årsredovisning 2009 erik penser ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2009 erik penser ab"

Transkript

1 årsredovisning 2009

2

3 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor i Stockholm. erik penser ab stockholm 2010

4 År 2009 blev ett dåligt år för galgindustrin.

5 Nattklubbar och restauranger världen över gapade halvtomma.

6 Därmed även kemtvättarna.

7 Hotellen gick heller inte bra.

8 Erik Penser Bankaktiebolag räknar år 2009 som framgångsrikt. Trots konjunkturen beslöt banken att hålla fanan högt i form av nya, strategiska tjänster och rekryteringar. Mot slutet av året fick vi belöning för vår uthållighet. Resultatet pekar uppåt. Inför en kraftigt ökad kundtillströmning under 2010 började lokalerna på Biblioteksgatan 9 att ses över. Banken är i behov av fler mötesrum bredvid de redan livligt frekventerade Sedelrummet, Tidningsrummet, Aktiebrevsrummet m.fl. Planerna på Sparbössrummet väcktes. År 2009 blev ett framgångsrikt år också för sparbössindustrin. Även om människor inte hade så mycket kontanter att lägga undan insåg de behovet av att göra det om inte annat inför nästa lågkonjunktur. På ett av bankens kundseminarier erbjöds Erik Penser att få låna in delar av en av världens största samlingar av sparbössor att ställa ut i det nya mötesrummet. Uppackning pågår. I enlighet med den väntade kundtillströmningen fick Kapprummet fler svarta galgar och de befintliga erhöll erforderlig materialvård. Det räckte dock inte för att rädda galgindustrin. (Erik Pensers egen samling av klädgalgar, med säte i Oxfordshire, utökades med fyra rariteter, vilka närmare beskrivs i årsredovisningens Appendix.) Att döpa om Kapprummet till Galgrummet är under inga omständigheter aktuellt. Namnet väcker associationer som hör passerade år till.

9

10 Denna sida är avsiktligt blank

11 innehållsförteckning VERKSAMHETSÖVERSIKT OCH AFFÄRSKONCEPT i korthet 12 vd har ordet 15 tema: intervju med HANS-ERIK ANDERSSON 19 marknadsöversikt 22 TEMA: RUNDABORDSSAMTAL 25 AFFÄRSOMRÅDE PRIVATE BANKING 28 AFFÄRSOMRÅDE INVESTMENT BANKING 30 AFFÄRSOMRÅDE ASSET MANAGEMENT 32 AFFÄRSSTÖDJANDE VERKSAMHETER 34 HUMANKAPITAL 36 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 39 FÖRETAGSLEDNING 40 STYRELSE 43 BOLAGSSTYRNING 44 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & finansiella rapporter: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 53 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 60 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 61 MODERBOLAGETs RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 62 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 63 kassaflödesanalys 64 NOTER 65 REVISIONSBERÄTTELSE 93 appendix: 95 KOMMENTARER TILL INTRODUKTION SAMT appendix 111

12 VERKSMHETSÖVERSIKT OCH AFFÄRSKONCEPT Erik Penser AB är moderbolag till Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser AB:s enda verksamhet är att äga Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värden åt sina kunder. Vision Erik Penser Bankaktiebolag skall genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Affärsidé Erik Penser Bankaktiebolag skall erbjuda de bästa finansiella lösningarna för privata och professionella investerare. Värdegrund Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare. Bankens affärskultur utmärks av ett antal kärnvärden som kan sammanfattas med ambitionen att vara professionell, engagerad och personlig. Affärsmodell Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är fokuserad på att skapa mervärde för privata och institutionella kunder. Genom sin oberoende ställning har banken frihet att fokusera på de bästa lösningarna för kunderna. Verktygen är en personlig och engagerad rådgivning baserad på erfaren finansiell kompetens. Övergripande mål och strategi För att Erik Penser Bankaktiebolag skall nå sin vision att bli den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp lade företaget under 2007 fast en tydlig tillväxtstrategi. Målet är att det förvaltade kapi- 10

13 talet skall öka till 30 miljarder kronor år 2011 och att de trögrörliga intäkterna skall täcka minst 100 procent av kostnaderna inom affärsområdet Private Banking. För att nå dessa mål har banken satsat offensivt på att bygga upp en högkvalificerad finansiell rådgivningskompetens för såväl privata som professionella investerare. Skapandet av värde för bankens kunder sker genom en personlig, högkvalificerad och oberoende finansiell rådgivning. Den strategiska positioneringen av banken genomsyras av några viktiga begrepp: Den personliga banken. Erik Penser Bankaktiebolag är ett familjeföretag, med ett sådant företags syn på långsiktighet och relationsbyggande. Den familjära omtanken om kunder och medarbetare präglar verksamheten. Långsiktigt nöjda kunder prioriteras framför kortsiktig vinst i företaget. Kunderbjudandet utmärks av en ambition att tillhandahålla mer värde genom ett oberoende urval av externa finansiella produkter och tjänster, t.ex. fonder. Seminarier och nätverksträffar är en central del av verksamheten. Den oberoende banken. Erik Penser Bankaktiebolag ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. Genom att inte ingå i en stor ägarsfär eller storbank är företaget oberoende. Företagets medarbetare har därför möjlighet att vid varje tillfälle föreslå den för kunden bästa lösningen, oberoende av leverantör. Den engagerade och kompetenta banken. Tack vare sin expertis, erfarenhet och kunskap om finansiella marknader och produkter är Erik Penser Bankaktiebolag en stark samarbetspartner till sina kunder. Företagskulturen präglas av hög etik och värderingar som har sin grund i professionalism och ett entreprenöriellt perspektiv. Affärsområden Verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag bedrivs i tre affärsområden: Private Banking är ett samlingsbegrepp för de individuellt anpassade helhetslösningar vilka erbjuds inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensioner, försäkringar, fondurval och bank tjänster för privatpersoner. Utmärkande för kunder som efterfrågar Private Banking är att de kan ha flera tillgångsslag och att de önskar en nära relation med sin rådgivare. Investment Banking är ett samlingsbegrepp för de finansiella tjänster och produkter som banken erbjuder institutioner och företrädesvis mindre och medelstora företag. Dessa tjänster inkluderar hjälp med kapi tal an skaff ning och råd kring till exempel uppköp, sammanslagningar och börsintroduktioner. Här ingår även institutionellt mäkleri och trading, d.v.s. handel för egen räkning. Asset Management tillhandahåller en hel täckande och professionell kapitalförvaltning för så väl institutionella som privata placerare med varierande önskemål och behov. För valt nings upp - dragen är diskretionära, d.v.s. kunden har ut ifrån givna förutsättningar överlåtit det fulla an svaret till banken att fatta investeringsbesluten. Ägare Erik Penser Fondkommission grundades 1994 av Erik Penser och sedan dess har verksamheten varit fokuserad på att skapa värden för privata och institutionella investerare. I september 2008 fick företaget tillstånd att bedriva bankverksamhet och bytte i samband med detta namn till Erik Penser Bankaktiebolag. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. 11

14 2009 i korthet Rörelseintäkterna uppgick under år 2009 till 258 (183) mkr, en ökning med 41 procent från föregående år. Rörelseresultatet blev -27 mkr (-52) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -20 (-41) mkr. Arbetet med att förstärka och bredda intäktsbasen fortsatte. Affärssidan stärktes genom nyrekryteringar inom främst analys, Corporate Finance, Asset Management samt inom Privatbanken. Inom Investment Banking visade Corporate Finance en mycket stark trend med såväl större som fler uppdrag, inte minst avseende före trädes emissioner. Avdelningen har under år 2009 stärkts med nyrekryteringar inom M&A-området. På den svenska nyemissionsmarknaden etablerade sig Erik Penser Bankaktiebolag under år 2009 som den mest frekvente råd givaren för emissionsvolymer under 100 mkr. Investeringarna i ett breddat och fördjupat kunderbjudande fortsatte inom affärsområdet Private Banking. I början av mars 2009 tog Per Sommerlou, som rekryterats för uppdraget, över ansvaret för affärsområdet efter Icke Hamilton som återgick till sin roll som Senior Advisor för banken. Icke Hamilton fick även det direkta ansvaret för Privatbanken. I maj 2009 rekryterades Joachim Spetz, som varit verksam på ledande befattningar inom svensk kapitalförvaltning på såväl Handelsbanken som Robur i över 20 år, för att leda bankens prioriterade satsning på kapitalförvaltning. I samband med detta bildades ett nytt affärsområde, Asset Management, för den diskretionära kapitalförvaltningen inom banken. Mot slutet av året ökade inflödet av nytt kundkapital inom såväl Private Banking som Asset Management. Erik Penser har, genom Yggdrasil AB, tillskjutit 70 mkr i syfte att främja fortsatt expansion. 12

15 förvaltat kapital - sex år fördelning av rörelseintäkter '09 '08 '07 '06 '05 '04 Asset Management 3% Private Banking 61% Investment Banking 36% mdr kr rörelseintäkter - sex år rörelseresultat - sex år '09 '08 '07 '06 '05 '04 '09 '08 '07 '06 '05 ' mkr mkr rörelseintäkter - två år rörelseresultat - två år '09 Q4 Q3 Q2 Q1 '08 Q4 Q3 Q2 Q mkr '09 Q4 Q3 Q2 Q1 '08 Q4 Q3 Q2 Q mkr

16 14

17 VD har ordet När vi lämnade år 2009 gick vi ur den värsta recessionen sedan andra världskriget. Så sammanfattade i alla fall nyhetsbyrån Bloomberg det gångna året. För Sveriges del kan det konstateras att vi kommit relativt lindrigt undan, både vad gäller de makroekonomiska konsekvenserna och sett ut ett börsperspektiv. Fjolåret var faktiskt det åttonde bästa börsåret på 100 år! Trots det har börsen under de tio senaste åren i stort sett avkastat noll. Den stora skillnaden mellan den ganska svaga makroekonomiska utvecklingen och det börsrally som ägde rum under 2009, visar hur svårt det är att förutspå börsutvecklingen. I och med att den så kallade alfa-beta-separationen* blir allt vanligare riskerar den leverantör av finansiella tjänster som inte noga tar reda på vad kunden egentligen efterfrågar, att ge fel råd. Det blir därmed mycket viktigt att verkligen förstå vilket syfte en kund har med sina placeringar. I den personliga banken, Erik Penser Bankaktiebolag, ägnar vi mycket tid åt att kartlägga vad våra kunder efterfrågar eftersom vi anser att det är grunden till en god rådgivning och förvaltning. Självklart? Möjligen är det så, men det har de senaste åren visat sig att alltför få leverantörer av finansiella tjänster ägnat tillräckligt med tid åt denna avgörande fråga. Stabil plattform Vår plan var att, trots fortsatt expansion och därmed högre kostnader, kunna redovisa ett positivt rörelseresultat för 2009, vilket vi dock inte lyckades med. De rekryteringar som gjordes under 2008 och 2009 medförde att kostnaderna steg med 22 procent under Intäkterna under samma period ökade med 41 procent, vilket visar att vi börjar se effekterna av förstärkningarna och vårt fokuserade arbetssätt. Det är viktigt att ett företag uppvisar en lönsamhet, inte minst i finansbranschen. Kunderna känner, allt annat lika, större förtroende för företag som visar vinst. Personalen tycker, oavsett om det finns vinstdelning eller inte, att det är mer stimulerande att arbeta i en vinstgivande organisation. Och självklart vill ägaren, även om han är mycket långsiktig, få avkastning på sin investering. Därför är det helt avgörande att * Alfa och beta är centrala begrepp i den moderna portföljteorin, där alfa är ett riskjusterat mått på den så kallade aktiva avkastningen på en investering. Inom fondförvaltning står alfa för det speciella och specialiserade, till exempel hedgefonder. Alfa skall hitta felaktiga prissättningar på finansmarknaderna, utnyttja dem och skapa överavkastning. Förvaltningsavgifterna kan vara höga, men ska uppvägas av en aktiv förvaltning baserat på kvalitet och spetskompetens. Beta står för passiv förvaltning, till exempel indexfonder eller börshandlade fonder som speglar ett index. Beta kan också vara obligationer eller certifikat. 15

18 banken blir lönsam. De senaste åren har karaktäriserats av uppbyggnad och expansion och nu är det dags för leverans! Inför 2010 finns alla förutsättningar för banken att få utväxling på affärsplattformen. Positionerad för tillväxt När den nuvarande strategin lades fast gjorde bankens styrelse och ledning ett antal antaganden som därefter legat till grund för vår expansion. Vi antog att den svenska Private Bankingmarknaden behövde en mer personlig bank som på ett tydligt sätt utgår från kundens behov och har förmågan att leverera i enlighet med individuella önskemål. Vår analys av Corporate Finance-marknaden indikerade att det fanns ett stort utrymme för en kvalificerad leverantör inom small- och midcapsegmentet. Med banktillståndet har vi dessutom kunnat utöka tjänsteutbudet med kompletterande finansieringslösningar. Vi har också noterat att de svenska institutionerna välkomnar en oberoende aktör med stark analys och mäklerikompetens. Strategin utvärderas årligen och det positiva gensvaret under 2009 har ytterligare stärkt oss i vår uppfattning att det finns en plats för vår bank på den svenska marknaden. Inflödet av nytt kapital inom Private Banking har ökat under året och varje kvartal har vi noterat högre siffror. I det institutionella segmentet har vi flyttat fram positionerna markant, framförallt inom analys där flera oberoende undersökningar gett en förbättrad ranking. Inom Corporate Finance noterade vi våra högsta intäkter sedan Vi har också satt rekord i kapitalanskaffningar till våra kundföretag. Ägandet i fokus Under 2009 har ägandet av banker och finansiella företag varit i fokus världen över. De räddningsaktioner som regeringar och riksbanker tvingats till har skapat en debatt kring ägaransvar och skattebetalarnas utsatthet när riskerna i de finansiella systemen varit allt för höga. I Sverige har stödet inskränkt sig till garantier från Riksbanken medan vissa amerikanska och engelska banker partiellt nationaliserats. Erik Penser Bankaktiebolag har en ägare som fullt ut har tagit det ekonomiska ansvaret och som inte bara täckt de uppkomna förlusterna utan dessutom tillfört expansionskapital. Bankens strategi är att tillhandahålla kvalificerade finansiella tjänster till såväl institutionella som privata kunder. Framförallt under de två senaste åren har detta lett till en markant ökning av personalkostnaderna, då antalet anställda ökat kraftigt. Det negativa resultat som uppstått har i sin helhet täckts av ägaren, Erik Penser genom Yggdrasil. Vid det senaste årsskiftet har kapitalbasen förstärkts med ytterligare 50 miljoner kronor. Kapitaltillskottet från Yggdrasil gör det möjligt att genomföra större affärer, både avseende utlåning och Corporate Finance. För bankens kunder och anställda är det en stark markering som visar att Erik Penser verkligen har det långsiktiga engagemang som kom till uttryck i intervjun med honom i årsredovisningen år Utsikter för 2010 Efter flera år av uppbyggnad och utvecklingsarbete, går vi in i 2010 med ett väsentligt stärkt kunderbjudande. Vi har produkter och tjänster anpassade till de prioriterade målgrupper som vi bearbetar och vi har en bemanning som gör det möjligt för oss att tillhandahålla högsta kvalité i vår rådgivning. Vi kommer att fortsätta rekry- 16

19 tera för att stärka vår affärsorganisation och vi gör det från den styrkeposition som vi byggt upp de senaste åren. Som en konsekvens av bankens framflyttade position skall vi under 2010 öka inflödet av nytt kapital till såväl Private Banking som Asset Management och fortsätta den starka tillväxten inom Corporate Finance. Likaså kan vi ytterligare utveckla vår historiskt starka ställning inom Strukturerade produkter samt kapitalisera på vår stärkta analysprodukt inom det institutionella segmentet. Sammantaget är förutsättningarna mycket goda för att de värden som banken skapar för sina kunder skall resultera i ett väsentligt ökat inflöde av nytt kapital och många nya kunder under Tack Ett stort tack till våra kunder, både gamla och nya, som visat fortsatt förtroende under året. Tack också till alla medarbetare som delar vår ägares syn på långsiktighet. Och slutligen ett stort tack till Erik Penser som så tydligt visar engagemang och långsiktighet och på ett fantastiskt sätt främjar vår fortsatta expansion. Peter Melbi Verkställande Direktör 17

20 18

21 Intervju med HANS-ERIK ANDERSSON, STYRELSEORDFÖRANDE Erik Penser Bankaktiebolag har sedan 2007 haft en tydlig tillväxtstrategi varför? Tillväxt har flera dimensioner. Den viktigaste är att vi skall kunna erbjuda en bred palett av tjänster och produkter i kombination med en hög servicegrad till våra kunder. Banktillståndet är ett bra exempel. Det gav oss bland annat möjligheter att erbjuda olika typer av bryggfinansiering till våra Corporate Finance-kunder. En viss storlek på verksamheten är också nödvändig för att kunna bära kostnaderna för den»infrastruktur«som krävs i vår bransch. Tanken är nu att vi skall öka affärsvolymerna ytterligare och därmed nå en stabil, positiv resultatnivå. Finns det någon naturlig gräns för hur stor banken kan bli? Det finns ingen formel för det. Vi måste vara så stora att verksamheten går ihop och att vi får en rimlig riskspridning och kan leverera det som kunderna efterfrågar. Men vi skall inte bli så stora att vi blir opersonliga. Den personliga touchen är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Kan Erik Penser Bankaktiebolag verkligen erbjuda samma breda utbud av produkter och tjänster som storbankerna? Det vill vi inte heller. Inom Private Banking har vi därför samarbeten med noggrant utvalda partners som är specialister inom sina respektive områden. Vi är säkra på att detta oberoende urval gagnar kunderna. Hur blir man riktigt bra inom Private Banking? Det viktigaste inom Private Banking är själva behovsanalysen. Att man gör en ordentlig analys av varje kunds specifika behov. Först när den är gjord kan man tillämpa olika investeringsfilosofier och risknivåer. Vårt erbjudande från Privatbanken är vasst, väldigt brett och framförallt är behovsanalysen väldigt djup. Utan en riktig analys är det ren tur om resultatet blir bra. På många andra håll i branschen erbjuds väldigt standardiserade och digitaliserade lösningar. Vi gör alltid skräddarsydda lösningar. Det är samtidigt ett av de främsta skälen till att tröskeln för kunden att få vara med är relativt hög. Går det att tjäna pengar på en sådan långt gående kundanpassning? Det är vår övertygelse. Allting börjar och slutar med att vi levererar någonting kun - den upplever som värde. Det är ett absolut måste. Gör vi inte det kommer vi inte att tjäna pengar. 19

22 Värdet som kunden upplever kan det öka ytterligare? Det finns alltid möjlighet till förbättring målet kan alltid sättas högre. Jag tycker att det är viktigt att det inte bara handlar om avkastning utan även om risk och i det längre perspektivet om ekonomisk trygghet. I branschen är det för mycket snack om avkastning utan att tala om risk. Uppfattningen om risk och riskbenägenhet är en av de viktigaste sakerna som behovsana lysen skall mynna ut i. Hur försäkrar sig banken om att kundernas portföljer har en för kunden optimal allokering till olika tillgångsslag och en relevant riskprofil? Det viktiga är att rådgivaren och kunden är överens om förutsättningarna. Det förutsätter i sin tur att rådgivaren har gjort en noggrann genomgång av risker och möjligheter för kunden och diskuterat detta med kunden. Självfallet måste också förvaltningsresultatet utvärderas regelbundet. När du tog ordförandejobbet var det något speciellt som lockade dig? Jag var kund i banken och hade därmed en hygglig uppfattning om verksamheten. När jag sedan träffade Erik Penser och förstod att han hade en oerhört långsiktig inställning och ville bygga någonting steg för steg, kändes det väldigt intressant och stimulerande att få bli del aktig. Finns det någon tidsaspekt eller någon annan gräns för Erik Pensers satsning? Nej, det finns en riktning. Banken skall bli större, den skall bli lönsam och den skall framförallt leverera en tydlig kundnytta. Allting börjar och slutar med leverans av kundnytta. Går kundnytta att mäta? Kundnytta är ju inte lättmätt, för det är ingen variabel i sig. Men så länge vi kan attrahera nya kunder och samtidigt behålla gamla kunder och få deras kapital att växa så är väl det en god approximation för kundnytta. Mer specifika strategiska mål finns inte? Vi har en tillväxtstrategi. Tillväxten är viktig av de skäl som jag tidigare nämnde. Vid sidan av en breddning av Private Banking har Corporate Finance-avdelningen utvecklats till en ledande aktör i sitt segment. Det finns tydliga synergier i erbjudandet mellan dessa tjänster. Entreprenörer och företagsägare behöver Corporate Finance-tjänster och de behöver många gånger även Private Banking-tjänster. Det har visat sig lyckosamt att kunna erbjuda kombinationen. Vi har kunnat dra nytta av att vi har helheten. Inom analys och aktiemäkleri vill vi även vara ett tydligt alternativ på den institutionella marknaden. Kan banken trots sin litenhet klara den hårda konkurrensen i det rent institutionella segmentet? Ja, vi tycker oss se tydliga tecken på detta. Tjänsterna är ju samtidigt en förlängning av vår aktietradition. I och med uppbyggnaden analysavdelningen har vi fått ytterligare tyngd i dessa tjänster gentemot institutioner. Där kan vi konstatera att vi har sett många positiva tecken i de olika mätningar som görs bland institutionerna, typ Prospera. Vi har ambitionen att klart och tydligt växa inom detta segment. Vi kommer inte att ha något ofantligt antal kunder, men de vi har skall få en hög och personlig servicegrad. Det är samma filosofi som vi har på privatsidan. Har du tagit någon speciell lärdom av finanskrisen? Att man inte skall hålla på med saker som man inte förstår framstår nu som ännu klarare. Det är också tydligt att det finansiella systemet är globalt och det inte går att frikoppla sig från vad som händer i den större världen. Man kan dock konstatera att Sverige och de svenska bankerna klarat krisen relativt väl. 20

23 Vilka konsekvenser tror du att krisen får för lagar och regler för banker? Det finns en klar och tydlig trend mot att stater och myndigheter vill kontrollera risk mer detaljerat än vad man hittills har gjort. Det är därmed rimligt att tro att kapitaltäckningsreglerna kommer att skärpas. Även regelverken för ersättning ses över för att öka kopplingen mellan riskjusterat resultat och rörliga lönedelar. Hur ser Erik Penser Bankaktiebolags riskexponering ut? Vi har en relativt låg risknivå eftersom vi varken har traditionell kreditgivning till företag eller bostadsfinansiering. Vi har i princip bara utlåning till värdepappersaffärer. Bankens tradingverksamhet innebär vissa risker, som begränsas av tydliga limiter. De nya reglerna för rörlig ersättning i banker är väl också kopplade till risktagande? Det är återigen så att de stora syndarna funnits utomlands. Det är förståeligt att det finns en önskan från myndigheter och allmänhet att ersättningsnivåerna skall vara rimliga i det finansiella systemet. Jag tycker också att det är rimligt att utbetalning av en del av den rörliga prestationsrelaterade ersättningen får vänta en tid, så att man ser att basen för ersättningen håller. Det är i sammanhanget värt att påpeka att Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar vinstdelning. Utan vinst blir det därmed inte heller någon rörlig ersättning. av bankerna framöver. Långsiktighet och»alignment of interest» är samtidigt något som erfarenhetsmässigt gett goda resultat för alla intressenter. Jag vill därför inte utesluta möjligheten till någon form av delägande i framtiden. Men ytterst är självfallet detta en fråga för ägaren. Har styrelsen någon speciell fokusfråga under 2010? Ja, det fortsatta byggandet av banken. Att se till att strategin genomförs och att den levererar önskat resultat. Styrelsens huvuduppgift är att peka ut färdriktningen och se till att strategin implementeras. Och sedan att alltid kontrollera risknivån»checks and balances». Är det inte svårt att få utväxling på tillväxten utan»färdigförpackade» produkter som till exempel egna fonder? Vi tror givetvis att det går och att det dessutom är en fördel för våra kunder. Varumärket Erik Penser är väldigt starkt och det hänger väl ihop med verksamheten. Eriks person, långsiktighet, affärsmannaskap och samlarintresse det ger sammantaget en väldigt tydlig personlig touch. Vi är övertygade om att det finns ett behov av en rejält personlig bank Erik Penser Bankaktiebolag! Vad tycker du om personalägande i denna typ av verksamhet? Planerna på delägarskap för personalen avbröts på grund av att det inte fyllde sin funktion i det marknadsläge som rådde under hösten Det är fortfarande inte attraktivt för personalen att vara ägare, eftersom det krävs kapital i detta uppbyggnadsskede. Dessutom kommer det med stor sannolikt att krävas en större kapitalstyrka 21

24 MARKNADSÖVERSIKT Den kris som präglade världens finansiella marknader under 2009, den största sedan den stora depressionen på 1930-talet, har fått långtgående konsekvenser inte bara för marknadens aktörer utan även för världsekonomin. Hundratals banker har lagts ned, fusionerats, nationaliserats eller fått mer kapital. Finanskrisen föregicks av en överhettad bostadsmarknad i såväl USA som i många länder i Europa. En stor del av de amerikanska bostadslånen hade gått till låntagare med hög kredit risk. Till skillnad från tidigare bostadsbubblor, som varit mer lokala, hade kreditriskerna flyttats från de ursprungliga långivande bankerna i USA till ett stort antal banker, försäkringsbolag och fonder världen över. Detta hade skett genom en omfattande och global handel med värdepapperiserade bostadslån,»sub primelån». Som en direkt följd av att ingen aktör visste var kreditförlusterna skulle dyka upp, minskade förtroendet sinsemellan de stora bankerna. Därmed försvann den för marknaden livsviktiga likviditeten och därmed möjligheten att prissätta risk för den löpande finansieringen av bankernas verksamhet. Det innebar att krisen blev akut under hösten 2008 och början av I Sverige blev Nordea i april 2009 den första och enda svenska storbank som tog emot kapitalstöd av staten, via en nyemission, innebärande restriktioner på ledningens löner och bonus. Swedbank deltog i garantidelen av stödåtgärderna. Riksgälden övertog ägandet i Carnegie innan verksamheten såldes vidare till riskkapitalbolagen Altor och Bure. Även de islandsägda bankerna med verksamhet i Sverige, Kaupthing och Glitnir, fick nya ägare som ett resultat av krisen. De strukturella förändringarna på den svenska finansmarkanden blev dock relativt begränsade sett i ett internationellt perspektiv. Fortfarande domineras marknaden av de fyra storbankerna och de stora försäkringsbolagen. Redan före finanskrisen var den finansiella sektorn, såväl i Sverige som i andra länder världen över, utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på den svenska marknaden. Vid sidan av branschglidningen mellan bankoch försäkringsverksamhet, som inneburit att de stora bankerna i dag har verksamhet inom livförsäkringsområdet och ett par försäkringsbolag har egna banker, har de traditionella bankkontoren minskat i betydelse för kundernas möjlighet att utföra banktjänster. Istället ökar kundernas kontakt med banken främst via internet. 22

25 Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på den svenska bankmarknaden. Vidare har fondsparande och försäkringssparande utvecklats till viktiga sparformer. De senaste åren har även banksparandet ökat och är numera hushållens största sparform. Samtidigt har sparande i obligationer minskat i betydelse. Drygt tre fjärde delar av den svenska befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder eller aktier. På den spar- och investeringsinriktade delen av den svenska finansmarknaden finns ett antal aktörer såsom fondbolag, kapitalförvaltare, fondkommissionärer, försäkringsmäklare samt mindre pensionsbolag och banker. I denna grupp ingår Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolags kunder är såväl privata som institutionella investerare samt entreprenörer och företagsägare. Bankens verksamhet är sedan mitten av år 2009 indelad i tre affärsområden: Private Banking, Investment Banking och Asset Management. Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de vänder sig till investerare med höga krav på service och rådgivning relaterad till de finansiella marknaderna. Erik Penser Bankaktiebolags expansionsstrategi och medvetna satsning på att öka andelen trögrörliga intäkter, till exempel förvaltningsarvoden, innebär ett minskat beroende av aktiemarknadens svängningar. Omsättningen på aktiemarknaden har emellertid en relativt stor inverkan på företagets resultat, eftersom bankens kostnader till stor del är fasta. Det innebär att marginalkostnaderna för ett ökat antal kunder och transaktioner är låga. En hög börsomsättning i kombination med stigande kurser får därmed direkt ett positivt genomslag i bankens resultat. Erik Penser Bankaktie bolags resultat gynnas av stigande aktiekurser eftersom detta resulterar i nya kunder och ökar riskviljan hos befintliga. Återhämtningens år På världens aktiemarknader blev år 2009 ett år präglat av kraftfull återhämtning. Aldrig tidigare har en sådan djup nedgång som tyngde år 2008, följts av en så kraftig uppgång som under år Samtidigt drabbades den reala ekonomin av finanskrisens negativa effekter, med rekordstora försämringar av BNP-utvecklingen världen över. Den kraftiga återhämtningen under 2009 innebar att året går till historien som ett av de bättre åren någonsin, närmare bestämt det åttonde bästa börsåret på mer än hundra år. Stockholmsbörsens breda All Share index steg 46,7 procent under Inte sedan 1999, då uppgången summerades till 66 procent under den IT- och telekomrelaterade haussen, har kurserna stigit så mycket under ett en - skilt år. Efter en inledning med fortsatt fallande kurser nådde index i mars 2009 sin lägsta nivå, för att därefter rekylera uppåt. Någon vecka in i juli, i samband med att den överraskande bra rapportperioden för andra kvartalet drog igång, steg kurserna relativt kraftigt och uppgången under sommarmånaderna blev en av de starkaste i Stockholmsbörsens historia. Flertalet av de större börsbolagen lyckades dessutom snabbt anpassa sig till krisklimatet under 2009, vilket bidrog till den fortsatt positiva börsutvecklingen under hösten. I slutet av året kom även allt fler positiva signaler om att de flesta av världens ekonomier börjat växa igen, visserligen med betydande draghjälp från statliga stimulanser. Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2009 uppgick till mkr, vilket var 28 procent lägre än under Erik Penser Bankaktiebolags marknadsandel av denna handel uppgick till 2,75 procent, vilket är en markant ökning från 0,95 procent för

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 Vissa definitioner Med Mangold eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den koncern

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3 ÅRSREDOVISNING Innehåll Detta är Allra...4 Koncernchefen har ordet... 6 Organisationsstruktur... 8 HR... 9 Styrelse...10 Allra Pension AB...12 Allras strategifonder...16 Allra Försäkringsförmedling AB...20

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

Garantum Årsredovisning

Garantum Årsredovisning Garantum Årsredovisning 2013 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Garantum 5 En trygg partner 6 Våra

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer