Se bifogade deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström Utses att justera Björn Johansson och Stellan Jansson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Nämndhuset den 6 mars 2008 klockan Bo Wennström Jane Larsson Björn Johansson Stellan Jansson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunledningskontoret, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (21) Deltagareförteckning Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv. Jane Larsson ordf. (c) X Kerstin Andersson 1:e vice (s) X Maritha Edeskog 2:e vice (siv) X Eva WennStröm (s) X Åke Thörnesjö (m) X Torsten Bergstedt (m) X Bosse Pettersson (c) Birgitta Grafström X Lars Nilsson (s) X Ann Knudsen (m) X Krister Nyström (s) X Anne-Marie Wallouch (v) Ginger Johansson X Sonja Höglund (siv) X Mats Larsson (m) X Tommy Gustavsson (fp) X Anneli Lundberg (s) X Marie Oudin (m) X Ulf Granhagen (s) Lars Johansson X Erik Palmgren (m) X Göran Kihlström (kd) X Ingrid-Märta Grönlie (s) X Elsie-Marie Arvidsson (m) X Svante Persson (s) X Björn Johansson (v) X Lars Aleniusson (siv) X Erik Ågren (c) X Margot Eriksson (s) X Christian Sundby (m) X Bo Olson (fp) X Gunnar Eriksson (s) X Stellan Jansson (m) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) X Helen Einarsson (s) X Samuel Carlén (m) Bo Arvidsson X Gunilla Persson (sd) X Lars Andersson (s) X Bo Bengtsson (c) X Monica Marker (m) X Ann-Marie Lindström (s) Ingalill Röhr X Anders Zadik (v) X Björn Nyström (m) X Thomas Emteby (s) Lisa Karlsson X 41 närvarande

3 Kommunfullmäktige (21) Kf 10 Tyst minut Ledamoten i kommunfullmäktige Thomas Emteby (s) har hastigt avlidit. För att hedra hans minne genomför kommunfullmäktige en tyst minut och tänder ett ljus samtidigt som samliga närvarande står upp

4 Kommunfullmäktige (21) Kf 11 Årets turistguide Kristinehamn 100% Turistchefen och utvecklingsledaren Mats Öhman är inbjuden för att berätta om årets turistguide och för att visa filmen Kristinehamn 100%. Ur föredraget Från början var ambitionen att ta fram en övergripande reklamfilm om Kristinehamn och en särskild film om skärgården. Resultatte blev så bra så nu finns totalt nio filmer som bygger på LTP-dokumentet. Filmerna finns också tillgängliga på kommunens hemsida Filmerna, som är i DVD-format kan också köpas till självkostnadspris för att till exempel användas vid besök av släkt, vänner, affärskontakter eller vid andra evenemang där en presentation med ljud och bild säger mer än 1000 ord.. Vidare meddelar Öhman att årets turistguide är tryckt i hela exemplar. Förutom att användas för utdelning i Kristinehamn har ett avtal träffats om distribution i Örebro, Västerås, Eskilstuna och ytterligare ett 30-tal platser för direktutlämning. Därefter visas filmen om skärgården och den sammanfattande filmen Kristinehamn 100%. Efter avslutad filmvisning och fråga besvarat av Mats Öhman till Sonja Höglund vari meddelats att turistsidorna är nåbara från kommunens hemsidas första sida framför ordföranden ett tack till Öhman varefter fullmäktige frångår ärendet

5 Kommunfullmäktige (21) Kf 12 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om miljökvalitetsmål, Sunneberg och Harberget Med fullmäktiges godkännande ställer Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) fråga till kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö (m) Frågan Riksdagen har 1998, 2001 och 2005 antagit sammanlagt 16 nationella miljökvalitetsmål. 14 av dessa rör Värmlands län och länsstyrelsen i Värmlands län har under 2007 reviderat de regionala miljömålen för länet. På Sveriges kommuners och landstings hemsida finns länkar till hur kommunerna arbetar med miljökvalitetsmålen. Beträffande Värmlands län fanns den 1 februari 2008 uppgifter om två kommuner i Värmlands län, nämligen Karlstad och Kristinehamn. Beträffande Kristinehamn fanns uppgiften att miljömålen arbetats in i översiktsplanen. När man klickade på länken för att få reda på hur kommunen arbetat in miljömålen i översiktsplanen, fungerade denna dock inte, så ingen uppgift kunde erhållas. Idag, 2,5 veckor senare, när jag åter skulle klicka på länken, fanns inte längre någon länk till Kristinehamn, utan bara till Karlstad av de värmländska kommunerna, se Ett av de ca 70 delmålen som gäller för Värmlands län är delmål 1, Miljökvalitetsmål nr 15, God bebyggd miljö: 1. Planeringsunderlag Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: - hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras, - hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas, - hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas, [ ] Min fråga till Åke Thörnesjö är: Hur har Kristinehamns kommun arbetat in de nationella och regionala Miljökvalitetsmålen, bland dem mål 15, delmål 1, i översiktsplanen och hur har kommunen tagit hänsyn till dessa (samtliga) när man projekterat exploateringen av områdena Sunneberg och Harberget? Svar Kommunstyrelsens ordf. framför ett tack för att han här och nu beretts tillfälle att redovisa för pågående miljöarbete. Vidare redovisas ett antal exempel på dokument

6 Kommunfullmäktige (21) Kf 12 som behandlar miljöfrågor. Ett exempel är kommunens översiktsplan från juni 2007 där det av ett material på 40 sidor finns 4,5 sidor som behandlar miljön. När detaljplaner utarbetas görs alltid konsekvens- och miljöbeskrivningar. Som ett ytterligare led i miljöarbetet har Stefan Johansson på kommunledningskontoret under utarbetat en plan för långsiktig och hållbar utveckling benämnd PLHU, som närmare beskriver miljömålen. Denna plan skall tillsammns med översiktspanen och det lokala tillväxtprogrammet ange hur kommunen skall utvecklas i en riktning som gagnar såväl näringslivet, medborgarnas livskvalitet och miljön. Elisabeth Holmstrand Gustafsson framför ett tack för svaret men anser sig dock inte nöjd då hon inte fått svar på frågan om Kristinehamns kommun arbetat in nationella och regionala miljökvalitetsmål vid exploateringarna vid Sunneberg och Harberget. Åke Thörnesjö kommenterar frågeställarens replik med att kommunen gör vad lagstiftningen kräver varefter överläggningarna förklaras avslutade

7 Kommunfullmäktige (21) Kf 13 Dnr 05: Ekonomisk slutredovisning Södermalmskolan Exp Fast.avd Ek. avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att lägga den ekonomiska slutredovisningen för Södermalmskolan till handlingarna. Bakgrund På arbetsutskottets sammanträde den 15 januari redovisade fastighetschefen muntligen för kostnaderna gällande ombyggnationen av Södermalmskolan som påbörjades Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet föreslog att en slutlig redovisning gällande kostnaden för ombyggnationen av Södermalmskolan ska ske för kommunfullmäktige. Handlingar ska bifogas inför behandlingen i kommunstyrelsen. Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets 1/08. Se fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens 23/08 Ärendet Projekten gällande om/tillbyggnad av högstadium och slöjdlokaler Södermalmskolan avslutades Slutkostnad för projekten blev kr och kommunstyrelsen avsatte, i enlighet med ks 52/05, medel om 75 miljoner kronor. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

8 Kommunfullmäktige (21) Kf 14 Dnr 04: Högliden / Äldreboende Exp Plan.chef von Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av kf 106/06: Att det särskilda boendet inom Högliden ska ersättas med ett nyproducerat särskilt boende. Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden utreda och återkomma till kommunfullmäktige med förslag till placering, antal bostäder och ekonomiska konsekvenser både vad avser lokal- och verksamhetskostnader. Att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden redovisa alternativt förslag till flexibla lösningar för korttidsplatser på ett kvalitativt och ekonomiskt försvarbart sätt. Att produktionsköket inom Högliden ska avvecklas och ersättas i andra produktionskök. Att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till hur Höglidens byggnader skall hanteras efter att avvecklingen är genomförd Bakgrund Fullmäktige beslutade enligt 106/06 att inriktningen för ett nytt äldreboende som ersätter Högliden ska vara i anslutning till anläggningen för korttidsvistelse inom Mariebergsområdet. Beslutet avsåg ca 60 lägenheter i särskilt boende. I samband med antagande av LTP-budgeten för 2007 beslutade fullmäktige att Höglidens hus A ska konverteras till lägenheter för seniorboende. Med anledning av ovanstående har olika möjligheter att tillgodose fullmäktiges beslut studerats. Efter att förslag lagts fram gällande ombyggnad av Högliden har vård- och omsorgsnämnden beslutat, i enlighet med von 168/07, att omstrukturering av Höglidens särskild boende ska genom nyproduktion vilket innebär fler än 60 permanenta platser på särskilt boende samt 20 platser på korttidsboende inkluderat. Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet beslutade att föra ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets 22/08. Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens 25/08

9 Kommunfullmäktige (21) Kf 14 forts. Ärendet Med anledning av bakgrunden har planeringschefen presenterat två olika alternativ för att lösa frågan där alternativ 1 i huvudsak går ut på att det särskilda boendet inom Högliden ska ersättas med ett nyproducerat boende. Alternativ 2 går i huvudsak ut på att bygga om Högliden. Kommunstyrelsens behandling Eva WennStröm (s) önskade att ett helhetsgrepp tas om frågan och önskade därför avvakta med frågan. Åke Thörnesjö (m) framförde att det helhetsgrepp som WennStröm efterlyser ryms inom alternativ 1. Gunnar Eriksson (s) förespråkade alternativ 2. Sonja Höglund (siv) poängterade att majoriteten samt (v) i vård- och omsorgsnämnden är överens om alternativ 1. Björn Johansson (v) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 1. Johansson ansåg också att det borde ges i uppdrag att utreda behovet av äldreboenden efter Efter avslutande diskussioner beslutade kommunstyrelsen föreslå fullmäktige i enlighet med alternativ 1. Kommunfullmäktiges behandling Gunnar Eriksson (s) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta i enlighet med alternativ 2 d v s att i huvudsak bygga om Högliden. Anders Zadik (v) yrkar med instämmande av Sonja Höglund (siv), Åke Thörnesjö (m), Bo Bengtsson (c), Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp), Björn Johansson (v), Björn Nyström (m) och Eva WennStröm (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Zadik (v) ställer som ett tilläggsyrkande att kommunfullmäktige skall uppdra till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden att ytterligare boende (permanenta) platser utreds snarast. Lars Aleniusson (siv) yrkar att kommunstyrelsens uppdrag skall omfatta en möjlig utökning av ytterligare boende med ca 30 platser. Efter avslutade överläggningar prövas med kommunfullmäktiges medgivande kommunstyrelsens förslag mot Gunnar Erikssons förslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Nedanstående propositionsordning godkännes: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag Nej-röst för bifall till Gunnar Erikssons förslag. Omröstningsresultat 38 ja-röster. 3 nej-röster

10 Kommunfullmäktige (21). Kf 14 forts. Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Jane Larsson ordf. (c) X Kerstin Andersson 1:e vice (s) X Maritha Edeskog 2:e vice (siv) X Eva WennStröm (s) X Åke Thörnesjö (m) X Torsten Bergstedt (m) X Bosse Pettersson (c) Birgitta Grafström X Lars Nilsson (s) X Ann Knudsen (m) X Krister Nyström (s) X Anne-Marie Wallouch (v) Ginger Johansson X Sonja Höglund (siv) X Mats Larsson (m) X Tommy Gustavsson (fp) X Anneli Lundberg (s) X Marie Oudin (m) X Ulf Granhagen (s) Lars Johansson X Erik Palmgren (m) X Göran Kihlström (kd) X Ingrid-Märta Grönlie (s) X Elsie-Marie Arvidsson (m) X Svante Persson (s) X Björn Johansson (v) X Lars Aleniusson (siv) X Erik Ågren (c) X Margot Eriksson (s) X Christian Sundby (m) X Bo Olson (fp) X Gunnar Eriksson (s) X Stellan Jansson (m) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) X Helen Einarsson (s) X Samuel Carlén (m) Bo Arvidsson X Gunilla Persson (sd) X Lars Andersson (s) X Bo Bengtsson (c) X Monica Marker (m) X Ann-Marie Lindström (s) Ingalill Röhr X Anders Zadik (v) X Björn Nyström (m) X Thomas Emteby (s) Lisa Karlsson X

11 Kommunfullmäktige (21) Kf 14 forts. Därefter prövas Lars Aleniussons tilläggsyrkande mot avslag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Slutligen prövas Anders Zadiks tilläggsyrkande mot avslag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Omröstning begärs Nedanstående propositionsordning godkännes: Ja-röst för bifall till Anders Zadiks tilläggsyrkande. Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet. Omröstningsresultat 9 ja-röster. 22 nej-röster Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Jane Larsson ordf. (c) X Kerstin Andersson 1:e vice (s) X Maritha Edeskog 2:e vice (siv) X Eva WennStröm (s) X Åke Thörnesjö (m) X Torsten Bergstedt (m) X Bosse Pettersson (c) Birgitta Grafström X Lars Nilsson (s) X Ann Knudsen (m) X Krister Nyström (s) X Anne-Marie Wallouch (v) Ginger Johansson X Sonja Höglund (siv) X Mats Larsson (m) X Tommy Gustavsson (fp) X Anneli Lundberg (s) X Marie Oudin (m) X Ulf Granhagen (s) Lars Johansson X Erik Palmgren (m) X Göran Kihlström (kd) X Ingrid-Märta Grönlie (s) X Elsie-Marie Arvidsson (m) X Svante Persson (s) X Björn Johansson (v) X Lars Aleniusson (siv) X Erik Ågren (c) X

12 Kommunfullmäktige (21) Kf 14 forts. Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Margot Eriksson (s) X Christian Sundby (m) X Bo Olson (fp) X Gunnar Eriksson (s) X Stellan Jansson (m) X Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) X Helen Einarsson (s) X Samuel Carlén (m) Bo Arvidsson X Gunilla Persson (sd) X Lars Andersson (s) X Bo Bengtsson (c) X Monica Marker (m) X Ann-Marie Lindström (s) Ingalill Röhr X Anders Zadik (v) X Björn Nyström (m) X Thomas Emteby (s) Lisa Karlsson X Således har kommunfullmäktige avslagit Anders Zadiks tilläggsyrkande

13 Kommunfullmäktige (21) Kf 15 Dnr 06: Detaljplan Vålösundet, del av Sörkastet norr - antagande Exp Exp MBN MBN Planark.. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Vålösundet, del av Sörkastet Norr, Kristinehamns kommun med följande ändringar: Följande text ersätter textstycke på sid 13 under rubriken Teknisk försörjning Fjärrvärme: Bebyggelsen kommer inte att kunna anslutas till fjärrvärmenätet eftersom Kristinehamns Energi AB beslutat att utbyggnad av fjärrvärmenätet till Sörkastet inte är tekniskt och ekonomiskt möjligt i dagsläget. Följande text ersätter 2:a stycket på sid 15 under rubriken Revideringar Fjärrvärmeanslutning är i dagsläget inte längre aktuellt. Bakgrund Planeringschefen redogjorde muntligen för ärendet på arbetsutskottets sammanträde den 15 januari. Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet förde ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets 6/08. Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens 26/08 Ärendet Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till en ny stadsdel som ligger både centralt och i skärgården. Det föreliggande planförslaget innehåller ca 90 tomter fördelade på åtta kvarter. Bebyggelsen får vara upp till två våningar i hela området, med undantag för några tomter i den norra delen. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktiges behandling Åke Thörnesjö yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med nedanstående ändringar: Följande text ersätter textstycke på sid 13 under rubriken Teknisk försörjning, Fjärrvärme: Bebyggelsen kommer inte att kunna anslutas till fjärrvärmenätet eftersom Kristinehamns Energi AB beslutat att utbyggnad av fjärrvärmenätet till Sörkastet inte är tekniskt och ekonomiskt möjligt i dagsläget.

14 Kommunfullmäktige (21) Kf 15, forts Följande text ersätter 2:a stycket på sid 15 under rubriken Revideringar Fjärrvärmeanslutning är i dagsläget inte längre aktuellt. Elisabeth Holmstrand Gustafsson yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutade överläggningar prövas kommunstyrelsens förslag, med undantag av de stycken som Åke Thörnesjö ställt som ändringar i textavsnitten, mot Elisabeth Holmstrand Gustafssons avslagsyrkande varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag d v s antagande av detaljplanen. Slutligen prövas kommunstyrelsens förslag betr. text under rubriken Teknisk försörjning och revideringar mot Åke Thörnesjös ändringsyrkande varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Åke Thörnesjös yrkande

15 Kommunfullmäktige (21) Kf 16 Dnr 05: Trygghets- och folkhälsoplan för Kristinehamns kommun Exp Linn E. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta trygghets- och folkhälsoplan för Kristinehamns kommun.. Bakgrund Sedan 1999 finns det ett trygghets- och folkhälsoråd (TFR) i Kristinehamns kommun. Rådets uppgifter är att arbeta övergripande och vara drivande i frågor som rör trygghet och folkhälsa. Ärendet I rådets arbetsordning står det att en av rådets uppgifter är att arbeta fram en trygghetsoch folkhälsoplan för Kristinehamns kommun. Planen ska också ingå som en del av det lokala tillväxtprogrammet. Syftet med planen är bland annat att visa på åtgärder som sker i samverkan med andra aktörer såsom myndigheter, föreningar eller övriga. Planen ska vara ett levande dokument och trygghets- och folkhälsorådet ska se över planen en gång per år. En gång per mandatperiod ska planen behandlas av kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Se utredarens tjänsteskrivelse daterad Se arbetsutskottets 10/08. Se kommunstyrelsens 29/08 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte utredarens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktiges behandling Eva WennStröm (s), tillika vice ordförande i trygghets och folkhälsorådet kommenterar dokumentet samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avlutade överläggningar bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag

16 Kommunfullmäktige (21) Kf 17 Försäljning av fastigheten Marieberg 1:12 Exp Fast.avd Länsrätten Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheten Marieberg 1:12 till högstbjudande, dock lägst kr, och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva.. Bakgrund Byggnaden, med benämningen H1, ingick som en del i kommunens köp av Mariebergs södra område av landstinget i Värmland Fastighetens areal uppgår till m 2. Huset på Grindvaktarvägen 14 är byggt 1975 och har under senare år haft vissa problem med dålig lukt. Kommunen har försökt åtgärda problemet genom att byta träbjälklag, installera mekanisk ventilation av betongplattan samt montera ventilerade golv och golvlister i sutterängplanet. Ärendet Enligt kf 66/07 ska Marieberg 1:12, benämnt Utsikten, utbjudas till försäljning. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens 37/08 Kommunstyrelsens behandling Åke Thörnesjö (m) framförde önskemål om att det fortsättningsvis ska framgå hur stor areal fastigheterna har. Kommunstyrelsen tillstyrkte därefter fastighetschefens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Ordföranden redovisar fastighetens adress och areal varefter kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

17 Kommunfullmäktige (21) Kf 18 Dnr 07: Stadsmiljöutveckling tillsättande av kommitté Exp. Valda K.chef Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser följande personer att ingå i kommiteen för stadsmiljöutveckling Monica Marker (m) med Åke Thörnesjö (m) som ersättare Bosse Pettersson (c) med Karl-Olof Lundell c) som ersättare Tommy Gustavsson fp) med Susanne Forsberg (fp) som ersättare Margareta Ahlen-Johansson (siv) med Maritha Edeskog (siv) som ersättare Roland Leben (kd) med Lars Karlsson (kd) som ersättare Margot Eriksson (s) med Anneli Lundberg (s) som ersättare Magdalena Andersson (v) med Ola Arheimer (v) som ersättare Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) med Göran Östman (mp) som ersättare Gunilla Persson (sd) som ordinarie med Matz Folke (sd) som ersättare Ärendet Kommunfullmäktige beslutade enligt 3/08 att inrätta en kommitté som under de närmaste åren ges i uppdrag att ta fram ett utvecklingsförslag för stadsmiljön som kommuniceras med medborgarna. Omfattningen skall enligt programmet vara gestaltning och utveckling av hela stadskärnan och förbättra kontakten med det nya handelskvarteret samt bostäder och allmänna anläggningar inom Sannaområdet och stråket mot Picasso. I programmet avsätts kronor för utredningar åren 2008 till 2010 för att genomföras åren därefter. Kommunfullmäktiges behandling Partierna har till dagens sammanträde nominerat personer till kommittén som kommunfullmäktige formellt utser

18 Kommunfullmäktige (21) Kf 19 Revisionsrapporter för kännedom Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna... Ärendet Föreligger för kommunfullmäktiges kännedom revisionsrapporter om dels intern kontroll för ansökan samt granskning av styrning och ledning av barnhemmet Flöjten. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna

19 Kommunfullmäktige (21) Kf 20 Avliden ledamot Exp. Kult.n lst kansliet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att ledamoten i kulturnämnden och kommunfullmäktige Thomas Emteby (s) har avlidit och att dessa uppdrag därmed är vakanta.. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen i Värmland om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige Ärendet. Ledamoten i kommunfullmäktige och kulturnämnden Thomas Emteby (s) har avlidit varför kommunfullmäktige enligt 10/8 företog en tyst minut till hans minne. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige konstaterar att Thomas Emteby har avlidit varför vakanta uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kulturnämnden föreligger. Fullmäktige beslutar att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot

20 Kommunfullmäktige (21) Kf 21 Avsägelse Exp. Tove J Lennart P k.rev kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige entledigar Tove Jensen (siv) från uppdrag som ledamot av kommunrevisionen. Kommunfullmäktige utser Lennart Palmgren (siv) som ny ledamot i kommunrevisionen för resterande del av mandatperioden. Ärendet. Ledamoten i kommunrevisionen Tove Jensen (siv) önskar via skrivelse att snarats få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot av kommunrevisionen. Vidare har (siv) inkommit med förslag till ny kommunrevisor. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar att avsägelsen och fyllnadsval får behandlas trots att ärendet inte är anmält på dagens föredragningslista. Kommunfullmäktige entledigar Tove Jensen från sitt uppdrag samt utser Lennart Palmgren (siv) till ny revisor

21 Kommunfullmäktige (21) Kf 23 Meddelanden Kommunrevisionen har i en revisionsrapport daterad granskat rutiner kring kommunkoncernens lånefinansiering. Rapporten kommer att i sin helhet att fogas till handlingarna vid sammanträdet den 27 mars. Revisionen för granskning av Bergslagens räddningstjänst har inkommit med en granskning av intern kontroll avseende inköp och upphandling. Rapporten kommer i sin helhet att fogas till handlingarna vid sammanträdet den 27 mars. Länsstyrelsen i Värmland har genom beslut den 30 januari avslagit samtliga överklaganden angående antagande av detaljplanen för Sunneberg. Presidiet har antagit en årsplanering för fullmäktige som finns till ledamöterna på det lilla bordet vid dörren. Observera särskilt att den traditionella bussresan planeras att äga rum den 29 augusti och gemensamma avtackningar/gratifikationer den 11 december Motion har inkommit från Eva WennStröm (s) angående sammanläggning av socialnämnden och vård- och omvårdnadsnämnden. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen. Tackkort har inkommit från ledamoten Ingrid-Märta Grönlie (s) för uppvaktning i samband med hennes födelsedag Notering till protokollet Nedanstående motion meddelades tyvärr inte vid sammanträdet Motion har den 1 februari inkommit från Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) angående miljökonsekvensmål. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för beredning.

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer