PM om anställningsvillkor i olika samfund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM om anställningsvillkor i olika samfund"

Transkript

1 Vad skall man tänka på när man tar en anställning i en församling eller organisation tillhörigt annat samfund än det egna. Att vara anställd inom en kyrka eller samfund innebär ofta att man möter en annorlunda arbetsgivarstruktur. Ansvaret för de juridiska frågorna ligger ofta på ideellt arbetande människor. Detta bör den som tar en anställning i dessa sammanhang vara medveten om. Under de senaste åren har närmandet mellan frikyrkoförsamlingarna lokalt inneburit att pastorer och andra anställda periodvis anställs utanför det samfund där man har sin utbildning och bakgrund. Vi som står bakom detta dokument ser denna utveckling och konstaterar att det nu är viktigt att vi kartlägger vilka juridiska aspekter som den anställde bör tänka på när man tar en anställning utanför sitt eget samfund. Anställningsvillkor Anställningsvillkoren skiljer sig åt i de olika samfunden. I huvudsak kan man dela in systemen i två grupper: Kollektivavtal och Rekommendationer. Kollektivavtal Kollektivavtal innebär att samfundet och en facklig organisation kommit överens om vilka grundläggande villkor som skall gälla vid anställningar. Här regleras frågor som försäkringar, semester, lönesättning, sjukskrivning mm. Församlingar och anställda som skriver ett anställningsbevis som hänvisar till kollektivavtal är juridiskt bundna av detta avtal och tvister kan lösas i förhandlingar eller ytterst i arbetsdomstolen. Gäller kollektivavtal så finns det alltid en facklig part som skall bevaka den anställdes sak. Den anställde behöver då vara medlem i facket för att få adekvat hjälp. Dessa organisationer är öppna för medlemskap för alla som arbetar under deras kollektivavtal oavsett samfundsbakgrund. För församlingen finns då också en tydlig koppling vad som gäller i olika anställningstekniska frågor. Rekommendationer Rekommendationer om anställningsvillkor används i några samfund istället för kollektivavtal. Då ligger ett stort ansvar på de enskilda parterna i ett anställningsförhållande att utforma att anställningskontrakt som reglerar förhållandet. När man anställs med ett enskilt anställningskontrakt så är det juridiska läget lite annorlunda. Om en tvist uppstår kan det i värsta fall vara nödvändigt att lösa det inför tingsrätten om det inte i avtalet står något om förhandlingsordning. Vid anställningstillfället bör man också vara noga med att tydliggöra vilka försäkringar och pensionsförmåner den anställde har. Fortbildning I några samfund finns det fortbildningssystem där arbetsgivaren betalar avgifter och den anställde ingår i ett regelbundet fortbildningsprogram. Detta system bryts oftast om den anställde arbetar i annat samfund. Då är det klokt att tillsammans med arbetsgivaren undersöka möjligheten att kvarstå i tidigare anställnings fortbildning eller få annan form av fortbildning. Tjänstepension Utöver ålderspension (eller inkomstpension som det numera kallas) och eventuell privat pension har alla samfund någon form av tjänstepension, som den anställde tjänar in under sin anställningstid. I dessa tjänstepensionssystem är full intjänandetid 30 år och sammanhållen tid i systemet är oftast till fördel för den anställde. I de flesta fall innebär tjänstepensionen att den som har full intjänandetid vid 65 år, som hittills varit pensionsåldern i tjänstepensionen, får 10% av genomsnittslönen de sista fem intjänandeåren i tjänstepension. Skillnaderna i utfall för den som arbetar hela sin yrkesverksamma tid i ett samfund skiljer sig bara marginellt mellan samfunden. Den som periodvis arbetar i olika samfund, eller växlar med annan tjänst, kan däremot stöta på en hel del problem som är viktiga att ta hänsyn till. De flesta tjänstepensioner har fribrev så att den som inte arbetar ända fram till 65 år ändå får behålla sin pensionsrätt. Dock finns det oftast ingen värdeuppräkning i fribreven och detta kan urholka den enskildes pension kraftigt. Det är heller inte givet att den anställde själv kan bestämma till vilket pensionssystem den anställande församlingen skall betala premier. Alla samfund har ett system för försäkring och pensionspremieinbetalning. Om man anställer en person från annat samfund kan dessa system 1

2 krångla till det. Därför är det viktigt att de som växlar mellan samfund själva undersöker hur det blir med pensionssystemet. Arbeta i fler församlingar samtidigt anslutna till olika samfund En arbetsgivare är att föredra. Många frikyrkoförsamlingar är små och kan inte finansiera heltidstjänster. Det är vanligt att man då samarbetar mellan församlingar och delar pastor. Det finns många olika lösningar för hur anställningar sker. För den anställde är det alltid en fördel om man kan arrangera det så att det finns en juridisk arbetsgivare som ansvarar för lön och ersättningar och att andra inblandade församlingar betalar sin del till denne arbetsgivare. Viktigaste argumenten är problemen som kan uppstå vid sjukskrivningar. Arbetsgivaren har ju alltid ansvar för att betala ut sjuklön de första 14 dagarna. Om det är fler arbetsgivare uppstår ofta osäkerhet och den anställde kan i värsta fall förlora ganska stora pengar på en sjukskrivningsperiod. Det ligger också ett stort ansvar på arbetsgivarna när det gäller rehabilitering av sjukskrivna. Vid fler arbetsgivare uppstår lätt situationer där ingen tar ansvar. Kontrakt mellan församlingar, vid sidan om anställningsavtalet. Om fler församlingar delar pastor är det klokt att upprätta någon form av kontrakt mellan församlingarna som reglerar respektive församlings ansvar. Om det finns en uppsägningstid i kontraktet så är alla skyddade mot snabba förändringar som kan utsätta anställd och församling för stora påfrestningar. Deltidstjänster, möjligheter och problemställningar Att arbeta deltid i församling kan för vissa personer vara det perfekta upplägget. För den som har en andra yrkesidentitet och kan kombinera församlingstjänst med annat arbete kan det uppstå goda samordningseffekter. För andra är deltidstjänst allt annat än frivilligt. När församlingen inte har råd med heltid, utan deltid är enda alternativet ställs särskilt höga krav på samförståndslösningar. Inte många klarar av att försörja sig på en deltidstjänst, någon form av kombination med annat arbete blir nödvändigt för de flesta. Några saker är bra att noggrant analysera när det är aktuellt med deltidstjänster: Arbetstiden. Hur man räknar arbetstid är olika i samfunden. Några tillämpar tydlig årsarbetstid och andra har inga tydliga regleringar. I den lokala situationen är det viktigt att man gör tydligt hur man räknar arbetstiden för deltidstjänsten. Är deltiden mindre än 40% är det extra viktigt att kolla vilka försäkringar och avtal som gäller. I lagstiftning och avtal är det vanligt att det står att endast tjänster över 40% berörs. Enligt lag kan man nu alltid kräva samma villkor vid deltid som vid heltid. Personligt ansvar var och en måste ta ansvar för det egna beslutet I alla anställningar vilar ett stort ansvar på varje individ att vara medveten om de spelregler som gäller. När man skriver under ett anställningsavtal är det en juridisk handling som vilar under lagstiftning och i förekommande fall avtal. Lagstiftningen är i vissa fall undantagen och regleras i kollektivavtal istället. Finns inte kollektivavtal så anses anställningsavtalet vara ett civilrättsligt avtal mellan två parter. Sida 2

3 Grundläggande anställningsvillkor/försäkringar i samfunden: Hur sker lönesättningen? Vigselbehörighet: ADVENTIST: Lönesättningen är bunden till den typ av tjänst som man har inom samfundet pastor, administratör etc. Det finns lägstalöner och högstalöner för alla tjänster, och när en person anställs fastställs lönen utifrån vilken erfarenhet han/hon har av den typ av arbete som han/hon anställs för att utföra. Lönen justeras sedan upp automatiskt vid varje årsskifte tills man når högstalönen för den aktuella tjänsten. Vid årsskiftet görs också en generell lönejustering för alla anställda. Lönejusteringarna fastställs av samfundsstyrelsen. EFK: Fri lönesättning med av samfundet rekommenderad minimilön. EFS: Lönesättningen är fri vilket innebär att lönen förhandlas fritt vid anställningens ingående. Lägstalöner för olika tjänstekategorier finns angivna i kollektivavtal mellan EFS och MAF, som också innehåller löneavtal med angivande av tidpunkter för lönejustering. MK: Fri lönesättning med av samfundet rekommenderad minimilön. Är på väg mot kollektivavtal och förändringar sker. PINGST: Lönesättningen är fri. Rekommendationer finns från en lönekommitté. SAM: Lönesättningen är fri vilket innebär att lönen förhandlas fritt vid anställningens ingående. Dock finns lägstalöner för pastorer och diakoner ordinerade i SAM. Avtal om lönejustering förhandlas mellan SAM och SAMPs löneförhandlingsgrupp. Anställda med hänvisning till kollektivavtalet äger juridisk rätt att få del av dessa lönejusteringar. SB: Lönesättningen är fri vilket innebär att lönen förhandlas fritt vid anställningens ingående. Dock finns lägstalöner för pastorer och diakoner ordinerade i SB. Avtal om lönejustering förhandlas mellan SB och Personalförbundet. Anställda med hänvisning till kollektivavtalet äger juridisk rätt att få del av dessa lönejusteringar. SMF: Lönesättningen är fri vilket innebär att lönen förhandlas fritt vid anställningens ingående. Dock finns lägstalöner för pastorer och diakoner ordinerade i SMF. Avtal om lönejustering förhandlas mellan SMF och PO. Anställda med hänvisning till kollektivavtalet äger juridisk rätt att få del av dessa lönejusteringar. ADVENTIST: Samfundet ger vigselbehörighet till ordinerade pastorer. Vigselbehörigheten upphör när man lämnar tjänsten inom samfundet. Pensionerade pastorer får dock behålla vigselbehörigheten. EFS: Pastorer i EFS prästvigs i Svenska kyrkan vid ordinationen och behåller vigselbehörighet vid annan tjänst. EFK: ger vigselbehörighet efter församlingarnas ansökningar för avskiljda pastorer. MK: Samfundet ger vigselbehörighet prästvigning. Påverkas inte vid tjänst i annat samfund. PINGST: Pingstförsamlingarnas Vigselnämnd ger vigselbehörighet efter församlingarnas ansökningar för avskiljda pastorer, vilken måste genomgå en vigselförrättarkurs kan behållas efter överenskommelse med ansökande församling en tid för tjänst i annat samfund. SAM: Samfundet ger vigselbehörighet till ordinerade pastorer. Påverkas inte vid tjänst i annat samfund. SB: Samfundet ger behörighet. Vid tjänst i annat samfund kan behörigheten få behållas om det andra samfundet är godkänt av Kammarkollegiet. Den som pensioneras i tjänst behåller alltid vigselbehörigheten. SMF: Samfundet ger vigselbehörighet till ordinerade pastorer. Påverkas inte vid tjänst i annat samfund. Sida 3

4 Finns centralt fortbildningsprogram? Vem berörs? ADVENTIST: Det finns ett centralt administrerat fortbildningsprogram för alla anställda. Vissa delar av programmet är gemensamma för alla pastorer. Utöver den gemensamma utbildningen får varje anställd 40 timmar/år till fortbildning. Den anställde bestämmer innehållet i denna fortbildning i samråd med samfundssekreteraren. EFK: Fortbildning planeras gemensamt av Missionsskolan, Medarbetarförbundet och samfundsexpeditionen. EFS: Centralt eller regionalt av arbetsgivaren finansierat fortbildningsprogram. MK: Fortbildning sker i ett nordiskt samarbetsprogram. PINGST: Pingsförsamlingarnas Teologiska Seminarium erbjuder fortbildningskurser och en fortbildningskassa är under uppbyggnad i Pingst ffs. SAM: SAM centralt planerar utbildningar för församlingsanställda. Dessa är subventionerade av samfundet. Deltagaravgift betalas av församling eller församlingsanställd. SB: Samfundet ordnar kontinuerlig fortbildning. Församlingarna debiteras en avgift beräknad i % av lönesumman. SMF: Centralt finansierat program för pastorer, diakoner och musiker. Om församlingen betalar fortbildningsavgift kan alla vara med. Hur ser tjänstepensionen ut? Är det möjligt att stå kvar vid tjänst i annat samfund? ADVENTIST: ITP försäkring EFK: KTP dvs tilläggspension i Kooperationens Pensionsanstalt (KP). Arbetsgivaren betalar premier till KP, vilket gör att pensionsrätt i EFS tillgodoräknas vid annan anställning i stat och kommun eller i privat företag med premiebaserad tjänstepension t ex ITP EFS: KP (Se EFK) MK: Tjänstepension införs enligt ITP från 1/ PINGST: Egen pensionsstiftelse under avveckling, fasar över till kollektiv premiebaserad försäkring. SAM: Egen pensionsstiftelse. SB: Egen pensionsstiftelse SMF: Egen utfästelsepension. Sida 4

5 Personer och adresser för mer information? ADVENTIST: Samfundssekreterare Per Bolling, , EFK: Knut Bertil Nyström , Medarbetarförbundet Bengt Westh , EFS: Personalkamrer , MAF ombudsman , MK: Bengt Ekelund , PINGST: Pingst ffs Kent Cramnell Förkunnargemenskapen: Lars-Evert Jonsson, , SAM: Personalchef Sture Wallin, SAMPs ordförande Lars-Gunnar Jonson, , SB: Baptistsamfundet SB Personalförbund SMF: Personalchef PO ombudsman Thomas Dahl Använda förkortningar och ansvarig kontaktperson i arbetsgrupp för detta PM: ADVENTIST: Adventistsamfundet Per Bolling EFK: Evangeliska frikyrkan Bengt Westh EFS: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, MAF: Medarbetarförbundet Bengt Gunnemo MK: Metodistkyrkan Bengt Ekelund PINGST ffs: Pingst fria församlingar i samverkan Kent Cramnell SAM: Svenska Alliansmissionen Lars-Gunnar Jonson, SAMP: SAM Personalförbund Lars-Gunnar Jonson. SB: Svenska Baptistsamfundet, SBP: SB Personalförbund Birger Möller SMF: Svenska Missionsförbundet, PO: Personalorganisationen inom Svenska Missionsförbundet Thomas Dahl Sida 5

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Uppdaterat 2007-08-15 Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Observera att direkt efter innehållsförteckningen finns en ny opaginerad sida med information

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral?

Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral? Vad gäller vid privatisering av en vårdcentral? Pågående mångfaldsutveckling Den pågående mångfaldsutvecklingen, t.ex. utläggning av verksamhet på entreprenad och s.k. avknoppning av verksamhet, aktualiserar

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG

LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG LATHUND FÖR ARBETSGIVARE I SOCIALA FÖRETAG Lathund för arbetsgivare i sociala företag Författare Eva Carlsson Projektledare, Eva Carlsson Faktagranskning, Arbetsgivarorganisationen KFO Denna handbok är

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

PENSION OCH PENSIONSÅLDER (PP)

PENSION OCH PENSIONSÅLDER (PP) PENSION OCH PENSIONSÅLDER (PP) Motionerna PP 1 PP 31 MOTION PP 1 Byggnads Öst Att man frångår turordningen vid fyllda 65 år vid arbetsbrist, för lämna arbetsplatsen till förmån för de yngre. Att lämna

Läs mer

Avtal om delpension kommentarer

Avtal om delpension kommentarer Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll 5 Delpension enligt lag och avtal före 1 januari 2003 5 Avtal om delpension fr.o.m. 1 januari 2003 5 Delpensionsavtalet 5

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer