Se bifogad deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson Kommunchef Susanne Öström Ekonomichef Morgan Persson Utses att justera Torsten Bergstedt (m) Krister Nyström (s) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Kommunhuset Uroxen den 26 september klockan 14:00 Linn Erlandsson Jane Larsson (c) Torsten Bergstedt (m) Krister Nyström (s) Paragrafer Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Linn Erlandsson

2 Kommunfullmäktige (16) Deltagareförteckning Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv. Jane Larsson ordf. (c) X Kerstin Andersson 1:e vice (s) X Maritha Edeskog 2:e vice (siv) X Eva WennStröm (s) X Åke Thörnesjö (m) X Torsten Bergstedt (m) X Bosse Pettersson (c) X Lars Nilsson (s) Christer Lindberg X Ann Knudsen (m) X Krister Nyström (s) X Anne-Marie Wallouch (v) Ginger Johansson X Sonja Höglund (siv) X Mats Larsson (m) X Tommy Gustavsson (fp) X Anneli Lundberg (s) Sandra Karlsson X Marie Oudin (m) Bo Arvidsson X Ulf Granhagen ( 89-93) (s) X Erik Palmgren (m) X Göran Kihlström (kd) X Ingrid-Märta Grönlie (s) X Elsie-Marie Arvidsson (m) X Svante Persson (s) X Björn Johansson (v) X Lars Aleniusson (siv) X Erik Ågren (c) X Margot Eriksson (s) X Christian Sundby (m) X Bo Olson (fp) Britt-Mari Johansson X Gunnar Eriksson (s) Inga-Lill Röhr X Stellan Jansson (m) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) X Helen Einarsson (s) X Samuel Carlén (m) Lars Gustafson X Gunilla Persson (sd) X Lars Andersson (s) X Bo Bengtsson (c) X Monica Marker (m) X Ann-Marie Lindström (s) X Anders Zadik (v) X Björn Nyström (m) X Lisa Karlsson (s) X 41 närvarande

3 Kommunfullmäktige (16) Kf 89 Presentation av nya kommunchefen Susanne Öström Nya kommunchefen Susanne Öström är inbjuden för att presentera sig själv och sina tankar kring Kristinehamns utveckling. Ur presentationen Susanne Öström berättar om sina första 7 veckor i kommunen och att hon bland annat, utöver den interna itroduktionen, besökt drygt 40 företag samt träffat 2 generaldirektörer. Kristinehamn har enligt Susanne Öström en mycket stor utvecklingspotential och hon nämner bland annat besöksnäringen och kulturen. Vidare att det är viktigt att arbeta för en gemensam syn på kommunen och ett gott bemötande gentemot våra invånare. Efter presentationen framför ordföranden ett stort tack till Susanne Öström varefter fullmäktige frångår ärendet

4 Kommunfullmäktige (16) Kf 90 Dnr 08: Delårsbokslut 2008 Exp. Ekonomi Revisionen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens delårsbokslutet för 2008 samt delårsboksluten för Kristinehamns Bostads AB, AB Kristinehamns Industrifastigheter, Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB och Kristinehamns Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige lägger årsprognosen till handlingarna inklusive kommunrevisionens granskningsrapport.. Ärende Ekonomichefen redovisar delårsbokslutet samt årsprognosen för Periodens resultat är på 27,2 Mkr att jämföra med 29,6 Mkr för Resultatprognosen visar på 11,0 Mkr vilket är 3,4 Mkr sämre än för samma tidpunkt Prognosen visar dock på en budget i balans men det återstår ändock ca 15 Mkr för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelserna om 9,6 Mkr står tekniska nämnden, socialnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden för. Beredande organs förslag till beslut Se delårsbokslut och årsprognos 2008 för Kristinehamns kommun, daterad Se ks 161/08. Kommunstyrelsens behandling Efter en diskussion där Åke Thörnesjö (m), Eva WennStröm (s), Ulf Granhagen (s) och Anne-Marie Wallouch (v) deltar beslutar kommunstyrelsen enligt ekonomichefens förslag till beslut. Ekonomichefen redogör för delårsbokslutet samt årsprognosen för 2008 varpå ordföranden tackar ekonomichefen för redogörelsen. Åke Thörnesjö (m) inleder behandlingen i fullmäktige. Eva WennStröm (s) yrkar med instämmande av Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (m), Anders Zadik (v) och Björn Nyström (m) bifall till kommunstyrelsens förslag. Utan att ställa några yrkanden deltar Lars Aleniusson (siv) och Sonja Höglund (siv) i kommunfullmäktiges överläggningar. Efter avslutande överläggningar bifaller fullmäktige kommunstyrelsens förslag samt lägger årsprognosen och revisorernas granskningsrapport av delårsbokslutet till handlingarna

5 Kommunfullmäktige (16) Kf 91 Dnr 06: IFK Kristinehamns klubbstuga vid Skymningen Exp. Länsrätten Fastighet Kopia Ekonomi Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Skymningen 13 för en köpeskilling av kronor. Finansiering sker genom att ianspråkta anslagna medel till Skymningens camping i 2008-års investeringsbudget... Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade enligt 148/ att inriktningen för området väster om Vålösundsvägen från Skymningens badplats till Fiskartorpsvägen skall vara att: Befintliga bostäder legaliseras med eventuellt någon förtätning. Befintligt campingområde ges möjlighet att utvecklas fram till herrgårdsområdet. Presteruds herrgård och herrgårdsparken skall bevaras, miljön skyddas och användas för något publikt ändamål. Området norr om herrgården avsätts för publika aktiviteter, ädelskogsområdet skall bevaras och skyddas. Med stöd av beslutet arbetar kommunledningskontoret dels med att få till stånd en campingetablering, dels att frigöra området för ändamålet genom överenskommelser med KFUM, Presteruds trädgårdsförening, IFK Kristinehamn och Presteruds bryggförening. En muntlig principuppgörelse är klar med bryggföreningen som innebär att de kan vara kvar i området integrerad med en presumtiv camping. Uppgörelse med KFUM presenteras i annat ärende och en överenskommelse är i princip klar med trädgårdsföreningen som kan ske inom ramen för delegationer och anslagna medel i investeringsbudgeten. Ärende IFK Kristinehamn äger en klubbstuga på cirka 350 kvm inom en fastighet mellan Campingen och stranden på cirka kvm. Föreningen behärskar marken genom ett tomträttsavtal. Föreningen erlägger en årlig tomträttsavgäld till kommunen på kronor. Under lång tid har kommunkontoret och föreningen i positiv anda fört en dialog i avsikt att frigöra markområdet och byggnaden till en presumtiv campinganläggning och tillgodose rimliga krav på kompensation till föreningen. Det föreligger nu en preliminär överenskommelse med föreningen som erfordrar beslut i kommunfullmäktige.

6 Kommunfullmäktige (16) Kf 91 forts. Överenskommelsen bygger på att kommunen förvärvar fastigheten för kronor och att en uppgörelse sker med föreningen enligt följande: Föreningen hyr byggnaden av kommunen för 1000 kronor per år exklusive kostnader för el, värme, vatten och avlopp. Dessa hyresvillkor kan gälla i maximalt fem år. Föreningen kan sägas upp för avflyttning med 6 månaders uppsägningstid under förutsättning att marken skall användas till campingändamål. Föreningen har rätt att hyra ut byggnaden till sammankomster och kanotplatser. Kommunen skall aktivt vara behjälplig med att finna ersättningslokal, dock inga ekonomiska åtaganden. Byggnaden skall anslutas till framdraget vatten och avlopp senast Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Se ksau 147/08. Se ks 167/08. Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Lars Aleniusson (siv) bifall till kommunstyrelsens förslag. Utan att ställa något yrkande deltar Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (mp) och Anders Zadik (v) i fullmäktiges överläggningar. Efter avslutande överläggningar beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till beslut

7 Kommunfullmäktige (16) Kf 92 Dnr 06: KFUM:S Campinganläggning vid Skymningen Exp. Länsrätten Fastighet Kopia Ekonomi Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Skymningen 1 för en köpeskilling av kronor. Finansiering sker genom att ianspråkta anslagna medel till Skymningens camping i 2008-års investeringsbudget.. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att inriktningen för området väster om Vålösundsvägen från Skymningens badplats till Fiskartorpsvägen skall vara att: Befintliga bostäder legaliseras med eventuellt någon förtätning. Befintligt campingområde ges möjlighet att utvecklas fram till herrgårdsområdet. Presteruds herrgård och herrgårdsparken skall bevaras, miljön skyddas och användas för något publikt ändamål. Området norr om herrgården avsätts för publika aktiviteter, ädelskogsområdet skall bevaras och skyddas. KFUM:S Campinganläggning Kristinehamns kommun upplåter med tomträtt fastigheten Skymningen 1 till KFUM Kristinehamn. KFUM Kristinehamn bedriver en kombinerad fritidsgård och camping/lägerverksamhet på fastigheten samt även fritidsgårdsverksamhet i en fastighet inom centrala Kristinehamn. Verksamheten inom fastigheten Skymningen 1 bidrar i viss mån till att finansiera fritidsgårdsverksamheten och utjämnar föreningens personalbehov under året. Inom fastigheten som är på cirka kvm finns en receptions- och kafé byggnad, en servicebyggnad, en gäststuga samt vissa lek och idrottsanläggningar. Kristinehamns kommun har ambitioner att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av campinganläggningen. KFUM Kristinehamn har inte resurser för att i egen regi utveckla campinganläggningen men är under vissa omständigheter intresserade av att delta i utvecklingen. Under lång tid har kommunkontoret och föreningen i positiv anda fört en dialog i avsikt att möjliggöra en utbyggnad av campinganläggningen och tillgodose rimliga krav på kompensation till föreningen. Det föreligger nu en preliminär överenskommelse med föreningen som erfordrar beslut i kommunfullmäktige.

8 Kommunfullmäktige (16) Kf 92 forts. Överenskommelsen bygger på att kommunen förvärvar fastigheten för kronor och att en uppgörelse sker med föreningen enligt bland annat följande: Föreningen arrenderar fastigheten Skymningen 1 hyresfritt av kommunen till den 1 september 2009 exklusive kostnader för el, värme, vatten och avlopp. Om kommunen avtalar med annan operatör eller köpare av fastigheten om utveckling av campinganläggningen skall arrendeavtalet med Föreningen upphöra den 1 september Om kommunen inte avtalat med annan operatör eller köpare av fastigheten om utveckling av campinganläggningen den 1 september 2009 skall villkoren enligt punkterna 2 och 3 förlängas till den 1 september 2010 om inte parterna kommer överens om något annat. Om någon utbyggnad och utveckling av området enligt Kommunens intentioner inte skett eller är avtalad den 1 september 2010 skall Kommunen ompröva beslutad inriktningen för området och nya förhandlingar upptas mellan parterna. Kommunen skall i eventuella förhandlingar med annan operatör eller köpare av fastigheten trygga föreningens möjligheter att bedriva traditionella sommaraktiviteter för ungdomar och bereda Föreningen möjligheter att förhandla om någon form av partnerskap för den framtida driften. Överenskommelsen gäller under förutsättning av erforderliga politiska beslut. Medel för finansieringen av förvärvet finns i investeringsbudgeten för Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Se ksau 148/08. Se ks 168/08. Arbetsutskottets överväganden Efter en diskussion där Bosse Pettersson (c) och Eva WennStröm (s) deltar beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Skymningen 1 för en köpeskilling av kronor. Finansiering sker genom att ianspråkta anslagna medel till Skymningens camping i 2008-års investeringsbudget. Kommunstyrelsens behandling Anne-Marie Wallouch (v) ställer fråga om Idrottsskolans varande. Åke Thörnesjö (m) svarar att det får bevakas. Kommunstyrelsen beslutar sedan att föreslå kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.

9 Kommunfullmäktige (16) Kf 92 forts. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Åke Thörnesjö (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutande överläggningar prövar ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Elisabeth Holmstrand-Gustafssons (mp) avslagsyrkande, varpå ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag

10 Kommunfullmäktige (16) Kf 93 Dnr 05: Rapport: Kvadraten Kristinehamnsmuseum Exp KS Kopia: KN Utredaren E-L.S. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att kommunstyrelsens förslag kolliderar med den pågående kulturhusutredningen. Bakgrund Kommunstyrelsen uppdrog till kommunkontoret, , att i samverkan med kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen, genomföra en förstudie med målsättning att tillskapa ett Kristinehamnsmuseum inom Kvadraten, Mariebergsområdet. Ärende Ärendet har beretts av planeringschefen och kulturchefen, se skrivelse Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens och kulturchefens tjänsteskrivelse daterad Se ksau 150/08. Se ks 169/08. Arbetsutskottets överväganden Efter en diskussion där Eva WennStröm (s) och Annelie Lundberg (s) deltar beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen i enlighet med planeringschefens och kulturchefens förslag. Åke Thörnesjö (m) yrkar återremiss till kommunstyrelsen med motiveringen att kommunstyrelsens förslag kolliderar med den pågående kulturhusutredningen och att kommunstyrelsens förslag till beslut kan skapa missförstånd i det kommande arbetet. Eva WennStröm (s) yrkar med instämmande av Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (mp), Monica Marker (m), Anders Zadik (v) och Stellan Jansson (m) bifall till Thörnesjös yrkande om återremiss. Utan att ställa något yrkande deltar även Lars Aleniusson (siv) i fullmäktiges överläggningar. Efter avslutade överläggningar prövar ordföranden återremissen mot avgörande idag varpå ordföranden finner att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att kommunstyrelsens förslag kolliderar med den pågående kulturhusutredningen

11 Kommunfullmäktige (16) Kf 94 Dnr 08: Rapportering av ej verkställda beslut från socialnämnden, 1:a kvartalet 2008 Exp SN Kommunfullmäktige beslutar att lägga statistikrapporten till handlingarna. Bakgrund Det åligger, enligt lag, att socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar gynnande ej verkställa beslut till fullmäktige. Tidigare redovisade socialstyrelsen och länsstyrelserna ej verkställda beslut och domar inom den kommunala omsorgen. Dessa uppföljningar visade dock på brister och en rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige infördes därför i socialtjänstlagen från 1 juli Rapporteringsskyldigheten gäller för icke verkställa beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag. Dessa rapporter ska föreläggas kommunfullmäktige. Rapporterna ska dock inte innehålla sekretessbelagda uppgifter eller varför besluten inte verkställts. Ärende Föreligger statistikrapport från socialnämnden för 1:a kvartalet Beredande organs förslag till beslut Se socialnämnden 65: Se ksau 160/08. Se ks 179/08. Arbetsutskottets överväganden Efter en diskussion där Eva WennStröm (s) och Ann Knudsen (m) deltar, beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att lägga statistikrapporten till handlingarna. Kommunstyrelsens behandling Kommunchefen informerar att siffrorna inte beror på resursbrist varpå kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att lägga statistikrapporteringen till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutar att lägga statistikrapporten till handlingarna

12 Kommunfullmäktige (16) Kf 95 Dnr 06: Avsägelse samt fyllnadsval kommunstyrelsen Exp. Lst KS Registrator Kopia Naeimy B-J Dick M Kommunfullmäktige entledigar Bo Olson (fp) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen i Värmland om ny sammanräkning. Kommunfullmäktige utser nuvarande ersättaren Naeimy Blücher-Johansson (fp) som ny ledamot i kommunstyrelsen och som ny ersättare i densamma Dick Malmström (fp) för resterande del av mandatperioden.. Ärende Bo Olson (fp) önskar i en skrivelse daterad avsäga sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige entledigar Bo Olson (fp) från uppdragen i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och hemställer hos länsstyrelsen om en ny sammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar att utse nuvarande ersättaren Naeimy Blücher-Johansson (fp) som ny ledamot i kommunstyrelsen och som ny ersättare i densamma Dick Malmström (fp) för resterande del av mandatperioden

13 Kommunfullmäktige (16) Kf 96 Dnr 06: Avliden ledamot Exp. Lst SN Registrator Kopia Sofia H-B Kommunfullmäktige konstaterar att ersättaren i kommunfullmäktige och socialnämnden Sven Granath (m) har avlidit och att dessa uppdrag därmed är vakanta. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen i Värmland om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser Sofia Hunter-Bjuggren (m) som ny ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden. Ärende Ersättaren i kommunfullmäktige och socialnämnden Sven Granath (m) har avlidit varför kommunfullmäktige enligt 70/08 företog en tyst minut till hans minne. Kommunfullmäktige konstaterar att Sven Granath har avlidit varför vakanta uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden föreligger. Fullmäktige beslutar att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot. Kommunfullmäktige utser Sofia Hunter-Bjuggren (m) som ny ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden

14 Kommunfullmäktige (16) Kf 97 Dnr 06: Avsägelse samt fyllnadsval överförmyndarnämnden Exp. ÖFN Registrator Kopia Elisabeth Z Kommunfullmäktige entledigar Charlotte Källström (v) från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige utser Eliabeth Zadik (v) som ny ersättare i överförmyndarnämnden för resterande del av mandatperioden.. Ärende Charlotte Källström (v) har i skrivelse daterad begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden på grund av flytt till en annan kommun. Kommunfullmäktige entledigar Charlotte Källström (v) från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden och utser Eliabeth Zadik (v) som ny ersättare i överförmyndarnämnden för resterande del av mandatperioden

15 Kommunfullmäktige (16) Kf 98 Rapporter för kännedom Exp. Revisionen Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen för Region Värmland till handlingarna. Ärendet Föreligger för kommunfullmäktiges information: - Revisionsberättelse för Region Värmland Utan att ställa några yrkanden diskuterar Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (mp) och Åke Thörnesjö (m) revisionsberättelsen för Region Värmland. Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen för Region Värmland till handlingarna

16 Kommunfullmäktige (16) Kf 99 Meddelanden Överklagande har inkommit gällande kommunfullmäktiges beslut, kf 81/08, att sälja stadshotellet. Överklagande har även inkommit gällande kommunfullmäktiges beslut, kf 82/08, angående finansiering av VA, östra sidan av Vålösundet. Sverigedemokraterna har den 11 augusti 2008 inkommit med följande motioner: Motion om att anställa ordningsvakter på helgerna, remitterad till kommunstyrelsen. Motion om mer resurser till skolan, remitterad till skolnämnden. Motion om äldrestödspersoner, remitterad till vård- och omsorgsnämnden. Tackkort har inkommit till kommunfullmäktige från Lennart Fräjdin, fd kommunchef: Jag vill med några korta formuleringar rikta ett synnerligen stort tack för att jag fick förmånen att under 6 år arbeta i Sveriges bästa kommun! Det är få förunnat att få möjlighet att träffa så många kompetenta, engagerade och stumilerande människor på en och samma arbetsplats. Jag vill rikta ett särskilt tack, och en uppriktig beundran, till alla förtroendevalda. Ert uppdrag är kritiskt viktigt, dels för att vi andra ska få så bra förutsättningar som möjligt, dels för att försvara demokratin och rättsäkerheten. Med förvissning om en fortsatt positiv utveckling i vår kommun, tackar jag för mig. Lennart Fräjdin

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer