Hållbarhetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår vision arbetar vi mot att ännu större andel av vår energiproduktion ska vara förnybar. Genom att utveckla våra energitjänster vill vi kunna erbjuda våra kunder förutsättningar att göra långsiktiga val i sitt arbete med energieffektivisering för att de i sin tur ska kunna driva hållbara verksamheter. Affärsidé MSE ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. MSE ska vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur. Kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta. Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet. Vi anser att bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i Mjölbyregionen. En tillväxt i regionen är bra för utvecklingen av vår verksamhet, då det skapar förutsättningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av företagets resurser. Hållbarhetspolicy MSE verkar för att våra kunder ska uppleva MSE som sin naturliga partner för produktion, distribution och tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och ledningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. MSE strävar efter att utveckla och erbjuda långsiktiga hållbara tjänster och produkter till kunder och samarbetspartner. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot en hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett miljöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar för utvecklingen i regionen. Vi följer gällande lagar och förordningar samt andra krav och betraktar dessa som minimikrav för vår verksamhet. Miljöansvaret innebär att vi skapar en långsiktigt hållbar energiförsörjning där produktionen så långt som möjligt baseras på förnybara källor från biobränslen, vattenkraft och vindkraft. Vi strävar efter att ta vara på de resurser som finns i regionen som annars skulle gått till spillo, t.ex. biprodukter från skogen och råvara till fordonsgas och förädla och distribuera dessa till våra kunder. Vi ska ständigt bli bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utvecklar MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för framtida investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregionens tillväxt. Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och komfort till våra kunder. Vi skapar långsiktiga relationer och partnerskap där alla kunder ska känna sig lika viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effektivt utnyttjande av MSE:s egna och våra samarbetspartners anläggningar. Nedan redovisas MSE:s miljömål i affärsplan och mållista för. Mål Mått Tid Utfall Ständigt minskad MSE miljöcertifierat Över tid Säkerställt miljöpåverkan MSE är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9 001:08 respektive ISO :04. Under våren genomfördes en omcertifieringsrevision. Detta är en större genomgång av hela vårt verksamhetsledningssystem för att säkerställa att vi arbetar enligt standardens krav. Revisionen genomfördes utan några större avvikelser. MSE:s verksamhetsledningssystem innebär att vi har en struktur för vår verksamhet och att vi arbetar med de verktyg som standarderna anger. Ständig förbättring är ett ledord i vårt arbete och vi säkerställer detta genom att till exempel sätta och följa upp miljömål och mätetal. Vi genomför regelbundet interna och externa revisioner av verksamhetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden och avvikelser som åtgärdas. 16

2 Mål Mått Tid Utfall Minskad klimatpåverkan Minska användningen av fossila bränslen Andel fossila bränslen i produktion av fjärrvärme Över tid Delvis genomfört, pågår Ökad förnybar elproduktion (normalårsproduktion > 67 GWh) Produktion av fordonsgas Producerad mängd förnybar el Produktion startad Ökning till 70 GWh Ej genomfört Andelen fossila bränslen i MSE:s egna fjärrvärmeproduktion uppgick till 4,6 % (5,4) år. Vi arbetar ständigt med att minska vårt behov av fossila bränslen. Vi arbetar ständigt med att minska vårt behov av fossila bränslen. Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att med stöd av energitjänster. Vår prismodell gynnar även ett systemriktigt beteende som styr användningen av energin på ett sätt som jämnar ut produktionstoppar, är effektivare och ger ett mer hållbart utnyttjande av energin i systemet. Dessutom satsar MSE på ett kraftvärmeverk som utökar produktionskapaciteten från förnybara bränslen och minskar beroendet av fossileldade reservpannor. Byggnationen av kraftvärmeverket på Sörby startade under hösten och det väntas stå färdigt i slutet av 15. MSE har egen förnybar elproduktion i ett antal vattenkraftverk och vindkraftverk. Normalårsproduktionen för dessa egna produktionsanläggningar uppgår till 70 GWh (67). Vi kommer att kunna öka produktionen av förnybar el ytterligare när det planerade nya biokraftvärmeverket tas i drift. Den totala produktionen av förnybar el i dotterbolaget Mjölby Kraftnäts (MKN) elnät uppgick till 146 GWh (135), vilket utgör 63 % (63) av distribuerad el. Utöver att själv äga och driva projekt vill MSE verkar som en katalysator för utvecklingen genom att istället vi är en partner i utbyggnad och drift av vindkraft och dels att vi utvecklar vårt nät för att kunna distribuera elen. De senaste åren har vi arbetat för att nyanskaffade fordon hos MSE i första hand ska vara biogasdrivna. Detta har lett till att 17 % () av nyttjade drivmedel bestod av biogas under. Biogas minskar inte bara utsläppen av klimatpåverkande gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan minskar även utsläppen av försurande och övergödande utsläpp i form av svavel och kväve. En fortsatt begränsning för oss är att det idag inte finns några fossilfria alternativ till våra tyngre dieseldrivna fordon, som uppfyller de krav vi har för tillgänglighet till att underhålla och driva vårt elnät.tyvärr har vi under året i förtid fått avsluta vårt projekt med egen produktion av fordonsgas på grund av bristande lönsamhet. Mål Mått Tid Utfall Minskad förbrukning av el och värme Genomföra åtgärder enligt energiinventering I-gatan som inte är kopplade till fastighetsägaren Åtgärder Genomfört MSE hyr sina kontors- och verkstadslokaler. Vi arbetar kontinuerligt med att minska el- och värmeförbrukning utifrån de förutsättningarna. Under året har bland annat rörelsestyrd belysning installerats i lokalerna. Mål Mått Tid Utfall Ta ansvar för hela verksamhetens miljöpåverkan Utvecklad systematik för att ta ansvar för våra leverantörers miljöpåverkan Över tid Delvis genomfört, pågår MSE:s miljöpåverkan är delvis beroende av våra leverantörer och entreprenörer genom de varor och tjänster vi köper. Under genomfördes en leverantörsbedömning som kommer utgöra underlag för vidare arbete mot målet att ta ett helhetsansvar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt system för att kunna ta ansvar för vår miljöpåverkan även i leverantörs- och entreprenörsledet. 17

3 Mål Mått Tid Utfall Dammsäkerhet enligt Färdigställande av delmål 7 delmål av 8 RIDAS genomförda RIDAS är ett regelverk för dammsäkerhet inom gruv- och kraftsäkerhet. MSE har under genomfört flera olika delprojekt i form av kartläggningar, utveckling av beredskapsplaner och utbildning av personal, för att säkerställa att vi uppfyller kraven och verksamheten hanterar våra kraftstationsdammar och vattenföringen på ett säkert sätt. Mål Mått Tid Utfall Minskade utsläpp till mark Utrangera 0 kreosotstolpar (per år till 15) Ersätta stolpstationer med 21 markstationer i samband med kablifiering av luftledning. (Tot 39 av 77 st fram till 15) Arbetsorder/Underhållsplan Arbetsorder/Underhållsplan Genomfört Genomfört Vi arbetar kontinuerligt med att kablifiera våra luftnät, d.v.s. ersätta luftledningar med markkabel. De stolpar som utgör våra luftledningar är historiskt sett impregnerade med kreosot, ett ämne som är cancerframkallande, är svårnedbrytbart och sprider sig i naturen. I samband med detta ersätts stolptransformatorstationer med markstationer som har ett uppsamlingskärl. Den olja som finns i transformatorerna kan då vid ett eventuellt haveri inte läcka ut till omgivande mark. Förutom att minska miljörisker bidrar kablifieringen till att minska elförluster i nätet. Produktion och distribution av el Under producerade MSE 62,4 GWh (78,1) förnybar el i våra vindkraftverk och vattenkraftstationer. Under året har vattenflödet varit lågt och vattenkraften stod för 39,4 GWh (56,2) mot den beräknade normalårsproduktionen på 45,8 GWh. Vindkraftens tillgänglighet har varit hög och de producerade 23 GWh (21,9) under året. Detta var en ökning från föregående år trots mindre vind och lågt vindindex på 94,3 % (97,9). Det pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla och bygga ut elnätet inom MSE-koncernen. Organisatoriskt drivs elnätsverksamheten i dotterbolaget MKN. Målsättningen är att bygga ett robust och driftsäkert nät som kan anpassas till utvecklingen av den lokala energiproduktionen. bestod 63 % (63) av den el som förbrukas i MKN:s elnät av förnybar el från vind- och vattenkraft, varav 45 % (43) vindkraftsel och 18 % (17) vattenkraftsel. Elproduktion och distribution GWh 250,0 % 100 MSE Vattenkraft GWh 0, MSE Vindkraft GWh Omsättning el i MKNs nät GWh Förnybar el i MKNs nät % Totalt vind/ vatten riket % 150,0 100,0 50, ,

4 Produktion och distribution av fjärrvärme Under året har bygget av biokraftvärmeverk startat vid fjärrvärmeanläggningen på Sörby. Kraftvärmeverket planeras stå färdigt i slutet av 15 och kommer innebära att MSE minskar sitt beroende av fossileldade reservanläggningar ytterligare samt att vi kommer producera mer förnyelsebar el. Det är främst fossila bränslen som har en negativ påverkan på miljön och ett av våra mål är därför att sänka andelen fossilt primärbränsle i fjärrvärmeproduktionen. År har temperaturmässigt varit ett milt år med ett energiindex på 94 % *(97). Andelen fossilt bränsle i MSE:s egna produktion av värme uppgick till 4,6 % (5,4). Resterande 95,4% har producerats med förnybart bioflis. Diagrammet nedan visar fördelningen mellan fossila och förnybara bränslen i MSE:s egen produktion av fjärrvärme. * Energiiindex indikerar hur stort behovet av värme har varit jämfört med normalvärde (100%) beräknat utifrån temperatur, men även andra faktorer som sol och vindpåverkan. Total tillförsel av fjärrvärme till MSE:s nät Kol 11,0% Avfall 14,9% Olja 9,0% Returträ 10,0% Bioflis 51,5% Halm 3,6% Diagrammet ovan visar total tillförsel till MSE:s fjärrvärmenät. Den totala tillförseln omfattar förutom egen produktion också värme som köps in från Tekniska Verken i Linköping AB via en transitledning samt värme från förbränning av halm som köps av en extern leverantör till det lokala fjärrvärmenätet i Väderstad. Produktion av fjärrvärme GWh % Fossilt bränsle, GWh Förnybart bränsle, GWh Fossilt bränsle % Energiindex* % Utsläpp till luft MSE övervakar utsläpp lokalt från våra egna anläggningar och är dessutom medlemmar i Östergötlands Luftvårdsförbund. Från fjärrvärmeproduktionen släpps luftföroreningar, koldioxid, kväve, svavel och stoft ut. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndspliktiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i miljörapport. Miljörapporterna finns på MSE:s hemsida från april. MSE är en del av systemet för handel med utsläppsrätter och rapporterar årligen hur mycket koldioxid vi släppt ut. Utsläppshandeln innebär att vi får ett antal utsläppsrätter för vår produktion av förnybar fjärrvärme, men att vi måste återlämna utsläppsrätter beroende på hur mycket koldioxid som släpps ut från våra fossileldade reservpannor. Utsläpp till vatten Kondensatvatten från fjärrvärmeproduktionen leds enligt nu gällande tillstånd till respektive recipient. Från Sörby leddes m 3 (18 174) ut i Svartån och från Östanå leddes m 3 (5 260) ut i Skenaån via dagvattnet. Kondensatvattnet provtas regelbundet för att följa upp bland annat suspenderande ämnen, ammoniumkväve och ph enligt fastställda kontrollprogram och resultaten rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten. MSE arbetar för att minimera utsläppen av miljöpåverkande ämnen till vatten genom att optimera styrningen av panndrift och reningssystem. Från våra bränslelager kan en del organiskt material föras vidare med regnvatten och blåst via dagvattnet ut till recipienten. Genom enkla lösningar som att bland annat sopa bränsleplanerna och rensa diken försöker vi minska denna tillförsel, då materialet vid nedbrytning förbrukar syret i vatten. Vattenkraftens utsläpp till vatten är liten, men vi arbetar ändå med att minimera de läckage av smörjfett som finns från vattenkraftverken. När vi rustar upp kraftstationerna ersätts fettsmorda turbiner mot vattensmorda. 19

5 MSE är medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Förbundet verkar för att genom provtagning och analys skaffa information om tillståndet i Motala ströms vattensystem där Svartån och Skenaån ingår. MSE använder informationen för att kunna bedöma hur stor påverkan våra utsläpp har på recipienten genom att beakta exempelvis känsligheten och vattenflöde. Resurser och avfall MSE förbrukar resurser i form av bränslen för fjärrvärmeproduktion och transporter samt värme, el och material för drift och underhåll av våra anläggningar (se Miljöfakta). Vi arbetar kontinuerligt för att minska utnyttjandet av resurser genom energibesparande åtgärder och genom att effektivisera vår distribution och produktion. Vi sorterar vårt verksamhetsavfall för materialåtervinning så långt det är möjligt och sorterar även en mindre mängd hushållsliknande avfall. Det farliga avfall som uppstår hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning. En stor del av det avfall som uppkommer är aska från förbränning som deponeras eller nyttjas för sluttäckning av deponier. Ekonomiskt ansvarstagande För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredovisningens förvaltningsberättelse och noter. Socialt ansvarstagande Partnerskap MSE vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i regionen. Dels genom att driva egna projekt och dels som partner där vi stöttar andra aktörers initiativ till hållbara satsningar i Mjölby med omnejd. Exempel på detta är utbyggnaden av vindkraftproduktion och avtal med lokala aktörer för värmeproduktion i Väderstad. Vi tillhandahåller även energitjänster som ger kunderna förutsättningar att påverka sin energiförbrukning till att bli så effektiv som möjligt med mindre miljöpåverkan. Kunder Inom MSE:s verksamhetsområden är det viktigt att vi arbetar med öppenhet och ömsesidigt förtroende mot våra kunder. Både fjärrvärme- och eldistributionsverksamheten styrs av lagar och regler som ska säkerställa kundernas intressen. MSE:s fjärrvärmeverksamhet är sedan 05 REKO-märkt* enligt ett regelverk skapat i samarbete mellan fjärrvärme- och fastighetsbranschen. REKO är en kvalitetsmärkning som innebär att MSE gjort ett frivilligt åtagande att arbeta för att stärka kundens ställning genom ökad kunskap och insyn i verksamheten. Kunder som upplever att fjärrvärmeleverantören bryter mot REKO:s regelverk kan anmäla detta till en oberoende kvalitetsnämnd. För att uppfylla kraven har MSE bland annat hållit öppna informationsmöten för fjärrvärmekunderna under. * Mer information om REKO fjärrvärme finns på

6 Elnätsverksamheten regleras genom bland annat ellagen. Regelverket är utformat för att stärka kundens ställning genom att styra villkor för avbrottsersättning och tillse att kunderna betalar skäliga avgifter. Även samverkan mellan nätbolag och elhandelsbolag regleras för att skydda kundens intressen. MSE rapporterar årligen till Energimarknadsinspektionen, som även utför tillsyn på hur vi lever upp till kraven. Vartannat år genomför MSE en kundundersökning för att få en uppfattning om hur kunderna upplever MSE och för att tydliggöra våra styrkor och svagheter. MSE har generellt ett högt resultat som indikerar mycket nöjda kunder. Under har ingen undersökning genomförts. Personal Uppgifter om MSE:s personalsammansättning beskrivs under not 4 i Årsredovisningen. Sjukfrånvaron under året uppgick till 2,3 % (4,4). Sjukfrånvaron är under målnivå på 3 %. Vid längre sjukskrivningar eller fler kortare sjukskrivningar följs detta upp. En medarbetarundersökning genomförs vartannat år för att ge oss en uppfattning om våra medarbetares syn på företaget. Under har ingen undersökning genomförts. Arbetsmiljökommittén leder MSE:s systematiska arbetsmiljöarbete. Den består av nio personer varav fyra är fackligt tillsatta representanter (skyddsombud) och en är extern representant från företagshälsan. Målsättningen är att vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska bidra till att förebygga olyckor, tillbud och ohälsa. En del av arbetet består av att organisera skyddsronder och administrera avvikelser som uppkommer under dessa. En viktig uppgift är att hitta rätt verktyg för att samla in och följa upp tillbud och avvikelser. MSE:s friskvårdsgrupp arbetar aktivt med friskvårdsarbetet i företaget. Gruppen har totalt sex medlemmar varav en ledningsrepresentant. MSE bedriver sitt hälsoarbete utifrån Korpens krav för hälsodiplomering. Friskvårdsgruppen arbetar för att underlätta och uppmuntra anställda till hälsofrämjande aktivitet genom att bland annat erbjuda tillgång till massör, gemensam gruppträning och gemensamma evenemang som kan betalas med friskvårdspeng enligt skatteverkets regler. Personalens kompetens är en viktig del för att säkerställa att MSE kan tillhandahålla tjänster och produkter av god kvalitet samt för att se till att våra kunder och samarbetspartners fortsatt är nöjda med oss. MSE genomför med regelbundenhet utbildningar som är obligatoriska för alla anställda, t.ex. grundläggande brandkunskap och grundläggande utbildning i miljökunskap. Många medarbetare har även gått utbildningar för att få eller ha kvar certifikat och intyg samt upprätthålla och utveckla nödvändig kompetens. Vi deltar också aktivt i branschorganisationernas olika evenemang för att höja vår kompetens. Miljöfakta 12 Resurser Förnybart bränsle ton Förnybart bränsle m Fossilt bränsle m Vatten liter El MWh Värme MWh Utsläpp UTSLÄPP TILL LUFT CO2, fossil ton CO2, förnybart ton NOx ton Svavel ton 2 2 UTSLÄPP TILL VATTEN Kondensatvatten m Avloppsvatten m Avfall Materialåtervinning ton Energiutvinning ton Deponi ton Farligt avfall ton 13 8 Produktion FJÄRRVÄRME Förnybart bränsle GWh Fossilt bränsle GWh 6 6 el Vattenkraft GWh Vindkraft GWh Distribution FJÄRRVÄRME GWh EL GWh Förnybart %

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SHE-KONCERNEN SHE - DEN LOKALA KRAFTEN SHE - Den lokala kraften Sala-Heby Energi AB (SHE) är en energikoncern, vars marknad i huvudsak är Sala och Heby kommuner. Koncernen har

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

Årsredovisning 2014. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)

Årsredovisning 2014. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Årsredovisning 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) FORTUM VÄRMES VISION Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi de mest resurseffektiva och hållbara energilösningarna

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012

ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 ÖRESUNDSKRAFT MIL JÖredovisning 2012 Omslagsbild: Skorstenen på Västhamnsverket i Västhamnen, Helsingborg. I anläggningen eldas biobränslen och röken innehåller till största delen vattenånga. För detaljerad

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013

Affärsmässig samhällsnytta. Hållbarhetsredovisning 2013 Affärsmässig samhällsnytta Hållbarhetsredovisning 1 30 Fjärrkyla 22 Innehåll 38 28 Vd-ord Hållbarhet 4 27 6 Affärsmässig samhällsnytta Elproduktion 26 9 Fjärrvärme 34 Fordonsgas 42 Styrning och organisation

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013

Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Hållbarhetsrapport med årsredovisning 2013 Söderenergi i korthet öderenergi producerar fjärrvärme och el S och ägs av Huddinge, Botkyrka och Södertälje kommuner. Fjärrvärmen säljs av distributionsbolagen

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av

Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av Årsredovisning 2012 Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 1 2012 Koppla rätt så kan du koppla av Det går att beskriva Gävle Energis verksamheter på många olika sätt.

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Om Hässleholm Miljö 3. Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4. Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6

Om Hässleholm Miljö 3. Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4. Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Om Hässleholm Miljö 3 Ett händelserikt år med fokus på framtiden 4 Fokus och mål för Hässleholm Miljö 6 Målinriktade aktiviteter och utveckling under 2014 8 En hållbar strategi

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld 10-11 Personal 12-13 Marknad 14-15 Affärsområden 16-25 Elkraft 16-17 Elnät

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer