Se bifogade deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Torsten Bergstedt och Lars Nilsson Stadskansliet den 26 oktober kl Bo Wennström Jane Larsson Torsten Bergstedt Lars Nilsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Stadskansliet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (12) DELTAGARFÖRTECKNING Ledamöter Jane Larsson (c), ordförande Kerstin Andersson (s), 1:e vice ordf. Maritha Edeskog (siv), 2:e vice ordf. Eva WennStröm (s) Åke Thörnesjö (m) Torsten Bergstedt (m) Bosse Pettersson (c) Lars Nilsson (s) Ann Knudsen (m) Krister Nyström (s) Anne-Marie Wallouch (v) Sonja Höglund (siv) Mats Larsson (m) Tommy Gustavsson (fp) Anneli Lundberg (s) Marie Oudin (m) Ulf Granhagen (s) Erik Palmgren (m) Göran Kihlström (kd) Ingrid-Märta Grönlie (s) Elsie-Marie Arvidson (m) Svante Persson (s) Björn Johansson (v) Lars Aleniusson (siv) Margot Eriksson (s) Christian Sundby (m) Bo Olson (fp) Gunnar Eriksson (s) Stellan Jansson (m) Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) Helen Einarsson (s) Samuel Carlén (m) Gunilla Persson (sd) Lars Andersson (s) Bo Bengtsson (c) Monica Marker (m) Ann-Marie Lindström (s) Björn Nyström (m) Thomas Emteby (s) Tjänstgörande ersättare Birgitta Grafström (c) Jasim Kamber (v)

3 Kommunfullmäktige (12) Kf 94 Föredrag om ny regionindelning Ärendet Fil. Dr Anders Wigren från WSP Analys & Strategi är inbjuden för att redovisa konsekvenserna av ny regionindelning mot bakgrund av ansvarskommiteéns slutrapport. Bilder från föredraget Politiska och teknologiska drivkrafter skapar en global omvandling Enkel och mogen varutillverkning och standardiserad informationshantering flyttas från högkostnadsländer till låglöneländer Alternativa regionbildningar Anders Wigren WSP Analys & Strategi Kunskapsintensiv produktion koncentreras till ett fåtal stora regioner som konkurrerar med innovationer snarare än låga priser (och låga löner) Regional specialisering inom länder Ledningsfunktioner och exporterande företagstjänster koncentreras till storstadsregioner Varutillverkning och lokala tjänster sprids ut till mindre och glesare regioner Externa skalfördelar driver den regionala specialiseringen Specialisering i vissa branscher/kluster snarare än skillnader i mängden produktionsfaktorer driver den regionala specialiseringen Minskade kostnader för handel och transporter och ökade agglomerativa fördelar driver på utvecklingen Varför blir agglomerationer och regionstorlek allt viktigare? Tillväxt i regioner Tre nyckelbegrepp: Infrastruktur Kunskaper kunskapsöverspill Inflöde av personer, kompetens och kapital Regional infrastruktur Fysisk Kunskaper Socialt kapital Regionalt innovationssystem Innovationer Entreprenörskap Nätverk och kluster Utflöde av nya produkter Nationellt regelverk och lagstiftning

4 Kommunfullmäktige (12) Kf 94 forts. Sju viktiga faktorer för regional tillväxt Effektkedjan Ett stadssystem av medelstora städer som har invånare God tillg ång till v älutbildad arbetskraft God tillg änglighet till större marknader och städer God tillg ång till kvalificerade företagstjänster En institutionell infrastruktur som stödjer lokala utvecklingsstrategier Ett positivt socialt klimat och en lokal miljö som främjar samarbete En gynnsam näringsstruktur, många små och medelstora företag istället f ör dominans av n ågra få storföretag Input (investeringar) FoU Utbildning Interaktivt l ärande Fysisk infrastruktur Regionala egenskaper Tillg änglighet Storlek Diversifiering Output Kunskaps- Ackumulation Kunskapsspridning Innovationer Entreprenörskap Impact Regionalekonomisk tillväxt Regionalternativ (län) Bedömda faktorer 1. Värmland och Örebro 2. Värmland och Västra Götaland 3. Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg 4. Värmland, Dalsland och Örebro 5. Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala 6. Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala Tillgänglighet Ekonomi Näringslivets diversifiering, specialisering och tillväxt Arbetsmarknad och demografi Godsflöden Tillväxtscenario Tillg änglighet till arbetsplatser 2005 Tillg änglighet till befolkning 2005 Tillgänglighet till arbetsplatser 2005 Tillgänglighet till befolkning 2005 Uppsala Västmanland Gävleborg Uppsala Västmanland Gävleborg Län Dalarna Index Län Dalarna Index Västra Götaland Västra Götaland Örebro Örebro Värmland Värmland Index (proc av Stockholms tillg) Index (procent av Stockholms tillg) Arbetspendling Antal arbetsplatser (dagbef) år 2005 Nuläge Tillväxtscenario 2040 Antal arbetsplatser (dagbef) 2005 Region 6 Region 5 Region 4 Län Region 3 Antal Region 2 Region 1 Värmland Antal

5 Kommunfullmäktige (12) Kf 94 forts. Diversifiering i näringslivet Regionstorlek och diversifiering Antal branscher (5-siffer SNI) 2005 Samband mellan antal regionstorlek (antal sysselsatta) och antal branscher Region 6 Region y = x R 2 = Län Region 4 Region 3 Region 2 Region 1 Värmland Antal Antal Antal branscher Antal sysselsatta 2005 Observationer Orientering österut har större förutsättningar att bli lyckosamma än en orientering söderut Värmland och Örebro har stora potentialer för positiva effekter av gemensam regional tillväxtpolitik Dalarna och Gävleborg kan tillsammans med Värmland och Örebro bilda en stark mellansvensk region Anders Wigrens slutsats efter avslutad utredning är att alternativ 3 (Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg) eller alternativ 5 (Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala) är de alternativ som förordas för Värmlands del. Efter föredraget och efterföljande frågestund som utnyttjades av Sonja Höglundh, Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp), Lars Aleniusson (siv), Samuel Carlén (m), Björn Nyström (m), Erik Palmgren (m), Ulf Granhagen (s) och Jane Larsson (c) framför ordföranden att stort tack till Anders Wigren och överlämnar ett Kristinehamnskt badlakan som ett symboliskt tack. Ordföranden konstaterar slutligen att frågan säkerligen kommer att diskuteras fler gånger än vid dagens sammanträde

6 Kommunfullmäktige (12) Kf 95 Dnr 07: Försäljning av Blyet 5 Exp Fast. avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja Kristinehamn Blyet 5 för en köpeskilling av tvåhundrafemtiotvåtusen ( ) kronor och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Kommunfullmäktige beslutar att kf 96/01 upphävs.. Ärendet År 1991 planerades en försäljning av del av Blyet 4, nuvarande Blyet 5. Beslut om försäljning fattades i kommunfullmäktige 96/2001. Då försäljningen aldrig slutfördes bör kommunfullmäktiges beslut upphävas. Nu har nytt önskemål inkommit till kommunen från ett företag om att få förvärva Kristinehamn Blyet 5. Företaget är redan etablerat inom Drevsta industriområde och behöver större utrymmen pga. utökad verksamhet. Blyet 5 är en industritomt om m2. Marktaxeringsvärdet är kr. Köpeskillingen är baserad på tidigare under året försålda industritomter i området. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens arbetsutskotts 140/06 Se kommunstyrelsens 181/07 Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (m) påpekade att kartunderlaget fortfarande inte är tillfredsställande och att fastighetsavdelningen bör göras medveten om detta. Planeringschefen poängterade att arbetsutskottet bör ha i åtanken att medel eventuellt kan behöva avsättas för infrastruktur i området. Ekonomichefen uttryckte en önskan om att eventuella reavinster bör gå till amorteringar. Efter avslutande diskussioner beslutade arbetsutskottet enligt fastighetsavdelningens förslag. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

7 Kommunfullmäktige (12) Kf 96 Dnr 07: Försäljning tomträttsfastigheten Kopparn 4 Exp Fast. avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kristinehamns kommun överlåter och försäljer till POS förvaltning AB fastigheten Kristinehamn Kopparn 4 för en köpeskilling om kronor och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Ärendet Fastigheten Kristinehamn Kopparn 4 är upplåten med tomträtt till POS förvaltning AB. Företaget har erbjudits att friköpa tomträtten. Friköpspriset är beräknat på 50:-/m 2, vilket överensstämmer med m 2 -priset vid tidigare försäljningar i området under året. Marktaxeringsvärdet på fastigheten är kr. och fastigheten saknar bokfört värde. Försäljningen innebär en intäktsminskning med kronor/år för tomträttsverksamheten (konto 2074). Beredande organs förslag till beslut Se markhandläggarens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens arbetsutskotts 141/06 Se kommunstyrelsens 182/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet beslutade enligt markhandläggarens förslag. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

8 Kommunfullmäktige (12) Kf 97 Dnr 07: Försäljning del av Östermalm 1:1 Exp Fast. avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja ett område om ca m 2 av fastigheten Kristinehamn Östermalm 1:1 för en köpeskilling om etthundrafemtiotusen ( ) kronor och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Av köpeskillingen ska kronor avsättas för täckande av del av kommunens kostnader för ändring av gällande detaljplan... Ärendet Under hösten 2006 anmälde ett företag att de önskade utöka sin industritomt på Drevstaområdet. För att kommunen ska kunna sälja aktuellt område till företaget fodrades en planändring. Planändringen är under genomförande. Köpehandlingar har upprättats och tillträde beräknas till Köpeskillingen är baserad på tidigare under året försålda industritomter i området. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens arbetsutskotts 142/06. Se kommunstyrelsens 183/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte fastighetschefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktiges behandling Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) ställer fråga som besvaras av kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö (m). Efter att överläggningarna förklaras avslutade bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag

9 Kommunfullmäktige (12) Kf 98 Dnr 07: Förvärv och vidareförsäljning av byggnad inom sjukhusområdet Solrosen 3 Exp LIV Fast. avd Ek. avd länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att förvärva före detta personalmatsalen inom kvarteret Solrosen 3 och att vidaresälja densamma. Om vidareförsäljning inte sker skall byggnaden återtas av landstinget. Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsen delegerat till fastighetschefen att slutföra affären.. Bakgrund/Ärende En intressent önskar förvärva före detta personalmatsalen inom sjukhusområdet för näringsverksamhet (bilaga: Byggnad E). Företrädare för landstinget som äger fastigheten har framfört önskemål om att byggnaden överförs genom så kallat transportköp vilket innebär att kommunen förvärvar byggnaden och transporterar köpekontraktet till den slutliga ägaren. Motivet är att kommunen genom sitt planmonopol kan styra över fastighetens användning. Fullföljs inte köpet återgår byggnaden till landstinget. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Se kommunstyrelsens arbetsutskotts 144/07. Se kommunstyrelsens 185/07 Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (m) ställde fråga om varför landstinget i Värmland önskar att transportköp ska praktiseras varvid planeringschefen meddelade att landstingets synpunkt är att kommunen har närmare till den myndighet, det vill säga miljö- och byggnadsnämnden, som beslutar om bygglov eftersom det rör sig om ett ändrat användningssätt av byggnaden. Genom ett transportköp friskriver sig också kommunen eventuella risker. Åke Thörnesjö (m) förordade att aktuell köpeskilling bör framgå till kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober. Kommunstyrelsens behandling Svante Persson (s) ställde fråga om vem som bär kostnaderna för en planändring varvid kommunchefen meddelade att densamma ingår i bygglovskostnaden. Kommunstyrelsen beslutade därefter att uppgift om köpeskilling ska framgå inför behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige samt bemyndigade fastighetschefen att slutföra affären under förutsättning av positivt beslut av kommunfullmäktige

10 Kommunfullmäktige (12) Kf 98 forts. Kommunfullmäktiges behandling Kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö (m) redovisar att köpeskillingen är kronor. Efter upplysningen bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag

11 Kommunfullmäktige (12) Kf 99 Revisionsrapport för kännedom Exp K-revisionen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. Revisionsrapport Till handlingarna är fogat kommunrevisionens rapport daterad angående Uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Kommunfullmäktiges hantering Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) kommenterar rapporten med anledning av den av henne inlämnade motionen kring ensamstående barn och ungdomar. Efter inlägget beslutar fullmäktige att lägga rapporten till handlingarna

12 Kommunfullmäktige (12) Kf 100 Meddelanden Den olyckliga branden Som inledning på dagens sammanträde erinrade ordföranden om den olyckliga branden den 24 oktober vid Stampbrogatan 24 då två personer tragiskt omkom. Nu när det nalkas mörkare tider så tänder vi gärna levande ljus varför det är mycket viktigt att inte tappa kontrollen över ljusen och att blåsa ut dem när ni lämnar ett rum. Ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen har genom beslut utsett Göran Östman som ny ersättare i miljöpartiet de Gröna efter avgångna Birgitta Emilsson. Överklagat ärende Vid förra sammanträdet antog kommunfullmäktige detaljplan Innerstaden. Beslutet är överklagat den 24 oktober. Nästa sammanträde Nästa sammanträde den 29 november kommer att inledas med att filmen Bakom varje öl finns en vuxen. I samband med filmen kommer handläggaren för trygghets- och folkhälsorådet Linn Erlandsson att ge oss en redovisning av problematiken kring ungdomsfylleri. Avtackning och gratifikationer I samband med beslutet om god ekonomisk hushållning beslutades om en gemensam avtackning av pensionärer samt gratifikationer av anställda och förtroendevalda som haft tjänst eller uppdrag i 25 år. Avtackningen kommer att äga rum tisdagen den 11 december med start klockan och till denna är kommunfullmäktiges ledamöter inbjudna då något särskilt julbord i år inte arrangeras. Särskild inbjudan kommer att utgå inom kort. Konsert Påminner Er om att det nu på söndag den 28 oktober kl i Brogårdshallen kommer att arrangeras en privilegiekonsert med anledning av att det i oktober är 365 år sedan Kristinehamn erhöll stadsprivilegier. Förra året erhöll musiklivet i Kristinehamn en donation på hela kr av en privatperson och vid konserten kommer de orkestrar och körer samt musikskolan i Kristinehamn som fick del av donationen att stå för programmet. Donatorn Eva Kohrs kommer också att var med på konserten som vi hoppas kommer att bli välbesökt. Invigning Ordföranden erinrar slutligen samtliga ledamöter, ersättare och allmänheten att delta i invigningen den 2 november av Environiq Arena. En konserten inviger arenan, som har plats för hela besökare. Förutom Markoolio spelar Kristinehamnsbandet Knekta Kungar och norska industrirockarna Zeromancer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer