Genomförande. Betydande miljöaspekter MILJÖHANDBOK. Sveriges lantbruksuniversitet Mark-Vatten-Miljöcentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförande. Betydande miljöaspekter MILJÖHANDBOK. Sveriges lantbruksuniversitet Mark-Vatten-Miljöcentrum"

Transkript

1 Dokumentnamn Upprättat av Caroline Orback Carmen Sosa Ingrid Nordmark Fastställt av Annika Nordin Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum (11) Version 2 Genomförande Verksamhetens samtliga er identifieras och kvantifieras. Miljöaspekterna skattas utifrån påverkan och förekomst (1-3). Värdet 1 betecknar liten påverkan/låg förekomst och värdet 3 stor påverkan/hög förekomst. Även drivkrafter att förändra miljöpåverkan värderas (1-3). Drivkrafter syftar på hur angeläget och möjligt det är att förändra ens påverkan. Slutligen görs en prioritering av erna med hjälp av summan av påverkan och förekomst samt drivkrafter. En summa över 11 ger prioritet 1 (högsta prioritet), en summa 8-10 ger prioritet 2 och 4-7 ger prioritet 3, se tabellen nedan. er som givits prioritet 1 målsätts, prioritet 2 ligger i vänteläge och prioritet 3 lämnas utan åtgärd. Uppdatering av listan och ernas prioritering görs vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. er Enligt tidigare uppgifter orsakas en betydande negativ miljöpåverkan vid MVMcentrum av tjänsteresor, kylning av lokaler, fältarbete, laboratoriearbete och farligt avfall. MVM-centrum har en betydande positiv miljöpåverkan genom utbildning, forskarutbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys (FOMA). En sammanfattning av de betydande erna ges i tabellen nedan.

2 2 (11) negativ Påverkan och förekomst + Drivkrafter Summa Lokaler Kyla Resor Tjänstebil Privatbil Flyg inrikes < 50 mil Flyg inrikes > 50 mil Flyg utrikes < 50 mil Flyg utrikes > 50 mil Fältarbete Maskinell utrustning (bränsleförbrukning) Flyttning av provtagningsutrustning mellan provtagningsplatser Laboratoriearbete Användning av kemikalier Arbete med isotoper Gaser till instrument Farligt avfall Kemikalie- och riskavfall Övrigt Prioritet positiv Påverkan och förekomst + Summa Prioritet drivkrafter Grundutbildning Kurser Examensarbeten Forskarutbildning Forskning Fortlöpande miljöanalys (FOMA)

3 Dokumentnamn Negativ påverkan MVM-centrums lokaler är energisnåla. Bättre rutiner och inställningar bör kunna minska energianvändningen ytterligare. MVM-centrum kyls i nuläget med fjärrvärme. Flytten 2011 innebar både minskad lokalyta och energiförbrukning för värme men ökad elförbrukning (10 %) samt tillkomst av energianvändning för kylning av lokalerna. Vattenförbrukningen har minskat med mer än 50 % och energianvändningen för uppvärmning och kylning har minskat med drygt 50 %. 3 (11) Resor För miljöuppföljning av tjänsteresor finns i dagsläget inget heltäckande system. Det går att få statistik från resebyråer (flyg- och tågresor), från ekonomisystemet (resor med privatbil), från fakturor (taxi, hyrbilar och -bussar) samt från loggbok för tjänstebil. För tjänstebilar kan även statistik över bränsleförbrukningen tas fram från fakturor. Resor som anställda beställt själva och lagt ut för kan i dagsläget inte räknas med i sammanställningen. Önskemål har framförts till ansvariga för reseräkningssystemet om en utveckling av systemet så att även statistik över antal resta kilometer och typ av bränsle kan tas fram. Flygresor står för den största delen av koldioxidutsläppen. De långa resorna är svåra att ersätta med andra transportmedel men för korta flygresor, speciellt inrikes, är det lättare att hitta mer miljövänliga alternativ som tåg. Korta inrikes flygresor har därför getts prioritet 1. Verksamheten är beroende av tillgång till tjänstebil för t ex transport av tung utrustning i samband med fältarbete. Dock finns potential till förbättring genom att t ex byta tjänstebil (och privatbil) mot mer miljövänligare alternativ, ersätta resor med andra transportmedel där bilen inte är ett krav eller optimera användandet av gemensamma bilar. Fältarbete Vid fältarbete används viss maskinell utrustning som dieseldriven båt och traktor. När utrusning flyttas mellan olika provtagningsplatser finns risk för miljöpåverkan genom spridning av exempelvis kräftpest. Laboratoriearbete I laboratoriearbetet hanteras kemikalier, radioaktiva isotoper och gasflaskor till instrument. En stor utrensning av gamla kemikalier gjordes i och med flytten Kemikalieanvändning regleras genom rutiner och registreras i KEMIA. Befintlig rutin reglerar inköp av datorer och ny rutin för hantering av elektronikavfall reglerar återvinning/återanvändning av avlagda datorer och datorutrustning centralt för hela SLU. Farligt avfall (kemikalie- och riskavfall) regleras med befintliga rutiner och hålls under övervakning och mätning.

4 Dokumentnamn Positiv påverkan MVM-centrum genererar en positiv miljöpåverkan genom forskning och utveckling, utbildning och FOMA. Exempelvis bedrivs forskning och utveckling av teknik för uthållig produktion och konsumtion av livsmedel, livsmedelskedjans logistiksystem, teknik för uthålliga bränslesystem, säkra återföringssystem för växtnäring och organiskt material, modellering av biologiska system och processer, akvatiska ekosystem och marksystem med olika former av markanvändning, föroreningar, miljöpåverkan och klimatförändringar. Forskning och FOMA ökar kunskapen om människans påverkan på miljön och om det rådande miljötillståndet. Detta möjliggör väl underbyggda beslut i miljöfrågor i samhället. 4 (11) Utbildning av studenter och doktorander leder till positiva miljöeffekter genom framtida yrkesutövning och ökad miljömedvetenhet i vardagen. Examensarbeten och liknande rapporter sprider också kunskap direkt till avnämarna. Alla positiva er bedöms som betydande. Grundutbildningen ses som högst prioriterad positiv.

5 5 (11) Miljöaspektlista Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Användning av råvaror och resurser Energiutstrålning Precisering av Kommentar Direkt påverkan Lokaler Elförbrukning Värme Kyla Vatten Resor MWh, 158 kwh/m 2 (2012) 284 MWh, 43 kwh/m 2 (2012) MWh 98 kwh/m 2 (2012) m 3, 306 l/m 2 (2012) Från Akademiska hus. Debiterad el (=80%). Från Akademiska hus. Klimatkorrigerad värme, debiterad (=50%) Från Akademiska hus Tåg Hyrbuss Tjänstebil mil, 0,32 kg CO 2 (2012) MoM: 16 tillfällen (2011) IVM: 0 mil ET: 11 tillfällen MoM: mil, kg CO 2 (2012) IVM: mil, kg CO 2 Statistik från resebyrån Fakturor Från loggbok

6 6 (11) Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Användning av råvaror och resurser Energiutstrålning Precisering av Kommentar Hyrbil Privatbil Taxi (2012) ET: 651 mil, 1106 kg CO 2 (2011) MoM: mil, kg CO 2 (2012) IVM: mil (2011) ET: 464 mil, 687 kg CO 2 (2011) MoM: mil, kg CO 2 (2012) IVM: utnyttjas ej ET: 959 mil, 1630 CO 2 (2011) Uppgifter från fakturor Miljötaxi enligt SLUs avtal Flyg inrikes < 50 mil Flyg inrikes > 50 mil Flyg utrikes < 50 mil Flyg utrikes > 50 mil Fältarbete mil kg CO 2 (2012) mil kg CO 2 (2012) mil CO 2 (2012) mil kg CO 2 (2012) Statistik från resebyrån, via Per Frimodig på SLU Maskinell utrustning (bränsleförbrukning) Engångsmaterial MoM: 6000 l diesel, 20 l olja (2013) ET :400 l diesel (2008) IVM: 150 l bensin (2012) Liten mängd plastpåsar och pappkartonger IVM: Mälarbåten (Loggbok)

7 7 (11) Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Användning av råvaror och resurser Energiutstrålning Precisering av Kommentar Gödsling av försök Mycket liten omfattning Enligt försöksplan Bekämpning i försök Rengöring av utrustning Mycket liten omfattning Mycket liten omfattning Enl. gällande regelverk. Registeras i KEMIA Fältelektronik t.ex. flödesmätare, syrgasmätare, elektroder Fordonsservice:Förbruknings material till bilar t.ex. olja, spolarvätska Fordonsservice: Biltvätt Flyttning av utrustning mellan provtagningsplatser Laboratoriearbete Omfattning okänd, men troligtvis liten Omhändertas på godkänd anläggning bensinstation Omhändertas på godkänd anläggning bensinstation Risk för spridning av patogener och invasionsarter Användning av kemikalier Registreras i KEMIA x Arbete med isotoper Avlopp från laboratorier Inom ramen för gällande tillstånd 250 MBq; Ingår i SLU:s tillstånd x Inom ramen för gällande tillstånd Mängderna godkända enl. Uppsala kommun Engångsmaterial vid laboratoriearbete MoM: 200 kg plast som skickas till återvinning

8 8 (11) Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Användning av råvaror och resurser Energiutstrålning Precisering av Kommentar Et: Plastflaskor (återvinns) (1-10 kg). Övriga engångsartiklar ej kvantifierbart. Gaser till instrument Dragskåp IVM: Plastflaskor (återvinns) 1000kg. Övriga engångsartiklar ej kvantifierbart. Se Kemikaliehantering vers 1 Energiklassade x Kylar, frysar, konstantrum Energiklassade Kontor och gemensamma utrymmen Datorer, skrivare kopiatorer Cirka 500 datorer MoM har 275 datorer, ET har 75 datorer och IVM har 150 datorer Pappersförbrukning Lunchrum källsorteras Levererar bara kostnad för utskrifterna Lokalvård Konventionellt avfall Köpt tjänst uppdragstagare med miljöpolicy Sköts av hyresvärden Betalas per år till Akademiska hus

9 9 (11) Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Utsläpp till mark Användning av råvaror och resurser Energiutstrålning Precisering av Kommentar Farligt avfall: Kemikalie- och riskavfall MoM: 34 kg sorterade småkemikalier 84 kg riskavfall, skärande/stickande 10 kg kontrollbränning 8 kg spillolja (2012) Et: 5 kg sorterade småkemikalier 70 kg kontrollbränning (2012) x Farligt avfall: Övrigt IVM: 39 kg sorterade småkemikalier 56 kg riskavfall, skärande/stickande 4 kg kvicksilverhaltiga instrument 7 kg lösningsmedel halogent klorerade (2012) 250 kg Elektronik 10 kg batterier glödlampor 0 lysrör 0 lågenergilampor (2012) x

10 10 (11) Precisering av Kommentar Postivt påverkan Grundutbildning - Kurser 108 kurser (77 kurser och 24 självständigt arbeten/examensarbeten) (1354 studenter) 248 HST, 233 HPR, 94 % Prest.grad MoM: 41 kurser (36 kurser och 5 självständigt arbeten/examensarbeten) 802 studenter, 137 HST, 119 HPR, 87% Prest.grad Et: 41 kurser (34 kurser och 7 självständigt arbeten/examensarbeten) 619 studenter, 63 HST, 67 HPR, 108 % Prest.grad IVM: 19 kurser (7 kurser och 12 självständigt arbeten/examensarbeten) 182 studenter, 49 HST, 47 HPR, 96 % Prest.grad - Examensarbeten Totalt: 39 examensarbeten 2012 MoM:14 examensarbeten ET:16 examensarbeten IVM:9 examensarbeten LINS (verktyget finns på medarbetarwebben) HST, Helårsstudent HPR, Helårsprestation Prest. grad, kvoten HPR/HST LIBRIS (nationell bibliotekssök) uppsök examensarbeten och uppsatser i fulltext. Publicerade examensarbeten fås genom att välj Grund (kandidat) och Avancerad (master) x x

11 11 (11) Precisering av Kommentar Forskarutbildning ET: 3-4 st forskarutbildningsuppdrag/år (2012) IVM 4 st disputerad MoM: 2 st disputerade Forskning ET: Totalt: kkr/år (bas+prestation för 2012), 37 vetenskapliga artiklar/år (2011) 3 populärvetenskapliga artiklar/år (2011) IVM: Totalt: kkr/år, (2012) 66 vetenskapliga artiklar/år (2011) 2 populärvetenskapliga artiklar/år (2011) MoM: Totalt: kkr/år (2012) 60 vetenskapliga artiklar, 5 böcker, 26 bokkapitel, 49 konferensbidrag, 2 populärvetenskapliga artiklar, 7 rapporter(2011) Fortlöpande miljöanalys IVM: Omsätter kkr (2012) 30 rapporter/år (2011) MoM:Projektkostnad: kkr (2012) 32 rapporter (2010) Et: ingen verksamhet- Ekonomisk redovisning. Publikationer kommer att kunna fås från LINS. Data är dock inte helt uppdaterat pga byte av publikationssystem x x

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius

Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Exempel på hur bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete Förenklat miljöledningssystem för Brf Eskulapius Lovisa Högstedt Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM

Miljöhandbok. Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM Miljöhandbok Miljösamordnare: Anna Carlsson POLICYER & RUTINER HANDLINGSPROGRAM 17 Konsumentföreningen Stockholms Miljöpolicy Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsdemokratisk organisation med

Läs mer

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG

VÅR VERKSAMHET OCH HÅLLBARHETSSAMMANHANG GRI-bilaga 2014 2015 / GRI-bilaga 2014 2015 Helårsrapporteringen av vårt hållbarhetsarbete följer sedan 2009 riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras

Läs mer

Miljöanalys av Mitthögskolan verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv

Miljöanalys av Mitthögskolan verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv Miljöanalys av Mitthögskolan verksamheten ur ett uthållighetsperspektiv Henrik Bonde Gunnar Bring Josefin Edvinsson Olav Elstad Jakob Rosenquist Andreas Englund* (*kommunicerande författare) ISSN 1104-294X

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE

MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 ALERIS SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I DIVISION HEALTHCARE MILJÖBOKSLUT 2012 FÖR VERKSAMHETERNA INOM SPECIALISTVÅRD OCH PRIMÄRVÅRD I ALERIS DIVISION HEALTHCARE Innehållsförteckning 1

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011

Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Läkemedelsverkets miljöarbete 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer

GRI-bilaga 2014. Generella standardindikatorer GRI-bilaga 2014 Catena AB publicerar i år för andra året i följd en hållbarhetsredovisning enligt riktlinjerna från the Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsredovisningen presenteras som ett separat

Läs mer