Se bifogade deltagarförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogade deltagarförteckning"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Organ Ingrid-Märta Grönlie och Monica Marker Stadskansliet den 4 oktober kl Bo Wennström Jane Larsson Ingrid-Märta Grönlie Monica Marker ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Paragrafer Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Stadskansliet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn Bo Wennström

2 Kommunfullmäktige (21) DELTAGARFÖRTECKNING Ledamöter Jane Larsson (c), ordförande Kerstin Andersson (s), 1:e vice ordf. Maritha Edeskog (siv), 2:e vice ordf. Eva WennStröm (s) Åke Thörnesjö (m) Torsten Bergstedt (m) Bosse Pettersson (c) Lars Nilsson (s) Ann Knudsen (m) Krister Nyström (s) Anne-Marie Wallouch (v) Sonja Höglund (siv) Tommy Gustavsson (fp) Ulf Granhagen (s) Erik Palmgren (m) Göran Kihlström (kd) Ingrid-Märta Grönlie (s) Svante Persson (s) Björn Johansson (v) Lars Aleniusson (siv) Erik Ågren (c) Christian Sundby (m) Bo Olson (fp) Gunnar Eriksson (s) Stellan Jansson (m), ej 82 Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) Helen Einarsson (s) Samuel Carlén (m) Gunilla Persson (sd) Lars Andersson (s) Bo Bengtsson (c) Monica Marker (m) Ann-Marie Lindström (s) Anders Zadik (v) Björn Nyström (m) Thomas Emteby (s) Tjänstgörande ersättare Mats Hahné (m) Sandra Karlsson (s) Peter Westerdahl (m) Bo Arvidsson (m) Lars Johansson (s)

3 Kommunfullmäktige (21) Kf 78 Tyst minut för Lars Helsing Kommunfullmäktiges ordförande beskiver några signifikanta delar av den framlidne revisorn Lars Helsings varma personlighet. Därefter företar fullmäktige en tyst minut för att hedra Helsing

4 Kommunfullmäktige (21) Kf 79 Dnr 07: Delårsbokslut och årsprognos 2007 K.rev SN Skol.n Ekavd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för Kommunfullmäktige lägger årsprognosen till handlingarna inklusive kommunrevisionens granskningsrapport... Ärendet Ekonomichefen redovisar delårsbokslutet samt årsprognosen för Periodens resultat är 31,3 Mkr till skillnad mot samma period 2006 då resultatet var 27,7 Mkr. Det prognostiserade utfallet för kommunen visar på resultatet 13,2 Mkr, det vill säga 4,3 Mkr bättre än budget. Detta tyder på en ekonomi i balans men för att nå kravet på en god ekonomisk hushållning saknas ytterligare 12 Mkr. Arbetsutskottet behandlade frågan om socialnämndens avvikelse i resultatprognos. Socialnämnden har i SN 104/07 godkänt de för nämnden redovisade åtgärderna för att hantera det prognostiserade underskottet om 4,3 Mkr. Beredande organs förslag till beslut Se delårsbokslut och årsprognos 2007 daterad Se arbetsutskottet 122/07. Se kommunstyrelsens 153/07 Arbetsutskottets överväganden Med anledning av socialnämndens avvikelse i resultatprognos meddelar ekonomichefen att ärendet kommer att beredas i samband med delårsbokslutet för Kommunstyrelsens behandling Ekonomichefen råder kommunstyrelsen till försiktighet gällande ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens oförutsedda. Efter fråga från Björn Johansson (v) om ränteutvecklingens betydelse för Kristinehamns kommun beslutade kommunstyrelsen att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 2,6 Mkr för täckning av ej budgeterade volymökningar, finansierad ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppmana skolnämnden att vidta åtgärder för att dels minska befarade underskott i sina respektive verksamheter, dels för att kvarstående avvikelser inryms i 2008 års budget. Kommunstyrelsen beslutade slutligen att lämna över delårsbokslutet till kommunfullmäktige och revisionen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet.

5 Kommunfullmäktige (21) Kf 79, forts. Till handlingarna är fogat revisionsrapport avseende granskning av kommunens delårsbokslut daterat den 11 september Åke Thörnesjö (m) yrkar med instämmande av Eva WennStröm (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Utan att ställa yrkande deltar Torsten Bergstedt (m) i kommunfullmäktiges överläggningar. Efter avslutade överläggningar bifaller fullmäktige kommunstyrelsens förslag samt lägger revisorernas bedömning av delårsbokslutet till handlingarna

6 Kommunfullmäktige (21) Kf 80 Dnr 05: Avtal mellan kommunen och ABS Stadium angående badhus och multiarena Kom.chef Fast.ch Fritidsch. Ek. avd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna avtal med ABS Stadium Kristinehamn AB där kommunen disponerar tid och funktioner i ett kombinerat badhus och evenemangsarena i huvudsak i enlighet med Environiq Arena-Offert nytt badhus daterad med bilagor exklusive hyresnivå och Verksamhet i nytt badhus daterad samt tidigare tecknade avtal för evenemangsarenan. Kommunens årliga nettokostnadsökning, gällande badhuset, får totalt inte överstiga 3,5 miljoner kr. i dagens penningvärde och gälla tidigast från januari Bakgrund/ärendet Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att det nya badhuset ska integreras med den nya evenemangsarenan inom Sannaområdet och att kommunstyrelsen skulle teckna en överenskommelse med ABS Stadium Kristinehamn AB. Efter behandling i kommunfullmäktige beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att ha en annan huvudman än kommunen. Underhandsdiskussioner har förts med ABS Stadium som förklarat sig beredda att erbjuda ett avtal för en badanläggning. Detta skulle innebära en nettokostnadsökning för kommunen på cirka 3,3 miljoner kronor per år. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens och planeringschefens tjänsteskrivelse daterad inklusive bilagor. Se arbetsutskottet 119/07. Se kommunstyrelsens 155/07 Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (m) poängterade att detta inte är ett färdigt beslutsförslag utan handlingarna utgör ett beslutsunderlag. Eva WennStröm (s) påtalade att det är ytterst viktigt att de siffror som nämns i detta skede överensstämmer när ärendet är färdigbehandlat och slutredovisning föreligger. Hon påtalade också att det råder ovisshet om hur skolelevers tillträde till badhuset ska tolkas och kommunchefen meddelade att detta ska försöka förtydligas.

7 Kommunfullmäktige (21) Kf 80 forts. Kommunstyrelsens behandling Ulf Granhagen (s) och Björn Johansson (v) ställde frågor rörande kostnader för kommunen. Björn Johansson (v) framförde även önskemål om att en redovisning av kostnaderna skall ske vid ärendets behandling i kommunfullmäktige. Efter avslutade diskussioner beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige enligt förslag till beslut. Åke Thörnesjö yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av texten i beslutsförslagets andra stycke till att det i stället för nettokostnad skall stå nettokostnadsökning. Ordföranden meddelar att denna ändring kommer att behandlas som en redaktionell ändring då den av Thörnesjö framförda formuleringen var med i det beslutsförslag som kommunstyrelsen biföll enligt 155/07. Tommy Gustavsson (fp) yrkar med instämmande av Björn Johansson (v) bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars Aleniusson (siv) yrkar återremiss p g a att han anser att kostnader för avveckling av det nuvarande badhuset ej är redovisade. Bo Bengtsson (c) och Elisabeth Holmstrand Gustafsson yrkar att ärendet skall återremitteras. Anders Zadik (v) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar i andra hand (om ärendet inte återremitteras) avslag till kommunstyrelsens förslag. Utan att ställa yrkanden deltar Ulf Granhagen (s), Bosse Pettersson (c), Stellan Jansson (m), Eva WennStröm (s) och Anne-Marie Wallouch (v) i kommunfullmäktiges överläggningar. Efter avslutade överläggningar prövas först yrkandet om återremiss mot avgörande i dag varvid ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Därefter prövas kommunstyrelsens förslag mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Anders Zadik (v), Lars Aleniusson (siv), Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) och Gunilla Persson (sd) reserverar sig mot beslutet

8 Kommunfullmäktige (21) Kf 81 Dnr 07: Investeringsmedel för åtgärder vid Brovallens idrottsanläggning TN Fritidschef Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att som ett förhandsbeslut avdela investeringsmedel för 2008 med kronor för att restaurera anläggningarna för hopp och kastgrenarna inom Brovallens idrottsplats. Kommunfullmäktig beslutar att så stor del som möjligt av investeringarna ska kunna flyttas till en annan idrottsplats. Ärendet I den långsiktliga planeringen som kommer uttryck i gällande översiktsplan skall Brovallens idrottsplats ersättas med en ny idrottsarena om och när marken erfordras för vidare hamn och terminalutbyggnad, enligt den satsning som pågår för ökad multimodalitet. Inom Sanna idrottsområde har mark reserverats för ändamålet men man kan också tänka sig att förlägga den exempelvis vid regementets tidigare hinderbana vid Presterud. Detta är dock en mycket stor investering och kan rimligtvis inte komma ifråga förrän detta motiveras av nödvändiga utvidgningar av hamn och terminalområdet och det är osannolikt att detta erfordras inom en femårsperiod. Tekniska förvaltningen har bedömt kostnaden till något under kronor varav knappt hälften är möjliga att återanvända inom en eventuell ny anläggning. Eventuella åtgärder bör genomföras under hösten. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens och fritidschefens skrivelse Se arbetsutskottet 120/07. Se kommunstyrelsens 156/07 Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (m) poängterade att viljeyttringen är att en friidrottsanläggning ska byggas i anslutning till eventarenan är det osäkert om när den kan stå klar. Därför behövs denna investering i Brovallen. Eva WennStröm (s) önskade att ett tillägg görs i beslutsförslaget innebärande att delar av investeringarna går att flytta över till den nya anläggningen. Efter diskussion beslutar arbetsutskottet enligt Eva WennStröms (s) tilläggsförslag. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

9 Kommunfullmäktige (21) Kf 82 Dnr 06: Finansiering av ny ridhusanläggning vid Gustavsvik TN Fritidschef Ek.avd Ridklubben Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta ytterligare 2,8 miljoner kr. för att skapa en ny ridanläggning. Finansiering sker genom ianspråkstagande av eget kapital samt inarbetas i LTP Bakgrund/Ärendet Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 7,0 MSEK i investeringsmedel för byggnation av ett nytt ridhus. Lokaliseringen har beslutats till Gustavsviksområdet efter nära samarbete med Christinehamns Ridklubb (CRK). Efter det att offerter utvärderats och efter att underhandsdiskussioner med representanter för CRK styrelse förts, så har kostnadsbilden landat på 12,6MSEK. Lösningen innebär att kostnadsökningen i förhållande till Kommunfullmäktiges beslut uppgår till 3,6 MSEK. Den ekonomiska lösningen då kalkylunderlaget utarbetades var att kommunen skulle stå för sjuniondelar och CRK för tvåniondelar. Denna princip föreslås gälla även nu då slutsumman enligt ovan uppgår till 12,6 MSEK. Kostnadsfördelning mellan Kommunen och CRK blir därför med ovanstående princip följande : Kommunen CRK 9,8 MSEK (varav 7,0 MSEK redan beslutats) 2,8 MSEK En ny ridanläggning, enligt förslag på lösning ovan, bedöms kunna stå färdig vid årsskiftet 2007/2008. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse Se arbetsutskottet 123/07. Se kommunstyrelsens 157/07 Arbetsutskottets överväganden Ekonomichefen påtalade att kostnaden inarbetas i LTP Arbetsutskottet beslutade efter ekonomichefens förtydligande, att tillstyrka kommunchefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Stellan Jansson (m) anmäler jäv p g a engagemang i ridklubbens styrelse. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

10 Kommunfullmäktige (21) Kf 83 Dnr 06: Finansiering av om- och tillbyggnad vid Sandköpings vattenverk TN Ek.avd Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar dels att upphäva tidigare finansieringsbeslut , dels att besluta att bevilja tekniska nämnden anslag med totalt 59 miljoner kr. för täckande av om- och tillbyggnad av Sandköpings vattenverk samt att finansiering sker genom upptagande av lån med 52 miljoner kr. samt ianspråktagande ur VA-fond med 7 miljoner kr. Bakgrund Tekniska nämnden hemställer (beslut TN 86/2007) hos kommunfullmäktige om beslut om finansiering av ökade kostnader för om- och tillbyggnad av Sandköpings vattenverk. Finansieringsfrågor Kommunfullmäktige beslutade att bevilja tekniska nämnden anslag med totalt tkr för täckande av kostnader för om- och tillbyggnad av Sandköpings vattenverk. Finansiering beslutades ske genom upptagande av lån med tkr samt ianspråktagande ur VA-fond med tkr. Efter anbudsöppning framgår att det totala finansieringsbehovet, inklusive ombyggnad av vattenledning från Sandköping, nu uppgår till tkr. I förhållande till tidigare beslut i kommunfullmäktige saknas således finansiering av tkr. Beredande organs förslag till beslut Se ekonomichefens skrivelse daterad Se arbetsutskottet 124/07. Se kommunstyrelsens 158/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte ekonomichefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

11 Kommunfullmäktige (21) Kf 84 Dnr 04: Bemyndigande om att teckna avtal om samverkan samt reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden Hj-nämnden Von Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med social- och omvårdnadsnämndens yttrande samt antar reviderat reglemente för hjälpmdelsnämnden... Ärende Hjälpmedelsnämnden i Värmland har inbjudit kommunen att lämna yttrande gällande förslag till revidering av avtal om samverkan samt reglemente för hjälpmedelsnämnden. Förslaget innebär att den gemensamma hjälpmedelsnämnden, placerad direkt under Landstingsstyrelsen och med ledamöter från både kommuner och landsting, får ett utökat ansvar inom området kosthållning viss kostverksamhet. Detta innebär också ändring av mandat i reglementet för nämnden. Vård- och omsorgsnämnden i Kristinehamns kommun ser mycket positivt på det utökade mandatet till hjälpmedelsnämnden utan att ta ställning till hur Kristinehamns kommun ska hantera kosthållningen inom hemvården i framtiden. Beredande organs förslag till beslut Se förvaltningschefen för omvårdnadsförvaltningens skrivelse Se vård- och omsorgsnämnden 103/07. Se arbetsutskottet 126/07. Se kommunstyrelsens 160/07 Arbetsutskottets överväganden Arbetsutskottet tillstyrkte vård- och omsorgsnämndens förslag till yttrande. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag samt antar reviderat reglemente för hjälpmedelsnämnden

12 Kommunfullmäktige (21) Kf 85 Dnr 07: Policy för konstnärlig utsmyckning - konstpolicy K.nämnden TN Ek. avd Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att det vid projektering av större publika kommunala nyoch ombyggnader skall avsättas upp till 1 % av projektkostnaden till konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden skall administrera framtagande av förslag som därefter skall godkännas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden upprättat policys för konstnärlig utsmyckning och för hur kommunens konstsamlingar skall förvaltas och vårdas samt att konstpolicyn även innefattar till kommunen donerade konstföremål och att kommunfullmäktige antar upprättad policy.. Ärendet Kulturnämnden har i beslut förordat kommunstyrelsen att anta en konstpolicy. Föreslagen policy innebär i korthet att det vid projektering av kommunala byggnader, nybyggnad och ombyggnad skall avsättas 1 % av den projekterade byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning och formen för hur denna skall administreras samt regler för hur inköpta konstverk skall förvaltas och vårdas. Synpunkter Konstnärlig utsmyckning av byggnader av lite större dignitet är vanligt inom den privata sektorn och flera exempel på detta finns i Kristinehamn. Att regelmässigt avsätta medel för konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader är ett utmärkt sätt att svara upp till detta och för att levandehålla Kristinehamns starka konsttradition. Att avsätta 1 % av byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnad är därför högst rimligt. Ett beslut som föreskriver att kommunen skall avsätta medel för konstnärlig utsmyckning bör dock tas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör också ange i vilka nämnder som frågan skall behandlas och beslutas. Detaljerade regler för detta kan dock stanna på nämnd/styrelsenivå. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse daterad Se arbetsutskottet 104/07. Se kommunstyrelsens 161/07

13 Kommunfullmäktige (21) Kf 85 forts. Arbetsutskottets överväganden Efter diskussion föreslog Eva WennStröm att följande tillägg görs till beslutsförslaget att det vid projektering av publika kommunala ny- och ombyggnader skall Göran Kihlström föreslog i sin tur att även ordet större publika ska läggas till. Arbetsutskottet tillstyrkte därefter förslag till beslut med Eva WennStröms och Göran Kihlströms förslag om tillägg. Kommunstyrelsens behandling Gunnar Eriksson (s) yrkade att policyn bör innehålla bestämmelser om kommunens förhållningssätt gentemot donerade konstverk. Sonja Höglund (SIV) poängterade att möbler och liknande även doneras och funderar om möbler också ska inkluderas i policyn. Efterdiskussion där även Åke Thörnesjö (m) och Bosse Pettersson (c) deltog beslutade kommunstyrelsen att följande tillägg ska göras: att konstpolicyn även ska innefatta till kommunen donerade konstföremål. Åke Thörnesjö (m) yrkar med bifall av Gunnar Eriksson (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av det första stycket enligt följande avsättas upp till 1% av projektkostnaden i stället för...1% av byggkostnaden. Bosse Pettersson (c) yrkar att det andra stycket skall ges följande lydelse: Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden upprättat policys för konstnärlig utsmyckning och för hur kommunens konstsamlingar skall förvaltas och vårdas samt att konstpolicyn även innefattar till kommunen donerade konstföremål och att kommunfullmäktige antar upprättad policy. Elisabeth Holmstrand Gustafsson yrkar avslag på Åke Thörnesjös ändringsyrkande och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Monica Marker (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande i Åke Thörnesjös och Bosse Petterssons ändringsyrkanden. Efter avslutade överläggningar prövas först beslutsförslagets 1:a stycke mot Åke Thörnesjös yrkande varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Åke Thörnesjös yrkande. Därefter prövas beslutsförslagets 2:a stycke mot Bosse Petterssons yrkande varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bosse Petterssons yrkande

14 Kommunfullmäktige (21) Kf 86 Dnr 07: Försäljning Abborren 27 Fast. avd Ek.chef länsrätten Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja Kristinehamn Abborren 27 för en köpeskilling av etthundratusen ( ) kr och på de villkor i övrigt som kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva. Ärendet Kommunen har fått förfrågan från en intressent som önskar köpa fastigheten Abborren 27 för en köpeskilling om kr. Tomten är planlagd som bostadsmark och då Abborren 27 under en längre tid erbjudits till tomtintressenter utan att någon visat intresse anser fastighetsavdelningen att kr är en acceptabel köpeskilling. Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse daterad Se arbetsutskottet 127/07. Se kommunstyrelsens 166/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) uttryckte en önskan om att gatunamnen ska framgå av kartan. Arbetsutskottet beslutade enligt fastighetschefens förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen tillstyrkte arbetsutskottets förslag till beslut. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

15 Kommunfullmäktige (21) Kf 87 Dnr 05: Detaljplan boendeparkering Innerstaden, antagande MBN Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för boendeparkering Innerstaden... Ärendet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget i centrala Kristinehamn och omfattar kvarteren Luna, Uranus, Cetus, Cassiopeja, Plejaderna, Pegasus och Vega. Planområdet avgränsas av gatorna Nya Kyrkogatan, Assemblegatan, Södra Staketgatan och Östra Staketgatan. Planens syfte är att möjliggöra anläggning av parkeringsplatser i Innerstaden. Att införa parkeringar i den hittills bilfria miljön kräver stor varsamhet samt detaljutformning av de allmänna platserna. I den nu gällande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige anges planområdet som område för bostäder. Planområdet berörs helt eller delvis av sju detaljplaner från 1974 till 1995, vilka sammanförs i denna plan. Dessa tillåter i huvudsak bostadsbebyggelse. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens skrivelse Se arbetsutskottet 128/07. Se kommunstyrelsens 167/07 Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (s) uppmärksammade att flera yttranden påtalat att det så kallade Stålinje-torget inte är lämpligt som parkering. Efter diskussion där även Bosse Pettersson (c) deltar, beslutar arbetsutskottet att tillstyrka förslag till beslut. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Åke Thörnesjö (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Efter avslutade överläggningar prövas kommunstyrelsens förslag mot avslag varvid ordf. finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag

16 Kommunfullmäktige (21) Kf 88 Avsägelse från uppdrag i vård- och omsorgsnämnden G. Andersson Von (m)-partiet Kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Göran Andersson (m) från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden från den 1 december Ärendet Göran Andersson (m) önskar enligt skrivelse att bli entledigad som ersättare i vård- och omsorgsnämnden på grund av flytt från kommunen den 1 december Kommunfullmäktige entledigar Göran Andersson (m) från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden Noteras till protokollet Då nominering ej förelåg till vakant uppdrag vid dagens sammanträde är det upp till moderaterna att själv aktualisera ärende om fyllnadsval, senast 14 dagar före det fullmäktige som partiet önskar ska förrätta fyllnadsval. Detta i syfte att ärendet skall kunna fogas till fullmäktigesammanträdets föredragningslista.

17 Kommunfullmäktige (21) Kf 89 Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige B. Emilsson miljöpartiet länsstyrelsen Kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Birgitta Emilsson (mp) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen i Värmland om ny sammanräkning. Ärendet Birgitta Emilsson (mp) önskar enligt skrivelse att bli entledigad som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige entledigar Birgitta Emilsson (mp) från uppdraget samt hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

18 Kommunfullmäktige (21) Kf 90 Avsägelse från uppdrag i kulturnämnden M. Sjödin Kulturn. (s)-partiet Kansli Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Margaret Wanja Sjödin (s) från uppdrag som ersättare i kulturnämnden. Ärendet Margaret Wanja Sjödin (s) önskar enligt skrivelse att bli entledigad som ersättare i kulturnämnden. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen Noteras till protokollet Då nominering ej före låg till vakant uppdrag vid dagens sammanträde är det upp till socialdemokraterna att själv aktualisera ärende om fyllnadsval, senast 14 dagar före det fullmäktige som partiet önskar ska förrätta fyllnadsval. Detta i syfte att ärendet skall kunna fogas till fullmäktigesammanträdets föredragningslista.

19 Kommunfullmäktige (21) Kf 91 Avliden revisor K-revisionen KBAB Anna-och Dagmar Nilssonska (s)-partiet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att följande uppdrag är vakanta p g a att Lars Helsing (s) avlidit. Revisor i kommunrevisionen. Lekmannarevisor för granskning av Kristinehamns Bostads AB Revisor för granskning av Anna och Dagmar Högbergs minne Revisor för granskning av Nilssonska donationsfonden Ärendet Lars Helsing (s) har avlidit och innehade följande uppdrag utsedda av kommunfullmäktige. - Ledamot i kommunrevisionen - Lekmannarevisor i Kristinehamns Bostads AB - Revisor i Anna och Dagmar Högbergs minne - Revisor i Nilssonska donationsfonden Som inledning på dagens sammanträde företog kommunfullmäktige enligt 78/07 en tyst minut för att hedra den mångårige revisorn Lars Helsing som har avlidit Kommunfullmäktige konstaterar dödsfallet och att ovanstående uppdrag därigenom är vakanta Noteras till protokollet Då nomineringar ej förelåg till vakanta uppdrag vid dagens sammanträde är det upp till socialdemokraterna att själv aktualisera ärende om fyllnadsval, senast 14 dagar före det fullmäktige som partiet önskar ska förrätta fyllnadsval. Detta i syfte att ärendet skall kunna fogas till fullmäktigesammanträdets föredragningslista.

20 Kommunfullmäktige (21) Kf 92 Revisionsrapporter för kännedom K-revisionen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporterna till handlingarna. Revisionsrapporter Till handlingarna är fogat följande rapporter i fulltext. Kommunrevisionen har den 6/ lämnat in en rapport angående kommunens IT-organisation. Revisorerna önskar att kommunstyrelsen inkommer med svar på revisorernas frågor senast den 30 november Kommunrevisionen har den 6/ lämnat in en rapport angående registerkontroll av anställda i förskola, skola och skolbarnsomsorg. Revisionen önskar att skolnämnden inkommer med kommentarer senast dem 30/ Kommunrevisionen har den 3/ inlämnat en uppföljning av den interna kontrollen

21 Kommunfullmäktige (21) Kf 93 Meddelanden Rättvisemärkta produkter Ekonomiavdelningen meddelar genom skrivelse om inköp av rättvisemärkt kaffe 1:a halvåret kg är inköpt motsvarande 25% av anbudsvolymen. Inköpen påbörjades mars/april 2007 vilket omräknat innebär att nästan allt kaffe som beställs är rättvisemärkt. Inköp till kommunens kaffeautomater uppgår till 145 kg av 205 kg totalt. (inköpen påbörjades en bit in på Vidare är 11 kg rättvisemärkt choklad inköpt. Merkostnaden för att köpa rättvisemärkt kaffe för perioden uppgår till ca kr/år. Motion Elisabeth Holmstrand Gustafsson (mp) har den 9 september 2007 lämnat in en motion ang. ensamstående barn och ungdomar. Motionen är remitterad till socialnämnden för yttrande. Bok Kerstin Andersson (s) redovisar att föreläsaren J-O Helldin från Centrum För Biologisk Mångfald i Ultuna vid genomförd miljödag, till kommunfullmäktige överlämnat en bok med titeln Vilt och landskap i förändring. Boken finns för intresserade att tillgå vid stadskansliets bokhylla. Nästa sammanträde Nästa sammanträde den 25 oktober inleds med att Fil. Dr Anders Wigren från WSP Analys & Strategi redovisar konsekvenserna av ny regionsindelning mot bakgrund av ansvarskommiteéns slutrapport

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-01-31 1 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 19.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset

2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Kommunstyrelsen 1 (29) Tid och plats 2009-05-28 kl 08.30 10.50, Dirigenten i Stadshuset Ledamöter Anders Lago (S), ordförande Marita Lärnestad (M), 1:e vice ordförande tjänstgör 84-95 Susanne Bergström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer