Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige Reviderad av kommunfullmäktige Reviderad av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27"

Transkript

1 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige Reviderad av kommunfullmäktige Reviderad av kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA I KOMMUNEN OCH HALMSTAD 700 AB... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE... 5 LÖNEVÄXLING... 6 INFORMATION OM PENSIONER... 7 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA... 8 HELTIDS- OCH DELTIDSPOLITIKER... 8 FRITIDSPOLITIKER... 8 TRYGGANDEFORMER... 9 PENSION TILL ANSTÄLLDA I HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ AB, AB NISSASTADEN, AB INDUSTRISTADEN, HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB SAMT HALMSTADS FLYGPLATS AB PENSION TILL ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN I HALMSTADS FASTIGHETS AB Till pensionsriktlinjerna finns en tillhörande bilaga som översiktligt beskriver bestämmelserna om allmän pension och kollektivavtalen KAP-KL, PA-KFS samt ITP (11) KPA Pension - Thomas Månsson

3 Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas anställda i kommunen och Halmstad 700 AB efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda i kommunen och av kommunen ägda företag har möjlighet att löneväxla till extra pensionssparande. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid samt förtroendevalda vars uppdragstid motsvarar minst 40 procent av heltid, omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster motsvarande två prisbasbelopp per år undantas från samordning. Fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen motsvarar 4 procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen höjs från och med 2008 till 4,25 procent och till 4,5 procent från och med Ersättning till förtroendevalda ordförande och vice ordförande för förlorad pensionsförmån utges med samma procentsats som för fritidspolitiker, beräknat på 35 procent av gällande årsarvode enligt Bilaga B i Arvodesreglementet. De ordförande och vice ordförande vars förlorade tjänstepension ej täcks av den schablonmässiga ersättningen, kan inkomma med styrkt anspråk på ytterligare kompensation för förlorad tjänstepension Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionsriktlinjerna. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsens personalutskott är högsta ansvariga instans gällande anställdas pensionsvillkor. Kommunchefen beslutar i samråd med personalchefen om särskild avtalspension enligt de antagna riktlinjerna. I övriga fall beslutar kommunstyrelsens personalutskott. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden (11) KPA Pension - Thomas Månsson

4 Inledning Bakgrund De pensionsavtal som anställda i kommunen och de ägda företagen omfattas av, innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Motsvarande gäller också de pensions- och avgångsförmåner som de förtroendevalda omfattas av. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor, vilket beskrivs i denna pensionspolicy. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart fjärde år och uppdateras om det finns behov av det. Vid behov ska pensionspolicyn även ses över och uppdateras då det skett förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionsriktlinjerna. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet gällande de förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsens personalutskott är högsta beslutande instans gällande anställdas pensionsvillkor. Kommunchefen beslutar i samråd med personalchefen om särskild avtalspension som följer de antagna riktlinjerna. Särskild avtalspension som inte följer riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsens personalutskott. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden (11) KPA Pension - Thomas Månsson

5 Pension till anställda i kommunen och Halmstad 700 AB Anställda med pensionsrätt omfattas av KAP-KL tillsammans med de kompletteringar och avvikelser som kommunen beslutat ska gälla och som beskrivs i denna pensionspolicy. Anställda som beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning kan dock omfattas av tidigare gällande pensionsavtal. Särskild avtalspension enligt överenskommelse Kommunen kan bevilja särskild avtalspension enligt överenskommelse. Detta sker med återhållsamhet i de fall kommunen finner det lämpligt och i enlighet med nedanstående riktlinjer. Särskild avtalspension kan beviljas i samband med övertalighet eller omorganisation förutsatt att den anställde: - har fyllt 61 år och - har varit sammanhängande anställd i kommunen under minst 15 år. Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionens storlek framgår av tabellen nedan. Pensionsunderlag uttryckt i Pensionsnivå inkomstbasbelopp 0 7,5 73,5% 7, % ,5% Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångstidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare månad då intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsunderlaget motsvarar 1/12 av pensionsunderlaget för varje månad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska tiden från avgången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pensionsgrundande. Under tid med rätt till särskild avtalspension gäller skyddet avseende pension till efterlevande (11) KPA Pension - Thomas Månsson

6 Särskild avtalspension ska minskas med 73,5% av eventuell förvärvsinkomst. Från minskning undantas dock ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av två gånger gällande prisbasbelopp. Avgång med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för detta. Kostnaden för den särskilda avtalspensionen belastar respektive förvaltning. Löneväxling Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att pensionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring. I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar ett särskilt belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som skulle betalats vid kontant utbetalning, och den särskilda löneskatt som betalas på premien. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget och detta särskilda belopp. Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också att den anställdes pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska utgöras av den oväxlade lönen. Lönerevisioner ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt. Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 300 kronor per månad. Det högsta tillåtna växlingsbeloppet är 20 procent av bruttolönens månadsbelopp. Premien betalas varje månad till det försäkringsbolag som kommunen anvisar. För anställd som önskar löneväxla upprättas ett individuellt avtal mellan denne och kommunen. Bruttolöneavdraget görs från och med den överenskomna tidpunkten under förutsättning att avdraget kan verkställas. Det avtalade beloppet kan ändras med en varseltid om tre månader. Avtalet kan sägas upp av den anställde eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxling ändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal, kan såväl den anställde som kommunen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kommunen ska ta fram regler som i detalj beskriver förutsättningarna för löneväxling. Kommunen tillhandahåller skriftlig information om löneväxlingens innebörd och konsekvenser (11) KPA Pension - Thomas Månsson

7 Information om pensioner Allmänt Enligt KAP-KL, Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. Informationskravet uppfylls genom att de anställda via KPA Pension får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos. Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive anställd information från det försäkringsbolag som valts. Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen, erhåller information och valblankett av Pensionsvalet PV AB. Anställda och förtroendevalda kan vända sig till kommunens pensionshandläggare för att få svar på sina pensionsfrågor. Utöver ovanstående erbjuder kommunen med viss regelbundenhet muntlig information. De muntliga informationerna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern partner. Vid pensionsavgång Inför pensionsavgång kan den anställde genom kommunens pensionshandläggare erhålla information om sin kommande pension. I god tid innan pensionsavgången skall den anställde därefter skriftligt informeras om pensionsbeloppets storlek. Ansökan om pension Anställd som önskar avgå med pension skall lämna skriftlig ansökan till närmaste chef senast fyra månader före planerad pensionsavgång. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och information om pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag som valts (11) KPA Pension - Thomas Månsson

8 Pension till förtroendevalda Heltids- och deltidspolitiker Halmstads kommun har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) att gälla från och med Bestämmelserna gäller förtroendevalda som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid alternativt på betydande del av heltid. Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning. Fritidspolitiker Kommunens fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Pensionsersättningen motsvarar 4 procent av den sammanlagda ersättning som utbetalats för förlorad arbetsinkomst. Pensionsersättningen höjs till 4,25 procent från och med 2008 och till 4,5 procent från och med Kommunens förtroendevalda ordförande och vice ordförande erhåller ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Pensionsersättningen utges med samma procentsatser som till fritidspolitiker enligt ovan. Pensionsersättningen beräknas schablonmässigt på 35 procent av gällande årsarvode enligt Bilaga B i Arvodesreglementet Ersättningen betalas till en traditionell tjänstepensionsförsäkring enligt kommunens anvisningar. Ansökan om ersättning ska göras senast året efter det år förlusten hänför sig till. I samband med ansökan ska den förtroendevalde kunna styrka att förtroendeuppdraget inneburit att tjänstepension förlorats. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas De ordförande och vice ordförande vars förlorade tjänstepension ej täcks av den schablonmässiga ersättningen, kan inkomma med styrkt anspråk på ytterligare kompensation för förlorad tjänstepension (11) KPA Pension - Thomas Månsson

9 Tryggandeformer Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Särskild avtalspension till anställda inom räddningstjänsten Särskild avtalspension enligt överenskommelse Intjänad pension före 1998 Pension till efterlevande Pension för förtroendevalda (PBF) Pension för fritidspolitiker Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Årlig premiebetalning görs till den försäkring som den anställde valt. Tryggas genom av arbetsgivaren vald Intjänandet skuldförs och tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och tryggas genom beskattningsrätten. Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas som en ansvarsförbindelse.* Tryggas genom av arbetsgivaren vald Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension och tryggas genom beskattningsrätten. Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande * Kommunen har avsatt särskilda medel i avsikt att användas till kommande pensionsutbetalningar (11) KPA Pension - Thomas Månsson

10 Pension till anställda i Halmstad Energi och Miljö AB, AB Nissastaden, AB Industristaden, Halmstads Näringslivs AB samt Halmstads Flygplats AB Anställda med pensionsrätt omfattas av PA-KFS. Anställda har möjlighet att löneväxla till pension i enlighet med de regler som gäller för anställda i kommunen. Tryggandeformer Ålderspension Kompletterande ålderspension Efterlevandepension Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande premiebetalning till den försäkring som den anställde valt (11) KPA Pension - Thomas Månsson

11 Pension till anställda tjänstemän i Halmstads Fastighets AB Anställda med pensionsrätt omfattas av ITP. Anställda har möjlighet att löneväxla till pension i enlighet med de regler som gäller för anställda i kommunen med skillnaden att pensionsintjänandet för ITP baseras på lön efter växling. Fastigo Plus Pension Företaget betalar varje år en särskild premie för Fastigo Plus Pension. Inom ramen för Fastigo Plus Pension kan den som vill också spara privat. Tryggande av pensionsförmåner enligt ITP avdelning 2 ( gamla ITP) Ålderspension Kompletterande ålderspension (ITPK) Sjukpension Familjepension Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande premiebetalning till den försäkring som den anställde valt. Tryggande av pensionsförmåner enligt ITP avdelning 1 ( nya ITP) Ålderspension Sjukpension Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Löpande premiebetalning till den försäkring som den anställde valt (11) KPA Pension - Thomas Månsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL 040-675 30 37 lina.mansdotter skane.se Datum 2015-02-13 26Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim'

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011

Trygghetsavtalet. Publicerat den 28 mars 2011 Trygghetsavtalet TA I lydelse fr.o.m. den 1 januari 2011 Publicerat den 28 mars 2011 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 TRYGGHETSAVTAL (TA)... 4 Parternas gemensamma syn... 4 1... 4 Trygghetsstiftelsen...

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer