Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483"

Transkript

1 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr , (i det följande Bolaget ) omfattar ingen egen handel eller risktagande i någon form i egen balansräkning. Verksamheten är uppbyggd kring förvaltning av fonder samt av kunders medel. De risker som finns är därmed kopplade till främst operativa risker, i form av anställningar, kundförluster m.m. Varje års uppnådda och fastställda resultat kan därmed inte komma att påverkas av händelser som inträffar under kommande år. Hänvisningar till Föreskrifterna utgör hänvisningar till Finansinspektionens föreskrifter 2011:1 om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Bolagets ersättningspolicy skall fastställas av styrelsen för Bolaget att gälla för samtliga anställda i Bolaget. Policyn skall uppdateras vid behov, vara föremål för regelbunden översyn och årligen fastställas av Bolagets styrelse. Söderberg & Partners Ersättningskommitté skall göra en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. I beredningen av styrelsebeslut enligt ovan skall hänsyn tas till aktieägares, investerares och övriga intressenters långsiktiga intressen. Ordförande och övriga medlemmar i Ersättningskommittén får inte ingå i Bolagets Verkställande ledning. Riskbedömning per personalgrupp Administratör Administratörernas arbetsuppgifter består i att administrera och underhålla den löpande verksamheten. Administratörer arbete överses av en beslutsfattare och de kan inte på egen hand fatta beslut som påverkar den operativa verksamheten och anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över Bolagets risknivå. Administratörer definieras därför inte som Risktagare (enligt definition i Föreskrifterna). Administratörerna ersättning är kopplad till noggrannhet och effektivitet och det finns inte några incitament till risktagande. En administratörs totala ersättning uppgår inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen (enligt definition i Föreskrifterna).

2 Personalgruppen Administratörer anses inte ingå i Bolagets Särskilt reglerad personal (enligt definition i Föreskrifterna). Affärsområdeschef Affärsområdeschefen är den person som är ytterst ansvarig för de beslut som fattas inom det givna affärsområdet. I rollen ingår även personalansvar för alla anställda inom affärsområdet och även ett budgetansvar för affärsområdet. Affärsområdeschefer är beslutsfattare och därmed Anställda i ledande strategisk befattning (enligt definition i Föreskrifterna) som typiskt sett leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i Bolaget Bolaget har mot bakgrund av ovanstående identifierat personalgruppen Affärsområdeschef som Särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Analytiker Analytikers huvuduppgift är att tillhandahålla analyser av olika produkter och bolag för rådgivare och kapitalförvaltare. Analyserna används som ett hjälpmedel i beslutsfattandet men utgör i sig inte ett komplett beslutsunderlag. De analytiker som redogörs för i det följande är inte verksamma med att ta fram sådana analyser som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 2 kap. 2 5 punkten och den analysverksamhet som beskrivs i det följande är inte tillståndspliktig enligt ovanstående bestämmelse. Analytiker utgör inte Anställda i ledande strategiska befattningar då deras arbete alltid övervakas av någon annan, Affärsområdeschefen och verkställande direktören som leder och ansvarar för deras verksamhet. Analytiker kan inte på egen hand fatta beslut som påverkar den operativa verksamheten och anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över bolagets risknivå. Bolagets bedömning är att Analytiker, mot bakgrund av att deras analyser endast används internt i Bolaget som kompletterande hjälpmedel i beslutsprocesser som verkställande direktör eller Affärsområdeschef ytterst ansvarar för, inte utgör Risktagare. En Analytikers totala ersättning uppgår, i normalfallet inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen Bolaget har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen Analytiker som Särskilt reglerad personal. För det fall att en Analytikers totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen skall denne behandlas som en Särskilt reglerad

3 personal enligt 1 kap. 4 9 d punkten Föreskrifterna. En prövning skall, i förekommande fall, göras i varje enskilt fall. Förvaltare Förvaltarnas huvuduppgift är att sköta förvaltningen av Bolagets specialfonder. Därutöver sköter Förvaltarna på uppdrag förvaltningen av ytterligare ett antal fonder. Förvaltarna bedriver även diskretionär förvaltning av försäkringskapital inom ramen för fondplaceringstjänster. Förvaltare utgör inte Anställda i ledande strategiska befattningar då deras arbete övervakas av verkställande direktören samt Affärsområdeschefen som är ytterst ansvariga för deras verksamhet. Förvaltare har ej ansvar för kontrollfunktioner. Förvaltare kan inte på egen hand fatta väsentliga beslut som påverkar den operativa verksamheten då förvaltningen sker utifrån i) ett på förhand definierat ramverk fastställt av ansvarig för förvaltningen samt Affärsområdeschefen eller ii) de placeringsriktlinjer som finns upprättade för respektive fond. Förvaltarna kan ingå avtal för Bolagets räkning. Dessa avtal anses dock inte kunna påverka Bolagets risker då de avtal som Förvaltare får ingå följer den standard som bestäms av den Verkställande ledningen. Eventuella avvikelser från sådan standard kräver föregående godkännande. Bolagets bedömning är att Förvaltare kan utöva ett väsentligt inflytande över Bolagets risker. Förvaltares totala ersättning uppgår, i normalfallet inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den Verkställande ledningen. Bolaget har mot bakgrund av ovanstående identifierat personalgruppen Förvaltare som Särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Riskansvarig Riskansvarig person ansvarar för att implementera de riktlinjer för riskhantering som Bolaget upprättar, tillhandahålla råd rörande riskhantering samt kontrollera att de åtgärder Bolaget vidtar för att avhjälpa eventuella brister i riskhanteringen är lämpliga och effektiva. Riskansvarig är enligt 1 kap. 4 9 b punkten Föreskrifterna, en del av Bolagets Särskilt reglerade personal. Det noteras dock att riskansvarig person inte erhåller någon Rörlig Ersättning. Verkställande direktör och vice verkställande direktör Den verkställande direktören är tillsammans med resten av företagsledningen ansvarig för att se till att Bolaget fullgör de skyldigheter som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och andra författningar som reglerar Bolagets verksamhet. Den verkställande direktören är direkt ansvarig inför styrelsen.

4 Den verkställande direktören och den vice verkställande direktören är en del av den verkställande ledningen. Deras ersättningar är kopplade till såväl Bolagets resultat som koncernens resultat vilket kan ge incitament till risktagande. Bolaget har mot bakgrund av ovanstående och den uttryckliga definitionen av Särskilt reglerad personal i Föreskrifterna identifierat den verkställande direktören samt den vice verkställande direktören som Särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Ekonomipersonal Ekonomipersonal ansvarar för bokföring, fakturering och annan administrativ hantering av koncernens ekonomi. Ekonomipersonalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. Ekonomipersonalen är anställd utanför de tillståndspliktiga bolagen och ekonomihanteringen kan därför ses som extern. Revisionen är utförd av tredje part och är den kontrollfunktion som gör det omöjligt för ekonomipersonalen att påverka företagets resultat. Personalgruppen anses därför inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. Personalgruppens ersättning är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns. En anställd inom koncernens ekonomiavdelning erhåller inte en total ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen ekonomipersonal som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. IT-personal IT-personalen ansvarar för driften och utvecklingen av koncernens interna IT-system. IT-personalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. Allt arbete som IT-personalen utför är beställt av affärsområdeschefer. Personalgruppen fattar således inga beslut som påverkar den operativa verksamheten och anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. IT-personalens ersättning är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns.

5 En anställd inom koncernens IT-avdelning erhåller inte en total ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen IT-personal som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Juridik Juridik har hand om koncernens alla juridiska frågor och administrerar även frågor hänförliga till tillståndsbolagens regelefterlevnad (compliance). Ansvaret för funktionen för regelefterlevnad ligger dock externt och sköts alltså inte av juridikpersonalen. Juridikpersonalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. De frågor som hanteras av juridikavdelningen kan vara av känslig natur som har stort inflytande över den operativa verksamheten. Beslutsfattandet i dessa frågor ligger dock hos affärsområdeschefer och koncernchef. Personalgruppen anses därför inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. Ersättningen är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns. En jurists totala ersättning uppgår inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen Juridik som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Marknad & HR Anställda inom Marknad & HR ansvarar för den interna och externa kommunikationen samt för personalfrågor. Marknad & HR-personalen är anställd i Bolagets systerbolag Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, , och deras tjänster tillhandahålls Bolaget genom uppdragsavtal. I alla betydande beslut som berör området är antingen affärsområdeschefer eller koncernchef involverade och personalgruppen har därför inte möjlighet att på egen hand fatta beslut som påverkar den operativa verksamheten. Personalgruppen anses inte kunna utöva ett väsentligt inflytande över koncernens risknivå och definieras därför inte som risktagare. Ersättningen är inte beroende av koncernens resultat och inga incitament till risktagande finns.

6 En anställd i Marknad & HR:s totala ersättning uppgår inte till, och överstiger inte heller, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen i något av koncernens värdepappersbolag. Koncernen har mot bakgrund av ovanstående inte identifierat personalgruppen Marknad & HR som särskilt reglerad personal enligt Föreskrifterna. Riktlinjer för ersättningar I den mån rörliga ersättningar (bonus) förekommer i Bolaget bestäms bonusen i förhållande till resultatet i verksamhetsområdet som den relevanta personen har direkt eller indirekt inflytande över. Nivån på bonusen kan aldrig överstiga 24 månadslöner men kan även utgå helt. Varje år fastställs eventuell bonus i förhållande till de budgeterade resultat som affärsområdet respektive koncernen har satt upp. Budgeten godkänns alltid av styrelsen i Bolaget. Utöver den rena budgetuppfyllelsen kommer bonusen påverkas av mellan 3 6 individuella mål. Målen rör viktiga milstolpar för verksamheten t.ex. uppmätt kundnöjdhet. Den individuella prestationen i förhållande till dessa mål ligger därefter till grund för ytterligare bedömning av bonusen. Den sammantagna bonusen fastställs därefter dels med beaktande av måluppfyllelsen för Bolaget som helhet och dels den individuella prestationen. Utbetalning av bonus Bonusen skall för särskilt reglerad personal, betalas ut med 40% under innevarande år som beloppet beslutas d.v.s. baserat på prestationen under föregående år. Den uppskjutna ersättning kommer att betalas ut en gång om året jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (minst 3 år). Den första utbetalningen får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades Återtagande av bonus Ej utbetald Rörlig Ersättning kan komma att utgå helt, och utbetald Rörlig Ersättning kan komma att återtas, exempelvis i följande fall: 1. Om det är fel i resultatet som genererat bonusen till följd av manipulering 2. Om det uppkommer kostnader i koncernen som kan hänföras till handlande som genererat bonusen 3. Om det visar sig att verksamheten hamnar i en ansträngd situation vad gäller soliditet och/eller likviditet Ovanstående utgör en kortfattad sammanfattning av ersättningsfilosofin i Amrego Kapitalförvaltning AB. Bolaget har antagit ersättningspolicy i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter 2011:1 om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning varvid ovanstående inte skall anses som uttömmande. Ytterligare information om Amrego Kapitalförvaltning AB:s ersättningssystem lämnas årsvis i årsredovisningen.

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY 1 DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY Omprövad av styrelsen Fastställd av styrelsen 2015-02-17 2014-08-14 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2 2. Styrning 2 3. Riskanalys 2 4. Särskilt ansvarig styrelseledamot

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014 Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas, tillämpas och följas upp.

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA REMISSPROMEMORIA Datum 2010-12-02 FI Dnr 10-9254 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 1 Skandiabanken Ersättningsrapport 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer