Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483"

Transkript

1 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr , (i det följande Bolaget ) omfattar ingen egen handel eller risktagande i någon form i egen balansräkning. Verksamheten är uppbyggd kring förvaltning av fonder samt av kunders medel. De risker som finns är därmed kopplade till främst operativa risker, i form av anställningar, kundförluster m.m. Varje års uppnådda och fastställda resultat kan därmed inte komma att påverkas av händelser som inträffar under kommande år. Hänvisningar till Föreskrifterna utgör hänvisningar till Finansinspektionens föreskrifter 2011:1 om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Bolagets ersättningspolicy skall fastställas av styrelsen för Bolaget att gälla för samtliga anställda i Bolaget. Policyn skall uppdateras vid behov, vara föremål för regelbunden översyn och årligen fastställas av Bolagets styrelse. Söderberg & Partners Ersättningskommitté skall göra en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. I beredningen av styrelsebeslut enligt ovan skall hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen. Ordförande och övriga medlemmar i Ersättningskommittén får inte ingå i Bolagets Verkställande ledning. Riskbedömning per personalgrupp Administratör Administratörernas arbetsuppgifter består i att administrera och underhålla den löpande verksamheten. Administratörer arbete överses av en beslutsfattare och de kan inte på egen hand fatta beslut som påverkar den operativa verksamheten och anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över Bolagets risknivå. Administratörer definieras därför inte som Risktagare (enligt definition i Föreskrifterna). Administratörerna ersättning är kopplad till noggrannhet och effektivitet och det finns inte några incitament till risktagande. En administratörs totala ersättning uppgår inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen (enligt definition i Föreskrifterna).

2 Personalgruppen Administratörer anses inte ingå i Bolagets Särskilt reglerad personal (enligt definition i Föreskrifterna). Affärsområdeschef Affärsområdeschefen är den person som är ytterst ansvarig för de beslut som fattas inom det givna affärsområdet. I rollen ingår även personalansvar för alla anställda inom affärsområdet och även ett budgetansvar för affärsområdet. Affärsområdeschefer är beslutsfattare och därmed Anställda i ledande strategisk befattning (enligt definition i Föreskrifterna) som typiskt sett leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i Bolaget Bolaget har mot bakgrund av ovanstående identifierat personalgruppen Affärsområdeschef som Särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Analytiker Analytikers huvuduppgift är att tillhandahålla analyser av olika produkter och bolag för rådgivare och kapitalförvaltare. Analyserna används som ett hjälpmedel i beslutsfattandet men utgör i sig inte ett komplett beslutsunderlag. De analytiker som redogörs för i det följande är inte verksamma med att ta fram sådana analyser som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2 kap. 2 5 punkten och den analysverksamhet som beskrivs i det följande är inte tillståndspliktig enligt ovanstående bestämmelse. Analytiker utgör inte Anställda i ledande strategiska befattningar då deras arbete alltid övervakas av någon annan, Affärsområdeschefen och verkställande direktören som leder och ansvarar för deras verksamhet. Analytiker kan inte på egen hand fatta beslut som påverkar den operativa verksamheten och anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över bolagets risknivå. Bolagets bedömning är att Analytiker, mot bakgrund av att deras analyser endast används internt i Bolaget som kompletterande hjälpmedel i beslutsprocesser som verkställande direktör eller Affärsområdeschef ytterst ansvarar för, inte utgör Risktagare. En Analytikers totala ersättning uppgår, i normalfallet inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen Bolaget har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen Analytiker som Särskilt reglerad personal. För det fall att en Analytikers totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen skall denne behandlas som en Särskilt reglerad

3 personal enligt 1 kap. 4 9 d punkten Föreskrifterna. En prövning skall, i förekommande fall, göras i varje enskilt fall. Förvaltare Förvaltarnas huvuduppgift är att sköta förvaltningen av Bolagets specialfonder. Därutöver sköter Förvaltarna på uppdrag förvaltningen av ytterligare ett antal fonder. Förvaltarna bedriver även diskretionär förvaltning av försäkringskapital inom ramen för fondplaceringstjänster. Förvaltare utgör inte Anställda i ledande strategiska befattningar då deras arbete övervakas av verkställande direktören samt Affärsområdeschefen som är ytterst ansvariga för deras verksamhet. Förvaltare har ej ansvar för kontrollfunktioner. Förvaltare kan inte på egen hand fatta väsentliga beslut som påverkar den operativa verksamheten då förvaltningen sker utifrån i) ett på förhand definierat ramverk fastställt av ansvarig för förvaltningen samt Affärsområdeschefen eller ii) de placeringsriktlinjer som finns upprättade för respektive fond. Förvaltarna kan ingå avtal för Bolagets räkning. Dessa avtal anses dock inte kunna påverka Bolagets risker då de avtal som Förvaltare får ingå följer den standard som bestäms av den Verkställande ledningen. Eventuella avvikelser från sådan standard kräver föregående godkännande. Bolagets bedömning är att Förvaltare kan utöva ett väsentligt inflytande över Bolagets risker. Förvaltares totala ersättning uppgår, i normalfallet inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen. Bolaget har mot bakgrund av ovanstående identifierat personalgruppen Förvaltare som Särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Riskansvarig Riskansvarig person ansvarar för att implementera de riktlinjer för riskhantering som Bolaget upprättar, tillhandahålla råd rörande riskhantering samt kontrollera att de åtgärder Bolaget vidtar för att avhjälpa eventuella brister i riskhanteringen är lämpliga och effektiva. Riskansvarig är enligt 1 kap. 4 9 b punkten Föreskrifterna, en del av Bolagets Särskilt reglerade personal. Det noteras dock att riskansvarig person inte erhåller någon Rörlig Ersättning. Verkställande direktör och vice verkställande direktör Den verkställande direktören är tillsammans med resten av företagsledningen ansvarig för att se till att Bolaget fullgör de skyldigheter som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och andra författningar som reglerar Bolagets verksamhet. Den verkställande direktören är direkt ansvarig inför styrelsen.

4 Den verkställande direktören och den vice verkställande direktören är en del av den verkställande ledningen. Deras ersättningar är kopplade till såväl Bolagets resultat som koncernens resultat vilket kan ge incitament till risktagande. Bolaget har mot bakgrund av ovanstående och den uttryckliga definitionen av Särskilt reglerad personal i Föreskrifterna identifierat den verkställande direktören samt den vice verkställande direktören som Särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Ekonomipersonal Ekonomipersonal ansvarar för bokföring, fakturering och annan administrativ hantering av koncernens ekonomi. Ekonomipersonalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. Ekonomipersonalen är anställd utanför de tillståndspliktiga bolagen och ekonomihanteringen kan därför ses som extern. Revisionen är utförd av tredje part och är den kontrollfunktion som gör det omöjligt för ekonomipersonalen att påverka företagets resultat. Personalgruppen anses därför inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. Personalgruppens ersättning är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns. En anställd inom koncernens ekonomiavdelning erhåller inte en total ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen ekonomipersonal som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. IT-personal IT-personalen ansvarar för driften och utvecklingen av koncernens interna IT-system. IT-personalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. Allt arbete som IT-personalen utför är beställt av affärsområdeschefer. Personalgruppen fattar således inga beslut som påverkar den operativa verksamheten och anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. IT-personalens ersättning är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns.

5 En anställd inom koncernens IT-avdelning erhåller inte en total ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen IT-personal som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Juridik Juridik har hand om koncernens alla juridiska frågor och administrerar även frågor hänförliga till tillståndsbolagens regelefterlevnad (compliance). Ansvaret för funktionen för regelefterlevnad ligger dock externt och sköts alltså inte av juridikpersonalen. Juridikpersonalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. De frågor som hanteras av juridikavdelningen kan vara av känslig natur som har stort inflytande över den operativa verksamheten. Beslutsfattandet i dessa frågor ligger dock hos affärsområdeschefer och koncernchef. Personalgruppen anses därför inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. Ersättningen är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns. En jurists totala ersättning uppgår inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen Juridik som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Marknad & HR Anställda inom Marknad & HR ansvarar för den interna och externa kommunikationen samt för personalfrågor. Marknad & HR-personalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. I alla betydande beslut som berör området är antingen affärsområdeschefer eller koncernchef involverade och personalgruppen har därför inte möjlighet att på egen hand fatta beslut som påverkar den operativa verksamheten. Personalgruppen anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. Ersättningen är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns.

6 En anställd i Marknad & HR:s totala ersättning uppgår inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen Marknad & HR som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Riktlinjer för ersättningar I den mån rörliga ersättningar (bonus) förekommer i Bolaget bestäms bonusen i förhållande till resultatet i verksamhetsområdet som den relevanta personen har direkt eller indirekt inflytande över. Nivån på bonusen kan aldrig överstiga 24 månadslöner men kan även utgå helt. Varje år fastställs eventuell bonus i förhållande till de budgeterade resultat som affärsområdet respektive koncernen har satt upp. Budgeten godkänns alltid av styrelsen i Bolaget. Utöver den rena budgetuppfyllelsen kommer bonusen påverkas av mellan 3 6 individuella mål. Målen rör viktiga milstolpar för verksamheten t.ex. uppmätt kundnöjdhet. Den individuella prestationen i förhållande till dessa mål ligger därefter till grund för ytterligare bedömning av bonusen. Den sammantagna bonusen fastställs därefter dels med beaktande av måluppfyllelsen för Bolaget som helhet och dels den individuella prestationen. Utbetalning av bonus Bonusen skall för särskilt reglerad personal, betalas ut med 40% under innevarande år som beloppet beslutas d.v.s. baserat på prestationen under föregående år. Den uppskjutna ersättning kommer att betalas ut en gång om året jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (minst 3 år). Den första utbetalningen får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades Återtagande av bonus Ej utbetald Rörlig Ersättning kan komma att utgå helt, och utbetald Rörlig Ersättning kan komma att återtas, exempelvis i följande fall: 1. Om det är fel i resultatet som genererat bonusen till följd av manipulering 2. Om det uppkommer kostnader i koncernen som kan hänföras till handlande som genererat bonusen 3. Om det visar sig att verksamheten hamnar i en ansträngd situation vad gäller soliditet och/eller likviditet Ovanstående utgör en kortfattad sammanfattning av ersättningsfilosofin i Amrego Kapitalförvaltning AB. Bolaget har antagit ersättningspolicy i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter 2011:1 om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning varvid ovanstående inte skall anses som uttömmande. Ytterligare information om Amrego Kapitalförvaltning AB:s ersättningssystem lämnas årsvis i årsredovisningen.

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB 556674-7456 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB,

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Securities AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur Rörliga Ersättningar

Läs mer

Ersättningspolicy. Innehåll. Fastställd Styrelsen Ivetofta Sparbank i Bromölla Ersätter tidigare Ersättningspolicy fastställd

Ersättningspolicy. Innehåll. Fastställd Styrelsen Ivetofta Sparbank i Bromölla Ersätter tidigare Ersättningspolicy fastställd Ersättningspolicy Fastställd 2017-08-25 Styrelsen Ivetofta Sparbank i Bromölla Ersätter tidigare Ersättningspolicy fastställd 2017-04-24 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2. Definitioner 3. Omfattning 4.

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY. Inledning och bakgrund

ERSÄTTNINGSPOLICY. Inledning och bakgrund Fastställd av styrelsen: 2015-08-20 ERSÄTTNINGSPOLICY Inledning och bakgrund Enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem (FFFS 2011:1) i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Aktieinvest Fonder AB Sida 1 av 5 Godkänd Dokumentnamn Datum

Aktieinvest Fonder AB Sida 1 av 5 Godkänd Dokumentnamn Datum Aktieinvest Fonder AB Sida 1 av 5 1 SYFTE Dessa riktlinjer har till syfte att säkerställa att Aktieinvest Fonder AB ( Bolaget ) hanterar ersättningar på ett tillfredsställande sätt. Underlag för dessa

Läs mer

PEAK AM SECURITIES AB Ersättningspolicy ERSÄTTNINGSPOLICY PEAK AM SECURITIES AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN

PEAK AM SECURITIES AB Ersättningspolicy ERSÄTTNINGSPOLICY PEAK AM SECURITIES AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN PEAK AM SECURITIES AB Ersättningspolicy 2017 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY PEAK AM SECURITIES AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2017-02-15 PEAK AM SECURITIES AB Ersättningspolicy 2017 2 9 1. DEFINITIONER I denna ersättningspolicy

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 24 maj 2018. Policyn ska prövas

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Redogörelse för ersättningar i Navigera AB år 2016

Redogörelse för ersättningar i Navigera AB år 2016 Redogörelse för i år 2016 Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, Finansinspektionens

Läs mer

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 Accum Kapital (AccuKap AB) ERSÄTTNINGSPOLICY Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 1(9) 1 INLEDNING Denna ersättningspolicy har upprättats mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

FFFS 2011:1 Om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning

FFFS 2011:1 Om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Lekebergs Sparbank: 2018-04-26 Ersätter tidigare fastställd: 2017-10-26 Senast faktaändrad: 2018-04-26 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen

Läs mer

Ersättningspolicy. Datum:

Ersättningspolicy. Datum: Fastställd av: Styrelse Datum: 2017-09-12 Fastställs: Årligen och vid behov Tidigare godkänd; 2016-05-09 Tillgänglighet: Informationsklass Öppen. För samtliga anställda på Bolagets server Rättslig grund:

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy 1 ( 9) Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Securities AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag ska ha en ersättningspolicy som styr hur Rörliga

Läs mer

Ersättningspolicy. Investerum AB Investerum Pension KB

Ersättningspolicy. Investerum AB Investerum Pension KB Ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelboken 2018 Ägare: Styrelsen äger och fastställer policyn årligen. VD äger dock rätt att löpande uppdatera policyn samt

Läs mer

Redogörelse för ersättningar i Coeli Frontier Markets AB 2016

Redogörelse för ersättningar i Coeli Frontier Markets AB 2016 Redogörelse för ersättningar i Coeli Frontier Markets AB 016 Inledning Detta dokument om ersättningar i värdepappersbolaget Coeli Frontier Markets AB,org.nr. 556930-8447, (nedan Coeli eller Bolaget ),

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

Instruktion för ersättning

Instruktion för ersättning Instruktion för ersättning Fastställd av Datum Fastställs Distribution Informationstyp Rättslig grund Kontakt Styrelsen 2016-12-14 Årligen eller vid behov Alla anställda på Haga Kapital tillgänglig på

Läs mer

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18.

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Ersättningspolicy För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Innehåll 1. Inledning 2. Definitioner m.m 3. Styrning 4. Uppföljning och kontroll

Läs mer

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen för Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB vid styrelsemöte den 15 december 2015 1(10) 1 INLEDNING Prior

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM Optimized Portfolio Management 1 Definitioner i Ersättningspolicy I denna policy ska termer

Läs mer

Ersättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB

Ersättningspolicy. iaib AB. Upprättad av Andreas Olsson Godkänd av Styrelsen Version iaib AB Ersättningspolicy iaib AB Upprättad av Andreas Olsson 2017-04-25 Godkänd av Styrelsen 2017-04-25 Version 1.00 iaib AB 2017-04-25 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund och syfte... 3 2.

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Med Bolagets verkställande ledning förstås verkställande direktören (VD) och vice verkställande direktören (vice VD).

Med Bolagets verkställande ledning förstås verkställande direktören (VD) och vice verkställande direktören (vice VD). Ersättningspolicy Aqurat Fondkommission AB, ( Bolaget ), har mot bakgrund av bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i bl.a. värdepappersbolag och i 9 kap.

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Ersättningspolicy. Lantmännen Finans AB Org. nr Policy 1.12

Ersättningspolicy. Lantmännen Finans AB Org. nr Policy 1.12 Lantmännen Finans AB Org. nr. 556664-8118 Policy 1.12 Ersättningspolicy Version Beslutsdatum Förändring 2018-09-14 Årlig revidering. Förtydligande i 2.4 och Nytt incitamentsprogram för koncernen inkluderat

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

1.15 Ersättningspolicy

1.15 Ersättningspolicy 1.15 Ersättningspolicy Beslutad av Styrelsen Laholms Sparbank Årlig fastställande Ja Datum för fastställelse 2018-10-25 Ersätter 2018-08-22 Dokumentnummer 1.15 Ansvarig för policyn VD Ägare av policyn

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Bolaget 2017-03-07 1 INLEDNING Av 3 kap. 22 samt 9 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

SPARBANKEN I ENKÖPING Policy POLICY Sida 1 av 5 Ersätter instruktion av

SPARBANKEN I ENKÖPING Policy POLICY Sida 1 av 5 Ersätter instruktion av Sida 1 av 5 Fastställd av styrelsen 2018-10-25 Policyn ska årligen fastställas av styrelsen Underliggande instruktioner m.m: Bilaga 1 Riskanalys ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund och syfte Bankens långsiktiga

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

ENTER FONDER AB. Ersättningspolicy

ENTER FONDER AB. Ersättningspolicy ENTER FONDER AB Ersättningspolicy Inledning Enligt föreskrifterna ska fondbolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Fryksdalens Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Fryksdalens Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.001 Datum för fastställelse 2015-04-29 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

25. Ersättningspolicy

25. Ersättningspolicy 25. Ersättningspolicy Denna instruktion har fastställts av styrelsen för Consortum Kapitalförvaltning AB vid styrelsemöte den 19/12 2017. 1 INLEDNING Enligt Finansinspektionens Föreskrifter (FFFS 2011:1)

Läs mer

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014.

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 1 2 Definitioner... 2 3 Inledning... 3 4 Policyns målgrupp... 3 5 Grundläggande

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 12 december 2016 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer

Instruktion för ersättning

Instruktion för ersättning Instruktion för ersättning Fastställd av Datum Fastställs Tillämpningsområde Distribution Informationstyp Rättslig grund Kontakt Styrelsen 2018-02-22 Årligen eller vid behov Alla anställda i Exceed Tillgänglig

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Tanum 2011-04-29 Ansvarig: Maria Lindberg Innehållsförteckning 1. Definitioner 2. Syfte 3. Syfte med Rörlig ersättning till anställda 4. Mål 5. Styrning

Läs mer

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen 1 Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank Fastställd i styrelsen 2016-06-30 69-9 2 Innehåll Externa regelverk... 4 Interna regelverk... 4 1. Syfte... 5 2. Definitioner... 5 3. Omfattning... 6 4. Organisation

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016 Information om ersättningar i izave AB Organisationsnummer 556677-0391 Avseende år 2016 Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 med ändringar enligt FFFS 2014:22, Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy. POL 720 Tidigare version beslutad i styrelsen den 3 oktober 2014

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy. POL 720 Tidigare version beslutad i styrelsen den 3 oktober 2014 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Tidigare version beslutad i styrelsen den 3 oktober 2014 Datum för fastställelse 2016-04-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Bakgrund

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

(ersätter ) Styrelsen Westra Wermlands Sparbank

(ersätter ) Styrelsen Westra Wermlands Sparbank Page 1 of 5 Policy & Riktlinjer Bankens policies Dokument 2 av 7 2018-09-24 (ersätter 2017-06-26) Styrelsen Westra Wermlands Sparbank Informationsklass: Intern Innehåll Interna regelverk 1. Syfte 2. Mål

Läs mer

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan.

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan. INSTRUKTION FÖR ERSÄTTNING Fastställd av Styrelsen Datum 2016-02-02 Senast fastställd 22 september 2014 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Exceed Distribution Tillgänglig

Läs mer

PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB Ersättningspolicy ERSÄTTNINGSPOLICY PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN

PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB Ersättningspolicy ERSÄTTNINGSPOLICY PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB Ersättningspolicy 2017 1 11 ERSÄTTNINGSPOLICY PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2017-04-28 PEAK AM ALTERNATIVE INVESTMENTS AB Ersättningspolicy

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB (556693-7495) (Avseende värdepappersrörelse & försäkringsdistribution) & Investerum Pension KB (969683-3913) (Avseende försäkringsdistribution)

Läs mer

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2017 Skandia Investment Management AB

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2017 Skandia Investment Management AB 556606-6832 Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2017 Skandia Investment Management AB REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-19 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Syfte... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Organisation och

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll 1. Externa och interna regelverk... 3 1.1 Externa regelverk... 3 1.2 Interna regelverk... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 3. Definitioner... 3 4. Omfattning... 4

Läs mer

Årlig information om ersättningssystemet 2015

Årlig information om ersättningssystemet 2015 Årlig information om ersättningssystemet 2015 Klarna- koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Inledning Regler om ersättningar finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens

Läs mer

Ersättningspolicy. Denna instruktion har fastställts av styrelsen för Fundler AB vid styrelsemöte den 7/ BAKGRUND OCH SYFTE...

Ersättningspolicy. Denna instruktion har fastställts av styrelsen för Fundler AB vid styrelsemöte den 7/ BAKGRUND OCH SYFTE... Ersättningspolicy Denna instruktion har fastställts av styrelsen för Fundler AB vid styrelsemöte den 7/11 2018. Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2 POLICYNS MÅLGRUPP... 2 3 DEFINITIONER OCH OMFATTNING...

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2016 Skandia Investment Management AB

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2016 Skandia Investment Management AB 556606-6832 Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2016 Skandia Investment Management AB REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter (FFFS 2011:1) om

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2012 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2012 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningssystem 2017

Redogörelse för Avanzas ersättningssystem 2017 Redogörelse för Avanzas ssystem Bakgrund Denna redogörelse är framtagen med anledning av artikel 450 i förordning 575/2013 samt punkt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning. Avanzas sregler är utformade i

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 22 oktober 2015 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer