Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef"

Transkript

1 Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen KS och KF Giltighet: Tillsvidare

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 Bakgrund och syfte... 5 Uppdatering... 5 Beslutsordning... 5 PENSION TILL ANSTÄLLDA...6 Allmänt...6 Deltidsarbete med oförändrad pensionsgrundande lön... 6 Särskild avtalspension... 7 Pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension... 8 Löneväxling till pension... 9 PENSION TILL SEKTORCHEFER OCH MOTSVARANDE 10 Alternativ KAP-KL...10 PENSIONSINFORMATION...11 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA Förtroendevalda på heltid och deltid...12 Fritidspolitiker...12 TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE (13)

3 Sammanfattning Pension till anställda Äldre anställda har möjlighet att minska sin arbetstid med bibehållen pensionsgrundande lön. Särskild avtalspension på heltid kan beviljas efter individuell prövning. Av ekonomiska skäl har kommunen ett återhållsamt och restriktivt synsätt. För anställda som har fyllt 64 år gäller detta synsätt i något mindre omfattning. I syfte att bland annat lösa övertalighet eller organisatoriska förändringar, kan pensionsförstärkning beviljas för anställd som avgår från anställningen med förtida uttag av tjänstepension. Samtliga tillsvidareanställda erbjuds att växla lön mot extra pension. Pension till sektorchefer och motsvarande Sektorchefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ KAP-KL. Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Vid samordning med förvärvsinkomst undantas per månad ett belopp motsvarande en tolftedel av gällande prisbasbelopp. Fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån motsvarande pensionsavgiften i aktuellt pensionsavtal för anställda i kommunen. Ersättningen beräknas på ersättningen för förlorad arbetsinkomst. En förutsättning är att förlorad tjänstepensionsförmån intygats. Pensionsersättningen utbetalas kontant varje månad och ändringen gäller från och med Tryggande av pensionsförmåner Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande enligt KAP-KL samt alternativ KAP-KL genom försäkring. Kommunen tryggar särskild avtalspension och pensionsförmåner enligt PBF genom beskattningsrätten. Pensionsförmånerna skuldförs i sin helhet i samband med beviljad pension. Kommunen tryggar intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. Pensionsåtagandet redovisas som en ansvarsförbindelse. 3 (13)

4 Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda. Kommunstyrelsen är högsta ansvarig instans för anställdas pensionsvillkor. Personalchefen, i samråd med berörd sektor, beslutar om deltidsarbete med oförändrad pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension. Motsvarande beslut avseende sektorschef eller annan anställd med motsvarande ställning, fattas av kommunstyrelsen. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande pensionsärenden. Pensionsinformation till anställda Kommunen erbjuder varje år muntlig pensionsinformation i grupp för nyanställda samt övriga som ska göra sitt val för första gången. 4 (13)

5 Inledning Bakgrund och syfte Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som KAP-KL och andra tjänstepensionssystem. Andra bidragande faktorer är den utvidgade möjligheten till alternativa pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet, liksom möjligheten att använda tjänstepension som alternativ i samband med personalavveckling. Syfte Pensionsavtalet KAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala beslut. I kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed skapa fortsatt goda möjligheter att rekrytera och behålla anställda, är det viktigt med långsiktiga och tydliga riktlinjer för pensionsrelaterade frågor. Reglerna för pension beskriver på ett samlat sätt kommunens åtaganden i pensionshänseende gentemot anställda och förtroendevalda. Uppdatering Reglerna för pension ska ses över vart tredje år och vid behov uppdateras. Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda. Kommunstyrelsen är högsta ansvarig instans för anställdas pensionsvillkor. Personalchefen, i samråd med berörd sektor, beslutar om deltidsarbete med oförändrad pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension. Motsvarande beslut avseende sektorchef eller annan anställd med motsvarande ställning, fattas av kommunstyrelsen. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande pensionsärenden. 5 (13)

6 Pension till anställda Allmänt Anställda med pensionsrätt omfattas av KAP-KL sedan Anställda som avgått eller fått anställningen omreglerad före 2006 på grund av sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL, utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid det aktuella tillfället. Kommunen tillämpar bestämmelserna i KAP-KL tillsammans med de kompletterande bestämmelserna i regler för pension. För en generell beskrivning av reglerna för allmän pension och KAP-KL, se bilagan. Deltidsarbete med oförändrad pensionsgrundande lön I syfte att öka förutsättningarna för äldre tillsvidareanställda att arbeta till 65 år eller längre, har kommunen beslutat om möjlighet till arbetstidsförkortning med oförändrad pensionsgrundande lön. Riktlinjer Arbetstiden kan minskas tidigast fr o m den månade den anställde fyller 61 år. Arbetstidsminskningen sker genom permanent omreglering av tjänsten. Den anställde kan minska sin arbetstid till som mest 50 procent av heltid. Som pensionsgrundande lön tillgodoräknas lönen före arbetstidsminskningen. Den pensionsgrundande lönen ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar. Beslut fattas efter individuell prövning i varje enskilt fall av personalchefen efter samråd med berörd sektor. Beslut gällande sektorchef eller annan anställd med motsvarande ställning, fattas av kommunstyrelsen. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukersättning och ersättning från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska informera om detta. 6 (13)

7 Särskild avtalspension Särskild avtalspension på heltid Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Pensionen kan vid behov användas som avgångspension efter överenskommelse mellan kommunen och den anställde. Av ekonomiska skäl beviljas särskild avtalspension med stor återhållsamhet och restriktion. För anställda som fyllt 64 år gäller dock ett mindre restriktivt synsätt, förutsatt att kommunen kan minska budgetramen med motsvarande nivå för berörd enhet. Beslut fattas efter individuell prövning i varje enskilt fall av personalchefen efter samråd med berörd sektor. Beslut gällande sektorchef eller annan anställd med motsvarande ställning, fattas av kommunstyrelsen. Särskild avtalspension beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. Födelseår ,5 inkomstbasbelopp Pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget 7,5-20 inkomstbasbelopp 62,50 62,14 61,79 61,43 61,07 60,71 60,36 60,00 59,64 59,29 58,93 58,57 58,21 57,86 57,50 57,14 56,79 56,43 56,07 55,71 55,36 55, inkomstbasbelopp 31,25 31,07 30,89 30,71 30,54 30,36 30,18 30,00 29,82 29,64 29,46 29,29 29,11 28,93 28,75 28,57 28,39 28,21 28,04 27,86 27,68 27,50 7 (13)

8 Hel särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna avgångstidpunkten och längst till 65 år. Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension under tid med särskild avtalspension. Avgiften beräknas på det pensionsunderlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen, uppräknat med inkomstbasbeloppets förändringar i förhållande till avgångsåret. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension ska i förekommande fall fortsätta att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension ska bibehållas oförändrad under tid med särskild avtalspension. Eventuell förvärvsinkomst samordnas med 73,5 procent av inkomsten. Från samordning undantas dock ett belopp som per månad räknat motsvarar en tolftedel av gällande prisbasbelopp. Kommunen kompenserar ej för eventuellt förlorat intjänande i det allmänna pensionssystemet. Kommunen ska dock informera om att särskild avtalspension kan komma att påverka den allmänna pensionens storlek. Pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension För anställd som tidigast från och med 61 års ålder avgår helt från anställningen med förtida uttag av tjänstepension, kan kommunen bevilja pensionsförstärkning. Pensionsförstärkning kan beviljas i syfte att lösa övertalighet eller organisatoriska förändringar, då det föreligger behov av generations- eller kompetensväxling eller då kommunen av annan orsak finner denna lösning lämplig. Pensionsförstärkning betalas ut från och med månaden efter avgångsmånaden till och med månaden innan 65-årsmånaden. Pensionsförstärkningen uppgår till 15 procent av den fasta månadslönen vid avgångstillfället. Pensionsförstärkningen utges med samma belopp under hela utbetalningstiden utan indexering. Beslut fattas efter individuell prövning i varje enskilt fall av personalchefen efter samråd med berörd sektor. Beslut gällande sektorchef eller annan anställd med motsvarande ställning, fattas av kommunstyrelsen. Pensionsförstärkningen betalas ut månadsvis genom kommunens pensionsadministratör. Anställningen upphör i samband med avgången och något ytterligare pensionsintjänande sker ej därefter. 8 (13)

9 Löneväxling till pension Kommunens tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet avsätts till en tjänstepensionsförsäkring. Den lön som växlas får inte ha varit tillgänglig för lyftning. Lägsta belopp att växla är 300 kronor per månad och högsta belopp är kr per månad, dock får högst 20 procent av bruttolönen växlas. Löneväxlingen ska i princip vara kostnadsneutral för kommunen. Det innebär att skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt tillgodoräknas den anställde. För att inte löneväxlingen ska inverka negativt på den anställdes ordinarie tjänstepension ska den oväxlade lönen vara pensionsgrundande. Närmare bestämmelser om löneväxling ska regleras i särskilda riktlinjer. Dessa riktlinjer ska utöver ovanstående även reglera villkor för upphörande, de anställdas valmöjligheter vad gäller försäkringsbolag och försäkringsformer, vad som gäller vid olika ledigheter etc. För varje anställd som vill löneväxla ska ett avtal upprättas mellan kommunen och den anställde. Löneväxling kan påverka den anställdes allmänna pension, sjuk- och föräldrapenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera. Kommunen ska informera om detta. 9 (13)

10 Pension till sektorchefer och motsvarande I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning. Alternativ KAP-KL Allmänt Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens regler för pension.. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom försäkring. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för den kollektiva försäkringen av förmånsbestämd ålderspension. Anställda som omfattas Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar alla nuvarande och tillkommande sektorchefer eller motsvarande. En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska acceptera alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. Eget val Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller inte. Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Utbetalning Pensionen betalas ut efter överenskommelse med försäkringsbolaget, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är vanligtvis fem år. Premieinbetalning Premien för alternativ KAP-KL betalas löpande av kommunen till den försäkring den anställde valt. 10 (13)

11 Övrigt En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Vad gäller möjligheten till deltidsarbete med oförändrad pensionsgrundande lön, beviljande av särskild avtalspension, pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension samt möjlighet till löneväxling, sker detta i enlighet med regler som gäller övriga anställda i kommunen. Pensionsinformation Kommunen är ansvarig för att anställda informeras om de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. Kommunens anställda får via kommunens pensionsadministratör varje år information om intjänade pensionsförmåner i anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionens storlek fås från det försäkringsbolag den anställde valt. Nyanställda och övriga som ska göra sitt val för första gången För denna grupp erbjuder kommunen varje år muntlig och gruppvis pensionsinformation. Syftet med informationen är att översiktligt informera om KAP-KL och det individuella valet, samt öka medvetenheten om individens ansvar för den framtida pensionen. Informationen genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern partner. Information om löneväxling Kommunen ska tillhandahålla skriftlig information som beskriver de riktlinjer kommunen beslutat om samt eventuella konsekvenser. Information om alternativ KAP-KL I samband med att möjligheten införs ska kommunen genomföra en muntlig och gruppvis information. Informationen genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern partner. För nytillkommande som omfattas av möjligheten ska kommunen tillhandahålla skriftlig information. 11 (13)

12 Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på heltid och deltid Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) att gälla från och med Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda vars uppdragstid är på heltid eller deltid om minst 40 procent. Vid samordning med förvärvsinkomst undantas dock ett belopp som för månad räknat motsvarar en tolftedel av gällande prisbasbelopp. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och utbetalas enligt PBF:s bestämmelser. Fritidspolitiker Fritidspolitiker i kommunen erhåller från och med ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Ersättningen utgörs av en kontant årlig ersättning. Fritidspolitiker ska ansöka om ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån enligt kommunens anvisningar. Ansökan om ersättning ska lämnas in senast 31 januari året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde ska visa att förtroendeuppdraget medfört minskat intjänande av tjänstepension. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas. Aktiv egen näringsverksamhet Fritidspolitiker som bedriver aktiv egen näringsverksamhet erhåller, istället för ovanstående, ersättning med verifierat belopp i den mån beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan ska ske inom två år från pensioneringstillfället. Ersättning för uppdragstid före Fritidspolitiker erhåller ersättning med verifierat belopp baserat på redovisad förlorad arbetsinkomst. 12 (13)

13 Tryggande av kommunens pensionsåtagande Munkedals kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Pension till efterlevande Särskild avtalspension Intjänad pension före 1998 Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer eller motsvarande PBF (Pensionsbestämmelser för förtroendevalda) Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Årlig inbetalning av premie till den försäkring som den anställde valt. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Tryggas genom beskattningsrätten. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. 13 (13)

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

Pensionsorden. Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Pensionsorden Definitioner av vanliga pensionstermer framtagna i samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och administrationsavgift 1 (vid allmän pension:) avgift för att täcka berörda myndigheters

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd

Bestämmelser om omställningsstöd PM 2013-10-20 1 (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer