Se bifogade deltagarförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Ingrid-Märta Grönlie och Monica Marker Stadskansliet den 4 oktober kl Bo Wennström Jane Larsson Ingrid-Märta Grönlie Monica Marker ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Stadskansliet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (21) DELTAGARFÖRTECKNING Ledamöter Jane Larsson (c), ordförande Kerstin Andersson (s), 1:e vice ordf. Maritha Edeskog (siv), 2:e vice ordf. Eva WennStröm (s) Åke Thörnesjö (m) Torsten Bergstedt (m) Bosse Pettersson (c) Lars Nilsson (s) Ann Knudsen (m) Krister Nyström (s) Anne-Marie Wallouch (v) Sonja Höglund (siv) Tommy Gustavsson (fp) Ulf Granhagen (s) Erik Palmgren (m) Göran Kihlström (kd) Ingrid-Märta Grönlie (s) Svante Persson (s) Björn Johansson (v) Lars Aleniusson (siv) Erik Ågren (c) Christian Sundby (m) Bo Olson (fp) Gunnar Eriksson (s) Stellan Jansson (m), ej 82 Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) Helen Einarsson (s) Samuel Carlén (m) Gunilla Persson (sd) Lars Andersson (s) Bo Bengtsson (c) Monica Marker (m) Ann-Marie Lindström (s) Anders Zadik (v) Björn Nyström (m) Thomas Emteby (s) Tjänstgörande ersättare Mats Hahné (m) Sandra Karlsson (s) Peter Westerdahl (m) Bo Arvidsson (m) Lars Johansson (s)

3 Kommunfullmäktige (21) Kf 78 Tyst minut för Lars Helsing Kommunfullmäktiges ordförande beskiver några signifikanta delar av den framlidne revisorn Lars Helsings varma personlighet. Därefter företar fullmäktige en tyst minut för att hedra Helsing

4 Kommunfullmäktige (21) Kf 79 Dnr 07: Delårsbokslut och årsprognos 2007 K.rev SN Skol.n Ekavd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för Kommunfullmäktige lägger årsprognosen till handlingarna inklusive kommunrevisionens granskningsrapport... Ärendet Ekonomichefen redovisar delårsbokslutet samt årsprognosen för Periodens resultat är 31,3 Mkr till skillnad mot samma period 2006 då resultatet var 27,7 Mkr. Det prognostiserade utfallet för kommunen visar på resultatet 13,2 Mkr, det vill säga 4,3 Mkr bättre än budget. Detta tyder på en ekonomi i balans men för att nå kravet på en god ekonomisk hushållning saknas ytterligare 12 Mkr. Arbetsutskottet behandlade frågan om socialnämndens avvikelse i resultatprognos. Socialnämnden har i SN 104/07 godkänt de för nämnden redovisade åtgärderna för att hantera det prognostiserade underskottet om 4,3 Mkr. Beredande organs förslag till beslut Se delårsbokslut och årsprognos 2007 daterad Se arbetsutskottet 122/07. Se kommunstyrelsens 153/07 Arbetsutskottets överväganden Med anledning av socialnämndens avvikelse i resultatprognos meddelar ekonomichefen att ärendet kommer att beredas i samband med delårsbokslutet för Kommunstyrelsens behandling Ekonomichefen råder kommunstyrelsen till försiktighet gällande ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens oförutsedda. Efter fråga från Björn Johansson (v) om ränteutvecklingens betydelse för Kristinehamns kommun beslutade kommunstyrelsen att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 2,6 Mkr för täckning av ej budgeterade volymökningar, finansierad ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppmana skolnämnden att vidta åtgärder för att dels minska befarade underskott i sina respektive verksamheter, dels för att kvarstående avvikelser inryms i 2008 års budget. Kommunstyrelsen beslutade slutligen att lämna över delårsbokslutet till kommunfullmäktige och revisionen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet.

5 Kommunfullmäktige (21) Kf 79, forts. Till handlingarna är fogat revisionsrapport avseende granskning av kommunens delårsbokslut daterat den 11 september Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Eva WennStröm (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Utan att ställa yrkande deltar Torsten Bergstedt (m) i kommunfullmäktiges överläggningar. Efter avslutade överläggningar bifaller fullmäktige kommunstyrelsens förslag samt lägger revisorernas bedömning av delårsbokslutet till handlingarna

6 Kommunfullmäktige (21) Kf 80 Dnr 05: Avtal mellan kommunen och ABS Stadium angående badhus och multiarena Kom.chef Fast.ch Fritidsch. Ek. avd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna avtal med ABS Stadium Kristinehamn AB där kommunen disponerar tid och funktioner i ett kombinerat badhus och evenemangsarena i huvudsak i enlighet med Environiq Arena-Offert nytt badhus daterad med bilagor exklusive hyresnivå och Verksamhet i nytt badhus daterad samt tidigare tecknade avtal för evenemangsarenan. Kommunens årliga nettokostnadsökning, gällande badhuset, får totalt inte överstiga 3,5 miljoner kr. i dagens penningvärde och gälla tidigast från januari Bakgrund/ärendet Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att det nya badhuset ska integreras med den nya evenemangsarenan inom Sannaområdet och att kommunstyrelsen skulle teckna en överenskommelse med ABS Stadium Kristinehamn AB. Efter behandling i kommunfullmäktige beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ha en annan huvudman än kommunen. Underhandsdiskussioner har förts med ABS Stadium som förklarat sig beredda att erbjuda ett avtal för en badanläggning. Detta skulle innebära en nettokostnadsökning för kommunen på cirka 3,3 miljoner kronor per år. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens och planeringschefens tjänsteskrivelse daterad inklusive bilagor. Se arbetsutskottet 119/07. Se kommunstyrelsens 155/07 Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (m) poängterade att detta inte är ett färdigt beslutsförslag utan handlingarna utgör ett beslutsunderlag. Eva WennStröm (s) påtalade att det är ytterst viktigt att de siffror som nämns i detta skede överensstämmer när ärendet är färdigbehandlat och slutredovisning föreligger. Hon påtalade också att det råder ovisshet om hur skolelevers tillträde till badhuset ska tolkas och kommunchefen meddelade att detta ska försöka förtydligas.

7 Kommunfullmäktige (21) Kf 80 forts. Kommunstyrelsens behandling Ulf Granhagen (s) och Björn Johansson (v) ställde frågor rörande kostnader för kommunen. Björn Johansson (v) framförde även önskemål om att en redovisning av kostnaderna skall ske vid ärendets behandling i kommunfullmäktige. Efter avslutade diskussioner beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige enligt förslag till beslut. Åke Thörnesjö yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av texten i beslutsförslagets andra stycke till att det i stället för nettokostnad skall stå nettokostnadsökning. Ordföranden meddelar att denna ändring kommer att behandlas som en redaktionell ändring då den av Thörnesjö framförda formuleringen var med i det beslutsförslag som kommunstyrelsen biföll enligt 155/07. Tommy Gustavsson (fp) yrkar med instämmande av Björn Johansson (v) bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Aleniusson (siv) yrkar återremiss p g a att han anser att kostnader för avveckling av det nuvarande badhuset ej är redovisade. Bo Bengtsson (c) och Elisabeth Holmstrand Gustafsson yrkar att ärendet skall återremitteras. Anders Zadik (v) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar i andra hand (om ärendet inte återremitteras) avslag till kommunstyrelsens förslag. Utan att ställa yrkanden deltar Ulf Granhagen (s), Bosse Pettersson (c), Stellan Jansson (m), Eva WennStröm (s) och Anne-Marie Wallouch (v) i kommunfullmäktiges överläggningar. Efter avslutade överläggningar prövas först yrkandet om återremiss mot avgörande i dag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Därefter prövas kommunstyrelsens förslag mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Anders Zadik (v), Lars Aleniusson (siv), Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) och Gunilla Persson (sd) reserverar sig mot beslutet

8 Kommunfullmäktige (21) Kf 81 Dnr 07: Investeringsmedel för åtgärder vid Brovallens idrottsanläggning TN Fritidschef Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att som ett förhandsbeslut avdela investeringsmedel för 2008 med kronor för att restaurera anläggningarna för hopp och kastgrenarna inom Brovallens idrottsplats. Kommunfullmäktig beslutar att så stor del som möjligt av investeringarna ska kunna flyttas till en annan idrottsplats. Ärendet I den långsiktliga planeringen som kommer uttryck i gällande översiktsplan skall Brovallens idrottsplats ersättas med en ny idrottsarena om och när marken erfordras för vidare hamn och terminalutbyggnad, enligt den satsning som pågår för ökad multimodalitet. Inom Sanna idrottsområde har mark reserverats för ändamålet men man kan också tänka sig att förlägga den exempelvis vid regementets tidigare hinderbana vid Presterud. Detta är dock en mycket stor investering och kan rimligtvis inte komma ifråga förrän detta motiveras av nödvändiga utvidgningar av hamn och terminalområdet och det är osannolikt att detta erfordras inom en femårsperiod. Tekniska förvaltningen har bedömt kostnaden till något under kronor varav knappt hälften är möjliga att återanvända inom en eventuell ny anläggning. Eventuella åtgärder bör genomföras under hösten. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens och fritidschefens skrivelse Se arbetsutskottet 120/07. Se kommunstyrelsens 156/07 Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (m) poängterade att viljeyttringen är att en friidrottsanläggning ska byggas i anslutning till eventarenan är det osäkert om när den kan stå klar. Därför behövs denna investering i Brovallen. Eva WennStröm (s) önskade att ett tillägg görs i beslutsförslaget innebärande att delar av investeringarna går att flytta över till den nya anläggningen. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet enligt Eva WennStröms (s) tilläggsförslag. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

9 Kommunfullmäktige (21) Kf 82 Dnr 06: Finansiering av ny ridhusanläggning vid Gustavsvik TN Fritidschef Ek.avd Ridklubben Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta ytterligare 2,8 miljoner kr. för att skapa en ny ridanläggning. Finansiering sker genom ianspråkstagande av eget kapital samt inarbetas i LTP Bakgrund/Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 7,0 MSEK i investeringsmedel för byggnation av ett nytt ridhus. Lokaliseringen har beslutats till Gustavsviksområdet efter nära samarbete med Christinehamns Ridklubb (CRK). Efter det att offerter utvärderats och efter att underhandsdiskussioner med representanter för CRK styrelse förts, så har kostnadsbilden landat på 12,6MSEK. Lösningen innebär att kostnadsökningen i förhållande till Kommunfullmäktiges beslut uppgår till 3,6 MSEK. Den ekonomiska lösningen då kalkylunderlaget utarbetades var att kommunen skulle stå för sjuniondelar och CRK för tvåniondelar. Denna princip föreslås gälla även nu då slutsumman enligt ovan uppgår till 12,6 MSEK. Kostnadsfördelning mellan Kommunen och CRK blir därför med ovanstående princip följande : Kommunen CRK 9,8 MSEK (varav 7,0 MSEK redan beslutats) 2,8 MSEK En ny ridanläggning, enligt förslag på lösning ovan, bedöms kunna stå färdig vid årsskiftet 2007/2008. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse Se arbetsutskottet 123/07. Se kommunstyrelsens 157/07 Arbetsutskottets överväganden Ekonomichefen påtalade att kostnaden inarbetas i LTP Arbetsutskottet beslutade efter ekonomichefens förtydligande, att tillstyrka kommunchefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Stellan Jansson (m) anmäler jäv p g a engagemang i ridklubbens styrelse. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

10 Kommunfullmäktige (21) Kf 83 Dnr 06: Finansiering av om- och tillbyggnad vid Sandköpings vattenverk TN Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar dels att upphäva tidigare finansieringsbeslut , dels att besluta att bevilja tekniska nämnden anslag med totalt 59 miljoner kr. för täckande av om- och tillbyggnad av Sandköpings vattenverk samt att finansiering sker genom upptagande av lån med 52 miljoner kr. samt ianspråktagande ur VA-fond med 7 miljoner kr. Bakgrund Tekniska nämnden hemställer (beslut TN 86/2007) hos kommunfullmäktige om beslut om finansiering av ökade kostnader för om- och tillbyggnad av Sandköpings vattenverk. Finansieringsfrågor Kommunfullmäktige beslutade att bevilja tekniska nämnden anslag med totalt tkr för täckande av kostnader för om- och tillbyggnad av Sandköpings vattenverk. Finansiering beslutades ske genom upptagande av lån med tkr samt ianspråktagande ur VA-fond med tkr. Efter anbudsöppning framgår att det totala finansieringsbehovet, inklusive ombyggnad av vattenledning från Sandköping, nu uppgår till tkr. I förhållande till tidigare beslut i kommunfullmäktige saknas således finansiering av tkr. Beredande organs förslag till beslut Se ekonomichefens skrivelse daterad Se arbetsutskottet 124/07. Se kommunstyrelsens 158/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte ekonomichefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

11 Kommunfullmäktige (21) Kf 84 Dnr 04: Bemyndigande om att teckna avtal om samverkan samt reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden Hj-nämnden Von Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med social- och omvårdnadsnämndens yttrande samt antar reviderat reglemente för hjälpmdelsnämnden... Ärende Hjälpmedelsnämnden i Värmland har inbjudit kommunen att lämna yttrande gällande förslag till revidering av avtal om samverkan samt reglemente för hjälpmedelsnämnden. Förslaget innebär att den gemensamma hjälpmedelsnämnden, placerad direkt under Landstingsstyrelsen och med ledamöter från både kommuner och landsting, får ett utökat ansvar inom området kosthållning viss kostverksamhet. Detta innebär också ändring av mandat i reglementet för nämnden. Vård- och omsorgsnämnden i Kristinehamns kommun ser mycket positivt på det utökade mandatet till hjälpmedelsnämnden utan att ta ställning till hur Kristinehamns kommun ska hantera kosthållningen inom hemvården i framtiden. Beredande organs förslag till beslut Se förvaltningschefen för omvårdnadsförvaltningens skrivelse Se vård- och omsorgsnämnden 103/07. Se arbetsutskottet 126/07. Se kommunstyrelsens 160/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag samt antar reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden

12 Kommunfullmäktige (21) Kf 85 Dnr 07: Policy för konstnärlig utsmyckning - konstpolicy K.nämnden TN Ek. avd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att det vid projektering av större publika kommunala nyoch ombyggnader skall avsättas upp till 1 % av projektkostnaden till konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden skall administrera framtagande av förslag som därefter skall godkännas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden upprättat policys för konstnärlig utsmyckning och för hur kommunens konstsamlingar skall förvaltas och vårdas samt att konstpolicyn även innefattar till kommunen donerade konstföremål och att kommunfullmäktige antar upprättad policy.. Ärendet Kulturnämnden har i beslut förordat kommunstyrelsen att anta en konstpolicy. Föreslagen policy innebär i korthet att det vid projektering av kommunala byggnader, nybyggnad och ombyggnad skall avsättas 1 % av den projekterade byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning och formen för hur denna skall administreras samt regler för hur inköpta konstverk skall förvaltas och vårdas. Synpunkter Konstnärlig utsmyckning av byggnader av lite större dignitet är vanligt inom den privata sektorn och flera exempel på detta finns i Kristinehamn. Att regelmässigt avsätta medel för konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader är ett utmärkt sätt att svara upp till detta och för att levandehålla Kristinehamns starka konsttradition. Att avsätta 1 % av byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnad är därför högst rimligt. Ett beslut som föreskriver att kommunen skall avsätta medel för konstnärlig utsmyckning bör dock tas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör också ange i vilka nämnder som frågan skall behandlas och beslutas. Detaljerade regler för detta kan dock stanna på nämnd/styrelsenivå. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse daterad Se arbetsutskottet 104/07. Se kommunstyrelsens 161/07

13 Kommunfullmäktige (21) Kf 85 forts. Arbetsutskottets överväganden Efter diskussion föreslog Eva WennStröm att följande tillägg görs till beslutsförslaget att det vid projektering av publika kommunala ny- och ombyggnader skall Göran Kihlström föreslog i sin tur att även ordet större publika ska läggas till. Arbetsutskottet tillstyrkte därefter förslag till beslut med Eva WennStröms och Göran Kihlströms förslag om tillägg. Kommunstyrelsens behandling Gunnar Eriksson (s) yrkade att policyn bör innehålla bestämmelser om kommunens förhållningssätt gentemot donerade konstverk. Sonja Höglund (SIV) poängterade att möbler och liknande även doneras och funderar om möbler också ska inkluderas i policyn. Efterdiskussion där även Åke Thörnesjö (m) och Bosse Pettersson (c) deltog beslutade kommunstyrelsen att följande tillägg ska göras: att konstpolicyn även ska innefatta till kommunen donerade konstföremål. Åke Thörnesjö (m) yrkar med bifall av Gunnar Eriksson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av det första stycket enligt följande avsättas upp till 1% av projektkostnaden i stället för...1% av byggkostnaden. Bosse Pettersson (c) yrkar att det andra stycket skall ges följande lydelse: Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden upprättat policys för konstnärlig utsmyckning och för hur kommunens konstsamlingar skall förvaltas och vårdas samt att konstpolicyn även innefattar till kommunen donerade konstföremål och att kommunfullmäktige antar upprättad policy. Elisabeth Holmstrand Gustafsson yrkar avslag på Åke Thörnesjös ändringsyrkande och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Monica Marker (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande i Åke Thörnesjös och Bosse Petterssons ändringsyrkanden. Efter avslutade överläggningar prövas först beslutsförslagets 1:a stycke mot Åke Thörnesjös yrkande varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Åke Thörnesjös yrkande. Därefter prövas beslutsförslagets 2:a stycke mot Bosse Petterssons yrkande varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bosse Petterssons yrkande

14 Kommunfullmäktige (21) Kf 86 Dnr 07: Försäljning Abborren 27 Fast. avd Ek.chef länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja Kristinehamn Abborren 27 för en köpeskilling av etthundratusen ( ) kr och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Ärendet Kommunen har fått förfrågan från en intressent som önskar köpa fastigheten Abborren 27 för en köpeskilling om kr. Tomten är planlagd som bostadsmark och då Abborren 27 under en längre tid erbjudits till tomtintressenter utan att någon visat intresse anser fastighetsavdelningen att kr är en acceptabel köpeskilling. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse daterad Se arbetsutskottet 127/07. Se kommunstyrelsens 166/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) uttryckte en önskan om att gatunamnen ska framgå av kartan. Arbetsutskottet beslutade enligt fastighetschefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

15 Kommunfullmäktige (21) Kf 87 Dnr 05: Detaljplan boendeparkering Innerstaden, antagande MBN Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för boendeparkering Innerstaden... Ärendet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget i centrala Kristinehamn och omfattar kvarteren Luna, Uranus, Cetus, Cassiopeja, Plejaderna, Pegasus och Vega. Planområdet avgränsas av gatorna Nya Kyrkogatan, Assemblegatan, Södra Staketgatan och Östra Staketgatan. Planens syfte är att möjliggöra anläggning av parkeringsplatser i Innerstaden. Att införa parkeringar i den hittills bilfria miljön kräver stor varsamhet samt detaljutformning av de allmänna platserna. I den nu gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige anges planområdet som område för bostäder. Planområdet berörs helt eller delvis av sju detaljplaner från 1974 till 1995, vilka sammanförs i denna plan. Dessa tillåter i huvudsak bostadsbebyggelse. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse Se arbetsutskottet 128/07. Se kommunstyrelsens 167/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) uppmärksammade att flera yttranden påtalat att det så kallade Stålinje-torget inte är lämpligt som parkering. Efter diskussion där även Bosse Pettersson (c) deltar, beslutar arbetsutskottet att tillstyrka förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Åke Thörnesjö (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutade överläggningar prövas kommunstyrelsens förslag mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag

16 Kommunfullmäktige (21) Kf 88 Avsägelse från uppdrag i vård- och omsorgsnämnden G. Andersson Von (m)-partiet Kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göran Andersson (m) från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden från den 1 december Ärendet Göran Andersson (m) önskar enligt skrivelse att bli entledigad som ersättare i vård- och omsorgsnämnden på grund av flytt från kommunen den 1 december Kommunfullmäktige entledigar Göran Andersson (m) från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden Noteras till protokollet Då nominering ej förelåg till vakant uppdrag vid dagens sammanträde är det upp till moderaterna att själv aktualisera ärende om fyllnadsval, senast 14 dagar före det fullmäktige som partiet önskar ska förrätta fyllnadsval. Detta i syfte att ärendet skall kunna fogas till fullmäktigesammanträdets föredragningslista.

17 Kommunfullmäktige (21) Kf 89 Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige B. Emilsson miljöpartiet länsstyrelsen Kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Birgitta Emilsson (mp) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen i Värmland om ny sammanräkning. Ärendet Birgitta Emilsson (mp) önskar enligt skrivelse att bli entledigad som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Emilsson (mp) från uppdraget samt hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

18 Kommunfullmäktige (21) Kf 90 Avsägelse från uppdrag i kulturnämnden M. Sjödin Kulturn. (s)-partiet Kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Margaret Wanja Sjödin (s) från uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Ärendet Margaret Wanja Sjödin (s) önskar enligt skrivelse att bli entledigad som ersättare i kulturnämnden. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen Noteras till protokollet Då nominering ej före låg till vakant uppdrag vid dagens sammanträde är det upp till socialdemokraterna att själv aktualisera ärende om fyllnadsval, senast 14 dagar före det fullmäktige som partiet önskar ska förrätta fyllnadsval. Detta i syfte att ärendet skall kunna fogas till fullmäktigesammanträdets föredragningslista.

19 Kommunfullmäktige (21) Kf 91 Avliden revisor K-revisionen KBAB Anna-och Dagmar Nilssonska (s)-partiet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att följande uppdrag är vakanta p g a att Lars Helsing (s) avlidit. Revisor i kommunrevisionen. Lekmannarevisor för granskning av Kristinehamns Bostads AB Revisor för granskning av Anna och Dagmar Högbergs minne Revisor för granskning av Nilssonska donationsfonden Ärendet Lars Helsing (s) har avlidit och innehade följande uppdrag utsedda av kommunfullmäktige. - Ledamot i kommunrevisionen - Lekmannarevisor i Kristinehamns Bostads AB - Revisor i Anna och Dagmar Högbergs minne - Revisor i Nilssonska donationsfonden Som inledning på dagens sammanträde företog kommunfullmäktige enligt 78/07 en tyst minut för att hedra den mångårige revisorn Lars Helsing som har avlidit Kommunfullmäktige konstaterar dödsfallet och att ovanstående uppdrag därigenom är vakanta Noteras till protokollet Då nomineringar ej förelåg till vakanta uppdrag vid dagens sammanträde är det upp till socialdemokraterna att själv aktualisera ärende om fyllnadsval, senast 14 dagar före det fullmäktige som partiet önskar ska förrätta fyllnadsval. Detta i syfte att ärendet skall kunna fogas till fullmäktigesammanträdets föredragningslista.

20 Kommunfullmäktige (21) Kf 92 Revisionsrapporter för kännedom K-revisionen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporterna till handlingarna. Revisionsrapporter Till handlingarna är fogat följande rapporter i fulltext. Kommunrevisionen har den 6/ lämnat in en rapport angående kommunens IT-organisation. Revisorerna önskar att kommunstyrelsen inkommer med svar på revisorernas frågor senast den 30 november Kommunrevisionen har den 6/ lämnat in en rapport angående registerkontroll av anställda i förskola, skola och skolbarnsomsorg. Revisionen önskar att skolnämnden inkommer med kommentarer senast dem 30/ Kommunrevisionen har den 3/ inlämnat en uppföljning av den interna kontrollen

21 Kommunfullmäktige (21) Kf 93 Meddelanden Rättvisemärkta produkter Ekonomiavdelningen meddelar genom skrivelse om inköp av rättvisemärkt kaffe 1:a halvåret kg är inköpt motsvarande 25% av anbudsvolymen. Inköpen påbörjades mars/april 2007 vilket omräknat innebär att nästan allt kaffe som beställs är rättvisemärkt. Inköp till kommunens kaffeautomater uppgår till 145 kg av 205 kg totalt. (inköpen påbörjades en bit in på Vidare är 11 kg rättvisemärkt choklad inköpt. Merkostnaden för att köpa rättvisemärkt kaffe för perioden uppgår till ca kr/år. Motion Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) har den 9 september 2007 lämnat in en motion ang. ensamstående barn och ungdomar. Motionen är remitterad till socialnämnden för yttrande. Bok Kerstin Andersson (s) redovisar att föreläsaren J-O Helldin från Centrum För Biologisk Mångfald i Ultuna vid genomförd miljödag, till kommunfullmäktige överlämnat en bok med titeln Vilt och landskap i förändring. Boken finns för intresserade att tillgå vid stadskansliets bokhylla. Nästa sammanträde Nästa sammanträde den 25 oktober inleds med att Fil. Dr Anders Wigren från WSP Analys & Strategi redovisar konsekvenserna av ny regionsindelning mot bakgrund av ansvarskommiteéns slutrapport

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 (23) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 9 februari klockan 12:30

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 9 februari klockan 12:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-01-29 (22) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-22:15 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, Kl. 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), 1:e vice ordf. Eva WennStröm

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-01-31 1 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 19.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-06-17 (37) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 13.30 21.20 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S)

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:15-18:35 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Mats Hahne (M), tjänstgörande ers för

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-20.50 Se bifogad deltagarförteckning

Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-20.50 Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-05-26 Sida 1 (22) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-20.50 Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichef Bo Wennström Utses att justera Justeringens

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Folkets Hus, Hörsalen, kl Se bifogade deltagarförteckning. Stadskansliet den 3 mars 2005, kl 15.00

Folkets Hus, Hörsalen, kl Se bifogade deltagarförteckning. Stadskansliet den 3 mars 2005, kl 15.00 KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-02-24 1(18 ) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hörsalen, kl 18.30-19.30 Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 29 april klockan 16:00

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson. Kommunhuset Uroxen den 29 april klockan 16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-04-23 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:00 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sida PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus kl 18:30-20:00 ande Ledamöter Se s. 2 Ersättare Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Madeleine Nyvall, fastighetschef Jan Wetterstrand 136-140

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-11-29 1 (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.55 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD)

Christer Söderberg (S) Louise Hamilton (MP) Marie-Louise Hamretz Maxstad (KD) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-16.50 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) 1(6) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.00-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) Ersättare

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m)

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) 1(12) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, kl. 13.00-16.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Birgitta Grafström (c) Linnéa Kihlström (kd)

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M)

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sammanträdeslokal Björnidet kl 14:00-14:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Ersättare Erik Ågren (C) Margot

Läs mer