Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA"

Transkript

1 Bilaga 3, Beskrivning av Runetab och RunerevA Läsanvisning Denna bilaga visar hur databaserna RunerevA och Runetab är uppbyggda. För att enklare hitta finns ett index med sidnumrering. Bilagan skall användas som referens vid vidare arbete med databaserna. Index 1 Runetab (Tabeller) Arbetsregister Kunder Kontaktperson Tidrapporter Namntabell Kopietyper Aconto Bensinpris Antal RunerevA (Funktionalitet och användargränssnitt) Formulär:s uppbyggnad Arbeten Arbetsregister Tidrapporter Subform Arbetsregister Aconto Arbetsregister Underform fakturerat: Arbetsregister_fakt Bensinpris FaktureraAnbud FaktureradeAnbud Betalda fakturor BästaArbeteTest BästaKundTest Faktura_Ja_el_Nej Fakturerade Fakturerade Subform Kreditfaktura Kreditfaktura Subform Kopieringar Kopietyper Kunder Login Meny Namntabell SkrivUt Tidrapport SökArbete SökKopieringar Sökta Arbeten SökTidrapporter Tidrapporter

2 TidrapportArb Subform TidrappAnbud TidrappAnbud Subform Rapporter rptfaktura AntMil Subreport Kopiering Subreport Tidigare fakturerade Subreport rptfaktkopia AntMil Kopia Subreport Kopiering Kopia Subreport rptkreditfaktura AntMil Kredit Subreport Kopiering Kredit Subreport rptkreditkopia Kopiering Kredit Kopia Subreport Antmil Kredit Kopia Subreport rptfaktanbud Tidigare fakturerade Aconto Subreport rpttidrapport rpttidrapportlig Frågor qryantmilpernamn qryantmilpernamnkopia qryantmilpernamnkreditfaktura qryarbeten qryarbetsregister qryarbetsregister Aconto Underform tidigare fakt qryarbetsregister tidigare på rapport qryarbetsregister Underform fakturerat qryarbetsregister_fakt qrybetalda qrybästaarbete qrykollabästaarbete qrybästakund qrykollabästakund qrycmbsökfaktkopieringar qrycmbsökkopieringar qrycmbsökfakttidrapporter qrycmbsöktidrapporter qryfaktura_ja_el_nej qryfaktureraanbud qryfakturerade qryfakturerade Subform qryfaktureradeanbud qrykopieringar qrykreditfaktura qrykreditfaktura Subform qrykreditfaktura Subform Avkreditera qrykunder

3 qryrptfaktanbud qryrptfaktura qryrptfakturakopia qryrptkopiakredit qryrptkreditfaktura qryrptkopiering Kopia Subreport qryrptkopiering Kredit Kopia Subreport qryrptkopiering Kredit Subreport qryrptkopiering Subreport qryrpttidrappskrivut qrysökkopieringar qrysökta Arbeten qrysöktidrapporter qrytidrappanbud qrytidrappanbud Subform qrytidrapporter qrytidrapporter Subform Moduler / Klassmoduler / Makron / Meny / VBA Moduler Global Update links ModulMaxim Klassmodul Makron Autoexec SkrivUtDialog SkrivUtDlgTidr StängReport QuitProgram Meny VBA Arbeten Faktura_Ja_el_Nej Arbetsregister Arbetsregister Aconto Arbetsregister_fakt Bensinpris Betalda Fakturor BästaArbeteTest BästaKundTest FaktureraAnbud Fakturerade Fakturerade Subform FaktureradeAnbud Kunder Kopieringar KreditFaktura KreditFaktura Subform Login Meny

4 Kopietyper Namntabell SkrivUt Tidrapport TidrapportArb Subform Tidrapporter TidrappAnbud SökArbete Sökta Arbeten SökKopieringar SökTidrapporter rpttidrapport rpttidrapportlig rptfaktura rptfaktkopia rptkreditkopia rptkreditfaktura rptfaktanbud Tidigare fakturera Aconto Subform Runetab (Tabeller) Databasen Runetab består av tabellerna Arbetsregister, Anbud, Kunder, Kontaktperson, Namntabell, Tidrapporter, Kopietyper, Aconto och Antal. Deras relationer syns i bilden nedan. Tabellerna på de olika tabellerna innehåller tabellens fält, fältets datatyp och vilken av fälten som är primärnyckel. En primärnyckel består av ett eller flera fält och ger en unik identifikation av varje post i en tabell. I relationer används primärnycklar ofta för att referera till särskilda poster mellan tabeller. En primärnyckel kallas för sekundärnyckel när den refererar till en annan tabell. Figur 1. Tabellernas relationer 4

5 1.1 Arbetsregister Fält Datatyp Arbetsnr Tal Primärnyckel Var Text Stad Text Kund Tal Specifikation Text Start Datum/tid Stop Datum/tid Arbetstyp Text Kontaktid Tal Anbudsumma Valuta Aconto Ja/Nej Projektledare Text Kreditfaktura Valuta 1.2 Kunder Fält Datatyp Kundnr Räknare Primärnyckel Kunden Text Organisationens namn Text Adress Text Ort Text Postnummer Text Kontakperson Text Telefon Text Telefax Text Anmärkning Text 1.3 Kontaktperson Fält Datatyp KontaktID Räknare Primärnyckel Kundnr Tal Kontaktperson Text 1.4 Tidrapporter Fält Datatyp Orderspecifikationsnr Räknare Arbertsnr Tal FakturanrDel Tal FakturaDatum Datum/tid Arbetsbeskr Text ArbetsKopia Text Primärnyckel 5

6 Försäljningsdatum Kopiakvantitet Kvantitet Enhetspris Namn Fakturerad Kopia Ant mil Enhetspris mil Specifikation Betald när Valdkreditfaktura KreditDatum Datum/tid Tal Tal Valuta Text Ja/Nej Ja/Nej Tal Valuta Text Datum/tid Ja/Nej Datum/tid 1.5 Namntabell Fält Datatyp Namn Text Primärnyckel Standard timpris Valuta 1.6 Kopietyper Fält Kopietypnr Produkt st pris Kvar i lager Datatyp Räknare Primärnyckel Text Valuta Tal 1.7 Aconto Fält Datatyp Nummer Räknare Primärnyckel Anbud Valuta Arbetsnr Tal FakturanrDel Tal Fakturatext Text Belopp Valuta Fakturerad Ja/Nej FakturaDatum Datum/tid 1.8 Bensinpris Fält Datatyp Bensinpris Valuta Primärnyckel 6

7 1.9 Antal Fält Datatyp Antal Tal Primärnyckel 2 RunerevA (Funktionalitet och användargränssnitt) 2.1 Formulär:s uppbyggnad Maximerade formulär Alla formulär som maximeras har egenskapen Kantlinje satt till Ingen och aktiveras med subrutinen MaximizeRestoredReport. Läs nedan under rubriken moduler om MaximizeRestoredReport. Detta är på grund av att användare inte ska kunna stänga ned ett formulär eller gå till något annat formulär innan användaren sparar nya poster. En del fält måste ha värden för att frågorna i databasen ska fungera som de ska. Ej maximerade formulär De formulär som inte maximeras har egenskapen Kanttyp satt till Tunn och Titel är satt till ett passande namn. Egenskapen Centrera automatiskt är satt till Ja för att formuläret ska placera sig i mitten och egenskapen Spärrat är satt till Ja för att användaren inte ska kunna markera ett underliggande formulär. Egenskaperna Systemmenyruta, Min-/maxknappar och Stängningsknapp satta till Nej, för att användare inte ska kunna ändra på storleken eller stänga formulären. På formulären Kopietyper och Namntabell är egenskapen Visa poster satt till En i taget. Egenskapen Bläddringspilar är då satt till Ja för att användare ska kunna bläddra bland posterna. På bläddringspilarna finns även en knapp längst till höger som skapar en ny post. När användaren har skapat en ny post och stegar sig vidare bland posterna, sparas den nya posten. I och med detta finns det ingen Ny-knapp eller Spara-knapp i formulären. På formulär där flera poster visas samtidigt är egenskapen Visa poster satt till Kontinuerligt. På formulär nämnda ovan och på formulär där användaren kan skapa ny post genom att klicka på knappen Ny är egenskapen Bläddringspilar satt till Nej. Detta är på grund av att om användare använder bläddringspilarnas knapp för att skapa ny post och stegar sig sedan vidare, sparas posten. Då har inte programmet haft någon kontroll över vad som skrevs in eller inte skrevs in. När formulär har egenskaperna Visa poster satt till Kontinuerligt och Bläddringspilar satt till Nej är egenskapen Rullningslistor satt till lodrät för att kunna rulla ner posterna. Egenskapen Postväljare är satt till Ja för att kunna stega bland posterna med piltangenterna. Alla formulär har egenskapen Menyrad satt till RuneMeny. Om RuneMeny går att läsa under rubriken Meny. Kombinationsrutorna som finns i formulären kan vara uppbyggda av en fråga eller tabell, dvs deras egenskap Radkälla är satt till en fråga eller en tabell. De kan vara obundna, dvs deras egenskap Kontrollkälla innehåller inget fält från någon fråga/tabell. Om Kombinationsrutan 7

8 innehåller ett fält från formulärets fråga är kombinationsrutan bunden. När den är bunden lagras det valda värdet från kombinationsrutan i formulärets andra kontroller med samma Kontrollkälla. Med obunden kombinationsruta lagras inte värden utan visar bara de värden från frågan/tabellen som kombinationsrutan är uppbyggd av. Att ett formulär är uppbyggd av en fråga/tabell är lika med att egenskapen Datakälla är satt till en fråga/tabell. Detta innebär att formuläret innehåller fälten från frågan eller tabellen. Att en kombinationsruta är uppbyggd av en fråga/tabell är lika med att egenskapen Radkälla är satt till en fråga/tabell. Detta innebär att kombinationsrutan innehåller fälten från frågan eller tabellen. Om ett formulär har ett underformulär kan egenskaperna Länka från och Länka till användas för att länka poster i underformuläret till dess formulär. Annars kan frågan till underformuläret få villkor från huvudformuläret Arbeten Formuläret Arbeten är uppbyggd av frågan qryarbeten. Kombinationsrutan cmbarbnr är uppbyggd av fältet Arbetsnr från tabellen Arbetsregister och den är obunden dvs inget fält är satt i egenskapen Kontrollkälla. Kombinationsrutan cmbnamn är uppbyggd av fältet namn från tabellen Namntabell. Kombinationsrutan cmbkontaktpers är uppbyggd av fälten KundId, Kundnr och Kontaktperson från tabellen Kontaktperson, där fältet KundNr ska vara lika med textrutan Kundnr. Textrutan Kundnr innehåller tabellen Kunder:s Kundnr. Kombinationsrutan cmbkontaktpers har fältet Kontaktid i egenskapen Kontrollkälla. Kombinationsrutan cmbkund är uppbyggd av tabellen Kund och har fältet Kund i Kontrollkälla. I detta formulär kan nya arbeten läggas in. Det går även att söka efter arbeten på dess arbetsnummer eller ångra det nyskapade arbetet. Kostnaden för varje tidrapport och den totala kostnaden visas för det valda arbetet. Om användaren skapar en ny post och skriver in en kund som inte finns i databasen kommer användaren till formuläret Kund och kan skapa denna kund. Ändringar och nya arbeten sparas i tabellen Arbetsregister. Formuläret Arbeten är ett maximerat formulär Arbetsregister Formuläret Arbetsregister är uppbyggd av frågan qryarbetsregister. Formuläret Arbetsregister består även av underformulären Tidrapporter Subform och Arbetsregister Underform fakturerat. Underformuläret Tidrapporter Subform har i egenskapen Länka till och Länka från, fältet Arbetsnr. Detta underformulär är uppbyggd av frågan qrytidrapporter Subform, som visar alla tidrapporter med samma arbetsnummer, de är inte fakturerade och fältet enhetspris är över eller lika med 0. Underformuläret Arbetsregister Underform fakturerat har fältet Arbetsnr i egenskaperna Länka till och Länka från. Detta underformulär visar summan och fakturadatum av tidigare fakturerade tidrapporter med samma arbetsnummer. Här visas de poster som ska faktureras för det valda arbetsnumret. Om detta arbetsnummer har blivit fakturerat tidigare, ges en ny fakturanummerdel som är 1 högre än det tidigare annars får det fakturanummerdel 1. När användaren klickar på knappen Fakturera öppnas en 8

9 förhandsgranskning av rapporten rptfaktura. När fakturan är utskriven och förhandsgranskningen och formuläret Arbetsregister är stängda är formuläret Fakturera_Ja_Nej uppdaterat och innehåller inte längre det valda arbetsnumret. I formuläret Arbetsregister kan användaren kryssa i kryssrutan Ta med tidigare fakturerat, för att få med detta i fakturan. Användaren kan välja specifikationstext med kombinationsrutan Hämta spectext. Kombinationsrutan Hämta spectext är uppbyggd av fälten Specifikation och Arbetsnr från tabellen Tidrapporter. Fältet Arbetsnummer ska vara lika med textrutan txtarbetsnr. Vid utskriften uppdateras delfakturorna i tabellen Tidrapporter. Arbetsregister är ett maximerat formulär Tidrapporter Subform Detta formulär är underformulär till Arbetsregister och har frågan qrytidrapporter Subform satt till egenskapen Datakälla. Detta formulär visar alla ofakturerade tidrapporter och kopior med samma arbetsnummer som formuläret Arbetsregister och deras enhetspris ska vara över eller lika med Arbetsregister Aconto Arbetsregister Aconto är uppbyggd av frågan qryarbetsregister. Den har formuläret Arbetsregister Underform fakturerat som underformulär och som har egenskapen Länka till och Länka från fältet Arbetsnummer. Detta underformulär visar summan och fakturadatum av tidigare fakturerade tidrapporter med samma arbetsnummer. Här kan användaren fakturera anbudsprojekt. Om användaren fakturerar mer än vad anbudssumman är eller om det totala fakturerade summan är mer än anbudssumman påpekas detta. Om detta arbetsnummer har blivit fakturerat tidigare, ges en ny fakturanummerdel som är 1 högre än det tidigare annars får det fakturanummerdel 1. När användaren klickar på knappen Fakturera öppnas en förhandsgranskning av rapporten rptfaktanbud. När fakturan är utskriven och stängd är underformuläret och formuläret faktureraanbud uppdaterade. Vid utskriften sparas delfakturorna i tabellen Aconto och tabellen Arbetsregister uppdateras. Arbetsregister Aconto är ett maximerat formulär Arbetsregister Underform fakturerat: Detta formulär är underformulär till både formuläret Arbetsregister och Arbetsregister Aconto Den har ingen frågan satt till egenskapen Datakälla. När den startas får den sin fråga satt beroende på vilket formulär den öppnas med. Detta formulär visar summan av tidigare fakturerade tidrapporter med samma arbetsnummer som Huvudformuläret Arbetsregister_fakt Formuläret Arbetsregister_fakt är uppbyggd av frågan qryarbetsregister_fakt. Formuläret Arbetsregister_fakt består av underformuläret Fakturerade Subform. Underformuläret Fakturerade Subform har i egenskapen Länka till och Länka från, fälten Arbetsnr och FakturanrDel. Formuläret Arbetsregister_fakt är ett maximerat formulär. När användaren klickar på knappen Skriv kopia öppnas en förhandsgranskning antingen av rapporten rptkreditkopia eller rptfaktkopia beroende på vad som valdes eller vad som kunde väljas i formuläret Fakturerade. 9

10 2.1.7 Bensinpris Formuläret Bensinpris är uppbyggd av tabellen Bensinpris. Ändringar och nya poster sparas i tabellen Bensinpris. Formuläret Bensinpris är inte ett maximerat formulär. Här visas bensinpriset och priset går att ändra FaktureraAnbud FaktureraAnbud är uppbyggd av frågan qryfaktureraanbud. Formuläret visar alla anbudsprojekt som ännu inte är helt betalda. När användaren klickar på arbetsnumret kommer den till formuläret Arbetsregister Aconto där användaren kan fakturera. FaktureraAnbud är ett maximerat formulär FaktureradeAnbud FaktureradeAnbud är uppbyggd av frågan qryfaktureradeanbud. Formuläret visar de fakturor som gjort på olika anbudsprojekt. Här kan användaren ångra, dvs avfakturera fakturor. FaktureradeAnbud är ett maximerat formulär Betalda fakturor Formuläret Betalda fakturor är uppbyggd av frågan qrybetalda. Betalda fakturor är ett maximerat formulär. I detta formulär visas de fakturerade och betalda arbetena, sorterade efter arbetsnummer och fakturanummer BästaArbeteTest Formuläret BästaArbeteTest är uppbyggd av frågan qrybästaarbete. BästaArbeteTest är ett maximerat formulär. I detta formulär visas de arbetsnummer och deras summa pengar, sorterade efter högst summan BästaKundTest Formuläret BästaKundTest är uppbyggd av frågan qrybästakund. BästaKundTest är ett maximerat formulär. I detta formulär visas de kunder och deras summa spenderade pengar, sorterade efter högst spenderade Faktura_Ja_el_Nej Formuläret Faktura_Ja_el_Nej är uppbyggd av frågan qryfaktura_ja_el_nej. Här visas de ofakturerade arbetena, sorterade efter arbetsnumret. När textrutan för arbetsnummer klickas öppnas formuläret Arbetsregister så att användaren kan fakturera tidrapporterna och kopiorna för det valda arbetsnumret. Men om arbetet är ett anbudsprojekt öppnas däremot formuläret TidrappAnbud. Där kan användaren se hur mycket man har jobbat 10

11 för detta projekt, dvs. hur mycket tid och hur många kopior som använts. Formuläret Faktura_Ja_el_Nej är ett maximerat formulär Fakturerade Formuläret Fakturerade är uppbyggd av frågan qryfakturerade. Fakturerade är ett maximerat formulär. I detta formulär visas de fakturerade arbetena, sorterade efter arbetsnummer och fakturanummer del. Härifrån kan användaren klicka på textrutan för ordernummer och komma till formuläret Arbetsregister_fakt där denna kan skriva ut en kopia av fakturan. Men om fakturan sedan tidigare blivit kreditfakturerad, meddelas detta och om användaren då klickar på fakturanummer kommer användaren till formuläret kreditfaktura, där användaren kan skriva ut en kopia av kreditfakturan. Genom att klicka på knappen Kredit kan användaren kreditera fakturor i formuläret. Om användaren klickar på Ångra knappen och fakturan tidigare är kreditfakturerad kommer användaren till formuläret Kreditfaktura och kan avkreditera fakturan. Om användaren klickar på Ångra knappen och fakturan inte har blivit krediterad innan kommer användaren till formuläret Arbetsregister_fakt och kan avfakturera fakturan. Men om fakturan redan är betald kan inte fakturan avfaktureras, då ges ett meddelande om detta. När en faktura är betald kan användaren klicka på knappen Betald. Formuläret Fakturerade är ett maximerat formulär Fakturerade Subform Detta formulär är underformulär till Arbetsregister och är uppbyggd av frågan qryfakturerade Subform. Detta formulär visar alla fakturerade tidrapporter och kopior med ett enhetspris som är över eller lika med Kreditfaktura Formuläret Kreditfaktura är uppbyggd av frågan qrykreditfaktura. Formuläret Kreditfaktura består av underformuläret Kreditfaktura Subform. Underformuläret Kreditfaktura Subform har i egenskapen Länka till och Länka från, fälten Arbetsnr och FakturanrDel. Här kan användaren kryssa för vilka tidrapporter eller kopior som ska krediteras. Om användaren vill att hela fakturan ska krediteras, klickar denna på knappen Välj alla!. Om användaren inte kryssar för några tidfakturor eller kopior ges ett meddelande om detta. När användaren sedan klickar på knappen Kreditera öppnas en förhandsgranskning av rapporten rptkreditfaktura. Vid utskrift uppdateras delfakturorna i tabellen Tidrapporter. Formuläret Kreditfaktura är ett maximerat formulär Kreditfaktura Subform Formuläret Kreditfaktura Subform är uppbyggd av frågan qrykreditfaktura Subform. Detta formulär är underformulär till Kreditfaktura och är uppbyggd av frågan qrykreditfaktura Subform. Detta formulär visar alla fakturerade tidrapporter och kopior med ett enhetspris som är över eller lika med 0, precis som underformuläret Fakturerade Subform, men här finns även fältet ValdKreditfaktura. Det är i denna kryssruta som användare kan välja vilka tidrapporter eller kopior som ska krediteras. 11

12 Kopieringar Formuläret Kopieringar är uppbyggd av frågan qrykopieringar. Kombinationsrutan cmbarbnr är uppbyggd av fält från tabellen Arbetsregister och har fältet arbetsnr i egenskapen Kontrollkälla. Kombinationsrutan cmbkopia är uppbyggd av fält från tabellen Kopietyper och har fältet ArbetsKopia i egenskapen Kontrollkälla. Kombinationsruta cmbantal är uppbyggd av tabellen Antal och har fältet KopiaKvantitet i egenskapen Kontrollkälla. Nya kopieringar sparas i tabellen Tidrapporter. Kopieringar är ett maximerat formulär. Här läggs de kopior in som har använts vid arbetet Kopietyper Formuläret Kopietyper är uppbyggd av tabellen Kopietyper. Här finns ingen knapp Spara på grund av att formulär sparas så fort användare går till en annan post. Men om användare har skapat en ny post och trycker på knappen Stäng, varnas användaren om något fält inte är ifyllt. Ändringar och nya poster sparas i tabellen Kopietyper. Kopietyper är inte ett maximerat formulär Kunder Formuläret Kunder är uppbyggd av frågan qrykunder. Kombinationsrutan cmbkund är uppbyggd av fält från tabellen Kunder och är obunden dvs inget fält är satt i egenskapen Kontrollkälla. Egenskapen Tillåt borttagning är satt till Nej, på grund av tabellernas relationer. I detta formulär kan nya kunder läggas till. Det går även att söka efter kunder på dess namn. och lägga till nya kontaktpersoner till kunderna. Ändringar och nya kunder sparas i tabellen Kunder. Formuläret Kunder är ett maximerat formulär Login Formuläret Login har ingen datakälla kopplat till sig, men kombinationsrutan cmbnamn har tabellen Namntabell i egenskapen Radkälla. När användaren väljer namn loggas användaren in med det valda namnet. Den publika variabeln Namnet sätts till det valda Namnet. Login är inte ett maximerat formulär Meny Formuläret Meny har ingen datakälla kopplat till sig. Meny består av flera knappar där användare kan välja vilket arbete denne vill uträtta. Meny är inte ett maximerat formulär Namntabell Formuläret Namntabell är uppbyggd av tabellen Namntabell. Här finns ingen knapp Spara på grund av att formulär sparas så fort användare går till en annan post. Men om användare har skapat en ny post och trycker på knappen Stäng, varnas användaren om något fält inte är ifyllt. Ändringar och nya anställda sparas i tabellen Namntabell. Formuläret Namntabell är inte ett maximerat formulär. 12

13 SkrivUt Tidrapport Formuläret SkrivUt Tidrapport har ingen datakälla kopplat till sig, men kombinationsrutan cmbnamn är uppbyggd av fält från tabellen Namntabell. Kombinationsrutan cmbmånad byggs upp av månadsnamn. SkrivUt Tidrapport är inte ett maximerat formulär. När användaren klickar på knappen Tidrapport kollas det först om det finns några poster för det valda året, namnet och månaden. Om det inte finns några posterges ett meddelande. Finns det poster fås ett meddelande om användaren vill skriva ut rapporten liggande eller stående. När det är besvarat öppnas antingen en förhandsgranskning av rapporten rpttidrapport eller rpttidrapportlig SökArbete Formuläret SökArbete har ingen datakälla kopplat till sig. SökArbete är inte ett maximerat formulär. Från detta formulär kan användaren söka efter arbete med arbetsnummer, adress, ort eller namn som sökvillkor. När användaren har skrivit in sitt sökvillkor och trycker på knappen Sök öppnas formuläret Sökta Arbeten som visar resultaten. Beroende på vilket sökvillkor, ges ett where-villkor till frågan formuläret Sökta Arbeten är uppbyggd av SökKopieringar Formuläret SökKopieringar är uppbyggd av frågan qrysökkopieringar. Kombinationsrutan cmbarbnr egenskap är uppbyggd av frågan qrycmbsökfaktkopieringar. Detta formulär visar de ofakturerade eller fakturerade kopiorna, med det valda arbetsnumret från kombinationsrutan cmbarbnr. Här kan användaren ändra på sina kopieringar och ta bort dem, detta uppdateras eller tas bort från tabellen Tidrapporter. Formuläret SökKopieringar är ett maximerat formulär Sökta Arbeten Formuläret Sökta Arbeten är uppbyggd av frågan qrysökta Arbeten. Detta formulär visar upp resultatet som gjordes i formuläret SökArbete. Formuläret Sökta Arbeten är ett maximerat formulär SökTidrapporter Formuläret SökTidrapporter är uppbyggd av frågan qrysök Tidrapporter. Kombinationsrutan cmbarbnr egenskap är uppbyggd av frågan qrycmbsökfakttidrapporter. Detta formulär visar de ofakturerade eller fakturerade tidrapporterna, med det valda arbetsnumret från kombinationsrutan cmbarbnr. Här kan användaren ändra på sina tidrapporter och ta bort dem, detta uppdateras eller tas bort från tabellen Tidrapporter Formuläret SökTidrapporter är ett maximerat formulär. 13

14 Tidrapporter Formuläret Tidrapporter är uppbyggd av frågan qrytidrapporter. Formuläret består av underformuläret TidrapportArb Subform. Här är inte underformuläret länkat till Tidrapporter pga att vid skapande av en ny tidrapport där arbetsnumret skapas ny finns det ingen koppling. Kombinationsrutan cmbarbnr är uppbyggd av fält från tabellen Arbetsregister och har fältet Arbetsnr satt i egenskapen Kontollkälla. Kombinationsrutorna cmbantalmil och cmbanttim är båda uppbyggda av tabellen Antal. cmbantalmil:s Kontrollkälla innehåller fältet antmil och cmbanttim:s Kontrollkälla innehåller fältet Kvantitet från frågan qrytidrapporter. Nya tidrapporter sparas i tabellen Tidrapporter. Formuläret Tidrapporter är ett maximerat formulär. I detta formulär läggs vid ny post till de timmar som arbetats, antal mil som körts och av vem arbetet utfördes. I fälten för totalbelopp beräknas summan för det arbetsnummer och datum. Om användaren skapar en ny post och skriver in ett arbetsnummer som inte finns i databasen kommer användaren till formuläret Arbeten och kan skapa detta arbete TidrapportArb Subform Detta underformulär visar arbetet som tidrapporten tillhör TidrappAnbud Formuläret TidrappAnbud är uppbyggd av frågan qrytidrappanbud. Formuläret TidrappAnbud består av underformuläret TidrappAnbud Subform. Underformuläret TidrappAnbud Subform har i egenskapen Länka till och Länka från, fältet Arbetsnr. Här kan användaren se hur mycket tid och kopior som lagts ned på anbudsprojektet. TidrappAnbud är ett maximerat formulär TidrappAnbud Subform Formuläret TidrappAnbud Subform är uppbyggd av frågan qrykreditfaktura Subform. Detta formulär är underformulär till Kreditfaktura och är uppbyggd av frågan qrytidrappanbud Subform. Detta formulär visar alla ofakturerade tidrapporter och kopior. 2.2 Rapporter rptfaktura Rapporten rptfaktura är uppbyggd av frågan qryrptfaktura. Den har underrapporterna Tidigare fakturerade Subreport, Kopiering subreport och två underrapporter av rapporten AntMil subrepport. Rapporten har inget grupphuvud eller gruppfot. I rapportens vänstra del av sidhuvudet finns deras logo och adress. Sedan finns också fakturanummer, kundens namn och adress, kontaktperson och adressen där arbetet är gjord i sidhuvudet. I rapportens sidfot finns textrutorna txtsumma, txtmoms och txtsummakr. Textrutan txtsumma:s kontrollkälla innehåller uttrycket =txttot, dvs får värdet som txttot har. TxtMoms har uttrycket =txttot * 0,25 och txtsummakr har uttrycket =txtsumma+txtmoms. Även underrapporterna Tidigare fakturerade Subreport, Kopiering subreport och en av AntMil Subreport finns här. Underrapporten AntMil Subreport har i egenskapen Länka till och Länka från fältet Arbetsnr. Denna underrapport är inte synlig. Underrapporterna Tidigare fakturerade Subreport och Kopiering Subreport har i egenskapen Länka från och Länka till fältet Arbetsnr och 14

15 egenskapen Kan förstoras är satt till Nej. I Detalj finns fälten Expr1, namn, SumofKvantitet, enhetspris och produkten SumofKvantitet och enhetspris. Fältet Expr1innehåller de tre förstabokstäverna i månadsnamnet. Fältet namn är namnet på den som utförde arbetet och fältet SumofKvantitet innehåller antalet timmar jobbade under en viss månad för den person som utförde arbetet. RptFaktura är uppbyggd av tre extra grupper efter fälten Arbetsnr, Expr2 och Namn. Gruppen Arbetsnr har i sitt huvud rubriker och specifikation till arbetet. Egenskapen Upprepa avsnitt är satt till Ja så att detta grupphuvud visas på alla sidor. Denna egeskap finns bara för grupphuvud inte gruppfot. Gruppen Arbetsnr:s fot är osynlig och innehåller tre textrutor, txtkopia, txtantmil och txttot. Textrutorna txtkopia och txtantmil är obundna och får sina värden genom VBA-kod. Textrutan txttot:s kontrollkälla innehåller ett uttryck där allt i Detalj beräknas och summeras och summerar till värdena textrutorna txtkopia och txtanmil. Gruppen Expr2, vilken innehåller månadstalet innehåller inget grupphuvud eller gruppfot, men finns med för sortering efter månad. Expr2 är gjord till tal, eftersom annars skulle sorteringen göras efter månadens namn vilket inte skulle bli rätt. Gruppen Namn har inget i sitt huvud, men måste finnas med för att varje namn ska visas i Detalj. I sin fot finns underformuläret AntMil Subreport som har i egenskapen Länka till och Länka från fälten Arbetsnr, Expr2,Namn. Den andra underrapporten av AntMil Subreport har bara fältet Arbetsnr i Länka till och Länka från, men den används bara till att få kostnaden av körningen AntMil Subreport AntMil Subreport är uppbyggd av frågan qryantmilpernamn som tar alla ofakturerade tidrapporter och summan av fältet Ant Mil som inte får vara lika med 0. I Detalj finns summan av antal mil (SumMil), bensinpris och produkten av fälten SumMil och enhetspris mil. Rapporten har en grupp huvud och gruppfot. Gruppens fot har textrutan txttot som summerar produkten i Detalj. Denna gruppfot är osynlig. Denna grupp är gjord för att rapporten rptfaktura ska få tag på värdet i txttot Kopiering Subreport Kopiering Subreport är uppbyggd av frågan qryrptkopiering Subreport, som tar summan av fältet Kopiakvantitet för varje typ av kopia för de kopior som är ofakturerade. I Detalj finns antalet kopior (SumofKvantitet), namnet på kopiatypen, priset och produkten av fälten SumofKvantitet och enhetspris. I rapporthuvudet finns rubrik och i foten finns textrutan txtsum som summerar produkten i Detalj. Denna gruppfot är osynlig. På grund av att denna rapport inte kan förstoras i rapporten rptfaktura har den i Utskriftsformat två kolumner vilket gör att posterna fortsätter att skrivas i den andra kolumnen när det inte finns plats mer Tidigare fakturerade Subreport Tidigare fakturerade Subreport är uppbyggd av frågan qryarbetsregister tidigare på rapport, som tar alla fakturerade tidrapporter med huvudrapportens arbetsnummer. Den summerar sedan summan av produkten mellan fälten Kvantitet och Enhetspris och produkten mellan fälten Ant mil och Enhetspris mil för varje fakturanrdel. I Sidhuvudet finns rubriker och i Detalj finns faktura datumet och summan som beskrevs ovan. 15

16 2.2.5 rptfaktkopia Denna rapport är uppbyggd ungefär på samma sätt som rptfaktura. Den är uppbyggd på samma fråga som rptfaktura. Men denna rapport har underrapporterna Antmil Kopia Subreport, Kopiering Kopia Subreport och Tidigare fakturerade Subreport. Dessa är länkade på annat sätt, eftersom nu har dessa tidrapporter och kopior rätt fakturanrdel efter faktureringen. Underrapporterna Antmil Kopia Subreport och Kopiering Kopia Subreport har fälten som finns i rapporten rptfaktura, men nu också fältet fakturanrdel med vid egenskaperna Länka till och Länka från AntMil Kopia Subreport AntMil Kopia Subreport är uppbyggd av frågan qryantmilpernamnkopia som tar alla fakturerade tidrapporter och summan av fältet Ant Mil, som inte får vara lika med 0. Annars är denna rapport uppbyggd på samma sätt som AntMil Subreport Kopiering Kopia Subreport Kopiering Kopia Subreport är uppbyggd av frågan qryrptkopiering Kopia Subreport, som tar summan av fältet Kopiakvantitet för varje typ av kopia för de kopior som är fakturerade. Annars är denna rapport uppbyggd på samma sätt som Kopiering Subreport rptkreditfaktura Denna rapport är uppbyggd ungefär på samma sätt som rptfaktura. Den är uppbyggd på av frågan qryrptkreditfaktura. Denna rapport har underrapporterna Antmil Kredit Subreport, Kopiering Kredit Subreport och Tidigare fakturerade Subreport. Dessa är länkade på samma sätt som i rapporten rptfaktkopia. I Detalj sätts fältet enhetspris till negativt med funktionen neg och textrutan txttot i gruppfoten för arbetsnummer sätter även den enhetspris till negativt i sitt uttryck AntMil Kredit Subreport AntMil Kredit Subreport är uppbyggd av frågan qrantalmilpernamnkreditfaktura som tar alla fakturerade tidrapporter och summan av fältet Ant Mil, som inte får vara lika med 0. Även fältet Valdkreditfaktura ska vara satt till Sant. I denna underrapport görs fältet enhetspris mil och textrutan txttot till negativ med funktionen neg Kopiering Kredit Subreport Kopiering Kopia Subreport är uppbyggd av frågan qryrptkopiering Kopia Subreport, som tar summan av fältet Kopiakvantitet för varje typ av kopia för de kopior som är fakturerade. Fältet Valdkreditfaktura ska vara satt till Sant. I denna underrapport görs fältet enhetspris och textrutan txtsum till negativ med funktionen neg rptkreditkopia Denna rapport är uppbyggd ungefär på samma sätt som rptfaktura. Den är uppbyggd på av frågan qryrptkopiakredit. Denna rapport har underrapporterna Antmil Kredit Kopia 16

17 Subreport, Kopiering Kredit Kopia Subreport och Tidigare fakturerade Subreport. Dessa är länkade på samma sätt som i rapporten rptfaktkopia Kopiering Kredit Kopia Subreport Kopiering Kopia Subreport är uppbyggd av frågan qryrptkopiering Kredit Kopia Subreport, som tar summan av fältet Kopiakvantitet för varje typ av kopia för de kopior som är fakturerade. Fältet Valdkreditfaktura ska vara satt till Sant och fältet enhetspris ska vara under Antmil Kredit Kopia Subreport Denna rapport är uppbyggd på samma sätt som rapporten AntMil Kredit Subreport, förutom att här görs inga textrutor negativa eftersom de redan är negativa rptfaktanbud Denna rapport är uppbyggd av frågan qryrptfaktanbud, som tar fram de projekt som är anbudsprojekt. RptFaktAnbud har sitt Sidhuvud uppbyggd ungefär som rptfaktura förutom att det i Sidhuvudet står rubriken Anbudsfaktura istället. Den har underrapporten Tidigare fakturerade Aconto Subreport som är länkad genom fältet Arbetsnr och egenskapen Kan förstoras är satt till Nej. I Detalj visas det belopp som användaren skrev in i formuläret Kreditfaktura Tidigare fakturerade Aconto Subreport Tidigare fakturerade Aconto Subreport är uppbyggd av frågan qryarbetsregister Aconto Underform tidigare fakt, som tar fram alla fakturerade belopp på det arbetsnumret som rptfaktanbud har. På grund av att denna rapport inte kan förstoras i rapporten RptFaktAnbud har den i Utskriftsformat två kolumner vilket gör att posterna fortsätter att skrivas i den andra kolumnen när det inte finns plats mer rpttidrapport Denna rapport är uppbyggd av frågan qryrpttidrappskrivut, som tar fram summan av kvantitet för den valda personen, månaden och året i formuläret SkrivUt Tidrapport. Summan ska även vara över 0. RptTidrapport har månad som grupphuvud och gruppfot. Grupphuvudet har egenskapen Upprepa avsnitt till Ja, dvs den skrivs ut på varje sida. Grupp huvudet innehåller rubriker och textrutor som får värdena från formuläret SkrivUt Tidrapport rpttidrapportlig Denna rapport är uppbyggd på ungefär samma sätt som rpttidrapport, förutom att i Utskriftsformat, Sida är alternativknappen Liggande vald. 17

18 2.3 Frågor Frågor kan vara uppbyggda med funktioner. Funktionen Gruppera, grupperar fält om de är lika, funktionen Summa summerar fälten och funktionen Uttryck tillåter användaren skriva in ett uttryck på fälten i frågan. Fält som är uppbyggd med funktioner är inte ändringsbara. När fält har egenskapen sortera satt till stigande eller fallande, sorteras frågan efter dessa fält. När frågor har villkor från formulär eller rapporter måste dessa vara öppna. Frågor som är uppbyggda av flera tabeller som är relaterade med varandra genom koppling mellan fält måste dessa lika med varandra qryantmilpernamn Denna fråga består av fält från tabellen Tidrapporter. Uttrycket Utryck1 tar fram månadsnumret ur fältet Försäljningsdatum med den inbyggda funktionen Month och funktionen Summa används i fältet Ant mil, som får namnet SumMil. De andra fälten har funktionen Gruppera. Villkoret i fältet Fakturerad är Nej och SumMil ska inte vara lika med 0. Denna fråga tar fram ofakturerade tidrapporter där summan av antal mil är över 0 för varje Arbetsnr, Fakturanrdel, Uttryck1 och Namn qryantmilpernamnkopia Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma som qryantmilpernamn, men här har fältet Fakturerad villkoret Ja. Denna fråga tar fram fakturerade tidrapporter där summan av antal mil är över qryantmilpernamnkreditfaktura Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma som qryantmilperkopia, men här är fältet ValdKreditfaktura med och har villkoret Ja qryarbeten Denna fråga består av fält från tabellerna Tidrapporter, Kunder och Arbetsregister. Fältet Arbetsnr har villkor från formuläret Arbeten:s kombinationsruta cmbarbnr. Detta gör att när användaren väljer nytt arbetsnummer i kombinationsrutan kan formuläret uppdateras efter kombinationsrutan qryarbetsregister Denna fråga består av fält från tabellerna Tidrapporter, Arbetsregister och Kontaktperson. Tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson har ingen relation till varandra, men för att få tag på de kontaktpersoner som hör till det arbete i tabellen Arbetsregister sätts en relation i frågan mellan fälten Kontaktid i tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson. 18

19 2.3.6 qryarbetsregister Aconto Underform tidigare fakt Denna fråga är uppbyggd av tabellen Aconto. Den beräknar Summan av fältet Belopp, som får namnet Total. Fältet FakturaDatum har villkoret Inte lika med Null. Denna fråga tar fram alla fakturerade aconton och dess summa belopp för varje Arbetsnr och Fakturanrdel qryarbetsregister tidigare på rapport Denna fråga består av fält från tabellen Tidrapporter. Fältet Fakturerad har villkoret Ja och fältet Kopia har villkoret Nej. Denna fråga har ett fält med funktionen Uttryck, där produkten av Ant mil och Enhetspris mil och produkten av Enhetspris och Kvantitet summeras. Detta fält får namnet Total. De andra fälten har funktionen Gruppera. Denna fråga tar fram alla fakturerade tidrapporter där Kopia är satt till Nej och beräknar uttrycket, för varje Arbetsnr, FakturanrDel och FakturaDatum qryarbetsregister Underform fakturerat Denna fråga är uppbyggd på samma sätt som frågan ovanför, qryarbetsregister tidigare på rapport qryarbetsregister_fakt Denna fråga består av fält från tabellerna Tidrapporter, Arbetsregister, Kontaktperson och Kunder. Tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson har ingen relation till varandra, men för att få tag på de kontaktpersoner som hör till det arbete i tabellen Arbetsregister sätts en relation i frågan mellan fälten Kontaktid i tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson. Tabellerna Kund och Kontakperson har en koppling mellan fälten Kundnr, men denna tas bort för att få fram de kontaktpersoner som hör till just det arbetsnumret. Denna fråga har inga villkor qrybetalda Denna fråga består av fält från tabellerna Tidrapporter, Arbetsregister och Kunder. Frågan har ett fält med funktionen Uttryck där detta beräknas där produkten av Kopiakvantitet och Enhetspris, produkten av Kvantitet och Enhetspris och produkten av Ant mil och Enhetspris mil summeras och multipliceras med 1,25. Fältet ges namnet Summa. I ett annat fält med funktionen Uttryck görs Arbetsnr och FakturanrDel till ett stränguttryck och får namnet Test. De andra fälten har funktionen Gruppera. Fältet Fakturerad ar villkoret Ja och fältet Betald När ska inte vara lika med NULL. Denna fråga beräknar summan för de tidrapporter och kopior som är betalda med samma Arbetsnr qrybästaarbete Denna fråga gör beräkningen på ett annat sätt än i qrybetalda. qrybästaarbete består av tabellen Arbetsregister och frågan qrykollabästaarbete. För att få tag på de summor som hör till det arbetet i tabellen Arbetsregister sätts en relation i frågan mellan fälten Arbetnr i tabellen Arbetsregister och frågan qrykollabästaarbete. Här summeras fälten MilSumma, ArbetsSumma och KopiaSumma från frågan qrykollabästaarbete och detta fält ges namnet TotSum. Denna fråga beräknar summan för alla arbeten och sorterar fältet TotSum fallande, dvs arbetet med högst summa först. 19

20 qrykollabästaarbete Denna fråga är uppbyggd av tabellen Tidrapporter. I denna fråga görs produkterna MilSumma, ArbetsSumma och KopiaSumma för varje Arbete qrybästakund Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma sätt som qrybästaarbete. qrybästakund består av tabellen Kunder och frågan qrykollabästakund. För att få tag på de summor som hör till den kund i tabellen Kunder sätts en relation i frågan mellan fälten Kundnr i tabellen Kunder och frågan qrykollabästakund. Här summeras fälten MilSumma, ArbetsSumma och KopiaSumma från frågan qrykollabästakund och detta fält ges namnet TotSum. Denna fråga beräknar summan för alla Kunder och sorterar fältet TotSum fallande, dvs kunden med högst summa först qrykollabästakund Denna fråga är uppbyggd av tabellerna Kunder, Arbetsregister och Tidrapporter. I denna fråga görs produkterna MilSumma, ArbetsSumma och KopiaSumma för varje Kund qrycmbsökfaktkopieringar Denna fråga är uppbyggd av tabellen Tidrapporter. Fältet Kopia har villkoret Ja och Fakturerad har villkoret Ja. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer som har fakturerade tidrapporter som innehåller kopior qrycmbsökkopieringar Denna fråga är uppbyggd av tabellen Tidrapporter. Fältet Kopia har villkoret Ja och Fakturerad har villkoret Nej. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer som har ofakturerade tidrapporter som innehåller kopior qrycmbsökfakttidrapporter Denna fråga är uppbyggd av tabellen Tidrapporter. Fältet Kopia har villkoret Nej och Fakturerad har villkoret Ja. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer som har fakturerade tidrapporter som inte innehåller kopior qrycmbsöktidrapporter Denna fråga är uppbyggd av tabellen Tidrapporter. Fältet Kopia har villkoret Ne och Fakturerad har villkoret Nej. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer som har ofakturerade tidrapporter som inte innehåller kopior qryfaktura_ja_el_nej Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter, Arbetsregister och Kunder. Fältet Fakturerad har villkoret Nej. Frågan har ett fält med funktionen Uttryck där detta beräknas där produkten av Kopiakvantitet och Enhetspris och produkten av Kvantitet och Enhetspris summeras. 20

21 Uttrycket får namnet Summa. Denna fråga tar fram alla arbeten med ofakturerade tidrapporter och dess summa qryfaktureraanbud Denna fråga består av tabellerna Kunder och Arbetsregister. Fältet Aconto har villkoret Ja och fältet AnbudBetald har villkoret Nej. Denna fråga tar fram alla arbeten som är anbudsarbeten och inte är färdigbetalad qryfakturerade Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter, Kunder och Arbetsregister. Fältet Fakturerad har villkoret Ja. Frågan har ett fält med funktionen Uttryck där Arbetsnr och FakturanrDel görs till ett stränguttryck och får namnet Test. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer och dess fakturanrdel med tidrapporter som är fakturerade. I SQL koden använder sig frågan av egenskapen Distinct, som utelämnar poster som innehåller identiska data qryfakturerade Subform Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter och Arbetsregister. Fältet Fakturerad har villkoret Ja och fältet Enhetspris har villkoret mindre än 0. Frågan har ett fält med funktionen Uttryck där Arbetsnr och FakturanrDel görs till ett stränguttryck och får namnet Test. Två andra fält som får namnen Timpris och Kopiapris använder sig av funktionen OOM. I fältet Timpris kontrolleras det om fältet Kvantitet är över 0 och om den är det ges fältet Timpris värdet av fältet Enhetspris annars får den värdet 0. I fältet Kopiapris kontrolleras det om fältet KopiaKvantitet är över 0 och om den är det ges fältet Kopiapris värdet av fältet Enhetspris annars får den värdet 0. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer och dess fakturanrdel med tidrapporter och kopior som är fakturerade qryfaktureradeanbud Denna fråga består av tabellerna Aconto, Kunder och Arbetsregister. Fältet Fakturerad har villkoret Ja. Frågan har ett fält med funktionen Uttryck där tabellen Aconto:s Arbetsnr och FakturanrDel görs till ett stränguttryck och får namnet Test. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer och dess fakturanrdel med belopp som är fakturerade för dem qrykopieringar Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter, Kunder, Kopietyper och Arbetsregister. Fältet Fakturerad har villkoret Nej, fältet Kopia har Ja och fältet Enhetspris har villkoret över eller lika med 0. Frågan tar fram alla ofakturerade kopior qrykreditfaktura Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter, Kunder, Kontakperson och Arbetsregister. Tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson har ingen relation till varandra, men för att få tag på de kontaktpersoner som hör till det arbete i tabellen Arbetsregister sätts en relation i frågan mellan fälten Kontaktid i tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson. Tabellerna Kund och Kontakperson har en koppling mellan fälten Kundnr, men denna tas bort för att få fram de kontaktpersoner som hör till just det arbetsnumret 21

22 qrykreditfaktura Subform Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter och Arbetsregister. Fältet Fakturerad har villkoret Ja och fältet Enhetspris har villkoret mindre än 0. Frågan har ett fält med funktionen Uttryck där Arbetsnr och FakturanrDel görs till ett stränguttryck och får namnet Test. Två andra fält som får namnen Timpris och Kopiapris använder sig av funktionen OOM. I fältet Timpris kontrolleras det om fältet Kvantitet är över 0 och om den är det ges fältet Timpris värdet av fältet Enhetspris annars får den värdet 0. I fältet Kopiapris kontrolleras det om fältet KopiaKvantitet är över 0 och om den är det ges fältet Kopiapris värdet av fältet Enhetspris annars får den värdet 0. Denna fråga tar fram alla arbetsnummer och dess fakturanrdel med tidrapporter och kopior som är fakturerade och kreditfakturerade qrykreditfaktura Subform Avkreditera Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma sätt som qrykreditfaktura Subform, men här har inte fältet Enhetspris något villkor, sedan är även fältet ValKreditfaktura med i frågan qrykunder Denna fråga är uppbyggd av tabellen Kunder och frågan har inga villkor qryrptfaktanbud Denna fråga består av tabellerna Aconto, Kunder, Kontakperson och Arbetsregister. Tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson har ingen relation till varandra, men för att få tag på de kontaktpersoner som hör till det arbete i tabellen Arbetsregister sätts en relation i frågan mellan fälten Kontaktid i tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson. Tabellerna Kund och Kontakperson har en koppling mellan fälten Kundnr, men denna tas bort för att få fram de kontaktpersoner som hör till just det arbetsnumret. Fältet Aconto har villkoret Ja. Frågan tar fram anbudsarbetena qryrptfaktura Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter, Kunder, Kontakperson och Arbetsregister. Tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson har ingen relation till varandra, men för att få tag på de kontaktpersoner som hör till det arbete i tabellen Arbetsregister sätts en relation i frågan mellan fälten Kontaktid i tabellerna Arbetsregister och Kontaktperson. Tabellerna Kund och Kontakperson har en koppling mellan fälten Kundnr, men denna tas bort för att få fram de kontaktpersoner som hör till just det arbetsnumret. Här används funktionen Format på fältet Försäljningsdatum, som tar fram de tre första bokstäverna i månaden och ger detta fält namnet Expr1. Fältet Kvantitet summeras och ges namnet SumOfKvantitet och fältet Ant mil summeras och ges namnet SumOfAnt mil. Funktionen Month används på fältet Försäljningsdatum, som tar fram numret på månaden. Fältet Kopia har villkoret Nej qryrptfakturakopia Denna fråga är uppbyggd på samma sätt som qryrptfaktura. 22

23 qryrptkopiakredit Denna fråga är uppbyggd på samma sätt som qryrptfaktura, förutom att här har fältet Enhetspris villkoret mindre än qryrptkreditfaktura Denna fråga är uppbyggd på samma sätt som qryrptfaktura, förutom att här är fälten Fakturerad och ValdKreditfaktura tillagda och fått villkoret Ja qryrptkopiering Kopia Subreport Denna fråga är uppbyggd av tabellerna Tidrapporter och Kopietyper. Fälten Kopia och Fakturerad har villkoret Ja och fältet Enhetspris har villkoret större än eller lika med 0. Fältet KopiaKvantitet summeras och ges namnet SumofKvantitet. Denna fråga tar fram summan av sålda kopietyper som är fakturerade och inte krediterade, för varje arbetsnummer och fakturanrdel qryrptkopiering Kredit Kopia Subreport Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma sätt som qryrptkopiering Kopia Subreport, förutom att här har fältet Enhetspris villkoret mindre än 0 och fältet ValdKreditFaktura är tillagd och har villkoret Ja. Denna fråga tar fram summan av sålda kopietyper som är fakturerade och är krediterade, för varje arbetsnummer och fakturanrdel qryrptkopiering Kredit Subreport Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma sätt som qryrptkopiering Kredit Kopia Subreport, men här har inte fältet Enhetspris något villkor. Detta beror på att fältet Enhetspris inte blir negativ (krediterad) förrän fakturan är utskriven. Denna fråga tar fram summan av sålda kopietyper som är fakturerade och är krediterade, för varje arbetsnummer och fakturanrdel qryrptkopiering Subreport Denna fråga är uppbyggd på ungefär samma sätt som qryrptkopiering Kopia Subreport, men här har fältet Fakturerad villkoret Nej och fältet Enhetspris har inget villkor. Detta beror på att användare kan bara kreditera kopior som är fakturerade och då finns det ingen risk för att fältet Enhetspris skulle vara negativ. Denna fråga tar fram summan av sålda kopietyper som är fakturerade och inte krediterade, för varje arbetsnummer och fakturanrdel qryrpttidrappskrivut Denna fråga består av tabellerna Tidrapporter och Arbetsregister. Fältet Namn har som villkor textrutan txtnamn i formuläret SkrivUt Tidrapport. Funktionen Month används på fältet Försäljningsdatum, som tar fram numret på månaden och ges namnet Uttryck1. Fältet Uttryck1 har som villkor textrutan txtmånad i formuläret SkrivUt Tidrapport. Funktionen Year används på fältet Försäljningsdatum, som tar fram året och ges namnet Uttryck2. Fältet Uttryck2 har som villkor textrutan txtår i formuläret SkrivUt Tidrapport. Fältet Kvantitet 23

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Introduktion och övningar i MS Access

Introduktion och övningar i MS Access Introduktion och övningar i Högskolan Trollhättan/Uddevalla Sammanställt av Ann Johansson och Gunnar Peterson 1 Innehållsförteckning Introduktion 3 Tabeller 3 Frågor 4 Formulär 5 Rapporter 6 Relationer

Läs mer

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access

Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Instruktioner för projektuppgiften Sjukhusets sista del: Gränssnitt i Access Betrakta följade relationsdatabasstruktur á la Access (dvs relationer mellan tabeller visas BÅDE som främmande nycklar och via

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Databaser. Grundläggande begrepp exemplifierade i Access. Grundbegrepp Tabeller Frågor Relationer Formulär Övningar. Ove Lundgren 2006 - 1 -

Databaser. Grundläggande begrepp exemplifierade i Access. Grundbegrepp Tabeller Frågor Relationer Formulär Övningar. Ove Lundgren 2006 - 1 - - 1 - Databaser Grundläggande begrepp exemplifierade i Access Grundbegrepp Tabeller Frågor Relationer Formulär Övningar Ove Lundgren 2006 Databaser.doc - 1 - - 2 - Grundbegrepp Register Vi lagar data om

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Microsoft Access 2010 Grunder

Microsoft Access 2010 Grunder ACCESS 2010 GRUNDER Microsoft Access 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Övningsdatabaserna...7 Del 1 1 Introduktion till Access Starta programmet...8

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23 Agressohandboken Uppdaterad 2012-05-23 Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 ALLMÄNT...3 1.2 INLOGGNING...4 1.3 LÄR DIG HITTA...6 1.4 BYTA LÖSENORD...7 1.5. VERKTYGSFÄLT...8 1.6 FUNKTIONSTANGENTER...9 1.7 UTSKRIFTER

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer