Ekerö kommuns verksamhetsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö kommuns verksamhetsmål"

Transkript

1 Ekerö kommuns verksamhetsmål Antagna av Kommunfullmäktige Ekerö kommun ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vi tar ansvar för kommunens utveckling för alla intressenter inom såväl kärnverksamheterna som servicen till kommunens invånare och företagare och med en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin. Mål 1 Grundskola Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Indikator för uppföljning: Genomsnittligt meritvärden för år 9 samtliga elever enligt Skolverket, ranking i Öppna jämförelser. Mål 2 Äldre i kommunen Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner. Indikator för uppföljning: En bedömning över resultatindikatorerna 1-10 avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser. Ingen indikator ska vara röd och minst hälften av indikatorerna ska vara gröna. Mål 3 Service och bemötande Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen. Indikator för uppföljning: I SBA:s mätning av näringslivsklimatet ska kommunens värde ligga på minst genomsnittet för deltagande kommuner. I SCB:s medborgarundersökning ska NMI successivt förbättras jämfört mätningen hösten Mål 4 Valfrihet Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år Indikator för uppföljning: Antalet privata utförare av det kommunala uppdraget inom förskola, skola, äldreomsorg och insatser för funktionshindrade inom Ekerö kommun vid mättidpunkten jämfört årsskiftet 2010/2011. Mål 5 Hållbar utveckling Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, naturoch kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. 1

2 Indikatorer för uppföljning : Förflyttning mot ett positivare läge för värdet: Koldioxidutsläpp från försålda fossila bränslen i kommunen, andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler, transportenergi och koldioxidutsläpp tjänsteresor bil i den kommunala organisationen, resor med kollektivtrafik, skyddszoner vattendrag, förbättrade enskilda avlopp, utsläpp fosfor, kvalitet badvattenprov, områdesskydd sjöar och vattendrag, nyuppförda byggnader 100 m från Mälaren, miljöcertifierat skogsbruk, skyddad natur. Mål 6 Samhällsutveckling Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor såsom Ekerö centrum, Stenhamra centrum samt Träkvista torg. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Indikator för uppföljning: Antalet nya bostäder i kommunen ska vara i genomsnitt 140 per år. Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. Antalet invånare ska kontinuerligt öka, i genomsnitt med 400 per år sett över längre tid. Mål 7 Ekonomi - Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent. - Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering. - Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner Indikator för uppföljning: Resultatmålet beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift Egenfinansiering beräknas i procent där investeringsutgifterna exklusive investeringar inom VA och Rh och vid beslut om särskilda projekt - i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank. Långsiktig låneskuld till kreditinstitut i förhållande till antal invånare i Ekerö vid mättidpunkt 2

3 Bakgrund och underlag till nya verksamhetsmål för Ekerö kommun 1. Inledning Under mandatperioden fastställdes av Kommunfullmäktige sju övergripande verksamhetsmål för Ekerö kommun. De omprövades årligen och ingick som del av direktiven från Kommunfullmäktige för den fortsatta budgetprocessen. Förslag till nya verksamhetsmål för Ekerö kommun tar i sin helhet sitt avstamp i beslutet om att den politiska plattformen från allianspartierna i Ekerö är inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden (Kf ). 2. Förslag till målområden 1. Skola 2. Äldre i kommunen 3. Service och bemötande 4. Valfrihet 5. Hållbar utveckling 6. Samhällsutveckling 7. Ekonomi 3. Sambandet med Ekerö kommuns modell för verksamhetsstyrning och bedömning av måluppfyllelse Ekerö kommun har sedan flera år en väl utvecklad modell för styrning av verksamheten. Under år 2010 gjordes en översyn av modellen som resulterade i mindre justeringar, förtydliganden samt att den dokumenterades i sin helhet. Verksamhetsmål för Ekerö kommun som utgår ifrån beslutad inriktning för verksamheten och som pekar mot hela eller större delar av den politiska och tjänstemannaorganisationen är en del av den fastställda modellen för verksamhetsstyrning. Verksamhetsmål för Ekerö kommun antas av Kommunfullmäktige. Verksamhetsmålen för Ekerö kommun följs upp genom de indikatorer som fastställs. Vid den löpande bedömningen av graden av måluppfyllelse kompletteras indikatorerna med andra mått och beskrivningar över pågående arbete och insatser med avsikt på att öka graden av måluppfyllelse. Vid uppföljning av graden av måluppfyllelse används i Ekerö kommun en fyrgradig skala. Oavsett var i organisationen målen hör hemma Uppnått Inte helt uppnått, är på väg Ej uppnått, men påbörjat Ej uppnått, ej startat Samtliga mål tar sikte på mandatperioden om inget annat anges. Avsikten är att målet senast ska uppnås år Flertalet mål har tydlig mätbar tidpunkt och under mandatperioden följs den årliga förflyttningen. Delmål kopplade till budgetåret framgår i första hand i nämnder, 3

4 styrelses samt i tjänstemannaorganisationens budget och verksamhetsplan planerad förflyttning. Miljömålet är ett mål som har sitt ursprung i de nationella målen för området och den i regionen framtagna prioriteringen över miljöarbetet. Därför sträcker sig de långsiktiga målen längre fram i tiden och under mandatperioden mäts förflyttningen. Ekonomimålet består av tre delar där två av dem direkt pekar mot årsbudget och resultatmålet uttryck i konkret belopps och andelsnivå revideras årligen i samband med antagande av budget. Konkretiseringen av delmål för att uppnå kommunens verksamhetsmål kommer i första hand i uttryck i nämnder, Kommunstyrelsens och produktionsområdens mål för verksamheten. Strategi och handlingsvägar för att sträva mot målen uttrycks i verksamhetsplaner i alla olika delar i den kommunala organisationen. 4. Förslag till verksamhetsmål för Ekerö kommun med redovisning av indikatorernas nuläge samt komplettering med bakgrund för styrning och förutsättningar Inledningsvis kan en mycket kortfattad sammanfattning av inriktningen för de kommunala verksamheterna uttryckas enligt nedan och kan utgöra ingress till Ekerö kommuns verksamhetsmål: Ekerö kommun ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vi tar ansvar för kommunens utveckling för alla intressenter inom såväl kärnverksamheterna som servicen till kommunens invånare och företagare och med en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin. Mål 1 Grundskola Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Indikator för uppföljning: Genomsnittligt meritvärden för år 9 samtliga elever enligt Skolverket, ranking i Öppna jämförelser. För att komplettera bedömningen av indikatorn följs även årligen genomsnittligt meritvärde för år 9 för elever i Ekerö kommunala skolor, uppgifter från Skolverket med en egen framtagen sortering över samtliga kommuner som ger ranking. Därutöver ingår i den löpande bedömningen av måluppfyllelsen de mål och indikatorer från nämnder och kommunstyrelsen och produktionsområde som är relevant för målområdet. Här ska även inkluderas slutsatser av Barn- och utbildningsnämndens nöjdhetsenkät. 4

5 Nuläge: MERITVÄRDE ÅK 9 EKERÖ "PLACERING" RIKET VT Kommunala skolor Samtliga skolor Riket Kommunala skolor Samtliga skolor Vt ,2 211,4 206, Vt ,7 211,7 206, Vt ,6 213,3 207, Vt ,7 218,2 209, Vt ,0 222,1 209, Vt ,2 218,4 208, Definition: Genomsnittligt meritvärde; andel elever (%) som ej uppnått målen i ett, ett eller flera ämnen och andel elever (%) behöriga till gymnasieskolan redovisas endast för elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. På vissa skolor har eleverna inte läst alla obligatoriska ämnen varför en stor andel ej uppnått målen för slutbetyg i ett, två eller flera ämnen. Källa: Skolverket Styrning: Målet riktar sig primärt till Barn- och utbildningsnämnden och till den kommunala skolan. Nämnden och produktionsområdet utarbetar mål och indikatorer som direkt och indirekt stödjer måluppfyllelsen. Salsavärden, individuella planer, läsförståelse etc. bedöms vara indikatorer och grund för mål inom nämnd och produktionsområde. Som komplement till uppgifter om meritvärdet ska Barn- och utbildningsnämnden redovisa slutsatser från nöjdhetsenkät. Övriga nämnder och verksamheter ska om så är möjligt tydliggöra hur man indirekt kan stödja måluppfyllelse. Ekonomi: Finns inga säkra samband mellan elevresultat och förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Skolan och förskolan är prioriterad kärnverksamhet i Ekerö. Vid sämre ekonomiska tider ska skolan och förskolan i minsta mån belastas av kostnadsreduceringar (ej hänförliga till volymförändringar och effektiviseringsåtgärder). Mål 2 Äldre i kommunen Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner. Indikator för uppföljning: En bedömning över resultatindikatorerna 1-10 avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser. Ingen indikator ska vara röd och minst hälften av indikatorerna ska vara gröna. För att komplettera bedömningen av indikatorn ingår i den löpande bedömningen av måluppfyllelsen de mål och indikatorer från nämnder och kommunstyrelsen och produktionsområde som är relevant för målområdet. 5

6 Nuläge: Sammanställning av ranking och vägning av olika kriterier kommer att successivt behöva utvecklas, dels för att göra en egen bedömning av måluppfyllelse. Dels i samma takt som utvecklingen av indikatorerna och bedömningarna som görs i Öppna jämförelser. Öppna jämförelser 2010 resultatindikatorer 1-10: Enligt Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre är Ekerö en av två (Tyresö) kommuner i Stockholms län med sammantaget bäst resultat och ingår i gruppen om 20 kommuner i landet med sammantaget bästa resultat. Äldres omdömen Ekerö kommun Min-max Lägst i länet Bäst i länet Min-max Total (% nöjda & Rank 1-290) Total Färg Rank riket Rank län rank länet Kommun Kommun riket Riket - Hemtjänst 1. Hjälp/omsorg som helhet 72 Gul Botkyrka 52 Nykvarn Bemötande 85 Grön Haninge 68 Nacka Inflytande 74 Grön Botkyrka 45 Nykvarn Maten 61 Grön Valletuna 32 Järfälla Social samvaro, aktivitet 60 Grön Nykvarn 31 Järfälla Särskilt boende 6. Hjälp/omsorg som helhet 66 Gul Sundbyberg 40 Danderyd Bemötande 72 Gul Nykvarn 35 Danderyd Inflytande 48 Röd Nykvarn 27 Danderyd Maten 53 Gul Lidingö 26 Danderyd Social samvaro, aktivitet 22 Röd Nykvarn 0 UpplandsBro Färgdefinition, är en signal om hur kommuner förhåller sig till varandra men är inget betyg Grön färg = kommunens värde på indikatorn hör till de 25 procent bästa i förhållande till de andra kommunernas resultat Röd färg = kommunens värde tillhör de 25 procent lägsta värdet Gul färg = kommunens värde tillhör de 50 procent som rangordnas däremellan Styrning: Målet riktar sig primärt till Socialnämnden och till den kommunala produktionen för äldreomsorg. Nämnden och produktionsområdet utarbetar mål och indikatorer som direkt och indirekt stödjer måluppfyllelsen. Hur man jobbar med de olika kvalitetsfaktorerna inom NKI bedöms vara indikatorer och grund för mål inom nämnd och produktionsområde. Övriga nämnder och verksamheter ska tydliggöra hur man indirekt kan stödja. Ekonomi: Finns inga säkra samband mellan upplevd nöjdhet och förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Äldreomsorgen är prioriterad verksamhet i Ekerö. Vid sämre ekonomiska tider ska äldreomsorgen i minsta mån belastas av kostnadsreduceringar (ej hänförliga till volymförändringar och effektiviseringsåtgärder). Mål 3 Service och bemötande Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen. 6

7 Indikator för uppföljning: I SBA:s mätning av näringslivsklimatet ska kommunens värde ligga på minst genomsnittet för deltagande kommuner. I SCB:s medborgarundersökning ska NMI successivt förbättras jämfört mätningen hösten Både SBA och SCB:s mätningar görs vartannat år. För att komplettera bedömningen av indikatorn följs även årligen rankingen från Svenskt Näringsliv över hur de utvalda företagarna upplever företagsklimatet i Ekerö kommun. Nuläge: Nöjd-kund-index (NKI), som mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna, i SBA:s servicemätning 2009 visar de 47 SBA-kommunerna NKI 66 på den 100-gradiga skalan. Det är en ökning med 3 enheter sedan föregående studie. Ekerö hade NKI 60 vilket är en ökning med x enheter sedan förra studien (2007). Ny mätning sker under SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Ekerö har deltagit 2007 och 2010, planen är att delta vartannat år och nästa gång år Ekeröbornas betygssättning generellt har 2010 höjts och sammantaget har Ekerö höjt betygen inom samtliga index. Nöjd Medborgarindex (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter har ökat med 18 enheter jämfört med Ekerö fick NMI 51 och övriga kommuner 56. År 2007 var index 43. Enligt Svenskt Näringsliv så tycker företagarna i Ekerö kommun att företagsklimatet utvecklas positivt och att företagarna upplever en allt positivare attityd till företagande, mindre konkurrens från kommunens egen verksamhet och en bättre dialog med kommunen. Näringslivets uppfattning om Ekerö kommuns service har ökat med totalt 60 positioner sedan Ekerö kommun landar på plats 152 i 2011 års undersökning, 15 placeringar bättre än år 2010 och år 2009 plats 212. Styrning: Målet riktar sig till samtliga nämnder och till samtliga delar av den kommunala organisationen. Men särskilt riktar den sig till Kommunstyrelsen och till kommunledningskontoret - näringslivsenheten och informationsenheten samt till Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljönämnden och deras tjänstemannakontor. Målet riktar sig även starkt mot Kultur- och fritidsnämnden och deras kontor genom många externa kontakter. Därutöver riktar sig målet till alla delar i den kommunala organisationen med avseende på service och bemötande med bland annat hur arbetet sker med tjänstegarantier och synpunkts- och klagomålshantering. Nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden ska ha mål och indikatorer som direkt och/eller indirekt stödjer måluppfyllelsen. Ekonomi: Det finns inga säkra samband mellan ranking och förflyttning och en förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Ökad måluppfyllelse bedöms i första hand kunna uppnås med beteende- och processförändringar och tydlighet i förväntningar som på sikt bidrar till ökad nöjdhet hos invånare, företagare med flera kunder. Förstärkta ekonomiska resurser är politiska beslut om ökad ambitionsnivå. En förutsättning för mätindikatorerna är fortsatt medlemskap i SBA och att hädanefter ska SCB:s medborgarundersökning genomföras vartannat år. 7

8 Mål 4 Valfrihet Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna man har rätt till, ska öka jämfört år Indikator för uppföljning: Antalet privata utförare av det kommunala uppdraget inom förskola, skola, äldreomsorg och insatser för funktionshindrade inom Ekerö kommun vid mättidpunkten jämfört årsskiftet 2010/2011. För att komplettera bedömningen av måluppfyllelsen mäts andelen kunder/brukare som valt privat utförare respektive kommunal utförare inom förskola, skola, hemtjänst för äldre över 65 år och övriga tjänster som Socialnämnden har upphandlat i enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV). Här ska nämnderna även redovisa antalet och andelen som fått sitt förstahandsval tillgodosett Nuläge: Vid årsskiftet 2010/2011 fanns 12 friförskolor och 17 kommunala förskolor 4 fristående skolor för förskoleklass och grundskola och 11 kommunala. Familjedaghemmen (pedagogisk omsorg) är samtliga fristående utövare, 11 st vår särskilt boende för äldre i privat regi (82 platser) och 2 i kommunal regi (91 platser). 2 gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning drivs av privata utförare 1 daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning drivs av privat utförare. Sedan maj 2010 upphandlas flera tjänster inom Socialnämndens ansvarsområde enligt LOV Lagen om valfrihetssystem - Hemtjänst, 4 utförare - Medicinsk fotvård i det särskilda boendet, 3 utförare - Ledsagarservice och avlösarservice, ännu inga godkända utförare Beslut finns även om att valfrihetssystemet ska omfatta familjerådgivning och boendestöd. Av barnen i förskolan eller pedagogisk omsorg är 39 procent inskriven i friförskola eller pedagogisk omsorg och 61 procent i Ekerö kommunala förskolor. I grundskolan F-9 är det 79 procent som går i Ekerö kommunala skolor och 21 procent i fristående skola i Ekerö, i friskolor utanför Ekerö eller i annan kommuns grundskola. Fritt val råder inom gymnasieskolan. Under 2010 gick hälften av gymnasieeleverna i fristående gymnasieskola och hälften i kommunal gymnasieskola (49/51). Styrning: Målet riktar sig i första hand till de två stora beställarnämnderna Barnoch utbildningsnämnden och till Socialnämnden. Till mindre del även till den tredje beställarnämnden Kultur- och fritidsnämnden. Målet kan aldrig omfatta myndighetsutövningen i kommunen. Ekonomi: Möjligheten att tillgodose valet för alla har en begränsning i tillgängliga ekonomiska resurser. En ökad valfrihet kan påverka den totala kostnadsvolymen. Själva valet behöver inte få avgörande betydelse på ökad kostnadsnivå. 8

9 Om valet alltid ska kunna tillgodoses förutsätts att det finns en överkapacitet och/eller möjlighet att den kommunala verksamheten med mycket kort ledtid kan ställa om sin kostnadsnivå, omställningskostnaderna begränsas. Därför måste valfriheten utvecklas på ett sådant sätt att suboptimering undviks i den egna kommunala organisationen och att omställningskostnaderna begränsas. Valfriheten får vissa begränsningar. I samband med att verksamhetens omfattning ökar som följd av demografi och behov skapas inga negativa ekonomiska konsekvenser om alternativa aktörer tillkommer för att utföra det kommunala uppdraget. Mål 5 Hållbar utveckling Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Indikatorer för uppföljning och nuläge (nuläge 2010 om inget annat anges) Värde för indikatorn ska förflyttas i positiv riktning Koldioxidutsläpp från försålda fossila bränslen i kommunen (ton/inv) - från industrisektorn per invånare - från övriga sektorer per invånare 0,0001 (2008) 2,58 (2008) Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) 86 Transportenergi för kommunala organisationens tjänsteresor med bil 864 (kwh/årsarbetare) Koldioxidutsläpp för kommunala organisationens tjänsteresor med bil 0,27 (ton/årsarbetare) Antal resor med kollektivtrafik per invånare och år (resor/inv) 103 Begränsat näringsläckage skyddszoner längs vattendrag (ha) 35,79 Antal förbättrade enskilda avlopp i kommunen (fastigheter/år) 19 Utsläpp fosfor från Ekebyhov reningsverk (mg/l) 0,06 Totala utsläpp av fosfor från kommunala reningsverk (kg/år) 179 Andel badvattenprov med högsta kvalitet (%) 100 Antal områdesskydd i sjöar och vattendrag (st) 0 Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från Mälaren (st) 1 Miljöcertifierat skogsbruk, FSC (%) 39 (2009) Skyddad natur (%) 1,9 Styrning: Målet riktar sig i huvudsak till Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och i några delar Kommunstyrelsen. Till vissa delar exempelvis transporter även till övriga delar av organisationen. Nämnder ska ha mål och indikatorer som direkt och/eller indirekt stödjer måluppfyllelsen. Indikatorerna följs upp i samband med årsredovisning och fördjupat i miljöredovisningen och ev. särskild uppföljning av Strategi för energieffektiviseringar. Arbetet för förstärkt måluppfyllelse följs upp under året i verksamhetsredovisning. Ekonomi: Finns inga säkra samband mellan högre måluppfyllelse dvs. förflyttning i en positiv riktning - och en förstärkt ekonomi. 9

10 Men det är sannolikt att särskilda satsningar inom vissa områden bedöms kunna öka måluppfyllelsen. De ska prövas inom ramen för processen för drift- och investeringsbudget. Förstärkta ekonomiska resurser är politiska beslut om ökad ambitionsnivå. Mål 6 Samhällsutveckling Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Indikator för uppföljning: Antalet nya bostäder i kommunen ska vara i genomsnitt 140 per år. Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. Antalet invånare ska kontinuerligt öka, i genomsnitt med 400 per år sett över längre tid. För att komplettera bedömningen av indikatorn följs även kontinuerligt upp med en sammanfattande bedömning över hur inriktningen i Översiktsplan och andra beslut inom området omhändertas i planeringen, inklusive kulturmiljöer och tätortsnära natur, och sätter sitt avtryck till exempel i yttranden och andra ärenden som påverkar kommunens utveckling ur ett samhällsperspektiv. Styrning: Målet riktar sig i första hand mot Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden samt i valda delar till Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden. I tjänstemannaledet mot kommunledningskontoret och stadsarkitektkontoret men även i viss del mot tekniska kontoret. Ekonomi: Målet har bäring på hur de ekonomiska resurserna prioriteras. Dels inom årlig budget avseende planeringsresurser och prioriterade uppgifter. Dels i beslut om medfinansiering av statlig infrastruktur. Mål 7 Ekonomi - Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent. - Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering. - Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner Indikator för uppföljning: Resultatmålet beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift Egenfinansiering beräknas i procent där investeringsutgifterna exklusive investeringar inom VA och Rh och vid beslut om särskilda projekt - i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank. Långsiktig låneskuld till kreditinstitut i förhållande till antal invånare i Ekerö vid mättidpunkt. Nuläge Beslut om årets resultat i budget 2011 baserades på målet om att resultatnivån ska anpassas under planperioden till de ekonomiska förutsättningarna med låg uppräkningsfaktor av rikets skatteunderlag. 10

11 Årets resultat 2010: 6,3 procent, budget 2011: 0,8 procent, prognos 2011: 1,9 procent 80,0 mkr Ekerö kommun resultat år ,0 60,0 år ,8 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 år ,9 6,7 år 2009 år 2005 år 2006 år 2007 år ,5 9,0 11,8 19,6 18,4 år 2002 år 2003 år ,9-8,3-10,2-20,0 Egenfinansiering: Målet har nåtts årligen I budgetplan 2011; ja. Risk finns i prognos 2011 Låneskulden: Bokslut 2007: 473,5 mkr = kr/invånare (länet kr, riket kr) Bokslut 2008: 471,9 mkr = kr/invånare (länet kr, riket kr) Bokslut 2009: 470,2 mkr = kr/invånare (länet kr, riket kr) Bokslut 2010: 469,2 mkr = kr/invånare (uppgifter saknas län/riket) 2010 Långfristiga skulder inkl förutbetalda anslutningsavgifter = kr/invånare I SCB och Koladadas nyckeltalssammanställning redovisas från 2010 den långfristiga skulden inklusive förutbetalda anslutningsavgifter. Intentionen med delmålet är att minska låneskulden till kreditinstitut. Att kommunen har skuld i form av förutbetalda anslutningsavgifter ska givetvis följas och beaktas i långsiktig planering men är inte avgörande för långsiktig ekonomisk styrning avseende känslighet för ränteförändringar och beroendet av kreditgivare. Behovet av minskad låneskuld kan också uttryckas som en minskning om ca % års uppgifter saknas för 8 av länets 26 kommuner, beräknat på de kommuner som har rapporterar in uppgifterna skulle den genomsnittliga låneskulden vara drygt kronor per invånare. Uppgiften är inte relevant då för få kommuner ingår samt att det inte går att säkra om förutbetalda anslutningsavgifter ingår för alla eller inte. Styrning De ekonomiska målen styr genom att beslutas som en del av budgetdirektiven. Följs upp löpande i verksamhetsredovisning och årsredovisning. 11

12 Läsbar bild- Se mål 2: Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre resultatindikatorer 1-10: Äldres omdömen Ekerö kommun Min-max Lägst i länet Bäst i länet Min-max Total (% nöjda & Rank 1-290) Total Färg Rank riket Rank län rank länet Kommun Kommun riket Riket - Hemtjänst 1. Hjälp/omsorg som helhet 72 Gul Botk yrka 52 Nykvarn Bemötande 85 Grön Haninge 68 Nacka Inflytande 74 Grön Botkyrka 45 Nykvarn Maten 61 Grön Vallentuna 32 Järfälla Social samvaro, aktivitet 60 Grön Nyk varn 31 Järfälla Särskilt boende 6. Hjälp/omsorg som helhet 66 Gul Sundbyberg 40 Danderyd Bemötande 72 Gul Nykvarn 35 Danderyd Inflytande 48 Röd Nykvarn 27 Danderyd Maten 53 Gul Lidingö 26 Danderyd Social samvaro, aktivitet 22 Röd Nykvarn 0 UpplandsBro

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Dnr KS15/8. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 Ekerö kommun 1

Dnr KS15/8. Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2014 Ekerö kommun 1 Dnr KS15/8 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för det kommunala

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016

Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Sida 1(25) Datum Diarienummer 2015-11-18 B-2015-128 Barn- och utbildningsnämndens målbilder 2016 Mål antagna av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10, 123 Gränsvärden antagna av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod

Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod Hällefors kommuns inriktningsmål mandatperiod 2015-2018 2(5) Innehåll 1 God ekonomisk hushållning... 3 2 Mål... 3 3 Inriktningsmål... 3 3.1 Mandatperioden 2015-2018... 4 3.1.1 Finansiella mål... 4 3.1.2

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utgångspunkter för det kommunala uppdrget...

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN

SAMTALET OM RESULTAT I SKOLAN 1 SAMTALET OM Det pratas mycket om skola och utbildning idag. Det sker i många olika sammanhang. Bland annat sammanställer flera företag och organisationer statistik för att ta temperaturen på Skolsverige.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80%

Hildingavägens förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 80% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 8 8 8 7 7 bra 0 0 % 7 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 70 8 7 8 0% 8%. Personalen är engagerad

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Djur Och Skur Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100%

Djur Och Skur Föräldrar Familjedaghem - Våren svar, 100% Föräldrar Familjedaghem - Våren 7 svar, bra Utveckling och lärande 8. Mitt barn verkar trivas i familjedaghemmet. 0 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0. Dagbarnvårdaren är engagerad i

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan

ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN. Verksamhetsplan ANTAGEN AV UN 2011-12-08 DNR UN 2011.195. 2 0 1 2-2 0 1 4 UTBILDNINGSNÄMNDEN Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012-2014 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan... 1 1. Inledning... 1 2. Utbildningsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Årsredovisning 2011 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2011. Årsredovisning 2011 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Kommundirektören har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet.. 5 Om

Läs mer

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68%

Ymerbackens föräldrakooperativ Föräldrar Förskola - Våren svar, 68% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 0 9% 9 7. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 9% 9% % 4. Personalen är engagerad i mitt barns

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Första stegets förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85%

Första stegets förskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 85% Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, 5% bra Utveckling och lärande 0 0 %. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 3 7 00% 76 6% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66 3 3 7 7% 00% 56 36 %. Personalen

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet

Kommunfullmäktiges vision och mål Antagna den 26 november Habo den hållbara kommunen för hela livet Kommunfullmäktiges vision och mål 2016-2019. Antagna den 26 november 2015 108 Habo den hållbara kommunen för hela livet I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung,

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer