Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt. För att nå vår vision arbetar vi mot att ännu större andel av vår energiproduktion ska vara förnybar. Genom att utveckla våra energitjänster vill vi kunna erbjuda våra kunder förutsättningar att göra långsiktiga val i sitt arbete med energieffektivisering för att de i sin tur ska kunna driva hållbara verksamheter. Affärsidé MSE ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen. MSE ska vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur. Kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta. Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet. Vi anser att bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i Mjölbyregionen. En tillväxt i regionen är bra för utvecklingen av vår verksamhet, då det skapar förutsättningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av företagets resurser. Hållbarhetspolicy MSE verkar för att våra kunder ska uppleva MSE som sin naturliga partner för produktion, distribution och tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och ledningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. MSE strävar efter att utveckla och erbjuda långsiktiga hållbara tjänster och produkter till kunder och samarbetspartner. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot en hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett miljöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar för utvecklingen i regionen. Vi följer gällande lagar och förordningar samt andra krav och betraktar dessa som minimikrav för vår verksamhet. Miljöansvaret innebär att vi skapar en långsiktigt hållbar energiförsörjning där produktionen så långt som möjligt baseras på förnybara källor från biobränslen, vattenkraft och vindkraft. Vi strävar efter att ta vara på de resurser som finns i regionen som annars skulle gått till spillo, t.ex. biprodukter från skogen och råvara till fordonsgas och förädla och distribuera dessa till våra kunder. Vi ska ständigt bli bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utvecklar MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för framtida investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregionens tillväxt. Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och komfort till våra kunder. Vi skapar långsiktiga relationer och partnerskap där alla kunder ska känna sig lika viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effektivt utnyttjande av MSE:s egna och våra samarbetspartners anläggningar. Nedan redovisas MSE:s miljömål i affärsplan och mållista för. Mål Mått Tid Utfall Ständigt minskad MSE miljöcertifierat Över tid Säkerställt miljöpåverkan MSE är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9 001:08 respektive ISO :04. Under våren genomfördes en omcertifieringsrevision. Detta är en större genomgång av hela vårt verksamhetsledningssystem för att säkerställa att vi arbetar enligt standardens krav. Revisionen genomfördes utan några större avvikelser. MSE:s verksamhetsledningssystem innebär att vi har en struktur för vår verksamhet och att vi arbetar med de verktyg som standarderna anger. Ständig förbättring är ett ledord i vårt arbete och vi säkerställer detta genom att till exempel sätta och följa upp miljömål och mätetal. Vi genomför regelbundet interna och externa revisioner av verksamhetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden och avvikelser som åtgärdas. 16

2 Mål Mått Tid Utfall Minskad klimatpåverkan Minska användningen av fossila bränslen Andel fossila bränslen i produktion av fjärrvärme Över tid Delvis genomfört, pågår Ökad förnybar elproduktion (normalårsproduktion > 67 GWh) Produktion av fordonsgas Producerad mängd förnybar el Produktion startad Ökning till 70 GWh Ej genomfört Andelen fossila bränslen i MSE:s egna fjärrvärmeproduktion uppgick till 4,6 % (5,4) år. Vi arbetar ständigt med att minska vårt behov av fossila bränslen. Vi arbetar ständigt med att minska vårt behov av fossila bränslen. Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att med stöd av energitjänster. Vår prismodell gynnar även ett systemriktigt beteende som styr användningen av energin på ett sätt som jämnar ut produktionstoppar, är effektivare och ger ett mer hållbart utnyttjande av energin i systemet. Dessutom satsar MSE på ett kraftvärmeverk som utökar produktionskapaciteten från förnybara bränslen och minskar beroendet av fossileldade reservpannor. Byggnationen av kraftvärmeverket på Sörby startade under hösten och det väntas stå färdigt i slutet av 15. MSE har egen förnybar elproduktion i ett antal vattenkraftverk och vindkraftverk. Normalårsproduktionen för dessa egna produktionsanläggningar uppgår till 70 GWh (67). Vi kommer att kunna öka produktionen av förnybar el ytterligare när det planerade nya biokraftvärmeverket tas i drift. Den totala produktionen av förnybar el i dotterbolaget Mjölby Kraftnäts (MKN) elnät uppgick till 146 GWh (135), vilket utgör 63 % (63) av distribuerad el. Utöver att själv äga och driva projekt vill MSE verkar som en katalysator för utvecklingen genom att istället vi är en partner i utbyggnad och drift av vindkraft och dels att vi utvecklar vårt nät för att kunna distribuera elen. De senaste åren har vi arbetat för att nyanskaffade fordon hos MSE i första hand ska vara biogasdrivna. Detta har lett till att 17 % () av nyttjade drivmedel bestod av biogas under. Biogas minskar inte bara utsläppen av klimatpåverkande gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan minskar även utsläppen av försurande och övergödande utsläpp i form av svavel och kväve. En fortsatt begränsning för oss är att det idag inte finns några fossilfria alternativ till våra tyngre dieseldrivna fordon, som uppfyller de krav vi har för tillgänglighet till att underhålla och driva vårt elnät.tyvärr har vi under året i förtid fått avsluta vårt projekt med egen produktion av fordonsgas på grund av bristande lönsamhet. Mål Mått Tid Utfall Minskad förbrukning av el och värme Genomföra åtgärder enligt energiinventering I-gatan som inte är kopplade till fastighetsägaren Åtgärder Genomfört MSE hyr sina kontors- och verkstadslokaler. Vi arbetar kontinuerligt med att minska el- och värmeförbrukning utifrån de förutsättningarna. Under året har bland annat rörelsestyrd belysning installerats i lokalerna. Mål Mått Tid Utfall Ta ansvar för hela verksamhetens miljöpåverkan Utvecklad systematik för att ta ansvar för våra leverantörers miljöpåverkan Över tid Delvis genomfört, pågår MSE:s miljöpåverkan är delvis beroende av våra leverantörer och entreprenörer genom de varor och tjänster vi köper. Under genomfördes en leverantörsbedömning som kommer utgöra underlag för vidare arbete mot målet att ta ett helhetsansvar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt system för att kunna ta ansvar för vår miljöpåverkan även i leverantörs- och entreprenörsledet. 17

3 Mål Mått Tid Utfall Dammsäkerhet enligt Färdigställande av delmål 7 delmål av 8 RIDAS genomförda RIDAS är ett regelverk för dammsäkerhet inom gruv- och kraftsäkerhet. MSE har under genomfört flera olika delprojekt i form av kartläggningar, utveckling av beredskapsplaner och utbildning av personal, för att säkerställa att vi uppfyller kraven och verksamheten hanterar våra kraftstationsdammar och vattenföringen på ett säkert sätt. Mål Mått Tid Utfall Minskade utsläpp till mark Utrangera 0 kreosotstolpar (per år till 15) Ersätta stolpstationer med 21 markstationer i samband med kablifiering av luftledning. (Tot 39 av 77 st fram till 15) Arbetsorder/Underhållsplan Arbetsorder/Underhållsplan Genomfört Genomfört Vi arbetar kontinuerligt med att kablifiera våra luftnät, d.v.s. ersätta luftledningar med markkabel. De stolpar som utgör våra luftledningar är historiskt sett impregnerade med kreosot, ett ämne som är cancerframkallande, är svårnedbrytbart och sprider sig i naturen. I samband med detta ersätts stolptransformatorstationer med markstationer som har ett uppsamlingskärl. Den olja som finns i transformatorerna kan då vid ett eventuellt haveri inte läcka ut till omgivande mark. Förutom att minska miljörisker bidrar kablifieringen till att minska elförluster i nätet. Produktion och distribution av el Under producerade MSE 62,4 GWh (78,1) förnybar el i våra vindkraftverk och vattenkraftstationer. Under året har vattenflödet varit lågt och vattenkraften stod för 39,4 GWh (56,2) mot den beräknade normalårsproduktionen på 45,8 GWh. Vindkraftens tillgänglighet har varit hög och de producerade 23 GWh (21,9) under året. Detta var en ökning från föregående år trots mindre vind och lågt vindindex på 94,3 % (97,9). Det pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla och bygga ut elnätet inom MSE-koncernen. Organisatoriskt drivs elnätsverksamheten i dotterbolaget MKN. Målsättningen är att bygga ett robust och driftsäkert nät som kan anpassas till utvecklingen av den lokala energiproduktionen. bestod 63 % (63) av den el som förbrukas i MKN:s elnät av förnybar el från vind- och vattenkraft, varav 45 % (43) vindkraftsel och 18 % (17) vattenkraftsel. Elproduktion och distribution GWh 250,0 % 100 MSE Vattenkraft GWh 0, MSE Vindkraft GWh Omsättning el i MKNs nät GWh Förnybar el i MKNs nät % Totalt vind/ vatten riket % 150,0 100,0 50, ,

4 Produktion och distribution av fjärrvärme Under året har bygget av biokraftvärmeverk startat vid fjärrvärmeanläggningen på Sörby. Kraftvärmeverket planeras stå färdigt i slutet av 15 och kommer innebära att MSE minskar sitt beroende av fossileldade reservanläggningar ytterligare samt att vi kommer producera mer förnyelsebar el. Det är främst fossila bränslen som har en negativ påverkan på miljön och ett av våra mål är därför att sänka andelen fossilt primärbränsle i fjärrvärmeproduktionen. År har temperaturmässigt varit ett milt år med ett energiindex på 94 % *(97). Andelen fossilt bränsle i MSE:s egna produktion av värme uppgick till 4,6 % (5,4). Resterande 95,4% har producerats med förnybart bioflis. Diagrammet nedan visar fördelningen mellan fossila och förnybara bränslen i MSE:s egen produktion av fjärrvärme. * Energiiindex indikerar hur stort behovet av värme har varit jämfört med normalvärde (100%) beräknat utifrån temperatur, men även andra faktorer som sol och vindpåverkan. Total tillförsel av fjärrvärme till MSE:s nät Kol 11,0% Avfall 14,9% Olja 9,0% Returträ 10,0% Bioflis 51,5% Halm 3,6% Diagrammet ovan visar total tillförsel till MSE:s fjärrvärmenät. Den totala tillförseln omfattar förutom egen produktion också värme som köps in från Tekniska Verken i Linköping AB via en transitledning samt värme från förbränning av halm som köps av en extern leverantör till det lokala fjärrvärmenätet i Väderstad. Produktion av fjärrvärme GWh % Fossilt bränsle, GWh Förnybart bränsle, GWh Fossilt bränsle % Energiindex* % Utsläpp till luft MSE övervakar utsläpp lokalt från våra egna anläggningar och är dessutom medlemmar i Östergötlands Luftvårdsförbund. Från fjärrvärmeproduktionen släpps luftföroreningar, koldioxid, kväve, svavel och stoft ut. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndspliktiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i miljörapport. Miljörapporterna finns på MSE:s hemsida från april. MSE är en del av systemet för handel med utsläppsrätter och rapporterar årligen hur mycket koldioxid vi släppt ut. Utsläppshandeln innebär att vi får ett antal utsläppsrätter för vår produktion av förnybar fjärrvärme, men att vi måste återlämna utsläppsrätter beroende på hur mycket koldioxid som släpps ut från våra fossileldade reservpannor. Utsläpp till vatten Kondensatvatten från fjärrvärmeproduktionen leds enligt nu gällande tillstånd till respektive recipient. Från Sörby leddes m 3 (18 174) ut i Svartån och från Östanå leddes m 3 (5 260) ut i Skenaån via dagvattnet. Kondensatvattnet provtas regelbundet för att följa upp bland annat suspenderande ämnen, ammoniumkväve och ph enligt fastställda kontrollprogram och resultaten rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten. MSE arbetar för att minimera utsläppen av miljöpåverkande ämnen till vatten genom att optimera styrningen av panndrift och reningssystem. Från våra bränslelager kan en del organiskt material föras vidare med regnvatten och blåst via dagvattnet ut till recipienten. Genom enkla lösningar som att bland annat sopa bränsleplanerna och rensa diken försöker vi minska denna tillförsel, då materialet vid nedbrytning förbrukar syret i vatten. Vattenkraftens utsläpp till vatten är liten, men vi arbetar ändå med att minimera de läckage av smörjfett som finns från vattenkraftverken. När vi rustar upp kraftstationerna ersätts fettsmorda turbiner mot vattensmorda. 19

5 MSE är medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Förbundet verkar för att genom provtagning och analys skaffa information om tillståndet i Motala ströms vattensystem där Svartån och Skenaån ingår. MSE använder informationen för att kunna bedöma hur stor påverkan våra utsläpp har på recipienten genom att beakta exempelvis känsligheten och vattenflöde. Resurser och avfall MSE förbrukar resurser i form av bränslen för fjärrvärmeproduktion och transporter samt värme, el och material för drift och underhåll av våra anläggningar (se Miljöfakta). Vi arbetar kontinuerligt för att minska utnyttjandet av resurser genom energibesparande åtgärder och genom att effektivisera vår distribution och produktion. Vi sorterar vårt verksamhetsavfall för materialåtervinning så långt det är möjligt och sorterar även en mindre mängd hushållsliknande avfall. Det farliga avfall som uppstår hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning. En stor del av det avfall som uppkommer är aska från förbränning som deponeras eller nyttjas för sluttäckning av deponier. Ekonomiskt ansvarstagande För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredovisningens förvaltningsberättelse och noter. Socialt ansvarstagande Partnerskap MSE vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i regionen. Dels genom att driva egna projekt och dels som partner där vi stöttar andra aktörers initiativ till hållbara satsningar i Mjölby med omnejd. Exempel på detta är utbyggnaden av vindkraftproduktion och avtal med lokala aktörer för värmeproduktion i Väderstad. Vi tillhandahåller även energitjänster som ger kunderna förutsättningar att påverka sin energiförbrukning till att bli så effektiv som möjligt med mindre miljöpåverkan. Kunder Inom MSE:s verksamhetsområden är det viktigt att vi arbetar med öppenhet och ömsesidigt förtroende mot våra kunder. Både fjärrvärme- och eldistributionsverksamheten styrs av lagar och regler som ska säkerställa kundernas intressen. MSE:s fjärrvärmeverksamhet är sedan 05 REKO-märkt* enligt ett regelverk skapat i samarbete mellan fjärrvärme- och fastighetsbranschen. REKO är en kvalitetsmärkning som innebär att MSE gjort ett frivilligt åtagande att arbeta för att stärka kundens ställning genom ökad kunskap och insyn i verksamheten. Kunder som upplever att fjärrvärmeleverantören bryter mot REKO:s regelverk kan anmäla detta till en oberoende kvalitetsnämnd. För att uppfylla kraven har MSE bland annat hållit öppna informationsmöten för fjärrvärmekunderna under. * Mer information om REKO fjärrvärme finns på

6 Elnätsverksamheten regleras genom bland annat ellagen. Regelverket är utformat för att stärka kundens ställning genom att styra villkor för avbrottsersättning och tillse att kunderna betalar skäliga avgifter. Även samverkan mellan nätbolag och elhandelsbolag regleras för att skydda kundens intressen. MSE rapporterar årligen till Energimarknadsinspektionen, som även utför tillsyn på hur vi lever upp till kraven. Vartannat år genomför MSE en kundundersökning för att få en uppfattning om hur kunderna upplever MSE och för att tydliggöra våra styrkor och svagheter. MSE har generellt ett högt resultat som indikerar mycket nöjda kunder. Under har ingen undersökning genomförts. Personal Uppgifter om MSE:s personalsammansättning beskrivs under not 4 i Årsredovisningen. Sjukfrånvaron under året uppgick till 2,3 % (4,4). Sjukfrånvaron är under målnivå på 3 %. Vid längre sjukskrivningar eller fler kortare sjukskrivningar följs detta upp. En medarbetarundersökning genomförs vartannat år för att ge oss en uppfattning om våra medarbetares syn på företaget. Under har ingen undersökning genomförts. Arbetsmiljökommittén leder MSE:s systematiska arbetsmiljöarbete. Den består av nio personer varav fyra är fackligt tillsatta representanter (skyddsombud) och en är extern representant från företagshälsan. Målsättningen är att vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska bidra till att förebygga olyckor, tillbud och ohälsa. En del av arbetet består av att organisera skyddsronder och administrera avvikelser som uppkommer under dessa. En viktig uppgift är att hitta rätt verktyg för att samla in och följa upp tillbud och avvikelser. MSE:s friskvårdsgrupp arbetar aktivt med friskvårdsarbetet i företaget. Gruppen har totalt sex medlemmar varav en ledningsrepresentant. MSE bedriver sitt hälsoarbete utifrån Korpens krav för hälsodiplomering. Friskvårdsgruppen arbetar för att underlätta och uppmuntra anställda till hälsofrämjande aktivitet genom att bland annat erbjuda tillgång till massör, gemensam gruppträning och gemensamma evenemang som kan betalas med friskvårdspeng enligt skatteverkets regler. Personalens kompetens är en viktig del för att säkerställa att MSE kan tillhandahålla tjänster och produkter av god kvalitet samt för att se till att våra kunder och samarbetspartners fortsatt är nöjda med oss. MSE genomför med regelbundenhet utbildningar som är obligatoriska för alla anställda, t.ex. grundläggande brandkunskap och grundläggande utbildning i miljökunskap. Många medarbetare har även gått utbildningar för att få eller ha kvar certifikat och intyg samt upprätthålla och utveckla nödvändig kompetens. Vi deltar också aktivt i branschorganisationernas olika evenemang för att höja vår kompetens. Miljöfakta 12 Resurser Förnybart bränsle ton Förnybart bränsle m Fossilt bränsle m Vatten liter El MWh Värme MWh Utsläpp UTSLÄPP TILL LUFT CO2, fossil ton CO2, förnybart ton NOx ton Svavel ton 2 2 UTSLÄPP TILL VATTEN Kondensatvatten m Avloppsvatten m Avfall Materialåtervinning ton Energiutvinning ton Deponi ton Farligt avfall ton 13 8 Produktion FJÄRRVÄRME Förnybart bränsle GWh Fossilt bränsle GWh 6 6 el Vattenkraft GWh Vindkraft GWh Distribution FJÄRRVÄRME GWh EL GWh Förnybart %

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Vision MSE:s vision är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur

Läs mer

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2010 Hållbarhetsredovisning 2010 Vår vision inom företaget är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla en infrastruktur

Läs mer

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning

Mjölby-Svartådalen Energi AB. Hållbarhetsredovisning Mjölby-Svartådalen Energi AB Hållbarhetsredovisning 2011 Hållbarhetsredovisning Vår vision Vår vision inom företaget är att i Mjölbyregionen skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning tillhandahålla

Läs mer

årsredovisning 2013 mjölby svartådalen energi AB

årsredovisning 2013 mjölby svartådalen energi AB årsredovisning 2013 mjölby svartådalen energi AB Svartån vid Öjebro kraftstation. Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: Mjölby Tryckeri AB 2014 2 innehåll VD

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB Publiceringsdatum: 2011-10-28 Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem Lönsam effektivisering av Anna Axelsson Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm 1 Tekniska verken i Linköping Kraftvärmeverket i Katrineholm Systemeffektivisering Metod och resultat

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB Publiceringsdatum: 2012-04-17 Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Falkenberg Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder TRANÅS ENERGI AB Översikt I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder AFFÄRSIDÉ & VISION Vår affärsidé är att producera el och värme med förnybara energikällor. Vi

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer