberoende kan arbeta med de aktörer som bedöms ha de bästa förutsättningarna att skapa ett mervärde över tiden. I denna process bearbetas databaser och ett brett kontaktnät i sökandet efter de bästa fondförvaltarna och de bästa fonderna, baserat på riskjusterad avkastning. Fondurvalstjänsten erbjuds både i form av en utvärderingstjänst av enskilda fonder och i form av diskretionära fondportföljer åt bankens kunder. Fondurvalstjänsten är en mycket viktig del i affärsområdets erbjudande där bankens oberoende och fristående ställning är en påtaglig konkurrensfördel jämfört med andra förvaltningsorganisationer som är mer inriktade på att sälja egna produkter. Goda förvaltningsresultat Affärsområdets modellportföljer, portföljer som används som utgångspunkt för kundernas portföljer, fortsatte att utvecklas väl under året. Alla fyra portföljer har sedan respektive portföljs start överavkastat jämfört med sitt jämförelseindex, i flera fall med mycket god marginal. Svensk aktieförvaltning har sedan starten i maj 2008 överträffat sitt jämförelseindex med 12 procentenheter medan Svensk ränteförvaltning utvecklats hela 7 procentenheter bättre än sitt index, vid utgången av år Under större delen av året överviktade förvaltarna aktier i förhållande till räntebärande placeringar. Den utveckling som banken kan uppvisa sedan respektive portföljs start är mycket bra och är ett viktigt instrument vid bearbetningen av nya kunder. Affärsområdet har under år 2010 ytterligare intensifierat kontakterna med främst mindre och medelstora institutioner, såsom stiftelser, pensionsstiftelser och försäkringsbolag. I samarbete med Privatbanken har även marknadsföringen av affärsområdets tjänster till förmögna privatpersoner ökat väsentligt under året. 35

38 AFFÄRSSTÖDJANDE VERKSAMHETER För att affärsområdena skall kunna leva upp till de höga kraven på effektivitet, kontroll, säkerhet och kvalitet behöver de en rad stödfunktioner. Dessa utgörs av avdelningar för analys, marknad, administration, IT och stab. Därtill finns en compliance- och en riskkontrollfunktion. Staben består, utöver VD, av medarbetare inom personal- och ekonomifunktionen. Analys Erik Penser Bankaktiebolag har en grundläggande tro på kvalificerad analys som beslutsunderlag för en investering. Bankens makro- och aktieanalys är därtill ett viktigt konkurrensmedel för både Investment Banking, Private Banking och Asset Management. Analysavdelningen på Erik Penser Bankaktiebolag representerar gedigen erfarenhet och kompetens inom såväl fundamental bransch- och företagsanalys som makroanalys och aktiestrategi. Avdelningen producerar regelbundet initierade bedömningar i form av djupanalyser kompletterade med regelbundna utvärderingar av företag och branscher. Erik Penser Bankaktiebolag har sedan 2007 flyttat fram positionerna genom ett flertal kvalificerade rekryteringar och därmed avsevärt ökat det mervärde som erbjuds såväl institutionella som privata kunder. Tre områden inom analys prioriteras: Makroanalys, Aktiestrategi och Aktieanalys. Fokus är primärt på svenska bolag, men kompletteras med nordiska bolag, relevanta utifrån ett branschperspektiv. Bolags- och branschanalyserna kompletteras med utförliga kommentarer till bolagsnyheter, industristatistik och konjunkturrelaterad statistik. Regelbundet produceras initierade bedömningar i form av: Affärsbrevet (morgonbrev), Aktiebrevet (månadsbrev), företagsanalyser, branschanalyser, konjunkturprognoser och strategirapporter. Analysavdelningen består av ett 15-tal erfarna analytiker inom fundamental bransch- och företagsanalys samt makroanalys och strategi. Analytikerna har en aktiv dialog med institutionella kunder. Både institutionella och privata kunder inbjuds regelbundet till seminarier kring aktuella teman. Bankens Corporate Access-service erbjuder institutionella kunder möten med börsbolagsledningar, branschseminarier samt en rad andra evenemang inom ekonomi, politik och andra högaktuella ämnen. 36

39 Värdepappersadministration och IT Administrationsavdelningen tillhandahåller back officetjänster. Det är en viktig och central del i företagets affärsverksamhet för att säkerställa att transaktioner genomförs på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Back officefunktionen är uppdelad på utland, emission, svenska värdepapper/vpc, samt kassa/kundtjänst. I januari 2011 publicerades TNS Sifo Prosperas undersökning av institutionernas betygsättning av back officetjänster hos 15 banker och mäklarhus i Sverige samt 5 utländska aktörer som verkar i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag fick högst betyg då samtliga 44 institutioners svar sammanvägdes. Dessutom var banken etta i kategorin Tier 1, de största institutionerna. Bankens IT-avdelning har till uppgift att sköta drift, förvaltning och utveckling av bankens IT-system och spelar därmed en central roll för riskkontroll, rapportering och affärsutveckling. Marknadsföring, kommunikation och FÖRSÄLJNING Marknadsavdelningen ansvarar för att vårda och utveckla varumärket Erik Penser Bankaktiebolag. Detta görs genom marknadsföring i traditionella kanaler såsom annonsering, mediekontakter och via bankens hemsida men i stor utsträckning även genom seminarier och kundträffar samt via kundmagasinet Penséer. Avdelningen ansvarar även för bankens övriga marknadskommunikation och därtill hörande materialproduktion, samt den interna kommunikationen inom banken. Under 2010 deltog sammanlagt drygt personer i kundevenemang av varierande karaktär och format, främst inom Private Banking. Därtill kommer de evenemang som genomförts i samarbete med externa parter. Bland dessa har lokala industri- och handelsnätverk varit i fokus. Inom Investment Banking får de institutionella kunderna tillgång till företagsträffar och investeringsteman via bankens s. k. Corporate Access, en del av bankens analysavdelning. En försäljningsavdelning, som främst är knuten till affärsområdena Private Banking och Asset Management, fungerar som en länk mellan nya kunder och rådgivarna. Riskkontroll och compliance Att förse sina kunder med finansiella lösningar och produkter innebär att Erik Penser Bankaktiebolag tar på sig olika risker som måste hanteras. Bankens lönsamhet är direkt beroende av dess förmåga att bedöma, hantera och prissätta dessa risker, samtidigt som företaget skall bibehålla en tillräcklig kapitalstyrka för att möta oförutsedda händelser. Av detta skäl är riskhantering ett prioriterat område som ständigt utvecklas. Operativa risker finns i alla delar av organisationen och övervakningen av dessa är en del av företagets riskhanteringsarbete. Riskerna kontrolleras och begränsas genom omfattande dagliga transaktionskontroller, kontinuitetsplanering samt kontinuerliga förbättringar av processer, system och strukturer för internkontroll. Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till bolagets styrelse och VD och dess arbete styrs av instruktioner som fastställts av styrelsen. Funktionen kontrollerar dagligen alla marknads- och kreditrisker i banken. Legala risker och compliancerisker bevakas kontinuerligt av compliancefunktionen, som rapporterar direkt till styrelse och VD. Compliance verksamhet baseras på instruktioner och en årlig verksamhetsplan som styrelsen fastställt. 37

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Erik Penser AB. Bokslutskommuniké 2010

Erik Penser AB. Bokslutskommuniké 2010 Erik Penser AB Bokslutskommuniké positiv avslutning på ett händelserikt år Fjärde kvartalet» Rörelseintäkterna uppgick till 84 (81) mkr.» Rörelseresultatet uppgick till 4 (2) mkr.» Resultatet efter skatt

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning:

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning: Delårsrapport för Mangold AB Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Koncernens Resultaträkning 3 Koncernens Balansräkning 4 Moderbolagets Resultaträkning 5 Moderbolagets

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNING. för kloka investerare

KAPITALFÖRVALTNING. för kloka investerare KAPITALFÖRVALTNING för kloka investerare Privatägda Garantum Fondkommission AB är en av de största arrangörerna av strukturerade produkter i Norden. Sedan starten 2004 har vi arrangerat mer än 1800 unika

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008.

Erik Penser AB. Vår strategi ligger fast. Vi ser en fortsatt tillväxt inom våra prioriterade marknadsområden. Delårsrapport första kvartalet 2008. Erik Penser AB Delårsrapport första kvartalet 2008. FORTSATTa SATSNINGAR i TURBULENT MARKNAD Januari - mars» Rörelseintäkterna uppgick till 47 (76) mkr, en minskning med 38 procent hänförlig till lägre

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2014-07-01 2014-09-30 Intäkterna ökade med 41,1 procent till 22,3 (15,8) mkr Resultat före skatt ökade till 2,3 (0,2) mkr Eget kapital per aktie uppgick till 117,27 (110,23)

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 Delårsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 Resultat före skatt steg till 0,2 (-0,4) mkr Rörelseintäkterna steg 28,4 procent till 15,8 (12,3) mkr Antal depåer växte till 3 564 (2 911) depåer Eget

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Policy för riskhantering

Policy för riskhantering Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Årligen eller oftare vid behov Tidigare godkänd; 2015-11-13 Tillgänglighet: För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund: FFFS 2007:16

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Informationsdokument

Informationsdokument Informationsdokument Om Real Finans och Försäkring Real Finans och Försäkring är ett fristående företag som arbetar med skräddarsydd ekonomisk rådgivning mot privatpersoner och företag. Vi arbetar inom

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer