Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen Kristianstad kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun"

Transkript

1 Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen Kristianstad kommun

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE...6 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...7 PENSION TILL HÖGRE CHEFER OCH NYCKELPERSONER...8 INFORMATION OM PENSIONSFÖRMÅNER...10 APPENDIX TILL PENSIONSPOLICY...11 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...11 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...11 FRITIDSPOLITIKER (12)

3 Sammanfattning Beslutsordning Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn. Kommunstyrelsens personalutskott är högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsens Personalutskott beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren/Personalstrategen beslutar i normala och löpande pensionsärenden. Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning i enlighet med Beslut i personalutskottet Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring. Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ KAP-KL efter prövning av personalutskottet. Tryggande av pensionsförmåner Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande samt alternativ KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. Premie betalas löpande. Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse, pensionsförmåner enligt PBF, visstidspension enligt PA-KL samt pension intjänad före 1998 genom beskattningsrätten. Pension intjänad före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse, pensionsåtaganden efter 1997 redovisas delvis som en skuld i kommunens balansräkning. Information till anställda Kommunen har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda om pensionsrättigheter i anställningen. 3 (12)

4 Allmänt Pensionsavtalet KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor. Kommunens beslut i dessa frågor beskrivs i denna pensionspolicy. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vartannat år och uppdateras vid behov. Därutöver ska pensionspolicyn uppdateras när förändringar i lagar och kollektivavtal med inverkan på pensionsområdet sker. Beslutsordning Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn och är även kommunens högsta beslutande instans när det gäller anställdas pensionsvillkor. Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsens Personalutskott beslutar om särskild avtalspension enligt överenskommelse. Pensionshandläggaren/personalstrategen beslutar i normala och löpande pensionsärenden. 4 (12)

5 Pension till anställda Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att kunna arbeta till 65 år eller längre, samt underlätta vid framtida generationsväxling, kan kommunen erbjuda möjligheten att minska arbetstiden utan att den medföljande löneminskningen medför lägre inbetalning av pensionsavgifter. Arbetsgivaren betalar pensionsavgift på samma lön som man hade före minskningen. Möjlighet till minskad arbetstid är ingen rättighet. Beviljande sker efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Arbetstidsminskning med bibehållet tjänstepensionsintjänande Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts minska sin arbetstid i en omfattning som överenskommes individuellt. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen är 50 procent av heltid. Lön betalas efter den faktiska sysselsättninggraden medan den fortsatta inbetalningen av pensionsavgifter behålls oförändrad. Som pensionsgrundande lön för pensionsavgiften tillgodoräknas den fasta lönen före arbetstidsminskningen. Denna lön förändras med de faktiska löneökningar som sker. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst 5 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. Möjligheten till minskad arbetstid gäller till 65 års ålder. I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen till att gälla med den sysselsättningsgrad som valts. Den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning. Det går inte att förena arbetstidsminskning med bibehållet tjänstepensionsintjänande och partiellt uttag av intjänad pensionsrätt. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska informera om detta. 5 (12)

6 Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension kan erbjudas på hel- eller deltid under vissa förutsättningar. Särskild avtalspension på deltid förutsätter att anställningen omregleras till lägre sysselsättningsgrad. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 procent av heltid. Den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning. Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. Särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder eller tidigare då intjänad pensionsrätt per och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Personalutskottet har fastställt förutsättningar för erbjudande om särskild avtalspension. Personalutskottet fattar beslut om erbjudande av särskild avtalspension i varje enskilt fall. Som underlag för personalutskottets beslut gäller: Erbjudandet kan ges till arbetstagare som fyllt 62 år och som blivit eller förväntas bli övertalig under förutsättning att åtgärden bidrar till att lösa ett övertalighetsproblem hos arbetsgivaren eller i annat fall om synnerliga skäl finns. Pensionsnivån för hel särskild avtalspension utgör 73,5 % av pensionsunderlaget beräknat på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp beräknas pensionsnivån i procent av underlaget enligt bestämmelser i KAP KL 34 mom. 2 (tabell för linjär avtrappning). Bestämmelserna i KAP KL (övergångsbestämmelserna) om beräkning av sammanvägt basbelopp under åren ska tillämpas. Hel särskild avtalspension utges längst till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år och i övrigt med iakttagande av bestämmelser i KAP KL 32 mom. 1 b) och 32 mom. 2. Partiell särskild avtalspension utges längst till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år och i övrigt med iakttagande av bestämmelser i KAP KL 32 mom. 1 c. Sysselsättningsgraden ska efter nedtrappning med partiell särskild avtalspension utgöra minst 50 % av en heltidstjänst. Pensionsnivån för partiell särskild avtalspension utgör 60 % av pensionsunderlaget för den aktuella delen vid inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp utgör nivån 55 %. Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension inbetalas under den tid då hel eller partiell särskild avtalspension utbetalas. 6 (12)

7 Särskild avtalspension samordnas med förvärvsinkomst enligt bestämmelser i KAP KL 36. För arbetstagarens uppgiftsskyldighet gäller bestämmelserna i KAP KL 37. Som framgår av förutsättningarna fortsätter arbetsgivaren att inbetala avgifter till avgiftsbestämd ålderspension även under tid då särskild avtalspension utbetalas. Rätt till förmånsbestämd ålderspension kvarstår i förekommande fall när särskild avtalspension utbetalas. Rätten till efterlevandepension bibehålls under tid med särskild avtalspension. Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Kommunen kompenserar inte den anställde för detta. Löneväxling till pension Samtliga anställda med månadslön har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband med införandet av löneväxling, samt därefter vid löneöversyn eller nyanställning. Det överenskomna beloppet betalas av arbetsgivaren till en tjänstepensionsförsäkring. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kommunen särskild löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre kostnad. Anställda som löneväxlar får därför ett premietillägg som ska motsvara skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt, för närvarande 6,5 procent (2007). Premietillägget betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring. Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med kronor, betalas kronor till en tjänstepensionsförsäkring. Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande. Vid lönerevision ska bruttolönen före växlingen användas som utgångspunkt. Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad. Maximalt får 20 procent av bruttolönen växlas per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om tjänstepensionsförsäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet kan väljas. Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen. 7 (12)

8 Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta avtalet i samband med årsskiftet. Varseltid är tre månader. Den anställde kan göra ändringar i löneväxlingsavtalet en gång per år i samband med årsskiftet. Varseltid är tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om detta. Pension till högre chefer och nyckelpersoner I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. Erbjudandet omfattar förvaltningschefer samt nyckelpersoner efter beslut av personalutskottet. Alternativ KAP-KL Allmänt Alternativ KAP-KL innebär att kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tecknande av tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension. Eget val En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska välja alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 8 (12)

9 Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om tjänstepensionsförsäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas temporärt till familjen som en månadsvis efterlevandepension om den anställde avlider. Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet kan väljas. Utbetalning Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste utbetalningstid är fem år. Tryggande av pensionsåtagandet Kristianstad kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Pension till efterlevande Särskild avtalspension enligt överenskommelse Intjänad pension före 1998 Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) Tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Årlig premiebetalning görs till den försäkring som den anställde valt. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom beskattningsrätten. Pensionsutfästelsen redovisas som en ansvarsförbindelse. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. 9 (12)

10 Information om pensionsförmåner Enligt KAP-KL, Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar är arbetsgivaren ansvarig för att de anställda informeras om de pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. Kommunen uppfyller informationskravet genom att de anställda via KPA Pension får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av pensionsprognos. Avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive anställd information från det försäkringsbolag som valts. Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen får information och valblankett av Pensionsvalet PV AB. Anställda i kommunen kan vända sig till Kristianstad kommuns pensionshandläggare för att få svar på sina frågor. Förtroendevaldas pensionsfrågor besvaras av personalstrategen. Utöver ovanstående erbjuder kommunen information enligt nedan. De muntliga informationerna genomförs antingen i egen regi eller med hjälp av extern partner. Nyanställda Kommunen ger gruppvis pensionsinformation riktad till nyanställda i samband med introduktionsträff. Syftet är att informera om den allmänna pensionen, KAP- KL och de individuella valen, samt öka medvetenheten om individens ansvar för den framtida pensionen. Information om löneväxling Kommunen tillhandahåller skriftlig information om möjligheten att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring. Information om alternativ KAP-KL Kommunen tillhandahåller muntlig eller skriftlig information om alternativ KAP-KL till dem som omfattas av erbjudandet. Pensionsavgång Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan pensionsavgången informeras sedan den anställde skriftligen om pensionsbeloppets storlek. För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, ska den anställde vända sig till det försäkringsbolag som valts. 10 (12)

11 Appendix till Pensionspolicy Pension till förtroendevalda Förtroendevalda på hel- och deltid Kommunen har beslutat att Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska gälla från och med Vissa förtroendevalda som tidigare intjänat pensionsrätt omfattas av pensionsreglementet KPRF-83 med kompletterande beslut av kommunfullmäktige. Bestämmelserna i såväl KPRF-83 som PBF omfattar förtroendevalda med en uppdragstid på minst 40 procent av heltid. Pensionsreglementet PBF innehåller genom beslut i kommunfullmäktige vissa kompletteringar och avvikelser i förhållande till normalreglementet: - Visstidspension utges efter ansökan till förtroendevald som efter 60 men före 65 års ålder uppfyller villkoren för visstidspension enligt PBF. - I bestämmelser om avgångsersättning i PBF 2 skall den lägre åldersgränsen för avgångsersättning vara att man inte fyllt 50 år och den högre åldersgränsen fyllda 50 men inte 60 år. - Det belopp som undantas från minskningen vid samordning med förvärvsinkomst enligt PBF 10 motsvarar ett prisbasbelopp. Fritidspolitiker Regler för ersättning av förlorad tjänstepensionsförmån från och med Kommunens fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Med fritidspolitiker avses förtroendevald vars uppdrag sammanlagt inte uppgår till 40 % av heltid. Ersättningen är: 4,25 procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst under 2008 och ,5 procent av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst från och med 2010 Ersättningen utbetalas kontant en gång per år. Ansökan om ersättning ska göras senast vid utgången av mars månad året efter det år förlusten hänförs till. I samband med ansökan ska den förtroendevalde kunna styrka att förtroendeuppdraget inneburit att tjänstepension förlorats. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas. Ersättningen utbetalas kontant. 11 (12)

12 För tid före 2008 utgick ingen generell ersättning för förlorad tjänstepension. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas kontant. Regler för fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet För fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet gäller att sådan får ersättning för faktisk pensionsförlust. Förlustens storlek ska kunna styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Ansökan om ersättning ska göras vid pensioneringstidpunkten, dock senast två år efter denna tidpunkt. Ersättningen utbetalas kontant. 12 (12)

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160

Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 1 av 21 Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret Telefon: 0611 34 80 00 Riktlinjer för omställningsåtgärder i Härnösands kommun 2009-2012 Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-08, 160 Sidan 2 av

Läs mer