ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen (M) Sonja Höglund (SIV) Naeimy Blücher-Johansson (FP) Göran Kihlström (KD) Svante Persson (S) Krister Nyström (S) Björn Johansson (V) Tjänstgörande ersättare Ulf Granhagen (S) Ersättare Björn Nyström (M) Dick Malmström (FP) Lars Nilsson (S) Inga-Lill Röhr (S) Övriga närvarande Justerare Helen Holmgren förvaltningshchef IFO/Omv 21, Benny Roselin 21, Göran Larsson 21 Morgan Persson tf kommunchef Peter Eskebrink kommunledningchef Eva-Lena Segerud utredare Charlotte Gustavsson informatör Linn Erlandsson kommunsekreterare Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen 8 februari kl 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson Ordförande Åke Thörnesjö Justerare Bosse Pettersson (C) Eva WennStröm (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linn Erlandsson

2 PROTOKOLL 2(28) 19 Allmänhetens frågestund Då ingen allmänhet var närvarande frångår kommunstyrelsen denna punkt på föredragningslistan.

3 PROTOKOLL 3(28) 20 Utskottens anmälan om fattade beslut beslutar att lägga anmälan om arbetsutskottets fattade beslut till handlingarna. Ärendet Föreligger anmälan om fattade beslut enligt arbetsutskottet 10 och

4 PROTOKOLL 4(28) Ks/2009: Rapport försörjningsstöd samt medfinansiering projekt Lärling 2.0 tackar för rapportering avseende försörjningsstödet. beslutar att medfinansiera projekt Lärling 2.0 i form av kommunalt försörjningsstöd enligt projektbeskrivning. Ärende gav kommunledningskontoret att skyndsamt utreda förutsättningarna för att anställa de som är aktuella för försörjningsstöd inom kommunen och att snarast återkomma med förslag till anställningsform. beslutade enligt att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att minska försörjningsstödet med 3 mkr under 2010 utifrån 2009 års resultat. gav vidare socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt redovisa åtgärder och resultat. Socialnämnden har inkommit med en rapport enligt den mall som kommunstyrelsen fattade beslut om. Projekt Lärling 2.0 Region Värmland håller på att ta fram ett åtgärdspaket för att minska ungdomsarbetslösheten i länet där en av åtgärderna är att i samarbete med länets kommuner, arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens parter göra en förstudie som ska ligga till grund för en ansökan till socialfonden. Region Värmland är projektägare och Kristinehamns kommun representeras av utredare Berndt Jendrny. sunderlag Se SN 13, Rapportering försörjningsstöd Se tf kommunchefens och utredare B.J:s tjänsteskrivelse daterad s behandling Göran Larsson och Benny Roselin från utvecklingscenter, IFO/omvårdnadsförvaltningen berättar om vilka projekt de arbetar med som är kopplade till försörjningsstöd.

5 PROTOKOLL 5(28) KS 21 forts. Ulf Granhagen (S), Åke Thörnesjö (M), Lars Nilsson (S), Krister Nyström (S), Björn Johansson (V), Sonja Höglund (SIV), Bosse Pettersson (C) och Naeimy Blücher- Johansson (FP) diskuterar frågan. Ordförande Åke Thörnesjö tackar sedan för informationen och kommunstyrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna. Ett extraärende har inkommit till kommunstyrelsen kopplat till ärendet om försörjningsstöd, medfinansiering projekt Lärling 2.0. beslutar enligt förslag till beslut. Expediering Utredare Berndt Jendrny SN

6 PROTOKOLL 6(28) Ks/2010:4 22 Marknadsföringsplan Kristinehamn 2010 beslutar att anta marknadsföringsplan Kristinehamn Under drygt två års tid har information och synpunkter hämtats in från såväl interna som externa håll för att kunna presentera en formell marknadsföringsplan. Det primära syftet med planen är att alla aktörer, inkluderat vår lokala turistnäring, skall få en inblick i hur Kristinehamns kommun väljer att förlägga sina marknadsföringsinsatser. Men även kunna arbeta efter en genomtänkt strategi där planen är vårt verktyg och ledstjärna som skall användas för att kunna göra prioriteringar. Planen skall även ses som ett dokument som ger information och kunskap om vilka geografiska områden och insatser som kommunen väljer att fokusera på och hur vi kan stimulera till en ökad besöksnäring och ta marknadsandelar. Dokumentet är det första framtagna i sitt slag (i Kristinehamns kommun) och skall årligen revideras av den interna mediagrupp som kommer att bildas, för att slutligen lyftas upp till för godkännande. Marknadsföringsplanen kommer även att gå hand i hand med den Värmländska turiststrategi som håller på att utformas. Målet är att under 2010/2011 skall alla lokala aktörer känna till Kristinehamns marknadsföringsplan. Planen skall även ligga till grund för de nya styrdokument och planer som kommer att processas fram genom KRUT Marknadsföringsplanen utgår från den årliga budget som anges till ändamålet. Medel för specifika och mer omfattande marknadsföringsinsatser kommer att sökas via. sunderlag Tjänsteskrivelse Marknadsföringsplan Kristinehamn 2010 ( ) Se KSAU 1/10

7 PROTOKOLL 7(28) KS 22 forts. Arbetsutskottets överväganden Turistchef Mats Öhman föredrar marknadsföringsplanen. Eva WennStröm (S) föreslår att ett tillägg till förslag till beslut görs i enlighet med följande: Utvärdering av marknadsföringsplanen ska göras innan nästa plan antas. Efter en diskussion där Eva WennStröm (S), Sonja Höglund (SIV), Gunnar Eriksson (S), Björn Johansson (V), och Göran Kihlström (KD) deltar, föreslår Bosse Pettersson (C) att arbetsutskottet för ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutar att göra så. s behandling beslutar att anta marknadsföringsplan Kristinehamn Expediering Turistchef Mats Öhman

8 PROTOKOLL 8(28) Ks/2009: Utställning detaljplan Skymningen beslutar att godkänna planen för utställning. har beslutat om att upprätta ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca två kilometer från Kristinehamns centrum och avgränsas av Vålösundet, Presterudsvägen samt Fiskartorpsvägen. Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintlig campingplats vid Skymningen samt skapa möjligheter för ett friluftsområde i området mellan Presteruds herrgård och Fiskartorpsvägen. I Översiktsplan för Kristinehamn 2004 antagen av kommunfullmäktige står området upptaget som camping/icke planlagt område. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. sunderlag Tjänsteskrivelse Se KSAU 2/10 Arbetsutskottets överväganden Stadsarkitekt Torbjörn Gustafson och planarkitekt Sofia Elfström föredrar ärendet. Efter att Gunnar Eriksson (S), Sonja Höglund (SIV) och Björn Johansson (V) yttrat sig, beslutar arbetsutskottet enligt förslag till beslut. Expediering Stadsarkitekt/planeringschef

9 PROTOKOLL 9(28) Ks/2009:38 24 Motion dricksfontäner s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Motionären, Miljöpartiet de Gröna i Kristinehamn, tar upp att tillgången på dricksvatten har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Bland ungdomar är det vanligt att gå omkring med vattenflaska och med en dricksfontän blir det enkelt att fylla på med vatten. I samband med fysiska aktiviteter som t.ex. skateåkare och/eller andra motionärer eller shoppande som kan behöva tillföra vätska är det förnämligt med tillgång av en dricksfontän. Motionären skriver att dricksfontäner är friskvårdande och ett aldrig så stort utbud av allehanda drycker kan inte ersätta kroppens behov av vatten. Motionären yrkar att kommunen installerar dricksfontäner i skolorna, i offentliga byggnader och på Södra Torget. sunderlag Motion Dricksfontäner, Tjänsteskrivelse Se KSAU 3/10

10 PROTOKOLL 10(28) Ks/2007:2 25 Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. beslutar att delge rapporten till socialnämnden samt att socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med analys och kommentarer angående de resultat som framkommer i rapporten. önskar särskilt att resultatet av verkställighetstider ges särskild uppmärksamhet i analysen och att resultatet från undersökningen om brukarnas självbestämmande kommenteras. Nätverket Mellannyckeln är ett av 27 nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten är nätverkets fjärde inom jämförelseprojektet och avser handikappomsorg där sex olika mått undersökts. Kristinehamn har i jämförelse med Mellannyckelns övriga kommuner totalt den lägsta kostnaden för LSS-verksamhet per invånare 0-64 år, exklusive utjämningssystemet. Även för respektive LSS-verksamhet uppvisar Kristinehamn överlag lägre kostnader än flertalet av Mellannyckelns kommuner. Kristinehamn har längre verkställighetstider av beslut om daglig verksamhet och kontaktperson än nätverkets övriga kommuner. Kommunens servicenivå har, i jämförelse med tidigare mätning, förbättrats både vad gäller telefontillgänglighet och svarstider på e- postfrågor. sunderlag Tjänsteskrivelse Jämförelseprojektet rapport Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), en jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Se KSAU 4/10 s behandling Utredare Eva-Lena Segerud föredrar rapporten. Ulf Granhagen (S) och Bosse Pettersson (C) yttrar sig i ärendet.

11 PROTOKOLL 11(28) KS 25 forts. beslutar sedan enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Expediering SN Kopia: Utredare Eva-Lena Segerud

12 PROTOKOLL 12(28) Ks/2008:84 26 Omställningsmedel 2010 beslutar att av omstruktureringsmedel omdisponera 880 tkr till sin egen verksamhet, 870 tkr till skolnämnd, tkr till teknisk nämnd, 500 tkr till miljö- och byggnadsnämnd, 180 tkr till kulturnämnd och tkr till vård- och omsorgsnämnd. Förslag till fördelning av omställningsmedel sunderlag Tjänsteskrivelse Se KSAU 5/10 s behandling Åke Thörnesjö (M) poängterar att föreningsbidragen om kronor ska läggas till kommunstyrelsens omställningsmedel om kronor, därav blir summan kronor för kommunstyrelsen. beslutar enligt förslag till beslut samt enligt Thörnesjös förtydligande. Expediering Ekonomichef fvb.

13 PROTOKOLL 13(28) 27 Begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden (Kvarndammen) Ks/2009:68 beslutar att bevilja tekniska nämnden ramförstärkning med 250 tkr för konsekvenser med anledning av nedläggning av Kvarndammens camping. beslutar att ramförstärkningen inarbetas i den reviderade budgeten för 2010 Tekniska nämnden har inkommit med begäran om utökat rambidrag för konsekvenser med anledning av nedläggning av Kvarndammens camping och bidrag till Friskvården i Värmland De 250 tkr är avsedda för Kvarndammens camping samt rastplatsen i anslutning till campingen enligt avtal med Vägverket. sunderlag Tekniska nämnden , Åtgärder budget Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Se KSAU 6/10 Expediering TN Ekonomichef

14 PROTOKOLL 14(28) Ks/2009: Begäran om extra anslag från skolnämnden beslutar att avslå skolnämndens begäran om extra anslag. Skolnämnden har inkommit med begäran om att få ta del av det extra statsbidrag som kommunen erhållit. sunderlag Skolnämnden Tjänsteskrivelse skolförvaltningen Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Se KSAU 7/10 s behandling Björn Johansson (V) yrkar på återremiss för att ytterligare utreda lärartätheten i skolan. Lars Nilsson (S) stödjer Johanssons förslag. Ulf Granhagen (S) och Sonja Höglund (SIV) deltar i diskussionerna. Åke Thörnesjö (M) föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Åke Thörnesjö (M) prövar då Johanssons yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Thörnesjö prövar sedan arbetsutskottet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detsamma. Björn Johansson (V), Svante Persson (S) och Ulf Granhagen (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Expediering SKN Ekonomichefen

15 PROTOKOLL 15(28) Ks/2009: Begäran om tilläggsanslag från skolnämnden (Sluss) beslutar att bevilja skolnämnden tilläggsanslag med tkr för tillfällig utbyggnad av förskoleverksamheten. Täckning föreslås ske genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med motsvarande belopp. Skolnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med tkr för tillfällig utbyggnad sluss inom förskoleverksamheten perioden februari juli sunderlag Skolnämnden Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Se KSAU 8/10 Expediering SKN Ek.chef

16 PROTOKOLL 16(28) Ks/2008: Begäran om tilläggsanslag från kulturnämnden (KN /09) beviljar kulturnämnden kr i tilläggsanslag 2010 för genomförande av kulturdagar, utställning i Kvadraten samt extrapersonal sommaren Finansiering sker av kommunstyrelsens anslag till förfogande remitterar begäran om anslag för utställningssatsning 2011 samt frågan om eventuell serviceutökning till ekonomiutskottet. Kulturnämnden ansöker om tilläggsanslag med dels kr för att genomföra Kristinehamns kulturdagar 2010, dels kr för utställningsproduktion och sommaröppethållande på Kvadraten 2010 och dels för att 2011 för att kunna genomföra en större utställning på Kristinehamns konstmuseum. sunderlag Kulturnämnden , Kristinehamns kulturdagar 2010 Kulturnämnden , Extra medel för sommaröppethållande Kristinehamns konstmuseum Kulturnämnden , Medel för utställningssatsning på Kristinehamns konstmuseum 2011 Tjänsteskrivelse , Ekonomiavdelningen Se KSAU 9/10 Expediering KN Ek.chef

17 PROTOKOLL 17(28) Ks/2008:13 31 Återrapportering Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) beslutar att ärendet läggs till handlingarna. Under hösten 2008 genomfördes enkätundersökningen Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kristinehamns grundskolor årskurs 8 och gymnasieskolornas årskurs 2. Undersökningen administreras av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av Sveriges regering. De områden som särskilt valdes ut för en fördjupad granskning var fritid, skola, politik, samhälle och inflytande samt framtid. Resultatet av undersökningen finns i två versioner, en lättläst riktad till ungdomarna och en mer omfattande. Den lättlästa versionen har distribuerats till ungdomarna under maj månad Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med Ungdomsforum och berörda nämnder bearbeta resultatet av genomförd Lupp-undersökning. sunderlag KS 115, Tjänsteskrivelse, Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Tjänsteskrivelse, Återrapportering Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Se KSAU 11/10 Expediering Utredare Kerstin Gustafsson

18 PROTOKOLL 18(28) Ks/2009: Principer för brandvattensförsörjning beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering med kostnadsutredning. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upprätta principbeslut om hur finansiering av brandvattenförsörjning skall ske. sunderlag Tekniska nämnden , Principer för brandvattenförsörjning. Tjänsteskrivelse , Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Se KSAU 12/10 Arbetsutskottets överväganden Efter en diskussion där Eva WennStröm (S), Gunnar Eriksson (S), Bosse Pettersson (C) och Göran Kihlström (KD) deltar, beslutar arbetsutskottet enligt förslag till beslut. Expediering TN Kopia: Ek.chef

19 PROTOKOLL 19(28) Ks/2010:3 33 Försäljning av del av Fastigheten Kristinehamn Filaren 3. med adress Östra Spårgatan 76, Kristinehamn. s förslag Kommunfullmäktige upphäver beslut om Filaren 3 Försäljning av mark KF Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja del av Filaren 3, för en köpeskilling om etthundratjugofem( )kronor och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Fastigheten Kristinehamn Filaren 3 har sedan rivning av det kommunala växthuset varit till försäljning. Kommunfullmäktige beslutade att försälja området för en köpeskilling motsvarande etthundratusen kronor för exploateringsdelen av Filaren 3 och då med möjlighet att tillskapa tre stycken tomter för byggnation. Köparen skulle själv svara för gator, va o.dyl i exploateringsområdet. Tyvärr fullföljde dåvarande intressent inte köpet. Ny intressent finns för köp av en tomt av de tre möjliga. Köpeskillingen har fastställts efter förhandlingar samt hänvisning till tidigare KF beslut till etthundratjugofemtusen/ /kronor. Areal bestäms i samband med lantmäteriförrättning. sunderlag Tjänsteskrivelse Tidigare beslut i KF Markvärde/tomtpris KF Se KSAU 13/10

20 PROTOKOLL 20(28) Ks/2009: Remiss angående förslag på föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern Kristinehamns kommun har inga erinringar mot förelagda förslag till förändringar av föreskrifter och allmänna råd om sjötrafik på Vänern. Transportstyrelsen har remitterat rubricerat ärende till kommunen för synpunkter. Kommunen bedriver ingen sjötrafik som påverkas av förändringarna i egen regi varvid förändringar av föreskrifter och allmänna råd om sjötrafik på Vänern ej påverkar sunderlag Tjänsteskrivelse Remiss: Föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern Se KSAU 14/10 Expediering Transportstyrelsen Kopia:Tekniska förvaltningen Lennart Mikaelsson

21 PROTOKOLL 21(28) Ks/2009:36 35 Ekonomisk rapport lägger den ekonomiska rapporten till handlingarna. Ärende Föreligger ekonomisk rapport daterad.

22 PROTOKOLL 22(28) Ks/2009:10 36 Befolkningsstatistik lägger befolkningsstatistiken november 2009 till handlingarna. Ärende Föreligger befolkningsstatistik för november 2009.

23 PROTOKOLL 23(28) Ks/2009:13 37 Sammanställning från Framtidsrummet lägger sammanställningen från Framtidsrummet vecka till vecka till handlingarna. Ärende Föreligger sammanställning från Framtidsrummet för veckorna till

24 PROTOKOLL 24(28) Ks/2006:25 38 Protokoll från Kommunala Handikapprådet (KHR) beslutar att lägga protokollet från Kommunala handikapprådet till handlingarna. Ärende Föreligger protokoll från Kommunala handikapprådet

25 PROTOKOLL 25(28) Ks/2009: Kommunfullmäktiges mål 2011 s förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta mål för Målen integreras i budget 2011 och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag på mätbara mål/kvalitetsindikatorer för kommunfullmäktige. Förslagen behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt nämnderna att utforma nämndspecifika mål. Målen integreras i budget 2011 och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta dialogen med nämnderna avseende målarbetet. Den 8-9 oktober anordnades arbetsdagar för politiker och tjänstemän i syfte att arbeta med kommunfullmäktiges mål. Arbetsdagarna resulterade i att kommunfullmäktiges nuvarande 17 mål minskades ner till 7. Materialet från arbetsdagarna skickades den 28 oktober ut på remiss till samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktig. Sista svarsdatum sattes till den 1 december. En påminnelse skickades ut den 8 december till de partier som ej besvarat remissen med sista svarsdatum 18 december. Tre partier (S, SIV, SD) har besvarat remissen med att de ställer sig bakom förslagen utan ytterligare synpunkter. Fyra partier (M, C, V, MP) Har besvarat remissen och lämnat synpunkter, främst gällande ordval och formuleringar. Två partier (FP, KD) har inte besvarat remissen. svis ställer sig samtliga remissvar bakom innehållet i de sju omformulerade målen. Remissvaren har bearbetats och sammanställts av kommunledningskontoret (bilaga). Resultatet har därefter redovisats för kommunfullmäktiges presidium. sunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga , förslag på kommunfullmäktiges mål 2011

26 PROTOKOLL 26(28) Ks/2010:28 40 Återrapportering ej verkställda beslut s förslag föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten över ej verkställda beslut till handlingarna. och nämnderna är ansvariga för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. För att fullmäktige ska ha kontroll över vilka beslut som ännu inte är verkställda ska en rapportering till fullmäktige ske. En genomgång av fattade beslut 2009 har gjorts och återrapporteringen sker nu till fullmäktige. sunderlag Tjänsteskrivelse

27 PROTOKOLL 27(28) 41 Flytt av sammanträdesdag beslutar att flytta sammanträdet den 9 mars 2010 till den 2 mars s behandling Ordförande Åke Thörnesjö (M) föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars flyttas till den 2 mars. beslutar att göra så.

28 PROTOKOLL 28(28) 42 Meddelanden Kick-off jämställdhetsarbete IFO/Omvårdnadsförvaltningen har inbjudit till en kick-off för jämställdhetsarbete. Inbjudan har mailats ut till kommunstyrelsen. Nämndadministrativa rutiner De framtagna rutinerna som från och med november 2009 gäller för kommunen har gått ut som en information till arbetsutskottet.

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:00-9:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Ulf Granhagen (S) Dick Malmström (FP) 160-163. Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S)

Ulf Granhagen (S) Dick Malmström (FP) 160-163. Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets Hus, Kl. 14.00-16:40 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S ) 2:e vice ordf Ann Knudsen

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, Kl. 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), 1:e vice ordf. Eva WennStröm

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-109 Linn Erlandsson, 0550-880 09

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-109 Linn Erlandsson, 0550-880 09 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Långön, Folkets Hus, Kl. 14.00-16:30 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S ) 2:e vice ordf Sonja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sonja Höglund (siv) och Björn Johansson (v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson,

Sonja Höglund (siv) och Björn Johansson (v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson, Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Långön, Folkets Hus, Kl. 14.00-15:30 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m) ordf Bosse Pettersson (c) 1:e vice ordf Eva WennStröm (s) 2:e vice ordf Ann Knudsen

Läs mer

Protokoll. Bjarne Olsson (S) ordförande Anne-Marie Wallouch (V) Louise Hamilton (MP) Marie Oudin (M) Adam Slottner (C)

Protokoll. Bjarne Olsson (S) ordförande Anne-Marie Wallouch (V) Louise Hamilton (MP) Marie Oudin (M) Adam Slottner (C) 1(22) Plats och tid Sessionssalen, kl 8:30-11.35 ande Ledamöter Bjarne Olsson (S) ordförande Anne-Marie Wallouch (V) Louise Hamilton (MP) Marie Oudin (M) Adam Slottner (C) Ersättare Inga-Lill Röhr (S)

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-11:40

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-11:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-11:40 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e vice ordf.

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

SN dnr 10:8/700 hnr 2010:88. Stora Björn, klockan

SN dnr 10:8/700 hnr 2010:88. Stora Björn, klockan Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-03-08 klockan 13.00 16.00 ande ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Naeimy

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sida PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus kl 18:30-20:00 ande Ledamöter Se s. 2 Ersättare Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Madeleine Nyvall, fastighetschef Jan Wetterstrand 136-140

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S)

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:15-18:35 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Mats Hahne (M), tjänstgörande ers för

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (6) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (6) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Kommunala Handikapprådet (KHR) 071017 1 (6) Tid: 15.00 16.25 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närvarande:Bosse Pettersson Ordförande Juno Lindberg HSV Lars Bäckström HSV Peter Warström Reumatikerförb

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet

Reidun Westman, kulturchef Emma Gabrielsson, vik. kultursekreterare Gunnar Gustafsson, bildarkivet Ulla Lindalen, bildarkivet Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.45 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Cecilia Koch Danielsson (FP)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SN dnr 10:8/700 hnr 2010:334. Stora Björn, klockan

SN dnr 10:8/700 hnr 2010:334. Stora Björn, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-08-19 klockan 08.00 10.00 Ordinarieledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Naeimy Blücher-Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(9) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 15:00 16:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande Mussa

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Ann Knudsen (M) ej 113-130

Åke Thörnesjö (M) ordf Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Ann Knudsen (M) ej 113-130 Sida PROTOKOLL 1(33) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:40 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Ann Knudsen (M) ej 113-130 Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m)

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) 1(12) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, kl. 13.00-16.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Birgitta Grafström (c) Linnéa Kihlström (kd)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Nybble Bygdegård, kl 15.00-16.40 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Bjarne Olsson (s), vice ordf Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer