Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24"

Transkript

1 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte Hillergård, Riksdagsbiblioteket Krister Andréason, Biblioteken i Mölndal Anders Söderbäck, SUB Anna Lundén, KB Marja Haapalainen, KB (sammankallande) Gruppen deltog inledningsvis på en workshop som hölls av Libris-avdelningen. Gruppen har sedan haft ett fysiskt möte och tre webbmöten under perioden februari-april Uppgift: Belysa vilket innehåll som kan finnas i databrunnar och möjlig etappindelning av data som ska tas in. Göra en kvalificerad bedömning av vilket innehåll och vilken täckningsgrad som behövs för att datainnehållet ska vara relevant. Beskriva olika alternativ för hur arbetet med datainsamling kan organiseras samt föreslå tidsplan för genomförandet av organisationen. Uppskatta vilket innehåll som kan finnas på plats till 2014 samt beskriva resursbehov. Metod: Deltagande i workshop om konkretisering av Samlad ingång. Enklare inledande kartläggning av prioriterade datakällor hos biblioteken (Bilaga 1). Möten och diskussioner. Utgångspunkt: Arbetsgruppen deltog på workshop anordnat av Libris-avdelningen i februari 2013 för att få en inblick i och förståelse för utvecklingsprojektet med arbetsnamn Samlad ingång och som har tagit begreppet databrunnar ett steg vidare. Inom det projektet pågår ett arbete med att undersöka vilka framtida digitala bibliotektjänster som bör utvecklas för att tillgodose prioriterade målgruppers behov. Fokus på workshopen var att konkretisera Samlad ingång genom att ta reda på vilka värden satsningen kan ge, hur dessa står sig gentemot kommersiella aktörer, vilka utmaningar som kan påverka satsningen och vilka roller och aktiviteter som behövs för att realisera den. Ett värde som togs fram för att i den nya tjänsten åstadkomma nytta är sömlös övergång från impuls till konsumtion. Det är ett värde som de kommersiella aktörerna idag inte till fullo tillfredsställer. Behovet är en viktig faktor för att användaren ska kunna utforska innehållet och upptäcka oväntat/väntat material och ta del av innehållet på ett så sömlöst sätt som möjligt. Den nya 1

2 systemarkitekturen som Libris utvecklar bygger på länkad data till skillnad från de andra aktörerna, och det är en viktig faktor för att möjliggöra sömlös övergång. En annan komponent som behövs för att kunna söka i stora datamängder är bigdata -analys/ smart data, som handlar om att hitta små datasets i stora mängder data för att berika den egna datamängden. Det kan röra sig om spår användaren lämnar efter sig, innehållsbeskrivningar, fulltextanalyser osv. Denna dataanalys skulle göra sökningen mer finmaskig och möjliggöra för användaren att i större utsträckning hitta oväntat/väntat material. Ett annat värde bibliotekens samlade material modifierades till att begränsas i ett första steg till fritt tillgängligt innehåll, som tex. open access, Libris metadata, SwePub och myndighetspublikationer. I ett andra steg skulle man kunna titta på möjligheterna att upphandla centralt index för att ge tillgång till licensierat material. Här konstaterades att de kommersiella aktörerna är starka på att erbjuda en bred täckning av licensierat material, men svaga på svenskt material, både fritt och licensierat. Ytterligare ett värde är delaktighet i design och utveckling som innefattar bibliotekens möjligheter till påverkan och delaktighet. Det värdet är lågt hos de kommersiella aktörerna och är följaktligen ett värde där Libris kan vara starka genom att göra biblioteken delaktiga i själva utvecklings- och designprocessen. Workshopen landande i följande resonemang: Samlad ingång blir inte någon ersättare av Discovery-verktyg i traditionell bemärkelse, utan istället satsas på framtidens sökning och utveckling av en tjänst där användaren kan söka fram fritt tillgängligt material på ett sömlöst och inspirerande sätt från första impuls till att konsumera fulltexten i ett enda klick. Dessutom finns licensierat material tillgängligt men med begränsningar. Innehåll kopplat till tydligt behov och syfte Arbetsgruppen pekar på att det inte existerar en gemensam idé eller enad bild om vad Samlad ingång ska ge för nytta för folk-, forsknings- och specialbiblioteken som har väldigt olika behov och förutsättningar när det gäller innehåll som de ska tillhandahålla sina användare. Arbetsgruppen tog sig därför an uppgiften genom att resonera kring vad syftet med innehållet ska vara utifrån de olika bibliotekstypernas behov. Gruppen valde att titta på hur datakällor som samlas till Samlad ingång skulle kunna grupperas och utgöra tvärsnitt ur en större mängd. Tvärsnitten ska inte översättas direkt till sökportal eller söktjänst, utan de kan utgöras av dataflöden som en aktör använder för att bygga en tjänst. För det ändamålet gjordes en sondering av aktuella prioriterade datakällor hos biblioteken (Bilaga 1). Folkbibliotekens målgrupp är alla medborgare och detta ställer stora krav på språk, gränssnitt och innehåll i OPAC:ar och webbplatslösningar som Arena och CS Library. Inget av systemen som finns på folkbiblioteken är Discovery-system med egna index utan i den mån man visar upp innehåll från externa källor görs det via API:er utan vidare integration. Förutom homogena bibliotekskataloger finns det en del databaser som nästan alla folkbibliotek prenumererar på. Dessa och fritt tillgängligt data bör kunna användas och förädlas på ett sätt som kommer alla folkbiblioteken till fördel. 2

3 Många forskningsbibliotek har sedan en tid tillbaka införskaffat Discovery-system som kan sägas redan fungera som en samlad ingång för dem. Med dem uppfylls forskningsbibliotekens behov av bred täckning av licenserade databaser, tillsammans med fritt tillgängligt material och bibliotekets egen katalog och lärosätets publikationsdatabas. Dock saknas svenska datakällor i dessa tjänster och detta material är mycket efterfrågat hos biblioteken, särskilt mindre högskolor som är mer ämnesfokuserade och för vilka det inte finns system idag som uppfyller behovet av källor. Specialbiblioteken har väldigt olika behov sinsemellan när det gäller källor, men svenska licensierade och fria källor och myndighetspublikationer, rättsdata samt smala databaser (inom respektive specialområde) är prioriterade. Arbetsgruppen kom fram till att istället för att samla in innehåll till en allmän Samlad ingång så skulle man börja arbetet med införlivande av innehåll i mindre steg och som en gruppdeltagare uttryckte det: börja med sushikartan och sedan göra världskartan. Fler tvärsnitt med tydliga syften bygger på sikt en samlad ingång för Sveriges bibliotek. Då blir det möjligt att formulera en vision på överkomlig nivå. Själva utformandet av den nya framtida digitala bibliotekstjänsten utvecklas sedan bland annat utifrån de målgruppsprioriteringar som tagits fram av Libris-avdelningen. Förslag på grupperingar av datakällor tvärsnitt kopplade till behov Skönlitteratur för folkbibliotekens behov. För folkbibliotekens del finns inte aggregerat data som i forskningsbibliotekens Discovery-tjänster. Det hela är okänd terräng och både viktigt och spännande. Förbättrade sökmöjligheter på skönlitteratur för alla folkbibliotekens grupper är viktigt ur inte minst läsfrämjandeperspektiv. Det här tvärsnittet skulle kunna vara en portal och datamängderna bör tillgängliggöras via API:er. Även inhöstning av förlagsinformation från webben för framtida bruk, omslag på alla på bibliotek förekommande medietyper, färginformation mm är mycket intressant att få in som komplement och berikning till innehållsbeskrivning och ämnesord. Det finns en del licensierade datakällor som nästan alla folkbibliotek prenumererar på. Dessa och fritt tillgängligt data bör också användas och förädlas. Över lag bör arbetssättet med att ta fram tvärsnittet präglas av dialog med folkbiblioteken. Exempel på källor: bibliotekskataloger, Alex (författarlexikon), Wikipedia, boktips, bokrecensioner (Öppna bibliotek), förlagstexter, omslagsbilder, Litteraturbanken, Runeberg. Svenska vetenskapliga publikationer, Swepub, för allmänhet och forskningsbibliotek. Swepub är idag en separat söktjänst men det finns långt gångna planer på att integrera datat i Samlad ingång. KB har under tidsperioden som arbetsgruppen arbetat, fått uppdraget att vidareutveckla Swepub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. Inom ramen för det projektet kommer det att undersökas hur en integration av Swepub i portalen Forskning.se kan fungera. Det skulle kunna vara ett logiskt tvärsnitt i form av en naturlig hemvist för denna datamängd där datat också skulle tillgängliggöras på ett mer optimalt sätt än vad det gör idag. Det utesluter dock inte integrering av datat i Samlad ingång. Källor: innehåll från forskningsbibliotekens publikationsdatabaser. 3

4 Myndigheternas samlade utgivning för allmänhet, myndigheter och forskningsbibliotek. Mängden material som produceras från olika myndigheter är enormt när man tittar på antal myndigheter. SCB statistik för antal myndighetsgrupper 2012 var 370 och för E-pliktlagen innebär att myndighetspublikationer kommer att finnas samlade på KB vars främsta uppgift idag är att bevara dessa och frågan om tillgängliggörande tills vidare inte är prioriterad. Här behövs en översyn av vilka som idag arbetar med frågan att tillgängliggöra myndighetspublikationer. Hur ser planen ut för att tillgängliggöra offentligt information digitalt? Undersöka behov av samarbetspartners i regeringens politikområde informationssamhället. E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. De är en kommitté under Näringsdepartementet. Källor: Myndighetspublikationer. Rättsinformation för allmänhet, myndigheter och forskningsbibliotek Här finns viktiga källor för forskning och allmänheten, att samla dessa skulle ge en förbättrad och mer effektiv hantering samt bättre sökmöjlighet för användarna och främja demokrati. Stor nytta för alla bibliotekstyper. För att få en klar bild av datamängen och hur den skulle tillgängliggöras behöver det initieras ett gemensamt projekt tillsammans med ansvariga myndigheter (bla Domstolsverket, Regeringen och Riksdagen). Källor: Digitaliserade SOU:er, Rättsdatalagret (Domstolsverket, öppet data), Riksdagens data. Smala ämnesområden för mindre högskolor, specialbibliotek och folkbibliotek. Specialbiblioteken och mindre högskolor har ett utbud av smala/små databaser som inte finns representerade i de kommersiella leverantörernas Discovery- tjänster. Detta gör att tillgängliggörandet av information försvåras och att materialet inte blir känt för en bredare grupp användare. För folkbiblioteken kan det röra sig om lokalhistoriska samlingar och liknande. Brist på resurser gör att det svårt för dessa olika bibliotek att driva frågorna. Det här är också datamängder som kan berika befintligt innehåll på ett intressant sätt. Här behöver biblioteken stöd i datainsamlingen framför allt genom att flytta över registreringav innehålla i lokala databaser till registrering av mer data i Libris. Med den teknik som Samlad ingång byggs på blir det möjligt att på sikt skapa index efter behov och ge möjlighet att tillgängliggöra vissa resurser på ett mer effektivt sätt. Fortsatt arbete med Samlad ingång Gruppen har arbetat utifrån ett rent biblioteksperspektiv och en uppgift framöver i utvecklingsarbetet på Libris blir därför att stämma av resultatet mot den målgruppsprioritering som ligger till grund för Samlad ingång. En Samlad ingång byggs av mindre delar, innehållsmängder eller tvärsnitt, och dessa kräver olika insatser och organisation för att kunna möjliggöras i en så kallad brunnlösning och bli tillgänglig via Samlad ingång. Det kommer att behövas samordning och stöd från KB:s håll på olika nivåer, liksom arbete med standarder som gör det lätt att arbeta med datainsamling och dataflöden. Tvärsnitten ser olika ut vad gäller innehållet(fritt tillgängligt, licensierat data) och det kommer att krävas ett fortsatt arbete för att utarbeta metoderna för att samla in data och formera projekt. Det konstateras dock att en organisation som utgår från närhetsprincipen och egen nytta kan ha goda förutsättningar 4

5 för framgång. När syftet med datainsamling till Samlad ingång är tydligt kommer motivationen skapas att vara med och bidra. För insamling av fritt material behöver biblioteken involveras och bidra med förslag på datakällor. För insamling av licensierat material behövs förutom ytterligare förslag på datakällor (än det som nämnts) även att KB samordnar förhandlingar med leverantörer. En prioritering av datakällorna måste också ske utifrån den målgruppsanalys och prioritering som gjorts för Samlad ingång. Arbetsgruppen kan inte se att det är motiverat att upphandla ett kommersiellt index för att tillgängliggöra licensierat material i Samlad ingång. Det är för få bibliotek som skulle dra nytta av det. Däremot är det motiverat att fokusera på att samla in svenska resurser både till Samlad ingång och i förlängningen också till kommersiella index för att på så vis skapa nytta och stötta de bibliotek som har Discovery-system. Tvärsnittet Skönlitteratur för folkbibliotekens behov skulle med fördel kunna införlivas i projekt Libris för folkbiblioteken (se Librisbloggen: ) där man kan bearbeta förslaget om tillgängliggörande av e-böcker som Litteraturutredningen föreslår och som har nära anknytning till innehållet i fråga. Litteraturutredningen föreslår att KB bör få ett förtydligat uppdrag om att vidareutveckla den nationella katalogen Libris till att omfatta förmedling av både licensierade och fritt tillgängliga e- böcker. Se vidare förstudien Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek, (http://www.kb.se/dokument/bibliotek/utredn_rapporter/2013/forstudie_sammanhallet_system.pd f). Tvärsnitt Swepub är tacksamt på så vis att ett vidareutvecklingsprojekt är i uppstart och inom ramen för den kan frågan undersökas närmare. Visserligen är uppdraget fokuserat på hur datat kan användas för bibliometri, men söktjänsten Swepub kommer att leva kvar i någon form och det blir intressant att se vad som kan hända där. De övriga tvärsnitten kräver närmare undersökningar för att se vad de kan leda till. 5

6 Bilaga 1. Innehållsmängder ett arbetsunderlag Gruppen behövde snabbt ett underlag om aktuella prioriterade datakällor hos biblioteken att arbeta utifrån och för att kunna föra vidare resonemang kring uppgiften. Som en första sondering skickades tillrättalagda frågor ut till respektive bibliotekstyper som gruppen representerar (SKL, SUHF och specialbibliotek) via olika kanaler. Baserat på sonderingen av prioriterade datakällor och egna erfarenheter producerade arbetsgruppen följande listor på innehåll. Dessa är dock att betrakta som arbetsunderlag i processen att formulera förslag till tvärsnitt. Svenska datakällor, fria i första hand, licensierade i andra hand. Övriga datakällor, fria i första hand, licensierade i andra hand. Fria svenska datakällor: Myndighetspublikationer Rättsdata Wikipedia Runeberg Gutenberg Librivox Litteraturbanken K-Samsök Övriga fria datakällor (hög nytta, lätt att samla in): DOAJ DOAB The Worldbank Open Knowledge Repository FN:s Official Document System Licensierade svenska datakällor ( = BIBSAM-avtal): Artikelsök Newsline Arkiv Mediearkivet Alex Landguiden NE Affärsdata Retriever Business Zeteo Karnov Övriga licensierade datakällor (hög nytta för folkbibliotek): Library PressDisplay EBSCOhost MasterFILE Novelist (EBSCO) 6

7 SKL Frågan gick ut till IT-kontaktpersoner i Västra Götaland och Halland, IT-konsulenter på regionbibliotek samt Facebookgrupp för Arenabibliotek. Sju svar inkom. Frågan formulerades: "... Vi skall ta fram vilka datakällor som är de tre viktigaste för vår bibliotekstyp. Målet är att få fram en så bra och hjälpsam ny Libriswebb som möjligt. För Libris del gäller det till stor del att erbjuda alternativ eller komplement till de Discovery-lösningar som finns på universitetsbiblioteken och skapa något som kan guida och inspirera låntagaren. Så frågan är: vilka datakällor är det bäst för våra besökare att Libris indexerar så att låntagaren bättre kan nå sina sökningars mål och inspireras på vägen?" För folkbibliotekens del skulle DBpedia (Wikipedia) men även Gutenberg, Runeberg och Litteraturbanken vara bra. Problematiskt för folkbibliotekens del är att det inte finns nationella licenser hos databasvärdar. Det finns några som är stora och som de flesta har abonnemang hos: Alex Författarlexikon, NE finns överallt. Upphandling av Artikelsök, Mediearkivet och Presstext för folkbibliotekens räkning vore högaktuellt. DOAJ och Landguiden nämndes också. Här kan nämnas att Kungliga biblioteket har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga förvärv av e-resurser (t.ex. databaser, e-tidskrifter och e-böcker) på svenska folkbibliotek med hjälp av en enkät. Arbetet syftar till att bistå Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enligt Litteraturutredningens förslag (se s. 419) i uppbyggnaden av en förhandlingsorganisation för folkbiblioteken. En första sammanställning kommer att kunna presenteras i april, men redan nu framgår att Nationalencyklopedin följt av Alex, Artikelsök, Mediearkivet, Library PressDisplay och Landguiden placerar sig bland de topptio e- resurser folkbiblioteken betalar mest för. SUHF En enkät skickades ut till samtliga SUHF-bibliotek via Forum för bibliotekschefers e-postlista. Enkäten besvarades av 20 bibliotek, d.v.s. ungefär hälften av SUHF-biblioteken. Spridningen hos de svarande är stor, från de minsta högskolebiblioteken via de medelstora till de största universitetsbiblioteken, och vår bedömning är därför att svaren kan anses representativa för högskolesektorn som helhet. Det kan dock inte uteslutas att något av de bibliotek som inte besvarat enkäten har en starkt avvikande åsikt. I enkäten ställdes följande frågor: Vilka är idag de viktigaste datakällorna i det lokala Discovery-systemet/katalogen? Vilka är de viktigaste datakällorna att tillgängliggöra i Discovery-systemet/katalogen, som inte finns där idag? Vilka vinster ser ditt bibliotek med Libris som nationellt Discovery-system/samlad ingång för bibliotekens användare? Vilka risker ser ditt bibliotek med Libris som nationellt Discovery-system/samlad ingång för bibliotekens användare? Finns det något ditt bibliotek vill ha ut av Libris, som inte uppfylls av de kommersiella Discovery-systemen idag? Är ditt bibliotek intresserat av att ersätta det lokala Discovery-systemet/katalogen med en nationell lösning? Är ditt bibliotek berett att bidra ekonomiskt för att fylla Libris databrunn med relevant innehåll? Är ditt bibliotek berett att delta med arbetsinsatser för att fylla Libris databrunn med relevant innehåll? Övriga kommentarer 7

8 En bearbetning av svaren ger följande resultat: De idag viktigaste datakällorna: För de bibliotek som idag har licenserat kommersiella Discoverysystem är det viktigt att ha en så bred täckning som möjligt av licenserade databaser ( Alla källor vi valt att köpa är viktiga ), tillsammans med fritt tillgängligt material och bibliotekets egen katalog och lärosätets publikationsdatabas. De mindre högskolorna rapporterar något enklare behov. Saknade datakällor: Enkäten ger ett entydigt resultat att svenska datakällor saknas i de kommersiella Discovery-tjänsterna, och att detta material är mycket efterfrågat. SwePub, Libris, Artikelsök, Mediearkivet, Retriever, m.fl. Libris som nationellt Discovery-system/ Samlad ingång : Återkommande tankar om vinster med ett nationellt system är att ett nationellt enhetligt gränssnitt skulle kunna förenkla för de rörliga biblioteksanvändarna, större möjlighet att påverka ett Librisgränssnitt anpassat utifrån svenska förhållanden, effektivisering av verksamheten genom bättre nationella samarbetsrutiner, och att minimera det lokala arbetet med upphandlingar. Några av de mindre högskolebiblioteken nämner också att ett gemensamt system bör bli billigare. Bland riskerna nämns att systemet kan bli kostsamt, ta för lång tid att utveckla och bygga på för stora personberoenden hos KB. Bland riskerna nämns också svårigheter att påverka, att det lokala biblioteket inte blir en tydlig avsändare, samt en risk för bristande samsyn mellan biblioteken kring hur tjänsten ska fungera. Bland tankarna kring vad Libris kan erbjuda som inte finns hos de kommersiella leverantörerna dyker återigen det svenska materialet upp, liksom möjligheten till större transparens och delaktighet i utvecklingen. Risker och vinster är i stort sett en spegelbild av varandra. Kostnader och nationell enhetlighet återfinns på båda sidor. Det är tydligt redan i denna enkät att universitets- och högskolebiblioteken inte har någon egentlig samsyn, och att detta är en fråga som kräver stort arbete. Enigheten finns kring behovet av att hantera svenskt material, samt ett intresse för större samarbete. Sex bibliotek är enligt denna enkät intresserade av att ersätta sitt lokala Discovery-system med ett nationellt. Fem bibliotek svarar ja på frågan om de är beredda att bidra ekonomiskt för detta, och sju bibliotek är beredda att bidra med arbete. Majoriteten av biblioteken svarar varken ja eller nej på dessa frågor, utan behöver veta mer om hur ett sådant arbete skulle se ut. Endast ett bibliotek svarar nej på frågan om att byta ut det lokala systemet mot ett nationellt och att bidra till detta arbete. Detta bibliotek anger dock i en övrig kommentar att svaren kan komma att ändras om ytterligare information tillkommer. Övriga kommentarer: I de övriga kommentarerna uttrycks flera farhågor om att arbetet kan vara för stort att genomföra. Här finns också synpunkter om att Libris inte bör konkurrera med kommersiella system, utan bör fungera som ett komplement och att information behöver kunna flöda mellan Libris och andra lösningar. Sammanfattning: Universitets- och högskolebiblioteken har ett stort intresse för att samarbeta i en gemensam lösning om förutsättningarna är de rätta. Mer information behövs här, och det finns ingen enhetlig bild av vad en gemensam databrunn skulle innebära. Det finns dock ett tydligt gemensamt behov av att hantera svenskt material. 8

9 Specialbibliotek Frågan gick ut till specialbibliotekens e-postlista. Följande fråga ställdes: Arbetsgruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur. Syftet med utredningen är att undersöka vilket innehåll som ska finnas i databrunnen. Arbetet fortsätter nu med att gruppen ska göra en kartläggning av datakällor och i vilken ordning de ska prioriteras. Här behöver jag er hjälp med att lista exempel på datakällor och hur ni vill prioriterar dem inbördes. Totalt svarade 9 bibliotek med förslag på källor de ansåg vara intressanta. Svarsfrekvensen var låg och kan därför inte ge en heltäckande bild av specialbibliotekens behov och prioriteringar. I svaren från biblioteken ser man att det inte finns en gemensam bild av vad en Samlad ingång är och att det råder en osäkerhet kring vad som menas med databrunn. Respons från några bibliotek och exempel på vad som borde vara med i brunnen: Svenskt licensierat material, OA, fria resurser (tex. myndighetspublikationer). Några argument: Få svenska leverantörer finns med i Discovery systemens egna knowledge bases och än mindre det som ligger fritt. Demokratitanken, det offentliga materialet har många sökingångar och sökgränssnitt. Det försvårar för allmänheten att hitta och även för biblioteken. Pliktleveranslagen ger möjlighet att samla det svenska materialet men man pratar inte om hur materialet ska tillgängliggöras. Brunnlösning kan vara kopplingen mellan e-pliktlagens samlande och en brunns möjlighet att tillgängliggöra. Beroendet av de kommersiella leverantörerna gör oss sårbara i många hänseenden. Det finns en stor förhoppning att databrunnen ska kunna innehålla många olika typer material och lösa några av problemen som specialbiblioteken brottas med inom informationsförsörjning. Dagens leverantörer av Discovery -tjänster har index anpassade för universitet och högskolor. Där saknas många av de smala/små förlagen som är viktiga för specialbibliotek. De av BIBSAM licensierat svenskt material ligger långt upp på listan över önskemål som biblioteken ser bör finnas med i brunnen. Där efter fritt tillgängligt svenskt material. En gemensam sökingång och ett sökgränssnitt nämns som en viktig bit, speciellt när det gäller svenskt myndighetsmaterial och rättsdata. Det har även framkommit önskemål att biblioteken själva ska kunna exportera data ur brunnen och bygga egna lokala index. Även ett lokalt styrt verktyg för webbskördning önskas. Sammanfattning: Den tydligaste trenden som går att utläsa från svaren är att det svenska materialet är prioriterat, fritt och licensierat. Specialbiblioteken är inte en homogengrupp och det syns i de svar som inkom rörande vilka källor som biblioteken ser som viktiga. Brist på resurser på biblioteken ses som ett stort incitament för att fortsätta arbeta med en databrunn. 9

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012

Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén Anna Petrén-Kihlström

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013

Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Jette Guldborg Petersen Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

LIBRIS - framtidsfrågor

LIBRIS - framtidsfrågor LIBRIS - framtidsfrågor SUHF 2012-10-26 Maria Hedenström 05/30/2012 Sidnummer 1 LIBRIS kort presentation Uppdrag Avdelning i KB Finansiering Personer och roller Inflytandestruktur: Styrgruppen för Libris

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 Närvarande: Tillfällig ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14

Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14 Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning Expertgruppen för metadata Version 1.0 2014-04-14 Innehåll Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning... 1 Från manuell kontroll till digitala flöden... 2

Läs mer

Presentationen i korthet

Presentationen i korthet Presentationen i korthet SwePub i forskningsinformationens ekosystem Samarbete med OpenAccess.se Openapc-se repositorium på Github Pilot med svenska lärosäten 2016 Erfarenheter och resultat från första

Läs mer

Urval och tillgängliggörande av OAböcker. discoverysystem. Varför? Vad? Hur?

Urval och tillgängliggörande av OAböcker. discoverysystem. Varför? Vad? Hur? Urval och tillgängliggörande av OAböcker i katalog- och discoverysystem Varför? Vad? Hur? Ola Tengstam Karin Ericson Lagerås Biblioteket har 37 bibliotekarier + 7 övriga tjänster (2016) Två avdelningar

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening När kommer boomen? E-boksutredningen En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening Göran Konstenius Kungliga biblioteket Avd. för nationell samverkan Sidnummer 1 Varför en

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65

Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 REMISSVAR DATUM/DATE BETECKNING/REFERENCE 2013-02-14 239-KB 928-2012 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Sammanfattning Kungl.biblioteket

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub 2017-05-02 Dnr/Ref.no. 6.4-2016-337 Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub Datum & tid: tisdagen 2 maj 15:00-17:00 Plats: KB, Humlegården, Klemmingrummet, plan 6 Närvarande: Anmält förhinder:

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

Leverantör för insamling och bearbetning av data har upphandlats och är just nu SCB. KB betalar för 2008 års insamling 174 000 SEK.

Leverantör för insamling och bearbetning av data har upphandlats och är just nu SCB. KB betalar för 2008 års insamling 174 000 SEK. 1 Biblioteksstatistik i Sverige Faktaunderlag till KB:s remissvar till Kulturutredningen Christine Lindmark 2009-03-30 Innehåll 1. Forskningsbiblioteksstatistiken fakta 2. Folkbiblioteksstatistiken fakta

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkande skola som kännetecknas av gemenskap och trygghet och utmärker sig genom kunskap och kompetens ÖPPEN FÖRELÄSNING INFORMATIONSSÖKNING MAJ 2012 STÖD VIA SOCIALA

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

E-resurser på kommunala bibliotek - lokala, regionala och nationella perspektiv

E-resurser på kommunala bibliotek - lokala, regionala och nationella perspektiv E-resurser på kommunala bibliotek - lokala, regionala och nationella perspektiv Cecilia Gärdén Malin Utter Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Sektionen för biblioteks-

Läs mer

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens

Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Tingsholmsgymnasiet är en modig och nytänkandeskola som kännetecknas av gemenskapoch trygghetoch utmärker sig genom kunskap och kompetens Formalia Enkäter Öppna föreläsningar Stöd via sociala medier facebook.com/peter.t.ryden

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Nationella referensgruppen 23 november 2011

Nationella referensgruppen 23 november 2011 ANTAL SIDOR 1(7) Nationella referensgruppen 23 november 2011 Närvarande: Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket Lisbeth

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014

Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Hur folkbiblioteken arbetar med mångspråkiga medier sedan 2014 Sammanställning av enkätsvaren och inventering av stödbehov Junko Söderman, Internationella biblioteket 2015-10-07 Om enkäten 2014 Nya bibliotekslagen

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet * 7

Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet * 7 Need - behov (Vilket behov uppfyller den här gruppen?) Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet *

Läs mer

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen

Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen Kulturdepartementet Enheten för konstarterna 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 28 februari 2013 Remissvar över Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 ALIS (Administration av

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen 2008-02-13 på KIB, Stockholm Närvarande: Annika Annemark, BTH Christer Björklund, tf ordförande Annacarin Börjeson, Högskolan Väst Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

OpenAccess.se aktuella frågor

OpenAccess.se aktuella frågor OpenAccess.se aktuella frågor Mötesplats OA, 14-15 mars 2012, Norrköping Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se 1 OpenAccess.se nystart 2010 Nystart efter internationell utvärdering

Läs mer

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Forum för bibliotekschefer 2013-06-03 Torulf Lind Vetenskapsrådet Bild från FreeDigitalPhotos.net Digitalt ekosystem En grupp

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 Närvarande: ordförande: Madelein Enström Gunilla Eldebro (adjungerad) Anna Gustafsson Chen Ilona Johansson

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Formulärsresultat - Enkät

Formulärsresultat - Enkät Formulärsresultat - Enkät Bibliotek Antal svar 13 Karlskrona stadsbibliotek Lessebo bibliotek Sölvesborg Älmhult Markaryd Olofströms bibliotek Ljungby Tingsryd Ronneby Alvesta bibliotek Växjö bibliotek

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ KOHA-FRONTEN? Viktor Sarge, utvecklingsledare Kultur i Halland - Regionbibliotek

VAD HÄNDER PÅ KOHA-FRONTEN? Viktor Sarge, utvecklingsledare Kultur i Halland - Regionbibliotek VAD HÄNDER PÅ KOHA-FRONTEN? Viktor Sarge, utvecklingsledare Kultur i Halland - Regionbibliotek KONTEXT Tredje Kohaprojektet. Koha - billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek 2012-2015.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Två av de nya uppdragen 2011

Två av de nya uppdragen 2011 cecilia.ranemo@kb.se http://biblioteksstatistik.kb.se Två av de nya uppdragen 2011 CD-rom, spel 2% Video, DVD 11% Musik-fonogram 25% E-musik 0% Talböcker 20% Ljudböcker 24% E-böcker Övr. AV-media 8% 9%

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

KULDA-kontoret. Elisabeth Erikson Örebro 2010-03-03

KULDA-kontoret. Elisabeth Erikson Örebro 2010-03-03 KULDA-kontoret Elisabeth Erikson Örebro 2010-03-03 Vad är KULDA? Startade som ett treårigt projekt 2001 Nu löpande verksamhet inom Kultur i Väst Mål 2001: Att upphandla licensbelagda databaser för kommunala

Läs mer

SUHF seminarium 10 oktober 2011

SUHF seminarium 10 oktober 2011 SUHF seminarium 10 oktober 2011 Nationell infrastruktur Strategier för biblioteksdatasystemens framtid Mål Orientera bibliotekscheferna kring möjliga strategier för bibliotekssystemens framtid Frågeställningar

Läs mer

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser

Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Biblioteksstämman 20 november 2009 Annika Sverrung Huvudfråga: Distribuerad licensverksamhet? Inriktningsbeslut fattades vid maj-mötet som innebär: 1.

Läs mer

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg.

Dewey i Sverige. Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg. Dewey i Sverige Möte Sverigebiblioteket 5 mars 2009 Magdalena Svanberg Detta har hänt Delstudie 3 i Katalogutredningen. Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? (2006) Remiss.

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Kungliga 14 bibliotekets plan för nationell biblioteks- utveckling & samverkan

Kungliga 14 bibliotekets plan för nationell biblioteks- utveckling & samverkan 2014 Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Bibliotek. Samsökning. av biblioteksresurser ndarprofil. Nationell biblioteksutveckling

Bibliotek. Samsökning. av biblioteksresurser ndarprofil. Nationell biblioteksutveckling Bibliotek Nationell biblioteksutveckling 24 Samsökning av biblioteksresurser utifrån n egen användarprofil ndarprofil Bibliotek 24 Synlig del portalen Osynlig del - Infrastruktur Samsökningsstandard

Läs mer

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap

VERKSAMHETS- PLAN 2015. Fri information för framtida kunskap VERKSAMHETS- PLAN 2015 Fri information för framtida kunskap 1 Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 E-resursernas andel av de svenska forskningsbiblioteks mediabudget

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 18 februari 2009 kl. 10.00-16.00 Plats: Nationell samverkan, KB, Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer