årsredovisning 2009 erik penser ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2009 erik penser ab"

Transkript

1 årsredovisning 2009

2

3 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor i Stockholm. erik penser ab stockholm 2010

4 År 2009 blev ett dåligt år för galgindustrin.

5 Nattklubbar och restauranger världen över gapade halvtomma.

6 Därmed även kemtvättarna.

7 Hotellen gick heller inte bra.

8 Erik Penser Bankaktiebolag räknar år 2009 som framgångsrikt. Trots konjunkturen beslöt banken att hålla fanan högt i form av nya, strategiska tjänster och rekryteringar. Mot slutet av året fick vi belöning för vår uthållighet. Resultatet pekar uppåt. Inför en kraftigt ökad kundtillströmning under 2010 började lokalerna på Biblioteksgatan 9 att ses över. Banken är i behov av fler mötesrum bredvid de redan livligt frekventerade Sedelrummet, Tidningsrummet, Aktiebrevsrummet m.fl. Planerna på Sparbössrummet väcktes. År 2009 blev ett framgångsrikt år också för sparbössindustrin. Även om människor inte hade så mycket kontanter att lägga undan insåg de behovet av att göra det om inte annat inför nästa lågkonjunktur. På ett av bankens kundseminarier erbjöds Erik Penser att få låna in delar av en av världens största samlingar av sparbössor att ställa ut i det nya mötesrummet. Uppackning pågår. I enlighet med den väntade kundtillströmningen fick Kapprummet fler svarta galgar och de befintliga erhöll erforderlig materialvård. Det räckte dock inte för att rädda galgindustrin. (Erik Pensers egen samling av klädgalgar, med säte i Oxfordshire, utökades med fyra rariteter, vilka närmare beskrivs i årsredovisningens Appendix.) Att döpa om Kapprummet till Galgrummet är under inga omständigheter aktuellt. Namnet väcker associationer som hör passerade år till.

9

10 Denna sida är avsiktligt blank

11 innehållsförteckning VERKSAMHETSÖVERSIKT OCH AFFÄRSKONCEPT i korthet 12 vd har ordet 15 tema: intervju med HANS-ERIK ANDERSSON 19 marknadsöversikt 22 TEMA: RUNDABORDSSAMTAL 25 AFFÄRSOMRÅDE PRIVATE BANKING 28 AFFÄRSOMRÅDE INVESTMENT BANKING 30 AFFÄRSOMRÅDE ASSET MANAGEMENT 32 AFFÄRSSTÖDJANDE VERKSAMHETER 34 HUMANKAPITAL 36 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 39 FÖRETAGSLEDNING 40 STYRELSE 43 BOLAGSSTYRNING 44 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & finansiella rapporter: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 53 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 60 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 61 MODERBOLAGETs RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 62 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 63 kassaflödesanalys 64 NOTER 65 REVISIONSBERÄTTELSE 93 appendix: 95 KOMMENTARER TILL INTRODUKTION SAMT appendix 111

12 VERKSMHETSÖVERSIKT OCH AFFÄRSKONCEPT Erik Penser AB är moderbolag till Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser AB:s enda verksamhet är att äga Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värden åt sina kunder. Vision Erik Penser Bankaktiebolag skall genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Affärsidé Erik Penser Bankaktiebolag skall erbjuda de bästa finansiella lösningarna för privata och professionella investerare. Värdegrund Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare. Bankens affärskultur utmärks av ett antal kärnvärden som kan sammanfattas med ambitionen att vara professionell, engagerad och personlig. Affärsmodell Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är fokuserad på att skapa mervärde för privata och institutionella kunder. Genom sin oberoende ställning har banken frihet att fokusera på de bästa lösningarna för kunderna. Verktygen är en personlig och engagerad rådgivning baserad på erfaren finansiell kompetens. Övergripande mål och strategi För att Erik Penser Bankaktiebolag skall nå sin vision att bli den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp lade företaget under 2007 fast en tydlig tillväxtstrategi. Målet är att det förvaltade kapi- 10

13 talet skall öka till 30 miljarder kronor år 2011 och att de trögrörliga intäkterna skall täcka minst 100 procent av kostnaderna inom affärsområdet Private Banking. För att nå dessa mål har banken satsat offensivt på att bygga upp en högkvalificerad finansiell rådgivningskompetens för såväl privata som professionella investerare. Skapandet av värde för bankens kunder sker genom en personlig, högkvalificerad och oberoende finansiell rådgivning. Den strategiska positioneringen av banken genomsyras av några viktiga begrepp: Den personliga banken. Erik Penser Bankaktiebolag är ett familjeföretag, med ett sådant företags syn på långsiktighet och relationsbyggande. Den familjära omtanken om kunder och medarbetare präglar verksamheten. Långsiktigt nöjda kunder prioriteras framför kortsiktig vinst i företaget. Kunderbjudandet utmärks av en ambition att tillhandahålla mer värde genom ett oberoende urval av externa finansiella produkter och tjänster, t.ex. fonder. Seminarier och nätverksträffar är en central del av verksamheten. Den oberoende banken. Erik Penser Bankaktiebolag ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. Genom att inte ingå i en stor ägarsfär eller storbank är företaget oberoende. Företagets medarbetare har därför möjlighet att vid varje tillfälle föreslå den för kunden bästa lösningen, oberoende av leverantör. Den engagerade och kompetenta banken. Tack vare sin expertis, erfarenhet och kunskap om finansiella marknader och produkter är Erik Penser Bankaktiebolag en stark samarbetspartner till sina kunder. Företagskulturen präglas av hög etik och värderingar som har sin grund i professionalism och ett entreprenöriellt perspektiv. Affärsområden Verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag bedrivs i tre affärsområden: Private Banking är ett samlingsbegrepp för de individuellt anpassade helhetslösningar vilka erbjuds inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensioner, försäkringar, fondurval och bank tjänster för privatpersoner. Utmärkande för kunder som efterfrågar Private Banking är att de kan ha flera tillgångsslag och att de önskar en nära relation med sin rådgivare. Investment Banking är ett samlingsbegrepp för de finansiella tjänster och produkter som banken erbjuder institutioner och företrädesvis mindre och medelstora företag. Dessa tjänster inkluderar hjälp med kapi tal an skaff ning och råd kring till exempel uppköp, sammanslagningar och börsintroduktioner. Här ingår även institutionellt mäkleri och trading, d.v.s. handel för egen räkning. Asset Management tillhandahåller en hel täckande och professionell kapitalförvaltning för så väl institutionella som privata placerare med varierande önskemål och behov. För valt nings upp - dragen är diskretionära, d.v.s. kunden har ut ifrån givna förutsättningar överlåtit det fulla an svaret till banken att fatta investeringsbesluten. Ägare Erik Penser Fondkommission grundades 1994 av Erik Penser och sedan dess har verksamheten varit fokuserad på att skapa värden för privata och institutionella investerare. I september 2008 fick företaget tillstånd att bedriva bankverksamhet och bytte i samband med detta namn till Erik Penser Bankaktiebolag. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB, ett av Erik Penser helägt bolag. 11

14 2009 i korthet Rörelseintäkterna uppgick under år 2009 till 258 (183) mkr, en ökning med 41 procent från föregående år. Rörelseresultatet blev -27 mkr (-52) mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -20 (-41) mkr. Arbetet med att förstärka och bredda intäktsbasen fortsatte. Affärssidan stärktes genom nyrekryteringar inom främst analys, Corporate Finance, Asset Management samt inom Privatbanken. Inom Investment Banking visade Corporate Finance en mycket stark trend med såväl större som fler uppdrag, inte minst avseende före trädes emissioner. Avdelningen har under år 2009 stärkts med nyrekryteringar inom M&A-området. På den svenska nyemissionsmarknaden etablerade sig Erik Penser Bankaktiebolag under år 2009 som den mest frekvente råd givaren för emissionsvolymer under 100 mkr. Investeringarna i ett breddat och fördjupat kunderbjudande fortsatte inom affärsområdet Private Banking. I början av mars 2009 tog Per Sommerlou, som rekryterats för uppdraget, över ansvaret för affärsområdet efter Icke Hamilton som återgick till sin roll som Senior Advisor för banken. Icke Hamilton fick även det direkta ansvaret för Privatbanken. I maj 2009 rekryterades Joachim Spetz, som varit verksam på ledande befattningar inom svensk kapitalförvaltning på såväl Handelsbanken som Robur i över 20 år, för att leda bankens prioriterade satsning på kapitalförvaltning. I samband med detta bildades ett nytt affärsområde, Asset Management, för den diskretionära kapitalförvaltningen inom banken. Mot slutet av året ökade inflödet av nytt kundkapital inom såväl Private Banking som Asset Management. Erik Penser har, genom Yggdrasil AB, tillskjutit 70 mkr i syfte att främja fortsatt expansion. 12

15 förvaltat kapital - sex år fördelning av rörelseintäkter '09 '08 '07 '06 '05 '04 Asset Management 3% Private Banking 61% Investment Banking 36% mdr kr rörelseintäkter - sex år rörelseresultat - sex år '09 '08 '07 '06 '05 '04 '09 '08 '07 '06 '05 ' mkr mkr rörelseintäkter - två år rörelseresultat - två år '09 Q4 Q3 Q2 Q1 '08 Q4 Q3 Q2 Q mkr '09 Q4 Q3 Q2 Q1 '08 Q4 Q3 Q2 Q mkr

16 14

17 VD har ordet När vi lämnade år 2009 gick vi ur den värsta recessionen sedan andra världskriget. Så sammanfattade i alla fall nyhetsbyrån Bloomberg det gångna året. För Sveriges del kan det konstateras att vi kommit relativt lindrigt undan, både vad gäller de makroekonomiska konsekvenserna och sett ut ett börsperspektiv. Fjolåret var faktiskt det åttonde bästa börsåret på 100 år! Trots det har börsen under de tio senaste åren i stort sett avkastat noll. Den stora skillnaden mellan den ganska svaga makroekonomiska utvecklingen och det börsrally som ägde rum under 2009, visar hur svårt det är att förutspå börsutvecklingen. I och med att den så kallade alfa-beta-separationen* blir allt vanligare riskerar den leverantör av finansiella tjänster som inte noga tar reda på vad kunden egentligen efterfrågar, att ge fel råd. Det blir därmed mycket viktigt att verkligen förstå vilket syfte en kund har med sina placeringar. I den personliga banken, Erik Penser Bankaktiebolag, ägnar vi mycket tid åt att kartlägga vad våra kunder efterfrågar eftersom vi anser att det är grunden till en god rådgivning och förvaltning. Självklart? Möjligen är det så, men det har de senaste åren visat sig att alltför få leverantörer av finansiella tjänster ägnat tillräckligt med tid åt denna avgörande fråga. Stabil plattform Vår plan var att, trots fortsatt expansion och därmed högre kostnader, kunna redovisa ett positivt rörelseresultat för 2009, vilket vi dock inte lyckades med. De rekryteringar som gjordes under 2008 och 2009 medförde att kostnaderna steg med 22 procent under Intäkterna under samma period ökade med 41 procent, vilket visar att vi börjar se effekterna av förstärkningarna och vårt fokuserade arbetssätt. Det är viktigt att ett företag uppvisar en lönsamhet, inte minst i finansbranschen. Kunderna känner, allt annat lika, större förtroende för företag som visar vinst. Personalen tycker, oavsett om det finns vinstdelning eller inte, att det är mer stimulerande att arbeta i en vinstgivande organisation. Och självklart vill ägaren, även om han är mycket långsiktig, få avkastning på sin investering. Därför är det helt avgörande att * Alfa och beta är centrala begrepp i den moderna portföljteorin, där alfa är ett riskjusterat mått på den så kallade aktiva avkastningen på en investering. Inom fondförvaltning står alfa för det speciella och specialiserade, till exempel hedgefonder. Alfa skall hitta felaktiga prissättningar på finansmarknaderna, utnyttja dem och skapa överavkastning. Förvaltningsavgifterna kan vara höga, men ska uppvägas av en aktiv förvaltning baserat på kvalitet och spetskompetens. Beta står för passiv förvaltning, till exempel indexfonder eller börshandlade fonder som speglar ett index. Beta kan också vara obligationer eller certifikat. 15

18 banken blir lönsam. De senaste åren har karaktäriserats av uppbyggnad och expansion och nu är det dags för leverans! Inför 2010 finns alla förutsättningar för banken att få utväxling på affärsplattformen. Positionerad för tillväxt När den nuvarande strategin lades fast gjorde bankens styrelse och ledning ett antal antaganden som därefter legat till grund för vår expansion. Vi antog att den svenska Private Bankingmarknaden behövde en mer personlig bank som på ett tydligt sätt utgår från kundens behov och har förmågan att leverera i enlighet med individuella önskemål. Vår analys av Corporate Finance-marknaden indikerade att det fanns ett stort utrymme för en kvalificerad leverantör inom small- och midcapsegmentet. Med banktillståndet har vi dessutom kunnat utöka tjänsteutbudet med kompletterande finansieringslösningar. Vi har också noterat att de svenska institutionerna välkomnar en oberoende aktör med stark analys och mäklerikompetens. Strategin utvärderas årligen och det positiva gensvaret under 2009 har ytterligare stärkt oss i vår uppfattning att det finns en plats för vår bank på den svenska marknaden. Inflödet av nytt kapital inom Private Banking har ökat under året och varje kvartal har vi noterat högre siffror. I det institutionella segmentet har vi flyttat fram positionerna markant, framförallt inom analys där flera oberoende undersökningar gett en förbättrad ranking. Inom Corporate Finance noterade vi våra högsta intäkter sedan Vi har också satt rekord i kapitalanskaffningar till våra kundföretag. Ägandet i fokus Under 2009 har ägandet av banker och finansiella företag varit i fokus världen över. De räddningsaktioner som regeringar och riksbanker tvingats till har skapat en debatt kring ägaransvar och skattebetalarnas utsatthet när riskerna i de finansiella systemen varit allt för höga. I Sverige har stödet inskränkt sig till garantier från Riksbanken medan vissa amerikanska och engelska banker partiellt nationaliserats. Erik Penser Bankaktiebolag har en ägare som fullt ut har tagit det ekonomiska ansvaret och som inte bara täckt de uppkomna förlusterna utan dessutom tillfört expansionskapital. Bankens strategi är att tillhandahålla kvalificerade finansiella tjänster till såväl institutionella som privata kunder. Framförallt under de två senaste åren har detta lett till en markant ökning av personalkostnaderna, då antalet anställda ökat kraftigt. Det negativa resultat som uppstått har i sin helhet täckts av ägaren, Erik Penser genom Yggdrasil. Vid det senaste årsskiftet har kapitalbasen förstärkts med ytterligare 50 miljoner kronor. Kapitaltillskottet från Yggdrasil gör det möjligt att genomföra större affärer, både avseende utlåning och Corporate Finance. För bankens kunder och anställda är det en stark markering som visar att Erik Penser verkligen har det långsiktiga engagemang som kom till uttryck i intervjun med honom i årsredovisningen år Utsikter för 2010 Efter flera år av uppbyggnad och utvecklingsarbete, går vi in i 2010 med ett väsentligt stärkt kunderbjudande. Vi har produkter och tjänster anpassade till de prioriterade målgrupper som vi bearbetar och vi har en bemanning som gör det möjligt för oss att tillhandahålla högsta kvalité i vår rådgivning. Vi kommer att fortsätta rekry- 16

19 tera för att stärka vår affärsorganisation och vi gör det från den styrkeposition som vi byggt upp de senaste åren. Som en konsekvens av bankens framflyttade position skall vi under 2010 öka inflödet av nytt kapital till såväl Private Banking som Asset Management och fortsätta den starka tillväxten inom Corporate Finance. Likaså kan vi ytterligare utveckla vår historiskt starka ställning inom Strukturerade produkter samt kapitalisera på vår stärkta analysprodukt inom det institutionella segmentet. Sammantaget är förutsättningarna mycket goda för att de värden som banken skapar för sina kunder skall resultera i ett väsentligt ökat inflöde av nytt kapital och många nya kunder under Tack Ett stort tack till våra kunder, både gamla och nya, som visat fortsatt förtroende under året. Tack också till alla medarbetare som delar vår ägares syn på långsiktighet. Och slutligen ett stort tack till Erik Penser som så tydligt visar engagemang och långsiktighet och på ett fantastiskt sätt främjar vår fortsatta expansion. Peter Melbi Verkställande Direktör 17

20 18

21 Intervju med HANS-ERIK ANDERSSON, STYRELSEORDFÖRANDE Erik Penser Bankaktiebolag har sedan 2007 haft en tydlig tillväxtstrategi varför? Tillväxt har flera dimensioner. Den viktigaste är att vi skall kunna erbjuda en bred palett av tjänster och produkter i kombination med en hög servicegrad till våra kunder. Banktillståndet är ett bra exempel. Det gav oss bland annat möjligheter att erbjuda olika typer av bryggfinansiering till våra Corporate Finance-kunder. En viss storlek på verksamheten är också nödvändig för att kunna bära kostnaderna för den»infrastruktur«som krävs i vår bransch. Tanken är nu att vi skall öka affärsvolymerna ytterligare och därmed nå en stabil, positiv resultatnivå. Finns det någon naturlig gräns för hur stor banken kan bli? Det finns ingen formel för det. Vi måste vara så stora att verksamheten går ihop och att vi får en rimlig riskspridning och kan leverera det som kunderna efterfrågar. Men vi skall inte bli så stora att vi blir opersonliga. Den personliga touchen är ett av våra viktigaste konkurrensmedel. Kan Erik Penser Bankaktiebolag verkligen erbjuda samma breda utbud av produkter och tjänster som storbankerna? Det vill vi inte heller. Inom Private Banking har vi därför samarbeten med noggrant utvalda partners som är specialister inom sina respektive områden. Vi är säkra på att detta oberoende urval gagnar kunderna. Hur blir man riktigt bra inom Private Banking? Det viktigaste inom Private Banking är själva behovsanalysen. Att man gör en ordentlig analys av varje kunds specifika behov. Först när den är gjord kan man tillämpa olika investeringsfilosofier och risknivåer. Vårt erbjudande från Privatbanken är vasst, väldigt brett och framförallt är behovsanalysen väldigt djup. Utan en riktig analys är det ren tur om resultatet blir bra. På många andra håll i branschen erbjuds väldigt standardiserade och digitaliserade lösningar. Vi gör alltid skräddarsydda lösningar. Det är samtidigt ett av de främsta skälen till att tröskeln för kunden att få vara med är relativt hög. Går det att tjäna pengar på en sådan långt gående kundanpassning? Det är vår övertygelse. Allting börjar och slutar med att vi levererar någonting kun - den upplever som värde. Det är ett absolut måste. Gör vi inte det kommer vi inte att tjäna pengar. 19

22 Värdet som kunden upplever kan det öka ytterligare? Det finns alltid möjlighet till förbättring målet kan alltid sättas högre. Jag tycker att det är viktigt att det inte bara handlar om avkastning utan även om risk och i det längre perspektivet om ekonomisk trygghet. I branschen är det för mycket snack om avkastning utan att tala om risk. Uppfattningen om risk och riskbenägenhet är en av de viktigaste sakerna som behovsana lysen skall mynna ut i. Hur försäkrar sig banken om att kundernas portföljer har en för kunden optimal allokering till olika tillgångsslag och en relevant riskprofil? Det viktiga är att rådgivaren och kunden är överens om förutsättningarna. Det förutsätter i sin tur att rådgivaren har gjort en noggrann genomgång av risker och möjligheter för kunden och diskuterat detta med kunden. Självfallet måste också förvaltningsresultatet utvärderas regelbundet. När du tog ordförandejobbet var det något speciellt som lockade dig? Jag var kund i banken och hade därmed en hygglig uppfattning om verksamheten. När jag sedan träffade Erik Penser och förstod att han hade en oerhört långsiktig inställning och ville bygga någonting steg för steg, kändes det väldigt intressant och stimulerande att få bli del aktig. Finns det någon tidsaspekt eller någon annan gräns för Erik Pensers satsning? Nej, det finns en riktning. Banken skall bli större, den skall bli lönsam och den skall framförallt leverera en tydlig kundnytta. Allting börjar och slutar med leverans av kundnytta. Går kundnytta att mäta? Kundnytta är ju inte lättmätt, för det är ingen variabel i sig. Men så länge vi kan attrahera nya kunder och samtidigt behålla gamla kunder och få deras kapital att växa så är väl det en god approximation för kundnytta. Mer specifika strategiska mål finns inte? Vi har en tillväxtstrategi. Tillväxten är viktig av de skäl som jag tidigare nämnde. Vid sidan av en breddning av Private Banking har Corporate Finance-avdelningen utvecklats till en ledande aktör i sitt segment. Det finns tydliga synergier i erbjudandet mellan dessa tjänster. Entreprenörer och företagsägare behöver Corporate Finance-tjänster och de behöver många gånger även Private Banking-tjänster. Det har visat sig lyckosamt att kunna erbjuda kombinationen. Vi har kunnat dra nytta av att vi har helheten. Inom analys och aktiemäkleri vill vi även vara ett tydligt alternativ på den institutionella marknaden. Kan banken trots sin litenhet klara den hårda konkurrensen i det rent institutionella segmentet? Ja, vi tycker oss se tydliga tecken på detta. Tjänsterna är ju samtidigt en förlängning av vår aktietradition. I och med uppbyggnaden analysavdelningen har vi fått ytterligare tyngd i dessa tjänster gentemot institutioner. Där kan vi konstatera att vi har sett många positiva tecken i de olika mätningar som görs bland institutionerna, typ Prospera. Vi har ambitionen att klart och tydligt växa inom detta segment. Vi kommer inte att ha något ofantligt antal kunder, men de vi har skall få en hög och personlig servicegrad. Det är samma filosofi som vi har på privatsidan. Har du tagit någon speciell lärdom av finanskrisen? Att man inte skall hålla på med saker som man inte förstår framstår nu som ännu klarare. Det är också tydligt att det finansiella systemet är globalt och det inte går att frikoppla sig från vad som händer i den större världen. Man kan dock konstatera att Sverige och de svenska bankerna klarat krisen relativt väl. 20

23 Vilka konsekvenser tror du att krisen får för lagar och regler för banker? Det finns en klar och tydlig trend mot att stater och myndigheter vill kontrollera risk mer detaljerat än vad man hittills har gjort. Det är därmed rimligt att tro att kapitaltäckningsreglerna kommer att skärpas. Även regelverken för ersättning ses över för att öka kopplingen mellan riskjusterat resultat och rörliga lönedelar. Hur ser Erik Penser Bankaktiebolags riskexponering ut? Vi har en relativt låg risknivå eftersom vi varken har traditionell kreditgivning till företag eller bostadsfinansiering. Vi har i princip bara utlåning till värdepappersaffärer. Bankens tradingverksamhet innebär vissa risker, som begränsas av tydliga limiter. De nya reglerna för rörlig ersättning i banker är väl också kopplade till risktagande? Det är återigen så att de stora syndarna funnits utomlands. Det är förståeligt att det finns en önskan från myndigheter och allmänhet att ersättningsnivåerna skall vara rimliga i det finansiella systemet. Jag tycker också att det är rimligt att utbetalning av en del av den rörliga prestationsrelaterade ersättningen får vänta en tid, så att man ser att basen för ersättningen håller. Det är i sammanhanget värt att påpeka att Erik Penser Bankaktiebolag tillämpar vinstdelning. Utan vinst blir det därmed inte heller någon rörlig ersättning. av bankerna framöver. Långsiktighet och»alignment of interest» är samtidigt något som erfarenhetsmässigt gett goda resultat för alla intressenter. Jag vill därför inte utesluta möjligheten till någon form av delägande i framtiden. Men ytterst är självfallet detta en fråga för ägaren. Har styrelsen någon speciell fokusfråga under 2010? Ja, det fortsatta byggandet av banken. Att se till att strategin genomförs och att den levererar önskat resultat. Styrelsens huvuduppgift är att peka ut färdriktningen och se till att strategin implementeras. Och sedan att alltid kontrollera risknivån»checks and balances». Är det inte svårt att få utväxling på tillväxten utan»färdigförpackade» produkter som till exempel egna fonder? Vi tror givetvis att det går och att det dessutom är en fördel för våra kunder. Varumärket Erik Penser är väldigt starkt och det hänger väl ihop med verksamheten. Eriks person, långsiktighet, affärsmannaskap och samlarintresse det ger sammantaget en väldigt tydlig personlig touch. Vi är övertygade om att det finns ett behov av en rejält personlig bank Erik Penser Bankaktiebolag! Vad tycker du om personalägande i denna typ av verksamhet? Planerna på delägarskap för personalen avbröts på grund av att det inte fyllde sin funktion i det marknadsläge som rådde under hösten Det är fortfarande inte attraktivt för personalen att vara ägare, eftersom det krävs kapital i detta uppbyggnadsskede. Dessutom kommer det med stor sannolikt att krävas en större kapitalstyrka 21

24 MARKNADSÖVERSIKT Den kris som präglade världens finansiella marknader under 2009, den största sedan den stora depressionen på 1930-talet, har fått långtgående konsekvenser inte bara för marknadens aktörer utan även för världsekonomin. Hundratals banker har lagts ned, fusionerats, nationaliserats eller fått mer kapital. Finanskrisen föregicks av en överhettad bostadsmarknad i såväl USA som i många länder i Europa. En stor del av de amerikanska bostadslånen hade gått till låntagare med hög kredit risk. Till skillnad från tidigare bostadsbubblor, som varit mer lokala, hade kreditriskerna flyttats från de ursprungliga långivande bankerna i USA till ett stort antal banker, försäkringsbolag och fonder världen över. Detta hade skett genom en omfattande och global handel med värdepapperiserade bostadslån,»sub primelån». Som en direkt följd av att ingen aktör visste var kreditförlusterna skulle dyka upp, minskade förtroendet sinsemellan de stora bankerna. Därmed försvann den för marknaden livsviktiga likviditeten och därmed möjligheten att prissätta risk för den löpande finansieringen av bankernas verksamhet. Det innebar att krisen blev akut under hösten 2008 och början av I Sverige blev Nordea i april 2009 den första och enda svenska storbank som tog emot kapitalstöd av staten, via en nyemission, innebärande restriktioner på ledningens löner och bonus. Swedbank deltog i garantidelen av stödåtgärderna. Riksgälden övertog ägandet i Carnegie innan verksamheten såldes vidare till riskkapitalbolagen Altor och Bure. Även de islandsägda bankerna med verksamhet i Sverige, Kaupthing och Glitnir, fick nya ägare som ett resultat av krisen. De strukturella förändringarna på den svenska finansmarkanden blev dock relativt begränsade sett i ett internationellt perspektiv. Fortfarande domineras marknaden av de fyra storbankerna och de stora försäkringsbolagen. Redan före finanskrisen var den finansiella sektorn, såväl i Sverige som i andra länder världen över, utsatt för ett starkt förändringstryck. De etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som många nya företag, både svenska och utländska, har etablerat sig på den svenska marknaden. Vid sidan av branschglidningen mellan bankoch försäkringsverksamhet, som inneburit att de stora bankerna i dag har verksamhet inom livförsäkringsområdet och ett par försäkringsbolag har egna banker, har de traditionella bankkontoren minskat i betydelse för kundernas möjlighet att utföra banktjänster. Istället ökar kundernas kontakt med banken främst via internet. 22

25 Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på den svenska bankmarknaden. Vidare har fondsparande och försäkringssparande utvecklats till viktiga sparformer. De senaste åren har även banksparandet ökat och är numera hushållens största sparform. Samtidigt har sparande i obligationer minskat i betydelse. Drygt tre fjärde delar av den svenska befolkningen har en del av sitt privata sparande i fonder eller aktier. På den spar- och investeringsinriktade delen av den svenska finansmarknaden finns ett antal aktörer såsom fondbolag, kapitalförvaltare, fondkommissionärer, försäkringsmäklare samt mindre pensionsbolag och banker. I denna grupp ingår Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolags kunder är såväl privata som institutionella investerare samt entreprenörer och företagsägare. Bankens verksamhet är sedan mitten av år 2009 indelad i tre affärsområden: Private Banking, Investment Banking och Asset Management. Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de vänder sig till investerare med höga krav på service och rådgivning relaterad till de finansiella marknaderna. Erik Penser Bankaktiebolags expansionsstrategi och medvetna satsning på att öka andelen trögrörliga intäkter, till exempel förvaltningsarvoden, innebär ett minskat beroende av aktiemarknadens svängningar. Omsättningen på aktiemarknaden har emellertid en relativt stor inverkan på företagets resultat, eftersom bankens kostnader till stor del är fasta. Det innebär att marginalkostnaderna för ett ökat antal kunder och transaktioner är låga. En hög börsomsättning i kombination med stigande kurser får därmed direkt ett positivt genomslag i bankens resultat. Erik Penser Bankaktie bolags resultat gynnas av stigande aktiekurser eftersom detta resulterar i nya kunder och ökar riskviljan hos befintliga. Återhämtningens år På världens aktiemarknader blev år 2009 ett år präglat av kraftfull återhämtning. Aldrig tidigare har en sådan djup nedgång som tyngde år 2008, följts av en så kraftig uppgång som under år Samtidigt drabbades den reala ekonomin av finanskrisens negativa effekter, med rekordstora försämringar av BNP-utvecklingen världen över. Den kraftiga återhämtningen under 2009 innebar att året går till historien som ett av de bättre åren någonsin, närmare bestämt det åttonde bästa börsåret på mer än hundra år. Stockholmsbörsens breda All Share index steg 46,7 procent under Inte sedan 1999, då uppgången summerades till 66 procent under den IT- och telekomrelaterade haussen, har kurserna stigit så mycket under ett en - skilt år. Efter en inledning med fortsatt fallande kurser nådde index i mars 2009 sin lägsta nivå, för att därefter rekylera uppåt. Någon vecka in i juli, i samband med att den överraskande bra rapportperioden för andra kvartalet drog igång, steg kurserna relativt kraftigt och uppgången under sommarmånaderna blev en av de starkaste i Stockholmsbörsens historia. Flertalet av de större börsbolagen lyckades dessutom snabbt anpassa sig till krisklimatet under 2009, vilket bidrog till den fortsatt positiva börsutvecklingen under hösten. I slutet av året kom även allt fler positiva signaler om att de flesta av världens ekonomier börjat växa igen, visserligen med betydande draghjälp från statliga stimulanser. Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2009 uppgick till mkr, vilket var 28 procent lägre än under Erik Penser Bankaktiebolags marknadsandel av denna handel uppgick till 2,75 procent, vilket är en markant ökning från 0,95 procent för

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNING. för kloka investerare

KAPITALFÖRVALTNING. för kloka investerare KAPITALFÖRVALTNING för kloka investerare Privatägda Garantum Fondkommission AB är en av de största arrangörerna av strukturerade produkter i Norden. Sedan starten 2004 har vi arrangerat mer än 1800 unika

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

årsredovisning 2010 erik penser ab

årsredovisning 2010 erik penser ab årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att utsmycka väggarna i de åtta nya mötesrummen på bankens huvudkontor.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer