Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 0 0 9 Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 T i t e l : Årsredovisning 2009 U t g i v a r e : Boverket februari 2010 Uppl aga: 1 A n t a l e x : 200 ex T r y c k : Boverket internt G r a f i s k f o r m : Infab AB T r y c k : ISBN P D F : ISBN D i a r i e n u m m e r : /2010 O m s l a g s f o t o : Lars Forsstedt F o t o : Thomas Adolfsén, Eddie Andersson, Kenneth Bengtsson, Per Eriksson, Fancy, Linda Gavin, Ellinor Hall, Madeleine Hjortsberg, Image Source, Joakim Johansson, Leif Johansson, Johnér Bildbyrå, Søren Larsen, Susanne Lindholm, Britt-Louise Morell, Werner Nystrand, Jeppe Wikström, White Arkitekter Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona T e l e f o n : F a x : E - p o s t : W e b b p l a t s : Årsredovisningen finns att ladda ner som pdf på Årsredovisningen kan på begäran beställas i alternativt format som Daisy, inläst på kassett m.m. Boverket 2010

3 Innehåll Gd har ordet...2 Vision, verksamhetsidé och värdegrund...4 Året som gått...6 Resultatredovisning Introduktion och läsanvisning Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Boendefrågor Statliga stöd och bidrag Myndighetsövergripande...61 Regeringsuppdrag Samhället är vi och våra mötesplatser. Boverkets arbete handlar om att Avslutade och pågående enligt 2009 års regleringsbrev...85 Uppdrag enligt tidigare regleringsbrev...88 Under året tillkommande uppdrag med redovisning under skapa och upprätthålla en god livsmiljö förutsättningen för goda möten mellan människor. Finansiell redovisning Resultaträkning...91 Balansräkning...92 Anslagsredovisning...93 Tilläggsupplysningar och noter...96 Väsentliga uppgifter Bilagor Bilaga 1. Utgivna publikationer Bilaga 2. Besvarade remisser Bilaga 3. Boverkets medverkan i EU-grupper, nordiska grupper och övriga internationella grupper

4 g d h ar o r d et Gd har ordet En myndighet i förändring Ett omfattande utvecklingsarbete inleddes vid Boverket pelvis byggbranschen. De välbesökta rådslagen om Arbetet bedrivs inom ramen för verksamhetspla- byggregler och boendeplanering är viktiga både för att neringen och mot bakgrund av den statliga utredning öka förståelsen för myndighetens uppdrag och för dia- som presenterades i maj logen kring arbetet. Utvecklingsarbetet sker i dialog, där alla medarbetare bereds tillfälle att delta aktivt. Under hösten har grup- pågått runt om i landet, riktade till ägare av lokaler och per av frivilliga diskuterat strategier för styrning, priori- allmänna platser. Boverkets föreskrifter är en grund för tering och kompetensförsörjning. En obligatorisk för- arbetet och regeringens mål är ett samhälle med bättre valtningsutbildning har genomförts för samtliga tillgänglighet år 2010 för medborgare med funktions - medarbetare. hinder. Myndigheten ska bedriva en medborgarorienterad 2 Seminarier om enkelt avhjälpta hinder har under året Ett tillgängligt samhälle var även tema för seminarie- och användartillvänd verksamhet. Därför utvecklar serien Alla har rätt att känna sig trygga, som Boverket Boverket strategier för bland annat e-förvaltning, upp- och länsstyrelserna arrangerade våren Inom den- sikt med tillsynsansvar och kvalitetssäkring. Vidare na satsning har myndigheten fördelat medel till kom- kommer en ny struktur, som bygger på ett process muner och andra aktörer för att integrera ett jämställd- orienterat arbetssätt, att införas under hetsperspektiv i den fysiska planeringen. Nya mötesplatser Ökad medborgarservice Ett hållbart samhällsbyggande kräver samarbete med Utvecklingsarbetet handlar också om befintliga infor- intressenter och utveckling av nya dialogformer. Bover- mationskanaler. I april presenterade Boverket en för- ket utökar och fördjupar därför samverkan med exem- nyad webbplats med fler tjänster och förbättrat gräns-

5 g d h ar o r d et snitt. I samarbete med Konsumentverket lanserades EU. Under det svenska ordförandeskapet har myndig- webbportalen omboende.se, med information och ett heten bistått regeringen med expertstöd och medverkat användarforum om allt som rör boende. vid högnivåkonferensen i Stockholm om hållbar Radonguiden är en annan av Boverkets webbaserade tjänster. Via webbsidan kan besökaren göra bidragsan- stadsutveckling. För att summera 2009 kan konstateras att måluppfyl- sökan direkt eller ladda ner blanketter. Myndigheten lelsen har varit god och ekonomiska ramar har hållits. har även startat pbldirekt.se, en webbplats som stöd för Resultat av förändringsarbetet har börjat synas i form tillämpning av plan- och bygglagen. Tjänsten är en del av ökad effektivitet, leveranssäkerhet och förbättrad i en stor kompetenssatsning som Boverket driver till- dialog. Det är ett intensivt och stimulerande arbete un- sammans med länsstyrelserna. Under året har aktivi der året som skapat dessa konturer av en förnyad myn- teter behandlat hur nationella mål och strategier ska dighet, en bild som kommer att konkretiseras ytterli- föras vidare till länsstyrelser och kommuner. gare under God miljö och hållbar stadsutveckling Janna Valik Till Boverkets större arbeten som slutfördes under 2009 generaldirektör hör rapporten Så mår våra hus. Ett stort antal besiktningar och enkäter har genomförts i landet, gällande bland annat energianvändning, inomhusmiljö och hur de boende upplever sin hälsa. Även internationellt bedriver Boverket ett kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte, framför allt inom 3

6 visi o n, ver k sam h etsi d é o c h v ä r d egru n d Vision, verksamhetsidé och värdegrund Myndighet för samhällsbyggande i världsklass. Så lyder ändring är möjlig. Eftersom samhället förändras, Boverkets nya vision, som beslutades i april För att måste Boverket ständigt arbeta med att utveckla sina nå visionen måste Boverket utgå från en gemensam arbetssätt. värde g rund och visa respekt och öppenhet i det dagliga I Boverkets verksamhetsidé ligger att leda utveckling- arbetet. Det handlar om engagemang i vad som händer en med kunskap. Att verka för hållbarhet innebär ett i omvärlden, men också om kommunikationen på den brett arbete med människors livsvillkor, nationellt och egna arbetsplatsen. För att visionen ska bli verklighet internationellt. Allt arbete ska ske ur ett medborgar- behövs också en grundläggande övertygelse om att för- perspektiv. Vision Myndighet för samhällsbyggande i världsklass. En myndighet som har: auktoritet i kärnverksamheten 4 ett proaktivt förhållningssätt och som arbetar: medborgarorienterat rättssäkert effektivt användartillvänt.

7 visi o n, ver k sam h etsi d é o c h v ä r d egru n d Boverkets verksamhetsidé och värdegrund är hjälpmedel i arbetet med att nå visionen. Verksamhetsidé Värdegrund Vi leder med kunskap. Vi samverkar nationellt och före och för dialog. internationellt. Vi arbetar för en hållbar livsstil. Vi är kompetenta, steget Vi visar respekt, öppenhet och engagemang. 5

8 året s o m gått År e t s o m g å t t 2009 var ett händelserikt år. Ett utvecklingsarbete har bedrivits inom ramen för verksamhetsplaneringen och integrerats med det löpande arbetet. I maj presenterade regeringens utredare sitt betänkande Myndighet för hållbart samhällsbyggande en granskning av Boverket, som utgör underlag för regeringens fördjupade prövning av myndigheten. Förändringsarbetet vid Boverket har ett värdefullt stöd i den analys och de förslag som ges i utredningen. Boverkets arbete spänner över ett brett fält och syftet är att bidra till en god livsmiljö för alla medborgare. Bland annat betyder detta att våra bostäder och arbetsplatser ska planeras och byggas så att de är säkra och energieffektiva och att miljön runt omkring är sund och människovänlig. Medborgarperspektiv, miljöperspektiv och hållbar stadsutveckling är tre centrala teman som kan belysas med exempel från Boverkets arbete har stor betydelse för medborgarnas vardagsliv, både direkt och indirekt. För att myndig hetens åtgärder och krav ska upplevas som relevanta och legitima krävs ett tydligt medborgar- och brukar perspektiv. Om boende I början av år 2009 lanserades webbplatsen omboende.se, som är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket. Den riktar sig till alla som bor och ger lättillgänglig information som är fri från kommersiella intressen. På webbplatsen finns neutral information inom huvudämnena leta, hyra, köpa, bygga, äga, sälja och flytta. Det finns dessutom ett användarforum på webbsidan där besökare kan diskutera med varandra. Enkelt avhjälpta hinder Publika lokaler och allmänna platser ska enligt planoch bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter, göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det gäller till exempel butiker, restauranger, teatrar, parker och lekplatser. Regeringen har satt som ett mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid utgången av Under 2009 och 2010 anordnar myndigheten sexton Boverkets arbete under det gångna året och som seminarier med cirka tusen deltagare runt om i landet. också kommer att vara vägledande i det fortsatta Målgrupp är de som har skyldigheten att avhjälpa hin- utvecklingsarbetet. 6 Medborgarperspektivet dren direkt, det vill säga de som äger publika lokaler eller allmänna platser.

9 året s o m gått 19 m a r s Årets första byggprognos släpps 9 September Så mår våra hus lämnas till regeringen 4 N ov e m b e r Rådslag med byggbranschen 2 April Ny webbplats 15 D e c e m b e r Energideklarationer en första utvärdering 1 O k to b e r Vägledning om strandskydd Studenternas boende Marknadskontroll av byggprodukter Student söker bostad är en av de rapporter Boverket läm- Boverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll nade till regeringen under året. Flera av de stora lärosä- av byggprodukter. Myndighetens främsta uppgift inom tena är belägna i storstadsområden och tillväxtregioner området är att stödja den inre marknaden för byggpro- som har haft brist på bostäder under större delen av dukter inom EU, enligt Byggproduktdirektivet, så att fri 2000-talet. Den ökade tillströmningen av studenter till konkurrens upprätthålls och att byggprodukterna upp- dessa orter innebär att bristen på bostäder ökar. Samti- fyller de egenskaper som finns deklarerade för dem. digt har byggandet av studentbostäder sjunkit till en A rbetet omfattar dels en proaktiv, förebyggande, mark- mycket låg nivå. nadskontroll, där planerade projekt genomförs inom olika produktområden, dels en reaktiv marknadskon- Putsade enstegstätade träregelväggar I maj tog Boverket ställning mot konstruktionen med troll, baserad på anmälningar och tips. I större projekt kartläggs produktområdet vad gäller putsade enstegstätade träregelväggar. Väggkonstruktio- aktörer och produkter. Baserat på detta urval köps det nen är felaktig och uppfyller inte de krav som samhället in ett representativt urval av produkter som granskas ställer på byggnaders fuktsäkerhet. Därför uppmanar och provas mot deklarerade egenskaper i CE-märkning Boverket fastighetsägare att låta undersöka hus med och eventuella andra kriterier. Boverket har under år denna typ av väggkonstruktion. Flera skadefall visar att 2009 arbetat med 27 marknadskontrollärenden och ett det är svårt att hindra regnvatten att tränga in i väggen flertal nya stora projekt har inletts inom bland annat och att det räcker med mycket små hål och glipor för att produktområdena taktäckningsmaterial, ved- och pel- det ska ske. Bostäder med putsade enstegstätade regel- letskaminer, plastmaterial (plaströr) i kontakt med väggar produceras i viss omfattning fortfarande. Det är dricksvatten samt konstruktionsbultar. byggherren som har ansvaret om en felaktig konstruktion används. Ett sätt att verifiera en byggnadsdels fuktsäkerhet en- Vidare ingår det i Boverkets uppgifter att delta i samarbete på EU-, nationell och nordisk nivå samt att informera och hålla kontakt med bransch och marknad. ligt funktionskraven i Boverkets byggregler är att använda beprövade lösningar. Den putsade enstegstätade regelväggen är ingen beprövad lösning, enligt Boverkets uppfattning. 7

10 året s o m gått Boverkets webbplats utvecklas kommuner och projekt. Under året har ett stort antal I början av april kunde Boverket erbjuda en ny webbplats regionala seminarier genomförts i syfte att sprida med enklare navigering, fler tjänster och bättre sökfunk- kunskap och nå kommuner, förvaltare och andra tioner. Den största förändringen är att nyckelaktörer. nu har en startsida med fokus på nyheter och tjänster. I dag har webbplatsen cirka besök i månaden. Boverket har också fördelat och betalat ut medel för att länsstyrelserna ska kunna ge stöd till kommunala Att utveckla webbplatsen är ett viktigt steg i Boverkets insatser och andra projekt för att integrera ett jäm- strategi för att öka antalet besökare och utveckla myn- ställdhetsperspektiv i det operativa arbetet. dighetens e-förvaltning. I april övergick Boverket till att sprida information från webbplatsen via så kallade RSS-flöden. Med hjälp Miljöperspektivet av dessa kan man enkelt och snabbt bevaka nyheter, Boverket arbetar från detaljnivå, från exempelvis kon- pressmeddelanden och annan information från Bover- troll av byggmaterial, till internationella planeringsfrå- kets webbplats. gor som omfattar geografiskt stora områden. Miljöperspektivet måste beaktas hela vägen för att arbetet ska Information om radon leda till ett hållbart samhälle. Under 2009 har informationskampanjen om radon fortsatt i samarbete med länsstyrelser och kommuner. Energideklarationerna Målet är att öka kunskapen om radonets hälsofarlighet så fungerar systemet och informera om det stöd som finns för att genomföra Boverket fick ett särskilt regeringsuppdrag att göra en radonsanering. Husägare kan också på Boverkets uppföljning av energideklarationer, främst sett ur ett få information, förslag till åt fastighetsägarperspektiv. Rapporten överlämnades den gärder, ladda ner broschyrer och ansöka elektroniskt 15 december. Då det ännu är för tidigt att bedöma syste- om radonbidrag. mets effekter har denna utvärdering inriktats på systemet och på de aktörer som styrmedlet förväntas påver- En trygg och jämställd miljö ka, så som ägare och brukare av byggnader. I rapporten Ett exempel på hur medborgarperspektivet och hållbar lämnas förslag till vidare analyser och konsekvensut- stadsutveckling hör samman är det projekt som pågått redningar samt förslag till mindre ändringar. under hela 2009 där Boverket lett, samordnat och i samverkan med länsstyrelserna stöttat ett konkret utveck- BETSI så mår våra hus lingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och tät- År 2006 avsatte regeringen 50 miljoner kr för att ge svar ortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. på frågor om byggnaders energianvändning, tekniska I samverkan med länsstyrelserna utvecklar myndigheten praktiska metoder baserade på erfarenheter från 8 status och inomhusmiljö och om förändringar sedan tidigare studier. Syftet med utredningen var att ge un-

11 året s o m gått derlag för att uppdatera befintliga delmål för energian- Främjande av vindkraft vändning, radon och funktionskontroll av ventilation Boverket har genomfört flera aktiviteter för att förmedla samt att föreslå nya mål för fukt, mögel och buller. Dess- kunskaper om vindkraft, bland annat om lagändringar utom skulle en inventering av taksäkerheten göras. Be- och vägledning vid planering. För att stödja främst den siktningar och mätningar utfördes i cirka byggna- kommunala planeringen har regeringen avsatt 30 miljo- der i 30 kommuner under ner kr under 2009 till planeringsinsatser för vindkraft. En enkät om bostadsmiljöns utformning besvarades Boverket ansvarar för att hantera stödet och ge vägled- för nära bostäder. Drygt vuxna besvarade en ning till kommunerna. Spridning av information om enkät om hälsobesvär och upplevelse av bostadsmiljön. stödet har gjorts kontinuerligt och i dag arbetar över 190 Barn och ungdomar fick förenklade enkäter. kommuner, länsstyrelser och kommunala och regionala Buller i flerbostadshus är den miljöstörning som berör flest människor inomhus. Fukt- och mögelskador är självstyrelseorgan med planeringsinsatser för utbyggd vindkraft. vanligt i småhus, särskilt i krypgrunder och på vindar. Undersökningen har gett ett unikt faktaunderlag som Klimatanpassning av planering och byggande kan läggas till grund för underhåll och förbättringar av I maj kom rapporten Bygg för morgondagens klimat. An- byggnadsbeståndet. passning av planering och byggande, som Boverket framställt på uppdrag av regeringen. Rapporten visar plan- Vägledning för strandskydd och bygglagstiftningens möjligheter och begränsningar Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans tagit för att minimera negativa effekter av klimatförändring- fram boken Strandskydd en vägledning för planering ar som till exempel översvämningar, ras, skred och och prövning. Det är ett vägledningsmaterial för läns- erosion. Alla skeden i planprocessen och byggprocessen styrelsernas och kommunernas hantering av den nya från översiktplan till förvaltningsskede måste sam- strandskyddslagstiftningen som kom den 1 juli verka för att minska negativa effekter av klimatförändringar. Boverket betonar att regelverket om byggande Flygbuller och bostäder och planering successivt måste uppdateras så att klima- Boverket har tagit fram ett underlag för vägledning för taspekter finns med i alla de delar av plan- och bygglag- hur buller från flygtrafik ska behandlas vid planlägg- stiftningen där det är relevant. En effektiv beslutsprocess ning av bostäder invid flygplatser. I materialet behand- behöver skapas där ansvars- och finansieringsfrågor las hur hänsyn till bullret ska tas utifrån de riktvärden kan avgöras med hänsyn till både exploaterings- och som riksdagen behandlat. Boverkets allmänna råd bevarandebehov. beslutades i december

12 året s o m gått Hållbar stadsutveckling Delegationen för hållbara städer Boverket är representerat i Delegationen för hållbara Hållbar stadsutveckling kräver att beslut tas utifrån en städer, där arkitekter, planerare, teknikkonsulter, helhetssyn med en bra tvärsektoriell samordning och exportfrämjare med flera samlas. Under år 2009 har ett aktivt deltagande av många olika grupper i samhäl- begreppet hållbar stadsutveckling tagit konkret form let. Boverket stöder öppna beslutsprocesser som enga- genom Delegationens arbete, där bland annat exempel gerar medborgarna. på hållbarhetstänkande stimuleras. PBL-kompetens 132,5 miljoner kr. Stöd har beviljats för 14 projekt till en summa av Den omfattande kompetenssatsningen i samverkan med länsstyrelserna för bättre PBL-tillämpning inom staten Omvandling i Malmfälten har fortsatt under år Seminarier, workshops och en I Malmfälten har gruvdriften lett till behov av en om webbplats är ingredienser som ingår i det recept som fattande samhällsomvandling. I december redovisade Boverket i samverkan med länsstyrelserna använder för Boverket uppdraget att följa och stödja utvecklingen att höja kompetensen angående plan- och bygglagen, PBL. avseende fysisk planering och byggande i området. Under 2009 har aktiviteterna inriktats på sambanden Uppdraget har utförts i samråd med Länsstyrelsen mellan den nationella nivån och länsstyrelserna. i Norrbottens län och Riksantikvarieämbetet. Under Sveriges Kommuner och Landsting är en viktig sam arbetet har kontakt tagits med de berörda kommuner- arbetspartner vid genomförandet. na, LKAB samt ett flertal olika myndigheter. En webbplats, har startats för alla Enligt Boverket måste den självklara utgångspunkten som ingår i kompetensutvecklingen. Den innehåller vara att åstadkomma långsiktigt attraktiva samhällen. utbildningsmaterial och information och ska bidra till För detta fordras ändamålsenliga strukturer, kvalitet erfarenhetsutbytet mellan deltagarna i satsningen. i det som byggs och en fungerande arbetsmarknad, men Webbplatsen är i drift under hela treårsperioden som även ett tillvarataget kulturarv. En hållbar planering projektet pågår. krävs för att nå ett gott slutresultat. EU-samarbetet konsekvenserna av ett exploateringsföretag kan det fin- I EU-samarbetet har Boverket deltagit i kommittéer och nas behov av att se över minerallagen. Åtgärder behöver expertgrupper inom bland annat byggfrågor, bostads- vidtas för att få en bättre regelefterlevnad när det gäller frågor, hållbar stadsutveckling och europeisk regional hanteringen av kulturmiljövärdena. För att i ett tidigt skede kunna klarlägga de långsiktiga utveckling. Under det svenska ordförandeskapet har Boverket föra den pågående samhällsomvandlingen är att kom- haft i uppdrag att bistå regeringen i frågor inom myn- munerna har tillgång till den kompetens som behövs. dighetens ansvarsområde. Expertstöd angående en ny byggproduktförordning har lämnats till Miljödepartementet. Boverket har också lämnat informationsmaterial till ministermöten och medverkat vid högnivåkonferensen i Stockholm om hållbar stadsutveckling. 10 En förutsättning för att på ett välordnat sätt genom-

13 året s o m gått Prognos för bostadsbyggandet Bygga-bo-dialogen I oktober presenterade Boverket sin nya byggprognos. Den 30 november lämnades den sista årsrapporten för I denna beräknas bland annat hur många hyresrätter, Bygga-bo-dialogen till regeringen. Sammanlagt har bostadsrätter respektive småhus som kommer att byggas 43 företag och kommuner samt regeringen varit aktörer. under kommande år och förändringar mot tidigare år. I årets redovisning finns en presentation av det arbete Det analyseras också hur olika faktorer såsom kostnader som bedrivits i dialogen, med fokus på Det goda sam och efterfrågan kan komma att påverka byggandet. talet, goda exempel, miljöklassningssystem och kompe- Antalet påbörjade bostäder under 2009 var det lägsta tensutvecklingsprogram. Årsrapporten innehåller även på tio år, men efterfrågan på nya småhus och bostads- det slutliga utlåtandet från den oberoende utvärderare rätter har ökat kraftigt och bostadsbyggandet förväntas som följt dialogen under tre år. öka med 25 procent under Boverket bedömer att I den samlade slutbedömningen konstateras att byggandet av hyresrätter kan ha svårare att lyfta om Bygga-bo-dialogen framstår som ett klart lönsamt inte kostnaderna sänks betydligt påbörjades cirka samhällsekonomiskt projekt. Dialogen bedöms också bostäder. Den ökade efterfrågan på bostäder får ha bidragit till en hållbar utveckling. Delar av det ar- genomslag i byggandet 2010, då bostäder beräk- bete som bedrivits lever vidare genom bland annat nas påbörjas. Boverket och Delegationen för hållbara städer. Det undersöks också hur de aktörer som vill fortsätta verksam- Rådslag om Boverkets råd om ändring av heten kan göra det efter byggnad (BÄR) I november anordnade Boverket en sammankomst an- Nya brandregler gående föreskrifter vid ändring av byggnad. Drygt 100 Många vittnar om att brandskyddet är dåligt på flera deltagare tog chansen att diskutera och dela med sig av håll i landet. Flera dödsolyckor skulle kunna förhindras sina förslag och synpunkter. Syftet med detta nya ar- med hjälp av sprinklers och i Boverkets nya regler blir betssätt är att ta fram regler som är enkla, tydliga och sprinklers ett krav i nybyggda sjukhus, äldreboenden användarvänliga. Bland deltagarna fanns representan- och andra typer av vårdboenden. Ett annat krav blir ter från byggföretag, branschorganisationer, kommu- brandvarnare kopplade till elnätet i nya byggnader. ner, länsstyrelser, fastighetsbolag, med flera. Boverket arbetar intensivt med en revidering av brandskyddsreglerna. I synnerhet är kvalitetssäkrings- Rådslag om kommunernas boendeplanering arbetet omfattande. De nya brandskyddsreglerna ska I december arrangerade Boverket ett rådslag för myn- också harmoniseras med vad som sker i EU på området. digheter, intresseorganisationer, kommuner och bygg- Förslaget till förändrade brandskyddsregler förväntas bransch. Vid sammankomsten diskuterades kommu- gå ut på remiss sommaren 2010 och tidigast hösten 2011 nernas boendeplanering och hur denna kan stödjas. beräknas reglerna kunna träda i kraft. 11

14 12

15 resu ltatre d o vis n i n g i n tr o d u k ti o n o c h l ä sa n vis n i n g Resultatredovisning Introduktion och läsanvisning Boverkets årsredovisning avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Den är också en utgångspunkt för bedömning och formulering av framtida strategiska frågor. Årsredovisningen är i huvudsak ett instrument för återrapportering till vår uppdragsgivare. Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. I Boverkets regleringsbrev för 2009 finns ett antal återrapporteringskrav beträffande effekter på samhällsnivå som ska eller kan redovisas utanför års redovisningen vid angivna tidpunkter. Dessa återrapporteringskrav redovisas i särskilda rapporter. Det innebär att prestationer och prestationsnära effekter sådana effekter som kan antas uppstå som en direkt följd av Boverkets prestation huvudsakligen redovisas i årsredovisningen, medan effekter på samhällsnivå huvudsakligen redovisas i dessa rapporter. Fem områden beskriver verksamheten Från och med 2009 ska resultatredovisningen lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. Boverket har valt följande indelning för sin resultatredovisning 2009: Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Boendefrågor Statliga stöd och bidrag Myndighetsövergripande. Indelningen ansluter nära till den indelning av Boverkets huvudsakliga verksamhet i fyra områden som Utredningen om Boverket använde i sitt betänkande. Arbetet med vissa frågor bedrivs övergripande inom alla dessa områden, och återrapporteringen av detta arbete samlas under rubriken Myndighetsövergripande i resultat redovisningen. Det gäller bl.a. frågor om miljö, tillgänglighet och energi samt Boverkets arbete inom EU och internationellt. 13

16

17 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g 1 Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Boverket ansvarar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Inom myndighetens ansvarsområde ligger också fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten inom samtliga miljökvalitetsmål. Den fysiska samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. I planeringsprocessen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Boverket bevakar bland annat hur lagstiftningen för planering och byggande tillämpas och styr vid behov även tillämpningen med föreskrifter och allmänna råd. 15

18 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g 1.1 Inledning Planeringsverktyg Boverket har arbetat med vägledningar och olika former Boverket har huvudansvaret för förvaltningen av Pilot- av råd och stöd för planering och plangenomförande. GIS, en standard för leverans och utbyte av digital pla- De olika regeringsuppdragen breddar kontakterna med neringsinformation. Boverket har fortsatt förvalta, ut- bland andra Naturvårdsverket, Arkitekturmuseet, veckla och ajourhålla PilotGIS-standarden i samverkan Formas och Riksantikvarieämbetet. Boverket har också med representanter för kommuner, länsstyrelser, cen- deltagit i olika aktiviteter inom den statliga sfären och trala verk m.fl. aktörer i den gemensamma förvaltnings- branschrelaterade grupper, exempelvis Lantmäteriets gruppen. Arbetet bedrivs enligt uppgjord förvaltnings- mark- och fastighetsråd, SGU:s råd för fysisk planering, plan. PilotGIS kommer att utvecklas och samordnas Vadstena Forums styrelse, Föreningen Svenska stads- med standard för översiktsplanering som tas fram inom kärnor och White arkitekters Think Tank. standardiseringsarbetet Fysisk planering. Under året Boverket har deltagit i Miljöprocessutredningen och fortsatt den samordnade kompetensutvecklingsinsatsen för en bättre tillämpning med länsstyrelserna och andra statliga myndigheter. Boverket har spritt erfarenheterna genom sin webb- stärka kunskapen om och användningen av PilotGIS. Projektet Planeringsportalen har syftat till att skapa en e-tjänst till stöd för samhällsplanering och samhällsbyggande för att förenkla åtkomsten till digital plane- plats, handböcker och småskrifter. Boverket har med- ringsinformation. Diskussioner pågår om den framtida verkat i seminarier och workshops. Översiktsplanfrågor, förvaltningsorganisationen. Projektet slutredovisades landskapsanalys och vindkraft har varit viktiga områ- till VINNOVA 18 maj 2009, Slutrapport för projektet den under året. Uppdragen spänner från Trygghet och Planeringsportalen, dnr /2005. jämställdhetsfrågor, över transporter till att knyta sam- Då levererades: man miljö- och kulturpolitik för en hållbar Version 1.0 av portalen, bestående av två delar: stadsutveckling. Boverket har också arbetat med planeringsverktyg för webbsidor på planerings portalen.se och en sökoch visningstjänst, där användaren bl.a. kan söka kommunerna där bl.a. defacto-standarden PilotGIS, efter geografisk information. Version 1.0 av Plane- Planeringsportalen, Vindtjänsten och stöd för översikt- ringsportalen är inriktad på översiktlig planering. lig kommunal och regional planering ingår. Avsikten är att successivt vidareutveckla portalen Kraven på Boverkets medverkan för ett långsiktigt hållbart transportsystem ökar och myndigheten har under året samverkat i ett antal grupper och besvarat remisser inom området. Vid konferensen Transport forum 2009 genomförde Boverket seminariet Spelpla- så att den kan användas för detaljplanering, lokaliseringsutredningar, m.m. Vindtjänsten, en e-tjänst för planering, lokalisering och tillstånds prövning av vindkraftverk. Ansvaret för vindtjänsten tas över av Energimyndigheten. nen för planeringen. Inom området transportsystem har En prototyp för en applikation för översiktlig kom- Boverket redovisat en rapport inom regeringsuppdraget munal och regional planering. Syftet är att skapa Cykelparkering i fysisk planering vid kollektivtrafiknoder. en e-tjänst för översiktlig planering, som kan fung- Samarbetsuppdrag för miljö- och kulturpolitik för en era som ett digitalt skiss papper, dialogverktyg hållbar utveckling och vägledning genom planerings processen. I september fick Boverket tillsammans med Arkitekturmuseet, Formas och Riksantikvarieämbetet ett samarbetsuppdrag om hållbar stadsutveckling. Syftet är bl.a. att främja sektorsöverskridande arbete och att knyta samman miljö- och kulturpolitik. Två möten har hållits. En gemensam projektplan beräknas vara färdig i början av har olika informationsinsatser genomförts i syfte att

19 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g Projektet har också innehållit forskning och metoder för Resultatet och genomförandet beskrivs närmare i pro- användar medverkan. För att undersöka möjligheterna jektets slutrapport. Förutom slutrapporten har följande att vidareutveckla portalen också för detaljplanering rapporter, dnr /2005, upprättats: och stadsbyggande genomfördes en studie av det web- Forskningen i projektet Planeringsportalen baserade system som utvecklats i Stockholms stad. Vi- Förvaltningsorganisation för Planeringsportalen dare har projektet aktivt bidragit i arbetet med standar- Affärsmodell för Planeringsportalen disering av planeringsinformation, vilket bedrivits Portaler och webbapplikationer för stadsbyggande exempel från Stockholms stad. inom SIS/Stanli, (Swedish Standards Institute). 1.2 Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet för Fysisk samhällsplanering och bebyggelseutveckling Må l e n l i g t r e g l e r i n g s b r e v Den fysiska samhällsplaneringen ska användas som ett verktyg för att stödja hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Planläggningen och plangenomförandet ska präglas av effektivitet och rättsäkerhet. Samspelet mellan olika planeringsformer och mellan den kommunala planeringen och det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas. Ojämn kunskap om riksintressen Boverket har under året följt införandet av miljökvali- Boverket har fortsatt att följa tillämpningen av riksin- tetsnormer men inte tagit fram några vidare analyser. tressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Boverket har Vad gäller miljökonsekvensbeskrivningar har Boverket deltagit i möten och samråd i samband med att sektors- varit representerat i Miljöprocessutredningen och där verk pekat ut nya områden. Vägledande diskussioner fört fram synpunkter, bl.a. har Boverket betonat vikten med länsstyrelser har förts rörande tillämpningen. Det av att tydliggöra förutsättningarna för plan-mkb. årliga mötet med centrala verk med ansvar för riks intressen har hållits i Karlskrona. I Miljöprocessutred- Översiktsplanering i ett regionalt perspektiv ningen har två representanter för Boverket deltagit som Arbetet med att löpande följa översiktsplaneringen och experter. utarbeta rutiner för uppföljning tillsammans med läns- Boverket kan åter konstatera att tillämpningen av styrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting har riksintressena inte utförs konsekvent och att kunskapen under året fördjupats. Boverket har genom möten och om hur de ska tillämpas är ojämn. Sedan Boverket pu- seminarier kunnat bidra till kunskapsutveckling och blicerade sin rapport 2005 har dock medvetenheten erfarenhetsöverföring mellan berörda aktörer. ökat bland framför allt sektorsverken. Kunskapen i kommunerna är dock fortfarande begränsad. I sin uppsikt över plan- och byggväsendet konstaterar Boverket att det regionala perspektivet fortfarande är relativt outvecklat i många översiktsplaner. Flera kom- Plan- och bygglagen (PBL) och muner har dock insett vikten av att se kommunens pla- miljöbalken (MB) nering i ett regionalt perspektiv och utveckla samverkan Boverket har under året följt frågan om PBL:s samord- med grannkommunerna för att kunna hantera viktiga ning med MB. I flera sammanhang har det påtalats till strategiska planeringsfrågor på ett långsiktigt hållbart Boverket att lagarna fungerar dåligt tillsammans och sätt. att en samordning är viktig. 17

20 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g Mellankommunalt samarbete sker inom en mängd oli- Överenskommelserna kommer att utgöra ett gemen- ka planeringsfrågor, vindkraftplanering och infrastruk- samt underlag för kommunernas fysiska planering. Öv- tur är vanligast. Andra kommuner samverkar om riga resultat av projektet är faktarapporter, seminarier, gemensamma planeringsunderlag, gemensamma över- riktlinjer/planeringsunderlag och gemensamma siktsplaner och strandskydd. I Stockholm samverkar planeringsverktyg. man genom att ta fram en ny regionplan enligt planoch bygglagen, som också är en regional utvecklings- Rumslig utveckling nationellt och regionalt plan. I Örebro har man genomfört en gemensam Boverkets arbete med ett territoriellt inriktat analysun- förvaltningsorganisation för fyra kommuner och inlett derlag har sammanfallit med det analysarbete som be- arbetet med att ta fram en gemensam översiktsplan. drivs under Näringsdepartementets regi för uppföljning av En nationell strategi för regional konkurrenskraft, en- Kustzonsplanering i norra Bohuslän treprenörskap och sysselsättning Under året Boverket deltar i referensgruppen i ett regionalt samar- har arbetsgruppen utarbetat ett fördjupat underlag från bete kring fysisk planering och lokal utveckling av kust- en tematisk utgångspunkt. Delar av underlaget har pre- området i norra Bohuslän tillsammans med fem kom- senterats för Nationellt forum för regional konkurrens- muner, länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra kraft, entreprenörskap och sysselsättning. Götalandsregionen, Tillväxtverket och Naturvårdsverket. Boverket har deltagit i seminarier och dialogmöten. Hållbart transportsystem Syftet med projektet är att stärka regionala strukturer Boverket följer arbetet och deltar i nätverk kring den och kvaliteter genom att skapa en samsyn mellan olika långsiktiga infrastrukturplaneringen och hur denna aktörer hur kustkommunerna kan utvecklas på ett lång- kan integreras och samordnas i regionala och lokala siktigt hållbart sätt. strukturer. Ärendetillströmningen på området är hög. Boverket är en efterfrågad samverkanspartner i projekt rörande infrastrukturområdet. Vid konferensen Transportforum 2009 genomförde Boverket seminariet Spelplanen för planeringen. Under året har också ett flertal remisser om transportinfrastrukturen besvarats av Boverket. Arbetet med regeringsuppdraget Cykelparkering i f ysisk planering vid kollektivtrafiknoder, dnr /2009, slutredovisades 31 december Transportsnål planering för god livsmiljö En exempelsamling om samordnandet av kommunal planering med utbyggnad av vägar och järnvägar har utarbetats Att samordna kommunal planering med utbyggnad av vägar och järnvägar exempel och reflektioner, dnr /2008. En gemensam strukturbild har tagits fram. De delta- 18 gande kommunerna har i kommunfullmäktige beslutat Havsplanering om överenskommelser kring delstrukturer för: Inom området havsplanering har Boverket varit involve- Öppet hav rat i ett antal aktiviteter. Boverket har medverkat vid Skärgård HELCOM:s (Helsingforskommissionen) workshop om Kustnära områden maritim fysisk planering för Östersjön, Naturvårdsver- Inland kets projekt Samverkansplaner för skyddsvärda kuster Infrastruktur och hav, Östersjöplaneringsprojektet BaltSeaPlan Närcentra/regioncentra. som drivs av Tyskland och en internationell policywork-

21 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g shop om havsbaserad vindkraft i Stockholm, som bl.a. Lokal och regional utveckling i fjällen resulterat i Stockholmsdeklarationen om vindkraft. Bo- Boverket har utarbetat en promemoria som tillsänts verket har också under året medverkat i informations- Tillväxtverket, Fjällanpassad hållbar lokal och regional och beslutsforumet SAMHAV, regeringens samord- utveckling fysisk planering 2009, dnr /2008. ningsgrupp av myndighetschefer för havsmiljöfrågor. En viktig fråga som belyses i projektet är kopplingen mellan kommunal översiktsplanering/regional utveck- Samverkan kring energi och miljö lingsplanering och lokal utvecklingsplanering/lands- Boverket har samarbetat med Energimyndigheten om bygdsutveckling. Goda exempel kring metodutveckling hur erfarenheterna av de regionala klimat- och energi hämtas bl.a. från arbetet med fördjupningar av strategierna ska kunna tillvaratas utifrån de strategier översiktsplaner. som länsstyrelserna har utarbetat. Vidare har Boverket stått värd för ett möte om elkraft- Övrig rapportering ledningar och boende (elektromagnetiska fält) med ex- Boverkets återrapporteringskrav Fysisk samhällspla- terna deltagare från bl.a. Svenska kraftnät, Energimark- nering och bebyggelseutveckling och länsstyrelsernas nadsinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten och återrapporteringskrav Hållbar samhällsplanering och Socialstyrelsen. boende har i huvudsak samma lydelse. Länsstyrel- Avfallshanteringsfrågor har diskuterats med branschföreträdare (Stena Metall). Under året har Boverket också medverkat i arbets- serna skulle enligt sitt regleringsbrev lämna sin redovisning till Boverkets senast 30 november 2009, vilket de också gjort. Boverket ska därefter lämna en samlad re- gruppen för genomförandet av konferensen för hållbar dovisning och bedömning till Miljödepartementet, med utveckling, ENVISIONS kopia till Finansdepartementet, senast 28 februari Denna samlade redovisning kommer i huvudsak att Nationella strategins myndighetssamverkan Boverkets arbete med den nationella strategins riktlinjer har framför allt inriktats på att sprida erfarenheter bygga på underlag från länsstyrelserna. Motsvarande rapportering för 2008 redovisades till regeringen 24 februari 2009, dnr /2008. från de transnationella programmen, Interreg. Erfarenheterna av detta har avrapporterats till regeringen, Lägesrapport rörande resultatuppföljning och spridning av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete, ett samarbete mellan Tillväxtverket, Sida, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting, dnr /2009. Erfarenheter från Interregprojekt Boverkets insatser för spridandet av Interreg-erfarenheter har skett i samverkan med Tillväxtverket, Sida och Sveriges Kommuner och Landsting och redovisats i lägesrapporten Lärande inom territoriellt samarbete, dnr /2009 (avrapportering gjord av Tillväxtverket). Boverket har också utarbetat en rapport om planeringsmetoder och planeringsunderlag Samarbete över nationsgränserna berikar planeringen, dnr /2007, som information och vägledning med syfte att stärka det svenska deltagandet i Interreg. 19

22 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g Råd och stöd gällande planering och plangenomförande Må l e n l i g t r e g l e r i n g s b r e v Goda kunskaper om planering och plangenomförande samt om planinstrumenten ska finnas på såväl central, regional som lokal nivå. Effektiva planeringsmetoder ska finnas tillgängliga och erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen ska tas tillvara för att kommuniceras och spridas till berörda på lokal, regional och central nivå. Hela Boken om detaljplan och områdesbestämmelser är Sammanhållen planering och ett allmänt råd utgivet av Boverket och senast reviderat fastighetsbildning De bestämmelser som anges i en detaljplan är nu Boverket och Lantmäteriet har tillsammans med före- föremål för förslag till standardisering. Innan alla stan- trädare för Sveriges Kommuner och Landsting samt dardiseringsfrågor är utredda bör inte de allmänna rå- länsstyrelserna identifierat ett behov av en mer struktu- den ändras. rerad metod för att arbeta med samordning av proces- Inom arbetet med PBLdirekt har det även tagits fram serna för fysisk planering och fastighetsbildning. Dessa ett utkast till sammanfattning av hela plan- och parter förordar ett flerårigt program, som utifrån ett bygglovs processen, som grund till en kunskapsbank framtidsperspektiv beskriver samordningen mellan in- som alla publikationer och rapporter kan knyta an till. blandade parter, verksamhetens bedrivande, utbyte av Ämnesområdet sträcker sig över kommunernas ansvar geografisk information, användning av tekniken och för bygglov, kontroll, tillsyn, detaljplanering, områdes kompetensbehoven inom området. bestämmelser och översiktsplanering. En samman Den långsiktiga målbilden är att Sverige år 2020 til - hållen process fordrar en sammanhållen kunskapsbas, lämpar ett regelverk för fysisk planering och fastighets- där information kan hämtas via ämnesord vid varje bildning som av medborgare och sakägare upplevs som specifikt behov. en sammanhållen process. Sammantaget handlar det Analysen av texterna i de tre utvalda produktionerna, metoden att kvalitetssäkra löpande arbete i grupp och om att utveckla förutsättningarna för en effektiv planerings- och plangenomförandeprocess. att kalla in expertis för vidareutveckling av specifika frågeställningar har skapat en stabil grund även inför Hästhållningen i planeringen en ny PBL, dvs. ändrad lagstiftning. Boverket har för- Boverket har fortsatt arbetet med hur hästhållning ska berett sig på uppgiften att presentera ny lagstiftning och tas hänsyn till i planläggningen. I fokus har satts en dia- vägledning till länsstyrelser och kommuner under log utifrån de överklagade detaljplaner som kommit in, Arbetsmetoden i sig har använts som verksamhetsex- dels med berörda sektorsverk, framför allt Socialstyrel- empel på Boverkets fyra interna strategiseminarier un- sen, dels med kommuner och forskarsamhället. Arbetet der hösten. med en vägledningsbroschyr fortgår och den beräknas Det behövs även en vägledning vid övergånngen från publiceras i början av detaljplan till plangenomförande. Boverket anser att 20 den kan ses som en del i samma kunskapsbas. Då ett Statlig samverkan om naturolyckor genomförande förutsätter samverkan mellan plan- och Boverket deltar i en statlig samverkan om naturolyckor. bygglagen, fastighetsbildningslagen och anläggningsla- Planering av klimatkonsekvensåtgärder är en viktig del. gen har samarbetet mellan Boverket och Lantmäteriet Det övergripande syftet med arbetet inom den natio- intensifierats och formaliserats i ett styrdokument. Ar- nella plattformen är att förebygga och mildra effekterna bete med en gemensam produktion om plangenomför- av naturolyckor genom förbättrad samordning på lokal, ande kan påbörjas under regional och nationell nivå.

23 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g För att uppnå detta genomförs arbete inom myndig- Myndigheten har också deltagit med två experter i hetssamverkan, data- och kunskapsförsörjning. Miljöprocessutredningen. Boverket har även ett fortlöpande samarbete med Flygbuller allmänna råd universitetsvärlden genom stödjandet av en adjungerad Boverket har tagit fram ett underlag för vägledning hur professor vid Blekinge Tekniska Högskola och även ge- buller från flygtrafik ska behandlas vid planläggning av nom ovan nämnda deltagande i Vadstena Forum inom bostäder invid flygplatser. I materialet behandlas hur Linköpings universitet. Myndigheten har även varit re- hänsyn till bullret ska tas utifrån de riktvärden som presenterad i utvärderingen av Sveriges lantbruksuni- riksdagen behandlat. versitet under Arbetet avrapporterades 12 december 2009 och allmänna råd beslutades i december. Boverket kommer även under 2010 att följa utvecklingen inom området. Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning Regeringen har i regleringsbrevet för 2008 gett Boverket Trafikbuller allmänna råd i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna genom- I linje med tidigare regeringsuppdrag tog Boverket fram föra en samordnad kompetensutvecklingsinsats för en allmänna råd för trafikbuller i planeringen. Dialoger bättre tillämpning av PBL, dnr /2008. Insatserna med kommuner och sektorsverk har fortsatt för att spri- riktar sig främst till länsstyrelserna men även andra da och följa upp denna vägledning. Råden har varit ett statliga myndigheter kan beröras. viktigt instrument för att lösa tidigare års problem med planläggning av bostäder i trafikutsatta lägen. Projektet inleddes under 2008 med organisation och planering av arbetet. Lärarlag formerades med representanter från Boverket, länsstyrelserna, kommuner Planstandard för trygg stadsmiljö och konsulter. Seminarier och workshops genomfördes Boverket har under ett antal år deltagit och följt arbetet i hela landet. Efter denna förberedelse och uppstart har inom SIS med att ta fram en standard för en trygg stads- arbetet med full kraft gått vidare under En strate- miljö. På grund av ett minskat intresse bland deltagarna gisk analys har tagits fram för de vidare insatserna i kommittén, har arbetet lagts ner. i projektet. Under våren anordnades seminarier om nationella Provprojekt i stadsförtätning intressen för en hållbar utveckling. Ett utbildningskom- Som en fortsättning på Boverkets tidigare arbete inom pendium togs fram. Bygga-bo-dialogen om Det goda samtalet, har arbetet fortsatt med en utökad grupp kommuner, där de tre Under hösten 2009 har 27 dialogseminarier genomförts på länsstyrelserna enligt följande: storstadskommunerna har initierat en serie workshops med konkreta stadsförtätningsprojekt. Boverket har deltagit i detta arbete tillsammans med Vägverket och Banverket. 1. PBL Nationella värden och strategier, del 2, 9 seminarier Dialogseminarium för centrala verk och länsstyrelser angående förhållningssätt, ansvar och roller rörande Extern samverkan och kompetensutveckling nationella mål och strategier samt statliga intressen så- Som en viktig del i Boverkets arbete med råd och stöd som riksintressen m.m. för planering och plangenomförande har myndigheten deltagit i ett antal regelbundna aktiviteter inom både 2. Dialogen stat kommun, 9 seminarier den statliga sfären och i branschrelaterade grupper. Bo- Dialogseminarium om hur statens budskap förs vidare verket har varit representerat i Lantmäteriets mark- och till kommunerna. fastighetsråd, SGU:s råd för fysisk planering, Vadstena Forums styrelse, Föreningen Svenska stadskärnor och White arkitekters Think Tank. 3. Arbetssätt och metoder, 9 seminarier Dialogseminarium angående till bl.a. rådgivning, uppföljning, uppsikt och tillsyn. Uppföljning av seminarierna som genomfördes under våren

24 S am h ä l l s p l a n eri n g o c h beb y gge l seutve c k l i n g 4. Satsning på unga handläggare Ett särskilt PBL-seminarium för unga handläggare genomfördes 7 8 september Syftet var att höja och infrastrukturplaneringen har också betydelse för planeringsprocessens längd och effektivitet. Boverket har arbetat genom kunskapsutbyte och erfa- bredda kompetensen hos unga handläggare på renhetsförmedling tillsammans med berörda centrala länsstyrelserna. verk och utvalda kommuner. Syftet har varit att främja en högre kvalitet i stadsbyggandet genom ett bättre 5. Kommunseminarium Som en förberedelse till seminarieserien om dialogen samspel mellan statlig och kommunal planering och investeringar. stat kommun hölls ett seminarium 24 september i samarrangemang med Sveriges Kommuner och Vägledning för översiktsplanering Landsting. Tematiska pilotprojekt har organiserats och Boverket har under året arbetat med att stärka erfaren- startats upp. Genomförande av sådana utvecklings hetsutbytet och metodutvecklingsarbetet kring den projekt vid länsstyrelserna i samverkan med kommuner översiktliga fysiska planeringen. Arbetet har koncentre- bedöms ge stora effekter på kompetensutvecklingen, rats på att ta fram nya vägledningar inom plan- och och blir ett värdefullt komplement till övriga insatser. bygglagen samt att utveckla dialogen med berörda ak- Utvecklingsprojekten har fokus på nyckelfrågor i nya törer och målgrupper. Särskilda insatser har gjorts för PBL och kommer således att ge erfarenheter till intro- att utveckla informations- och exempelspridningen på duktionen av den nya lagen. Boverkets webbplats. Ett arbete har påbörjats för att uppdatera befintliga Den goda staden handböcker för översiktsplan, detaljplan och lov. En för- Boverket samverkar med Vägverket, Banverket, Sveriges sta skrift Framgångsfaktorer för översiktsplanering har Kommuner och Landsting samt Jönköpings, Norrkö- färdigställts. Målgruppen är i första hand kommunala pings och Uppsala kommuner i projektet Den goda sta- politiker. Boverket har lyft fram sju faktorer som är vik- den. Syftet med projektet är att gemensamt utveckla tiga för att nå en framgångsrik översiktsplanering. Syftet kunskap om integrerad planering av bebyggelse och är att lyfta fram och visa på planeringens möjligheter och transportsystem samt att utveckla processer och lös- översiktsplaneringen som ett redskap för en hållbar ut- ningar där olika intressen, krav och behov hanteras veckling. Skriften ersätter Boken om översiktsplan, del 1. samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet har bedrivits genom ett antal pågå- Vägledning för strandskydd ende stadsutvecklingsprojekt. Boverket har i samverkan med Naturvårdsverket tagit En viktig erfarenhet som kommit fram är att strategiskt planeringsarbete kräver gemensamma målbilder fram en ny vägledning kring strandskydd i rapporten Strandskydd en vägledning för planering och prövning. hos de olika aktörerna. För att åstadkomma detta bör En kortskrift och en webbhandbok, som ska komplet- det egentliga planeringsarbetet föregås av ett gemen- tera vägledningen, är under arbete. Boverkets uppgift är samt visionsskapande arbete. Detta underlättar hel- i första hand att vägleda kommunerna och länsstyrel- hetssynen på arbetet och på vad som ska åstadkommas, serna i deras arbete i sådana plansammanhang där trots olika perspektiv och intressen hos de olika aktö- strandskyddet på olika sätt kommer att beröras. rerna. Förankring, lyhördhet för olika perspektiv, legiti- Som ett led i arbetet och förankringen av den nya väg- mitetsskapande och engagemang har lyfts fram som ledningen, har Boverket genomfört ett flertal dialoger centrala komponenter i en samlad strategi för med målgrupperna länsstyrelser och kommuner samt stadsutveckling. även anordnat utbildningar i samverkan med Sveriges Stabila planeringsförutsättningar är ytterligare en Kommuner och Landsting och Naturvårdsverket. viktig faktor i stadsutvecklingsprojekt. Detta kan dock 22 vara svårt att åstadkomma vid skiftande majoriteter och Expansion av vindkraft förändringar i den kommunala organisationen och Boverket har genom seminarier och andra informa- bemanningen. En ökad samordning mellan den kom- tionsinsatser aktivt förmedlat kunskaper i syfte att stär- munala och fysiska planeringen och den statliga ka expan sionen av vindkraft. För att ge stöd till fysiska

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Klimatanpassning är angeläget

Klimatanpassning är angeläget Klimatanpassning är angeläget Naturvårdsverkets, Boverkets, SMHI:s, Räddningsverkets och SGI:s webbportal om anpassning till klimatets förändring Publicerad i juni 2007. Större uppdateringar 1-2 ggr/år.

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet 2 oktober 2008, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm Sammanfattning av gruppdiskussionerna Deltagarna delades in i fyra olika grupper. Varje

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Vind dialogen Bengt Larsén, Ted Kransby

Vind dialogen Bengt Larsén, Ted Kransby Vind dialogen 2011 Bengt Larsén, Ted Kransby Innehåll Politiken bakom satsningen Planeringsstödet Vad har planerats? Nya PBL, begrepp och definitioner Elnät och nationell havsplanering Vad händer under

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Sammanfattning Riksantikvarieämbetets förslag i sammanfattning:

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget Boverket Myndigheten for samhallsplanerrng, byggande och boende Yttrande Datum 2015-10-27 3.l.2. Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 2051/2015 Ert diarienummer N2015/5036/PUB

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Värnamo i framtiden. PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN. Dnr 12.2895.212

Värnamo i framtiden. PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN. Dnr 12.2895.212 Dnr 12.2895.212 Värnamo i framtiden PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN Godkänt av Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-15 2 PROGRAM- INNEHÅLL INLEDNING OCH BAKGRUND

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Presentationen Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Hur har vi jobbat? 2015-12-21 En öppen utredning Besökt samtliga län 21 länsstyrelser

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Version 1.5 2016-02-18 Ärendenr: NV-05639-15 Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken SKL:s presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 4 april 2017 Alf Karlsson (MP) statssekreterare för Peter Eriksson Bostads- och digitaliseringsfrågor Näringsdepartementer

Läs mer

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 1 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur aktuella de kommunomfattande översiktsplanerna är i Sverige, mars 2014. Läget

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

På vilka sätt kan standarder vara tillgängliga, undantaget att de är gratis?

På vilka sätt kan standarder vara tillgängliga, undantaget att de är gratis? Promemoria 1(2) 2015-05-05 156/2015, 157/2015 Process Till Boverkets referensgrupp brandskydd Regeringsuppdrag om standarder och standardisering Boverket har två stycken regeringsuppdrag om standarder

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Boverkets miljömålsåtgärder 2016

Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Promemoria Datum 2016-02-24 3.4.1 Diarienummer 106/2015 Miljömålsrådet Boverkets miljömålsåtgärder 2016 Nedan finns en kort presentation av fyra åtgärder som Boverket kommer att genomföra under år 2016,

Läs mer