(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige med giltighet från och med Falkenbergs kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun."

Transkript

1 (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige med giltighet från och med Falkenbergs kommun I samarbete med

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5 MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE...5 PENSIONSFÖRSTÄRKNING VID FÖRTIDA UTTAG...6 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE...6 UTBETALNING AV AVGÅNGSVEDERLAG...8 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...8 ALTERNATIV PENSIONSLÖSNING INOM KAP-KL...9 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...11 FÖRTROENDEVALDA PÅ HELTID...11 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...11 TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE...13 PENSIONSINFORMATION...14 RUTINER I SAMBAND MED PENSIONERING (15)

3 Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. Pension till anställda Anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Äldre anställda kan erbjudas möjlighet att minska arbetstiden utan påverkan på tjänstepensionen. Pensionsförstärkning i samband med förtida uttag av ålderspensionen kan övervägas då det finns särskilda skäl. Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan beviljas i särskilda fall efter individuell prövning. Pensionen är ingen rättighet utan ett erbjudande från arbetsgivaren och ska användas med stor restriktivitet. Hela eller delar av ett överenskommet avgångsvederlag kan betalas till en pensionsförsäkring istället för att betalas ut kontant. Tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Anställda med pensionsunderlag (medellön) över 8,5 inkomstbasbelopp kan välja att omfattas av alternativ pensionslösning. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomst upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning. Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Pensionspolicyn redovisar de regler som kommunen beslutat om. Tryggande av kommunens pensionsåtagande Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, alternativ pensionslösning inom KAP-KL och pensionsersättning till förtroendevalda med försäkring. Premie betalas fortlöpande. Kommunen tryggar pension till efterlevande, särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten, särskild avtalspension enligt överenskommelse, pension intjänad före 1998 och pensionsförmåner enligt PBF genom beskattningsrätten. Pension intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och övriga åtaganden redovisas som en skuld i kommunens balansräkning. Pensionsinformation till anställda Kommunen tillhandahåller information om de pensionsrättigheter och pensionsmöjligheter som följer av anställningen (15)

4 Inledning Bestämmelserna i KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till lokala överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor och därmed vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda kan omfattas av. Syfte Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland annat stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal i konkurrens med andra arbetsgivare, samt underlätta vid framtida generationsväxling och behov av kompetensöverföring. Reglerna i pensionspolicyn ska följas och därmed säkerställa att pensionsfrågorna får en enhetlig och konsekvent hantering i kommunen. Pensionspolicyns regler kan frångås i undantagsfall då det finns orsaker av särskild karaktär. Sådant beslut ska motiveras. Uppdatering Reglerna i pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns behov. Vid större förändringar i kommunen eller i lagar och kollektivavtal som har påverkan på pensionsområdet, ska pensionspolicyn ses över oftare. Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning (15)

5 Pension till anställda Inledning Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Anställda som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning som beviljats före 2006, omfattas inte av KAP- KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. Minskad arbetstid för äldre Kommunen kan erbjuda äldre anställda möjlighet till minskad arbetstid utan att tjänstepensionen påverkas. Detta kan göras till exempel vid övertalighet, organisatoriska förändringar, behov av generations- eller kompetensväxling eller då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Möjligheten innebär att den anställde tillåts minska sin arbetstid. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat, vilket bland annat innebär att pensionsavgiften fortsätter att betalas in på samma nivå som före arbetstidsminskningen. Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Anställningen omregleras i samband med arbetstidsminskningen. Riktlinjer Möjligheten gäller tillsvidareanställda. Arbetstidsminskningen kan ske tidigast från och med den månad den anställde fyller 61 år. Den anställde ska ha minst fem års sammanhängande anställningstid i kommunen i omedelbar anslutning till arbetstidsminskningen. Med tanke på möjligheten att planera arbetet inom verksamheten, ska den anställdes arbetstid efter minskningen vara minst 50 procent av heltid. Möjligheten gäller till 65 års ålder. Arbetstidsminskningen ska inte påverka tjänstepensionen. Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den pensionsgrundande årslön som gällde före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar. Den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning. Om verksamheten kräver det kan den anställde behöva få en ny deltidsanställning med nya arbetsuppgifter och ny lön. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan, men ska informera om den (15)

6 Pensionsförstärkning vid förtida uttag Pensionsförstärkning innebär att ett tilläggsbelopp betalas ut som en förstärkning till ålderspensionen före 65 år. Pensionsförstärkning är ett arbetsgivarinstrument och ska användas restriktivt. Respektive verksamhet står för hela eller delar av kostnaden. Pensionsförstärkning kan övervägas då det finns särskilda skäl. Beslut fattas efter individuell prövning. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och avsluta sin anställning i kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 år. Tilläggsbeloppet är kronor per månad för en heltidsanställd. Vid deltidsanställning reduceras beloppet i förhållande till sysselsättningsgraden. Exempel För en anställd som arbetar 60 procent före avgången, beräknas tilläggsbeloppet till kronor (3 500 kronor x 60%). Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska ske. Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter. Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstrument och ska användas med stor restriktivitet. Pensionen kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Nedanstående riktlinjer ska tillämpas, men kan frångås i undantagsfall om det finns speciella omständigheter. Allmänt Särskild avtalspension kan beviljas vid övertalighet och organisatoriska förändringar då tjänsten inte behöver återbesättas, samt då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning. Respektive verksamhet står för hela eller delar av kostnaden. Den anställde bör ha uppnått 61 års ålder och bör ha varit anställd i kommunen fortlöpande i minst 10 år före pensionstillfället. Vid pension på deltid omregleras anställningen i samband med arbetstidsminskningen (15)

7 Pensionsnivå Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. Pensionsunderlag uttryckt i Pensionsnivå inkomstbasbelopp 0 7,5 75 % 7, % ,5 % Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. Utbetalning Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. Utbetalningarna upphör tidigare om intjänad pensionsrätt eller förmånsbestämd ålderspension böjar tas ut. Vid särskild avtalspension på deltid upphör utbetalningarna tidigare även i det fall sysselsättningsgraden ändras eller arbetstagaren avgår från resterande del av anställningen. Påverkan på övrig tjänstepension Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension upphör att betalas i samband med avgången. Vid pension på deltid upphör avgifter att betalas till den del som motsvarar arbetstidsminskningen. Under förutsättning att den anställde uppnått 61 års ålder vid avgången med särskild avtalspension bibehålls rätten till en eventuell förmånsbestämd ålderspension. Pensionsgrundande tid fortsätter att tillgodoräknas till 65 år. Även rätten till efterlevandepension bibehålls under den tid särskild avtalspension betalas ut. I förekommande fall ska förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepension beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs ordinarie regler. Samordning Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med särskild avtalspension. Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas på så sätt att den särskilda avtalspensionen minskas med 75 procent av den överstigande delen av inkomsten. Påverkan på allmän pension mm Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan, men ska informera om den. Under tid med särskild avtalspension fortsätter tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL, att gälla avseende begravningshjälp om maximalt ett prisbasbelopp (15)

8 Utbetalning av avgångsvederlag Om arbetsgivare och anställd träffar överenskommelse om avgång med avgångsvederlag, ska det finnas möjlighet att istället för kontant utbetalning få hela eller delar av avgångsvederlaget inbetalt till en tjänstepensionsförsäkring. Inbetalningen sker i form av en engångspremie till en genast eller senare börjande tjänstepensionsförsäkring. Överenskommelse om insättning i pensionsförsäkring måste göras innan beloppet varit tillgängligt för lyftning för arbetstagaren, dvs innan överenskommelsen skrivs under. Löneväxling till pension I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen samtliga tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till pension. Allmänt Löneväxlingen sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband med införande av erbjudandet, vid nyanställning eller i samband med löneöversyn. Det överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring. Kostnadsneutralitet Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp på för närvarande 7 procent. Storleken på tilläggsbeloppet grundar sig på bland annat storleken på lagstadgade arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och avtalsförsäkringarnas avgifter och kan därför komma att ändras. Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring. Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med kronor, betalas kronor till en tjänstepensionsförsäkring. Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande. Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida löneöversyner samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag. Eget val Lägsta belopp att växla är 500 kronor och högsta är kronor per månad, dock maximalt 20 procent av bruttolönen per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om för (15)

9 säkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av arbetsgivaren. Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp en gång per år, i april månad. Löneväxling vid sjukdom och ledighet Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen. Individuellt avtal Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löneväxlingen efter en uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan. Påverkan på lagstadgade och kollektivavtalade förmåner Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringar, eftersom dessa ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst. Löneväxling lämpar sig därför i första hand för den som även efter växlingen har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp cirka kronor år Alternativ pensionslösning inom KAP-KL I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer, nyckelpersoner och specialister i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. Allmänt Den alternativa pensionslösningen innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL, innebär den alternativa pensionslösningen större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning för den anställde (15)

10 Personkrets Erbjudandet gäller för anställda som omfattas av reglerna för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, och som har ett pensionsunderlag (medellön) som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp. Kostnadsneutralitet Den alternativa pensionslösningen är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension. Eget val Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Kommunen ska ge möjlighet till individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde ska fatta beslut om den alternativa pensionslösningen för första gången. En anställd som valt att omfattas av den alternativa pensionslösningen kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Utbetalning Pensionsåldern är 65 år, men pensionen kan börja betalas ut redan från 55 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen betalas ut livslångt eller under en begränsad tid. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år (15)

11 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) att gälla från och med Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda med uppdrag på heltid. Förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs regler. Övriga förtroendevalda Övriga förtroendevalda har enligt Kommunallagen rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Nedanstående ersättningsregler gäller från och med Förtroendevalda med ordförandearvode (begränsat arvode) Förtroendevalda som har uppdrag med begränsat arvode får en årlig pensionsavsättning beräknad på utbetalt fast arvode. Pensionsavsättningen ska följa storleken på pensionsavgiften enligt gällande tjänstepensionsavtal för kommunens anställda. Det innebär att avsättningen är 4 procent för år 2007, 4,25 procent för år 2008 och 2009, och 4,5 procent från och med år Pensionsavsättningen betalas en gång per år till en traditionell försäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB. Pensionsavsättningen betalas som längst till det att den förtroendevalde fyller 65 år. Om pensionsavsättningen per år är lägre än en procent av samma års inkomstbasbelopp, betalas avsättningen istället ut kontant till den förtroendevalde. Om den förtroendevalda har haft en pensionsförlust som överstiger pensionsavsättningen enligt ovan, kan dessutom ersättning för den överskjutande delen av förlusten betalas ut enligt nedanstående regler. Förtroendevalda utan ordförandearvode Förtroendevalda kan få ersättning för förlorad tjänstepension under förutsättning att samtliga nedanstående villkor uppfylls. Den förtroendevalde omfattas inte av PBF enligt ovan. Den förtroendevaldes tjänstepensionsavgifter har minskat på grund av förtroendeuppdraget. Den förtroendevalde fått ersättning för förlorad arbetsinkomst om minst kronor, utbetald för samma år (15)

12 Pensionsersättningen beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut under året. Pensionsersättningen ska följa storleken på pensionsavgiften enligt gällande tjänstepensionsavtal för kommunens anställda. Det innebär att ersättningen är 4 procent för år 2007, 4,25 procent för år 2008 och 2009, och 4,5 procent från och med år Om samtliga ovanstående villkor är uppfyllda betalas ersättningen ut senast den 30 juni året efter det år förlusten hänför sig till Den förtroendevalde kan välja om pensionsersättningen ska betalas ut kontant, eller betalas till en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB. Om pensionsersättningen per år blir lägre än en procent av samma års inkomstbasbelopp, betalas ersättningen alltid ut kontant till den förtroendevalde. Ersättning för uppdragstid före Förtroendevalda som förlorat pensionsintjänande under uppdragstid före , har rätt till ersättning med faktiskt förlorat belopp under förutsättning att detta belopp kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan ska göras senast inom två år från pensionstillfället. Ersättningen betalas ut kontant (15)

13 Tryggande av kommunens pensionsåtagande Falkenbergs kommun tryggar för närvarande sina pensionsåtaganden på följande sätt: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Alternativ förmånsbestämd ålderspension inom KAP-KL Pension till efterlevande Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten Särskild avtalspension enligt överenskommelse Pension intjänad före 1998 PBF (Pensionsbestämmelser för förtroendevalda) Tryggas genom försäkring. Premie betalas fortlöpande. Tryggas genom försäkring. Premiebetalas fortlöpande. Tryggas genom försäkring. Premie betalas fortlöpande. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela efterlevandepensionsbeloppet skuldförs i samband med inträffat dödsfall. Tryggas genom beskattningsrätten. Pensionsintjänandet skuldförs årligen. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension (15)

14 Pensionsinformation Enligt KAP-KL, Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. Kommunen uppfyller informationskravet genom att tillhandahålla nedanstående pensionsinformation. Information om pensionsval och valblankett Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första gången får information och valblankett från valadministratören. Årligt värdebesked och pensionsprognos Anställda får varje år ett värdebesked från det försäkringsbolag som respektive anställd valt för sin avgiftsbestämda ålderspension. Anställda får dessutom varje år en skriftlig pensionsprognos med information om övriga intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsprognosen skickas ut av kommunens pensionsleverantör. Anställda som valt att omfattas av den alternativa pensionslösningen får varje år ett värdebesked från försäkringsbolaget. Information om löneväxling Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till pensionsförsäkring och generella konsekvenser av löneväxlingen. Information om alternativ pensionslösning inom KAP-KL Kommunen tillhandahåller allmän information om den alternativa pensionslösningen till dem som omfattas av erbjudandet. Kommunen ska även ge möjlighet till individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde ska fatta beslut om den alternativa pensionslösningen för första gången. Informationsträffar Kommunen erbjuder varje år muntlig och gruppvis pensionsinformation riktad dels till anställda mellan 61 och 63 års ålder, dels till anställda som fyllt 64 år. Övrigt Allmän pensionsinformation finns på kommunens intranät. Anställda och förtroendevalda kan även vända sig till kommunens pensionshandläggare med pensionsfrågor. Rutiner i samband med pensionering Anställda ska lämna skriftlig ansökan om pension till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionering. Vid avgång från tjänsten ska dessutom skriftlig avgångsanmälan lämnas (15)

15 För begäran om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen ska den anställde vända sig direkt till det försäkringsbolag som valts för pensionsavgiften. För begäran om utbetalning av den alternativa pensionslösningen ska den anställde vända sig direkt till försäkringsbolaget. För begäran om utbetalning av allmän pension ska den anställde vända sig direkt till Försäkringskassan (15)

16

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL 040-675 30 37 lina.mansdotter skane.se Datum 2015-02-13 26Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim'

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer