Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Erik Ågren (C) och Lars Johansson (S) Kommunledningskontoret onsdagen den 3 februari kl 16:00 Linn Erlandsson Jane Larsson (C) ej 3 Kerstin Andersson (S) 3 Erik Ågren (C) Lars Johansson (S) Paragrafer 1-9 Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Linn Erlandsson

2 Kommunfullmäktige (12) Deltagareförteckning Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv. Jane Larsson ordf. (C) X Kerstin Andersson 1:e vice (S) X Maritha Edeskog 2:e vice (SIV) X Eva WennStröm (S) X Åke Thörnesjö (M) X Torsten Bergstedt (M) X Bosse Pettersson (C) X Lars Nilsson (S) Inga-Lill Röhr X Ann Knudsen (M) X Krister Nyström (S) X Anne-Marie Wallouch (V) X Sonja Höglund (SIV) X Mats Larsson (M) X Tommy Gustavsson (FP) Britt-Mari Johansson X Lars Johansson (S) X Marie Oudin (M) Mats Hahne X Ulf Granhagen (S) X Erik Palmgren (M) X Göran Kihlström (KD) X Ingrid-Märta Grönlie (S) X Elsie-Marie Arvidsson (M) X Svante Persson (S) X Björn Johansson (V) X Lars Aleniusson (-) X Erik Ågren (C) X Margot Eriksson (S) X Christian Sundby (M) X Naeimy Blücher-Johansson (FP) X Gunnar Eriksson (S) X Stellan Jansson (M) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (MP) X Helen Einarsson (S) X Lars Gustafson (M) X Gunilla Persson (SD) X Lars Andersson (S) X Bo Bengtsson (C) X Monica Marker (M) X Ann-Marie Lindström (S) X Anders Zadik (V) Ginger Johansson X Björn Nyström (M) X Lisa Karlsson (S) X 41 närvarande

3 Kommunfullmäktige (12) KF 1 Information från West Sweden Rune Malm, direktör för West Sweden, har inbjudits till fullmäktige för att berätta om West Swedens verksamhet samt kommunernas möjlighet att nyttja medlemskapet. Lars Aleniusson (-) och Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (MP) ställer frågor till Rune Malm. Efter avslutad frågestund tackar ordförande Jane Larsson (C) Rune Malm för hans föredragning

4 Kommunfullmäktige (12) KF 2 Information om socialnämnden Socialnämndens ordförande Naeimy Blücher-Johansson (FP) har blivit inbjuden av fullmäktiges presidie till fullmäktige för att berätta om socialnämndens verksamhet. Naeimy Blücher-Johansson (FP) berättar för fullmäktige om socialnämndens ansvarsområde och budgetförutsättningar. Björn Nyström (M) ställer fråga till Naeimy Blücher-Johansson (FP). Ordförande Jane Larsson (C) tackar sedan för informationen

5 Kommunfullmäktige (12) KF 3 Dnr 08: Utökning av borgenståtagande för Kristinehamns Elnät AB Exp. Ek.chef KEAB Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kristinehamns Elnät AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Eventuell korrigering av bokförda värden ska hanteras inom koncernen... Ärende Kristinehamns Elnät AB (KEAB) har inkommit med förfrågan om borgen för nyupplåning av tkr. Upplåningen avser finansiering av nytt ställverk. Kristinehamns kommuns borgensåtagande gentemot KEAB uppgår idag till tkr. Med hänvisning till antagen policy för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen anser ekonomiavdelningen att borgen för nyupplåning kan beviljas med totalt tkr enligt begäran. Beslutsunderlag Se ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Se KSAU 166/09 Se KS 6/10 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (S) föreslår att ett tillägg görs till förslag till beslut enligt följande: Eventuell korrigering av bokförda värden ska hanteras inom koncernen. Ordförande Åke Thörnesjö (M) frågar arbetsutskottet om man kan besluta enligt ekonomichefens förslag till beslut samt enligt WennStröms tilläggsförslag. Arbetsutskottet beslutar så. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Gunnar Eriksson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av ärendet. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Mats Larsson (M), Jane Larsson (C) och Gunnar Eriksson (S) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen av ärendet

6 Kommunfullmäktige (12) KF 4 Dnr 07: Utredning kulturhus återtagande av punkt 4 i stadsmiljödirektivet Exp. Stadsark. KN Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återta punkt 4 i stadsmiljökommittédirektivet, KF 3, 2008 och uppmanar samtidigt kulturnämnden att kontinuerligt hålla stadsmiljökommittén informerad i frågan.. Ärende Frågan om lämpliga lokaler för verksamheter inom kulturområdet har diskuterats under ett antal år. I detta syfte genomfördes en kulturhusutredning under Tanken med utredningen var att utreda förutsättningarna för att skapa ett samlat kulturhus. Inom utredningen har dock ingen samsyn om verksamhetsinnehållet i ett kulturhus kunnat uppnås bland deltagande föreningar. Kulturnämnden föreslår därför kommunstyrelsen att lokaler för olika verksamheter ordnas i olika befintliga byggnader. Med anledning av kommunstyrelsens beslut enligt 7/10, föreslås fullmäktige att återta punkt 4 i stadsmiljökommittédirektivet; Kommittén skall underhand ta del av den kulturhusutredning som genomförs av kulturnämnden samt förstudien med målsättning att tillskapa ett Kristinehamnsmuseum inom Kvadraten och att redovisa kommitténs syn på frågan i en delrapport till kommunfullmäktige under första halvåret Beslutsunderlag Se stadsarkitekten/planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Se KSAU 167/09 Se KS 7/10 Kommunfullmäktiges behandling Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Utan att lägga något yrkande deltar även Monica Marker (M) i fullmäktiges behandling. Fullmäktige beslutar sedan enligt kommunstyrelsens förslag till beslut

7 Kommunfullmäktige (12) KF 5 Dnr 09: Inrättande av gemensam drifts- och servicenämnd i Värmland Exp. IT-chef Karlstads kommun Övriga kommuner i Värmland Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att en gemensam drifts- och servicenämnd inrättas tillsammans med samtliga kommuner i länet från och med den 1 januari 2010 med Karlstad kommun som värdkommun. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal om samverkan i den gemensamma drifts- och servicenämnden. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för den gemensamma drifts- och servicenämnden. Kommunfullmäktige beslutar att den årliga kostnaden ( kr) för den gemensamma drifts- och servicenämnden tills vidare skall finansieras via ITavdelningens budget. Kommunfullmäktige beslutar att utse Marie Oudin (M) till ledamot och Ulf Granhagen (S) till ersättare i den gemensamma drifts- och servicenämnden... Ärende Kommunerna i länet är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam drifts- och servicenämnd för länet skapas nya möjligheter för generell samordning inom området även om samverkan i nuläget inriktas på IT-området. Erfarenheter från tidigare IT-samverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Den gemensamma nämnden föreslås inrättas under Karlstads kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Se tf kommunchefens och IT-chefens tjänsteskrivelse daterad Se KSAU 168/09 Se KS 8/10

8 Kommunfullmäktige (12) KF 5 forts. Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (S) föreslår att kommunstyrelsen nominerar två politiker ur kommunstyrelsen, en från majoriteten och från oppositionen, till den gemensamma nämnden istället för som i tjänstemannaförslaget föreslå kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande till ledamot och ersättare i nämnden. Åke Thörnesjö (M) instämmer i WennStröms förslag och föreslår då att arbetsutskottet beslutar att majoriteten ska nominera förslag på ledamot och att oppositionen ska nominera förslag på ersättare till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari De nominerade ska sitta i kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar enligt WennStröms och Thörnesjös förslag till beslut. Eva WennStröm (S) önskar få det fört till protokollet att hon anser att det är en besvikelse att inte Region Värmland tog på sig den gemensamma drifts- och servicenämnden. Kommunstyrelsens behandling Arbetsutskottet uppdrog enligt 168/09 att majoriteten ska nominera förslag på ledamot och att oppositionen ska nominera förslag på ersättare till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari De nominerade ska sitta i kommunstyrelsen. Åke Thörnesjö (M) meddelar att majoritetens förslag på ledamot är Marie Oudin (M). Eva WennStröm (S) meddelar att minoritetens förslag på ersättare är Ulf Granhagen (S). Kommunstyrelsen beslutar sedan enligt arbetsutskottets förslag till beslut samt föreslår kommunfullmäktige att utse de ovan nämnda till kommunens representanter i den gemensamma nämnden. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

9 Kommunfullmäktige (12) KF 6 Dnr 09: Budget och verksamhetsplan för Bergslagens räddningstjänst 2010 Exp. BRT Ek.chef. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna budget 2010 för Bergslagens räddningstjänst samt att finansiera det ökade bidraget med 254 tkr ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Ärende BRT har inkommit med budget 2010 inklusive verksamhetsplan för godkännande. Beslutsunderlag Se ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Se KSAU 169/09. Se KS 9/

10 Kommunfullmäktige (12) KF 7 Dnr 08: Ändring av gatunamn Vålösundet/Sörkastet Exp. TN MBN Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Beckasingatan ändras till Beckasinvägen.. Ärende Kommunfullmäktige beslutade om kvarters- och gatunamn för Sörkastet norr. Kulturnämnden föreslår nu enligt 64/09 att Beckasingatan ändras till Beckasinvägen. Tekniska förvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillskrivit kulturnämnden och framfört att man anser att karaktären på Beckasingatan är sådan att den bör ändra namn till Beckasinvägen (nr 17 på kartan). På samma sätt som Tranvägen har Beckasingatan funktionen genomfart och kommer att mata trafik till/från Tranvägen ut till Vålösundsvägen. De andra gatorna betjänar enbart bostadsområdena och man bör därför skilja dessa åt vad gäller namnet. Beslutsunderlag Se tf kommunchefens och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse daterad Se KSAU 171/09 Se KS 11/

11 Kommunfullmäktige (12) KF 8 Revisionsrapporter för kännedom Exp. Rev. KS TN Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporterna till handlingarna... Ärende Följande revisionsrapporter har skickats till fullmäktige för kännedom: - Granskning av hanteringen i samband med att överenskommelse om anställningens upphörande träffats med kommunens tidigare kommunchef - Uppföljning av den interna kontrollen avseende fordon inom tekniska nämnden - Revisionsrapport avseende styrning och ledning av IT-säkerhet Kommunfullmäktiges behandling Anders Andersson (C), vice ordförande i revisionen, inleder fullmäktiges behandling. Anders Andersson (C) informerar att fullmäktige fortsättningsvis kommer att ta del av revisionsrapporten samt nämndernas svar på densamma. Detta innebär att revisionsrapporten skickas till fullmäktige först då nämnderna svarat på densamma. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (MP), Bosse Pettersson (C), Gunnar Eriksson (S), Sonja Höglund (SIV), Anne-Marie Wallouch (V) och Lars Aleniusson (-) deltar i fullmäktiges behandling av ärendet. Anders Andersson (C) svarar på de frågor som ledamöterna ställer avseende revisionsrapporterna. Fullmäktige beslutar sedan att lägga revisionsrapporterna till handlingarna

12 Kommunfullmäktige (12) KF 9 Meddelanden Ett överklagande har inkommit till Länsrätten avseende fullmäktiges beslut 17 december avseende KF 117 finansiering VA-utbyggnad Vålösundet och KF 118 finansiering särskilt boende Sannakajen. Kristinehamns kommun har lämnat begärt underlag till Länsrätten och avvaktar nu Länsrättens beslut. Sjukvårdspartiet i Värmland (SIV) har meddelat kommunfullmäktige att partiet beslutat att utesluta Lars Aleniusson och Ulf Athlei. De båda är från och med partilösa, betecknas (-), men har möjlighet att behålla sitt respektive mandat i fullmäktige och tekniska nämnden eftersom mandatet är personligt. Vid eventuell frånvaro ersätts de båda enligt ordinarie rutiner.

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-01-31 1 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 19.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-11-29 1 (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.55 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer