Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning. Innehåll. Expertgruppen för metadata. Version 1.0 2014-04-14"

Transkript

1 Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning Expertgruppen för metadata Version Innehåll Metadata utvecklingslinjer omvärldsbevakning... 1 Från manuell kontroll till digitala flöden... 2 Från katalogisering till kravställning... 2 Återanvändning av metadata... 2 Länkad data... 2 Auktoritetsinformation... 3 Identifikatorer... 3 Bibliotekskataloger - Publiceringsdatabaser... 3 Transkribering... 4 Läsfrämjande åtgärder... 4 Digitalisering... 4 Digitalt bevarande... 4 Pågående arbete i arbetsgrupperna... 4 Bilaga 1: Mer om metadata och läsfrämjande åtgärder... 5 Bilaga 2: Förslag på frågor för omvärldsbevakning... 7

2 Från manuell kontroll till digitala flöden Utvecklingen på metadataområdet går från manuell kontroll till digitala flöden. Utveckling och förfining av automatiserade processer är nödvändiga, t.ex. dataflöde in och ut ur Libris. Vilka rutiner och verktyg finns på biblioteken, vad behöver utvecklas? KB:s flöden för insamling av e-plikt, digitalisering, arkivering för bevarande Diva Från katalogisering till kravställning Beskrivande verksamhet flyttar tyngdpunkten mot tidigare led i processen. Mer och mer kommer att fokuseras kring att kommunicera med leverantörer om vilka metadata de har och vad de skulle kunna ändra för att möta våra behov. Biblioteken behöver öka sin kunskap om utgivarnas verklighet. Detta gäller såväl digitala som analoga resurser. Utforska Utbildning Medvetandegöra KB:s arbete med att ansluta leverantörer av e-plikt, specificera krav på metadata i leveranserna m.m Återanvändning av metadata Att återanvända (samutnyttja) metadata är ett viktigt och grundläggande tema för utvecklingen och för de flesta av de insatsområden som vi skissat på här. Det gäller t.ex. Länkad data, Auktoritetsinformation, Identifikatorer och Bibliotekskataloger Publiceringskataloger. Några av arbetsgruppernas program handlar också om detta, som t.ex. ämnesordsgruppens förenkling och samordning av ämnesordslistor. Länkad data Mycket av den information vi skapar finns redan. Paketerad information kan idag hämtas från redan existerande källor. Vi behöver mer gå över från att beskriva saker till att tolka information som redan finns. Idag är katalogiseringsverksamheten i hög grad postbaserad (katalogposter). I och med införandet av LibrisXL kommer katalogposten att brytas upp och gränser suddas ut (om inte helt så i varje fall delvis). Biblioteken kommer inom en nära framtid att behöva förstå och hantera länkad data och våra kataloger får möjligheter att se och fungera på nya sätt. Hur säkrar vi att denna nya kompetens finns ute i verksamheterna? Viktigt för att länkad data ska fungera är att arbetet med auktoriteter och användandet av identifikatorer fortsätter att utvecklas (se avsnitten Auktoritetsinformation respektive Identifikatorer). Även samordning kontroll av vokabulär.

3 Librisinfo som öppen data, extsize=&contrast=&language=se LibrisXL Auktoritetsinformation Att fortsätta utveckla arbetet kring auktoritetsinformation är av största vikt, och framför allt att samordna insatser mellan kulturinstitutionerna. Har direkt betydelse för länkad data, digitaliseringssamordning, automatiserade och effektivare katalogiseringsrutiner... VIAF, DISKA-projektet, Identifikatorer Användning av persistenta identifikatorer är centralt i all hantering av data och en förutsättning för säker och mer effektiv hantering av digital information. Alla system behöver innehålla någon form av persistenta och systemoberoende identifikatorer, t.ex. urn, handle, doi, ark, etc., eller ett genomtänkt och konsekvent användande av http-länkar. Vilka typer av identifikatorer man väljer beror på vad de ska identifiera och i vilket sammanhang ett utgivet verk, digitala filer i ett arkiv, auktoritetsinformation, organisationer, värden ur en ämnesordslista, etc. Behövs någon form av nationella riktlinjer eller vägledning? Pågående samarbete mellan nationalbibliotek i Europa kring global uppslagstjänst för urn:nbn och andra persistenta identifikatorer (DNB, KB Sverige, KB Holland med flera) Organisations-id inom SWEPUB Bibliotekskataloger - Publiceringsdatabaser Ett troligt framtidsscenario är att forskningsbiblioteken kommer att jobba mer med egna publiceringsdatabaser. Man kommer att vilja göra mer med metadata än att låta materialet vara sökbart och tillgängligt. Man behöver göra analyser, bevara det digitala materialet, etc. Återanvändning av metadata nationellt mellan publiceringsdatabaser och bibliotekskataloger blir centralt. Libris och SwePub utvecklas med samma bakomliggande ramverk för länkad data och intressanta möjligheter öppnas. Det är troligt att kopplingen mellan bibliotekskatalogen och forskningsbibliotekets publiceringsdatabas förändras. En fråga som man skulle kunna ställa sig är om bibliotekskatalogens betydelse kommer att minska? Utredning?

4 Transkribering Biblioteken behöver kunna tillgängliggöra material på andra språk och med transkriberad text. Det är ett problem med olika normaliseringar - internt för biblioteken eftersom det är svårt att katalogisera, externt för användarna att hitta material. Problemen är desamma för alla - folkbibliotek, Libris, publiceringsdatabaser... Utvecklingen går mot att ha originalskript i posterna. Nationella riktlinjer behövs. Det här är även ett internationellt problem eftersom normaliseringspraxis skiljer sig mellan olika länder. Transkribering handlar om användarvänlighet, liksom nästa område Läsfrämjande åtgärder. Läsfrämjande åtgärder Detta område handlar om att använda metadata på ett sådant sätt att katalogen (opacen) blir mer användarvänlig och interaktiv och därmed skapa intresse för läsning, vilket i förlängningen skulle underlätta läsfrämjande åtgärder. Läs mer i Bilaga 1 Digitalisering Här finns många frågor Kan samarbete kring metadata mellan ABM-institutioner ske genom Digisam? Behov av nationella riktlinjer för metadata i digitaliseringsarbetet? Verktyg och system för effektiv och automatiserad metadatahantering. Vad finns på biblioteken och kan de samutnyttjas? Libris som central nod för bibliotekens digitaliseringsarbete? Samordna detta utvecklingsområde med Expertgruppen för digitalisering! Digitalt bevarande Digitalt bevarande kräver kunskaper om andra typer av metadatastandarder och beskrivningsrutiner än vad som hitintills varit på biblioteken. Här finns behov av rådgivande/samordnande instans. Digisam har genomför en förstudie vars rapport är på gång, se Pågående arbete i arbetsgrupperna Det är viktigt se till att det som redan gjorts, viktiga resultat på metadataområdet förs in i framtida utveckling. Det pågår en hel del viktigt arbete i arbetsgrupperna som behöver slussas vidare efter mandatperioden. Antingen genom att arbetsgrupperna får förnyade mandat, eller att det fortsätter in i en utvecklingslinje (projekt, utredning etc.). Det gäller Dewey, övergången till RDA, förenkling och samordning av ämnesordslistor, folkbiblioteken in i Libris, etc.

5 Bilaga 1: Mer om metadata och läsfrämjande åtgärder (Anna Westin. Text under arbete ) Hur kan metadatautvecklingen påverkas för att främja användarvänliga bibliotekskataloger utifrån ett användarperspektiv där användaren är en person med inga eller små kunskaper i sökteknik? Målet måste vara att det finns metadata eller länkad data som går att översätta till fängslande visuella koncept (kanske till och med auditiva?), detta gäller alla genrer och former av litteratur men särskilt barn- och ungdomslitteratur. En attraktiv och läsbar katalog underlättar vägen till nya läsupplevelser. De länkade data som redan finns i många folkbibliotekskataloger är bokomslag och förlagens marknadsföringstexter som levereras ex från Adlibris, (vilket innebär att all litteratur som är för gammal för att ha gått genom Adlibris försäljning saknas), andra användargränssnitt visar information från ex Wikipedia eller Alex författarlexikon vid en sökning. Alla poster skulle garanteras utförligare innehållsbeskrivningar och/eller innehållsförteckningar. Och det måste finnas en diskussion om huruvida de kommersiella förlagstexterna är det bästa alternativet, eller om de beskrivande texterna bör produceras på andra sätt. Ämnesorden uppnår i många fall inte kravet på att var användbara för en bred allmänhet eller att vara i allmänt bruk. Men bättre innehållsbeskrivningar skulle kunna kompensera för det. De metadata som BTJ producerar eller de som Libris innehåller saknar ofta information om en bok ingår i en serie, något som är av stor vikt för många användare. Även här kan förlagsinformation kompensera. Metadata bör kunna användas för att länka till relaterade titlar, men även till annan media (filmatiseringar, tv-spel) och till annan information som berör det sökta ämnet. I många användargränssnitt finns möjlighet för användaren att kommentera eller skriva recensioner, men detta begränsas då till den regionala bibliotekskatalogen. Någon slags auktoritetsform för utbyte av användarnas kommentarer på en nationell nivå eller möjligen bättre kopplingar till sociala medier skulle kunna skapa ett större utbyte av läsarerfarenheter och livligare diskussioner. Ur protokollet : Angående läsfrämjande åtgärder vill Anna Westin lägga till en referens till rapporten Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler : slutrapport, avsnitt 3.3.2, "Målbild katalogpostbaserad information", som på ett tydligt sätt sammanfattar kraven på en användarvänlig katalogpost. Även länken till remissunderlaget, Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler : remissunderlag hösten 2012, där det finns förtydliganden och exemplifieringar av olika läsargruppers behov och ett ordentligt barnperspektiv. Se

6 emissunderlag_slutrapport_projekt%20b%c3%a4ttre%20au_ pdf. Se även rapport från Kulturrådet, mjande.pdf, t.ex. det som står under rubriken Digitalt läsfrämjande för barn i skolåldern.

7 Bilaga 2: Förslag på frågor för omvärldsbevakning Vad är angeläget att jobba med nationellt? Vilka insatsområden ser man? Vad är påbörjat inom insatsområdena? Var finns kunnande inom insatsområdena? Finns det påbörjade studier / projekt / kartläggningar etc.? Vilka arbetsformer kan man tänka sig för respektive insatsområde (förstudie, projekt, utredning, kartläggning etc.) Finns det bibliotek som är beredda att ta ett delansvar inom något insatsområde?

8 Bilaga 3: Sekreterarens kommentar Kommentar som lades till i den sammanställning av alla gruppers utvecklingslinjer inför överlämnandet till Nationella referensgruppen Utvecklingslinjer och metadata Det är svårt att peka ut en särskild utvecklingslinje för metadata. Oavsett vilken verksamhet inom bibliotekssektorn man väljer att titta på så finns metadata där som en viktig del av den underliggande infrastrukturen. Metadata har också en central plats i diskussioner kring samarbeten mellan kulturinstitutionerna (arkiv, bibliotek, museer och föremålsvård) samt mellan institutionerna och dess användare (allmänhet eller forskare) eller dess leverantörer (förlag, mediaföretag m fl.). Många bibliotek lägger redan idag ner en hel del resurser på att skapa metadata samt att utveckla nya processer och bättre teknik kring detta. Expertgruppen har listat ett antal områden eller utvecklingstendenser som kan behöva uppmärksammas och få utökat stöd, t.ex. genom projekt eller andra tillfälliga resurser, eller genom att initiera lämpliga samarbetsformer. Här finns också tydliga beröringspunkter med de övriga bidragen till utvecklingslinjer, alltifrån digitalisering av lokala samlingar till att lyfta fram information på nätsidor och att analysera statistik. Som en röd tråd genom hela dokumentet från expertgruppen går vikten av att återanvända (samutnyttja) information (metadata) som redan finns. För att underlätta återanvändning behövs samarbete kring standarder, auktoritetsinformation, identifikatorer och vokabulärer. Man behöver också titta på hur de olika bibliotekssystemen samverkar (kan samverka) med varandra, liksom hur information "utifrån" kan utnyttjas bättre. För den allt mer växande verksamheten kring digitalisering av bibliotekens samlingar finns det ett skriande behov av gemensamma riktlinjer kring hur vi använder metadata för att underlätta såväl sökning och tillgängliggörande som bevarande av det digitaliserade materialet. Utvecklingslinjerna och bibliotekslagen Eftersom metadata ingår som en del av den underliggande infrastrukturen kan man säga alla de föreslagna utvecklingsinsatserna anknyter till bibliotekslagens paragraf 2 (se nedan). Två av förslagen handlar uttalat om att göra biblioteksinformationen mer användarvänlig och ansluter därmed direkt till paragraferna 5 och 7. Den ena förslaget handlar om att förbättra sökning i katalogerna på andra språk än svenska (transkribering av text). Den andra handlar om att genom metadata få webbkatalogen mer interaktiv och locka till läsning/ökad användning av biblioteken (läsfrämjande åtgärder). Uttdrag ur Bibliotekslagen SFS 2013:801: 2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 5 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Avgörande informationsmängder för digitala bibliotekstjänster

Avgörande informationsmängder för digitala bibliotekstjänster Avgörande informationsmängder för digitala bibliotekstjänster Delrapport 2 Etapp 1 av projektet Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler (2012) Sida 0 av 58 Förord Stockholms stadsbibliotek

Läs mer

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Remissunderlag hösten 2012 Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Svar önskas senast: 2012-11-01 2 Innehåll Om remissens syfte

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24

Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Arbetsgrupp för innehåll i databrunnar - resultat 2013-04-24 Bakgrund Gruppen är tillsatt av styrgruppen för Libris nationella infrastruktur med representanter från specialbibliotek, SKL, SUHF. Charlotte

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Nationella digitala biblioteket

Nationella digitala biblioteket Nationella digitala biblioteket FÖRSTUDIE ÖREBRO STADSBIBLIOTEK Claes Karlsson, Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2015-05-05 DNR bibliotek.orebro.se Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 2

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN12/62 RIKTLINJER. Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek. Antagen 2013-06-05 av. Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 RIKTLINJER Riktlinjer för Nyköpings stadsbibliotek Antagen 2013-06-05 av Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN12/62 2/17 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012

Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 24 september 2012 Närvarande: Tillfällig ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket

Rapport rörande framtida verksamhet och organisation. för Regionbibliotek Stockholm och Internationella biblioteket KUN 2013-11-21, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-11-12 KUN 2013/470 Handläggare: Kristina Solberg Rapport rörande framtida verksamhet och organisation för

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Plan för. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun

Plan för. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun Plan för BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN i Lunds kommun Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun Innehåll Förslag till plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun... 3 1. Biblioteken i Lund

Läs mer