Rast och ro! Konsekvenser för individen Om stress och återhämtning. Stress för överlevnad och anpassning. Stress i 24-timmarssamhället

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rast och ro! Konsekvenser för individen 2014-02- 20. Om stress och återhämtning. Stress för överlevnad och anpassning. Stress i 24-timmarssamhället"

Transkript

1 Stress i 24-timmarssamhället Om stress och återhämtning Umeå, 17 feb 2014 Rast och ro! Marie Högt tempo Höga presta2onskrav Allt går a9 göra dygnet runt Liten 2d för nedvarvning Ökad fysiologisk och mental uppvarvning Söderström, Leg. psykolog, med.dr KBT-Centralen Konsekvenser för individen Arbetet mer flexibelt, gränslöst Ramar som fysisk arbetsplats, arbets2d och arbetsinnehåll har luckrats upp. Ny teknik, globalisering, ständig 2llgänglighet 24-2mmarsproduk2on, just- in- 2me Downsizing, outsourcing, omorganisa2oner, flexiblare anställningsformer Minskad förutsägbarhet, trygghet Ökad arbetsbelastning, färre gör mer Krav på snabbare arbetstakt Arbete och fri2d krockar, flyter ihop Svårt a9 varva ned, återhämta sig Trö9het, stress, ohälsa Oregelbunden, bunden arbetstid Arbete som måste göras på bestämda, oregelbundna 2der, skit. Bundenheten kan bli en press som läggs 2ll en i övrigt pressad situa2on. Hur ska man få ihop det? Arbetet, familjen och fri2den? När vi är pressade drar vi ota in på återhämtning, sociala och fri2dsak2viteter Stress för överlevnad och anpassning Genom evolu2onen har det varit nödvändigt a9 snabbt reagera adekvat på hot och utmaningar i omgivningen. Fysiologiska parametrar behöver kunna variera för a9 anpassas 2ll miljöns krav i olika situa2oner. Den fysiologiska adap2va processen har kallats allostas (Sterling & Eyer, 1988). 1

2 Återhämtning eter stress Långvarig stress ETer ansträngning återgår fysiologin 2ll basläget. Vi är skapta för växling mellan ak2vitet och vila. Hälsa gynnas av regelbunden nedvarvning och återhämtning. Kronisk ak2vering av allosta2ska system (nerv-, hormon- och immunsystem) kan leda 2ll dysreglering över 2d allosta2c load Ex. svårighet a9 gå ned i varv, eller förändrade fysiologiska set points (McEwen, 2004) Långvarig stress ökar risk för ex. sömnstörning, hjärt- kärlsjukdom, diabetes, etc. Stress en psykofysiologisk reak2on Hjärnan: - Tar in intryck - Tolkar/jämför med 2digare erfarenhet (hippocampus + cortex) - Utvärderar hot/fara (amygdala + frontallober) Sä9er igång stressreak2onen ex. kamp/flykt - spela död Reak2oner lärs in, situa2oner be2ngas Vanemässigt beteende Stress = Interaktionen INDIVID Krav MILJÖ Resurser Stress i skitarbete Biologisk stress på grund av störd dygnsrytm, störd sömn och återhämtning. Psykologisk stress a9 klara av krav och belastning i arbetet. Social stress konflikt familj - socialt liv - arbete. Trö9het och svårigheter a9 gå ned i varv kan påfresta rela2oner, begränsa ak2vitet på fri2den, skapa isolering. Fysiologiska stressmarkörer och skitarbete SkiT och regelbundna arbets2der har samband med fysiologiska och metabola stressmarkörer, som höjt blodtryck, högre blodfe9er, bukfetma. Ex: antal arbetsdagar i rad och antal år med oregelbundna arbetsbder - högre kor2solnivåer. Högre kor2sol på helgen bland yrkesförare med oregelbundna 2der (jmf med dag2dstjänst). (Sluiter et al, 1998; Karlsson et al, 2003; Härmä et al, 2006; Ohayon et al, 2010; Thomas et al, 2009; Ulhoa et al, 2011) 2

3 Återhämtning avgörande!! Varför sover vi egentligen?! Belastande arbets- förhållanden Akuta stress- reak2oner Återhämtning (Geurts & Sonnentag, 2006; Demerou2 et al, 2009) Långsik2ga hälsoeffekter Sömnstörning ökad risk för diabetes, hjärtkärlsjukdom, utma9n (Spiegel, 1999; Nilsson et al, 2004, Söderström et al, 2012) Återhämtning för hjärnan! Hjärnan laddar upp energi! Minnet uppgraderas! Reparation av kroppen! Immunförsvaret aktiveras! Uppbyggande hormon insöndras! Sömnstadier! 0-1 R.E.M Vi kan ta igen förlorad sömn! Tid (min) Normal Sömnbrist Sömnformeln! Vår sömn (djup och längd) styrs av: 1. Tiden vi är vakna Vakenheten bygger upp sömnbehovet (16 Bm vaken + 8 Bm sömn) 2. Tiden på dygnet 3. Stress- /ak2veringsnivå Varför kan jag inte sova?! Z! Sleep drive! ak2verings system Z! Sleep drive! ak2verings system Sömnmönster hos utmattade! Många uppvaknanden och arousals och förskjutna sömncykler 3

4 Brist på djupsömn Stress stör återhämtningen Arbetsstress ökar risken för a9 utveckla sömnstörning. Svårt a9 släppa jobbtankar under fri2den predicerar sömnstörning. Dag2dsstress har samband med ökad arousal vid sänggående. Oro, ältande vid sänggående har samband med längre sömnlatens, längre djupsömnslatens, ytligare sömn. (Linton, 2004; Jansson & Linton, 2006; Jansson-Fröjmark et al, 2007; Åkerstedt et al, 2002; Tang & Harvey, 2004; Åkerstedt, Kecklund & Axelsson, 2007; Fahlén et al, 2006) Störd återhämtning helg! Utma%ningsmodell Activation Workday Weekend Mental fatigue Workday Weekend Ökade krav Minskade resurser Anstränger sig mer Minskad sömn, återhämtning Ökad anspänning, stress, trö9het Sömnstörning B U R N O U T Time of day Time of day Höga arbetskrav, för lite sömn och svårt att släppa tankar på jobbet på fritiden predicerade klinisk utmattning (Söderström et al, 2012). Tecken på allvarlig stress - utmattning! Ihållande trö9het, utma9ning Sömnstörning Ilska, irrita2on, nedstämdhet Muskelspänningar, värk Yrsel, tryck över bröstet, ångest Återkommande huvudvärk, magbesvär, hjärtklappning Infek2onskänslighet Ljud- och ljuskänslig Allvarliga minnesstörningar, koncentra2onssvårigheter Schemafaktorer som drabbar återhämtningen Na9pass Tidiga morgonpass, sena kvällspass Kort dygnsvila Många arbetspass i rad Långa arbetspass Jourpass Fria arbets2der... 4

5 Långa arbetspass Konsekvenser av bristande återhämtning Tillbud och felhandlingar Arbetsskador Sjukfrånvaro Samarbetssvårigheter och konflikter Personalomsä9ning och kompetensförlust Produk2onsstörningar Heart surgeon ater 23- hour (successful) long heart transplanta2on. His assistant is sleeping in the corner. (Foto: J Stansfield, Natl Geographic, 1987) Vad är vila? Nedvarvning Omväxling Behagligt Hur gynna återhämtning? Arbetsmiljö, stressbelastning Schemafaktorer Livss2l, indvidens strategier Trö9het signal a9 vila Behov av olika typer av vila: Dygnsvila, veckovila, längre viloperioder LuT i schemat, eget inflytande Lediga dagar ger minskad trö9het, förbä9rad upplevd hälsa. Medsolsrota2on ger bä9re återhämtning. Risk med a9 komprimera arbets2d. Särskilt vik2gt med återhämtnings2d eter (och mellan) na9pass och 2diga morgonpass. Eget inflytande och framförhållning Lång 2d i skitarbete sannolikt ökat behov av bra scheman. Hur gynna återhämtning på skit? Tupplurar på/inför na9skit ger: Bä9re energi, humör, presta2on, beslutsfa9ande, Mindre stresspåslag och sömnighet (Davy & Göbel, 2013; McMillan & Fallis, 2011) Raster ger: förbä9rad presta2on minskad trö9het (Mitra et al, 2008; Tucker, Folkard & Macdonald, 2003) 5

6 Balans u2från dygnsrytmen Hur gynna återhämtning utanför arb?! SkiTskola (kost, mo2on, sömn, arbete/fri2d)! Sömnskola - kogni2v beteendeterapi (KBT) Bä9re sömnkvalitet, KBT har goda lång2dseffekt vid insomni Hur gynna återhämtning utanför arb? Regelbunden avspänning Välj, prioritera u2från värderingar En sak i taget, närvaro Prioritera sömn Återhämtning i fri2d och rela2oner Socialt sammanhang, beröring, glädje Mjukstarta på morgonen Varva: Ak2vitet Vila Micropauser är också vik2ga! Fysisk ak2vitet och dagsljus Regelbundna mål2der (dag2d). Varva ned på kvällen Ru2n inför sänggående (stäng av mobil, tv, dator, sammanfa9a dagen, gör något Låt inte arbetet ta över, behagligt, släck ). du ska orka vara ledig! :- ) TACK! Marie Söderström, Leg psykolog, med.dr Söderström: Sömn - Sov med kognibv beteendeterapi Söderström: Vila - Om den sköna konsten varva ned 6

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning. Seminarium 10 november 2005

Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning. Seminarium 10 november 2005 FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning Seminarium 10 november 2005 Medverkande: professor Torbjörn Åkerstedt, Institutet för Psykosocial Medicin och docent Aleksander

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab [ Lat. söka ] KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab Marianne Adolfsson Rapport 1/08 Centrum för klinisk forskning Landstinget i Värmland

Läs mer

Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Arbetstid & hälsa risker och lösningar Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen

Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Nr 312 2003 Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett företag i IT-branschen Marie Söderström Kerstin Jeding Mirjam Ekstedt Göran Kecklund Torbjörn Åkerstedt Arbetsmiljö, stress och utbrändhet inom ett

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Om vägledningsdokumentet

Om vägledningsdokumentet Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI CI NSKMOTTAGNI NG Sömnst örni nghosbarn ochungamedpsyki skohäl sa PÅHUSLÄKARMOTTAGNI NGELLERBARN-OCHUNGDOMSMEDI

Läs mer

Stressteorier från Cannon via Selye till idag

Stressteorier från Cannon via Selye till idag Stressteorier från Cannon via Selye till idag Arne Lowden, docent, sömnspecialist arne.lowden@stress.su.se Besök oss på www.stressforskning.su.se 1 Grunden för den moderna världsbilden Grekisk filosofi

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre Vi sover ungefär en tredjedel av vårt liv. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig. En god sömn gör att vi lättare klarar av vardagen

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer

MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI. #2 /2014 specialnummer ENKLAREHÄLSA temanummer ur serien enklare vardag #2 /2014 specialnummer MÅ BÄTTRE PÅ DINA EGNA VILLKOR TIPS, SJÄLVTEST, CHECKLISTOR OCH VERKTYG FÖR ÖKAD GLÄDJE OCH MER ENERGI 2014 InsightLab Kungsgatan

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning

Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning Sömnbehovet varierar, men det är inga stora variationer. För en tonåring är den optimala sömntiden mellan 9-10 timmar. Dock kan det finnas variationer,

Läs mer

Det finns två olika stressorer som alla människor reagerar på och blir sjuk av. Det är buller/tystnad och mörker/ljus.

Det finns två olika stressorer som alla människor reagerar på och blir sjuk av. Det är buller/tystnad och mörker/ljus. Stressrelaterade besvär och sjukdomar. Det finns två olika stressorer som alla människor reagerar på och blir sjuk av. Det är buller/tystnad och mörker/ljus. Barnen i skolan som utsätts för högt buller

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Stress- och krishantering vid internationella insatser

Stress- och krishantering vid internationella insatser Stress- och krishantering vid internationella insatser Stress påverkar beslutsfattande, bedömningar, prestationsförmåga och förmågan att samarbeta. Som personal i internationella insatser möter du påfrestningar

Läs mer

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Stressrelaterad psykisk ohälsa Stressrelaterad psykisk ohälsa hur ser problemet ut? Kristina Glise Långtidssjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Förhållanden på arbetsplatser,

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Psykosociala påfrestningar

Psykosociala påfrestningar 6 Psykosociala påfrestningar och stressrelaterade besvär Sammanfattning Stress kan beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera dem. Kroppens stressystem är anpassade

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer