Ekerö kommuns verksamhetsmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö kommuns verksamhetsmål"

Transkript

1 Ekerö kommuns verksamhetsmål Antagna av Kommunfullmäktige Ekerö kommun ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vi tar ansvar för kommunens utveckling för alla intressenter inom såväl kärnverksamheterna som servicen till kommunens invånare och företagare och med en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin. Mål 1 Grundskola Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Indikator för uppföljning: Genomsnittligt meritvärden för år 9 samtliga elever enligt Skolverket, ranking i Öppna jämförelser. Mål 2 Äldre i kommunen Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner. Indikator för uppföljning: En bedömning över resultatindikatorerna 1-10 avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser. Ingen indikator ska vara röd och minst hälften av indikatorerna ska vara gröna. Mål 3 Service och bemötande Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen. Indikator för uppföljning: I SBA:s mätning av näringslivsklimatet ska kommunens värde ligga på minst genomsnittet för deltagande kommuner. I SCB:s medborgarundersökning ska NMI successivt förbättras jämfört mätningen hösten Mål 4 Valfrihet Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna, man har rätt till, ska öka jämfört år Indikator för uppföljning: Antalet privata utförare av det kommunala uppdraget inom förskola, skola, äldreomsorg och insatser för funktionshindrade inom Ekerö kommun vid mättidpunkten jämfört årsskiftet 2010/2011. Mål 5 Hållbar utveckling Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, naturoch kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. 1

2 Indikatorer för uppföljning : Förflyttning mot ett positivare läge för värdet: Koldioxidutsläpp från försålda fossila bränslen i kommunen, andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler, transportenergi och koldioxidutsläpp tjänsteresor bil i den kommunala organisationen, resor med kollektivtrafik, skyddszoner vattendrag, förbättrade enskilda avlopp, utsläpp fosfor, kvalitet badvattenprov, områdesskydd sjöar och vattendrag, nyuppförda byggnader 100 m från Mälaren, miljöcertifierat skogsbruk, skyddad natur. Mål 6 Samhällsutveckling Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor såsom Ekerö centrum, Stenhamra centrum samt Träkvista torg. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Indikator för uppföljning: Antalet nya bostäder i kommunen ska vara i genomsnitt 140 per år. Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. Antalet invånare ska kontinuerligt öka, i genomsnitt med 400 per år sett över längre tid. Mål 7 Ekonomi - Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent. - Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering. - Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner Indikator för uppföljning: Resultatmålet beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift Egenfinansiering beräknas i procent där investeringsutgifterna exklusive investeringar inom VA och Rh och vid beslut om särskilda projekt - i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank. Långsiktig låneskuld till kreditinstitut i förhållande till antal invånare i Ekerö vid mättidpunkt 2

3 Bakgrund och underlag till nya verksamhetsmål för Ekerö kommun 1. Inledning Under mandatperioden fastställdes av Kommunfullmäktige sju övergripande verksamhetsmål för Ekerö kommun. De omprövades årligen och ingick som del av direktiven från Kommunfullmäktige för den fortsatta budgetprocessen. Förslag till nya verksamhetsmål för Ekerö kommun tar i sin helhet sitt avstamp i beslutet om att den politiska plattformen från allianspartierna i Ekerö är inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden (Kf ). 2. Förslag till målområden 1. Skola 2. Äldre i kommunen 3. Service och bemötande 4. Valfrihet 5. Hållbar utveckling 6. Samhällsutveckling 7. Ekonomi 3. Sambandet med Ekerö kommuns modell för verksamhetsstyrning och bedömning av måluppfyllelse Ekerö kommun har sedan flera år en väl utvecklad modell för styrning av verksamheten. Under år 2010 gjordes en översyn av modellen som resulterade i mindre justeringar, förtydliganden samt att den dokumenterades i sin helhet. Verksamhetsmål för Ekerö kommun som utgår ifrån beslutad inriktning för verksamheten och som pekar mot hela eller större delar av den politiska och tjänstemannaorganisationen är en del av den fastställda modellen för verksamhetsstyrning. Verksamhetsmål för Ekerö kommun antas av Kommunfullmäktige. Verksamhetsmålen för Ekerö kommun följs upp genom de indikatorer som fastställs. Vid den löpande bedömningen av graden av måluppfyllelse kompletteras indikatorerna med andra mått och beskrivningar över pågående arbete och insatser med avsikt på att öka graden av måluppfyllelse. Vid uppföljning av graden av måluppfyllelse används i Ekerö kommun en fyrgradig skala. Oavsett var i organisationen målen hör hemma Uppnått Inte helt uppnått, är på väg Ej uppnått, men påbörjat Ej uppnått, ej startat Samtliga mål tar sikte på mandatperioden om inget annat anges. Avsikten är att målet senast ska uppnås år Flertalet mål har tydlig mätbar tidpunkt och under mandatperioden följs den årliga förflyttningen. Delmål kopplade till budgetåret framgår i första hand i nämnder, 3

4 styrelses samt i tjänstemannaorganisationens budget och verksamhetsplan planerad förflyttning. Miljömålet är ett mål som har sitt ursprung i de nationella målen för området och den i regionen framtagna prioriteringen över miljöarbetet. Därför sträcker sig de långsiktiga målen längre fram i tiden och under mandatperioden mäts förflyttningen. Ekonomimålet består av tre delar där två av dem direkt pekar mot årsbudget och resultatmålet uttryck i konkret belopps och andelsnivå revideras årligen i samband med antagande av budget. Konkretiseringen av delmål för att uppnå kommunens verksamhetsmål kommer i första hand i uttryck i nämnder, Kommunstyrelsens och produktionsområdens mål för verksamheten. Strategi och handlingsvägar för att sträva mot målen uttrycks i verksamhetsplaner i alla olika delar i den kommunala organisationen. 4. Förslag till verksamhetsmål för Ekerö kommun med redovisning av indikatorernas nuläge samt komplettering med bakgrund för styrning och förutsättningar Inledningsvis kan en mycket kortfattad sammanfattning av inriktningen för de kommunala verksamheterna uttryckas enligt nedan och kan utgöra ingress till Ekerö kommuns verksamhetsmål: Ekerö kommun ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vi tar ansvar för kommunens utveckling för alla intressenter inom såväl kärnverksamheterna som servicen till kommunens invånare och företagare och med en ansvarsfull hantering av den kommunala ekonomin. Mål 1 Grundskola Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Indikator för uppföljning: Genomsnittligt meritvärden för år 9 samtliga elever enligt Skolverket, ranking i Öppna jämförelser. För att komplettera bedömningen av indikatorn följs även årligen genomsnittligt meritvärde för år 9 för elever i Ekerö kommunala skolor, uppgifter från Skolverket med en egen framtagen sortering över samtliga kommuner som ger ranking. Därutöver ingår i den löpande bedömningen av måluppfyllelsen de mål och indikatorer från nämnder och kommunstyrelsen och produktionsområde som är relevant för målområdet. Här ska även inkluderas slutsatser av Barn- och utbildningsnämndens nöjdhetsenkät. 4

5 Nuläge: MERITVÄRDE ÅK 9 EKERÖ "PLACERING" RIKET VT Kommunala skolor Samtliga skolor Riket Kommunala skolor Samtliga skolor Vt ,2 211,4 206, Vt ,7 211,7 206, Vt ,6 213,3 207, Vt ,7 218,2 209, Vt ,0 222,1 209, Vt ,2 218,4 208, Definition: Genomsnittligt meritvärde; andel elever (%) som ej uppnått målen i ett, ett eller flera ämnen och andel elever (%) behöriga till gymnasieskolan redovisas endast för elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. På vissa skolor har eleverna inte läst alla obligatoriska ämnen varför en stor andel ej uppnått målen för slutbetyg i ett, två eller flera ämnen. Källa: Skolverket Styrning: Målet riktar sig primärt till Barn- och utbildningsnämnden och till den kommunala skolan. Nämnden och produktionsområdet utarbetar mål och indikatorer som direkt och indirekt stödjer måluppfyllelsen. Salsavärden, individuella planer, läsförståelse etc. bedöms vara indikatorer och grund för mål inom nämnd och produktionsområde. Som komplement till uppgifter om meritvärdet ska Barn- och utbildningsnämnden redovisa slutsatser från nöjdhetsenkät. Övriga nämnder och verksamheter ska om så är möjligt tydliggöra hur man indirekt kan stödja måluppfyllelse. Ekonomi: Finns inga säkra samband mellan elevresultat och förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Skolan och förskolan är prioriterad kärnverksamhet i Ekerö. Vid sämre ekonomiska tider ska skolan och förskolan i minsta mån belastas av kostnadsreduceringar (ej hänförliga till volymförändringar och effektiviseringsåtgärder). Mål 2 Äldre i kommunen Invånare över 65 år som använder service hemtjänst och bor i särskilt boende i kommunen ska känna nöjdhet och kvalitet i tjänsterna. Ekerö ska över tid vara en av tre bästa kommuner i länet och sträva mot att bli en av landets 10 bästa äldreomsorgskommuner. Indikator för uppföljning: En bedömning över resultatindikatorerna 1-10 avseende Äldres omdömen om hemtjänst och särskilt boende i Öppna jämförelser. Ingen indikator ska vara röd och minst hälften av indikatorerna ska vara gröna. För att komplettera bedömningen av indikatorn ingår i den löpande bedömningen av måluppfyllelsen de mål och indikatorer från nämnder och kommunstyrelsen och produktionsområde som är relevant för målområdet. 5

6 Nuläge: Sammanställning av ranking och vägning av olika kriterier kommer att successivt behöva utvecklas, dels för att göra en egen bedömning av måluppfyllelse. Dels i samma takt som utvecklingen av indikatorerna och bedömningarna som görs i Öppna jämförelser. Öppna jämförelser 2010 resultatindikatorer 1-10: Enligt Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre är Ekerö en av två (Tyresö) kommuner i Stockholms län med sammantaget bäst resultat och ingår i gruppen om 20 kommuner i landet med sammantaget bästa resultat. Äldres omdömen Ekerö kommun Min-max Lägst i länet Bäst i länet Min-max Total (% nöjda & Rank 1-290) Total Färg Rank riket Rank län rank länet Kommun Kommun riket Riket - Hemtjänst 1. Hjälp/omsorg som helhet 72 Gul Botkyrka 52 Nykvarn Bemötande 85 Grön Haninge 68 Nacka Inflytande 74 Grön Botkyrka 45 Nykvarn Maten 61 Grön Valletuna 32 Järfälla Social samvaro, aktivitet 60 Grön Nykvarn 31 Järfälla Särskilt boende 6. Hjälp/omsorg som helhet 66 Gul Sundbyberg 40 Danderyd Bemötande 72 Gul Nykvarn 35 Danderyd Inflytande 48 Röd Nykvarn 27 Danderyd Maten 53 Gul Lidingö 26 Danderyd Social samvaro, aktivitet 22 Röd Nykvarn 0 UpplandsBro Färgdefinition, är en signal om hur kommuner förhåller sig till varandra men är inget betyg Grön färg = kommunens värde på indikatorn hör till de 25 procent bästa i förhållande till de andra kommunernas resultat Röd färg = kommunens värde tillhör de 25 procent lägsta värdet Gul färg = kommunens värde tillhör de 50 procent som rangordnas däremellan Styrning: Målet riktar sig primärt till Socialnämnden och till den kommunala produktionen för äldreomsorg. Nämnden och produktionsområdet utarbetar mål och indikatorer som direkt och indirekt stödjer måluppfyllelsen. Hur man jobbar med de olika kvalitetsfaktorerna inom NKI bedöms vara indikatorer och grund för mål inom nämnd och produktionsområde. Övriga nämnder och verksamheter ska tydliggöra hur man indirekt kan stödja. Ekonomi: Finns inga säkra samband mellan upplevd nöjdhet och förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Äldreomsorgen är prioriterad verksamhet i Ekerö. Vid sämre ekonomiska tider ska äldreomsorgen i minsta mån belastas av kostnadsreduceringar (ej hänförliga till volymförändringar och effektiviseringsåtgärder). Mål 3 Service och bemötande Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen. 6

7 Indikator för uppföljning: I SBA:s mätning av näringslivsklimatet ska kommunens värde ligga på minst genomsnittet för deltagande kommuner. I SCB:s medborgarundersökning ska NMI successivt förbättras jämfört mätningen hösten Både SBA och SCB:s mätningar görs vartannat år. För att komplettera bedömningen av indikatorn följs även årligen rankingen från Svenskt Näringsliv över hur de utvalda företagarna upplever företagsklimatet i Ekerö kommun. Nuläge: Nöjd-kund-index (NKI), som mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna, i SBA:s servicemätning 2009 visar de 47 SBA-kommunerna NKI 66 på den 100-gradiga skalan. Det är en ökning med 3 enheter sedan föregående studie. Ekerö hade NKI 60 vilket är en ökning med x enheter sedan förra studien (2007). Ny mätning sker under SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Ekerö har deltagit 2007 och 2010, planen är att delta vartannat år och nästa gång år Ekeröbornas betygssättning generellt har 2010 höjts och sammantaget har Ekerö höjt betygen inom samtliga index. Nöjd Medborgarindex (NMI) med frågor om kommunens olika verksamheter har ökat med 18 enheter jämfört med Ekerö fick NMI 51 och övriga kommuner 56. År 2007 var index 43. Enligt Svenskt Näringsliv så tycker företagarna i Ekerö kommun att företagsklimatet utvecklas positivt och att företagarna upplever en allt positivare attityd till företagande, mindre konkurrens från kommunens egen verksamhet och en bättre dialog med kommunen. Näringslivets uppfattning om Ekerö kommuns service har ökat med totalt 60 positioner sedan Ekerö kommun landar på plats 152 i 2011 års undersökning, 15 placeringar bättre än år 2010 och år 2009 plats 212. Styrning: Målet riktar sig till samtliga nämnder och till samtliga delar av den kommunala organisationen. Men särskilt riktar den sig till Kommunstyrelsen och till kommunledningskontoret - näringslivsenheten och informationsenheten samt till Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Miljönämnden och deras tjänstemannakontor. Målet riktar sig även starkt mot Kultur- och fritidsnämnden och deras kontor genom många externa kontakter. Därutöver riktar sig målet till alla delar i den kommunala organisationen med avseende på service och bemötande med bland annat hur arbetet sker med tjänstegarantier och synpunkts- och klagomålshantering. Nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden ska ha mål och indikatorer som direkt och/eller indirekt stödjer måluppfyllelsen. Ekonomi: Det finns inga säkra samband mellan ranking och förflyttning och en förstärkt ekonomi. Målet ska uppnås i första hand inom given budgetram. Ökad måluppfyllelse bedöms i första hand kunna uppnås med beteende- och processförändringar och tydlighet i förväntningar som på sikt bidrar till ökad nöjdhet hos invånare, företagare med flera kunder. Förstärkta ekonomiska resurser är politiska beslut om ökad ambitionsnivå. En förutsättning för mätindikatorerna är fortsatt medlemskap i SBA och att hädanefter ska SCB:s medborgarundersökning genomföras vartannat år. 7

8 Mål 4 Valfrihet Möjligheten för den enskilde att välja utförare av de kommunala tjänsterna man har rätt till, ska öka jämfört år Indikator för uppföljning: Antalet privata utförare av det kommunala uppdraget inom förskola, skola, äldreomsorg och insatser för funktionshindrade inom Ekerö kommun vid mättidpunkten jämfört årsskiftet 2010/2011. För att komplettera bedömningen av måluppfyllelsen mäts andelen kunder/brukare som valt privat utförare respektive kommunal utförare inom förskola, skola, hemtjänst för äldre över 65 år och övriga tjänster som Socialnämnden har upphandlat i enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV). Här ska nämnderna även redovisa antalet och andelen som fått sitt förstahandsval tillgodosett Nuläge: Vid årsskiftet 2010/2011 fanns 12 friförskolor och 17 kommunala förskolor 4 fristående skolor för förskoleklass och grundskola och 11 kommunala. Familjedaghemmen (pedagogisk omsorg) är samtliga fristående utövare, 11 st vår särskilt boende för äldre i privat regi (82 platser) och 2 i kommunal regi (91 platser). 2 gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning drivs av privata utförare 1 daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning drivs av privat utförare. Sedan maj 2010 upphandlas flera tjänster inom Socialnämndens ansvarsområde enligt LOV Lagen om valfrihetssystem - Hemtjänst, 4 utförare - Medicinsk fotvård i det särskilda boendet, 3 utförare - Ledsagarservice och avlösarservice, ännu inga godkända utförare Beslut finns även om att valfrihetssystemet ska omfatta familjerådgivning och boendestöd. Av barnen i förskolan eller pedagogisk omsorg är 39 procent inskriven i friförskola eller pedagogisk omsorg och 61 procent i Ekerö kommunala förskolor. I grundskolan F-9 är det 79 procent som går i Ekerö kommunala skolor och 21 procent i fristående skola i Ekerö, i friskolor utanför Ekerö eller i annan kommuns grundskola. Fritt val råder inom gymnasieskolan. Under 2010 gick hälften av gymnasieeleverna i fristående gymnasieskola och hälften i kommunal gymnasieskola (49/51). Styrning: Målet riktar sig i första hand till de två stora beställarnämnderna Barnoch utbildningsnämnden och till Socialnämnden. Till mindre del även till den tredje beställarnämnden Kultur- och fritidsnämnden. Målet kan aldrig omfatta myndighetsutövningen i kommunen. Ekonomi: Möjligheten att tillgodose valet för alla har en begränsning i tillgängliga ekonomiska resurser. En ökad valfrihet kan påverka den totala kostnadsvolymen. Själva valet behöver inte få avgörande betydelse på ökad kostnadsnivå. 8

9 Om valet alltid ska kunna tillgodoses förutsätts att det finns en överkapacitet och/eller möjlighet att den kommunala verksamheten med mycket kort ledtid kan ställa om sin kostnadsnivå, omställningskostnaderna begränsas. Därför måste valfriheten utvecklas på ett sådant sätt att suboptimering undviks i den egna kommunala organisationen och att omställningskostnaderna begränsas. Valfriheten får vissa begränsningar. I samband med att verksamhetens omfattning ökar som följd av demografi och behov skapas inga negativa ekonomiska konsekvenser om alternativa aktörer tillkommer för att utföra det kommunala uppdraget. Mål 5 Hållbar utveckling Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Ekerö kommun ska därför under mandatperioden minska klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt säkerställa att Mälaren och områden med höga natur- och rekreationsvärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Indikatorer för uppföljning och nuläge (nuläge 2010 om inget annat anges) Värde för indikatorn ska förflyttas i positiv riktning Koldioxidutsläpp från försålda fossila bränslen i kommunen (ton/inv) - från industrisektorn per invånare - från övriga sektorer per invånare 0,0001 (2008) 2,58 (2008) Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) 86 Transportenergi för kommunala organisationens tjänsteresor med bil 864 (kwh/årsarbetare) Koldioxidutsläpp för kommunala organisationens tjänsteresor med bil 0,27 (ton/årsarbetare) Antal resor med kollektivtrafik per invånare och år (resor/inv) 103 Begränsat näringsläckage skyddszoner längs vattendrag (ha) 35,79 Antal förbättrade enskilda avlopp i kommunen (fastigheter/år) 19 Utsläpp fosfor från Ekebyhov reningsverk (mg/l) 0,06 Totala utsläpp av fosfor från kommunala reningsverk (kg/år) 179 Andel badvattenprov med högsta kvalitet (%) 100 Antal områdesskydd i sjöar och vattendrag (st) 0 Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från Mälaren (st) 1 Miljöcertifierat skogsbruk, FSC (%) 39 (2009) Skyddad natur (%) 1,9 Styrning: Målet riktar sig i huvudsak till Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och i några delar Kommunstyrelsen. Till vissa delar exempelvis transporter även till övriga delar av organisationen. Nämnder ska ha mål och indikatorer som direkt och/eller indirekt stödjer måluppfyllelsen. Indikatorerna följs upp i samband med årsredovisning och fördjupat i miljöredovisningen och ev. särskild uppföljning av Strategi för energieffektiviseringar. Arbetet för förstärkt måluppfyllelse följs upp under året i verksamhetsredovisning. Ekonomi: Finns inga säkra samband mellan högre måluppfyllelse dvs. förflyttning i en positiv riktning - och en förstärkt ekonomi. 9

10 Men det är sannolikt att särskilda satsningar inom vissa områden bedöms kunna öka måluppfyllelsen. De ska prövas inom ramen för processen för drift- och investeringsbudget. Förstärkta ekonomiska resurser är politiska beslut om ökad ambitionsnivå. Mål 6 Samhällsutveckling Ekerö kommun ska utvecklas med försiktighet och omtanke och bevara sin nuvarande karaktär. Ekerös expansion ska ske på ett sådant sätt att varken miljövärden, kulturvärden eller framtida utveckling äventyras. Bostadsbyggande ska därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas vid allt översikts- och detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges, särskilt i våra centrumkärnor. Samhällsplaneringen ska gynna kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Indikator för uppföljning: Antalet nya bostäder i kommunen ska vara i genomsnitt 140 per år. Av tillkommande lägenheter i flerfamiljshus bör om möjligt cirka 20 % utgöras av hyreslägenheter. Antalet invånare ska kontinuerligt öka, i genomsnitt med 400 per år sett över längre tid. För att komplettera bedömningen av indikatorn följs även kontinuerligt upp med en sammanfattande bedömning över hur inriktningen i Översiktsplan och andra beslut inom området omhändertas i planeringen, inklusive kulturmiljöer och tätortsnära natur, och sätter sitt avtryck till exempel i yttranden och andra ärenden som påverkar kommunens utveckling ur ett samhällsperspektiv. Styrning: Målet riktar sig i första hand mot Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden samt i valda delar till Kultur- och fritidsnämnden och Miljönämnden. I tjänstemannaledet mot kommunledningskontoret och stadsarkitektkontoret men även i viss del mot tekniska kontoret. Ekonomi: Målet har bäring på hur de ekonomiska resurserna prioriteras. Dels inom årlig budget avseende planeringsresurser och prioriterade uppgifter. Dels i beslut om medfinansiering av statlig infrastruktur. Mål 7 Ekonomi - Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget. Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot 2 procent. - Investeringsbudgeten ska årligen anpassas till utrymmet för egenfinansiering. - Låneskulden till kreditinstitut per invånare ska minska och högst uppgå till genomsnittet av länets kommuner Indikator för uppföljning: Resultatmålet beräknas i procent där årets resultat är i relation till summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift Egenfinansiering beräknas i procent där investeringsutgifterna exklusive investeringar inom VA och Rh och vid beslut om särskilda projekt - i förhållande till beloppet för avskrivningar, avsättningar, årets resultat och medel på bank. Långsiktig låneskuld till kreditinstitut i förhållande till antal invånare i Ekerö vid mättidpunkt. Nuläge Beslut om årets resultat i budget 2011 baserades på målet om att resultatnivån ska anpassas under planperioden till de ekonomiska förutsättningarna med låg uppräkningsfaktor av rikets skatteunderlag. 10

11 Årets resultat 2010: 6,3 procent, budget 2011: 0,8 procent, prognos 2011: 1,9 procent 80,0 mkr Ekerö kommun resultat år ,0 60,0 år ,8 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 år ,9 6,7 år 2009 år 2005 år 2006 år 2007 år ,5 9,0 11,8 19,6 18,4 år 2002 år 2003 år ,9-8,3-10,2-20,0 Egenfinansiering: Målet har nåtts årligen I budgetplan 2011; ja. Risk finns i prognos 2011 Låneskulden: Bokslut 2007: 473,5 mkr = kr/invånare (länet kr, riket kr) Bokslut 2008: 471,9 mkr = kr/invånare (länet kr, riket kr) Bokslut 2009: 470,2 mkr = kr/invånare (länet kr, riket kr) Bokslut 2010: 469,2 mkr = kr/invånare (uppgifter saknas län/riket) 2010 Långfristiga skulder inkl förutbetalda anslutningsavgifter = kr/invånare I SCB och Koladadas nyckeltalssammanställning redovisas från 2010 den långfristiga skulden inklusive förutbetalda anslutningsavgifter. Intentionen med delmålet är att minska låneskulden till kreditinstitut. Att kommunen har skuld i form av förutbetalda anslutningsavgifter ska givetvis följas och beaktas i långsiktig planering men är inte avgörande för långsiktig ekonomisk styrning avseende känslighet för ränteförändringar och beroendet av kreditgivare. Behovet av minskad låneskuld kan också uttryckas som en minskning om ca % års uppgifter saknas för 8 av länets 26 kommuner, beräknat på de kommuner som har rapporterar in uppgifterna skulle den genomsnittliga låneskulden vara drygt kronor per invånare. Uppgiften är inte relevant då för få kommuner ingår samt att det inte går att säkra om förutbetalda anslutningsavgifter ingår för alla eller inte. Styrning De ekonomiska målen styr genom att beslutas som en del av budgetdirektiven. Följs upp löpande i verksamhetsredovisning och årsredovisning. 11

12 Läsbar bild- Se mål 2: Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre resultatindikatorer 1-10: Äldres omdömen Ekerö kommun Min-max Lägst i länet Bäst i länet Min-max Total (% nöjda & Rank 1-290) Total Färg Rank riket Rank län rank länet Kommun Kommun riket Riket - Hemtjänst 1. Hjälp/omsorg som helhet 72 Gul Botk yrka 52 Nykvarn Bemötande 85 Grön Haninge 68 Nacka Inflytande 74 Grön Botkyrka 45 Nykvarn Maten 61 Grön Vallentuna 32 Järfälla Social samvaro, aktivitet 60 Grön Nyk varn 31 Järfälla Särskilt boende 6. Hjälp/omsorg som helhet 66 Gul Sundbyberg 40 Danderyd Bemötande 72 Gul Nykvarn 35 Danderyd Inflytande 48 Röd Nykvarn 27 Danderyd Maten 53 Gul Lidingö 26 Danderyd Social samvaro, aktivitet 22 Röd Nykvarn 0 UpplandsBro

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utgångspunkter för det kommunala uppdrget...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016

Kommunstyrelsen. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare... 6 God

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem

Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 2014-04-15 Ärende/nr: Kultur- och utbildningsnämnden Uppföljning Kundundersökning förskola och familjedaghem Bakgrund till Undersökningen Kundundersökningen

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Kyrkans heltidsförskola - Föräldrar Förskola 34 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Ekerö kommun. Kundundersökning 2015. Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Ekerö kommun Föräldrakooperativet Eken - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 2 respondenter Kundundersökning 2 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2 Våga Visa 2, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Ängsblomman - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Värmdö kommun Ängsblomman - Föräldrar Förskola 22 respondenter Kundundersökning 21 Pilen Marknadsundersökningar Mars 21 Våga Visa 21, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Åkerlyckan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 58 respondenter Värmdö kommun Åkerlyckan - Föräldrar Förskola 58 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola

Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola Österåkers kommun Björkdungens förskola - Föräldrar Förskola 23 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Värmdö kommun Förskolan Lär - Carina Lagerbäck - Föräldrar Förskola 18 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer