Om Folkuniversitetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Folkuniversitetet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Internationella Gymnasiet 16 Utland 17 Statistik folkbildning 18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19 Ekonomi 21 Bokslutskommentarer 25 Styrelsen & organisation 30 Revisionsberättelse 32 Annual Report (English) 33 Folkuniversitetet Mitt Kontakt 36 Fotografier Dan Pettersson, Stina Järvholm Niklasson m fl. Grafisk form & produktion Pär Jansson Produktion AB Textgranskning Hanna Rodriguez Tryck Åtta.45

3 Om Folkuniversitetet Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Verksamhet på ca100 orter Ca medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Drygt 1,3 miljarder i omsättning Huvudman för 8 st. fristående gymnasier En av Sveriges största anordnare av YH-utbildningar Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp Individens behov i centrum Mångfald ger möjligheter Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS), Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten, Vetenskap o Allmänhet, TRR m.fl. Folkuniversitetet Uppsalaregionen Verksamheten i Uppsalaregionen startades 1935 av lärare och studenter vid Uppsala universitet. I dag bedriver stiftelsen folkbildning och vuxenutbildning i fem län, Uppsala, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarna. Huvudkontoret ligger i Uppsala och i övriga delar av regionen finns kontor i Västerås, Örebro, Gävle och Falun. Stiftelsen är sedan 1993 verksam i Estland genom Folkuniversitetet Estonia. Det är en egen juridisk person som huvudsakligen arbetar med språkutbildning för vuxna. Kontor finns i Tartu deltog personer i våra utbildningar i Estland. Stiftelsen har också en utlandsavdelning som arbetar med internationella projekt inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och Age Management. Projekten finansieras av EU, SIDA, Svenska Institutet m.fl. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

4 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Henrik Ivansson, avdelningschef Uppsala Vad gäller folkbildningen på Folkuniversitetet i Uppsala län så har 2013 varit ett bra år. Den programbundna verksamheten fortsätter att gå mycket bra. Vi har en väsentligt mycket större volym studiecirklar och kulturarrangemang totalt nu jämfört med år 2012 på avdelningen. Våra samarbeten med föreningar och fria studiegrupper ökar markant under Främst är det aktiviteter med olika studentanknutna föreningar som har ökat i omfattning, men även samarbeten med föreningar inom området integration har utvecklats positivt. Vi törs säga att ökningen har skett med bibehållen kvalitet och det är också förstås mycket viktigt. Alla på avdelningen har gjort strålande insatser! Folkbildning Uppsala kommun Programförd verksamhet Vi har ett brett utbud av kvällskurser i främmande språk och i svenska. Utöver de stora europeiska språken erbjuds kurser i japanska, persiska, kinesiska, arabiska och turkiska. Varje år arrangerar Folkuniversitetet sommarkurser i svenska. Det är intensiva kurser som riktar sig till tillfälliga besökare från andra länder som vill lära sig svenska. Kurserna är även attraktiva för invandrare som snabbt vill förbättra sina kunskaper i det svenska språket. Den här verksamheten gick mycket bra under 2013, 71 personer deltog (jämfört med 50 st. år 2012.) Foto och film Idag kan man ta bra bilder med sin mobiltelefon och filma med sin systemkamera. Den nya tekniken är intressant för en yngre målgrupp. Vi har under 2013 fått positivt gensvar på våra nya kurser inom området för målgruppen ungdomar, främst gymnasieungdomar. Konst Vi har en väl fungerande konstateljé. Under senare år har vi märkt av ett stigande konstintresse bland ungdomar. En rolig insikt! Under hösten 2013 har konstverksamheten utökats med kurser för målgruppen ungdomar. Musik Folkuniversitetets öppna musikkurser vänder sig till allmänheten i Uppsala med omnejd. Verksamheten fungerar som ett komplement till den kommunala musikskolan. Under 2013 deltog 900 ungdomar och vuxna i den här delen av vår verksamhet. Data och ekonomi Antalet deltagare sjunker något 2013 jämfört med 2012 inom data och för ekonomikurserna kan man säga att det är oförändrat. Vi har även under 2013 genomfört föreläsningar under vinjetten Gilla Din Ekonomi. Det är ett folkbildningsprojekt med syftet att öka invånarnas kunskaper i privatekonomi, där Folkuniversitetet är en av flera medverkande aktörer. Det är ett komplicerat område och många känner sig vilsna och utelämnade till ekonomiska experter när det gäller till exempel fonder, lån och pensionssparande. Genom föreläsningar bidrar vi till att ge invånarna bättre grundkunskaper. Till våren kommer vi att erbjuda två nya fördjupande föreläsningar i sparande och pension. Vi kartlägger också hur konceptet kan utvecklas än mer, framför allt för att sprida privatekonomisk kunskap till ungdomar. Just nu Vi har under de senaste åren börjat genomföra kurser som ligger utanför våra huvudsakliga verksamhetsområden under vinjetten Just nu. Exempel på sådana som dessutom varit välbesökta är kurser i släktforskning och förberedelser inför högskoleprovet. Forskningsinformation och föreläsningar Vårt Framtidsakademiprojekt i samarbete med CEMUS vid Uppsala universitet och SLU fortsätter. När vårens föreläsningsserie startar i slutet av januari är det den 20:e terminen och 95:e kostnadsfria föreläsningen som erbjuds Uppsalaborna. Framtidsakademins syfte är att med ett globalt perspektiv lyfta frågor kopplade till hållbar utveckling. Genom att låta aktiva forskare föreläsa och diskutera sina forskarrön med åhörarna vill vi sprida aktuell forskningsinformation och bidra till ett berikande av samhällsdebatten. Under 2013 arrangerade vi tio föreläsningar på stadsbiblioteket i Uppsala. Vårens övergripande tema var Mobilitet. Det handlade om social, rumslig och ekonomisk rörlighet, samt den ökade mobilitetens ekologiska konsekvenser. Hösten 2013 ägnade vi åt Framtida generationer. När vår värld förändras i en allt snabbare takt förändras förutsättningarna för jordens folk. Hur kommer levnadsvillkoren se ut för kommande generationer? Är vi skyldiga dem något? I så fall vad? Föreningsverksamhet Vi har även en omfattande studieverksamhet som bedrivs av fria grupper som sökt sig till oss för att få hjälp med studier inom olika ämnesområden. Här återfinns bl.a. musikgrupper, Hem och samhälle, Uppsala senioruniversitet och en mängd olika invandrarföreningar och studentföreningar. 4 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2013

5 Integration En ganska stor del av våra fria studiegrupper består av invandrargrupper som träffas för att bevara hemlandets kultur och ta till sig nya kunskaper som behövs i det svenska samhället. För dessa grupper är mötet med svensk folkbildningsmetodik en viktig del av integrationen i samhället. En del av de fria studiegrupperna inom integrationsområdet genomförs tillsammans med Folkuniversitetets Utlandsavdelning. Med stöd av EU-medel utbildas coacher som fungerar som studiecirkelledare. Några av fokusområdena är hedersrelaterat våld, hälso- och sjukvård och barnuppfostran. Som en del av projektet har några av studiegrupperna åkt på internationellt utbyte. De har då träffat liknande grupper från andra länder. I samarbete med Sudanesiska föreningen har vi nyligen startat språkundervisning i grupper för både barn och vuxna. Vi planerar att starta liknande aktiviteter med Eritreanska föreningen. Under tiden barnen har språkundervisning har vi tänkt att föräldrarna ägnar sig åt gemensamma aktiviteter, exempelvis att laga traditionell mat från hemlandets kök. Under 2014 kommer Folkuniversitetet att erbjuda grundläggande datakurser riktat till den Eritreanska och den Sudanesiska föreningen. Detta har även skett tidigare och varit uppskattat av föreningarna. För att lyfta integrationsfrågorna på ett målinriktat sätt har vi sedan länge ett samarbete med Röda Korsets Internationella Träffpunkt. Inom detta samarbete har vi nyligen satt fokus på kompetenshöjande insatser för de som engagerar sig ideellt inom anhörigstöd för äldre invandrare. Verksamheten hjälper anhöriga till äldre invandare att förstå hur sjukvården i Sverige fungerar. Detta nya grepp känns meningsfullt och vi ser fram emot att bygga vidare på konceptet de närmaste åren. Föreningslivet i studentvärlden Folkuniversitetet har under senare tid utökat och fördjupat samarbetet med föreningar som har sin bas i den akademiska sfären. Genom att aktivt söka samarbeten med denna typ av föreningar hoppas vi kunna sprida kunskap om folkbildningens syften och mervärden bildning handlar inte uteslutande om universitetsstudier. Ett viktigt syfte med detta fokusområde är också att göra studentföreningars verksamhet mer synlig och tillgänglig för allmänheten. Folkuniversitetet samarbetar redan idag med flertalet studentföreningar vid Uppsala universitet. Vi söker förstås nya samarbeten men strävar även efter att bli en plattform för utbyten och samarbeten bland studenterna. Folkuniversitetet är involverat i Uppsala studentkårs Buddy-program. Programmet går ut på att välkomna och introducera nya utbytestudenter för den svenska kulturen, språket och studielivet vid Uppsala universitet. Utbytestudenterna delas in i grupper om fem-sex personer och grupperna får sedan en eller två svenska studenter som faddrar, en så kallad Buddy. Det är faddrarna till respektive grupp som sedan planerar in enskilda aktiviteter och träffar med sin grupp eller större träffar tillsammans med andra Buddy-grupper. Meningen är även att det ska ske ett konstant kulturellt utbyte mellan alla deltagare i Buddyprogrammet då många länder och kulturer är representerade. Folkuniversitetet bidrar med att starta integrationscirklar för de olika Buddy-grupperna. Faddrarna utbildas till cirkelledare och får med sig pedagogiska verktyg i sitt arbete med grupperna. Folkuniversitetet har samarbete med fyra radiostationer med bas i Uppsala. De är Studentradion, Radio Club Zone, Radio Fresh och Premier kristen media. Stödet till organisationerna innebär att de personer som driver eller engagerar sig i radiostationerna förbättrar sina kunskaper i att göra och sända radio. Detta genom studiecirklar och kurser. Sedan en tid tillbaka stödjer vi redaktionsarbetet för tidningen Kris och konflikt. Det är en samhällskritisk tidning som publicerar artiklar av forskare och studenter. Detsamma gäller även Utrikespolitiska föreningens tidning Uttryck. Tillsammans med Genusföreningen vid Uppsala universitet finns också planer på att starta en tidning. Elev Student Mångfald (ESMeralda): Ett projekt som initierats av Uppsala studentkår och som Folkuniversitetet sedan länge engagerat sig i. Syftet är att uppmärksamma och motverka den sociala och etniska snedrekryteringen till högskolan. Målgruppen är främst högstadieungdomar och en del av arbetet går ut på att universitetsstudenter uppmuntrar högstadieelever att söka sig till högre studier. Folkuniversitetets roll är att arrangera vidareutbildning för studentambassadörerna, framför allt inom områdena pedagogik och presentationsteknik. Sexuell hälsa och identitet: Genom Kondoma mera! informeras studenter om sexuell hälsa och riskerna med sexuellt överförbara sjukdomar. Projektet drivs av Uppsala Studentkår och studentnationernas samarbetsorgan. Folkuniversitetet bidrar till projektet genom att stödja deras event som World Aids day, sexdagarna och alla hjärtans dag. Utöver detta bistår vi med hjälp att arrangera säkert sex-utbildningar för nationsaktiva samt utbildning i normkritik riktade mot länets barnmorskor. Samarbetet med Kondoma mera! har vidareutvecklats det senaste året men vi upplever att det finns mycket kvar att göra kring frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa samt identitetsfrågor. Vi kommer framöver att fortsätta arbetet mer intensivt och då med särskild inriktning mot unga vuxna. Som ett led i detta har vi inlett samarbeten med RFSU och Studenter för Sexuell Hälsa (SfSH). Kulturarrangemang Uppsala Senioruniversitet har en stor och varierad verksamhet och det är en viktig aktör gällande förebyggande hälsoarbete för den aktuella åldersgruppen. Vårt samarbete brukar omfatta omkring tio tisdagsföreläsningar i Universitetshuset, 70 studiecirklar och 20 föreläsningsserier per termin. Två exempel på årets teman för föreläsningsserierna är Mellan diktatur och demokrati (mellankrigstiden) och Jazzhistoriens mästare. Även tisdagsföreläsningarna har en imponerande spännvid med angelägna ämnen som Familjerätt över landsgränserna och Kaddish på motorcykel det judiska i möte med det svenska folkhemmet. I samarbete med Centrum för genusvetenskap har vi arrangerat en föreläsningsserie som fokuserar på genusfrågor. Föreläsningarna ges inom vårt inarbetade koncept Reginalunch på Reginateatern i Uppsala. År 2013 anordnade vi forskarföreläsningar i Tierp, Gimo, Östervåla, Östhammar, Knivsta och Bålsta. Det handlar om vitt skilda ämnen som klimatförändringar, arkeologi och bygdehistoria. Under 2014 planerar vi att arrangera föreläsningar på temat genus i hela länet. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

6 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Folkuniversitetet genomför varje år, på egen hand eller i samarbete med andra, ett betydande antal kulturevenemang av varierande slag. Föreläsningar om språkvetenskap och musikföreställningar är några exempel, liksom samarbetet med ett av Uppsalas mest spännande kulturarrangemang, Uppsala Internationella Kortfilmfestival. Enköpings kommun Vi har haft verksamhet i Enköpings kommun under 2013 i samarbete med föreningen Hem & Samhälle. Tretton studiecirklar och åtta kulturarrangemang har ägt rum. Förutom samarbetet med Hem & Samhälle har ytterligare en studiecirkel genomförts. Det är några privatpersoner som i studiecirkelform förkovrat sig i miljöfrågor. Östhammars kommun Folkuniversitetet har i samarbete med Konsthuset genomfört tio kulturarrangemang riktade mot ungdomar. Inom ramen för Föreläsningar i länet har vi haft en föreläsning i Gimo; Köttguiden (en forskarföreläsning med Elin Röös). Vi har även haft en föreläsning på temat Trygga din ekonomiska framtid i Östhammar. Två musikarrangemang har även ägt rum i Öregrund. Tierps kommun Vi har haft verksamhet i Tierps kommun under 2013 i form av fyra studiecirklar, två i vävning och två i träslöjd. Även två kulturarrangemang har ägt rum genom forskarföreläsningarna Kärlekens kemi med Jonas Bergquist och Klimatförändringar med Conny Larsson. En föreläsning (kulturarrangemang) om Vendels kyrka och Örbyhus slott har också genomförts. Älvkarleby kommun Nio studiecirklar och sju kulturarrangemang har genomförts under året inom ramen för vårt samarbete med föreningen Hem & Samhälle. Vi har även genomfört ett kulturarrangemang i samarbete med Konsthuset. Heby kommun Folkuniversitetet har inom ramen för Föreläsningar i länet haft två föreläsningar i Östervåla, en kring dialekter och en kring ADHD. Föreläsningarna var välbesökta (omkring 60 personer). Vi har även haft en studiecirkel kring återvinning av material vid textilslöjd och resultatet ledde fram till en utställning i Östervåla. Håbo kommun Folkuniversitetet har inom ramen för vårt samarbete med Konsthuset genomfört ett kulturarrangemang. Vidare har ett annat kulturarrangemang kring svenska traditioner ägt rum. Vi har även genomfört tre forskarföreläsningar (kulturarrangemang) som har handlat om ADHD, statarsystemet och vikingarna. Knivsta kommun Vi har under 2013 haft sjutton studiecirklar i Knivsta kommun. Sexton av cirklarna har genomförts i samarbete med Svenska hundklubben. Studiecirklarna har handlat om (konkret) hundträning, projektledning och ledarskap i föreningslivet för de ideellt engagerade medlemmarna. Även en bokcirkel har rapporterat sin verksamhet. Yrke & Uppdrag Allmänt Yrke & Uppdrag har haft ett intensivt år. Vi har utvecklat och skapat ny verksamhet parallellt med genomförandet av mer befintlig sådan. I ekonomiskt hänseende pekar det nu mot att vi gör ett mycket bra resultat. Medarbetarna på avdelningen har samtliga gjort fantastiska insatser! Under september 2013 ansökte vi om fem utbildningar inom Yrkeshögskolan. Det handlade om: - Lönespecialist med konsultativ kompetens. - Tandsköterska. - Säljare/marknadsförare med internationell kompetens (s.k. omsök). - Säljare/produktutvecklare för inkommande turism och evenemang. - Affärsinriktad redovisningsekonom (s.k. omsök). För någon dag sedan fick vi besked av Myndigheten för yrkeshögskolan. Ansökningarna gällande Tandsköterska och Lönespecialist beviljades. Det innebär att 40 % av ansökningarna gick igenom, snittet totalt sett ligger på 30 %. Vi måste vara nöjda även om det känns tråkigt att trotjänarna Redovisningsekonom och Säljare/marknadsförare med internationell kompetens försvinner. Under andra halvan av året startade vi även upp verksamhet inom svenska för invandrare (SFI). Det kommer mer information om det nedan. Uppdragsverksamhet EU-projekt Din Tur Din Tur är ett s.k. ESF-projekt. Verksamheten finansieras till stor del av medel via Europeiska Socialfonden. Projektet har pågått under några år och befinner sig nu i sitt slutskede. Inga deltagare är längre på plats och slutrapporten håller på att färdigställas. Projektet har genomförts i Uppsala och Västerås med Europeiska Socialfonden och Arbetsförmedlingen som centrala samarbetspartners. Arbetsförmedlingen har på båda de nämnda orterna haft en heltidstjänst placerad i projektet. Vi har också samverkat med Min Tur i Sundsvall och det transnationella projektet Operational model of Common Quality Assurance Framework at VET-provider level, som koordineras från Uppsala (Utlandsavdelningen). Även Folkuniversitetet i Luleå bedriver sedan en tid tillbaka projektet Min Tur. 6 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2013

7 Gemensamt för deltagarna som genomgått projektet är att de varit arbetssökande under en längre tid. Förenklat kan man säga att projektet syftat till att avsevärt förbättra deltagarnas möjligheter till egen försörjning. Vi har även testat några nya metoder i det här sammanhanget och utvärderat hur de fungerar. Hur har det gått? Vi har tyvärr inte, i skrivande stund, en färdig slutrapport. Många deltagare har kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden. I det avseendet ser det lovande ut. Gällande metodutveckling och spridning av metoderna är det tyvärr något för tidigt att slå fast slutsatser. Vi får invänta slutrapporten. Dock verkar det som att vi inte kommer att nå så långt som vi önskade gällande den här delen. Metodutvecklingen har varit mindre omfattande jämfört med vad vi hoppades på i starten av projektet. Spridningen blir förmodligen också av en lägre dignitet än vad vi tänkte oss från början. Arbetsmarknadsutbildning Korta vägen Vi har ett projekt med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare som benämns Korta vägen. I korthet går uppdraget ut på att genomföra insatser för att invandrare med akademisk bakgrund (examen) ska få fäste i arbetslivet. Deltagarna är i regel färdiga med sin utbildning i svenska för invandare (SFI), men även deltagare som är i slutskedet av sin SFI kan vara aktuella. Folkuniversitetet ansvarar bland annat för yrkessvenska, samhällskunskap och IT-kunskap. Uppsala universitet står för studierådgivning och lokaler. Företaget Academicum ansvarar för praktikdelen och arbetsmarknadsanknytningen. Deltagarna har varit mycket nöjda med språkdelen i utbildningen, vilket förstås är glädjande. Statistiken gällande hur många som kommer ut på arbetsmarknaden genom insatsen ser också bra ut. Det finns dock en diskussion kring den här typen av mätningar och vissa frågar sig hur många av deltagarna som kommit ut på arbetsmarknaden även utan Korta vägen. Det finns signaler som tyder på att Arbetsförmedlingen kommer att prioritera andra typer av deltagare till insatsen (språksvaga och längre från arbetsmarknaden) framöver. Vi får se, det är för tidigt att sia om. Kommunala uppdrag Svenska för invandrare (SFI) I historiskt hänseende var Folkuniversitet i Uppsala en stor aktör inom det här området innan verksamheten kommunaliserades under 1980-talet. Det känns därför mycket roligt att vi återigen kan bedriva SFI. Det var många leverantörer, förutom Folkuniversitetet, som fick vara med i det här nya valbarhetssystemet. Vi började under augusti med sju deltagare. I skrivande stund har vi passerat 130! Alla inblandade (lärare och utbildningsledning) har gjort det fantastiskt bra! Nu gäller det att fortsätta att utvecklas inom området. Vi får arbeta med att följa upp pedagogik, ekonomi och marknad i en väl avvägd balans. Utbildning för yrkeslivet Under 2013 har antalet sålda uppdrag minskat jämfört med föregående år. Man får dock ha i minne att 2012 var ett rekordår i det här sammanhanget. Vi har även lagt resurser och prioriteringar på annat (exempelvis Korta vägen och SFI). Akademiska sjukhuset köper en del språkutbildning (framför allt i svenska) av oss. Även Handel i Uppland har i början av året för sina medlemmars räkning köpt utbildningar i butiksledarskap och grundläggande butiksekonomi. Sammanfattningsvis är det utbildningar och kurser i språk (framförallt i svenska och engelska) som dominerar inom det här området, men även utbildningar i sälj, marknadsföring och ekonomi förekommer. Skolor Yrkeshögskoleutbildning Säljare/marknadsförare med internationell kompetens Grundkonceptet av den här utbildningen har nu bedrivits av oss under mer än tio års tid (sedan 2002). Många revideringar av den har skett. Från början hette den Exportsäljare. Under ganska många år var benämningen Internationell marknadsföring och försäljning. Numera heter utbildningen Säljare/marknadsförare med internationell kompetens. Det som varit bra i den tidigare stommen har behållits och en del nya moment har tillkommit. Förenklat kan man säga att det numera är mer sälj och mindre betoning på marknadsföring än tidigare. Under året har vi även beviljats medel att genomföra praktikperioden i London eller Berlin, via Leonardo da Vinci praktik och utbyten. Det är ett samarbete med Folkuniversitetet i Umeå och avser 18 platser fram till maj Tyvärr fick vi inte förnyat förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva utbildningen. Vi får se om vi kommer att göra ett s.k. omsök framöver och då är det troligt att den kommer att omarbetas på något sätt. Vi får bryta ihop, utvärdera och sedan se om vi kan komma tillbaka inom området. Strategisk försäljning Vårt senaste tillskott inom Yrkeshögskolan är utbildningen Strategisk försäljning som vänder sig till personer som har jobbat med försäljning i några år och som vill utvecklas inom säljyrket. Studenterna får lära sig mer om komplex strategisk försäljning och långsiktiga kundrelationer. Utbildningen bedrivs på distans och deltid så att studenterna kan arbeta parallellt med studierna. Vi har haft problem med avhopp. Efter en tid i utbildning känner en del studenter i det här sammanhanget av att arbetslivet drar i dem. Vi har ett åtgärdspaket för att minska avhoppen som vi nu testar. Det ska bli spännande att se om det har effekt. Redovisningsekonom Vi lämnade återigen in en förnyad och omarbetad version av utbildningen 2013 som tyvärr även den fick avslag (det gjordes även 2012). I skrivande stund har vi precis fått beskedet och just nu känns det bittert. Vi upplever utbildningen som en framgångssaga. Vi har många fler sökande till utbildningen än vad vi har platser. Branschen lovordar den, studenterna får arbeten och är överhuvudtaget mycket nöjda och vi har uppfattat det som att den aktuella myndigheten tycker vi gör ett bra jobb. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

8 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Mats Hallsten, avdelningschef Dalarna 2013 har varit ett mycket utvecklande och expansivt år för Folkuniversitetet i Falun. Vi arbetade hårt för att utveckla verksamheterna inför det gångna året, vilket gett god utveckling. Falun har förövrigt en mycket positiv utveckling inom Folkbildningen och nya plattformar har även här jobbats fram för kommande år. Vår YH-utbildning Hälso- och Sjukvårdssekreterare har pågått i 6 år nu. Vi har även under verksamhetsåret bedrivit YH-utbildningen Teknisk konsult inom infrastuktur och startat YH-utbildning Anläggningsprojektör. I dagsläget bedriver vi därmed tre YH-utbildningar. När det gäller uppdragsutbildningar har vi utbildat kontakttolkar, på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Folkuniversitetet har även haft utbildningen Diplomerad utbildning inom Diagnosklassificering (DRG). Jag vill passa på att tacka alla våra cirkelledare/lärare, coacher och administratörer för ett utomordentligt arbete under det gångna året Folkbildning Falu kommun Detta år har kurser inom ekonomi och språk haft stort fokus och det har genomförts 6 ekonomikurser och 5 språkkurser under året. Inom estet har vi bl. a. erbjudit akvarell, foto, teckning och stepdans. Musikkällaren fortsätter med instrument- och sångkurser och ca 100 lektioner har startats under året. En del spelningar med band och andra kulturella arrangemang har genomförts, såsom Falu Pride, Musikcafé på Skyttepaviljongen, inspirationshelger i Tango och konserter på bland annat Café Ernst Rolfgården. Vi har även samarbetat med Fairtrade, Italienska Kulturföreningen och ClubZero. Senioruniversitetet fortsätter med sin kursverksamhet och sina föreläsningar. De har varit väldigt populära och uppskattade. Det mest spännande under året har varit ett projekt som vi startat som arbetar för lika rättigheter åt alla, Proud of You equal art for a common cause. Projektet kommer att innefatta alla möjliga bitar inom kultur, där fokus ligger på lika behandling för alla. Vi hoppas att det kan sprida sig till fler kommuner så småningom. Borlänge kommun Vi har ett mycket bra samarbete med Aqua Konstnärsbutik som även bedriver galleriverksamhet och skaparkurser. Här får ung och gammal chans att prova på att utveckla sin kreativa ådra. De kurdiska invandrarföreningar som vi arbetar med fortsätter att vara aktiva och de erbjuder sina medlemmar olika kurser och evenemang, allt från integration till hälsa, kost och kultur. Vår thailändska kulturförening har en del dansuppvisningar och några band har utvecklat sitt spelande, lärt sig om marknadsföring och haft konserter. I Mellsta har en del teoretiska lydnadskurser bedrivits i samarbete med Svenska Hundklubben. Vi har haft ca 50 st kulturarrangemang i form av utställningar, konserter och föreläsningar. Mora kommun Under året fortsatte studiecirklar i samarbete med en kurdisk förening. Vi hjälpte till med föreningsutveckling för Röda Korset på deras länsmöte. 8 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2013

9 Rättviks kommun Under sommaren samarbetade vi med Stensalens Galleri i Furudals Bruk. Kårbockens Trallarlag hade ett uppträdande. Ludvika kommun Vi har inlett ett samarbete med Röda Korsets lokalkontor och har hjälpt dem med kompetensutveckling för frivilligt arbete. Vi har även genomfört kulturarrangemang. Hedemora kommun Vi har inlett ett samarbete med Röda Korsets lokalkontor och hjälpt dem med kompetensutveckling för frivilligt arbete och varit med under Kulturnatta. Gagnefs kommun Här fortsätter studiecirklar i forskning för bevarande av dialekter att genomföras. En föreläsning om stroke i samarbete med Strokeföreningen i Falun hölls här. Leksand kommun Vi har inlett ett samarbete med Röda Korsets lokalkontor och hjälpt dem med kompetensutveckling för frivilligt arbete. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Under 2013 har Folkuniversitetet i Falun bedrivit kontakttolksutbildning för 2 grupper i samarbete med Arbetsförmedlingen. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Personalutbildningar har under året gått framåt på ett väldigt positivt sätt. Vi har jobbat med att ta fram flertalet nya utbildningar. I svenska undervisas både grupper och enskilda personer. Även i år så återkom yrkesskolan från Åbo, Finland för att bedriva en intensivkurs i svenska under en vecka. Undervisning i språk, både i grupp och enskilt har bedrivits under året. Ekonomi och bokföring för yrkeslivet är återkommande utbildningar. En annan utbildningssatsning som gett resultat är inom HR, däribland kompetensbaserad rekryteringsutbildning. Gävleborgs läns landsting har köpt utbildningar i Diagnosklassificering (DRG). Det är numera en diplomerad utbildning inom Folkuniversitetet. Vi har under året utbildat över 100-talet läkarsekreterare. Vi har även utfört en testutbildning gentemot Sahlgrenska i just DRG. Skolor YH -Utbildning Hälso- och sjukvårdssekreterare Hälso- och sjukvårdssekreterarutbildningen har pågått sedan 2008 och har till dags datum fyllt varje klass med 32 studenter. Intresset för utbildningen är om möjligt än större i år, från såväl sökanden som från Landstingen. Utbildningen är ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Uppsala (Akademiska sjukhuset) och Gävle och har så här långt varit en succé räknat på hur många studenter som går i anställning efter utbildningen. Siffran är idag näst intill 100%. Våra viktigaste samarbetspartners, landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala samt Akademiska sjukhuset, har arbetat aktivt tillsammans med Folkuniversitetet, vilket har landat i något vi verkligen tror på i framtiden Teknisk konsult inom IT-infrastruktur Första kullen tog examen den 20 december 2013, och i skrivande stund ( ) så är 12 studenter av 21, som tog examen, i ARBETE. Vi fortsätter med kull nr två men släpper inte kontakten med första kullen ännu. Våra samarbetspartners Atea, CGI, Loxodonta, TriaTech IT, Peak IT samt Trafikverket IT, vill mer. Anläggningsprojektör Den nya YH-utbildningen Anläggningsprojektör startade i september och har nu gjort sin första termin av tre. Två antagningsomgångar med vardera 22 elever är beviljade. En viktig förutsättning för utbildningens genomförande är engagerade samarbetspartners. I denna utbildning är det främst Sweco, Vectura, Tyréns, ÅF och Peab. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

10 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Sten-Ove Hylander, avdelningschef Örebro 2013 har varit ett intressant verksamhetsår för Folkuniversitetet i Örebro. Sedan några år tillbaka har vi haft en fortsatt expansiv utveckling inom språk när det gäller våra öppna kurser. Vår Kontakttolkutbildning i Örebro har blivit en etablerad del av vår verksamhet. Behovet av utbildade kontakttolkar är stort. Framförallt i språk som arabiska, somaliska och dari, men även i andra språk. Det är en krävande utbildning för deltagarna och den ger resultat. De som tar sin examen har direkt ett arbete efter avslutad utbildning. Jag vill passa på att skicka ett varm tack till alla våra cirkelledare/lärare och administratörer för ett utomordentligt arbete under det gångna året. Folkbildning Örebro kommun Den programförda verksamheten är en bred och stabil del i vår verksamhet. Framförallt inom språk har vi märkt en kontinuerlig ökning. Att kunna ett eller två språk utöver sitt modersmål är meriterande i vårt allt mer internationaliserade samhälle. Våra målinriktade språkcirklar med kvalificerade ledare har alltid varit uppskattade av våra deltagare. Efterfrågan på våra kvalificerade ekonomikurser har minskat men har en fortsatt stabil volym och förväntas öka under Arbetet med att utveckla vår föreningsverksamhet har fortsatt under Detta arbete har dels inneburit ett sökande efter nya samarbeten, men också ett fördjupande och utvärderande av befintliga. I Hampetorp, till exempel, har verksamheten fortsatt att växa. Temat i år har varit hälsa, i form av föreläsningar och dans. I slutet av förra året hade vi ett positivt möte med Askers bygdegårdsförening som har utvecklats till ett samarbete under Engelska, data och dans har fyllt bygdegården med folk i alla åldrar. I början av september var vi, genom vårt medlemskap i Scenit (folkbildningens arrangörsförening i Örebro län), ännu en gång med och arrangerade den ständigt växande Live at Heart-festivalen. I år hade den utökats till 3 dagar och vid sidan av drygt 300 spelningar på drygt 20 scener anordnades det seminarier, workshops och mötesplatser för alla länkar inom musikbranschens näringskedja. Vårt samhällsfrämjande stöd för våra nya svenskar har fördjupats genom åren. Under 2013 har vi fortsatt samarbetet med två föreningar som i första hand inriktar sig på kvinnor. Det är en viktig uppgift med tanke på att många invandrarkvinnor lever isolerat och har svårt att integreras i vårt samhälle. Tillsammans med föreningen Invandrare mot narkotika har vi startat ett projekt inom Folkhälsa: Från isolering och utanförskap till aktivitet och gemenskap. Genom föreläsningar, kulturella utflykter samt fysiska aktiviteter uppmärksammar vi målgruppen på sin egen hälsa, samt den allmänna folkhälsan och uppmuntrar till delaktighet i samhället. Det är ett mycket uppskattat projekt där ett tjugotal kvinnor tränar, lagar mat och åker på studiebesök tillsammans. Dessa kvinnor har tidigare knappt lämnat sin lägenhet och aldrig motionerat. Föreningen Solidaritet fortsätter att stödja och undervisa invandrarkvinnor med svenska, samhällskunskap och data. Vi inledde ett samarbete för ett par år sedan med ANDC, African Academic Network Development Center. Det är en förening som vänder sig till alla invandrargrupper. Verksamheten är väletablerad. Behovet är stort i bostadsområdet Vivalla där det bor många invandrare och det är där ANDC i huvudsak har sin verksamhet. Vårt samarbete med den libanesiska föreningen Al Waffa har fortsatt under året. De genomför en hel del föreläsningsserier av olika slag. Kulturrundan är ett uppskattat arrangemang som återkommer varje år och är ett samarbete mellan Örebro kommun och studieförbunden. Syftet är att öka kulturinslagen på kommunens seniorboenden. Som representant för Folkuniversitetet deltog musikgruppen Hjälmartrion som framförde gamla schlagers och hade allsång. 10 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2013

11 Vår eminenta förening Örebro Senioruniversitet, (ÖSU), har haft många intressanta kulturarrangemang och studiecirklar under året. ÖSU är ett forum för enskilda personer som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och kulturella intressen. Bland ÖSU:s kulturprogram och studiecirklar kan nämnas läsecirklar, geocaching, Samtidskonstens teori och bakgrund, Kyrkoarkitektur, Internationalisering om kompetens och mänskliga resurser etc. Askersunds kommun I Askersund har vi under året fortsatt vårt samarbete med föreningen Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer. I samverkan med dem genomfördes Konstrundan med utställningar på drygt 30 platser i kommunen under tre dagar. Hallsbergs kommun Konstslingan, se Kumla. Norra Vätterns Konstrunda, se Askersund. Lindesbergs kommun Vi samarbetar med en musikgrupp i Gusselby som har genomfört studiecirklar i folkmusik under året. Att sprida kunskap och färdigheter i musik är en populär och tacksam uppgift för ett studieförbund som Folkuniversitetet. Kumla kommun Vi har ett fortsatt samarbete med Konstslingan, en spännande resa där möten mellan konstnärer och betraktare är en naturlig del. På ett otvunget sätt kan man ta del av vad konstnärerna vill förmedla. Konstslingan har 20 stationer som sträcker sig över Kumla, Hallsberg, Odensbacken och Örebro och den pågår i två dagar. Tillsammans med Familjens hus och Kumla bibliotek har vi haft två uppskattade föreläsningar. Under våren besökte Odd Lindberg, professor vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, Kumla bibliotek och föreläste i ämnet Mobbning, stödprogram och vad som händer med de utsatta. Kerstin Neander, fil dr, socionom och forskare på Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet, gästade biblioteket under hösten under rubriken Att vara med sitt barn - det viktigaste en förälder kan ge? Laxå kommun Norra Vätterns Konstrunda, se Askersund. Föreningen Abrahams tält har i samarbete med Folkuniversitetet haft ett par föreläsningar om romer i Tallstigskyrkan, Finnerödja. Karlskoga kommun Föreningen ANDC höll studiecirklar i modersmålet somaliska, körkortsteori och integration. Nora kommun Vi har ett fortsatt samarbete med Hembygdsföreningen Noraskog. Under året har de genomfört en studiecirkel som gav en bild av vårdens utveckling - Så har vi vårdat så har vi vårdats. Hällefors kommun Föreningen ANDC höll studiecirklar i svenska för invandrare. Behovet är stort i Hällefors då många nyanlända flyktingar bor där. Ljusnarsbergs kommun I samverkan med Ljusnarbergs konstklubb genomfördes under två dagar en kulturrunda på ca 50 platser i Ljusnarsberg med omnejd. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Kontakttolkutbildning Vår Kontakttolkutbildning är nu inne på andra året. Den första veckan i februari 2014 avslutar den tredje gruppen sin utbildning. Sedan vi startade utbildningen har vi haft 55 högmotiverade deltagare. Det är en utbildning som ställer stora krav på språknivån i både svenska och i modersmålet. Utbildningen är på fyra månader och är mycket intensiv. Då antagningskraven är höga så innebär det att många sökande inte kommer in på Kontakttolkutbildningen. För att bredda och förstärka rekryteringsunderlaget hade vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Tolk- och översättarservice och Örebro kommun. Modersmålsavdelningen startade ett projekt med namnet Förberedande utbildning för Kontakttolkar och Modersmålslärare. Projektet var på 30 veckor och hade som syfte/ mål att höja språknivån, samt öka intresset för att bli kontakttolk och modersmålslärare bland våra invandrare. Projektet avslutades i slutet av februari och flera av deltagarna fortsatte därefter med den reguljära Kontakttolkutbildning med gott resultat. Utbildning för yrkeslivet Kompetensutveckling Efterfrågan på personalutbildningar är stabil. En viss ökning av efterfrågan har skett under senhösten Framförallt har en del nya kunder kontaktat oss, men även befintliga företagskunder har återkommit. Det är framförallt språkutbildningar som efterfrågas, men även en del kurser i ekonomi och data. Engelska och svenska som främmande språk finns det kontinuerligt ett behov av. Bland våra kunder finns bl.a. AGA GAS, Volvo Construction Equipment, Trygghetsrådet, Karlskoga lasarett, SPX Flow Technology etc. Avdelningen har en bra och bred verksamhetsbas att utgå ifrån och vi ser framemot att utveckla avdelningen inför året Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

12 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Västmanland 2013 har varit ett spännande år för Folkuniversitetet Västmanland. Året har präglats av en kraftig verksamhetsökning på många håll, främst avseende våra uppdrag inom Svenska för invandrare samt i en arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande utländska akademiker. Även vår folkbildningsverksamhet har utvecklats med nya samarbetsföreningar och nya ämnen. Ett stort tack riktas till personalen för det fantastiska arbete som lagts ner under året. Sten-Ove Hylander, avdelningschef Helena Westerlund, avdelningschef 2013 Folkbildning Västerås kommun Programförd verksamhet Västerås programbundna verksamhet är stabil och vi har flest deltagare inom språk, musik, ekonomi och datakunskap. Vi sysselsätter ca 30 cirkelledare och många av dessa har arbetat i flera år på Folkuniversitetet, så vi är numera kända för att ha duktiga och erfarna ledare. Under 2013 genomfördes ca 60 programförda studiecirklar varav mer än hälften var i språk. Nytt för 2013 var att vi startade en studiecirkel i rumänska och vi hoppas nu på fortsatt intresse under Totalt hade vi ca 350 deltagare i vår programbundna verksamhet under Vi har utöver detta även genomfört språkcirklar på distans. Här ser vi en ökad efterfrågan, vilket gjort att vi utvecklat dessa studiecirklar med nya nivåer inför Sedan några år tillbaka har vi även erbjudit enskild undervisning i musik och även här ser vi en ökande efterfrågan, vilket gjort att vi anställt fler cirkelledare för att kunna bredda verksamheten. Föreningsverksamhet Vårt största samarbete är med Malmabergs Idrotts- och kulturförening som ger sina medlemmar möjlighet att delta i studiecirklar i många olika ämnen såsom friskvård, kost, hälsa och ledarskap. De har även en stor skateverksamhet och där erbjuds studiecirklar inom teknik, skateförebilder och skatekulturens historia. Under 2013 har det varit en del omställningar eftersom föreningen under viss tid varit utan lokal. Detta till trots har vi ändå kunnat bibehålla en relativt stor cirkelverksamhet tillsammans. Under slutet av 2013 fick Malmabergs Idrotts- och kulturförening möjlighet att flytta in i en ny lokal som vi tror har stor potential för att utveckla vårt samarbete vidare. Folkuniversitetet har sedan länge ett nära samarbete med Västerås Pensionärsuniversitet. Tillsammans arrangerar vi många studiecirklar och kulturarrangemang. Under 2013 var ämnesområdena språk, historia, släktforskning, datakunskap, konst, musik och naturvetenskap populära. Ca 30 kulturarrangemang i form av föreläsningar arrangerades inom exempelvis konst och naturvetenskap. Både cirklar och föreläsningar är välbesökta och uppskattade av Pensionärsuniversitetets medlemmar. I Västerås har vi även samarbetat med studenter vid Mälardalens högskola som studerat manus, regi, dekor och scenframträdande för att kunna sätt upp ett studentspex. Vi har inlett ett samarbete med RFSU/RFSL och vi hoppas att det ska generera både studiecirklar och föreläsningar framöver. Andra föreningar ägnar sig åt dans, måleri, konsthantverk, teater och musik. Vi har fortsatt samarbetet med en kurdisk kulturförening i Västerås. De har haft cirklar i ämnen som datakunskap, matematik, miljöfrågor, jämställdhet och integration. Vi har även ett antal musikband som genomför studiecirklar inom musikteori. I Västerås arrangerade Folkuniversitetet omkring 350 studiecirklar för olika föreningar och studiegrupper under Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2013

13 Forskningsinformation och föreläsningar Under 2013 genomförde vi ca 300 kulturarrangemang i Västerås, vilket är en kraftig ökning. Olika studiegrupper och föreningar nådde ut till allmänheten genom teaterföreställningar, utställningar, musikframträdanden, föreläsningar mm. Sala kommun Vi har arrangerat studiecirklar och kulturarrangemang tillsammans med Teaterföreningen Cameleonterna, Kilbolokalen och en vävstuga i Kilbo. Genom dessa samarbeten når vi personer i många olika åldersgrupper i Sala. Totalt har det blivit ca 15 föreställningar och 20 studiecirklar under Köpings kommun I Köping genomfördes ett tiotal kulturarrangemang i form av föreläsningar i ett samarbete med Husmodersförbundet Köpings förening. Ämnesområdena var främst inom hälsa och musik. Uppdragsverksamhet Arbetsmarknadsutbildning Korta vägen Tillsammans med Academicum och Uppsala universitet genomför Folkuniversitetet arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen. Uppdragsgivaren är Arbetsförmedlingen och uppdraget innebär att vi ska stärka utländska akademikers möjlighet att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Folkuniversitetet ansvarar för att undervisa i yrkessvenska, samhällskunskap och IT-kunskap. Academicum ansvarar för praktikdelen och anknytningen till arbetsmarknaden medan Uppsala universitet ansvarar för studierådgivning. Uppdraget startade i slutet av 2012 med två grupper för att komma igång ordentligt under 2013 då vi startat totalt sex grupper fördelat på två orter. Hittills har vi haft mycket nöjda deltagare som dels stärkt sina språkkunskaper och dels kommit närmare arbetsmarknaden och sitt eget utbildningsområde. Vi fortsätter uppdraget under 2014 och hoppas på fortsatt goda resultat. SFI Under 2013 har vi bedrivit SFI-undervisning på uppdrag av Västerås och Hallstahammars kommun. I Västerås har vi haft i genomsnitt 140 elever på studieväg 1, 2 och 3 och i Hallstahammar har vi haft i genomsnitt 70 elever på studieväg 2 och 3. Vi arbetar med klassrumsundervisning med viss bransch- och yrkesinriktning. Vi har även erbjudit språkpraktik till ett flertal elever. Det är nu andra året vi har haft detta uppdrag och vi har även fått förnyat förtroende för 2014 av båda kommunerna att fortsätta bedriva SFI-undervisning. Utbildning för yrkeslivet Sedan ett antal år tillbaka har vi en ganska stor verksamhet i Västerås gällande kurser i svenska på företag. Vi har flera kunder som rekryterar utländsk personal som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Vårt arbetssätt har lett till att företagskunderna återkommer år efter år. Under 2013 har vi även haft utbildningar i kulturmönster i andra länder för familjer som är på väg att flytta utomlands. EU-projekt Den sista juli 2013 slutade de sista projektdeltagarna på vårt ESFfinansierade projekt Din Tur som pågått under hela 2011 och Vi har coachat långtidsarbetslösa för att de ska komma närmare möjligheten till egen försörjning. Totalt har vi haft fem gruppstarter (inräknat mobiliseringsfas) med ca 50 deltagare i varje start. Det har varit ett lyckosamt projekt på många sätt. En framgångsfaktor har varit det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen. Vi har haft förmånen att hyra en handläggare på heltid från Arbetsförmedlingen och denna person har funnits på plats i projektet, vilket varit väldigt uppskattat av både deltagare och övrig personal. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

14 AVDELNINGARNAS VERKSAMHET Dan Magnusson, avdelningschef Gävleborg Under 2013 har Folkuniversitetet Gävleborg genomfört studiecirklar, andra utbildningar och aktiviteter i sju av länets tio kommuner. Satsningen på musik och konceptet Studio Monoton i Gävle har fortsatt och antalet studiecirkeltimmar i musik har ökat betydligt i Gävle, medan musiktimmarna i Bollnäs tyvärr har minskat kraftigt. Under året byggdes en helt ny ljudstudio i Gävle och hela musikverksamheten flyttade från centrala Gävle till större och mer ändamålsenliga lokaler på Rälsgatan, Sörby Urfjäll. På utbildningssidan bedriver vi nu både yrkeshögskola (GIS på distans) och yrkesgymnasium (Ljudteknik samt Data/IT och teknik). På personalsidan finns nu en ansvarig tjänsteman för respektive verksamhetsområde folkbildning, uppdrag och skolor. All administration är centraliserad till kontoret i Gävle. Folkbildning Bollnäs kommun Under tidigare år (2012) satsade vi stora ekonomiska och personella resurser i Bollnässtudion för att försöka attrahera och behålla musikakter i Hälsingland. Tyvärr har denna investering inte gett några positiva resultat. Vi konstaterar att det är ganska få hälsingemusiker som velat utbilda sig genom schemalagda kurser i ljudteknik och musik. De flesta musiker tycks istället föredra att bilda rockband för att i huvudsak repetera och spela tillsammans i studiecirkelform. Den typen av erbjudande har redan de andra studieförbunden varför vi inte vill skapa någon onödig konkurrens. En konsekvens av detta är att hyreskontraktet på Heden är uppsagt och att ljudstudion därmed sannolikt kommer att avvecklas under Alfta Dragspelsklubb har anordnat Dragspelsgala på Kulturhuset i Bollnäs. De har också regelbundna Musikcafé-arrangemang på Hilmas i Freluga. Senioruniversitetet i Bollnäs har haft en studiecirkel i latin. Hem och Samhälle har genomfört litteratur- och poesicirklar i Segersta. Studiecirklarna i modellbygge samt moped- och bilteknik har ökat något i omfattning, samtidigt som närvarorapporteringen har effektiviserats och kvalitén har blivit bättre. Gävle kommun I Gävle har vi haft studiecirklar i ljud- och musikproduktion. Vi har också anordnat enskild undervisning för barn och vuxna, i sång, gitarr, fiol och piano/keyboard. Nytt för året är trummor och saxofon. Under höstterminen har vi haft kurser i digitalfoto, bildbehandling samt porträtt- och prylfoto. För andra året i rad anordnades Vi får inte glömma, en minneskonsert tillägnad förintelsens offer. Bland de medverkande fanns bl. a Stellan Alneberg och Jerker Swande samt medlemmar ur flera körer och Gävle Symfoniorkester. Vårt ljud- och musikkoncept Studio Monoton fortsätter att växa. Årets stora händelse är flytt och byggande av en helt ny ljudstudio i lokaler på Sörby Urfjäll. Anledningen till flytten är främst att slippa störa grannar och få högre tillgänglighet för de musicerande. De nya lokalerna är också större, modernare och bättre lämpade för utbildningsändamål, vilket har medfört att vi även kunnat bedriva yrkesgymnasieutbildningar i lokalerna under dagtid. Under kvällstid och på helger bokar våra musikakter lokalerna för studiecirklar. Tillsammans med facebook-gruppen Digitalfoto i Gävleborg medverkade vi även i år i en egen monter på Gävle Foto & Mediamässa. 14 Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse 2013

15 Den 27 oktober framfördes Förklädd Gud och Pastoralsvit av Lars-Erik Larsson i en fullsatt Hedesunda kyrka. Förutom solister och recitatör medverkade tre körer samt medlemmar ur två symfoniorkestrar. Allt under ledning av dirigenten Stellan Alneberg. Folkuniversitetet bidrog med marknadsföring, biljettförsäljning och den grafiska utformningen av affischer, flyers och biljetter. Pensionärsuniversitetet i Gävle har haft ett gediget program under året med välbesökta föreläsningar som Ålderism detta hade inte hänt mig om, Så ställer vi om till ett klimatsmart Gästrikland, 80 år sedan Hitler tog makten, TV+webb=sant och En doft av Cancer, som handlade om hundar som via sitt luktsinne kan spåra cancer. P-O Eriksson kom på besök och berättade om sina 50 år på Sandvik. PUG:s föreläsningar är så populära att det ibland blir fullsatt och kö in till Länsmuseet. Gävle Lucia har arrangerats i samarbete med Lions Club. Luciakören har haft studiecirklar i körsång och de har genomfört körarrangemang på många platser i Gävle. Jugoslaviska föreningen har haft studiecirklar i handarbete, matlagning, svampplockning, folkdans och filmer från forna Jugoslavien. Hofors kommun I samarbete med Gästrik Konst har konstutställningar ägt rum på Ateljé Rio i Hofors. Hudiksvalls kommun Vi har under året samarbetat med musiker som utvecklat sin teknik och sitt kunnande. Ljusdals kommun Vi har under året samarbetat med musiker som utvecklat sin teknik och sitt kunnande. Ockelbo kommun I Ockelbo har Hem och Samhälle varit aktiva med studiecirklar i handarbete och litteratur. De har också genomfört kulturarrangemang i form av föreläsningar om olika alternativ vid jordfästning och begravning, pysseltekniker samt tillbakablickar på resor i bilder. I samarbete med Gästrik Konst har ett flertal konstutställningar ägt rum på Ateljéhuset Ulvsta Gamla Skola, Brattfors By, Missionskyrkan, Kyrkans Hus och Hemateljén. Sandvikens kommun Vi fortsätter samarbetet med Gästrik Konst vilket resulterar i ett stort antal konstutställningar i centrala Sandviken, Högbo bruk, Kungsgården, Gästrike Hammarby, Årsunda, Gysinge och Storvik. Nytt för 2013 var att man invigde konstrundan på nya Kulturcentrum med en gemensam utställning där alla konstnärer fanns representerade. Filmklubben Oden anordnar konstkafé med filmvisning på olika teman. Ett av årets teman var Målare i Provence. Konstklubben arrangerade också en konstvandring Konst i offentlig miljö där man betraktade och pratade om offentlig konst i Sandviken under guidning av ciceron Ingrid Palm. Lärarförbundet har genomfört studiecirklar i litteraturhistoria och konst. Uppdragsverksamhet Vuxenutbildningen Gävle Under året avslutades Ljudteknik 1 inom ramen för Vuxenutbildningen Gävle. Majoriteten av elever valde att läsa vidare och utbildningen Ljud- och Mediateknik gav eleverna ytterligare kunskaper i konstnärligt skapande och gestaltning med hjälp av ljud och musik som huvudmedia. Vi tecknade ytterligare ett flerårigt avtal inom Data/IT och teknik vilket ledde till flera kursstarter inom data/it, nätverksteknik, webbstrategier samt utveckling av mobila webbplatser och - applikationer. EU-projekt Folkuniversitetet är utsedd utbildningsanordnare i flera olika projekt som drivs av Region Gävleborg. Inom projektet RUN (Regional Utbildning för Nyföretagare) genomförde vi bl. a Starta eget-kurser i samråd med representanter från kommunerna Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Sandviken, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Hudiksvall. Skolor Yrkeshögskoleutbildning Utbildningen Avancerad GIS-användare (GIS - Geografiska Informationssystem) bedrivs på distans från och med höstterminen Söktrycket ökade något och vi lyckades fylla samtliga 30 utbildningsplatser vid kursstaten. Ungefär hälften av eleverna kommer från regionen och resten från övriga landet. Folkuniversitetet Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Uppdrag Folkuniversitetet Mitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Om Folkuniversitetet 3 Avdelningarnas verksamhet Uppsala 4 Dalarna 8 Örebro 10 Västmanland 12 Gävleborg 14 Utland 16 Statistik folkbildning

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011

Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011 Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Kraftsamling för framtiden Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten

Läs mer

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida

Verksamheten 2014. Inledning. Verksamheten 2014 ABF Malmö. antogs. Ytterligare information kring verksamheten finns på vår hemsida Verksamheten 2014 ABF Malmö Inledning Den genomförda verksamheten spänner över ett mycket brett folkbildningsfält. Vi har under 2014 arbetat med studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet, kulturprogram,

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg,

Snabbt tillbaka! införde vi en rad åtgärder under verksamhetsåret. av engelskundervisningen i Göteborg, Folkuniversitetet/Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Snabbt tillbaka! Trots att Folkuniversitetet Västs omsättning nådde en ny

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet Verksamhetsberättelse 2013 Samverkan som samlande kraft Under 2013 nådde Folkuniversitetet Region Väst

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner.

FOLKDANS I DALARNA. Nutid och behov, möjligheter och visioner. FOLKDANS I DALARNA Nutid och behov, möjligheter och visioner. Innehållsförteckning Inledning 4 Kartläggning av folkdansverksamheter i Dalarna 6 Visioner, önskemål och behov 16 Idéer på verksamhet 20 Aktörer

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Bild: Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Malmö 10 december 2013. Malmö Storstadskrets Innehållsförteckning 1. Malmö Storstadskrets... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3

Läs mer

2012-2013 24 SIDOR REN INSPIRATION JUBILEUMSTIDNING VI FIRAR! ABF 100 ÅR. Information och anmälan: tfn: 0910-77 71 55. Anmälan: info.skelleftea@abf.

2012-2013 24 SIDOR REN INSPIRATION JUBILEUMSTIDNING VI FIRAR! ABF 100 ÅR. Information och anmälan: tfn: 0910-77 71 55. Anmälan: info.skelleftea@abf. 2012-2013 JUBILEUMSTIDNING 24 SIDOR REN INSPIRATION VI FIRAR! ABF 100 ÅR Tävla och VINN EN IPAD! Information och anmälan: tfn: 0910-77 71 55. Anmälan: info.skelleftea@abf.se 1 Innehåll Reportage Folkbildningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

STUDENTUM GUIDENno. 12

STUDENTUM GUIDENno. 12 STUDENTUM GUIDENno. 12 Läs, inspireras och hitta en utbildning för framtiden! Kodjo Akolor: Alla val ledde dit jag är idag och det är jag väldigt tacksam för. 9 av 10 får jobb efter examen Läs om nan,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer