KVALITETSREDOVISNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2006"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2006 From life long learning to long life learning Rektor Joakim Olefeldt 1

2 Inledning... 3 Kunskapsforums budskap inför framtiden... 3 Enhetens övergripande förutsättningar och resultat... 4 Resultat av Kunskapsforums uppdrag... 5 Utvärdering av enkäten... 6 Kursutvärdering av Låssmedsutbildningen, december Kursutvärdering av kompetensstegen, december Vad gör du idag? Av utbildningsnämndens prioriterade områden Mål Generella insatser för att förebygga kränkande särbehandling Åtgärder om det finns tecken på kränkande särbehandling Skolledare/lärare Studiekamraterna Den mobbade Exempel på sexuella trakasserier: Kunskaper/utveckling och lärande Insatser för att uppnå målen Beskrivning av resultaten Ekonomi Kommunal vuxenutbildning, grundläggande Kursutvärdering: Grundläggande vuxenutbildning hösten Kommunal vuxenutbildning (komvux), gymnasial Kursutvärdering Kullagymnasiet: Gymnasial vuxenutbildning hösten Kursutvärdering Svenska för invandrade (SFI), december Kommunal vuxenutbildning, SÄRVUX Måluppfyllelse Betyg Åtgärder för utveckling Mål

3 Inledning Skolverket säger i sin lägesbedömning 2005: Den nationellt fastställda målsättningen för vuxnas lärande innebär att alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sina kompetenser i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning samt en rättvis fördelning. Det skall vara möjligt att studera i olika åldrar och vid skilda livssituationer. Lärmiljöer, undervisning, handledning och nätbaserad utbildning skall tillhandahållas i en omfattning som är flexibel och som så långt möjligt svarar mot vuxnas olika behov och förutsättningar för ett livslångt lärande. Vuxenutbildningen arbetar enligt lägesbedömningen ovan samt strävar efter att utveckla verksamheten kontinuerligt mot samhällets och individens krav. Vuxenutbildningen i Höganäs bedriver upphandlade utbildningar och är därmed en s.k. uppköpareorganisation/beställarefunktion. Verksamheten skall på ett effektivt och ekonomiskt sätt tillhandahålla och genomföra kompetenshöjande kurser och utbildningar av god kvalitet. De dokument som styr verksamheten är Lpf-94, skollag och förordning samt verksamhetens egna visioner och politiskt uppsatta mål. Rektor ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande styrdokument och sörjer för att det varje år sker utvärderingar där resultaten värderas. Vuxenutbildningen möter dagligen vuxna som vill komma vidare i livet. Det kan vara invandraren som nyss kommit till Sverige och vill lära sig svenska, ungdomen som inte fullföljt gymnasiet men som nu fått studiemotivation eller personer som vill byta yrke efter t.ex. en sjukskrivning. För Höganäsaren finns vuxenutbildningen på en lättillgänglig plats och med generösa öppettider. Vuxenutbildningen betonar vikten av vägledning för att individens val skall bli så väl underbyggt som möjligt. Kunskapsforums budskap inför framtiden I framtiden kommer människor att behöva mer kunskaper för att erhålla ett eller flera arbeten. Samhällsförändringen sker allt snabbare, kunskapsmassan ökar ständigt och vi drunknar lätt i all information. Det är därför ett samhällsansvar att ge människor möjlighet till livslångt lärande, det är inte ovanligt med dubbel- eller trippelkompetens. Det är bara genom kunskap som människor kan få en struktur i tillvaron och skaffa sig beredskap för övervägda val och kloka handlingar. Det går inte att förutse vilka behov en framtida arbetsmarknad kommer att ha. Behovet av vuxenutbildning kommer därför att vara mycket stort även i framtiden, inte minst beroende på den strukturomvandling som sker i samhället och på arbetsmarknaden. En av samhällets viktigaste funktioner är att erbjuda människor möjligheter att skaffa sig nya kunskaper. Höganäs kommun är en del av denna utveckling. 3

4 Enhetens övergripande förutsättningar och resultat Kommunens skolplan : Kunskapsforum skall erbjuda kommunens vuxna utbildning samt individuell vägledning vad gäller studier, studiefinansiering, yrkesval och arbetsmarknad. Vuxenutbildningens uppdrag är att inom ekonomiskt fastställda ramar bedriva undervisning inom; Särvux Sfi Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiekurser/utbildning Uppdragsutbildning Särvux består av grundläggande särvux och gymnasial särvux. Utbildningen i särvux skall anordnas i form av kurser. Grundläggande särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan. Gymnasial särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. SFI Svenskundervisning för invandrare syftar till att ge vuxna grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi syftar också till att ge vuxna som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller annat språk. Utbildningen anordnas som kurser. Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls och arbetsliv. Den skall också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge. Gymnasial vuxenutbildning syftar också till att ge vuxna en sådan utbildning som leder till en ny nivå inom deras yrke eller till ett nytt yrke. Uppdragsutbildning avses utbildning som innebär att kommuner och landstingskommuner mot särskild ersättning från annan än enskild, för dennes räkning anordnar utbildning för personer som uppdragsgivaren utser. 4

5 Vuxenutbildningen leds under arbetsnamnet Kunskapsforum som har 3 anställda fördelat på; Kansli 75 % Studie- och yrkesvägledning 85 % Rektorstjänst 100 % Vuxenutbildningens ansvar omfattar: 1. Uppsökande verksamhet, marknadsföring och rekrytering av sökande 2. Studie- och yrkesvägledning, individuella studieplaner 3. Validering av utbildningar och övriga meriter 4. Studiestödsfrågor 5. Upphandling, kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningar 6. Samarbete kring kursutbud med olika utbildningsanordnare, statliga och kommunala förvaltningar och med näringslivet. Vuxenutbildningen producerar inte utbildning i egen regi. Resultat av Kunskapsforums uppdrag På plats i Kunskapsforums lokal har det under 2 veckor via enkät genomförts en undersökning av enheten. Enkäten har för besökaren varit frivillig att svara på. Enkäten innefattar 12 frågor varav två av dessa behandlar området för uppsökande verksamhet, marknadsföring, rekrytering och personalens kompetens avseende studie- och yrkesvägledning. Det studie- och yrkesvägledda samtalet behandlar automatiskt eller vid förfrågan punkterna 3 och 4 (ovan). Fullständigt undersökningsresultat fås genom beställning. Kunskapsforum arbetar dagligen med uppsökande verksamhet framförallt i samarbete med arbetsförmedling, kommunens utvecklingscenter och socialförvaltningen. Kunskapsforum arbetar med rekrytering och kommer att fortsätta med detta även under 2007 i fortsatt samarbete med arbetsförmedling och kommunens förvaltningar, samt kommunens studie- och yrkesvägledare. Rekryteringsinsatsen vänder sig också till funktionshindrade. Kunskapsforum arbetar särskilt med rekrytering av vuxna med kort eller ofullständig utbildning, som blir en direkt konsekvens av samarbetet med arbetsförmedlingens inskrivna med kort eller ingen utbildning alls. Uppsökande verksamhet som är en del av rekryteringen för utbildning av vuxna bedrivs främst genom personlig kommunikation, masskommunikation, medial kommunikation och från arbetsplatsen i samverkan med arbetsförmedlingen. Exempel på en gemensam rekryteringsbas är aktivitetsgarantin där information om arbetsmarknad och studier ingår. Kunskapsforum har byggt upp en effektiv organisation för rekrytering av vuxna med kort utbildningsbakgrund, arbetssökande, sjukskrivna och för vuxna med arbete. Rekryteringsarbetet sker främst i samarbete med arbetsförmedlingen. Marknadsföring av vuxenutbildningen sker medialt i lokaltidningen på de av kommunen köpta fyra sidorna samt på plats i lokalen och genom annonsering i Helsingborgs Dagblad ett antal gånger per år. Affischer, kursbroschyrer på offentliga platser i Höganäs, busstidtabell, kommunens utvecklingscentrum, Höganäs kommuns hemsida och företagsfakta är andra exempel på hur vuxenutbildningen marknadsförs. 5

6 Utvärdering av enkäten Varifrån har du fått information om Kunskapsforum? 1. Annons Arbetsförmedlingen Utvecklingscentrum Liber Hermods Försäkringskassan Kullagymnasiet Socialförvaltningen Vänner och bekanta Annat EAS 0 0 Av svarsfrekvensen framgår att några besökare fått information på flera sätt. Majoriteten av besökarna har fått information via Arbetsförmedlingen vilket tyder på nära samarbete. Ingår detta besök i en planering med någon av ovanstående? f = frekvens (antal) 1. Ja Nej Sedan starten fram tills idag har ca 2000 kommuninvånare deltagit i vuxenutbildning, sett per verksamhetsår ca 400. Under verksamhetsåret 2006 har cirka 590 ansökningar inkommit till Kunskapsforum. I stort sett samtliga sökande har gjort sin ansökan i samband med vägledningssamtal hos studie- och yrkesvägledare. Merparten av de studerande återfinns på gymnasial nivå. Hur upplevde du personalens kompetens avseende dina behov av studie- och yrkesvägledning? - Helt korrekt, professionellt - Enastående - Mycket bra. Fick all hjälp jag behövde - och en penna! - Mycket bra, alla gånger jag besökt. - Jättebra - Mycket bra - Mycket bra. Fick med mig mycket information hem. - Personalen är väldigt snäll och hjälpsam och alltid har jag fått information. - Mycket duktig - Mycket bra - Mycket trevliga och glada - Bra. Hjälper till med att välja kurser - Trevlig och givande - Bra - Tillmötesgående - Bra - Det finns de som är okunniga i sitt område - Jag anser att jag blev bemött på ett bra sätt, vänligt och positivt. - Bra, fick den hjälp jag behövde - Jättebra - Mycket bra. Fick all information jag behövde och lite till. - Fick mycket god information om förloppet m.m - Kompetent - Bra - Positivt. Lyhörd och informationssökande Besökarna har som regel upplevt sina besök som bra och givande och har fått den hjälp man behövt. 6

7 Fick du svar på dina frågor? 1. Ja Nej % fick svar på sina frågor Genom frivilliga (om den studerande så önskar) anonyma kursutvärderingar, får Kunskapsforum svar på hur de studerande uppfattar sin studiesituation. Normalt sänds utvärderingarna ut vid terminens slut för att få en mer rättvis bild av upplevelserna. Då Kunskapsforum är köparen riktas eventuella klagomål eller kritik från den studerande i första hand till Kunskapsforum. Finns det områden där Kunskapsforum och studerande inte är nöjda med hantering, resultat, eller missförstånd uppstår meddelas detta direkt till utbildningsanordnaren med krav på förändring och förbättring antingen inför kommande termin eller under pågående. Kunskapsforum har avtal med NTI-skolan, Liber AB och Lernia som i Sverige räknas som de tre största utbildningsleverantörerna. Upphandling av utbildning sker kontinuerligt framförallt utanför Höganäs kommun med längre gymnasiala utbildningar eller fristående kurser, kursutbud som normalt inte erbjuds i hemkommunen. Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. I dagsläget bedrivs på Kunskapsforums iniativ två upphandlade utbildningar varav den ena är låssmedsutbildning och den andra vårdkurser inom kompetensstegen. Sistnämnd utbildning är upphandlad som en uppdragsutbildning för kommunalt anställda inom vård och omsorg. Kursutvärdering av Låssmedsutbildningen, december 2006 Av de 19 personer som var med vid starten har en avbrutit sina studier. Denna kursutvärdering som görs efter halva utbildningstiden har besvarats av 17 studeranden. Efter halva tiden har sex personer erbjudits arbete inom låssmedsyrket (35 %). Fullständigt undersökningsresultat fås genom beställning Vad tycker du om kurslokalen? Mycket nöjd 0 0 Ganska nöjd Ganska missnöjd 2 12 Mycket missnöjd

8 Vad tycker du om kursinnehållet? Mycket bra 1 6 Ganska bra Ganska dålig 3 18 Mycket dålig Vad tycker du om läromedlen? Mycket bra 3 18 Ganska bra Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt Vad tycker du om utbildarnas pedagogiska förmåga? Mycket bra 2 12 Ganska bra Ganska dåligt 1 6 Mycket dåligt

9 Passar undervisningen dig och ditt sätt att arbeta? Mycket bra 7 44 Ganska bra 7 44 Ganska dåligt 2 13 Mycket dåligt Har du fått jobberbjudande inom det område du utbildar dig till? Ja 6 35 Nej Kommer att starta eget företag 0 0 Motsvarar utbildningen dina förväntningar? Mycket bra 5 31 Ganska bra Ganska dåligt 2 13 Mycket dåligt

10 Kursutvärdering av kompetensstegen, december 2006 Antal utbildningar: 17 stycken Fullständigt undersökningsresultat fås genom beställning Antal svar: 147 stycken Instämmer Instämmer inte alls helt Jag har fått mer kunskaper för att utföra mitt arbete på ett bra sätt Jag känner större trygghet i min yrkesroll Jag upplever att jag har utvecklats i min yrkesroll Jag kan påverka mitt eget arbete i högre grad Jag upplever en ökad motivation i mitt arbete Jag har fått möjlighet att testa nya ideér Jag upplever att min arbetsplats har visat intresse för min medverkan i Komp.stegen Jag kan genom min medverkan i Kompetensstegen bidra till arbetsplatsens utveckling Jag var tillräckligt informerad om Kompetensstegen innan jag deltog i aktiviteten/utbildningen Jag anser att aktiviteten/utbildningen totalt varit bra

11 Vuxenutbildningen har strävat efter att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen, fackförbund och företag och därigenom effektivare utnyttja gemensamma resurser. Denna strävan mynnade ut i att vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen samlokaliserades Samlokaliseringen har medfört ett djupare samarbete där parterna tillsammans rustar de individer som står långt från arbetsmarknaden genom studieplaner och vägledningssamtal samt informationsmöten. Under 2006 bildades genom Kunskapsforum en styrgrupp där samverkansformerna försäkringskassa, arbetsförmedling och socialförvaltning ingår. Styrgruppens gemensamma arbetsområde är att finna former som kan överbrygga för den studernade ekonomiska hinder. Styrgruppen träffas två gånger per termin eller vid behov. Kunskapsforums studie- och yrkesvägledare har genom styrgruppen nu ett nystartat samarbete med en av arbetsförmedlingens handläggare och försäkringskassa. Genom styrgruppens samarbete planeras det för att försäkringskassa samt socialkontoret flyttar till Kunskapsforums och arbetsförmedlingens lokal med ett egna kontor. Studie- och yrkesvägledaren finns med i de samtal som handlar om den sjukskrivnes, och/eller långtidsarbetslöses tankar om framtid där utbildningsval och studiefinannsiering naturligt diskuteras. Vuxenutbildningen har särskilt under 2002 och 2006 samverkat med ett av kommunens storföretag, Höganäs AB, genom kompetensinventering av anställda. Detta har mynnat ut i att många av företagets anställda sökt sig till Kunskapsforums studie- och yrkesvägledare för att göra individuella studieplaner och på så vis skapat sig möjligheter till studier, och/eller tillsvidareanställningar, byte av tjänst med flera. Vad gör du idag? Har Vuxenutbildningens satsning på yrkesutbildningar bidragit till att fler fått arbete? För att ta reda på vad som hänt efter avslutade yrkesutbildningar skickade Kunskapsforum under hösten 2006 ut enkäter till 150 före detta studerande. Efter påminnelse har 76 personer besvarat enkäten. Undersökningen belyser bland annat hur många som fått arbete efter avslutad yrkesutbildning, hur de studerande upplevt sin utbildning och om förkunskaperna varit tillräckliga. Fullständigt undersökningsresultat fås genom beställning Vad gör du idag? Annat 12% EAS 14% Eget företag 1% Studerar 7% Anställd 66% Anställd Studerar 5 7 Eget företag 1 1

12 Annat 9 12 EAS = Ej Angivit Svar Arbetar du inom det område du utbildade dig till? Ja Nej Delvis (71%) uppger att de arbetar inom det område man utbildat sig. Om ja, hur lång tid tog det innan du fick ett arbete? 1 månad månader månader 5 8 Mindre än en månad Av de 60 som besvarat frågan hade 13 (22%) arbete inom mindre än en månad. Vilken utbildning har du genomgått? Genomförd utbildning Antal Genomförd utbildning Antal Personlig assistent, varav en på distans 41 Svetsare 1 Personlig assistent + undersköterska 2 Kroppsterapeut & hälsokonsult 1 Undersköterska 19 Säljare/Ekonomi/Handel 3 Tandsköterska 2 Fastighetstekniker 2 2 studerande fullföljde inte sin utbildning

13 Vilken utbildningsanordnare hade du? - Victum - Lernia - Utbildarna AB, Helsingborg - Lotta Boo - Folkuniversitetet - Joakim Olefeldt - Kunskapsforum - Folkuniversitetet + Victum - Höganäs kommun via Kunskapsforum - Landskrona folkuniversitet med kurs på hemmaplan - Vuxenutbildningen - Joakim Olefeldt på Arbetsförmedlingen - Komvux - Vet ej. Gick till Kunskapsforum och skrev in mig - Komvux - Folkuniversitetet - Folkuniversitetet - Liber Hermods - Vuxenutbildningen Helsingborg - Solveig Dolata - Cecilia, utbildad sjuksköterska - Victum/distans - Kroppsharmoni, terapeutskolan i Landskrona - Arbetsförmedlingen - Folkhögskolan - Ingen Många vet inte vem som varit utbildningsanordnare. Motsvarade utbildningen dina förväntningar? Mycket bra Ganska bra Varken eller 1 1 Ganska dåligt 0 0 Av de 73 som besvarat frågan tyckte 72 (99%) att utbildningen var mycket eller ganska bra Vad var du mest nöjd med? Kommentarer: 29 svar - Lärarna - kunniga, duktiga, engagerade entusiasmerande, (Lotta Boo) 6 svar - Praktiken/Praktiska övningar på skolan/ Att min praktikplats gett mig möjligheter att se drömyrket på riktigt - Att man har en yrkesutbildning att söka tjänster på - Möjligheten att läsa tilläggsämnen - Victum - Omvårdnad 24 svar - Allt/Det mesta/helhetsbilden/variationen/ Kunskaper/Självständighet/Flexibiliteten/Hela Utbildningen/Kunskapsområden/Sättet att arbeta/ Kursupplägget/Eget ansvar/kursens bredd - Gemenskap/Träffa nya människor/arbetsklimat - Öppnade lusten att tänka om/att få svar på mina frågor/att jag var så motiverad som vuxen - Att släpkortet gick fortare än förväntat

14 Vad var du minst nöjd med? Kommentarer: 12 svar - Inget/Inget direkt - För korta körlektionen/c-kortet tog för lång tid/ För kort tid med 22 veckor - Utbildningen kunde varit längre/för mycket att lära sig på så kort tid 10 svar - Lokalen (kall, mögeldoft, slitna) - Inga gruppdiskussioner - Svåra uppgifter/för avancerad för dyslektiker - Skolan/kurslitteraturen/ Storleken på klasserna/ Mer praktiktid/för lite tid inne på skolan/kunde varit mer komplett/kunde varit längre/för lite tid inne på skolan/csn - Läraren/En av mina lärare 4 svar - Inte hittat jobb/inget jobb/att efterfrågan inte är så stor - Att man inte tar hänsyn till att man har barn 7 svar - Alla som var på kurs utan intresse/en del kunde komma och gå lite som de ville/vissa hade svårt att klara av elementära saker/vissa omotiverade studiekamrater/mycket pratande, ignorerar läraren tills läraren fick säga ifrån/elever som sucka så fort man skulle göra egna arbeten/en del elevers inställning, motivation - Att betygsättningen skilde sig avsevärt - Dålig organisation, planeringen/lite slappt ibland/ Tog för lång tid innan vi fick tillbaka papperen/för hög studietakt - Skulle velat läsa fler kurser - Det klassiska läs i boken och skriv uppsats efter - Var utbildningen låg - UC/Lite synd att det låg så långt ifrån centrum En elev har skrivit: När nu Höganäs kommun betalar för min utbildning, varför anställer dom inte mej i vårdomsorgen och utnyttjar mej och min kompetens? I stället tror dom i vårdomsorgen att jag ska jobba under hela vår/sommarmånaderna och julhelger och andra storhelger när andra normala människor vill ha ledigt/semester med sina familjer. Jag får även ut min semesterersättning varje månad så att jag inte har betald semester året som kommer. Under resten av tiden ska jag stämpla upp mina dagar och gå hemma, vara aktivt sökande på Arbetsförmedlingen, nä tack. Nu har jag sökt mej till Danmark som har fasta tjänster och Höganäs drar en nitlott, förlorar mej med min kompetens som dom har fått betala. Är inte detta korkat? Jag hade ju hemskt gärna arbetat på hemmaplan. OBS! Hade jag sagt nej till att arbeta jul/storhelg, vår/sommarmånader blir man avstängd från facket. Känns som en ond cirkel. Hade du tillräckliga förkunskaper när du började utbildningen? Ja Nej (95%) har besvarat frågan och 61 (80%) ansåg att de hade tillräckliga förkunskaper när utbildningen påbörjades

15 Var utbildningen lagom lång? Ja Nej Genomfördes utbildningen i lagom takt? Ja Nej Av de 74 (97%) som besvarat frågan tyckte 61 (81%) att utbildningen genomfördes i lagom takt Skulle du rekommendera utbildningen till andra? Ja Nej 4 5 Av de 74 (97%) som besvarat frågan skulle 70 (93%) rekommendera utbildningen till andra Ytterligare kommentarer - Orienteringskursen är för lång (5 veckor) kan kortas till 2 veckor ute på företag - Det finns många ungdomar som vill ha lastbilskort och släp men ni vägrar ge dom. Så säger ni att det är fullt på utbildningen. Fast dom tar in nytt varje vecka. Själv fick jag ta de via Helsingborgs vuxenutbildning innan ni fattade vad jag ville syssla med. - Det är ju en vuxenutbildning men det är svårt för vuxna som har barn att ibland hinna med. Man kan ju vara hemma för att barnet/barnen är sjuka och det hade vissa lärare nästan ej förståelse för - Jag gick ut min utbildning och började arbeta i Höganäs kommun Hade redan jobb då jag gick utbildningen - Kursen var bra, anledningen till att jag inte arbetar inom det längre beror på att det inte var min grej, därför sökte jag ny utbildning! - Ett samarbete som delvis finansierar studiebesök i andra EU-länder och artiklar om hur man löser problem för samma yrke - Jag hade ett arbete medan jag läste, men senare fick jag ett pers.ass-jobb

16 - Den utbildningen jag gick motsvarade mina förväntningar väl. Mycket tack vare utmärkt handledning från min lärare/handledare - Jag vill nämna att när man får barn så får man inte den tryggheten av att man är attraktiv på arbetsmarknaden. Största felet av arbetsgivarna är att de tror man blir hemma mycket. De vet inte vad de missar när man söker ett jobb. - Det kändes ganska lagom hela vägen men i slutet kom alla uppgifter på en gång. Det kändes alldeles för massivt och som dyslektiker tappar man lusten för att läsa - Har blivit lite besviken på att jag inte fått arbete med något som passat mig - Efter utbildningen fick jag inte arbete inom hemkommunen, Helsingborg kräver undersköterskeutbildning. - Annars var kursen bra, men den ledde inte till arbete - Lotta Boo mycket bra! En helt suverän lärare!! Bättre undervisning får man leta efter!! - Jag jobbade redan innan inom detta när jag började utbildningen. Sedan läste jag på distans - Se till att vi får fler möjligheter till utbildningar i kommunen - Undrar om det finns intresse av att vidareutbilda till undersköterska här i Höganäs? - Jag har flera vänner & släktingar som är intresserade att gå den utbildningen. Kanske dags för kommunen att tänka om och återuppta den, det behövs fler personliga assistenter både kommunalt och privat och i resten av landet!! - En mycket bra utbildning. Skulle varit längre praktik - Jag tycker att man ska försöka att se mer till den enskilda individen i stora klasser - Jag jobbar i vikariat på Väsbyhemmet många timmar - Denna fantastiska möjlighet till utbildning och att få ekonomiskt stöd - Läste under mitt friår ovanstående kurs. Har haft tjänstledigt under 6 månader efter avslutad kurs för att få möjlighet att arbeta inom vårdyrket. Går tillbaka till mitt ordinarie arbete fr o m 1/11. Arbetar sedan endast enstaka timmar. Tyvärr för osäker framtid (timmar när man behövs) för att jag som ensamstående ska säga upp mig från ett heltidsarbete - Skulle varit bra med någon mer praktik - Om man ser på arbete efter studierna är det svårt - Genom att så många elever antas till dessa utbildningar så kommer det in för många oseriösa elever! - Utbildningen kan jag rekommendera men det tog 2 månader innan jag fick betyget - Jag har efter utbildningen fått timmar inom vård & omsorg och LSS. Är timvikarie än så länge. Distans är bra om man vet med sig att man har självdisciplin - Det som utlovades när jag började studera var att det skulle vara lätt att ta ett arbete, så har inte fallet varit. Har varit utan arbete i totalt 6 månader. De jobb jag sökt i Höganäs kommun har jag inte ens blivit besvarad på. - Enligt arbetsförmedlingen skulle det vara lätt att hitta jobb som t ex säljare med en sådan utbildning. Jag fick mycket bra betyg, men något jobb har jag inte hittat. Jag tror att det beror på att jag är en utlänning. - Tack för all hjälp Joakim - Tack för den trevliga utbildningen Sammanfattning På frågan vad gör du idag har 9 av 76 har angivit att de gör annat. Bland de som svarat annat är tre gravida eller föräldralediga, två sjukskrivna och tre arbetslösa. 50 har svarat att de är anställda och 1 har lämnat frågan obesvarad. 54 (71%) arbetar inom det område man utbildat sig till och av de 60 som svarat på frågan hade eller fick 44 (73%) arbete inom en månad. Av de 74 som genomfört sin utbildning har 41 (55%) utbildat sig till personliga assistenter.

17 Av utbildningsnämndens prioriterade områden Likabehandlingsplan, normer och värden: HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING (Likabehandlingsplan) Vuxenutbildningen i Höganäs kommun Mål Ingen studerande i Höganäs kommun ska utsättas för kränkande särbehandling d v s mobbning, psykiskt eller fysiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier. Generella insatser för att förebygga kränkande särbehandling Skapa en god atmosfär på studieplatsen genom att skapa en pålitlig grund för ömsesidig dialog, kommunikation och ärlig vilja till problemlösning. Främja samarbetet på studieplatsen. Var uppmärksam på missförhållanden och ta itu med problem på ett tidigt stadium. Tydliggör allas ansvar för en god stämning på studieplatsen. Åtgärder om det finns tecken på kränkande särbehandling Skolledare/lärare Handläggning ska ske utan dröjsmål och är sekretessbelagd. Samtala först med den som upplever sig mobbad. Tänk på att inte ytterligare kränka personen! Samtala därefter enskilt med övriga inblandade. Styr in samtalet på den psykosociala studiemiljön. Hur är studiebelastningen? Vad kan vi göra för att förbättra studiemiljön? Samla därefter gruppen och diskutera gemensamt vad man kan göra för att förändra den psykosociala studiemiljön. Om en drabbad person är sjukskriven är det viktigt att skolledningen/läraren håller kontakten och visar vilja lösa problemen. Sätt in tidiga rehabiliteringsåtgärder!

18 Studiekamraterna Motverka att en kamrat i gruppen ställs utanför. Granska de problem som egentligen finns på studieplatsen. Försök få med dig fler, som vill arbeta med dessa problem istället för att peka ut syndabockar. Försök att göra något åt dessa problem. Gå via lärare, skolledning och elevorganisation. Medverka inte i mobbningen. Tala om din inställning till mobbning och elakt skvaller. Förtal är brottslig handling! Trösta gärna den kamrat som drabbas, men om du inte är beredd att stötta personen i gruppen, ska du tala om det, så att du inte upplevs som en svikare. Låt den drabbade veta och godkänna det du planerar att göra för denne. Försök finna fler i gruppen som kan stötta. Om läraren mobbar måste ni vara flera som tillsammans (med elevorganisation) genomför ett samtal med skolledningen. Den mobbade Sök personligt stöd hos familj, släkt, vänner eller arbetskamrater. Prata med läraren om din situation. Om du känner att du behöver stöd kan du ta med elevorganisation. Om inte läraren lyssnar på dig vänd till dig närmaste högre chef. Du kan också kontakta rektor för vuxenutbildningen Joakim Olefeldt, tel 042/ ( )eller studie- och yrkesvägledare Camilla Bengtsson, 042/ Acceptera inte trakasserier*! Om inte skolledningen eller elevorganisationen ställer upp för dig kan du göra en anmälan till JämO, Box 3397, Stockholm. Tel Fundera över din egen roll i konflikten. Vilken betydelse har ditt eget förhållningssätt? Behöver du ändra dig själv? Behöver du hjälp att reda ut dessa frågor kan du vända dig till rektor eller studie- och yrkesvägledare (se ovan). Exempel på sexuella trakasserier: krav på sexuella tjänster som uppenbart eller underförstått ställs som villkor för anställning krav på sexuellt tillmötesgående som är förenat med hot om bestraffning (utebliven befordran, isolering, dåliga betyg) eller löfte om belöning ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster tafsande eller annan ovälkommen medveten beröring av sexuellt slag ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester, tilltalsord ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel, privatliv

19 "runda ord", pornografiska bilder nedsättande skämt om det kön du tillhör Kunskaper/utveckling och lärande Utgångspunkt för skolans arbete med kvalitetsredovisningen kring kunskaper är de mål för elevernas lärande och utveckling som formuleras i läroplaner och kursplaner. Sådana mål har kommit till uttryck i kommunens skolplan i enlighet med nedanstående utdrag. Kunskapsforum arbetar framförallt med att rekrytera individer som står långt från arbetsmarknaden och med låg utbildningsnivå. Kunskapsforum arbetar också med stort fokus på att rekrytera studerande som behöver komplettera med behörighetsgivande kurser eller utbilda sig för nytt arbete. Kommunfullmäktiges inriktningsmål erbjuda utbildning av hög kvalitet och goda möjligheter att ämnesval uppmuntra och stödja studiemotiverade elever lämna skriftlig information till föräldrar och elever om elevens studieresultat stimulera alternativ pedagogik i skolan Skolledningen ansvarar för: personalkategoriers samarbete, i arbetslag och ämnesnätverk, som leder till en helhetssyn vilket gagnar elevernas lärande att elevernas bakgrund, behov och önskemål beaktas vid den övergripande utbildningsplaneringen en väl utarbetad organisation för studierådgivning, planering och uppföljning av elevernas lärprocesser ett kontinuerligt utvecklingsarbete avseende metoder och pedagogiska former Personalen ansvarar för: att elevers bakgrund, behov och önskemål beaktas vid all planering att individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram utvecklas och blir ett stöd i arbetet att beskrivningen av ämnen kurser, program och betygskriterier presenteras för föräldrar och elever att elevernas kunskapsutveckling dokumenteras över åren regelbundna utvecklingssamtal och att skiftlig information om elevens studieresultat och sociala utveckling upprättas och erbjuds till föräldrar Som tidigare nämnts fokuseras nedan områdena rekrytering och kunskapsresultat/betyg. Tyngdpunkt ligger på rekryteringen. Insatser för att uppnå målen Kunskapsforum är beläget mitt i stan i syfte att det för kommuninnevånaren ska vara enkelt att få studie- och yrkesvägledning och därmed också fungera som en framträdande inkörsport till utbildning. Kunskapsforums fokus för att uppnå målen sker med stor koncentration i Kunskapsforums lokal i nära samverkan med arbetsförmedlingen. Studie- och yrkesvägledning kan ske i tidsbokade samtal eller vid drop-in -besök. Därutöver hjälper assistenten vid behov besökande att hantera kunddatorerna för besökarnas egen informationssökning eller att hitta rätt bland pappersburen information. På Kunskapsforums

20 butiksyta finns ett stort antal utbildningsprospekt och utbildningsbeskrivningar, studiestödsinformation, blanketter mm. Kunskapsforum har därutöver bedrivit viss uppsökande verksamhet för att nå annars svårrekryterade grupper. Kunskapsforum är lokalt aktiv i den riksomfattande vuxenutbildningskampanjen Kunskapsveckan, en gång om året i samarbete med kommunens bibliotek. Rekryteringen till vuxenstudier har också främjats genom återkommande marknadskommunikation som annonsering Med mera och genom uppbyggnaden av samarbete med olika aktörer. Vuxenutbildningen har en egen hemsida där kommuninvånaren hittar information om öppettider, personal, utbildningar, ansökningshandlingar med mera (www.hoganas.se). En besökare kan direkt via boka en tid med studie- och yrkesvägledaren. Kunskapsforum har inrättat en filial på Höganäs stadsbibliotek i form av IT-baserad information. Filialen har därmed också fått en egen hemsida (http://www.hoganas.net/kf/) som bland annat erbjuder den vuxne information om Sveriges universitet, sorterat länkvis. Stadsbiblioteket erbjuder idag en anställd som guidar den vuxne bland litteratur och den Internetbaserade filialen. Kunskapsforum har sedan det startades 2002 en väl fungerande rekryteringsbas i samarbete mellan Höganäs kommuns olika förvaltningar men också med andra aktörer, t.ex. arbetsförmedling, försäkringskassa och NOSAM samt med kommunens utvecklingscenter för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Beskrivning av resultaten Rekryteringsresultaten 2006 beskrivs i sammandrag nedan uppdelade på olika vuxenutbildningsformer i jämförelse med För gymnasial vuxenutbildning redovisas också betyg. Utbildningsanordnare Verksamhetspoäng (= gymnasiepoäng) Kullagymnasiet (inkl prövningar) Annan kommuns vuxenutbildning Egen upphandling Summa Antal elever Heltidsstudieplatser (= verksamhetspoäng : 800) Statistik Komvux Kullagymnasiet 2005 Antal: VT-05 % av totalt antal kd HT-05 % av totalt antal kd Antal elever Kursdeltagare totalt Kursdelt. som fick betyg % 70 23% Kursdelt. som fortsatte nästa termin 31 8% % Kursdelt. som avbröt % % Betyg: % av betygsatta elever % av betygsatta elever IG 9 5% 2 3% G 53 29% 27 39% VG 60 33% 24 34% MVG 58 32% 17 24%

21 Gymnasiepoäng per läsår Annan anordnare Kullagymnasiet / 01 01/ 02 02/ 03 03/ 04 04/ 05 Höganäs kommun i egen regi Kronor Elever Kullagymnasiet Särvux Summa Annan kommun Helsingborg Helsingborg grundläggande vux Ängelholm Östersund Åstorp Stockholm Laholm Påbyggnadsutbildningar Summa Egen upphandling Liber Hermods grundläggande vux Liber Hermods SFI Kroppsterapiskolan Folkuniversitetet (pers.ass) NTI-skolan (distans) Lernia Liber (distans) Summa Total summa

22 Utbildningsanordnare Verksamhetspoäng (= gymnasiepoäng) Kullagymnasiet (inkl prövningar) Orienteringskurser Annan kommuns vuxenutbildning Egen upphandling Summa Antal elever 590 (varav 140 Komp.stegen) Heltidsstudieplatser (= antalet 165 (varav 26 pl verksamhetspoäng/800) Komp.stegen) Statistik Komvux Kullagymnasiet 2006 Antal: VT-06 % av totalt antal kd HT-06 % av totalt antal kd Antal elever Kursdeltagare totalt Kursdelt. som fick betyg % 37 24% Kursdelt. som fortsatte nästa termin 30 10% 79 51% Kursdelt. som avbröt % 38 25% Betyg: % av betygsatta elever % av betygsatta elever IG 4 3% 0 3% G 46 35% 9 24% VG 52 39% 18 49% MVG 31 23% 10 27% Gymnasiepoäng per läsår Annan anordnare Kullagymnasiet / 03 03/ 04 04/ 05 05/ 06

23 Ekonomi Höganäs kommun i egen regi Kronor Elever Kullagymnasiet Särvux Summa Annan kommun Helsingborg Helsingborg grundläggande vux Ängelholm Landskrona Åstorp Kramfors Klippan Lund Påbyggnadsutbildningar Summa Egen upphandling Liber Hermods grundläggande vux Liber Hermods SFI Folkuniversitetet (pers.ass) NTI-skolan (distans) Lernia (låssmed) Liber (distans) Summa Total summa Kommunal vuxenutbildning, grundläggande Fr.o.m. vårterminen 2004 är den grundläggande vuxenutbildningen samt sfi upphandlad genom utbildningsanordnaren Liber AB. Utbildningen har varit förlagd till Libers egen lokal (200 kvm) på verkstadsgatan 12 i samma område som Höganäs kommuns utvecklingscentrum. Vid månadsskiftet november, december flyttades utbildningen till nya lokaler (600 kvm) på Litteraturvägen 10 strax utanför Långarödsområdet. Statistik finns under rubriken beskrivning av resultat.

24 Kursutvärdering: Grundläggande vuxenutbildning hösten 2006 Kursutvärderingen genomfördes under hösten 17 studeranden har besvarat enkäten. Fullständigt undersökningsresultat fås genom beställning. Hur nöjd är du med informationen du fick på Kunskapsforum innan kursstart? Mycket nöjd 4 24 Ganska nöjd Ganska missnöjd 0 0 Mycket missnöjd 0 0 EAS 1 6 * Ej Angivit Svar 1 av 17 har ej besvarat frågan. Vad tycker du om kurslokalen? Mycket bra 1 6 Ganska bra 3 18 Ganska dålig 4 24 Mycket dålig 9 53 EAS 0 0

25 Vad tycker du om kursinnehållet? Mycket bra 8 47 Ganska bra 9 53 Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt 0 0 EAS 0 0 Vad tyckte du om läromedlen? Mycket bra 7 41 Ganska bra Ganska dåliga 0 0 Mycket dåliga 0 0 EAS 0 0 Synpunkter på övrigt undervisningsmateriel Ingen har besvarat frågan. Vad tycker du om utbildarnas pedagogiska förmåga? Mycket bra Ganska bra 3 18 Ganska dåliga 0 0 Mycket dåliga 0 0 EAS 1 6

26 Tycker du att du får tillräckligt med hjälp i dina studier? Mycket bra Ganska bra 7 41 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 EAS 0 0 Passade undervisningen dig och ditt sätt att arbeta? Mycket bra 7 41 Ganska bra Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt 0 0 EAS 0 0

27 Hur har du upplevt stämningen i gruppen? Mycket bra Ganska bra 6 35 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 EAS 1 6 Vad tycker du om servicen på Liber? Mycket bra 6 35 Ganska bra 6 35 Ganska dålig 4 24 Mycket dålig 1 6 EAS 0 0 Hur många dagar per vecka studerar du? 1-2 dagar dagar dagar dagar 2 12 EAS 0 0

28 Motsvarade kursen dina förväntningar? Mycket bra 6 35 Ganska bra Ganska dåligt 1 6 Mycket dåligt 0 0 EAS 0 0 Kommunal vuxenutbildning (komvux), gymnasial Eftersom gymnasial vuxenutbildning till stor del finansierats med riktade statsbidrag skall först viss bakgrundsinformation ges till den redovisning av rekryteringsresultat som därefter följer. Genom kursutformningen bedriver olika studerande studier av olika omfattning. Från enstaka kurs på lägst 50 gymnasiepoäng upp till heltidsstudier och i vissa fall mer. En heltidsstudieplats under ett år definieras som 800 verksamhetspoäng = gymnasiepoäng. För varje statligt finansierad heltidsplats år 2006 krävdes 0,82 kommunalt finansierade heltidsplatser, dvs relationen 45/55 kommunalt/statligt. Genom årens lopp har de statligt finansierade platserna i varje kommun ett tak som kan höjas eller sänkas genom att kommuner genom omfördelning kunde återlämna respektive få extra platser. Eftersom efterfrågan i riket som helhet och även i Höganäs har varit minskande de senaste åren så har inte det statliga taket för heltidsplatser eller motsvarande kommunala del inneburit något hinder för rekryteringen. Däremot kan medelstilldelningen per heltidsstudieplats ha inneburit hinder för att rekrytera till vissa mer efterfrågade dyra yrkesutbildningar. Statistik finns under rubriken beskrivning av resultat. Kursutvärdering Kullagymnasiet: Gymnasial vuxenutbildning hösten 2006 Undersökningen har genomförts under hösten 2006 med en svarsfrekvens på 49 studerande. Fullständigt undervisningsresultat fås genom beställning. Sammanfattning: 96% av de studerande har varit nöjda med den information och vägledning de fick på Kunskapsforum innan kursstarten. Särskilt framhålls att information och vägledning upplevts både bra och tydlig och ännu bättre skulle den kanske bli om lista på aktuell kurslitteratur skickades ut innan kursen startade. Servicen på Kullagymnasiet har fungerat bra och de studerande har fått den hjälp som efterfrågats.

29 Hur nöjd var du med informationen du fick på Kunskapsforum innan kursstart? Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd 1 4 Mycket missnöjd 0 0 EAS * 0 0 * EAS står för Ej Angivit Svar Kommentarer: 96 % (26 av 27) har varit mycket eller ganska nöjda med Kunskapsforums information inför kursstarten Informationen har i stort varit bra och tydlig. Några framför önskemål om att få aktuell läromedelslista hemskickad innan kursstart. Vad tyckte du om kurslokalen? Mycket bra 8 30 Bra Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 1 4 EAS 1 4 Kommentarer: 93% (25) upplever att lokalen fungerat bra eller mycket bra. En lugn och trivsam miljö som underlättade koncentrationen. Några har haft synpunkter på luftkonditioneringen men det framgår inte tydligt vad som menas.

30 Vad tyckte du om kursinnehållet? Mycket bra Ganska bra Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 EAS 2 7 Kommentarer: 93 % (25) anser att kursinnehållet har varit mycket eller ganska bra. Särskilt framhålls matematiken. Några uttrycker dock att man saknat lärarhjälp och hjälp vid genomgångar. Lärarna har varit engagerade och upplägget har varit bra och det har i stort varit positivt med eget schema. Vad tyckte du om läromedlen? Mycket bra Ganska bra Ganska dåliga 1 4 Dåliga 0 0 EAS 2 7 Kommentarer: 88 % (24) upplever att kurslitteraturen fungerat mycket eller ganska bra. En tycker att den fungerat ganska dåligt och två har lämnat frågan obesvarad. Vad tyckte du om utbildarnas pedagogiska förmåga? Mycket bra Ganska bra Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 EAS 2 7

31 Kommentarer: 93 % (25) tycker att utbildarnas pedagogiska förmåga varit mycket eller ganska bra. De har varit kunniga och förstående, har lyssnat och gett bra förklaringar Hur nöjd var du med kvalitén på kursen? Mycket bra Ganska gra Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 EAS 2 7 Kommentarer: 92 % (25) är nöjda med kvalitén och tycker att Vuxenutbildningen gett positiva erfarenheter Hur passade undervisningen dig och ditt sätt att arbeta? Mycket bra Ganska bra 6 22 Ganska dåligt 1 4 Mycket dåligt 1 4 EAS 1 4 Kommentarer: Undervisningsformen har passat 89% (24) och möjligheterna att jobb i egen takt har varit positiv. 8% (2) har upplevt undervisningsformen som dålig på grund av att man saknat fasta tider och lärarkontakter. Något som flera upplevt negativt har varit avsaknaden av utbyte med andra studerande.

32 Hur har kontakten mellan dig och läraren fungerat? Mycket bra Ganska bra 7 26 Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt 0 0 EAS 1 4 Kommentarer: 96 % (26) tycker att kontakten med läraren fungerat mycket eller ganska bra. Kontakten via e-post har varit smidig och fungerat väl. Vad tyckte du om servicen på Kullagymnasiet? Mycket bra Ganska bra 6 22 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0 EAS 3 11 Kommentarer: 89 % (24) tycker att servicen på Kullagymnasiet fungerat mycket eller ganska bra. De studerande har fått den hjälp som efterfrågats. 11% (3) har lämnat frågan obesvarad med kommentarer som - inga kommentarer eller jag känner inte till någon service. Hur motsvarade utbildningen dina förväntningar? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt 1 4 EAS 2 7

33 Kommentarer: 89 % (24) tycker att utbildningen motsvarat förväntningarna mycket eller ganska bra. En tycker att den fungerat dåligt medan två lämnat frågan obesvarad. Den negativa uppfattningen kan stå för en en flexibel undervisningsform som inte passar alla. Fullständigt undersökningsmaterial fås mot beställning Kursutvärdering Svenska för invandrade (SFI), december 2006 Hur nöjd var du med informationen du fick på Kunskapsforum innan kursstart? Mycket nöjd Ganska nöjd 6 30 Ganska missnöjd 0 0 Mycket missnöjd 0 0 Vad tycker du om kurslokalen? Mycket bra Ganska bra 2 9 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig 0 0

34 Vad tycker du om kursinnehållet? Mycket bra Ganska bra 9 43 Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt 0 0 Vad tycker du om läromedlen? Mycket bra Ganska bra 4 19 Ganska dåliga 0 0 Mycket dåliga 0 0 Vad tycker du om utbildarnas pedagogiska förmåga? Mycket bra Ganska bra 3 14 Ganska dåliga 0 0 Mycket dåliga 0 0

35 Passar undervisningen dig och ditt sätt att arbeta? Mycket bra Ganska bra 5 24 Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt 0 0 Hur har du upplevt stämningen i gruppen? Mycket bra Ganska bra 7 33 Ganska dålig 0 0 Mycket dålig Vad tycker du om servicen på Liber? Mycket bra Ganska bra 7 32 Ganska dålig 2 9 Mycket dålig 0 0

36 Hur många dagar per vecka studerar du? 1-2 dagar dagar dagar dagar Motsvarar kursen dina förväntningar? Mycket bra Ganska bra 9 41 Ganska dåligt 0 0 Mycket dåligt Kommunal vuxenutbildning, SÄRVUX Särvux, undervisning för vuxna utvecklingsstörda, är i dag sedan starten 1988 en väletablerad skolform inom vuxenutbildningen. Utbildningen är under tre terminer och bedrivs i en pedagogisk miljö på Kullagymnasiet. Lokalen är handikappsvänlig och ligger i ett område med nära anslutning till parkeringsmöjligheter och andra kommunikationer. Undervisningen sker i smågrupper med 4-5 deltagare i varje grupp. Det som framförallt tränas är svenska med läsning, skrivning med anpassad studielitteratur. Den studerande får också träning i nybörjarengelska, samhällsorientering och omvärldsorientering. I Höganäs är förutsättningarna för särvux relativt goda. De studerande erbjuds en lärare med pedagogisk utbildning. Utbildning inom särvux erbjuds tre tim i veckan där vars och ens behov tillgodoses. För den studerande är det viktigt att de en gång inlärda kunskaperna tränas och hålls vid liv för att inte glömmas bort. Det livs långa lärandet ger gruppdeltagarna större chans och större självförtroende för att kunna delta i arbets- och samhällslivet samt stimulerar till nya kunskaper.

37 Sedan 2002 har efterfrågan ökat på särvux vilket pekar på att särvux är en uppskattad verksamhet. I samtal med lärare och studerande bekräftas det att de trivs bra på särvux och att det råder god stämning. De ger verksamheten ett gott helhetsomdöme. Statistik finns under rubriken beskrivning av resultat. Måluppfyllelse För att erbjuda ett brett utbud av kurser och hela utbildningar anlitas flera olika utbildningsanordnare. Undervisningen samordnas för de studerande i samverkan med grannkommunerna, NOSAM. Genom flexibla former av lärande som förekommer på Kullagymnasiet och mera efterfrågade heldistanslösningar via Liber AB och NTI-skolan får deltagare möjlighet att bedriva studier vid sidan av heltidsarbete. Betyg De utbildningsresultat som framträder genom betygsvärden är självfallet beroende av såväl Kunskapsforums och dess utbildningsanordnares insatser som de studerandes förutsättningar, vilka är en funktion av socioekonomisk bakgrund och många andra faktorer. Åtgärder för utveckling Några viktiga åtgärdsområden har aktualiserats: Den vikande efterfrågan på traditionell vuxenutbildning bör mötas med mer flexibel utbildning. Större arbetsmarknadsanpassat kursutbud. Mersatsning på yrkesinriktad utbildning. Mer efterfrågeanpassad utbildning. Göra det enklare för individen att få tillgång till kompetensutveckling genom att skapa en tydligare infrastruktur. Alla samverkansparter ovan skall gemensamt arbeta för individens bästa via ett tätt samarbete. Man ska som sökande/klient inte behöva bli skickad runt. Arbeta mer med validering - inte bara inom yrkesutbildningen. Det gäller att värdera de erfarenheter och kunskaper som människor har med sig och skapa flexibla möjligheter för dem att fylla luckor, så att de inte behöver gå ett helt utbildningsprogram - över huvud taget att möta människor på den nivå där de befinner sig och skapa flexibla former för fortsatt lärande. Bilda styrgrupp tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen där fokus skall vara hur man överbryggar ekonomiska hinder både vad gäller studiefinansiering och studiekostnad. Förbättra kontakten med näringslivet. Vilka företag vill etablera sig i Höganäs kommun och vilken utbildningsnivå kommer krävas samt vilken kompetens? Om vi vet hur arbetsmarknaden kommer att se ut i Höganäs kan vi i god tid tillgodose kompetensbehoven. Minska kostnaderna genom avveckling av flexibelt lärande på Kullagymnasiet from ht-07. Fler studerande efterfrågar yrkesinriktade utbildningar och heldistansutbildningar. Fortsätta att vidareutveckla samarbetet inom NOSAM-området.

38 Gemensamma upphandlingar. Mål Mot bakgrund av de krav omvärlden ställer skall Kunskapsforum skapa förutsättningar för en vuxenutbildning med: Tillgänglighet för användaren Flexibilitet av utföraren Effektivitet för ekonomin

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER på arbetsplatsen Policy och vägledning Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning Kränkande särbehandling förekommer överallt.

Läs mer

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun

Skolplan. utbildningsnämnden Karlskrona kommun Skolplan utbildningsnämnden Karlskrona kommun 2007-2010 Skolplan för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun Förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Österåkers kommun Komvux Österåker Dnr 53-2007:3315 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolinspektionen (tidigare

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2008

KVALITETSREDOVISNING 2008 KVALITETSREDOVISNING 2008 From life long learning to long life learning Rektor Joakim Olefeldt VUXENUTBILDNINGENS UPPDRAG... 3 Mål... 3 1. ENHETENS ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESULTAT... 3 1.1 KOMMUNENS

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Särvux. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser

Särvux. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser Särvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Särvux särskild utbildning för vuxna Särvux (särskild utbildning för vuxna) är en skolform för dig som har fyllt 20 år. har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 11 05 09 Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 Vi möter dig där du står och hjälper dig vidare Postadress Besöksadress Växel 08-5555 89 00 Plusgiro 162 78 87-1 Box 220 Attundavägen 1A Fax 08-758 99 31 Bankgiro

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer