Se bifogade deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström Utses att justera Krister Nyström och Monica Marker Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Kommunledningskontoret den 1 februari kl Bo Wennström Jane Larsson Krister Nyström Monica Marker ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (16) Deltagareförteckning Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv. Jane Larsson ordf. (c) X Kerstin Andersson 1:e vice (s) X Maritha Edeskog 2:e vice ( 2-9) (siv) Görel Hopman, ( 1) X Eva WennStröm (s) X Åke Thörnesjö (m) X Torsten Bergstedt (m) X Bosse Pettersson (c) X Lars Nilsson (s) Lars Johansson X Ann Knudsen (m) X Krister Nyström (s) X Anne-Marie Wallouch (v) X Sonja Höglund ( 2-9) (siv) Lars Athlei, ( 1) X Mats Larsson (m) Mats Hahne X Tommy Gustavsson (fp) X Anneli Lundberg (s) X Marie Oudin (m) Bo Arvidsson X Ulf Granhagen (s) X Erik Palmgren (m) X Göran Kihlström (kd) X Ingrid-Märta Grönlie (s) X Elsie-Marie Arvidsson (m) X Svante Persson (s) X Björn Johansson (v) X Lars Aleniusson (siv) X Erik Ågren (c) X Margot Eriksson (s) Lisa Karlsson X Christian Sundby (m) Viola Andersén X Bo Olson (fp) X Gunnar Eriksson (s) X Stellan Jansson (m) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) X Helen Einarsson (s) X Samuel Carlén (m) X Gunilla Persson (sd) X Lars Andersson (s) X Bo Bengtsson (c) X Monica Marker (m) X Ann-Marie Lindström (s) Kenneth Henningsson X Anders Zadik (v) Ginger Johansson X Björn Nyström (m) X Thomas Emteby (s) X 41

3 Kommunfullmäktige (16) Kf 1 Öppnande voteringsanläggning Ordföranden förklarar årets första sammanträde med kommunfullmäktige för öppnat och meddelar att dagens sammanträde är historiskt då det är första gången i Kristinehamns fullmäktiges historia som en voteringsanläggning kommer att användas. Presidiet har genomgått en utbildningseftermiddag i anläggningens handhavande och Kristinehamns närradio kommer att vara oss behjälpliga med montering och isärplockning inför och efter varje sammanträde. Varje ledamot har sin egen handkontroll och med den förrättas även uppropet. Inlägg respektive replik begärs och voteringar utförs med kontrollen. Det är mycket viktigt att ni verkligen har er egna kontroll för i annat fall blir det fel namn registrerat vid voteringarna. För att minimera misstag har vi därför märkt kontrollerna med namnet på de ordinarie ledamöterna. Vid förhinder av ledamot så använder givetvis ersättaren den kontroll som tillhör den ledamot som han eller hon tjänstgör för. Efter avslutat sammanträde skall kontrollen placeras i nummerordning i den särskilda väska som sekreteraren ansvarar för. Via skärmen bakom mig redovisas talarlistan och resultat vid voteringar. Presidiet har haft samtal med partiernas gruppledare och en frivillig överenskommelse föreligger om att inläggen är tidsbegränsade till max fem minuter och repliker till max två minuter. Dessa tider är inlagda i systemet och så snart någon börjar att tala så räknas tiden ner vilket ni ser på skärmen. När en halv minut kvarstår av taltiden så ljuder en liten signal för att göra talaren uppmärksammad på att tiden snart är slut. Trots att systemet är mycket logiskt så ber jag om förståelse om det nu i början skulle bli fel så vi tar det mycket lugnt i början. Därmed är det dags för upprop och jag ber er att nu trycka på Ja-knappen

4 Kommunfullmäktige (16) Kf 2 Föredrag om kompetenscentrum Stål och verkstad JanErik Odhe är inbjuden till kommunfullmäktige för att redovisa om projekt Kompetenscentrum Stål & Verkstad. Bilder ur föredraget Kompetenscentrum Stål & verkstad startades i maj 2006 och fokuserar på förutom verkstadsindustrin även på IT och kundnära förpackningsföretag. beläget i Kristinehamn och har 6 medarbetare. Finansieringen sker initialt av länsstyrelsen i Värmland, värmlandskommunerna samt Degerfors, Karlskoga och Hällefors kommuner och EU Mål 2 västra.

5 Kommunfullmäktige (16) Kf 2, forts. JanErik Odhe visar med nedanstående bilder hur industrin numera är en del i kunskapssamhället som därmed ställer stora kvalifikationskrav på medarbetarna.

6 Kommunfullmäktige (16) Kf 2, forts.

7 Kommunfullmäktige (16) Kf 2, forts. JanErik Odhe anser att organisationen skall ändras från en projektorganisation till en bolagiserad organisation för att därmed kunna finansieras även av privata företag. Efter föredraget framför ordföranden ett stort tack till JanErik Odhe varefter fullmäktige frångår ärendet

8 Kommunfullmäktige (16) Kf 3 Dnr 07: Stadsmiljöutveckling tillsättande av kommitté Exp. Partierna K.chef Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en kommitté med en ledamot och en ersättare från varje i kommunfullmäktige representerat parti med uppdrag att lägga fram förslag på gestaltning och utveckling av hela stadskärnan och förbättra kontakten med det nya handelskvarteret, bostäder och allmänna anläggningar inom Sannaområdet och stråket mot Picasso samt att fastställa följande direktiv för uppdraget: 1. Arbetet skall vara heltäckande och innefatta gestaltning, trafik och tillgänglighet. 2. Trygghets och jämställdhetsfrågor samt oskyddade trafikanters framkomlighet och säkerhet skall särskilt beaktas 3. Historiska miljöer skall beaktas och levandegöras 4. Kommittén skall underhand ta del av den kulturhusutredning som genomförs av kulturnämnden och integrera den i kommittérapporten. 5. Kommittén skall behandla och inarbeta Trafikplan -96 och tekniska nämndens beslut 105, 2007 angående utformning av Kungsgatans norra del och därvid beakta trafikens inverkan på boendemiljön och bostadsbyggande. 6. Vid behov av större principiella ställningstaganden under hand eller vid behov av omedelbara åtgärder skall dessa efter hörande av berörd facknämnd underställas kommunfullmäktiges beslut. 7. Tillgänglighetsanpassning av Kungsgatan skall presenteras i en delrapport senast Noteras till protokollet Utseende av ledamöter i kommittén kommer att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari. Ärendet Av det lokala tillväxtprogrammet för 2008 framgår under Åtgärd 2:5 Stadsmiljöutveckling att en kommitté skall tillsättas som under de närmaste åren får i uppdrag att ta fram ett utvecklingsförslag för stadsmiljön som kommuniceras med medborgarna. Omfattningen skall enligt programmet vara gestaltning och utveckling av hela stadskärnan och förbättra kontakten med det nya handelskvarteret samt

9 Kommunfullmäktige (16) Kf 3, forts. bostäder och allmänna anläggningar inom Sannaområdet och stråket mot Picasso. I programmet avsätts kronor för utredningar åren 2008 till 2010 för att genomföras åren därefter. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Se arbetsutskottet 207. Se kommunstyrelsens 10/08 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte planeringschefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till de politiska partierna i kommunfullmäktige att utse representanter till kommittén för att kunna välja densamma vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari Vidare beslutade kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut att uppdra till kommunchefen att organisera arbetet och utse projektledare och kommittésekreterare. Kommunfullmäktiges behandling Sonja Höglund (siv) och Maritha Edeskog (siv) inträder i tjänst varför ersättarna Ulf Athlei (siv) och Görel Hopman (siv) lämnar sin tjänstgöring. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag yrkar att en ny punkt skall införas med följande lydelse: Kommittén ska presentera hur man tagit hänsyn till de av riksdagen fastställda miljö- och kvalitetsmålen. Åke Thörnesjö (m) yrkar avslag till tilläggsyrkandet. Efter avslutade överläggningar bifaller först kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Därefter prövas Elisabeth Holmstrand Gustafssons tilläggsyrkande mot avslag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Omröstning begärs Nedanstående propositionsordning godkännes: Ja-röst för bifall till Elisabeth Holmstrand Gustafssons tilläggsyrkande. Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet. Omröstningsresultat 4 ja-röster. 37 nej-röster.

10 Kommunfullmäktige (16) Kf 3, forts. Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv Jane Larsson ordf. (c) X Kerstin Andersson 1:e vice (s) X Maritha Edeskog 2:e vice (siv) X Eva WennStröm (s) X Åke Thörnesjö (m) X Torsten Bergstedt (m) X Bosse Pettersson (c) X Lars Nilsson (s) Lars Johansson X Ann Knudsen (m) X Krister Nyström (s) X Anne-Marie Wallouch (v) X Sonja Höglund (siv) X Mats Larsson (m) Mats Hahne X Tommy Gustavsson (fp) X Anneli Lundberg (s) X Marie Oudin (m) Bo Arvidsson X Ulf Granhagen (s) X Erik Palmgren (m) X Göran Kihlström (kd) X Ingrid-Märta Grönlie (s) X Elsie-Marie Arvidsson (m) X Svante Persson (s) X Björn Johansson (v) X Lars Aleniusson (siv) X Erik Ågren (c) X Margot Eriksson (s) Lisa Karlsson X Christian Sundby (m) Viola Andersén X Bo Olson (fp) X Gunnar Eriksson (s) X Stellan Jansson (m) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) X Helen Einarsson (s) X Samuel Carlén (m) X Gunilla Persson (sd) X Lars Andersson (s) X Bo Bengtsson (c) X Monica Marker (m) X Ann-Marie Lindström (s) Kenneth Henningsson X Anders Zadik (v) Ginger Johansson X Björn Nyström (m) X Thomas Emteby (s) X Således har kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet

11 Kommunfullmäktige (16) Kf 4 Dnr 06: Försäljning av fastigheten Västervik 1:17 Exp Fast.avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja Kristinehamn Västervik 1:17 för en köpeskilling om kronor och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Ärendet Christinehamns ridklubb ska flytta sin verksamhet från Södra Dye till Gustavsviksområdet enligt tidigare beslut. Upprustning/ombyggnad samt viss nybyggnation sker för närvarande på området. Christinehamns ridklubb finansierar ombyggnaden genom lån och vid en försäljning av fastigheten Västervik 1:17 till ridklubben har de möjlighet att belåna densamma. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse daterad Se arbetsutskottets 210. Se kommunstyrelsens 12/08 Arbetsutskottets överväganden Efter att planeringschefen tydliggjort att Kristinehamns kommun äger omkringliggande mark och fastigheter tillstyrkte arbetsutskottet beslutsförslaget. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges behandling Åke Thörnesjö (m) förtydligar med hjälp av en OH-bild var fastigheten är belägen och dess areal på m 2 och yrkar därefter bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutade överläggningar bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag

12 Kommunfullmäktige (16) Kf 5 Dnr 04: Teckning av nyemmiterade aktier i Värmlandstrafik AB Exp VTAB Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att teckna nyemitterade aktier i Värmlandstrafik AB med maximalt tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens egna kapital. Ärendet Värmlandstrafik AB uppvisar i delårsrapporten för första halvåret 2007 ett resultat på - 5,9 Mkr. Årsprognosen för 2007 tyder på ett underskott om -3,8 Mkr. Därför har Värmlandstrafik annonserat att det i samband med bolagsstämman 2008 kan komma att bli möjligt med en nyemission om 30 Mkr. För Kristinehamns kommun innebär det att kommunen får gå in med ungefär 1,3 Mkr vilket motsvarar kommunens ägarandel i Värmlandstrafik om ca 8,8 %. Summan får kommunen tillbaka i form av aktier. Arbetsutskottets överväganden Efter det att ekonomichefen informerat om läget beslutade utskottet föra ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottet 215. Se ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens 15/08 Kommunstyrelsens behandling Efter fråga ställd av Björn Nyström (m) till ekonomichefen beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige i enlighet med ekonomichefens förslag. Kommunfullmäktiges behandling Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) och Eva WennStröm (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutade överläggningar beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag

13 Kommunfullmäktige (16) Kf 6 Val till Nilssonska donationsfonden Exp K.A-son Nilssonska kansliet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser Kristina Andersson (s) som ledamot för perioden Ärendet Styrelsen består av fem personer. 1 ledamot avgår varje år och mandatperioderna är fem år. I tur att avgå är Kristina Andersson (s) och socialdemokraterna har nominerat Kristina Andersson till omval. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enligt nomineringen Noteras till protokollet att Nils sonska donationsfonden efter dagens beslut har följande sammansättning Ledamöter Tommy Gustavsson (fp), vald till 2011, ordförande Kristina Andersson (s), vald till 31/ Åke Thörnesjö (m), vald till 31/ Christina Dellwik (s), vald till 31/ Per Gustafsson (s), vald till 31/ Revisor Ingvar Bengtsson (s) t o m

14 Kommunfullmäktige (16) Kf 7 Val till Broströmska stiftelsen Exp valda stf kansliet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser Per-Åke Söderström (c) och Sten-Olof Olsson (fp) som ledamöter för perioden Kommunfullmäktige utser Gertrud Zackrisson (s) som ersättare för perioden Kommunfullmäktige utser Joakim Ringman (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin) och Erik Persson (fp) som revisorer för Kommunfullmäktige utser Anders Börje Andersson (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin) som revisorsersättare. Ärendet Enligt stiftelsens stadgar förrättas val av ledamöter och ersättare för två år i sänder. I tur att avgå är ersättaren Gertrud Zackrisson (s) och ledamöterna Per-Åke Söderström (c) och Sten-Olof Olsson (fp). Socialdemokraterna har nominerat Getrud Zackrisson till omval, centerpartiet nominerat för omval Per-Åke Söderström och folkpartiet liberalerna Sten-Olof Olsson. Revision väljes för 1 år i sänder och stiftelsens förvaltare har inkommit med förslag om revision. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enligt inkomna nomineringar Noteras till protokollet att Broströmska stiftelsen efter dagens beslut har följande sammansättning Ledamöter Lars Larberg (m), ordf. Anne-Marie Skoglund (s) Ulf Rosén (s) Ledamöter Per-Åke Söderström (c) Sten-Olof Olsson (fp) Ersättare Lennart Johansson (m) Ersättare Gertrud Zackrisson (s) Revisorer för 2008 Joakim Ringman (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin) Erik Persson (fp) Revisorsersättare för 2008 Anders Börje Andersson (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin)

15 Kommunfullmäktige (16) Kf 8 Val till Ebba & Arvid Janssons stipendiefond Exp valda stiftelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser Joakim Ringman (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin) som revisor för perioden Kommunfullmäktige utser Anders Börje Andersson (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin) som revisorsersättare för perioden Ärendet Den auktoriserade revisorn Stefan Anderson har numera ny tjänsteort varför han inte längre kan fullfölja sitt revisionsuppdrag för stiftelsen. Stiftelsens förvaltare Jörgen Lange föreslår efter samtal med revisionsbolaget att nuvarande revisorsersättaren Joakim Ringman går in som ny revisor. Förslag finns att Anders Börje Andersson utses som revisorsersättare. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enligt nomineringarna Noteras till protokollet att stipendiefonden nu har följande sammansättning fram till och med 2010 Ebba & Arvid Janssons stipendiefond Ledamöter Ingvar Bengtsson (s) Bertil Forsberg (fp), Näringsidkare Mats Larsson (m), Näringsidkare Lennart Johansson (m), Näringsidkare Karin Vikner (släkt med donatorerna) Ersättare Gunilla Bengtsson (siv) Kristina Andersson (s) Gertrud Zackrisson (s) Adéle Skoting (fp) Revisor Joakim Ringman (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin) Revisorsersättare Anders Börje Andersson (auktoriserad revisor vid KPMG Bohlin)

16 Kommunfullmäktige (16) Kf 9 Meddelanden Motion har den 29 januari inkommit från Gunilla Persson (sd) angående förslag om införande av insynsplats i kommunstyrelsen och nämnderna. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer