Dialogforum special i Tullinge om utredningen av en eventuell kommundelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dialogforum special i Tullinge om utredningen av en eventuell kommundelning"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR 1 [8] Enheten för kommunikation och områdesarbete Referens Cecilia Rolf Dag och tid torsdag den 20 oktober 2011, kl och Plats Närvarande Ej närvarande Trädgårdsstadsskolan, Tullinge Björn Sundström, utredare Ledamöter i dialogforum: SKL, Jens Sjöström (S), ordförande i Åsa Ratcovich, kommundirektör och moderator för mö- Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), dialogforum Tullinge, tet, vice ordförande, Medborgare: cirka 400 Inga-Lill Strömqvist (S), Stefan Dayne (KD), Lena Ingren (S), Anders Thorén (TuP), Isaksson, Helena (TuP) Ledamöter i dialogforum: Samira Österberg (V), Christina Lundgren (M), Sven-Gunnar Kurkson (S), Anna-Marie Carlsson (M) Dialogforum special i Tullinge om utredningen av en eventuell kommundelning Jens Sjöström, ordförande i dialogforum Tullinge, inledde med att hälsa alla välkomna till dialogforum special i Tullinge som handlade om information om utredningen med möjlighet att ställa frågor till utredaren. Jens berättade att utredningen baserade sig på utredarens egna slutsatser. Dialogforums politikers roll var att lyssna på frågor och ta tillbaka synpunkter in i den politiska diskussionen. Jens lämnade över till Åsa Ratcovich, ny kommundirektör i kommunen. Hennes roll var att vara moderator. Åsa berättade att kommunen har bestämt att ha dialogforum special i alla fem kommundelarna för att ge alla kommuninvånare möjlighet att lyssna och ställa frågor. Efter processen kommer kommunpolitikerna att fatta beslut i hur processen går vidare. Björn Sundström tog över ordet. Han har jobbat på Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan Sedan 1977 har han gjort i stort sett alla kom-

2 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 2 [8] mundelningsutredningar i Sverige. Björn presenterade utredningen som utgår från den gällande lagstiftningen inom inledningslagen. Se bilaga: presentation av SKL:s utredare samt film från dialogmöte special i Tullinge den 20 oktober Nedan redovisas de frågor som ställdes efter utredarens presentation, grupperade efter ämne. Fråga om indelningslagen och kommundelning Fråga 1: Är det din uppfattning att, efter ett positivt besked i en folkomröstning, det är möjligt att dela kommunen efter indelningslagen? Svar: Det är fullt möjligt men tveksamt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det blir inte bättre ekonomi för någon av kommunerna och då har jag gjort den här utredningen under ett av de bästa kommunalekonomiska åren, då de flesta kommunerna har gått med plus. Men det är viktigt vad politikerna och invånarna tycker. Om kommunens politiker i majoritet inte är emot och invånarna i Botkyrka är för så kan man dela kommunen. Tanken bakom indelningslagen är att alla kommuninvånare ska få säga sitt men till sist är det politikerna i majoritet som avgör det här. Om politikerna säger nej så krävs det synnerliga skäl för ett ja till delning och det finns inga sådana enligt utredningen. Frågor om demokrati, valresultat och folkomröstning Fråga 2: Finns det forskning kring om invånarna upplever mer demokratisk makt i små kommuner jämfört med större? Svar: Det finns mycket forskning på det här området. Jag har försökt att sammanfatta forskningen från bland annat Gidlund i min rapport men det finns inget entydigt svar. Fråga 3: Tullingepartiet har varit ett enfrågeparti och det största partiet i Tullinge i kommunalvalet, borde inte det väga in i din bedömning? Svar: Tullingepartiet fick totalt 10,51% av rösterna i Botkyrka kommun. Det visar att det finns en opinion för detta men innan man gör en kommundelning så är det inte bara den aktuella kommundelen som ska få säga sitt. Hela kommunen ska få tycka till. Se hela valresultatet för Botkyrka här, valmyndighetens webbplats: Fråga 4: Ska hela kommunen bestämma om det här? Hur många röstade i hela kommunen i alla utredningar som du har gjort? Hur var det i Knivsta? Svar: Jag har sagt att hela kommunen borde få rösta, eftersom allas röster är lika mycket värda. Det skriver jag i alla utredningar sedan är det upp till politikerna att bestämma hur processen går vidare om det blir folkomröstning, opinionsundersökning eller inte. I Knivsta var det bara Knivsta som röstade men det var också ett politiskt beslut trots att jag rekommenderade att alla i Uppsala skulle rösta.

3 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 3 [8] Frågor om äldreomsorgens kostnader Fråga 5: Får kommuner extra bidrag för en äldre befolkning? Svar: Ja. Fråga 6: Det finns stora skillnader i folkhälsa mellan de olika kommundelarna. Det borde kosta mindre för Tullinge eftersom vi är friskare trots att vi har en äldre befolkning? Svar: Rika är friskare än fattigare. Men en stor andel äldre kostar mycket och har mest betydelse för kommunens ekonomi. Sedan kostar kvinnor mer än män. Det beror på att de lever längre och ofta blivit ensamstående när de behöver de största och mest kostsamma vårdinsatserna. Kvinnor i sin tur svarar för kr i en obetald vårdinsats genom att vårda sina män. Fråga 7: Om Tullinge blir en egen kommun måste vi skära i vår äldrevård? Hur har du gjort för att isolera den kostnaden i dina beräkningar? Svar: När det gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg och LSS har jag inte utgått från någon schablonfördelning utan tittat på befolkningsstruktur samt tittat på kostnaderna för de verksamheter som finns i Tullinge. Tullinges äldrevård är inte dyrare än många andra kommuner men den är fortfarande dyr och jag tror att många kommuner i framtiden kommer att behöva skära ned sina kostnader. Fråga 8: Beror Tullinges dyra äldreomsorgskostnader på kapitalkostnader såsom nya Kärsdala äldreboende? Svar: Det är kostnaden per äldre person som är hög. Det beror både på personal och lokaler. Fråga 9: Varför är äldrevården så dyr i Tullinge? Svar: Äldrevård är dyr i hela kommunen men det är för att det är 30% fler äldre i Tullinge och en mer kostnadskrävande befolkning än övriga Botkyrka. Fråga 10: Varför har Botkyrka högre kostnader än andra kommuner för äldrevård? Svar: Det svaret finns inte i min utredning. Däremot så vet jag att det pågår en oberoende utredning om detta som kommunen har tillsatt. Frågor om individ- och familjeomsorg och ekonomi Fråga 11: Hur påverkar handikappomsorgen kommunekonomin vid en eventuell delning? Svar: Det har inte så stor betydelse för den kommunala ekonomin eftersom vi har ett utjämningssystem beträffande handikappomsorgen (LSS-utjämningen) som gör att kommuner med höga kostnader får täckning för eventuella merkostnader. Kostnaderna för personliga assistenter är dessutom i huvudsak finansierad av staten (cirka 80 procent) via den så kallade assistentersättningen.

4 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 4 [8] Fråga 12: Finns det siffror på vad arbetslösheten kostar i Botkyrka jämfört med Tullinge? Svar: Det ekonomiska biståndet för individ- och familjeomsorg finns med i utredningen. Kostnaden är högre i övriga Botkyrka än i Tullinge men utjämningssystemet skjuter till pengar till kommunerna beroende på hur höga kostnader de har för det här. Den verkliga kostnaden är lägre än de pengar som Botkyrka får. Det är med andra ord ingen ekonomisk belastning för Botkyrka. Frågor om barnomsorg och ekonomi Fråga 13: Varför har Tullinge billigare barnomsorg? Svar: Tullinge ligger lite under genomsnittet för barnomsorg och extremt mycket under genomsnittet på individ- och familjeomsorg. Det enda som är avvikande dyrt i Tullinge är äldreomsorgen. Vissa tycker att Tullinge får för lite resurser jämfört med övriga Botkyrka. Utredningen ger inte belägg för detta. Pengar från individ och familjeomsorgen går ju till att bekosta en dyr äldreomsorg i Botkyrka inklusive Tullinge.. Frågor om skatter och skatteutjämningssystemet Fråga 14: Tullingeborna tjänar så pass mycket mer i genomsnitt än resten av Botkyrka. Varför får vi då inte mer skattepengar? Svar: Den genomsnittliga inkomsten har ingen betydelse eftersom vi har en skatteutjämning i Sverige. Den gör att kommuner som vars beskattningsbara inkomster överstiger 115 procent av medelskattekraften får betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Fråga 15: Är det ointressant för Botkyrka att förstärka sin skattekraft? Svar: Tillväxt sker regionalt och sedan bor folk efter plånboken. De allra rikaste bor generellt sett i skärgårdskommunerna. Den kommunen i landet som har den fattigaste dagbefolkningen är Vaxholm, men nattbefolkningen är mycket rikare och får betala till utjämningssystemet. Fråga 16: Jag har inte hittat något om skattesatsvandring i utredningen. Hur mycket av Tullinges skattesats stannar kvar i Tullinge? Hur fördelas pengarna? Tullingeborna upplever en ojämn fördelning av resurserna. Skulle inte det vara en bestående fördel om vi fick bestämma över våra pengar? Svar: Tullingeborna har en hög skattekraft men om Tullinge blev en egen kommun skulle Tullingeborna betala ett eventuellt överskott i sin kommunalekonomi till andra kommuner som inte får in lika mycket pengar i skatter via skatteutjämningssystemet. Alla kommuner måste få in kr/kommuninvånare för att kunna erbjuda likvärdig vård, skola och omsorg. Många tror att stockholmarna betalar till norrlänningarna men egentligen går alla pengar på öret till Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Andra kommuner i övriga landet betalar fem gånger så mycket till Stockholmsregionen i kostnadsutjämning.

5 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 5 [8] Fråga 17: Om Tullinge drar sig ur kommunen, vad och hur mycket påverkar det övriga Botkyrka ekonomiskt? Svar: Inte märkbart, det rör sig om mycket liten skillnad, jämför kr/invånare i nya Botkyrka med kr/invånare i nuvarande Botkyrka. Fråga 18: Ska vi verkligen leva på bidragssamhället? Svar: Många tror att utjämningssystemet är socialdemokratiskt ingenjörskonst, men det var Carl Bildt, Bengt Wästerberg och Anne Wibble som skrev direktiven och de nya direktiven är skrivna av Anders Borg med flera. Men frågan om vi ska ha en likvärdig skola, omsorg och vård i vilken kommun vi än bor, det är alla politiska partier överens om. Fråga 19: Din utredning bygger på att kostnaderna fördelas i utjämningssystemet och kostnadsutjämningen. Jag tycker du är inne på fel spår när du bara pratar om det, det handlar ju om så mycket mer, att jobba och trivas där man bor. Svar: Alla kommunpolitiker jag har träffat jobbar för att utveckla infrastrukturen och locka företagare till kommunen med mera. Ingen sitter och väntar på att pengarna från utjämningssystemet ska ramla in i kommunkassan. Frågor om befolkningsprognos och flyttströmmar Fråga 20: Andelen äldre, hur vet vi att kommunens prognos är riktig? Det kanske blir fler arbetsföra människor som flyttar in. Svar: Det är mycket barnfamiljer som flyttar in till Tullinge, visar kommunens befolkningsprognos. Kommunen kan förutse hur åldersfördelningen kommer att se ut eftersom tjänstemännen vet vad som byggs. Men det finns ändå en större andel äldre i Tullinge och ett skäl till det är att det finns många 40-talister. Fråga 21: Hur stor inflyttning räknar man till kommunen? Vi bygger ju i Riksten. Svar: Enligt kommunens befolkningsprognos ska nuvarande befolkningsmängd på öka till drygt invånare år Den bygger bland annat på födelseantal och flyttningsbenägenheten hos olika åldrar. Utbyggnaden för Riksten finns också med i den här prognosen. Fråga 22: Vilken befolkningsförflyttning har vi? Hur många bor ett helt liv i Tullinge? Svar: Kommunen har en databas med flyttströmmar. Klicka här för att länkas till databasen och information om Tullinge: D5&appl=Omradesjmf&resultat=Andel&Kommun=B

6 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 6 [8] Frågor om geografi och regionalt samarbete Fråga 23: Att många i Tumba vill hänga ihop med Tullinge, är en ren subjektiv värdering i en annars föredömligt neutral rapport. Svar: Jag har pratat med många som instämmer i detta. Fråga 23: Hur påverkas samarbetet med Huddinge och Botkyrka om Tullinge bildar egen kommun? Svar: Det vet jag inte. Det beror i så fall på Tullinges framtida politiker och tjänstemän. Fråga 24: Vad är problemet med att vi knoppas av? Vi är en del av Stockholmsregionen. Det finns ingen konflikt. Svar: Förutom kommunalekonomiska tveksamheter ser jag att Flemingsberg, Tumba och Tullinge rent geografiskt hänger ihop. Frågor om rekrytering av politiker och tjänstemän Fråga 25: Har alla små kommuner svårt att rekrytera specialister? Svar: Små kommuner har generellt sätt det svårare än större kommuner. Ska en kommun vara självförsörjande ska man ha invånare. Men i Stockholmsregionen är det regionala perspektivet det viktigaste för att livet ska fungera för invånarna. Tillväxten som sker regionalt har stor betydelse för vad vi tjänar och plånboken bestämmer var vi bor. Fråga 26: Måste Tullinge rekrytera nya politiker och tjänstemän som är specialister? Det måste bli ett överskott i nya Botkyrka. Svar: De som redan jobbar i kommundelen skulle gå över till nya Tullinge kommun. Det kan bli överskott på specialistfunktioner i nya Botkyrka, särskilt direkt efter en delning. Men Tullinge kommun skulle behöva nyanställa egen teknisk och administrativ personal och administratörer. Vid ett överskott på personal brukar man lösa det genom att båda nya kommunerna delar på kostnaderna för övertaligheten. Fråga 27: Jag har en släkting i Nykvarn som säger att ett av deras största problem är att rekrytera kvalificerad personal. Hur ser du på det? Svar: Nykvarn hade svårt att rekrytera i början. Generellt sett har små kommuner svårare att rekrytera, och det är lättare för de stora. De allra bästa medarbetarna brukar söka sig till de stora kommunerna. Fråga 28: Det borde inte vara ett problem att rekrytera kommunala tjänstemän och sedan kan vi upphandla tjänster från Huddinge och nya Botkyrka kommun. Det framgår inte av utredningen. Svar: Jag har utgått ifrån att Tullinge kommun skulle ha samma andel tjänster i kommunal regi som Botkyrka kommun har idag. Till exempel har Botkyrka bara 8% av barnomsorgen på entreprenad, jämfört med Salem som har 39%. Om detta ändras så ändras såklart behoven av kommunala tjänstemän. 20% av all administrativ personal i nuvarande Botkyrka kommun motsvarar ca tjänster som skulle behöva rekryteras till Tullinge.

7 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 7 [8] Det finns vissa problem med upphandlingar till exempel kan en kommun inte köpa tjänster av en annan när det gäller myndighetsutövning. Fråga om lokaler Fråga 29: Det kommer att bli ett överskott på lokaler vid en kommundelning i övriga kommunen. Kan vi inte använda de lokalerna till en början? Svar: Jag nämner i utredningen att lokaler kan bli ett problem men jag har inte inkluderat några kostnader för lokaler i kalkylerna. Lokalfrågorna fixar man på ett eller annat sätt, men att bygga ett nytt kommunhus det blir dyrt. Frågor om andra utredningar om kommundelningar Fråga 30: Hur skiljer sig utredningens resultat från Nykvarn Södertälje och Knivsta-Uppsala? Svar: För Uppsalaborna spelade det ingen större roll att Knivsta ville bryta sig loss eftersom de flesta där arbetade i Stockholm och kände större samhörighet med Stockholm. Så politikerna bestämde att enbart invånarna i Knivsta skulle rösta. Fråga 31: Röstade hela Södertälje eller bara Nykvarn? Du rekommenderar att hela kommunen ska rösta, varför? Svar: För att i en demokrati är allas röster lika mycket värda. Hur skulle det se ut att ha en kvartersdemokrati i Stockholm? Om till exempel Bromma bestämde sig för att bryta sig ut ur Stockholm utan att stockholmarna fick rösta om det? Fråga 32: Hur gick det till när Salem bröt sig ur Botkyrka? Svar: Björn Sundström var inte inblandad i den utredningen så han kan tyvärr inte svara. Frågor om rankning av kommuner Fråga 33: På sidan 43 i utredningen står det att utredningen inte funnit några påtagliga fördelar med en delning för de nya kommunerna. Men Salem, Nykvarn och Knivsta blev egna kommuner och de har gått jättebra för dem trots att de är små kommuner. De har fått en hög rankning i tidningen Fokus. Vad anser du om tidningen Fokus rankning? Svar: Jag känner inte till Fokus rankning i detalj, det finns många olika rankningar. Jag vet att Svenskt näringsliv också har rankat kommunerna. Då kom Vellinge först, Svenskt näringsliv rankar alltid kommuner med låg kommunalskatt högt. SKL däremot rankade Salem högst trots att de har minst antal företag i relation till förvärvsarbetare. Om man tittar på ekonomi och kommunal service så har en optimal kommunstorlek mellan och invånare. Min egen rankning skulle vara annorlunda. Min favoritkommun är Västerås som jag tycker sköts bäst.

8 BOTKYRKA KOMMUN MINNESANTECKNINGAR 8 [8] Frågor om processen framöver Fråga 34: Vilka politiker är det som beslutar om hur processen går vidare? Svar: Det är kommunpolitikerna i majoritet som bestämmer hur processen går vidare. Om de säger nej till en delning så krävs synnerliga skäl för att få igenom en delning. Några sådana skäl har inte utredningen funnit. Fråga 35: Hur ställer sig kommunledningen till att dela kommunen i södra och norra Botkyrka? Svar: Det vet inte jag. Frågor om detaljer i utredningen eller i presentationen Fråga 36: Har utredningen lagt på Tullinge för höga kostnader? Svar: Nej, snarare tvärtom. Fråga 37: På sidan 23 i utredningen visas Kommunernas årskostnad per person i olika åldrar. Är den grunden för utjämningssystemet? Svar: Ja, åldersstrukturen i grova drag är grunden. Fråga 38: Diagrammet som du visade över ålderstrukturen i Botkyrka (bild 16, se bildpresentation) gäller det nuvarande eller nya Botkyrka? Svar: Nuvarande Botkyrka

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Pensionsskulden i kommuner och landsting

Pensionsskulden i kommuner och landsting Pensionsskulden i kommuner och landsting rapport från kpa pension november 2005 250 miljarder i e pensionsskulder kunskapsbrist hos anställda om den egna pensionen 1 Innehåll Förord 4 Avtal om tjänstepension

Läs mer

Pensionsskulden i kommuner och landsting

Pensionsskulden i kommuner och landsting Rapport från KPA Pension - november 2005 Pensionsskulden i kommuner och landsting 250 miljarder i e pensionsskulder Kunskapsbrist hos anställda om den egna pensionen Innehåll Förord 3 Avtal om tjänstepension

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen

Omvärldsanalys. Planeringsförutsättningar 2012-2015. Kommunledningsförvaltningen Omvärldsanalys Planeringsförutsättningar 2012-2015 Kommunledningsförvaltningen Nov 2010 2 Spana in i framtiden och ut i omvärlden Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. I den försöker

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Anställning på lika villkor?

Anställning på lika villkor? Anställning på lika villkor? Fakta och debatt: En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz 1 Anställning

Läs mer

Sagan om Vaxholms stads ekonomi

Sagan om Vaxholms stads ekonomi Sagan om Vaxholms stads ekonomi Hur hamnade denna attraktiva tillväxtkommun i Sveriges absoluta bottenskikt? Carl-Magnus Broström Waxholmspartiet - borgerligt alternativ Inledning Jag flyttade till Vaxholm

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning Mellan tradition och förnyelse VI SER I DAG oroande tecken på att den kommunala och regionala demokratin har allvarliga problem. Valdeltagandet

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer