ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen (M) Sonja Höglund (SIV) Naeimy Blücher-Johansson (FP) Göran Kihlström (KD) Svante Persson (S) Krister Nyström (S) Björn Johansson (V) Tjänstgörande ersättare Ulf Granhagen (S) Ersättare Björn Nyström (M) Dick Malmström (FP) Lars Nilsson (S) Inga-Lill Röhr (S) Övriga närvarande Justerare Helen Holmgren förvaltningshchef IFO/Omv 21, Benny Roselin 21, Göran Larsson 21 Morgan Persson tf kommunchef Peter Eskebrink kommunledningchef Eva-Lena Segerud utredare Charlotte Gustavsson informatör Linn Erlandsson kommunsekreterare Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen 8 februari kl 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson Ordförande Åke Thörnesjö Justerare Bosse Pettersson (C) Eva WennStröm (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linn Erlandsson

2 PROTOKOLL 2(28) 19 Allmänhetens frågestund Då ingen allmänhet var närvarande frångår kommunstyrelsen denna punkt på föredragningslistan.

3 PROTOKOLL 3(28) 20 Utskottens anmälan om fattade beslut beslutar att lägga anmälan om arbetsutskottets fattade beslut till handlingarna. Ärendet Föreligger anmälan om fattade beslut enligt arbetsutskottet 10 och

4 PROTOKOLL 4(28) Ks/2009: Rapport försörjningsstöd samt medfinansiering projekt Lärling 2.0 tackar för rapportering avseende försörjningsstödet. beslutar att medfinansiera projekt Lärling 2.0 i form av kommunalt försörjningsstöd enligt projektbeskrivning. Ärende gav kommunledningskontoret att skyndsamt utreda förutsättningarna för att anställa de som är aktuella för försörjningsstöd inom kommunen och att snarast återkomma med förslag till anställningsform. beslutade enligt att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att minska försörjningsstödet med 3 mkr under 2010 utifrån 2009 års resultat. gav vidare socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt redovisa åtgärder och resultat. Socialnämnden har inkommit med en rapport enligt den mall som kommunstyrelsen fattade beslut om. Projekt Lärling 2.0 Region Värmland håller på att ta fram ett åtgärdspaket för att minska ungdomsarbetslösheten i länet där en av åtgärderna är att i samarbete med länets kommuner, arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens parter göra en förstudie som ska ligga till grund för en ansökan till socialfonden. Region Värmland är projektägare och Kristinehamns kommun representeras av utredare Berndt Jendrny. sunderlag Se SN 13, Rapportering försörjningsstöd Se tf kommunchefens och utredare B.J:s tjänsteskrivelse daterad s behandling Göran Larsson och Benny Roselin från utvecklingscenter, IFO/omvårdnadsförvaltningen berättar om vilka projekt de arbetar med som är kopplade till försörjningsstöd.

5 PROTOKOLL 5(28) KS 21 forts. Ulf Granhagen (S), Åke Thörnesjö (M), Lars Nilsson (S), Krister Nyström (S), Björn Johansson (V), Sonja Höglund (SIV), Bosse Pettersson (C) och Naeimy Blücher- Johansson (FP) diskuterar frågan. Ordförande Åke Thörnesjö tackar sedan för informationen och kommunstyrelsen beslutar att lägga densamma till handlingarna. Ett extraärende har inkommit till kommunstyrelsen kopplat till ärendet om försörjningsstöd, medfinansiering projekt Lärling 2.0. beslutar enligt förslag till beslut. Expediering Utredare Berndt Jendrny SN

6 PROTOKOLL 6(28) Ks/2010:4 22 Marknadsföringsplan Kristinehamn 2010 beslutar att anta marknadsföringsplan Kristinehamn Under drygt två års tid har information och synpunkter hämtats in från såväl interna som externa håll för att kunna presentera en formell marknadsföringsplan. Det primära syftet med planen är att alla aktörer, inkluderat vår lokala turistnäring, skall få en inblick i hur Kristinehamns kommun väljer att förlägga sina marknadsföringsinsatser. Men även kunna arbeta efter en genomtänkt strategi där planen är vårt verktyg och ledstjärna som skall användas för att kunna göra prioriteringar. Planen skall även ses som ett dokument som ger information och kunskap om vilka geografiska områden och insatser som kommunen väljer att fokusera på och hur vi kan stimulera till en ökad besöksnäring och ta marknadsandelar. Dokumentet är det första framtagna i sitt slag (i Kristinehamns kommun) och skall årligen revideras av den interna mediagrupp som kommer att bildas, för att slutligen lyftas upp till för godkännande. Marknadsföringsplanen kommer även att gå hand i hand med den Värmländska turiststrategi som håller på att utformas. Målet är att under 2010/2011 skall alla lokala aktörer känna till Kristinehamns marknadsföringsplan. Planen skall även ligga till grund för de nya styrdokument och planer som kommer att processas fram genom KRUT Marknadsföringsplanen utgår från den årliga budget som anges till ändamålet. Medel för specifika och mer omfattande marknadsföringsinsatser kommer att sökas via. sunderlag Tjänsteskrivelse Marknadsföringsplan Kristinehamn 2010 ( ) Se KSAU 1/10

7 PROTOKOLL 7(28) KS 22 forts. Arbetsutskottets överväganden Turistchef Mats Öhman föredrar marknadsföringsplanen. Eva WennStröm (S) föreslår att ett tillägg till förslag till beslut görs i enlighet med följande: Utvärdering av marknadsföringsplanen ska göras innan nästa plan antas. Efter en diskussion där Eva WennStröm (S), Sonja Höglund (SIV), Gunnar Eriksson (S), Björn Johansson (V), och Göran Kihlström (KD) deltar, föreslår Bosse Pettersson (C) att arbetsutskottet för ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutar att göra så. s behandling beslutar att anta marknadsföringsplan Kristinehamn Expediering Turistchef Mats Öhman

8 PROTOKOLL 8(28) Ks/2009: Utställning detaljplan Skymningen beslutar att godkänna planen för utställning. har beslutat om att upprätta ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca två kilometer från Kristinehamns centrum och avgränsas av Vålösundet, Presterudsvägen samt Fiskartorpsvägen. Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintlig campingplats vid Skymningen samt skapa möjligheter för ett friluftsområde i området mellan Presteruds herrgård och Fiskartorpsvägen. I Översiktsplan för Kristinehamn 2004 antagen av kommunfullmäktige står området upptaget som camping/icke planlagt område. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. sunderlag Tjänsteskrivelse Se KSAU 2/10 Arbetsutskottets överväganden Stadsarkitekt Torbjörn Gustafson och planarkitekt Sofia Elfström föredrar ärendet. Efter att Gunnar Eriksson (S), Sonja Höglund (SIV) och Björn Johansson (V) yttrat sig, beslutar arbetsutskottet enligt förslag till beslut. Expediering Stadsarkitekt/planeringschef

9 PROTOKOLL 9(28) Ks/2009:38 24 Motion dricksfontäner s förslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Motionären, Miljöpartiet de Gröna i Kristinehamn, tar upp att tillgången på dricksvatten har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Bland ungdomar är det vanligt att gå omkring med vattenflaska och med en dricksfontän blir det enkelt att fylla på med vatten. I samband med fysiska aktiviteter som t.ex. skateåkare och/eller andra motionärer eller shoppande som kan behöva tillföra vätska är det förnämligt med tillgång av en dricksfontän. Motionären skriver att dricksfontäner är friskvårdande och ett aldrig så stort utbud av allehanda drycker kan inte ersätta kroppens behov av vatten. Motionären yrkar att kommunen installerar dricksfontäner i skolorna, i offentliga byggnader och på Södra Torget. sunderlag Motion Dricksfontäner, Tjänsteskrivelse Se KSAU 3/10

10 PROTOKOLL 10(28) Ks/2007:2 25 Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). En jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv. beslutar att delge rapporten till socialnämnden samt att socialnämnden återkommer till kommunstyrelsen med analys och kommentarer angående de resultat som framkommer i rapporten. önskar särskilt att resultatet av verkställighetstider ges särskild uppmärksamhet i analysen och att resultatet från undersökningen om brukarnas självbestämmande kommenteras. Nätverket Mellannyckeln är ett av 27 nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Rapporten är nätverkets fjärde inom jämförelseprojektet och avser handikappomsorg där sex olika mått undersökts. Kristinehamn har i jämförelse med Mellannyckelns övriga kommuner totalt den lägsta kostnaden för LSS-verksamhet per invånare 0-64 år, exklusive utjämningssystemet. Även för respektive LSS-verksamhet uppvisar Kristinehamn överlag lägre kostnader än flertalet av Mellannyckelns kommuner. Kristinehamn har längre verkställighetstider av beslut om daglig verksamhet och kontaktperson än nätverkets övriga kommuner. Kommunens servicenivå har, i jämförelse med tidigare mätning, förbättrats både vad gäller telefontillgänglighet och svarstider på e- postfrågor. sunderlag Tjänsteskrivelse Jämförelseprojektet rapport Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), en jämförelse av kommunens handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Se KSAU 4/10 s behandling Utredare Eva-Lena Segerud föredrar rapporten. Ulf Granhagen (S) och Bosse Pettersson (C) yttrar sig i ärendet.

11 PROTOKOLL 11(28) KS 25 forts. beslutar sedan enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Expediering SN Kopia: Utredare Eva-Lena Segerud

12 PROTOKOLL 12(28) Ks/2008:84 26 Omställningsmedel 2010 beslutar att av omstruktureringsmedel omdisponera 880 tkr till sin egen verksamhet, 870 tkr till skolnämnd, tkr till teknisk nämnd, 500 tkr till miljö- och byggnadsnämnd, 180 tkr till kulturnämnd och tkr till vård- och omsorgsnämnd. Förslag till fördelning av omställningsmedel sunderlag Tjänsteskrivelse Se KSAU 5/10 s behandling Åke Thörnesjö (M) poängterar att föreningsbidragen om kronor ska läggas till kommunstyrelsens omställningsmedel om kronor, därav blir summan kronor för kommunstyrelsen. beslutar enligt förslag till beslut samt enligt Thörnesjös förtydligande. Expediering Ekonomichef fvb.

13 PROTOKOLL 13(28) 27 Begäran om tilläggsanslag från tekniska nämnden (Kvarndammen) Ks/2009:68 beslutar att bevilja tekniska nämnden ramförstärkning med 250 tkr för konsekvenser med anledning av nedläggning av Kvarndammens camping. beslutar att ramförstärkningen inarbetas i den reviderade budgeten för 2010 Tekniska nämnden har inkommit med begäran om utökat rambidrag för konsekvenser med anledning av nedläggning av Kvarndammens camping och bidrag till Friskvården i Värmland De 250 tkr är avsedda för Kvarndammens camping samt rastplatsen i anslutning till campingen enligt avtal med Vägverket. sunderlag Tekniska nämnden , Åtgärder budget Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Se KSAU 6/10 Expediering TN Ekonomichef

14 PROTOKOLL 14(28) Ks/2009: Begäran om extra anslag från skolnämnden beslutar att avslå skolnämndens begäran om extra anslag. Skolnämnden har inkommit med begäran om att få ta del av det extra statsbidrag som kommunen erhållit. sunderlag Skolnämnden Tjänsteskrivelse skolförvaltningen Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Se KSAU 7/10 s behandling Björn Johansson (V) yrkar på återremiss för att ytterligare utreda lärartätheten i skolan. Lars Nilsson (S) stödjer Johanssons förslag. Ulf Granhagen (S) och Sonja Höglund (SIV) deltar i diskussionerna. Åke Thörnesjö (M) föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Åke Thörnesjö (M) prövar då Johanssons yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Thörnesjö prövar sedan arbetsutskottet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detsamma. Björn Johansson (V), Svante Persson (S) och Ulf Granhagen (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Expediering SKN Ekonomichefen

15 PROTOKOLL 15(28) Ks/2009: Begäran om tilläggsanslag från skolnämnden (Sluss) beslutar att bevilja skolnämnden tilläggsanslag med tkr för tillfällig utbyggnad av förskoleverksamheten. Täckning föreslås ske genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter med motsvarande belopp. Skolnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med tkr för tillfällig utbyggnad sluss inom förskoleverksamheten perioden februari juli sunderlag Skolnämnden Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Se KSAU 8/10 Expediering SKN Ek.chef

16 PROTOKOLL 16(28) Ks/2008: Begäran om tilläggsanslag från kulturnämnden (KN /09) beviljar kulturnämnden kr i tilläggsanslag 2010 för genomförande av kulturdagar, utställning i Kvadraten samt extrapersonal sommaren Finansiering sker av kommunstyrelsens anslag till förfogande remitterar begäran om anslag för utställningssatsning 2011 samt frågan om eventuell serviceutökning till ekonomiutskottet. Kulturnämnden ansöker om tilläggsanslag med dels kr för att genomföra Kristinehamns kulturdagar 2010, dels kr för utställningsproduktion och sommaröppethållande på Kvadraten 2010 och dels för att 2011 för att kunna genomföra en större utställning på Kristinehamns konstmuseum. sunderlag Kulturnämnden , Kristinehamns kulturdagar 2010 Kulturnämnden , Extra medel för sommaröppethållande Kristinehamns konstmuseum Kulturnämnden , Medel för utställningssatsning på Kristinehamns konstmuseum 2011 Tjänsteskrivelse , Ekonomiavdelningen Se KSAU 9/10 Expediering KN Ek.chef

17 PROTOKOLL 17(28) Ks/2008:13 31 Återrapportering Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) beslutar att ärendet läggs till handlingarna. Under hösten 2008 genomfördes enkätundersökningen Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kristinehamns grundskolor årskurs 8 och gymnasieskolornas årskurs 2. Undersökningen administreras av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av Sveriges regering. De områden som särskilt valdes ut för en fördjupad granskning var fritid, skola, politik, samhälle och inflytande samt framtid. Resultatet av undersökningen finns i två versioner, en lättläst riktad till ungdomarna och en mer omfattande. Den lättlästa versionen har distribuerats till ungdomarna under maj månad Kommunledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med Ungdomsforum och berörda nämnder bearbeta resultatet av genomförd Lupp-undersökning. sunderlag KS 115, Tjänsteskrivelse, Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Tjänsteskrivelse, Återrapportering Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Se KSAU 11/10 Expediering Utredare Kerstin Gustafsson

18 PROTOKOLL 18(28) Ks/2009: Principer för brandvattensförsörjning beslutar att återremittera ärendet till tekniska nämnden för komplettering med kostnadsutredning. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upprätta principbeslut om hur finansiering av brandvattenförsörjning skall ske. sunderlag Tekniska nämnden , Principer för brandvattenförsörjning. Tjänsteskrivelse , Tekniska förvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Se KSAU 12/10 Arbetsutskottets överväganden Efter en diskussion där Eva WennStröm (S), Gunnar Eriksson (S), Bosse Pettersson (C) och Göran Kihlström (KD) deltar, beslutar arbetsutskottet enligt förslag till beslut. Expediering TN Kopia: Ek.chef

19 PROTOKOLL 19(28) Ks/2010:3 33 Försäljning av del av Fastigheten Kristinehamn Filaren 3. med adress Östra Spårgatan 76, Kristinehamn. s förslag Kommunfullmäktige upphäver beslut om Filaren 3 Försäljning av mark KF Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja del av Filaren 3, för en köpeskilling om etthundratjugofem( )kronor och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Fastigheten Kristinehamn Filaren 3 har sedan rivning av det kommunala växthuset varit till försäljning. Kommunfullmäktige beslutade att försälja området för en köpeskilling motsvarande etthundratusen kronor för exploateringsdelen av Filaren 3 och då med möjlighet att tillskapa tre stycken tomter för byggnation. Köparen skulle själv svara för gator, va o.dyl i exploateringsområdet. Tyvärr fullföljde dåvarande intressent inte köpet. Ny intressent finns för köp av en tomt av de tre möjliga. Köpeskillingen har fastställts efter förhandlingar samt hänvisning till tidigare KF beslut till etthundratjugofemtusen/ /kronor. Areal bestäms i samband med lantmäteriförrättning. sunderlag Tjänsteskrivelse Tidigare beslut i KF Markvärde/tomtpris KF Se KSAU 13/10

20 PROTOKOLL 20(28) Ks/2009: Remiss angående förslag på föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern Kristinehamns kommun har inga erinringar mot förelagda förslag till förändringar av föreskrifter och allmänna råd om sjötrafik på Vänern. Transportstyrelsen har remitterat rubricerat ärende till kommunen för synpunkter. Kommunen bedriver ingen sjötrafik som påverkas av förändringarna i egen regi varvid förändringar av föreskrifter och allmänna råd om sjötrafik på Vänern ej påverkar sunderlag Tjänsteskrivelse Remiss: Föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern Se KSAU 14/10 Expediering Transportstyrelsen Kopia:Tekniska förvaltningen Lennart Mikaelsson

21 PROTOKOLL 21(28) Ks/2009:36 35 Ekonomisk rapport lägger den ekonomiska rapporten till handlingarna. Ärende Föreligger ekonomisk rapport daterad.

22 PROTOKOLL 22(28) Ks/2009:10 36 Befolkningsstatistik lägger befolkningsstatistiken november 2009 till handlingarna. Ärende Föreligger befolkningsstatistik för november 2009.

23 PROTOKOLL 23(28) Ks/2009:13 37 Sammanställning från Framtidsrummet lägger sammanställningen från Framtidsrummet vecka till vecka till handlingarna. Ärende Föreligger sammanställning från Framtidsrummet för veckorna till

24 PROTOKOLL 24(28) Ks/2006:25 38 Protokoll från Kommunala Handikapprådet (KHR) beslutar att lägga protokollet från Kommunala handikapprådet till handlingarna. Ärende Föreligger protokoll från Kommunala handikapprådet

25 PROTOKOLL 25(28) Ks/2009: Kommunfullmäktiges mål 2011 s förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta mål för Målen integreras i budget 2011 och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arbeta fram förslag på mätbara mål/kvalitetsindikatorer för kommunfullmäktige. Förslagen behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt nämnderna att utforma nämndspecifika mål. Målen integreras i budget 2011 och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta dialogen med nämnderna avseende målarbetet. Den 8-9 oktober anordnades arbetsdagar för politiker och tjänstemän i syfte att arbeta med kommunfullmäktiges mål. Arbetsdagarna resulterade i att kommunfullmäktiges nuvarande 17 mål minskades ner till 7. Materialet från arbetsdagarna skickades den 28 oktober ut på remiss till samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktig. Sista svarsdatum sattes till den 1 december. En påminnelse skickades ut den 8 december till de partier som ej besvarat remissen med sista svarsdatum 18 december. Tre partier (S, SIV, SD) har besvarat remissen med att de ställer sig bakom förslagen utan ytterligare synpunkter. Fyra partier (M, C, V, MP) Har besvarat remissen och lämnat synpunkter, främst gällande ordval och formuleringar. Två partier (FP, KD) har inte besvarat remissen. svis ställer sig samtliga remissvar bakom innehållet i de sju omformulerade målen. Remissvaren har bearbetats och sammanställts av kommunledningskontoret (bilaga). Resultatet har därefter redovisats för kommunfullmäktiges presidium. sunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga , förslag på kommunfullmäktiges mål 2011

26 PROTOKOLL 26(28) Ks/2010:28 40 Återrapportering ej verkställda beslut s förslag föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten över ej verkställda beslut till handlingarna. och nämnderna är ansvariga för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. För att fullmäktige ska ha kontroll över vilka beslut som ännu inte är verkställda ska en rapportering till fullmäktige ske. En genomgång av fattade beslut 2009 har gjorts och återrapporteringen sker nu till fullmäktige. sunderlag Tjänsteskrivelse

27 PROTOKOLL 27(28) 41 Flytt av sammanträdesdag beslutar att flytta sammanträdet den 9 mars 2010 till den 2 mars s behandling Ordförande Åke Thörnesjö (M) föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars flyttas till den 2 mars. beslutar att göra så.

28 PROTOKOLL 28(28) 42 Meddelanden Kick-off jämställdhetsarbete IFO/Omvårdnadsförvaltningen har inbjudit till en kick-off för jämställdhetsarbete. Inbjudan har mailats ut till kommunstyrelsen. Nämndadministrativa rutiner De framtagna rutinerna som från och med november 2009 gäller för kommunen har gått ut som en information till arbetsutskottet.

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-11-29 1 (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.55 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer