DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT"

Transkript

1 Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf , 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och löneenheten REVIDERAT

2 Innehållsförteckning Pensionspolicy Pajala kommun... 2 Uppdatering... 2 Beslutsordning... 2 Pension till anställda... 3 Avgångsvederlag... 3 Löneväxling... 4 Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner... 5 AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare... 6 Pension till förtroendevalda... 6 PBF... 6 OPF-KL... 6 Ersättning för förlorad tjänstepensions-förmån... 7 Bilaga 1. Pensionsinformation... 9 Bilaga 2 Tryggande av kommunens pensionsförmåner Bilaga 3 Pensionssystemet Bilaga 4 Basbelopp

3 Pensionspolicy Pajala kommun Nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KL samt nya bestämmelser kring omställningsstöd och pension för förtroendevalda är anledning till denna revidering av pensionspolicyn. I kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed skapa fortsatt goda möjligheter att rekrytera och behålla anställda, är det viktigt med långsiktiga och tydliga riktlinjer för pensionsrelaterade frågor. Därmed kan kommunen använda pensioner som en aktiv del i sin personalpolitik, bland annat för att underlätta och förenkla vid rekrytering och avveckling av personal. Kollektivavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett antal möjligheter till lokala beslut. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda antas efter förslag till regelverk från Sveriges Kommuner och Landsting med de kompletteringar som framgår av denna policy. Syftet med pensionspolicyn är att uppnå enhetliga regler och normer som skall tillämpas i kommunen när det gäller olika pensionslösningar. Pensionspolicyn beskriver kommunens åtaganden i pensionshänseende gentemot alla anställda och förtroendevalda. Uppdatering Pensionspolicyn ska uppdateras inför varje politisk mandatperiod. Däremellan ska uppdatering ske vid större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda, samt högsta beslutande organ när det gäller anställdas pensionsvillkor. Personalutskottet beslutar om avgångsvederlag. Löneväxling erbjuds samtliga anställda enligt policybeslut på sid 5. Alternativ KAP-KL erbjuds anställda med pensionsunderlag över 8,5 ibb, enligt policybeslut på sid 5. 2

4 Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande pensionsärenden. Beslut om särskilda pensionsvillkor vid nyanställning eller under pågående anställning som ej följer pensionspolicyns riktlinjer; Kommunstyrelsen beslutar då det gäller kommunchef. Personalutskottet beslutar då det gäller förvaltningschef och nyckelperson. Kommunchef tillika Personalchef beslutar om kvarstående i tjänst efter 67 år. Pension till anställda Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare. För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension), sedan Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda omständigheter I KAP-KL och AKAP-KL finns utrymme för lokala beslut. Av denna policy framgår i vilka sammanhang och på vilket sätt kommunen valt att använda detta utrymme. Avgångsvederlag Avgångsvederlag kan användas då det finns särskilda skäl. Avgångsvederlag finansieras av resp. förvaltning och medel dras från förvaltningens budget nästföljande år. Ett avgångsvederlag skall motsvara 6-12 månadslöner, beroende på anställningstid, enligt följande modell: ANSTÄLLNINGSTID ANTAL MÅNADSLÖNER Upp till 6 år 6 6 år 12 år 9 12 år - 12 För en arbetstagare som fyllt 57 år och som varit anställd hos arbetsgivaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten gäller 12 månadslöner. 3

5 Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis eller allt på en gång, enligt överenskommelse mellan kommunen och den anställde. Den anställde kan också omvandla avgångsvederlaget till en pensionslösning, som skall vara kostnadsneutral för kommunen (se bilaga 3 om kostnadsneutralitet). Den anställde måste dock göra ett sådant val innan beloppet varit tillgängligt för lyftning. Pensionen tryggas genom en engångsbetald försäkring. OBS! Ovanstående policy gäller ej de s.k. rehabiliteringsuppsägningarna Löneväxling Kommunen erbjuder anställda att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring. Möjligheten gäller samtliga tillsvidareanställda. Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen (se bilaga 3 om kostnadsneutralitet). Vid löneväxling betalar kommunen särskild löneskatt istället för arbetsgivaravgifter och får därmed en lägre kostnad. Anställda som löneväxlar får därför ett premietillägg på för närvarande ca 6 procent av bruttolöneavdraget, som tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet betalas av kommunen till en tjänstepensionsförsäkring. (Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med kr, avsätts kr till en tjänstepensionsförsäkring). I kostnadsneutraliteten ligger också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Lönen före avståendet ska därför vara pensionsgrundande. Vid löneförhandlingar ska lönen före avståendet användas som utgångspunkt. Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad och högsta belopp är 20 % av månadslönen. Vid sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet utan lön längre än 21 dagar, görs ett uppehåll i löneväxlingen till dess den anställde återkommit i tjänst. Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om detta. För anställda med lön överstigande 4

6 8,07 ibb (2014 = kr/mån) kommer ett löneavstående inte att påverka de allmänna försäkringsnivåerna. Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner I syfte att även fortsättningsvis upplevas som en attraktiv arbetsgivare och därmed ytterligare stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner, erbjuder kommunen dessa chefer möjlighet att omfattas av; Alternativ KAP-KL Alternativ KAP-KL ska vara utformad så att den går att förena med övriga kommunala kollektivavtal, vilka ska behållas oförändrade. Alternativ KAP- KL är kostnadsneutral för Pajala Kommun. Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar förvaltningschefer eller andra med motsvarande funktion, dvs arbetstagare som har motsvarande befogenhet som förvaltningschef och som agerar på direkt uppdrag av styrelse, nämnd eller annat politiskt organ. Efter särskilt beslut kan även annan chef eller nyckelperson omfattas. Pensionsunderlaget ska överstiga 8,5 inkomstbasbelopp. Alternativ tjänstepensionslösning innebär att den anställde får sätta av en premie till sin individuella tjänstepension som motsvarar premien för hans/hennes försäkring för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. Försäkringsgivare anvisas av Kommunen. Sedan överenskommelse om alternativ tjänstepension träffats har den anställde inte rätt att återgå till förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL:s bestämmelser så länge han/hon är anställd i Kommunen. Detta gäller även för det fall att den anställdes lön efter överenskommelsen understiger 8,5 ibb. Den anställde som väljer den alternativa pensionslösningen avsäger sig rätten till förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL:s bestämmelser. 5

7 AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska omfattas av AKAP-KL istället för KAP-KL enligt de regler som anges i AKAP-KL. Pension till förtroendevalda P B F Kpensionsbestämmelser i uppdrag oföre valet 2014 m m unen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) från och med Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda som på heltid och deltid om minst 40 % fullgör uppdrag hos kommunen. OPF-KL PBF Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Gäller för: Förtroendevald som omfattats av OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Gäller för: Förtroendevald som väljs för första gången valet 2014 eller som tidigare inte omfattats av pensionsbestämmelser för förtroendevalda Kommunen har antagit OPF-KL att gälla från valet Se i matris ovan vem som kan omfattas. Omställningsstöd Gäller för: Förtroendevald med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40 procent av heltid. Pensionsbestämmelser Gäller för: Sjukpension och familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller på deltid motsvarande minst 40 procent av heltid. 6

8 Avgiftsbestämd ålderspension gäller alla förtroendevalda oavsett omfattning av uppdrag. Omställningsinsatser För att fastställa vad som kan rymmas inom OPF-KL 3 Aktiva omställningsinsatser ska som förebild gälla motsvarande insatser för kommunens anställda enligt för dem gällande omställningsavtal. Någon skyldighet att upprätta handlingsplan finns inte. Kommunstyrelsen (pensionsmyndighet) har till uppgift att fastställa anvisningar för ansökan med mera, gällande finansiering av aktiva omställningsinsatser och/eller ekonomiskt omställningsstöd. I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i landsting kan kommunen träffa överenskommelse med landstinget om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån Förtroendevalda som inte har uppdrag motsvarande minst 40 procent av heltid omfattas inte av PBF eller OPF-KLs Omställningsstöd. Däremot finns rätt till Avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL. Notera att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte är pensionsgrundande i OPF-KL. Istället ges ersättning för tjänstepensionsförlust som har samband med fullgörande av förtroendeuppdraget. Kommunen ger en skälig och schablonmässig ersättning motsvarande 4,5 procent (lägre ersättningsnivå gällde åren ) av den ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalas ut under året. Pensionsersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde. Begäran 7

9 om ersättning görs senast vid utgången av marsmånad året efter det år förlusten hänför sig till. Utbetalning av pensionsersättning sker i april månad. Ersättningen är inte underlag för Avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL. 8

10 Pensionsinformation Bilaga 1. Kommunen ansvarar för att anställda informeras om pensionsrättigheter i anställningen, enligt riktlinjer i kollektivavtalen om pension. Anställda och förtroendevalda kan vända sig till pensionshandläggaren med pensionsfrågor. Kommunen tillhandahåller allmän pensionsinformation via intranätet. I övrigt erbjuder kommunen regelbundet information enligt nedan. De muntliga informationerna genomförs antingen i egen regi eller med extern hjälp. Anställda Kommunen genomför minst vart 3.e år muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till samtliga anställda. Syftet med informationen är att översiktligt informera om KAP-KL /AKAP-KL och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för den framtida pensionen. Under anställningen Kommunens anställda får via kommunens pensionsadministratör varje år information om intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionens storlek fås från det försäkringsbolag den anställde valt. Äldre anställda Kommunen genomför varje år muntlig och gruppvis pensionsinformation för anställda som fyllt 58 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen, bland annat olika möjligheter för uttag. 9

11 Vid pensionsavgång Anställda och förtroendevalda, som planerar att avgå med pension, ska ansöka om detta senast tre månader före pensionsavgången. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska den anställde vända sig till valt försäkringsbolag. Information om löneväxling och alternativ KAP-KL Kommunen ska tillhandahålla muntlig eller skriftlig information riktad till samtliga tillsvidareanställda när det gäller löneväxling, samt till berörda när det gäller alternativ KAP-KL. Pensionsinformation till förtroendevalda Förtroendevalda ska erhålla information om vilka pensionsbestämmelser som är tillämpliga. För OPF-KL gäller att den förtroendevalde ska erhålla årliga uppgifter om den avgiftsbestämda pensionen, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till personalchefen med pensionsfrågor. 10

12 Tryggande av kommunens pensionsförmåner Bilaga 2 Pensionerna i Pajala kommun tryggas enligt nedanstående: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Efterlevandepension Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten Intjänad pension före 1998 Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer och nyckelpersoner* PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) OPF-KL Pensionsbestämmelser Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring som den anställde valt. Tryggas genom försäkring. Tryggas genom försäkring. Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen. Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Vid partiell inlösen tryggas den valda delen av pensionsåtagandet genom kollektiv försäkring och betalas med engångspremie. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Den intjänade pensionsavgiften bokförs årligen som en skuld i balansräkningen. * Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension, som är kostnadsneutral för kommunen. En förmånsbestämd pension kännetecknas av att man vet hur mycket som kommer att betalas ut, under förutsättning att avtalade villkor är uppfyllda. Den försäkrade kan inte påverka pensionens storlek utan är garanterad en pension, som vanligtvis motsvarar en viss procent av lönen. En premiebestämd pension kännetecknas av att premien som ska avsättas eller betalas in till pensionen är känd. Den försäkrade kan placera premien i traditionell försäkring eller fondförsäkring. Det går att välja till ett efterlevandeskydd. 11

13 Pensionssystemet Bilaga 3 Pensionen består vanligen av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Allmän pension Den allmänna pensionen utgör det huvudsakliga pensionsskyddet för en individ. Den är lagstadgad och reglerna är beslutade av riksdag och regering. Pensionsförmånerna är ålderspension (inkomstpension, premiepension och eventuell garantipension) och efterlevandepension till vuxen och barn. Inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp ( kr år 2014 respektive kr för år 2015) ligger till grund för beräkning av den allmänna pensionen. Hos Pensionsmyndigheten kan du hitta mer om den allmänna pensionen Tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Reglerna bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom varje avtalsområde för sig. För anställda i kommuner, landsting och en del kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL (för den som är född 1985 eller tidigare) och AKAP-KL (för den som är född 1986 eller senare). Här följer en kort beskrivning av förmånerna i KAP-KL Ålderspension Avgiftsbestämd ålderspension Arbetsgivaren betalar varje år en pensionsavgift i förhållande till den anställdes lön. Pensionsavgiften betalas till den pensionsförsäkring (traditionell eller fondförsäkring) som den anställde valt. Avgiftsbestämd ålderspension kan betalas ut tidigast från 55 år. Pensionen kan tas ut under en begränsad period, kortaste utbetalningstid är vanligen 5 år, eller som en livslång pension. Förmånsbestämd ålderspension/livränta Förmånsbestämd ålderspension ger pension på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsnivån är förutbestämd och beroende av vilket 12

14 år den anställde är född. För lön mellan 7,5-20 inkomstbasbelopp varierar pensionsnivån mellan 55 och 62,5 procent, för lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp ligger den mellan 27,5 och 31,25 procent. För full pension krävs 30 års anställningstid inom kommunal sektor. Förmånsbestämd ålderspension kan tas ut tidigast från 61 år och betalas ut livslångt. Om en arbetstagare avgår från anställningen utan genast börjande ålderspension, har denne istället rätt till en livränta. Även livräntan beräknas på en medellön över 7,5 inkomstbasbelopp. Särskilda regler gäller för tillgodoräkning av anställningstid. Livräntan kan tas ut tidigast från 61 år och betalas ut livslångt. Intjänad pension före 1998 Pensionsrätt för anställningstid före 1998 beräknas enligt äldre tjänstepensionsregler. Denna pensionsförmån kan tas ut tidigast från 61 år och betalas vanligen ut livslångt. En samlad bild över den allmänna pensionen och tjänstepensioner samt privata pensionsförsäkringar kan ses på Inloggning sker med bankid eller personlig kod från Pensionsmyndigheten. Efterlevandepension Pension till efterlevande vuxen Pensionen kan betalas ut till efterlevande make/maka, registrerad partner eller sambo. Särskilda regler måste uppfyllas. Eterlevandepensionen är 15 procent av den avlidnes medellön upp till 20 inkomstbasbelopp och 7,5 procent av medellön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Efterlevandepension betalas ut månadsvis i fem år efter dödsfallet. Pension till efterlevande barn Pensionen betalas ut till den avlidnes biologiska barn och adoptivbarn. Den betalas ut till dess barnet fyller 18 år, eller vid studier till 20 år. Barnpensionen är 10 procent av den avlidnes medellön under 7,5 inkomstbasbelopp, 28 procent av medellön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 14 procent av medellön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Vid fler barn ökar beloppet och delas lika mellan barnen. Särskild avtalspension Enligt överenskommelse 13

15 Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om särskild avtalspension på heltid eller deltid och då fastställa pensionsnivå, utbetalningstid och de övriga förutsättningar som ska gälla i det enskilda fallet. För anställda inom räddningstjänsten Pensionen betalas ut till anställda som jobbat inom räddningstjänsten i minst 30 år, varav 25 år i utryckningsstyrka. Pensionen betalas ut från avgången, tidigast vid 58 år, och längst till 65 år. Pensionsnivån är 73,5 procent av den anställdes medellön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension. Privat pensionssparande Ett privat pensionssparande är frivilligt och ska ses som ett komplement till allmän pension och tjänstepension. Privat pensionssparande kan ske i traditionell pensionsförsäkring, fondförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande (IPS) i bank. 14

16 Basbelopp Inom pensionsområdet används de tre olika basbeloppen. Bilaga 4 Inkomstbasbelopp (ibb) kr år kr år 2014 inkomsttaket för allmän pension, 7,5 ibb Lönegränser inom KAP-KL och AKAP-KL vid beräkning av de olika pensionsförmånerna Förhöjt prisbasbelopp(fhpb) kr år kr år 2014 pensionspoäng för tilläggspension inom den allmänna pensionen (gäller endast födda 1953 eller tidigare) Prisbasbelopp (pbb) kr år kr år 2014 Inkomsttak för allmän sjukförsäkring (7,5 pbb) och föräldraförsäkring (10 pbb) från Försäkringskassan Värdesäkring under utbetalningstid av vissa pensioner enligt KAP-KL. 15

17 Kostnadsneutralitet Pensionslösningar som skall vara kostnadsneutrala för kommunen beräknas på följande sätt: Den anställde tillgodoräknas skillnaden mellan den sociala avgiften och särskilda löneskatten, aktuellt år Ex. sociala avgiften ,42 % Löneväxling / mån Särskild löneskatt ,26 % 1000kr Pensionsförsäkring : 1000*1,3142/1,2426=

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer