Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar"

Transkript

1 Personalenheten Webb: Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer Ånge Torggatan

2 1 Innehåll Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Inledning Sammanfattning av erbjudanden Valfri sysselsättningsgrad Löneväxling till pension Högre avgift till Avgiftsbestämd ålderspension i KAP KL resp AKAP KL Stanna kvar försäkring Verksamhetsförändring omställningsåtgärder Pensionsförstärkning vid förtida uttag Hel särskild avtalspension Beslutsfördelning...4 Bilaga:...6 Ytterligare information kring erbjudanden och omställningsåtgärder som ingår i Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets...6

3 2 (10) 1 Inledning Riktlinjerna ska medverka till att stärka bilden av kommunen som en modern och attraktiv arbetsgivare, samt stödja kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och avveckla anställda. Riktlinjerna ska även bidra till att de frågor som omfattas hanteras på ett tydligt, enhetligt och konsekvent sätt. Riktlinjerna ska dock inte begränsa kommunens, i egenskap av arbetsgivare, beslutanderätt och möjlighet att anpassa efter vid var tid gällande verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Dessa riktlinjer ersätter tidigare Riktlinjer för omställningsåtgärder i Ånge kommun som enligt beslut förlängs att gälla till och med Behovet av omarbetning av riktlinjerna har bland annat föranletts av nya kollektivavtal; Omställningsavtalet KOM-KL som började att gälla 1 januari 2012, AKAP-KL nytt pensionsavtal från 1 januari Gäller för medarbetare födda 1986 och senare.

4 3 (10) 2 Sammanfattning av erbjudanden Nedan följer en sammanfattning av erbjudanden och åtgärder. För utförligare information hänvisas till bilaga till dokumentet. 2.1 Valfri sysselsättningsgrad I de verksamheter i kommunen som omfattas av kollektivavtal om arbetsmodellen Smartare bemanning erbjuds medarbetarna valfri sysselsättningsgrad. En gång per år har medarbetarna möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad för närmast påföljande kalenderår. 2.2 Löneväxling till pension Möjlighet till extra pensionssparande via arbetsgivaren erbjuds tillsvidareanställda med lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. 2.3 Högre avgift till Avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL resp AKAP-KL Pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL är 4,5 %. För AKAP-KL gäller 4,5 % på pensionsgrundande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och för lönedelar i skiktet mellan 7, 5 och 30 inkomstbasbelopp är avgiften 30 %. I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner kan som en del av förmånspaketet för den anställde erbjudas högre avgift till Avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL resp AKAP-KL. Tilläggsavgiften bestäms i varje enskilt fall. 2.4 Stanna kvar-försäkring Vid rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner, Vid individuell kompetensutveckling i kommunens intresse och där kommunen bidragit ekonomiskt. Syftet med Stanna kvar-försäkringen är att istället för högre lön erbjuda ett större belopp längre fram förutsatt att personen kvarstår i anställningen en avtalad tid, dock minst tre år. Beloppet kan senare användas till pension eller utges som engångsbelopp. Skulle medarbetaren avgå före den avtalade tiden tillfaller det ackumulerade beloppet kommunen. Kan därefter användas valfritt t ex till ny rekrytering.

5 4 (10) 3 Verksamhetsförändring omställningsåtgärder Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtalet KOM-KL tillämpas i första hand. Under särskilda omständigheter och i undantagsfall kan kommunen besluta om nedanstående åtgärder till förmån för enskilda individer. Dessa åtgärder utgör ingen rättighet för de anställda, en individuell prövning sker i varje enskilt fall. Huvudprincipen för tillämpningen är att tjänsten inte återbesätts eller att åtgärden bidrar till att annan medarbetare inte behöver sägas upp på grund av arbetsbrist. 3.1 Pensionsförstärkning vid förtida uttag Medarbetare som avgår med förtida uttag av tjänstepension, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen, för att därmed underlätta beslut att avgå med pension. Tilläggsbeloppet kan övervägas vid arbetsbrist och organisatoriska eller vid särskilda fall. Medarbetaren ska ha uppnått 62 års ålder. Beslut fattas i varje enskilt fall efter individuell prövning 3.2 Hel särskild avtalspension Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Tillämpas med stor restriktivitet. Huvudprincipen är att tjänsten inte återbesätts. 4 Beslutsfördelning Åtgärd Yttrande Beslut Löneväxling till pension Personalchef Högre avgift till Personalchef Förvaltningschef avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL resp AKAP-KL Stanna kvar-försäkring Personalchef Förvaltningschef Pensionsförstärkning vid förtida uttag Hel särskild avtalspension Förvaltningschef för medarbetare inom verksamheten Kommunchef för förvaltningschefer Personalchef Personal- och organisationsutskottet

6 5 (10) Kommunstyrelsens ordförande för kommunchef I de fall den som lämnar yttrande avstyrker åtgärd jämställs detta med beslut om avslag, dvs konsensus krävs. Detta innebär att avstyrkan om åtgärden hel avtalspension betyder att detta ärende inte tas upp till behandling i personal- och organisationsutskottet.

7 6 (10) Bilaga Ytterligare information kring erbjudanden och omställningsåtgärder som ingår i Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Valfri sysselsättningsgrad (2.1) I de verksamheter i kommunen som omfattas av Arbetsmodellen Smartare bemanning erbjuds medarbetarna valfri sysselsättningsgrad. Medarbetarna ges möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad en gång om år. Lägsta möjliga sysselsättningsgrad att välja är 50%. Villkor för medarbetare som omfattas av arbetsmodellen regleras i avtal med de fackliga organisationerna. Löneväxling till pension (2.2) I syfte att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och därmed möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, erbjuds tillsvidareanställda med lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp möjlighet att pensionsspara via arbetsgivaren. Löneväxlingen sker genom att den anställde varje månad avstår ett överenskommet belopp av sin bruttolön. Beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring. Kostnadsneutralitet I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett tilläggsbelopp på för närvarande 6 procent (2013). Tilläggsbeloppets storlek ska ses över och fastställas inför varje årsskifte eftersom det grundar sig på storleken på arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och en jämkning mellan kommunens administrativa kostnader för löneväxlingen och avgifterna till avtalsförsäkringarna. Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring. Exempel: För en anställd som har ett överenskommet bruttolöneavdrag på kronor, betalas kronor till tjänstepensionsförsäkringen. Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär även att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen.

8 7 (10) Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt för beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, exempelvis semesterlönetillägg och sjukavdrag. Lägsta och högsta belopp att växla Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad. Maximalt får 20 procent av bruttolönen per månad växlas. Löneväxling vid sjukdom och ledighet Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget en månad, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen. Löneväxlingen upptas därefter med automatik igen så fort det finns lön som räcker till bruttolöneavdraget. Inbetalning till pensionsförsäkring Löneväxlingsbeloppet överförs månadsvis till av kommunen anvisat försäkringsbolag. Start, ändring och avslut av löneväxling Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband med nyanställning, årsskifte eller lönerevision. Ändring av storleken på löneväxlat belopp kan göras efter en varseltid på en månad. Löneväxlingen kan sägas upp av den anställde eller kommunen efter en ömsesidig uppsägningstid på en månad. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan. Högre avgift till Avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL / AKAP-KL (2.3) Pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL är 4,5 %. För AKAP-KL gäller 4,5 % på pensionsgrundande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och för lönedelar i skiktet mellan 7, 5 och 30 inkomstbasbelopp är avgiften 30 %. I samband med rekrytering av särskilt eftertraktad kompetens och nyckelpersoner

9 8 (10) kan som en del av förmånspaketet för den anställde erbjudas högre avgift till Avgiftsbestämd ålderspension i KAP-KL resp AKAP-KL. Tilläggsavgiften bestäms i varje enskilt fall. Den höjda pensionsavgiften placeras i samma pensionsförsäkring och försäkringsbolag som den anställde valt för den ordinarie pensionsavgiften enligt KAP-KL. Överföring sker via kommunens upphandlade valcentral, f n Pensionsvalet. Stanna kvar- försäkring (2.4) I varje situation där arbetsgivaren gör ett erbjudande till den anställde där det finns ett önskemål om en motprestation kan en Stanna kvar försäkring vara intressant. Ger arbetstagaren ett ekonomiskt incitament att stanna kvar. Ger arbetsgivaren möjlighet att attrahera och behålla en nyckelperson Minskar risken för kommunen att förlora personal man har utbildat och satsat på genom att en utfästelse upprättas och villkoras. Om anställningen behöver avslutas i förtid finns det ett uppbyggt kapital att använda. Arbetsgivare och medarbetare tecknar en överenskommelse om extra pension baserat på en viss månatlig avsättning. Arbetsgivaren tecknar en Traditionell kapitalförsäkring (med och utan garanti) till vilken den månatliga betalningen sker. När medarbetaren varit anställd den avtalade perioden minst tre år - har denne rätt till avsättningen som en ökad framtida pension. Avtalet kan ändras till att istället utbetalas som ett engångsbelopp. Det belopp som utbetalas till medarbetaren är inkomstskattepliktigt. Offert med försäkringsvillkor ska alltid inhämtas innan överenskommelse träffas. Pensionsförstärkning vid förtida uttag (3.1) Medarbetare som avgår med förtida uttag av tjänstepension, kan få ett tilläggsbelopp som tillskott till pensionen. Tilläggsbeloppet kan övervägas vid arbetsbrist och organisatoriska eller vid särskilda fall. Medarbetaren ska ha uppnått 62 års ålder. Beslut fattas i varje enskilt fall efter individuell prövning. Tilläggsbeloppet beräknas till 24 % av den fasta månadslönen vid avgångstillfället, dock maximalt kronor. Beloppet är detsamma under hela utbetalningsperioden där ingen indexering ska ske. Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från avgången och längst till månaden före 65 års ålder. Beloppet är skattepliktigt för individen. Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter.

10 9 (10) Den anställde ska informeras om samt skriftligen intyga att man förstått att ovanstående kan komma att påverka tjänstepensionen efter 65 års ålder. Hel särskild avtalspension (3.2) Med särskild avtalspension avses pensionsutbetalning före 65 år. Särskild avtalspension är ingen rättighet för den enskilde. I den mån kommunen finner det lämpligt att bevilja särskild avtalspension sker detta enligt följande riktlinjer. Riktlinjer för beviljande av hel särskild avtalspension Särskild avtalspension kan i samband med arbetsbrist, som uppstått på grund av minskad verksamhet, omorganisation eller andra särskilda skäl beviljas medarbetare som fyllt 62 år. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt tjänstepensionsavtalet KAP-KLs bestämmelser. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. Aktuell lön vid avgång 0-7,5 ibb 7,5-20 ibb Pensionsnivå 70 % 62,5% Pensionsbeloppet kan dock inte för 2013 bli lägre än kr per månad gånger tjänstgöringsgraden. Lägsta beloppet höjs varje år med 70 procent av genomsnittlig lönerevisionsökning. Om ingen lönerevision sker fastställs uppräkningen av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott. Avvikelser från ovan angiven pensionsnivå 70 % - kan ske efter individuell prövning av personal- och organisationsutskottet. Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad på intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Särskild avtalspension samordnas med förvärvsinkomst. Inkomst från Ånge kommun samordnas från första kronan. För inkomst från annan arbetsgivare undantas tre prisbasbelopp per år från samordning. Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret.

11 (10) 10 För medarbetare som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska tiden från avgången intill månaden före 65 årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande. Motsvarande pensionsunderlag används också vid eventuell beräkning av pension till efterlevande. Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott efter individuell prövning, med hänsyn tagen till kommunens verksamhet och ekonomi. Ovanstående riktlinjer kan även tillämpas för medarbetare som omfattas av tjänstepensionsavtal PFA och uppbär sjukersättning. Då gäller annan pensionslösning i särskilda fall. Kort om omställningsavtalet KOM-KL Syftet med detta avtal är att stödja och hjälpa arbetstagare i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete genom att komplettera arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. Avtalet gäller för tillsvidareanställd arbetstagare med sammanhängande anställning enligt Allmänna bestämmelser med minst 40 % sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten. Arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist eller ingår i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och avgår efter överenskommelse med arbetsgivaren. Aktivt omställningsarbete sker genom Omställningsfonden till vilken kommunen erlägger en årlig premie motsvarande 1 procent av lönesumman. Ekonomiska omställningsförmåner enligt avtalets finansieras direkt av kommunen. Särskild ersättning till äldre arbetstagare Avser de som är tillsvidareanställda, minst 40 % sysselsättningsgrad och varit anställda minst 10 år. Uppsagd på grund av arbetsbrist och fyllt 61 år. Ersättningsbelopp 60 % x lön vid uppsägningstidpunkten.

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M FÖRHANDLINGSPROTOKOLL TJÄNSTEPENSION, OMSTÄLLNING OCH KARRIÄRVÄXLING M M Ärende Parter Ändringar i villkorsavtal med anledning av nytt tjänstepensionsavtal samt avtal om omställning och karriärväxling

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall Bilaga 2 Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall När en tilläggsavgift ska beräknas används en pensionsprognos för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. I prognosen simuleras ett

Läs mer