Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU P 10100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100"

Transkript

1 !!!!!!!!!!! Ü :1 24:4 143,1 24:10 142,8 142,9 24:11 25:6 142,3 24:12 141,5 25:5 25:4 140,5 140,2 25:3 25:7 1:47 UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. Fastighetsredovisningen aktuell: Koordinatsystem: SWEREF Höjdsystem: RH2000 Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR Gräns för fastighet, samfällighet och sämjedelningsområde samt gräns för kvarterstrakt Traktgräns, alternativ gräns för fastigheter och samfällighet med samma kvartersnamn, samt med kvartersnamn Servitutsgräns Bostadshus karterat efter husliv resp. tak Uthus karterat efter husliv resp. tak PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. GRÄNSBETECKNINGAR OCH LINJER LOKALGATA N BHKS Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns Illustrationslinje ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK D1 Lokalgata EGENSKAPSBESTÄMMELSER Natur Bostäder, handel, kontor, skola, äldrevård 139,9 1: ,5 Södergatan 139,8 q 9 9 UU P Transformatorbyggnad Häck, stenmur Staket, stödmur Väg Slänt 174 Nivåkurva Avvägd markhöjd Polygonpunkt \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g u parkering I Byggnad får inte uppföras Marken får med undantag av uthus och garage inte förses med byggnader Marken skall vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar Parkering anordnas inom fastighet Högsta antal våningar 1 1:1 Registerbeteckning på fastighet TINGS Trakttext ) 0,0 Högsta totalhöjd i meter S:1 ga:1 Samfällighet resp. gemensamhetsanläggning Z S Sv Lr W Servitut resp. ledningsrätt Fornminne Fjärrvärmeledning Spillvattenledning ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft V O D Vattenledning Dagvattenledning Optokabel DETALJPLAN FÖR Ryd 1:178 Tingsryds kommun, Kronobergs län 1:3 Bygg- och miljöavdelningen Upprättad ANTAGANDEHANDLING Emmy Wallmark Planarkitekt Skala 1: Meter

2 Emmy Wallmark Dnr: (13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras Planområde HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Bilaga 1: Behovsbedömning Bilaga 2: Planprocessen postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida Box 88 Torggatan (vx) Tingsryd Tingsryd

3 (13) SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANENS FÖRENLIG- HET MED 5 KAP MB Syftet med detaljplanen är att möjliggöra annan användning än nuvarande, av fastigheten Ryd 1:178 till bostäder, handel, kontor, skola samt äldrevård. Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft bedöms dock inte överskridas. PLANDATA Läge Planområdet är beläget sydöstra delen i Ryds samhälle, söder om Storgatan. Areal Planområdet omfattar ca 6500 m 2. Markägare Lagfaren ägare till fastigheten Ryd 1:178 är Tingsryd kommun. TIDIGARE BESLUT Översiktliga planer Detaljplaner Kommunala beslut Gällande översiktsplan antagen redovisar att området skall användas till barnstuga. För området finns detaljplan 07-Ryd-157, , vilken anger A (allmänt ändamål). Samhällsbyggnadsutskottet beslöt att ge plan- och miljökontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för Ryd 1:178. Därefter ska planförslaget skickas ut på samråd. Normalt planförfarande skall tillämpas. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att samråda med berörda enligt 5 kap plan- och bygglagen (2010:900) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ändringar och tillägg på planförslaget samt att låta ställa ut detsamma för granskning enligt 5 kap plan- och bygglagen. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Mark och vegetation Planområdet utgörs till huvudsak av en plan gräsyta som angränsas av skogsmark i söder och öster, häck-vegetation vid tomtgräns sydväst och i norr, en asfalterad vändplan i nordost och en parkering i nordväst.

4 (13) Radon Bebyggelse Behovsbedömning Ställningstagande och motivering Riksintresse Strandskydd Fornlämningar Gator, trafik Infarter KONSEKVENSER Miljökvalitetsnormer Barnkonsekvenser Planförslaget Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. Inom planområdet finns en befintlig byggnad som har haft funktionen förskola. Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan enl. MB 6 kap 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för bedömningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. En checklista med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen. Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Planområdet ligger ej inom område som omfattas av riksintresse. Planområdet omfattas ej av strandskydd. Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Angörringsgata finns sedan tidigare. Parkering anordnas inom fastighet Ryd 1:178. Befintlig infart används. Infart till fastigheten sker från Södergatan. Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar. Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga negativa konsekvenser för barns behov och rättigheter. Detaljplanen möjliggör att befintlig byggnad kan användas för flera olika användningssätt i framtiden. Enligt Boverkets rekommendationer ska fastigheter med beteckningen A ändras om de överförs till enskilt ägande. Exempelvis om en kommun säljer en skola till ett fastighetsbolag. Planförslaget innebär att fastigheten får ändrad beteckning från A (allmänt ändamål) till BHKSD1 (bostäder, handel, kontor, skola, äldrevård). Den fysiska miljön påverkas inte nämnvärt och de föreslagna användningssätten kan jämföras med tidigare.

5 (13) GENOMFÖRANDE BESKRIVNING En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. ORGANISATIORISKA FRÅGOR Handläggning Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kapitlet 6 Plan- och bygglagen (PBL) Tidplan Beslut om samråd april 2013 Samråd maj 2013 Granskning aug-sept 2013 Antagande höst 2013 Laga kraft nov 2013 Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen inkommer. Huvudmannaskap Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. Tingsryds kommun är huvudman för gatumark och natur samt vatten- och avloppsledningar som ansluter till kvartersmark. Kommunen skall även vara huvudman för dagvattenledningar inom området som säkrats med u-område. E.ON är huvudman för elledningarna som korsar planområdet och som säkrats med u-område. ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. Ansvar Åtgärder och konsekvenser Kommunen Upprätta detaljplan. Bekosta upprättandet av detaljplan. Ansvarar för vatten- och avlopp inom fastigheten, som säkrats med u-område i plankartan. E.ON Elnät Sverige AB Ansvarar för elledningarna som korsar planområdet och som säkrats med u-område i plankartan. E.ON Elnät förutsätter att befintliga ledningar kan vara kvar i nuvarande läge och att

6 (13) de inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande och att eventuella flyttningar eller ändringar bekostas av exploatören. FASTIGHETS RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER Fastighetsplan Fastighetsägare Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad fastighetsägar-förteckning. Fastighet Åtgärder och konsekvenser Ryd 1:178 Får ändrad användning från A till bostäder, handel, kontor, skola samt äldrevård. Belastas med u-område för vatten- och avlopp samt elledningar. Ryd 24:12 Ingen eller liten påverkan av planförslaget. Ryd 25:5 Ingen eller liten påverkan av planförslaget. Ryd 25:7 Ingen eller liten påverkan av planförslaget. Ryd 1:3 Ingen eller liten påverkan av planförslaget. EKONOMISKA ÅTGÄRDER Gatukostnader Kommunala intäkter Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut gatukostnadsersättning. Avtal TEKNISKA FRÅGOR Tekniska undersökningar Vatten och avlopp Planområdet är i huvudsak utbyggt. Något behov av geotekniska undersökningar i samband med planarbetet föreligger inte. Vatten och avlopp är anslutet till det befintliga Va-nätet. En del av u markerade områden i planen skall vara tillgängliga för underjordiska ledningar för vatten och avlopp.

7 (13) Fjärrvärme Dagvatten El Avfall Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät. E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare inom planområdet och ett u-område är tillskapat för deras högspänningskabel. Inom u-området får det inte förekomma plantering av träd, mindre buskar accepteras dock. Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Medverkande Genomförandetid upphör att gälla 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. Medverkande tjänstemän: Emmy Wallmark, planförfattare, planteknik, genomförande, planadministration i samarbete med tjänstemän inom kommunala enheter. REVIDERINGAR Genomförandebeskrivningen har erhållit en ny tabell enligt nya direktiv från Länsstyrelsen. Bygg- och miljöavdelningen Emmy Wallmark Planarkitekt

8 (13) Fastighetsförteckning Ärendenummer G13238 Handläggare Annie Kolehmainen Sida 7 Ärende Fastighetsförteckning Ryd 1:178 Kommun: Tingsryd Län: Kronoberg Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Ryd 1:178 Tingsryds Kommun Box TINGS Fastigheter utanför området Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt Ryd 1:3 Ryd 24:12 Ryd 25:7 Ryd 25:5 Tingsryds kommun Box TINGS Kurth Dolck Södergatan Stiftelsen Kommunhus Box TINGS Lasses Färg AB Storgatan Rättigheter utanför området Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål Servitut 07-IM1-57/368.1 Servitut 07-IM1-60/ Nyttjanderätt Akt 194 Skåramåla 1:35 E.on Vattenkraft Sverige AB Box SUNDSVALL Skåramåla 1:35 E.on Vattenkraft Sverige AB Box SUNDSVALL TeliaSonera Skanova Access AB Isbergs gata MALMÖ Vattenkraft Kraftverk Tele

9 (13) Rättigheter utanför området Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål Ledningsrätt /68.2 Upplysning Tingsryds kommun Box TINGS Vatten och avlopp Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. Utredningen saknar rättskraft. Fastighetsförteckningen upprättad av Annie Kolehmainen

10 (13) Bilaga 1: Behovsbedömning BEHOVSBEDÖMNING SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Enligt 5 kap. 18 PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av planer och program är enligt miljöbalken att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas (6 kap. 11 MB). Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 o 4. PLANENS BETECKNING PLANENS SYFTE PLANOMRÅDE Ryd 1:178, i Ryds samhälle, Tingsryds kommun Syftet med detaljplanen är att möjliggöra annan användning än nuvarande, av fastigheten Ryd 1:178 till bostäder, handel, kontor, skola samt äldrevård. Planområdet är beläget sydöstra delen i Ryds samhälle, ca 2,5 mil sydväst om tätorten Tingsryd, Tingsryd kommun.

11 (13) Omfattar/Berör planen/programmet Natura 2000-område Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 3 Ja Nej Om ett ja --> Miljö bedömning x x Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan --> ta med i planbeskrivning, Betydande --> = Avgränsning för miljöbedömning (MKB) PLATSEN Ingen eller liten negativ påverkan Negativ Inverkan Betydande påverkan Kommentarer Den befintliga miljöns känslighet avseende nuvarande användning och tidigare plan Radon Geologi Skredsrisk Översvämningsrisk Ljusförhållanden på plats Lokalklimat Markföroreningar Buller från omgivningen Förekomst av verksamheter som medför risk för omgivningen i eller i närheten av planområdet Tätortsnära rekreationsområde Grönytor i tätort Nuvarande verksamhet riskerar att överträda miljökvalitetsnormer

12 (13) Riksintresse Kulturvärden Naturvårdsprogrammet Arkeologi Särdrag i naturen Skyddsområden Strandskydd Naturreservat Djurskydd Växtskydd Biotopskydd Miljöskydd Vattenskydd Naturminne Byggnadsminne Turismen och det rörliga friluftslivet PÅVERKAN Projektets omfattning Är planen del av ett större projekt Miljöpåverkan av det överordnade projektet Dagvattenhantering Påverkan på trafiksituationen inom och utom planområdet Påverkan på stads/landskapsbilden Utnyttjande av mark

13 (13) Utnyttjande av - vatten eller andra resurser Utnyttjande av naturresurser Alstrande av avfall, föroreningar eller störningar Risker för hälsa och/eller miljö PLANEN Ja/nej Kommentar Ger planen möjlighet till miljöpåverkande verksamheter Avser planen reglera miljöpåverkande verksamheter Har planen betydelse för andra planers Miljöpåverkan Riskerar planen att miljökvalitetsnormer överskrids Överensstämmelse med miljömål POSITIVA ASPEKTER Planens eventuella positiva inverkan på miljö, hälsa mm nej nej nej nej ja Strider inte med uppsatta miljömål Kommentar STÄLLNINGSTAGANDE Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att särskild miljöbedömning måste göras. Bygg- och miljöavdelningen Emmy Wallmark Planarkitekt Behovsbedömningen grundas på följande: Planen medför ändrad planbeteckning från A (allmänt ändamål) till BHKSD1 (bostäder, handel, kontor, skola, äldrevård).

14 (13) Bilaga 2: Planprocessen Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan lämnas. Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar besked. Kommunen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka och genomföra planen. Resultatet av samrådet kring planförslaget redovisar kommunen sedan i en samrådsredogörelse. När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. Resultatet av granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Efter eventuella justeringar kan planen godkännas/ antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden. Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocessen. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. Detaljplan som drivs enligt ett s.k. normalt planförfarande, innebär att ett granskningsskede ska genomföras efter samrådsskedet. Vid enkelt planförfarande finns inte granskningsskedet med. Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. Schematisk skiss över: Normalt planförfarande Uppdrag Program/ Detaljplan Samråd Granskning Antagande Laga kraft Synpunkter Synpunkter Synpunkter Schematisk skiss över: Enkelt planförfarande Uppdrag Detaljplan Samråd Antagande Laga kraft Synpunkter

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

SAMRÅD Enkelt planförfarande

SAMRÅD Enkelt planförfarande 1 Planens beteckning R 34 Antagen av BMn 2010-08-11 Vunnit laga kraft 2010-09-09 Genomförandetidens slut 2015-09-09 Detaljplan för fastigheterna Ölmestad 28:27 och del av 28:1 ÖLMESTADSSKOLAN I Reftele

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning 1(18) Planbeskrivning tillhörande tillägg till del av Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde inom Kvillinge i Norrköping (kvarteret Argonet och del

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794. Plan nr XXX. Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 LAGA KRAFT xxxx-xx-xx PLANBESKRIVNING Diarienummer 2011-S794 Plan nr XXX ANTAGANDEHANDLING 2015-05 07 Detaljplan för Fåsjöhyttan 1:8 m fl i Nora kommun, Örebro län ANTAGANDEHANDLING 1 Detaljplan för Fåsjöhyttan

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län Datum 2013-01-23 Ert datum Beteckning Er beteckning Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnad 205 15 MALMÖ berörda sakägare och övriga se sändlista Utställning av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer