SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4"

Transkript

1 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen Redaktionell uppdatering gjord

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA... 5 PENSIONSFÖRSTÄRKNING VID FÖRTIDA UTTAG... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE... 6 LÖNEVÄXLING TILL PENSION (BESLUT MED JUSTERING )... 6 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA... 7 FÖRTROENDEVALDA PÅ HELTID OCH DELTID... 7 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA... 8 TRYGGANDE AV PENSIONSÅTAGANDET... 8 INFORMATION OM PENSIONSFÖRMÅNER (9)

3 Sammanfattning Beslutsordning Regionfullmäktige är pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Regionfullmäktige beslutar om pensionspolicyn och är även högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Regiondirektören beslutar tillsammans med regionstyrelsens arbetsutskott om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren verkställer i normala och löpande ärenden. Pension till anställda Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda kan i enlighet med det presenterade alternativet beviljas efter individuell prövning. Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda i Region Värmland har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring. Region Värmland tillämpar inte möjligheten till alternativ pensionslösning (så kallad alternativ KAP-KL) för chefer eller motsvarande. Pension till förtroendevalda Regionråd som tillträder efter 2006 års val omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Den årliga pensionsersättningen är 3,5 procent och beräknas på den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. För år höjs ersättningen till 4,25 procent och från och med 2010 är ersättningen 4,5 procent. Tryggande av pensionsförmåner Region Värmland tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande och pensionsersättning till fritidspolitiker med pensionsförsäkring. Premie betalas löpande. Region Värmland tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse och pensionsförmåner enligt PBF genom kommunalförbundets rätt att utdebitera medlemmarna för uppkomna kostnader. Information till anställda Region Värmland har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda om pensionsrätt i anställningen (9)

4 Allmänt Pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och bestämmelserna i PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver vad Region Värmland beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda kan omfattas av. Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i Region Värmlands personalpolitik och bland annat stärka Region Värmlands möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal. Uppdatering Reglerna i pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras vid behov. Pensionspolicyn ska även ses över och uppdateras vid förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Regionfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Regionfullmäktige beslutar om pensionspolicyn och är även Region Värmlands högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Regiondirektören beslutar tillsammans med regionstyrelsens arbetsutskott om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren verkställer i normala och löpande ärenden (9)

5 Pension till anställda Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att kunna arbeta till 65 år eller längre, samt underlätta vid framtida generationsväxling, har Region Värmland möjlighet att erbjuda minskning av arbetstid i enlighet med nedanstående alternativ. Möjligheten ska användas med restriktivitet och beviljande sker efter individuell prövning av respektive enhetschef i samråd med administrativa chefen med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Respektive verksamhet står för kostnaden. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i Region Värmland i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. Möjligheten till minskad arbetstid gäller till 65 års ålder, men kan efter särskilt beslut förlängas till längst 67 år. Region Värmland kan i enskilda fall undantagsvis besluta om minskad arbetstid för äldre anställda utan beaktande av ovanstående riktlinjer. Arbetstidsminskning med oförändrad pensionsgrundande lön Tillsvidareanställda som arbetar heltid kan ges möjlighet att minska sin arbetstid till lägst 80 procent. Lön betalas efter den faktiska arbetstiden men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat. Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före arbetstidsminskningen. I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. Pensionsförstärkning vid förtida uttag Tillsvidareanställda som avgår från anställningen med förtida uttag av tjänstepension, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. Tilläggsbeloppets storlek fastställs i varje enskilt fall och indexeras inte under utbetalningstiden. Beloppet betalas ut kontant via Region Värmlands pensionsadministratör. Utbetalningarna sker månadsvis från avgången, tidigast från 61 år, och längst till 65 år. Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande avseende avgiftsbestämd tjänstepension sker därefter. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att tillgodoräknas i enlighet med reglerna i pensionsavtalet KAP-KL (9)

6 Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. Pension på deltid kan efter särskild överenskommelse förlängas till längst 67 år. Särskild avtalspension ska användas med stor restriktivitet. Den kan beviljas efter individuell prövning när det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder. Beslut fattas av regiondirektören i samråd med regionstyrelsens arbetsutskott. Respektive verksamhet står för kostnaden. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler och pensionsnivån är 70 procent. Pension på deltid betalas ut på den del som motsvarar arbetstidsminskningen. I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. Den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter. Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta att betalas under den tid som särskild avtalspension betalas ut och rätten till efterlevandepension bibehålles. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att tillgodoräknas. Pensionsavgiften, förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension beräknas enligt samma regler som gäller vid avgång med särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten. Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med särskild avtalspension. Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas genom att avtalspensionen minskas med 75 procent av den del av förvärvsinkomsten som överstiger ett prisbasbelopp. Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Region Värmland kompenserar inte den anställde för denna påverkan. Region Värmland kan i enskilda fall undantagsvis besluta om särskild avtalspension utan beaktande av ovanstående riktlinjer. Löneväxling till pension (Beslut med justering ) Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara med ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring (9)

7 Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för Region Värmland. Anställda som löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp på för närvarande 6,5 procent. Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring. Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den anställdes pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska beräknas utan hänsyn till bruttolöneavdraget. Lönerevision ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt. Lägsta belopp som kan växlas till pension är 200 kronor per månad. Som mest får 20 procent av bruttolönen växlas, dock maximalt kronor per månad. Premien betalas varje månad till en pensionsförsäkring. Den anställde väljer själv om premien ska betalas till en traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Arbetsgivaren utser administratör av försäkringen. För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och Region Värmland. Den anställde har med tre månaders varseltid rätt att ändra pensionsförsäkring för kommande premiebetalningar och/eller storleken på bruttolöneavdraget. Avtalet kan sägas upp av den anställde eller Region Värmland med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som Region Värmland säga upp avtalet med omedelbar verkan. Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsersättningar och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Region Värmland har regler som i detalj beskriver förutsättningarna vid löneväxling. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid och deltid Region Värmland har beslutat att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska gälla från och med Bestämmelserna omfattar regionråd som tillträder efter 2006 års val. Pension och avgångsersättning ska minskas med förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt bestämmelserna i PBF (9)

8 Övriga förtroendevalda Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Den årliga pensionsersättningen är 3,5 procent och beräknas på den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. För år höjs ersättningen till 4,25 procent och från och med 2010 är ersättningen 4,5 procent. Höjning av ersättningen sker i enlighet med höjningen av pensionsavgift enligt pensionsavtalet KAP-KL. Tryggande av pensionsåtagandet Region Värmland tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Pension till efterlevande Särskild avtalspension enligt överenskommelse PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) Pensionsersättning för fritidspolitiker Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Årlig premiebetalning görs till den försäkring som den anställde valt. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och tryggas genom kommunalförbundets rätt att utdebitera medlemmarna för uppkomna kostnader.. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och tryggas genom kommunalförbundets rätt att utdebitera medlemmarna för uppkomna kostnader.. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Information om pensionsförmåner Enligt KAP-KL, Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. Region Värmland uppfyller informationskravet genom att de anställda via KPA Pension får årlig pensionsprognos om de intjänade pensionsförmånerna. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får varje anställd från det/de försäkringsbolag som valts (9)

9 Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första gången, får information och valblankett från Pensionsvalet PV AB. Anställda och förtroendevalda i Region Värmland kan vända sig till Region Värmlands, för närvarande även Karlstad kommuns, pensionshandläggare för att få svar på sina frågor. Utöver detta tillhandahåller Region Värmland pensionsinformation enligt nedan. Nyanställda Nyanställda i Region Värmland får ett informationsmaterial som kortfattat beskriver tjänstepensionen samt vem man kan vända sig till med pensionsfrågor. Informationsträffar Region Värmland erbjuder muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till samtliga anställda. Region Värmland erbjuder muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till anställda som närmar sig pensioneringen. Syftet är att informera om den kommande pensionen och olika möjligheter för uttag av denna. Pensionsavgång Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef minst tre månader före planerad pensionsavgång. Den anställde informeras skriftligen innan pensionsavgången om pensionsbeloppets storlek. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag som valts. Den anställde ska själv vända sig till tidigare arbetsgivare för att få sin IPR (Intjänad Pensionsrätt före 1998) utbetald. Information om löneväxling Region Värmland ska tillhandahålla skriftlig information om möjligheten att löneväxla till pensionsförsäkring (9)

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL 040-675 30 37 lina.mansdotter skane.se Datum 2015-02-13 26Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim'

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Löneväxling vid Göteborgs universitet

Löneväxling vid Göteborgs universitet DNR P 2015/71 ERSÄTTER TIDIGARE DOKUMENT (2015-04-01) Löneväxling vid Göteborgs universitet Gäller från 2015-07-01 för medlemmar i Saco-S och OFR-S Personalenheten 1 (6) Drakegatan 7, plan 3, Box 100,

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer