Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun"

Transkript

1 Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Dokumentansvarig: Förhandlingschef Revideras: Inför varje mandatperiod Ärendebeteckning: Kst/2014:129 Pensionspolicy inför nästa mandatperiod Publiceras: Örnkom Utvärderas: -

2 1(13) Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 3 PARTIELL TJÄNSTENEDSÄTTNING FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA (80/90/100 MODELLEN)... 3 AVGÅNGSPENSION I SÄRSKILDA FALL... 4 LÖNEVÄXLING... 6 PENSION TILL FÖRVALTNINGSCHEFER OCH NYCKELPERSONER... 7 ALTERNATIV KAP-KL... 7 AKAP-KL FÖR ANSTÄLLD FÖDD 1985 ELLER TIDIGARE... 8 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA... 8 PBF... 8 OPF-KL... 9 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD TJÄNSTPENSIONSFÖRMÅN... 9 PENSIONSINFORMATION BILAGA TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE... 12

3 2(13) Allmänt Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL, innehåller ett antal möjligheter till lokala och/eller individuella överenskommelser. Därmed kan kommunen använda pensioner som en aktiv del i sin personalpolitik, bland annat för att underlätta och förenkla vid rekrytering och avveckling av personal. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda antas efter förslag till regelverk från Sveriges Kommuner och Landsting med de kompletteringar som framgår av denna policy. Pensionspolicyn beskriver hur pensionsfrågor av olika slag ska hanteras i kommunen, eventuella tillägg till och avsteg från gällande pensionsavtal och bestämmelser, samt hur pensionerna ska tryggas. Pensionspolicyn omfattar anställda och förtroendevalda. Beslutsordning Pensionspolicyn beslutas av kommunfullmäktige. Förhandlingsdelegationen är pensionsmyndighet för förtroendevalda samt högsta beslutande organ när det gäller anställdas pensionsvillkor. Beslutsordningen framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

4 3(13) Pension till anställda Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare. För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (Kollektiv Avtalad Pension), sedan Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda omständigheter. Partiell tjänstenedsättning för äldre anställda (80/90/100 modellen) I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre, har kommunen beslutat om möjlighet att trappa mer arbetstiden. Nedtrappningen innebär att den anställde minskar sin arbetstid till 80 % av heltid, får 90 % av tidigare lön och 100 % i pensionsintjänande för tjänstepensionen. För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte ta arbete hos annan arbetsgivare samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas. Möjligheten gäller äldre anställda som tillåts minska sin arbetstid enligt nedanstående riktlinjer. I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen till 80 %. Möjligheten gäller tillsvidareanställda som arbetar heltid. Arbetstidsminskningen kan ske tidigast från och med den månad den anställde fyller 62 år. Ansökan kan tidigast göras sex (6) månader innan tjänstenedsättningen ska träda ikraft. Den anställde ska ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i omedelbar anslutning till arbetstidsminskningen, varav 9 års heltidsarbete. Dock får arbetstagaren de två sista åren ha varit tjänstledig utan lön maximalt en månad per år. Ledighet för fackligt uppdrag, politiska uppdrag i kommun, landsting, riksdag och regering samt sjuk- och föräldraledighet får räknas som arbetad tid. Sjukersättning (varaktig) räknas inte som arbetad tid. Nattjänst med omfattning 75 % jämställs i detta sammanhang med heltid. Den anställdes arbetstid efter minskningen ska vara 80 % av heltid. Arbetstidsminskningen ska läggas ut jämnt fördelat under begränsningsperioden. Förmånen gäller fram till den månad man fyller 65 år. Eftersom tjänsten omregleras i samband med arbetstidsminskningen har man inte möjlighet att återgå till heltidsanställning, om inte arbetsgivaren så önskar.

5 4(13) Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före arbetstidsminskningen. Denna lön förändras årligen procentuellt med faktiska löneökningar. Beslut om minskad arbetstid enligt ovanstående sker efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten och kommunens ekonomiska situation. Den anställde ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning. Om verksamheten kräver det kan den anställde behöva få en ny deltidsanställning med nya arbetsuppgifter och ny lön. Ovanstående riktlinjer innebär att arbetstidsminskningen från heltid till deltid inte påverkar tjänstepensionen eftersom den pensionsgrundande lönen beräknas utan hänsyn till arbetstidsminskningen. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska informera om detta. Avgångspension i särskilda fall Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan användas då det finns särskilda skäl. Pensionen ska användas med stor restriktivitet och återhållsamhet och beviljas efter individuell prövning. Beroende av vilket pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP- KL respektive AKAP-KLs regler när så hänvisas. Särskild avtalspension kan övervägas i följande fall: Vid omorganisation, övertalighet, besparingsåtgärder och av andra organisatoriska skäl, då tjänsten inte behöver återbesättas och där alternativa arbetsuppgifter inte kan erbjudas. På grund av personliga skäl. Den anställde ska ha uppnått 62 års ålder. För de två första punkterna gäller också att den anställde ska ha haft en sammanhängande anställningstid i kommunen på minst 10 år i direkt anslutning till avgången. Om det finns vägande skäl kan kommunen, i enskilda fall, besluta om undantag från kravet på uppnådd ålder och anställningstid. Särskild avtalspension beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP- KL/AKAP-KL regler. Pensionsnivån är fastställd till procentsatserna enligt tabellen på följande sida.

6 5(13) Hel särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna avgångstidpunkten och längst till 65 år. Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension under den tid som särskild avtalspension betalas ut. Avgiften beräknas på det pensionsunderlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen, uppräknat med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension ska i förekommande fall fortsätta att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension/ familjeskydd ska behållas oförändrad under tid med särskild avtalspension. Förvärvsinkomst som understiger två (2) prisbasbelopp per år undantas från samordning med särskild avtalspension. Förvärvsinkomst som överstiger denna gräns, ska samordnas på så sätt att avtalspensionen minskas med 73,5 procent av denna del av inkomsten. Kommunen ska inte kompensera den anställde för bortfall av avgifter till den allmänna pensionen under tid med särskild avtalspension. Däremot ska man informera om att särskild avtalspension kan komma att påverka den allmänna pensionen. Pensionsnivå för särskild avtalspension Pensionsnivå Födelseå i procent av pensionsunderlaget r 0 7,5 7, inkomstbasbelopp inkomstbasbelopp inkomstbasbelopp ,50 62,50 31, ,50 62,14 31, ,50 61,79 30, ,50 61,43 30, ,50 61,07 30, ,50 60,71 30, ,50 60,36 30, ,50 60,00 30, ,50 59,64 29, ,50 59,29 29, ,50 58,93 29, ,50 58,57 29, ,50 58,21 29, ,50 57,86 28, ,50 57,50 28, ,50 57,14 28, ,50 56,79 28, ,50 56,43 28, ,50 56,07 28, ,50 55,71 27, ,50 55,36 27,68

7 6(13) ,50 55,00 27,50 Särskild avtalspension på deltid Som ett alternativ till hel särskild avtalspension kan överenskommelse träffas om partiell särskild avtalspension. En förutsättning är då att sysselsättningsgraden minskas. Partiell särskild avtalspension kan övervägas i särskilda fall, enligt samma regler som gäller för hel särskild avtalspension ovan. Pensionen beräknas på ett pensionsunderlag enligt KAP- KL/AKAP-KLs regler och med samma pensionsnivåer som gäller för hel särskild avtalspension. Pensionen betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsbortfallet. Partiell särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna omregleringstidpunkten och som längst till 67 år. Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgift för avgiftsbestämd ålderspension grundad på pensionsunderlaget före arbetstidsbortfallet och pensionsgrundande tid för en eventuell förmånsbestämd ålderspension ska fortsätta att tillgodoräknas. Efterlevandepension/familjeskydd ska behållas oförändrat under den tid partiell särskild avtalspension betalas ut. Vid samordning med förvärvsinkomst undantas två (2) prisbasbelopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning. Kommunen ska inte kompensera den anställde för bortfall av avgifter till den allmänna pensionen under tid med särskild avtalspension på deltid. Däremot ska man informera om att särskild avtalspension kan komma att påverka den allmänna pensionen. Löneväxling Kommunen erbjuder tillsvidareanställda att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring. Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar får därför ett premietillägg, för närvarande 6 procent av bruttolöneavdraget. Lönen före avståendet ska vara pensionsgrundande för ordinarie tjänstepension. Vid löneförhandlingar ska lönen före avståendet användas som utgångspunkt. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

8 7(13) Löneväxlingen regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har individen och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om detta. Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner I syfte att även fortsättningsvis upplevas som en attraktiv arbetsgivare och därmed ytterligare stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner, erbjuder kommunen dessa chefer möjlighet att omfattas av kommunens chefspensionsplan som erbjuder alternativ KAP-KL eller AKAP-KL enligt nedan. Chefspensionsplanen ska vara utformad så att den går att förena med övriga kommunala kollektivavtal, vilka ska behållas oförändrade. Erbjudandet om chefspensionsplan gäller förvaltningschefer och anställda med motsvarande funktion, d v s arbetstagare som har motsvarande befogenhet som förvaltningschef och som agerar på direkt uppdrag av styrelse, nämnd eller annat politiskt organ. Chefer och nyckelpersoner som valt alternativ KAP-KL enligt tidigare policy fortsätter att omfattas av alternativ KAP-KL. Alternativ KAP-KL Alternativ KAP-KL kan inte vara aktuellt för anställd född 1986 eller senare. Alternativ KAP-KL innebär att förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd pensionsförmån. Övriga pensionsförmåner behålls oförändrade och tjänas in enligt KAP-KLs ordinarie regler. Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premieinbetalning. Premien motsvarar den som kommunen skulle betalat för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL.

9 8(13) Den anställde väljer själv om premien för alternativ KAP-KL ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Alternativ KAP-KL kan tas ut enligt vid var tid gällande regler för tjänstepensionsförsäkring. AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare Nyckelperson eller vid nyrekrytering Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska omfattas av AKAP-KL istället för KAP-KL enligt de regler som anges i AKAP-KL. Överenskommelsen kan träffas även om medarbetaren inte tillhör kretsen förvaltningschefer och nyckelpersoner förutsatt att han/hon uppfyller de krav som ställs i AKAP-KL. Möjligheten gäller då i första hand vid nyrekrytering. Pension till förtroendevalda PBF Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Gäller för: Förtroendevald som omfattats av pensionsbestämmelser i uppdrag före valet 2014 OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Gäller för: förtroendevald som väljs för första gången valet 2014 eller som tidigare inte omfattats av pensionsbestämmelser för förtroendevalda PBF Förtroendevalda med fast månadsarvode enligt kapitel B Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) att gälla från och med Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda med fast månadsarvode enligt kapitel B i Regler för ersättningar till förtroendevalda. Se i matris ovan vem som kan omfattas.

10 9(13) Förvärvsinkomster upp till två (2) prisbasbelopp per år är undantagna från samordning med pension och avgångsersättning. OPF-KL Kommunen har antagit OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda) att gälla från kommunvalet Se i matris ovan vem som kan omfattas. Omställningsstöd Gäller för: Förtroendevald med fast månadsarvode enligt kapitel B Pensionsbestämmelser Gäller för: Sjukpension och familjeskydd gäller för förtroendevald med fast månadsarvode enligt kapitel B. Avgiftsbestämd ålderspension gäller alla förtroendevalda oavsett omfattning av uppdrag. Omställningsstöd. För att fastställa vad som kan rymmas inom OPF-KL 3 Aktiva omställningsinsatser ska som förebild gälla motsvarande insatser för kommunens anställda enligt för dem gällande omställningsavtal. Någon skyldighet att upprätta handlingsplan finns inte. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har till uppgift att fastställa anvisningar för ansökan med mera, gällande finansiering av aktiva omställningsinsatser och/eller ekonomiskt omställningsstöd. I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i landsting kan kommunen träffa överenskommelse med landstinget om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Ersättning för förlorad tjänstpensionsförmån Förtroendevalda som inte har fast månadsarvode enligt kapitel B i Regler för ersättningar till förtroendevalda omfattas inte av PBF eller OPF-KLs Omställningsstöd. Däremot finns rätt till Avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL.

11 10(13) Det noteras att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte är pensionsgrundande i OPF-KL. Istället ges ersättning för tjänstepensionsförlust som har samband med fullgörandet av uppdraget. Kommunen ger en schablonmässig ersättning motsvarande 4,5 procent (lägre ersättningsnivåer gällde åren ) av den ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalas ut under året. Pensionsersättningen betalas ut kontant som ett engångsbelopp till den förtroendevalde och är inte underlag för Avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL. Begäran om ersättning görs senast vid utgången av mars månad året efter det år förlusten hänför sig till. Begäran ska innehålla uppgift om vilket pensionsavtal som gäller för anställningen. Utbetalning av pensionsersättningen sker i april månad. Ersättning för uppdragstid före Förtroendevalda som förlorat tjänstepension under uppdragstid före , har rätt till ersättning med faktiskt förlorat belopp under förutsättning att detta belopp kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt.

12 11(13) Pensionsinformation Kommunen ansvarar för att anställda informeras om pensionsrättigheter i anställningen. Det ger även en ökad kännedom om de pensionsförmåner som arbetsgivaren bekostar. Kommunen ser att information är grunden för att öka medvetenheten om individens ansvar för den framtida pensionen. Informationen behöver ges i samband med anställningen men även löpande under anställningen. Det sista är inte minst viktigt när pensionsavtal ändras under pågående anställning. Kommunen tillhandahåller allmän pensionsinformation via intranätet. Där framgår även till vem den anställde ska vända sig med pensionsfrågor. Kommunen väljer att erbjuda information i egen regi eller med hjälp av extern part. Anställda Kommunen genomför varje år muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad till samtliga anställda. Syftet med informationen är att översiktligt informera om KAP-KL och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för den framtida pensionen. Under anställningen Kommunens anställda får årligen skriftlig information om inbetald pensionspremie och en pensionsprognos. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionens storlek fås också från det försäkringsbolag som den anställde valt. Äldre anställda Kommunen genomför vartannat år muntlig och gruppvis pensionsinformation för anställda som fyllt 60 år. Syftet är att informera om den kommande pensionen, bland annat olika möjligheter till uttag. Information om löneväxling och alternativ KAP-KL Kommunen ska tillhandahålla muntlig eller skriftlig information riktad till den/de anställda som berörs/erbjuds alternativ enligt denna pensionspolicy.

13 12(13) Bilaga 1 Tryggande av kommunens pensionsåtagande Pensionerna i Örnsköldsviks kommun tryggas enligt nedanstående: Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt. Förmånsbestämd ålderspension Efterlevandepension Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten Särskild avtalspension enligt överenskommelse Intjänad pension före 1998 Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med inträffat dödsfall. Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Kommunen har tecknat ramavtal om möjlighet till partiell inlösen av pensionsåtagandet. Vid partiell inlösen tryggas den valda delen av pensionsåtagandet genom kollektiv försäkring och betalas med engångspremie Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer och nyckelpersoner Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt.

14 13(13) PBF (Pensionsbestämmelser för förtroendevalda) OPF-KL (Omställningsstöd och pension för förtroendevalda) Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänad pension skuldförs årligen.

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS tryckt december 2008 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall Bilaga 2 Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall När en tilläggsavgift ska beräknas används en pensionsprognos för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. I prognosen simuleras ett

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer